Förfarande : 2008/2259(DEC)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0171/2009

Ingivna texter :

A6-0171/2009

Debatter :

PV 21/04/2009 - 19
CRE 21/04/2009 - 19

Omröstningar :

PV 23/04/2009 - 8.26

Antagna texter :

P6_TA(2009)0300

BETÄNKANDE     
PDF 156kWORD 77k
23 mars 2009
PE 416.346v02-00 A6-0171/2009

om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska miljöbyrån för budgetåret 2007

(C6-0432/2008 – 2008/2259(DEC))

Budgetkontrollutskottet

Föredragande: Christofer Fjellner

1. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

1. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska miljöbyrån för budgetåret 2007

(C6-0432/2008 – 2008/2259(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–   med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Europeiska miljöbyrån för budgetåret 2007(1),

–   med beaktande av revisionsrättens rapport om den slutliga årsredovisningen för Europeiska miljöbyrån för budgetåret 2007, samt byråns svar(2),

–   med beaktande av rådets rekommendation av den 10 februari 2009 (5588/2009 – C6-0060/2009),

–   med beaktande av EG-fördraget, särskilt artikel 276,

–   med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(3), särskilt artikel 185,

–   med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1210/90 av den 7 maj 1990 om inrättande av Europeiska miljöbyrån och Europeiska nätverket för miljöinformation och miljöövervakning(4), särskilt artikel 13,

–   med beaktande av kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 av den 19 november 2002 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 185 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(5), särskilt artikel 94,

–   med beaktande av artikel 71 och bilaga V i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (A6-0171/2009).

1.  Europaparlamentet beviljar ansvarsfrihet för direktören för Europeiska miljöbyrån avseende genomförandet av byråns budget för budgetåret 2007.

2.  Europaparlamentet redovisar sina iakttagelser i resolutionen nedan.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut och den resolution som utgör en del av beslutet till den verkställande direktören för Europeiska miljöbyrån, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att de offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

2. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

om avslutande av räkenskaperna för Europeiska miljöbyrån för budgetåret 2007

(C6-0432/2008 – 2008/2259(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–   med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Europeiska miljöbyrån för budgetåret 2007(6),

–   med beaktande av revisionsrättens rapport om den slutliga årsredovisningen för Europeiska miljöbyrån för budgetåret 2007, samt byråns svar(7),

–   med beaktande av rådets rekommendation av den 10 februari 2009 (5588/2009 – C6-0060/2009),

–   med beaktande av EG-fördraget, särskilt artikel 276,

–   med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(8), särskilt artikel 185,

–   med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1210/90 av den 7 maj 1990 om inrättande av Europeiska miljöbyrån och Europeiska nätverket för miljöinformation och miljöövervakning(9), särskilt artikel 13,

–   med beaktande av kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 av den 19 november 2002 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 185 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(10), särskilt artikel 94,

–   med beaktande av artikel 71 och bilaga V i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (A6-0171/2009).

1.  Europaparlamentet konstaterar att den slutliga årsredovisningen för Europeiska miljöbyrån är den som bifogats revisionsrättens årsrapport.

2.  Europaparlamentet godkänner avslutandet av räkenskaperna för Europeiska miljöbyrån för budgetåret 2007.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut till direktören för Europeiska miljöbyrån, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

3. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

med de iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska miljöbyrån för budgetåret 2007

(C6-0432/2008 – 2008/2259(DEC))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av den slutliga årsredovisningen för Europeiska miljöbyrån för budgetåret 2007(11),

–   med beaktande av revisionsrättens rapport om den slutliga årsredovisningen för Europeiska miljöbyrån för budgetåret 2007, samt byråns svar(12),

–   med beaktande av rådets rekommendation av den 10 februari 2009 (5588/2009 – C6-0060/2009),

–   med beaktande av EG-fördraget, särskilt artikel 276,

–   med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(13), särskilt artikel 185,

–   med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 1210/90 av den 7 maj 1990 om inrättande av Europeiska miljöbyrån och Europeiska nätverket för miljöinformation och miljöövervakning(14), särskilt artikel 13,

–   med beaktande av kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 av den 19 november 2002 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 185 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(15), särskilt artikel 94,

–   med beaktande av artikel 71 och bilaga V i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (A6-0171/2009), och av följande skäl:

A. Revisionsrätten har förklarat att man har uppnått en rimlig säkerhet om att räkenskaperna för budgetåret 2007 är tillförlitliga och att de underliggande transaktionerna är lagliga och korrekta.

B.  Den 22 april 2008 beviljade Europaparlamentet ansvarsfrihet för den verkställande direktören för Europeiska miljöbyrån avseende genomförandet av byråns budget för budgetåret 2006(16), och i sin resolution som åtföljde beslutet om ansvarsfrihet noterade parlamentet bland annat att en tredjedel av de anställda hade samma nationalitet, och att byrån hade som mål (enligt dess årsrapport) att förbättra balansen och mångfalden bland personalen.

1.  Europaparlamentet anser att Europeiska miljöbyrån (byrån) är en källa till viktig miljölagstiftning för samtliga EU-institutioner och för politiska beslut. Parlamentet konstaterar med tillfredsställelse att byrån kunnat samordna Europeiska nätverket för miljöinformation och miljöövervakning och hjälpa EU:s institutioner och medlemsstater att förbättra kunskaperna om miljöinformation.

2.  Europaparlamentet uppmuntrar byrån att fortsätta sina ansträngningar att ytterligare utveckla sina kommunikationsmetoder i syfte att öka mediatäckningen av sina resultat och därmed stimulera den offentliga debatten om viktiga miljöfrågor, såsom klimatförändringen, biologisk mångfald och förvaltningen av naturresurser.

3.  Europaparlamentet betonar att miljöprogrammens effekter ofta hämmas av att ingen bedömning görs av de följder som annan gemenskapslagstiftning och andra gemenskapsprogram får för miljön. Europeiska miljöbyrån skulle kunna bidra till utformningen av politiken genom att ytterligare utveckla sitt arbete med miljökonsekvensbedömningar.

4.  Europaparlamentet betonar byråns roll i utvärderingen av genomförandet av EU:s miljölagstiftning, både i EU och i potentiella medlemsstater.

5.  Europaparlamentet välkomnar byråns initiativ att kompensera för klimatpåverkan från flygresor som företas i tjänsten av byråns anställda samt deltagare i byråns verksamhet.

Rekryteringsförfaranden

6.  Europaparlamentet noterar revisionsrättens granskningsresultat som visar att två rekryteringsförfaranden inte uppfyllde kraven på insyn och icke-diskriminering eftersom sökande som inte uppfyllde urvalskriterierna beaktades för ytterligare utvärdering och kriterierna för att identifiera de bästa sökande som skulle kallas till intervju inte dokumenterades.

7.  Europaparlamentet noterar byråns svar att för att få fler deltagare till uttagningsprovet lät den även de sökande delta som var närmast att uppfylla urvalskriterierna. Parlamentet uppmanar med kraft byrån att uppfylla sitt löfte att på nytt offentliggöra en tjänst när en liknande situation uppkommer i framtiden.

8.  Europaparlamentet noterar byråns löfte att på ett bättre sätt dokumentera urvalet av sökande som är kvar i slutomgången.

Upphandlingsförfaranden

9.  Europaparlamentet noterar att revisionsrätten konstaterat två fall till ett ungefärligt värde av 26 000 EUR där den direkta tilldelningen av tjänster inte var förenlig med bestämmelserna i budgetförordningen.

10. Europaparlamentet påpekar att det är otillfredsställande att byrån svarat att dessa kontrakt tilldelades därför att det medförde väsentliga fördelar för byrån, och att det fanns tillräcklig dokumentation om de särskilda omständigheterna i ärendet.

11. Europaparlamentet noterar också att revisionsrätten rapporterat om ett fall som rörde ett särskilt tjänstekontrakt, där värdet uppgick till ungefär 215 000 EUR, som inte uppfyllde villkoren i ramkontraktet, vilket gjorde att insynen i förfarandet kunde ifrågasättas.

12. Europaparlamentet noterar byråns svar att det i detta fall rörde sig om IT-system, och att den ursprungliga beställningen utökades när det blev nödvändigt att öka systemets lagrings- och serverkapacitet ytterligare. Parlamentet noterar byråns svar att i framtiden kommer den att göra en upphandling för alla betydande IT-inköp.

13. Europaparlamentet uppmanar byrån att se till att den till fullo iakttar upphandlingsreglerna.

Brister i förvaltningen av bidragsöverenskommelser med Europeiska ämnescentrum

14. Europaparlamentet noterar revisionsrättens påpekande att byrån endast gjorde begränsade kontroller av betalningar till så kallade Europeiska ämnescentrum på grundval av bidragsöverenskommelser.

15. Europaparlamentet är tillfreds med byråns svar att den infört nya kontrollförfaranden i överensstämmelse med revisionsrättens iakttagelser som omfattar kontrollbesök och noggranna kontroller före slutbetalningar. Parlamentet noterar att byrån genomförde fyra kontrollbesök i samband med bidragen för 2007.

16. Europaparlamentet noterar revisionsrättens iakttagelse att det i bidragsöverenskommelserna med centrumen föreskrivs ett schablonbidrag på 20 procent av de direkta utgifterna för indirekta kostnader (omkostnader), medan detta belopp är begränsat till 7 procent i genomförandebestämmelserna till den allmänna budgetförordningen. Parlamentet noterar att i enlighet med dessa bestämmelser kan taket endast överskridas efter ett motiverat beslut av byrån. Byrån har dock inte fattat något sådant beslut.

17. Europaparlamentet noterar att enligt revisionsrätten skulle det belopp som betalades 2007 varit 300 000 EUR mindre om satsen på 7 procent hade tillämpats.

18. Europaparlamentet noterar att byrån medger att det motiverade beslut som krävdes inte fattats, men att omkostnadspålägget övervägdes ingående innan överenskommelserna antogs och att omkostnadspålägget beaktades noga av byrån i samband med att uppdragsbeskrivningen utarbetades.

19. Parlamentet noterar byråns åtagande att se till att ett sådant motiverat beslut tas av styrelsen för upphandlingar som kommer att göras för 2009/2010 med avseende på Europeiska ämnescentrum.

Uppföljning av föregående ansvarsfrihetsförfaranden

20. Europaparlamentet påminner om att det i sin resolution som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet för budgetåret 2005(17) begärde att byrån, före den 1 januari 2010 och därefter vart femte år, skulle beställa en oberoende extern utvärdering av sin verksamhet på grundval av sin inrättandeförordning och de arbetsprogram som styrelsen fattat beslut om.

21. Europaparlamentet noterar att byrån enligt uppgifter i sin årsrapport väntar på resultatet av en oberoende extern utvärdering av effekterna och effektiviteten av byråns femåriga strategi 2004–2008.

22. Europaparlamentet uppmanar byrån att informera den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om resultatet av den externa utvärderingen så snart detta är tillgängligt.

23. Europaparlamentet beklagar att i enlighet med uppgifterna i byråns årsrapport har situationen när det gäller balansen och mångfalden bland personalen inte förbättrats påtagligt under 2007, eftersom en tredjedel av de anställda fortfarande har samma nationalitet.

24. Europaparlamentet uppmanar byrån att öka sina ansträngningar att förbättra balansen och mångfalden bland personalen.

25. När det gäller andra övergripande iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet hänvisar Europaparlamentet till sin resolution av den … april 2009 om den ekonomiska förvaltningen och kontrollen av gemenskapsorganen(18).

12.2.2009

YTTRANDE från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

till budgetkontrollutskottet

över ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska miljöbyråns budget för budgetåret 2007

(SEK(2008)2359 – C6-0432/2008 – 2008/2259(DEC))

Föredragande: Péter Olajos

FÖRSLAG

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet uppmanar budgetkontrollutskottet att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1.  Europaparlamentet uttrycker sin tillfredsställelse med det effektiva genomförandet av budgeten för 2007, både när det gäller åtaganden och betalningar. Den övergripande nivån för budgetgenomförandet var 100 procent.

2.  Europaparlamentet anser att Europeiska miljöbyrån (EEA) är en källa till viktig miljölagstiftning för samtliga EU-institutioner och för politiska beslut. Parlamentet konstaterar med tillfredsställelse att EEA kunnat samordna Europeiska nätverket för miljöinformation och miljöövervakning och hjälpa EU:s institutioner och medlemsstater att förbättra kunskaperna om miljöinformation.

3.  Europaparlamentet uppmuntrar Europeiska miljöbyrån att fortsätta sina ansträngningar att ytterligare utveckla sina kommunikationsmetoder i syfte att öka mediatäckningen av sina resultat och därmed stimulera den offentliga debatten om viktiga miljöfrågor, exempelvis klimatförändringen, biologisk mångfald och förvaltningen av naturresurser.

4.  Europaparlamentet betonar att miljöprogrammens effekter ofta hämmas av att ingen bedömning görs av de följder som annan gemenskapslagstiftning och andra gemenskapsprogram får för miljön. Europeiska miljöbyrån skulle kunna bidra till utformningen av politiken genom att ytterligare utveckla sitt arbete med miljökonsekvensbedömningar.

5.  Europaparlamentet betonar Europeiska miljöbyråns roll i utvärderingen av genomförandet av EU:s miljölagstiftning, både i EU och i potentiella medlemsstater.

6.  Europaparlamentet välkomnar Europeiska miljöbyråns initiativ att kompensera för klimatpåverkan från flygresor som företas i tjänsten av byråns anställda samt deltagare i byråns verksamhet.

7.  På grundval av de uppgifter som finns tillgängliga anser Europaparlamentet att den verkställande direktören för Europeiska miljöbyrån kan beviljas ansvarsfrihet för genomförandet av byråns budget för budgetåret 2007.

RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I UTSKOTTET

Antagande

10.2.2009

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

44

0

1

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Adamos Adamou, Georgs Andrejevs, Pilar Ayuso, Irena Belohorská, Maria Berger, Johannes Blokland, John Bowis, Martin Callanan, Magor Imre Csibi, Chris Davies, Avril Doyle, Mojca Drčar Murko, Elisabetta Gardini, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Satu Hassi, Gyula Hegyi, Marie Anne Isler Béguin, Christa Klaß, Eija-Riitta Korhola, Holger Krahmer, Urszula Krupa, Peter Liese, Linda McAvan, Péter Olajos, Miroslav Ouzký, Vladko Todorov Panayotov, Vittorio Prodi, Frédérique Ries, Dagmar Roth-Behrendt, Guido Sacconi, Amalia Sartori, Carl Schlyter, Horst Schnellhardt, Richard Seeber, María Sornosa Martínez, Bart Staes, Antonios Trakatellis, Thomas Ulmer, Åsa Westlund

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Iles Braghetto, Jutta Haug, Hartmut Nassauer, Andres Tarand

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 178.2)

Emanuel Jardim Fernandes

RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I UTSKOTTET

Antagande

16.3.2009

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

15

4

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Jean-Pierre Audy, Herbert Bösch, Costas Botopoulos, Mogens Camre, Paulo Casaca, Antonio De Blasio, Christofer Fjellner, Ingeborg Gräßle, Aurelio Juri, Dan Jørgensen, Nils Lundgren, Marusya Ivanova Lyubcheva, Hans-Peter Martin, Ashley Mote, Jan Mulder, José Javier Pomés Ruiz, Bart Staes, Søren Bo Søndergaard

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Vasilica Viorica Dăncilă, Christopher Heaton-Harris, Edit Herczog

(1)

EUT C 278, 31.10.2008, s. 4.

(2)

EUT C 311, 5.12.2008, s. 64.

(3)

EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.

(4)

EGT L 120, 11.5.1990, s. 1.

(5)

EGT L 357, 31.12.2002, s. 72.

(6)

EUT C 278, 31.10.2008, s. 4.

(7)

EUT C 311, 5.12.2008, s. 64.

(8)

EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.

(9)

EGT L 120, 11.5.1990, s. 1.

(10)

EGT L 357, 31.12.2002, s. 72.

(11)

EUT C 278, 31.10.2008, s. 4.

(12)

EUT C 311, 5.12.2008, s. 64.

(13)

EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.

(14)

EGT L 120, 11.5.1990, s. 1.

(15)

EGT L 357, 31.12.2002, s. 72.

(16)

Antagna texter, P6_TA(2008)0150.

(17)

EUT L 187, 15.7.2008, s. 107.

(18)

Antagna texter, P6_TA(2009)…

Senaste uppdatering: 9 april 2009Rättsligt meddelande