Procedūra : 2008/2206(INI)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A6-0181/2009

Pateikti tekstai :

A6-0181/2009

Debatai :

PV 21/04/2009 - 25
CRE 21/04/2009 - 25

Balsavimas :

PV 22/04/2009 - 6.21

Priimti tekstai :

P6_TA(2009)0237

PRANEŠIMAS     
PDF 209kWORD 167k
2009 m. kovas 23 d.
PE 416.628v02-00 A6-0181/2009

dėl pasirengimo narystei pagalbos priemonės (PNPP) biudžeto vykdymo kontrolės 2007 m.

(2008/2206(INI))

Biudžeto kontrolės komitetas

Pranešėjas: Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Nuomonės referentas (*): István Szent-Iványi, Užsienio reikalų komitetas

(*) Darbo su susijusiais komitetais procedūra – Darbo tvarkos taisyklių 47 straipsnis

PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS
 AIŠKINAMOJI DALIS
 Užsienio reikalų komiteto NUOMONĖ (*)
 GALUTINIO BALSAVIMO KOMITETE REZULTATAI

PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl pasirengimo narystei pagalbos priemonės (PNPP) biudžeto vykdymo kontrolės 2007 m.

(2008/2206(INI))

Europos Parlamentas,

- atsižvelgdamas į 2006 m. liepos 17 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1085/2006, nustatantį pasirengimo narystei pagalbos priemonę (IPA)(1),

- atsižvelgdamas į 2007 m. birželio 12 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 718/2007, įgyvendinantį Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1085/2006, nustatantį pasirengimo narystei pagalbos priemonę (IPA)(2),

- atsižvelgdamas į 2006 m. lapkričio 8 d. Komisijos komunikatą dėl pasirengimo narystei pagalbos priemonės (IPA) daugiametės preliminariosios finansinės programos 2008–2010 m. (COM(2006)0672),

- atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą dėl pasirengimo narystei pagalbos priemonės (IPA) 2009–2011 m. daugiametės preliminariosios finansinės programos (COM(2007)0689),

- atsižvelgdamas į 2008 m. gruodžio 15 d. Komisijos ataskaitą – 2007 m. metinė PNPP ataskaita (COM(2008)0850 ir SEC(2008)3026),

- atsižvelgdamas į 2008 m. lapkričio 5 d. Komisijos komunikatą dėl 2008–2009 m. plėtros strategijos ir pagrindinių uždavinių ir lydimąsias 2008 m. šalių pažangos ataskaitas (COM(2008)0674, prie kurio pridėti SEC(2008)2692–SEC(2008)2699),

 atsižvelgdamas į 2008 m. liepos 22 d. Komisijos ataskaitą „Bendrijų finansinių interesų apsauga. Kova su sukčiavimu. 2007 m. metinė ataskaita“ (COM(2008)0475, įskaitant priedą SEC(2008)2300),

- atsižvelgdamas į 2008 m. spalio 27 d. Komisijos 2007 m. pasirengimo narystei struktūrinės politikos priemonės (ISPA) metinę ataskaitą (COM(2008)0671 ir SEC(2008)2681),

- atsižvelgdamas į 2008 m. gruodžio 22 d. Komisijos metinę ataskaitą dėl PHARE, Turkijos pasirengimo narystei priemonės, CARDS ir pereinamojo laikotarpio institucijų plėtros priemonės (COM(2008)880 ir SEC(2008)3075),

- atsižvelgdamas į Europos Audito Rūmų ataskaitą dėl Europos rekonstrukcijos agentūros 2007 finansinių metų metinių finansinių ataskaitų su Agentūros atsakymais(3),

- atsižvelgdamas į Europos Audito Rūmų ataskaitą dėl Komisijos vykdyto CARDS programos valdymo, su Komisijos atsakymais(4),

- atsižvelgdamas į Komisijos plėtros generalinio direktorato 2007 m. metinę veiklos ataskaitą(5),

- atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl plėtros ir visų pirma savo 2008 m. liepos 10 d. rezoliuciją dėl Komisijos 2007 m. plėtros strategijos dokumento(6),

- atsižvelgdamas į savo 2008 m. balandžio 10 d. rezoliuciją dėl Kroatijos 2007 m. pažangos ataskaitos(7),

- atsižvelgdamas į savo 2008 m. balandžio 23 d. rezoliuciją dėl 2007 Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos 2007 m. pažangos ataskaitos (8),

- atsižvelgdamas į savo 2008 m. gegužės 21 d. rezoliuciją dėl Turkijos 2007 m. pažangos ataskaitos(9),

- atsižvelgdamas į savo 2009 m. sausio 13 d. rezoliuciją dėl prekybos ir ekonominių santykių su Vakarų Balkanais(10),

- atsižvelgdamas į savo 2008 m. gruodžio 4 d. rezoliuciją dėl moterų padėties Balkanuose(11),

- atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto tiriamosios delegacijos 2008 m. birželio 22–25 d. vizitą į Kosovą(12) ir į atitinkamą misijos ataskaitą(13),

- atsižvelgdamas į 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo Finansinio reglamento(14), ypač į jo 53 straipsnį bei jo įgyvendinimo taisykles,

- atsižvelgdamas į savo Darbo tvarkos taisyklių 45 straipsnį,

- atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir Užsienio reikalų komiteto nuomonę (A6-0181/2009),

A. kadangi PNPP yra nauja finansinė priemonė, kuria pakeičiamos šalių kandidačių ir potencialių šalių kandidačių priemonės ir programos, t. y. PHARE, SAPARD, ISPA, pasirengimo narystei finansinė parama Turkijai ir CARDS, ir ja siekiama lanksčiai organizuoti ES lėšų skyrimą pagal konkrečius šių šalių poreikius ir valdymo pajėgumus,

B.  kadangi PNPP sudaro toliau nurodyti penki komponentai, kurie apima pagal pagalbą gaunančių šalių poreikius apibrėžtus prioritetus, t. y.:

     I. pereinamojo laikotarpio pagalba ir institucijų kūrimas,

     II. tarpvalstybinis bendradarbiavimas (TB),

     III. regioninė plėtra,

     IV. žmogiškųjų išteklių plėtra,

     V. kaimo plėtra,

C. kadangi PNPP yra pagrindinis gyventojų gyvenimo kokybę, socialinius standartus, infrastruktūrą bei regionų ir tarpvalstybinį bendradarbiavimą gerinantis ir gerbti žmogaus teises šalyse kandidatėse ir potencialiose šalyse kandidatėse skatinantis veiksnys,

D. kadangi biudžeto vykdymo plėtros politikos srityje parlamentinės kontrolės tikslas – ne tik užtikrinti, kad ES lėšos naudojamos pagal reglamentuojančias nuostatas ir ES politikos sritis, bet ir įvertinti, ar jos buvo veiksmingai paskirstytos pagal pagalbą gaunančių šalių strategijoje ir pažangos ataskaitose nustatytus prioritetus ir ar jos padėjo pasiekti norimus rezultatus atsižvelgiant į bendrus ES interesus,

E.  kadangi ypač svarbu griežtai ir ankstyvajame etape ištirti PNPP įgyvendinimą, kad būtų išvengta per vėlai nustatytų ankstesnių pasirengimo narystei priemonių įgyvendinimo problemų atsižvelgiant į tai, kad tinkamu laiku neapsvarsčius nukrypimų nuo normos tų nukrypimų daugės ir kad vėliau bus labai sunku su tokiais nukrypimais kovoti, nes jais bus nuolat piktnaudžiaujama,

F.  kadangi kova su korupcija ir sektorinės reformos (teismų, policijos ir viešojo administravimo) turi įtakos ne tik geram valdymui ir teisinės valstybės principų laikymuisi, bet ir bendrai verslo aplinkai,

G. kadangi PNPP, visų pirma persvarstant daugiamečius preliminarius planavimo dokumentus (DPPD), užtikrina pakankamą lankstumą, leidžiantį prisitaikyti prie kintančių pagalbą gaunančių šalių poreikių ir valdymo pajėgumų,

H. kadangi pagal Reglamento (EB) Nr. 1085/2006 27 straipsnį iki 2010 m. gruodžio 31 d. Komisija Europos Parlamentui ir Tarybai pateikia PNPP laikotarpio vidurio įgyvendinimo ataskaitą, ir prireikus kartu pateikia pasiūlymus dėl teisės aktų, kuriais numatomi reikalingi šio reglamento pakeitimai,

I.   kadangi, atsižvelgdama į Parlamento prašymą, Komisija įsipareigojo jau 2009 m. atlikti išorės pagalbos priemonių paketo, įskaitant PNPP, laikotarpio vidurio peržiūrą,

J.   kadangi nuo šiol reikia, kad Europos Parlamentas palaikytų ryšį su valstybių, kurios naudojasi pasirengimo narystei pagalbos priemone, nacionaliniais parlamentais;

Bendrosios pastabos

1.  palankiai vertina užmegztą struktūrinį dialogą su Komisija dėl pasirengimo narystei priemonės (angl. Instrument for Pre-Accession, IPA) įgyvendinimo ir primena savo poziciją šiuo klausimu, ypač būtinybę sudaryti vienodas sąlygas visoms pagalbą gaunančioms šalims pasinaudoti įvairiomis politikos priemonėmis pagal IPA, visų pirma skirti pakankamai dėmesio ir pastangų kovai su korupcija ir organizuotu nusikalstamumu ir skirti daugiau dėmesio institucinių galių didinimui parlamentiniu lygmeniu, pilietinės visuomenės organizacijų plėtrai, priemonių, skirtų propaguoti tolerancijos ir nediskriminavimo principus, žmogaus raidai ir regionų bendradarbiavimui pagrindinėse politikos srityse;

2.  yra patenkintas, kad 2007 m. įgyvendinta daug IPA įsipareigojimų; tačiau apgailestauja, kad pirmosios IPA programos priimtos tik 2007 m. pabaigoje ir jos realiai pradėtos įgyvendinti tik 2008 m. – iš dalies dėl vėlyvo naujos priemonės patvirtinimo ir iš dalies dėl pagalbą gaunančių šalių vėlavimo sukurti reikiamas struktūras ir valdymo sistemas; ragina Komisiją siekti pažangos įgyvendinant projektus ir stebėti skiriamas lėšas bei gautus rezultatus, siekiant užtikrinti, kad Pasirengimo narystei priemonė konkrečiose šalyse duotų matomų rezultatų;

3.  pažymi, kad dėl to, jog Reglamentas (EB) Nr. 1085/2006 (PNPP reglamentas) ir Reglamentas (EB) Nr. 718/2007 (PNPP įgyvendinimo reglamentas), o vėliau – pirmoji daugiametė preliminarioji finansinė programa (DPFP) ir DPPD buvo priimti pavėluotai, 2007 m. PNPP programų ir projektų kontrolė, vertinimas ir ataskaitų teikimas buvo ribotas ir dar nedavė rezultatų; pabrėžia, kad norint sklandžiai pereiti nuo ankstesnių pasirengimo narystei priemonių prie PNPP būtinas programavimo tęstinumas, tinkamas projektų įgyvendinimas ir mokėjimų vykdymas;

4.  mano, kad 2007 m. PNPP nacionalinės programos ir ES pasirengimo narystei politika pakankamai derėjo tarpusavyje, nes daugelis programų tikslų atitiko atitinkamose Komisijos pažangos ataskaitose nustatytus prioritetus;

5.  pažymi, kad šalys kandidatės daugiausia dėmesio turi skirti Europos standartų, visų pirma statistikos, aplinkos ir fiskalinių standartų įgyvendinimui, o tai dera su ES plėtros politika; tačiau pažymi, kad politinių kriterijų, visų pirma demokratinio valdymo, pagarbos žmogaus teisėms, laisvei pasirinkti religiją, moterų teisėms, mažumų teisėms ir teisinės valstybės principų laikymosi svarbos nereikėtų sumenkinti, nes jų nesilaikant gali kilti komplikacijų ir derybos gali būti uždelstos; mano, kad tarp politinių kriterijų įgyvendinimui skirtų projektų ir teisyno įgyvendinimui skirtų projektų turėtų būti daugiau pusiausvyros;

6.  primena Komisijai, kad Europos Sąjungos teisėtumą ir gebėjimą skatinti reformas galima gerokai sustiprinti, jei IPA pagalba bus nukreipiama toms sritims, kurios tiesiogiai naudingos šalių kandidačių ir galimų šalių kandidačių piliečiams, ypač atsižvelgiant į dėl pasaulinės finansų krizės atsiradusius poreikius ir iškilusius sunkumus;

7.  todėl laikosi nuomonės, kad IPA turėtų būti remiamos pagalbą gaunančių šalių pastangos įvykdyti vizų režimo liberalizavimo veiksmų plane nustatytus reikalavimus, kad Vakarų Balkanų piliečiai galų gale galėtų naudotis judumo laisve ir visapusiškai dalyvauti ES programose ir schemose; palankiai vertina Komisijos ketinimą toliau didinti skiriamas IPA lėšas programoms Tempus, Erasmus Mundus ir Youth in Action;

8.  atkreipia dėmesį į tai, kad Komisija buvo pasirengusi akredituoti Kroatijos I–IV komponentų decentralizuotą valdymą ir Turkijos I ir II komponentų decentralizuotą valdymą iki 2008 m. pabaigos; ragina Komisiją ir toliau intensyviai dirbti su šalimis kandidatėmis ir potencialiomis šalimis kandidatėmis, kad jos artimiausioje ateityje galėtų decentralizuotai valdyti lėšas ir taip visiškai pasinaudoti visais PNPP komponentais; tačiau pažymi, kad valdymo įgaliojimai turi būti suteikiami tik tuo atveju, jei jais bus naudojamasi veiksmingai;

9.  pabrėžia, kad už PNPP naudojimą yra bendrai atsakingos Komisija ir šalių kandidačių bei potencialių šalių kandidačių nacionalinės vyriausybės; ragina Komisiją gerinti savo delegacijų ir atitinkamų valdžios institucijų bendradarbiavimą ir ryšių palaikymą siekiant nuolat kontroliuoti projektų įgyvendinimo procedūras ir kurti bendras priemones, kurios padidintų pagalbą gaunančių šalių administracinius pajėgumus;

10. pabrėžia, kad būtina užtikrinti skaidrų ir veiksmingą PNPP valdymą ir kontrolę atsižvelgiant į kiekvienos šalies vidaus audito ir kontrolės sistemų ypatumus bei į ankstesnių šalių kandidačių įgytą gerąją patirtį taikant pasirengimo narystei procedūras;

11. tikisi, kad Komisija kiekvienais metais atsiskaitys Parlamentui ir jo atsakingam Biudžeto kontrolės komitetui dėl mokėjimų ir PNPP lėšų naudojimo bei dėl likusių programų ISPA, IPARD ir SAPARD lėšų pateikdama išsamią informaciją apie kiekvieną šalį gavėją, nurodydama gerosios patirties pavyzdžius ir informuodama apie visas problemas ar nukrypimus, su kuriais susidūrė;

12. pažymi, kad horizontalūs klausimai, kaip antai poveikio aplinkai vertinimas, geras valdymas, pilietinės visuomenės dalyvavimas, lygios galimybės ir nediskriminavimas nepakankamai pristatomi ir matomi 2007 m. PNPP projektuose; ragina Komisiją visų pirma išplėtoti keliems pagalbos gavėjams skirtas regionines arba horizontalias programas, visų pirma kovos su korupcija ir organizuotu nusikalstamumu programas, kultūrų dialogo ir lyčių lygybės programas;

13. pažymi, kad didelėms geografinėms vietovėms ar kompleksinėms politikos sritimis skiriama nedaug lėšų ir kad šios lėšos paskirstomos daugeliui nedidelių projektų, o ne sutelkiamos mažesniam kiekiui reikšmingesnių projektų; pažymi, kad metinėse nacionalinėse programose turėtų būti išlaikoma tinkamos reakcijos į pagrindinius pažangos ataskaitose nustatytus prioritetus ir vengimo, kad lėšos nebūtų skiriamos pernelyg fragmentiškai, pusiausvyra;

Politika ir su konkrečiomis šalimis susijusios pastabos

14. pabrėžia kaip svarbiausią ir būtiną skubiausiai įgyvendinti poreikį panaudoti PNPP stiprinti visose pagalbą gaunančiose šalyse kovą su korupcija ir organizuotu nusikalstamumu, ypatingą dėmesį skiriant pinigų plovimui, nelegaliai migracijai ir prekybai žmonėmis; pažymi, kad nors visose 2008 m. pažangos ataskaitose korupcija įvardyta kaip rimta problema ir pagrindinis prioritetas, ne visose 2007 m. PNPP programose pakankamai atsižvelgiama į korupciją; siūlo skirti lėšų šiam tikslui, kaip antai Kroatijos(15) ir Juodkalnijos(16) atvejais, ir ragina Komisiją išplėtoti darnesnę strategiją šiuo klausimu, atsižvelgiant į paskutiniais plėtros etapais įgytą patirtį;

15. pažymi, kad pilietinės visuomenės organizacijos (PVO) pagalbą gaunančiose šalyse turėtų aktyviau dalyvauti plėtojant ir inicijuojant projektus; pažymi, kad būsimose PNPP programose reikėtų spręsti sistemingo pagalbos teikėjų priklausymo nuo PVO klausimą, siekiant išvengti PVO „pagal pareikalavimą“, taip pat reikėtų spręsti kai kurių PVO plėtojimo klausimą etninių ir politinių konfliktų vietose, visų pirma Bosnijoje ir Hercegovinoje, Buvusiojoje Jugoslavijos Respublikoje Makedonijoje ir Kosove(17); tikisi, kad naujoji Pilietinės visuomenės programa padės išspręsti daugelį sunkumų, susijusių su ES programų įvairove, kompleksiškumu ir fragmentiškumu;

16. primygtinai tvirtina, kad būtina nuolat remti PVO šalyse kandidatėse ir potencialiose šalyse kandidatėse siekiant kurti joms kompetentingą aplinką ir užtikrinti jų nuolatines pastangas siekti rezultatų įgyvendinant PNPP ir nuolatinį veiklumą valdant projektą;

17. pažymi, kad PNPP finansuojami projektai ir veiklos rūšys prastai vertinamos ES matomumo „vietoje“ požiūriu ir neįteisino metodo „iš apačios į viršų“ tolesniam ES santykių glaudinimui;

18. mano, kad nebuvo pakankamai atsižvelgta į švietimą ir jaunimo užimtumą kaip į būtinas ilgalaikio stabilumo ir plėtros sąlygas; pabrėžia poreikį kovoti su nedarbu, visų pirma jaunimo ir ilgalaikiu nedarbu kaip ypač svarbiu kompleksiniu klausimu; šiuo atžvilgiu siūlo Komisijai išnagrinėti galimybę geriau pasinaudoti PNPP lankstumu, kad panaudojant pirmuosius du komponentus prireikus būtų galima finansuoti su III–V komponentais susijusias priemones;

19. pažymi, kad regioninė finansinė pagalba pagal PNPP yra palyginti nedidelė (apytikriai 10 % visos PNPP), visų pirma atsižvelgiant į tai, kad ji apima vienuolika intervencinių sričių šešiose šalyse, pradedant švietimu ir jaunimu ir baigiant branduoliniu saugumu;

20. yra susirūpinęs, kad visi 2007 m. PNPP asignavimai II komponentui iš bendros PNPP 497 200 000 EUR sumos sudarė tik 38 800 000 EUR (t. y. mažiau nei 8 %); pažymi, kad tai prieštarauja Komisijos tvirtinimui, jog tarptautinis bendradarbiavimas padeda susitaikyti ir plėtoti gerus kaimyninius santykius ir yra ypač svarbus regionui, kuriame neseniai vyko konfliktai; apgailestauja, kad buvo sunku praktiškai įgyvendinti veiksmingą bendradarbiavimą dėl keleto priežasčių, įskaitant kai kurių partnerių struktūrų ir procedūrų skirtumus bei politinio pobūdžio kliūtis; ragina pagalbą gaunančias šalis ir Komisiją pagal šį komponentą siekti tolesnio iki šiol vykusio bendradarbiavimo ir pradėti naują bendradarbiavimą siekiant skatinti gerus kaimyninius santykius ir ekonominę integraciją visų pirma aplinkos, gamtos ir kultūros paveldo bei kovos su korupcija ir organizuotu nusikalstamumu srityse;

21. taip pat reiškia susirūpinimą, kad nė vienoje pagalbą gaunančių šalių pateiktoje 2007 m. PNPP programoje nebuvo tiesiogiai sprendžiami moterų teisių ar lyčių lygybės klausimai, nors lyčių klausimai įvardyti kaip svarbiausi uždaviniai tiek pažangos ataskaitose, tiek DPPD; pabrėžia savo raginimą Komisijai skirti pasirengimo narystei lėšų stiprinti moterų teises Balkanuose, visų pirma per NVO ir moterų organizacijas; ragina Komisiją atitinkamai skirti PNPP lėšų, kad būtų remiamas lyčių klausimų finansavimas pagal pasirengimo narystei politiką, o pagalbą gaunančios šalys skatinamos teikti atitinkamus projektų pasiūlymus;

22. pabrėžia būtinybę įtraukti kuo daugiau nevyriausybinių organizacijų į IPA finansuojamų projektų planavimą ir įgyvendinimą, siekiant užtikrinti, kad IPA pagalba būtų teikiama atsižvelgiant į realius poreikius ir lūkesčius, prisidėti prie IPA projektų matomumo didinimo ir skatinti gyvybingos ir iniciatyvios pilietinės visuomenės raidą pagalbą gaunančiose šalyse.

23. ragina Europos Audito Rūmus iki 2010 m. pabaigos pateikti specialią laikotarpio vidurio įvertinimo ataskaitą dėl PNPP įgyvendinimo;

o

o       o

24. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai ir Europos Audito Rūmams bei šalių, kurios yra suinteresuotos pasinaudoti pasirengimo stojimui pagalbos priemone, vyriausybėms, parlamentams, nacionalinėms kontrolės institucijoms;

(1)

OL L 210, 2006 7 31.

(2)

OL L 170, 2007 6 29.

(3)

OL C 311, 2008 12 5.

(4)

EAR specialioji ataskaita 5/2007.

(5)

2008 3 31, http://ec.europa.eu/atwork/synthesis/aar/doc/elarg_aar.pdf .

(6)

Priimti tekstai, P6_TA(2008)0337.

(7)

Priimti tekstai, P6_TA(2008)0120.

(8)

Priimti tekstai, P6_TA(2008)0172.

(9)

Priimti tekstai, P6_TA(2008)0224.

(10)

Priimti tekstai, P6_TA(2009)0005.

(11)

Priimti tekstai, P6_TA(2008)0582.

(12)

Pagal Jungtinių Tautų Saugumo tarybos rezoliuciją Nr. 1244/1999.

(13)

http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/publicationsCom.do?language=EN&body=CONT.

(14)

OL L 248, 2002 9 16, p. 1.

(15)

Projektas 2007/019-247: Pagerinti agentūrų bendradarbiavimą antikorupcijos srityje, t. y. 2 5000 000 EUR projektas, kuriuo stiprinamas Teisingumo ministerijos koordinavimo padalinio darbas, kuriant antikorupcijos strategiją ir gerinant visuomenės informuotumą šiuo klausimu.

(16)

Projektas 2007/19300: kova su organizuotu nusikalstamumu ir korupcija. Šiuo projektu siekiama kovoti su organizuotu nusikalstamumu ir korupcija, gerinant įvairių teisėsaugos institucijų veiklos rezultatus ir bendradarbiavimą. Jis susijęs su platesne Vyriausybės antikorupcijos strategija ir veiksmų planu. Projektui numatyta 3 000 000 EUR.

(17)

Pagal Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos rezoliuciją Nr. 1244/1999.


AIŠKINAMOJI DALIS

Teisinis pagrindas ir tikslas

Pasirengimo narystei pagalbos priemonė (PNPP) buvo nustatyta 2006 m. liepos 17 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1085/2006 ir ja buvo pakeistos ankstesnės pasirengimo narystei finansinės priemonės ir programos (PHARE, SAPARD, ISPA, CARDS ir pasirengimo narystei finansinė parama Turkijai). Jos tikslas – teikti tikslinę pagalbą šalims kandidatėms ir potencialioms šalims kandidatėms, lanksčiai organizuojant ES lėšų skyrimą pagal konkrečius šių šalių poreikius ir valdymo pajėgumus. PNPP sudaro penki skirtingi komponentai:

I. Pereinamojo laikotarpio pagalba ir institucijų kūrimas, skirta institucijų kūrimo priemonėms ir su tuo susijusioms investicijoms finansuoti.

II. Tarpvalstybinis bendradarbiavimas (TB). Ši dalis skirta šalių kandidačių arba galimų šalių kandidačių ir jų bei ES šalių tarpusavio tarpvalstybiniam bendradarbiavimui pasienyje remti. Pagal ją taip pat gali būti finansuojamas pagalbą gaunančių šalių dalyvavimas struktūrinių fondų tarpvalstybinio bendradarbiavimo programose ir Europos kaimynystės ir partnerystės priemonės (EKPP) jūros baseino programose.

III. Regionų vystymas. Pagal šią dalį finansuojamos investicijos ir susijusi techninė pagalba tokiose srityse kaip transportas, aplinka ir regionų konkurencingumas.

IV. Žmogiškųjų išteklių vystymas. Šis komponentas skirtas žmogiškajam kapitalui stiprinti ir padėti kovoti su atskirtimi.

V. Kaimo plėtra. Pagal šį komponentą, sukurtą po įstojimo įgyvendinamų kaimo plėtros programų pavyzdžiu, finansuojamos kaimo plėtrai skirtos priemonės, panašios į minėtas programas, tik mažesnio masto.

Pavėluotas PNPP pradėjimas ir įgyvendinimas

Ir PNPP reglamentas, ir įgyvendinimo reglamentas buvo priimti gana vėlai, atitinkamai 2006 m. liepos 17 d. ir 2007 m. birželio 12 d. Be to, dėl tolesnio vėlavimo susitarti dėl naujos 2007–2013 m. finansinės programos nebuvo pateikta 2007–2009 m. daugiametės preliminariosios finansinės programos (DPFP), o pirmoji DPFP pagal PNPP, apimanti 2008–2010 m., buvo priimta 2007 m. lapkričio 6 d. Vėliau daugiamečiai preliminarieji planavimo dokumentai (DPPD) ir 2007 m. PNPP nacionalinės programos buvo patvirtintos tik 2007 m. pabaigoje, o įgyvendintos 2008 m. Todėl 2007 m. atlikta PNPP programų ir projektų kontrolė ir vertinimas buvo labai riboti ir dar nedavė rezultatų, kaip tai rodo aplinkybė, kad tėra nedaug informacijos apie Europos Komisijos 2007 m. metinę PNPP ataskaitą. Vertėtų pažymėti, kad 2007 m. pagal PNPP II komponentą nebuvo įvykdyta jokių mokėjimų, taip pat jokių mokėjimų nebuvo įvykdyta Albanijai, Kroatijai, Buvusiajai Jugoslavijos Respublikai Makedonijai, Juodkalnijai, Serbijai ir Turkijai.

Perėjimas nuo ankstesnių pasirengimo narystei finansinių priemonių prie PNPP

Europos Parlamento biudžeto kontrolės komitetas gerai žino ne tik apie sunkumus, su kuriais susidurta įgyvendinant ankstesnes pasirengimo narystei priemones (visų pirma Phare ir SAPARD dabartinėse valstybėse narėse Bulgarijoje ir Rumunijoje), bet ir apie struktūrines problemas, su kuriomis vis dar susiduria šalys kandidatės ir potencialios šalys kandidatės (plg. Biudžeto kontrolės (CONT) komiteto tiriamosios misijos Kosove ataskaitą(1)). Todėl ypač svarbu išnagrinėti PNPP įgyvendinimą griežtai ir dar ankstyvajame etape, kad būtų iš anksto užkirstas kelias šių problemų pasikartojimui. Svarbiausias klausimas šiuo atžvilgiu yra kaip nustatyti veiksmingos ES finansinių interesų apsaugos ir poreikio ex post panaikinti pagalbą gaunančių šalių valdžios institucijoms suteiktus valdymo įgaliojimus pusiausvyrą, jei šios institucijos veiksmingai nepasinaudotų šiais įgaliojimais.

PNPP įvertinimas ir persvarstymas

Atsižvelgiant į tai, kas nurodyta, ir į tai, kad PNPP pagal savo koncepciją ir struktūrą yra labai lanksti finansinė priemonė, pagal kurią reikia dažnai persvarstyti programas ir DPPD bei atlikti paties PNPP reglamento laikotarpio vidurio įvertinimą, ypač svarbu, kad Europos Parlamentas reguliariai stebėtų PNPP įgyvendinimą, kad būtų atsižvelgta į iš ankstesnių priemonių ir dabartinio PNPP įgyvendinimo įgytą patirtį bei užtikrinti, kad bus išplėtotos visos jos galimybės.

Atrodo, kad pirmaisiais programavimo ir įgyvendinimo metais PNPP pakankamai dėmesio skirta pagalbą gaunančių šalių pažangos ataskaitose ir bendrojoje plėtros strategijoje nustatytiems prioritetams. Vis dėlto kai kuriuos klausimus, kaip antai kovą su korupcija ir organizuotu nusikalstamumu, nedarbo ir moterų teisių klausimus reikia spręsti veiksmingiau ir integruoti labiau ir nacionaliniu, ir regioniniu, horizontaliuoju lygmeniu. Be to, reikia toliau plėtoti tarptautinio bendradarbiavimo komponentą ir kelių pagalbos gavėjų regionines bei horizontalias programas.

Pateiktoje lentelėje nurodyti 2007 m. PNPP asignavimai mln. eurų pagal šalį ir komponentą, taip pat regioninėms ir daugiašalėms programoms pagal atnaujintus 2008–2010 m. DPFP duomenis (2007 m. lapkričio 6 d. priimtas COM(2007)689).

PNPP komponentas

Albanija

Bosnija ir Hercegovina

Kroatija

Buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija

Kosovas

Juodkalnija

Serbija

Turkija

Regioninė ir horizontali programa

I komponentas

54,3

58,1

49,6

41,6

68,3

27,5

181,5

256,7

109,0

II komponentas

6,7

4,0

9,7

4,2

 

3,9

8,2

2,1

 

III komponentas

 

 

45,1

7,4

 

 

 

167,5

 

IV komponentas

 

 

11,4

3,2

 

 

 

50,2

 

V komponentas

 

 

25,5

2,1

 

 

 

20,7

 

IŠ VISO:

61,0

62,1

141,2

58,5

68,3

31,4

189,7

497,2

109,0

IV dalis. Toliau pateikiami finansiniai duomenys iš 2007 m. PNPP ataskaitos priedo:

2007 m. iš ES biudžeto veiklos programoms pagal pasirengimo narystei pagalbos priemonę buvo skirta 1218,4 mln. EUR. Apskritai įvykdymo norma buvo 100 %, nors iš jų 50,2 mln. EUR (4 %) buvo perkelta į 2008 m. biudžetą ir oficialiai įsipareigota skirti iki 2008 m. kovo mėn. Tai buvo susiję su 8 programomis,(2) kurioms buvo baigta rengtis pačioje metų pabaigoje ir kurių patvirtinti 2007 m. nebeliko laiko.

Dėl to, kad daugelis PNPP programų buvo patvirtinta jau gerokai vėliau nei metų pradžioje, mokėjimo asignavimų panaudojimas buvo mažesnis, nei planuota pagal 2007 m. PBP prognozes. Dėl to kelių PNPP biudžeto eilučių mokėjimų asignavimai buvo grąžinti visuotinio perkėlimo būdu. Pagal PNPP TB komponentą nebuvo įvykdyta jokių mokėjimų, nes Komisijos sprendimas, kuriuo patvirtinamos šios programos, buvo perkeltas į 2008 m. PNPP institucijų stiprinimo komponento srityje 2,7 mln. EUR išmokėta Bosnijai ir Hercegovinai, 18,6 mln. Kosovui(3) ir 8 mln. pagal PNPP regionines programas. Jokių mokėjimų neįvykdyta Albanijai, Kroatijai, Buvusiajai Jugoslavijos Respublikai Makedonijai, Juodkalnijai, Serbijai ir Turkijai.

1. PNPP lėšos pagal metus

Metai

Asignavimai

2007

1,218,407 mln. EUR

2. PNPP lėšos pagal šalį 2007 m. (eurais)

Šalis partnerė

Įsipareigojimai (1)

Sutartys (2)

Mokėjimai (3)

Albanija

61 000 000

 

 

B ir H

62 100 000

5 697 918

2 706 511

Kroatija

141 227 000

 

 

Buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija

58 500 000

 

 

Kosovas

68 300 000

20 704 005

18 633 605

Juodkalnija

31 400 000

 

 

Serbija

189 700 000

 

 

Turkija

497 200 000

 

 

Keli pagalbos gavėjai

108 980 000

22 676 232

7 996 785

(1)

Pagal Jungtinių Tautų Saugumo tarybos rezoliuciją Nr. 1244/1999 (UNSCR 1244/1999).

(2)

            Perkeltos programos: TB Vengrija–Kroatija; TB Slovėnija–Kroatija; TB Vengrija–Serbija; TB Rumunija–Serbija; TB Bulgarija–Serbija; TB Adrijos jūros regiono šalys; SIGMA 2007; papildomos lėšos už dalyvavimą europiniame Pietryčių Europos fonde.

(3)

Pagal Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos rezoliuciją Nr. 1244/1999.


Užsienio reikalų komiteto NUOMONĖ (*) (11.2.2009)

pateikta Biudžeto kontrolės komitetui

dėl pasirengimo narystei priemonės biudžeto vykdymo kontrolės 2007 m.

(2008/2206(INI))

Nuomonės referentas (*): István Szent–Iványi

(*)       Darbo su susijusiais komitetais procedūra. Darbo tvarkos taisyklių 47 straipsnis.

PASIŪLYMAI

Užsienio reikalų komitetas ragina atsakingą Biudžeto kontrolės komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1.  palankiai vertina užmegztą struktūrinį dialogą su Komisija dėl pasirengimo narystei priemonės (angl. Instrument for Pre-Accession, IPA) įgyvendinimo ir primena savo poziciją šiuo klausimu, ypač būtinybę sudaryti vienodas sąlygas visoms pagalbą gaunančioms šalims pasinaudoti įvairiomis politikos priemonėmis pagal IPA, visų pirma skirti pakankamai dėmesio ir pastangų kovai su korupcija ir organizuotu nusikalstamumu ir skirti daugiau dėmesio institucinių galių didinimui parlamentiniu lygmeniu, pilietinės visuomenės organizacijų plėtrai, priemonių, skirtų propaguoti tolerancijos ir nediskriminavimo principus, žmogaus raidai ir regionų bendradarbiavimui pagrindinėse politikos srityse;

2.  primena Komisijai, kad Europos Sąjungos teisėtumą ir gebėjimą skatinti reformas galima gerokai sustiprinti, jei IPA pagalba bus nukreipiama toms sritims, kurios tiesiogiai naudingos šalių kandidačių ir galimų šalių kandidačių piliečiams, ypač atsižvelgiant į dėl pasaulinės finansų krizės atsiradusius poreikius ir iškilusius sunkumus;

3.  yra patenkintas, kad 2007 m. įgyvendinta daug IPA įsipareigojimų; tačiau apgailestauja, kad pirmosios IPA programos priimtos tik 2007 m. pabaigoje ir jos realiai pradėtos įgyvendinti tik 2008 m. – iš dalies dėl vėlyvo naujos priemonės patvirtinimo ir iš dalies dėl pagalbą gaunančių šalių vėlavimo sukurti reikiamas struktūras ir valdymo sistemas; ragina Komisiją siekti pažangos įgyvendinant projektus ir stebėti skiriamas lėšas bei gautus rezultatus, siekiant užtikrinti, kad Pasirengimo narystei priemonė konkrečiose šalyse duotų matomų rezultatų;

4.  todėl laikosi nuomonės, kad IPA turėtų būti remiamos pagalbą gaunančių šalių pastangos įvykdyti vizų režimo liberalizavimo veiksmų plane nustatytus reikalavimus, kad Vakarų Balkanų piliečiai galų gale galėtų naudotis judumo laisve ir visapusiškai dalyvauti ES programose ir schemose; palankiai vertina Komisijos ketinimą toliau didinti skiriamas IPA lėšas programoms Tempus, Erasmus Mundus ir Youth in Action;

5.  pabrėžia būtinybę įtraukti kuo daugiau nevyriausybinių organizacijų į IPA finansuojamų projektų planavimą ir įgyvendinimą, siekiant užtikrinti, kad IPA pagalba būtų teikiama atsižvelgiant į realius poreikius ir lūkesčius, prisidėti prie IPA projektų matomumo didinimo ir skatinti gyvybingos ir iniciatyvios pilietinės visuomenės raidą pagalbą gaunančiose šalyse.

GALUTINIO BALSAVIMO KOMITETE REZULTATAI

Priėmimo data

11.2.2009

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

57

0

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Sir Robert Atkins, Angelika Beer, Bastiaan Belder, André Brie, Colm Burke, Véronique De Keyser, Giorgos Dimitrakopoulos, Michael Gahler, Jas Gawronski, Georgios Georgiou, Alfred Gomolka, Richard Howitt, Jana Hybášková, Anna Ibrisagic, Ioannis Kasoulides, Metin Kazak, Maria Eleni Koppa, Helmut Kuhne, Joost Lagendijk, Willy Meyer Pleite, Francisco José Millán Mon, Pasqualina Napoletano, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Vural Öger, Janusz Onyszkiewicz, Ria Oomen-Ruijten, Ioan Mircea Paşcu, João de Deus Pinheiro, Hubert Pirker, Samuli Pohjamo, Pierre Pribetich, Libor Rouček, Christian Rovsing, Flaviu Călin Rus, Jacek Saryusz-Wolski, Marek Siwiec, Hannes Swoboda, Konrad Szymański, Kristian Vigenin, Andrzej Wielowieyski, Jan Marinus Wiersma, Zbigniew Zaleski

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

Alexandra Dobolyi, Árpád Duka-Zólyomi, Milan Horáček, Alexander Graf Lambsdorff, Marios Matsakis, Yiannakis Matsis, Nickolay Mladenov, Alexandru Nazare, Doris Pack, Jean Spautz

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai) (178 straipsnio 2 dalis)

Emine Bozkurt, Ioannis Gklavakis, José Albino Silva Peneda, Antonios Trakatellis, Nikolaos Vakalis


GALUTINIO BALSAVIMO KOMITETE REZULTATAI

Priėmimo data

16.3.2009

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

16

3

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Jean-Pierre Audy, Herbert Bösch, Costas Botopoulos, Mogens Camre, Paulo Casaca, Antonio De Blasio, Christofer Fjellner, Ingeborg Gräßle, Aurelio Juri, Dan Jørgensen, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Nils Lundgren, Marusya Ivanova Lyubcheva, Ashley Mote, Jan Mulder, José Javier Pomés Ruiz, Bart Staes, Søren Bo Søndergaard

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

Vasilica Viorica Dăncilă, Edit Herczog

Atnaujinta: 2009 m. balandis 9 d.Teisinis pranešimas