Postup : 2008/0180(CNS)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A6-0185/2009

Předložené texty :

A6-0185/2009

Rozpravy :

PV 05/05/2009 - 15
CRE 05/05/2009 - 15

Hlasování :

PV 06/05/2009 - 6.11
CRE 06/05/2009 - 6.11
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P6_TA(2009)0369

ZPRÁVA     *
PDF 508kWORD 798k
24. března 2009
PE 414.334v02-00 A6-0185/2009

o návrhu nařízení Rady o ochraně zvířat při usmrcování

(KOM(2008)0553 – C6-0451/2008 – 2008/0180(CNS))

Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova

Zpravodaj: Janusz Wojciechowski

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ
 STANOVISKO Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
 POSTUP

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Rady o ochraně zvířat při usmrcování

(KOM(2008)0553 – C6-0451/2008 – 2008/0180(CNS))

(Postup konzultace)

Evropský parlament,

–   s ohledem na návrh Komise předložený Radě (KOM(2008)0553),

–   s ohledem na článek 37 Smlouvy o ES, podle kterého Rada konzultovala s Parlamentem (C6-0451/2008),

–   s ohledem na článek 51 jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova a stanovisko Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (A6-0185/2009),

1.  schvaluje pozměněný návrh Komise;

2.  vyzývá Komisi, aby návrh v souladu s čl. 250 odst. 2 Smlouvy o ES změnila odpovídajícím způsobem;

3.  vyzývá Radu, aby informovala Parlament, bude-li mít v úmyslu odchýlit se od znění schváleného Parlamentem;

4.  vyzývá Radu, aby znovu konzultovala s Parlamentem, bude-li mít v úmyslu podstatně změnit návrh Komise;

5.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.

Pozměňovací návrh  1

Návrh nařízení

Nadpis

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Návrh nařízení Rady o ochraně zvířat při usmrcování

Návrh nařízení Rady o ochraně zvířat při porážení a usmrcování

Odůvodnění

V souvislosti s definicí uvedenou v návrhu („porážením“ se rozumí usmrcování zvířat pro lidskou spotřebu) se v tomto návrhu, který se bude zabývat zvířaty obecně chovanými k „lidské spotřebě“, jeví výraz „usmrcování“ jako jednoznačně nevhodný. Obecně se slovo „porážení“, které se týká specificky porážky a souvisejících úkonů, jeví v této souvislosti jako logičtější, a mělo by být v celém návrhu jednotně používáno.

Vždy když je to nutné, měl by být výraz „usmrcování“ nahrazen výrazem „porážení“ a výraz „usmrcovat“ výrazem „porážet“.

Pozměňovací návrh    2

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(6) Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) přijal dvě stanoviska k aspektům řádného zacházení se zvířaty u hlavních systémů omračování a usmrcování některých druhů zvířat, a sice Welfare aspects of the main systems of stunning and killing the main commercial species of animals (Hlavní systémy omračování a usmrcování hlavních komerčních druhů zvířat z hlediska řádného zacházení se zvířaty)(1) v roce 2004 a Welfare aspects of the main systems of stunning and killing applied to commercially farmed deer, goats, rabbits, ostriches, ducks, geese and quail (Hlavní systémy omračování a usmrcování jelenů, koz, králíků, pštrosů, kachen, hus a křepelek chovaných pro komerční účely z hlediska řádného zacházení se zvířaty)(2) v roce 2006. Právní předpisy Společenství v této oblasti by měly být aktualizovány, aby se k těmto vědeckým stanoviskům přihlédlo. Do návrhu nebyla zapracována doporučení postupně zrušit používání oxidu uhličitého u prasat a drůbeže a vodní lázně pro omračování drůbeže, jelikož z posouzení dopadů vyplynulo, že to v současné době není v EU z ekonomického hlediska přijatelné. Do tohoto nařízení by rovněž neměla být začleněna některá další doporučení, neboť se týkají technických parametrů, jež by měly být součástí prováděcích opatření nebo kodexů osvědčených postupů. Do návrhu nebyla zapracována doporučení týkající se chovaných ryb, protože v této oblasti byla zapotřebí další vědecká stanoviska a ekonomické hodnocení.

(6) Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) přijal dvě stanoviska k aspektům řádného zacházení se zvířaty u hlavních systémů omračování a usmrcování některých druhů zvířat, a sice Welfare aspects of the main systems of stunning and killing the main commercial species of animals (Hlavní systémy omračování a usmrcování hlavních komerčních druhů zvířat z hlediska řádného zacházení se zvířaty) v roce 2004 a Welfare aspects of the main systems of stunning and killing applied to commercially farmed deer, goats, rabbits, ostriches, ducks, geese and quail (Hlavní systémy omračování a usmrcování jelenů, koz, králíků, pštrosů, kachen, hus a křepelek chovaných pro komerční účely z hlediska řádného zacházení se zvířaty) v roce 2006. Vědecký výbor pro otázky zdraví zvířat a řádného zacházení se zvířaty (SCAHAW) přijal v roce 2001 zprávu o řádném zacházení se zvířaty chovanými pro kožešinu, která obsahovala analýzu metod usmrcování používaných na kožešinových farmách. Právní předpisy Společenství v této oblasti by měly být aktualizovány, aby se k těmto vědeckým stanoviskům přihlédlo. Do návrhu nebyla zapracována doporučení postupně zrušit používání oxidu uhličitého u prasat a drůbeže, jelikož z posouzení dopadů vyplynulo, že to v současné době není v EU z ekonomického hlediska přijatelné. Do tohoto nařízení by rovněž neměla být začleněna některá další doporučení, neboť se týkají technických parametrů, jež by měly být součástí prováděcích opatření nebo kodexů osvědčených postupů. Do návrhu nebyla zapracována doporučení týkající se chovaných ryb, protože v této oblasti byla zapotřebí další vědecká stanoviska a ekonomické hodnocení.

Odůvodnění

Zpráva Vědeckého výboru pro otázky zdraví zvířat a řádného zacházení se zvířaty obsahuje analýzu týkající se vlivu různých usmrcovacích metod na řádné zacházení se zvířaty na kožešinových farmách v EU.

Pozměňovací návrh   3

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(15) Protokol o ochraně a dobrých životních podmínkách zvířat rovněž zdůrazňuje potřebu dodržovat při stanovování a provádění politik Společenství mimo jiné v zemědělství a v oblasti vnitřního trhu právní nebo správní předpisy a zvyklosti členských států spojené zejména s náboženskými obřady, kulturními tradicemi a regionálním dědictvím. Proto je vhodné vyjmout z oblasti působnosti tohoto nařízení kulturní akce, pokud by dodržování požadavků na řádné zacházení se zvířaty mělo negativní vliv na samotný charakter dotčené akce.

(15) Protokol o ochraně a dobrých životních podmínkách zvířat rovněž zdůrazňuje potřebu dodržovat při stanovování a provádění politik Společenství mimo jiné v zemědělství a v oblasti vnitřního trhu právní nebo správní předpisy a zvyklosti členských států spojené zejména s náboženskými obřady, kulturními tradicemi nebo tradicemi náboženského původu a regionálním dědictvím. Proto je vhodné vyjmout z oblasti působnosti tohoto nařízení kulturní, náboženské a tradiční akce, pokud by dodržování požadavků na řádné zacházení se zvířaty mělo negativní vliv na samotný charakter dotčené akce.

Pozměňovací návrh   4

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(16) Kulturní tradice navíc souvisejí se zděděným, ustáleným nebo navyklým způsobem myšlení, jednání či chování, který zahrnuje koncept něčeho předaného nebo získaného od předků. Přispívají k upevňování dlouhodobých sociálních vazeb mezi generacemi. Pokud takové činnosti nemají vliv na trh s živočišnými produkty a nejsou motivovány produkcí, je vhodné vyjmout usmrcování zvířat při těchto akcích z oblasti působnosti tohoto nařízení.

(16) Kulturní tradice nebo tradice náboženského původu navíc souvisejí se zděděným, ustáleným nebo navyklým způsobem myšlení, jednání či chování, který zahrnuje koncept něčeho předaného nebo získaného od předků. Přispívají k upevňování dlouhodobých sociálních vazeb mezi generacemi. Pokud takové činnosti nemají vliv na trh s živočišnými produkty, je vhodné vyjmout porážení zvířat při těchto akcích z oblasti působnosti tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh   5

Návrh nařízení

Článek 22 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 22 a

 

Finanční ustanovení

 

Nové výše uvedené výzvy budou mít nevyhnutelně podstatné finanční důsledky pro provozovatele v Unii. Za účelem dosahování souladu s pravidly uvedenými v tomto nařízení se musí Unii poskytnout náležité finanční prostředky potřebné na to, aby se Unii v tomto odvětví zajistila vedoucí úloha v oblasti  řádného zacházení se zvířaty na mezinárodní úrovni.

Pozměňovací návrh   6

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 24

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(24) Některé metody omračování mohou v závislosti na jejich používání při porážení nebo usmrcování vést ke smrti zvířat, aniž by jim působily bolest, a minimalizují jejich úzkost nebo utrpení. Z toho důvodu není nutné rozlišovat mezi vratnými a nevratnými metodami omračování.

(24) Některé metody omračování mohou v závislosti na jejich používání při porážení nebo usmrcování vést ke smrti zvířat, aniž by jim působily bolest, a minimalizují jejich úzkost nebo utrpení.

Odůvodnění

Některé metody zahrnující použití plynu za účelem omráčení/usmrcení zvířat pro jejich kožešinu jsou vratné, zvířata tudíž mohou procitnout z bezvědomí. Vzhledem k tomu, že při usmrcování není učiněno žádné další opatření, např. vykrvení), je možné, že zvířata mohou být stáhnuta z kůže při vědomí.

Pozměňovací návrh   7

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 32

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(32) Nařízením (ES) č. 854/2004 se stanoví seznam zařízení, ze kterých je povolen dovoz určitých produktů živočišného původu do Společenství. Pro účely uvedeného seznamu by měly být zohledněny obecné a doplňkové požadavky na jatky stanovené v tomto nařízení.

(32) Nařízením (ES) č. 854/2004 se stanoví seznam zařízení, ze kterých je povolen dovoz určitých produktů živočišného původu do Společenství. Pro účely uvedeného seznamu by měly být zohledněny obecné a doplňkové požadavky na jatky stanovené v tomto nařízení. Komise by měla zajistit, aby dovoz masa a masných výrobků z třetích zemí určených pro vnitřní trh splňoval obecná pravidla stanovená v tomto nařízení.

Odůvodnění

Aby se zabránilo narušování trhu, je nutné dodržovat soulad se stejnými pravidly.

Pozměňovací návrh   8

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 33

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(33) Jatky a vybavení používané na jatkách jsou koncipovány pro určité kategorie zvířat a kapacity. Dojde-li k překročení těchto kapacit, nebo pokud je příslušné vybavení používáno k účelům, pro něž není koncipováno, má to nepříznivý dopad na zacházení se zvířaty. Informace o těchto aspektech by proto měly být sděleny příslušným orgánům a měly by být součástí schvalovacího postupu jatek.

(33) Jatky a vybavení používané na jatkách jsou koncipovány pro určité kategorie zvířat a kapacity. Dojde-li k překročení těchto kapacit, nebo pokud je příslušné vybavení používáno k účelům, pro něž není koncipováno, má to nepříznivý dopad na zacházení se zvířaty. Informace o těchto aspektech by proto měly být sděleny příslušným orgánům a měly by být součástí schvalovacího postupu jatek. Pro malé, pravidelně kontrolované jatky s kapacitou porážky v maximální výši 50 velkých zvířat týdně nebo 150 000 kusů drůbeže ročně, které většinou prodávají potraviny přímo konečnému spotřebiteli, není třeba drahý schvalovací postup s cílem dosáhnout souladu se zásadami tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh   9

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 34 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(34a) Mělo by se předejít tomu, aby zvířata před porážkou trpěla strachem a stresem. Proto je vhodné koncipovat konstrukci jatek, plánovat úkony porážky a organizaci přepravy způsobem, který znemožňuje, aby zvířata trpěla stresem, strachem a bolestí v době mezi vykládkou a porážkou.

Pozměňovací návrh   10

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 35

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(35) V oblasti konstrukce, uspořádání a vybavení jatek dochází k neustálému vědeckému a technickému pokroku. Proto je důležité, aby Společenství zmocnilo Komisi ke změně požadavků týkajících se konstrukce, uspořádání a vybavení jatek při současném zachování jednotné a vysoké úrovně ochrany zvířat.

(35) V oblasti konstrukce, uspořádání a vybavení jatek dochází k neustálému vědeckému a technickému pokroku. Proto je důležité, aby Společenství zmocnilo Komisi ke změně požadavků týkajících se konstrukce, uspořádání a vybavení jatek při současném zachování jednotné a vysoké úrovně ochrany zvířat. Neustále by mělo pokračovat úsilí o vývoj nových postupů omračování. Měl by se urychlit i pokrok ve věci alternativ k porážení nadpočetných kuřat.

Pozměňovací návrh   11

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 37

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(37) Usmrcení bez omráčení vyžaduje přesné proříznutí hrdla k minimalizaci utrpení. Kromě toho u zvířat, která po provedení řezu nejsou mechanicky znehybněna, bývá zpomalen proces vykrvení, čímž dochází ke zbytečnému prodloužení jejich utrpení. Zvířata porážená bez omráčení by proto měla být jednotlivě znehybněna.

(37) Porážení bez omráčení vyžaduje přesné proříznutí hrdla k minimalizaci utrpení. Kromě toho u zvířat, která po provedení řezu nejsou mechanicky znehybněna, bývá zpomalen proces vykrvení, čímž dochází ke zbytečnému prodloužení jejich utrpení. Zvířata porážená bez omráčení by proto měla být jednotlivě znehybněna a účinně omráčena ihned po proříznutí hrdla.

Odůvodnění

Samozřejmě je třeba brát ohled na porážku prováděnou na základě určitých náboženských rituálů. Mají-li však být zvířata chráněna před zbytečným utrpením, je třeba, aby se požadavek následného omráčení vztahoval i na tento druh porážky.

Pozměňovací návrh   12

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 38

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(38) V oblasti manipulace se zvířaty a jejich znehybňování na jatkách je zaznamenáván neustálý vědecký a technický pokrok. Proto je důležité, aby Společenství zmocnilo Komisi ke změně požadavků týkajících se manipulace se zvířaty a jejich znehybňování před porážkou při současném zachování jednotné a vysoké úrovně ochrany zvířat.

(38) V oblasti manipulace se zvířaty a jejich znehybňování na jatkách a kožešinových farmách je zaznamenáván neustálý vědecký a technický pokrok. Proto je důležité, aby Společenství zmocnilo Komisi ke změně požadavků týkajících se manipulace se zvířaty a jejich znehybňování před usmrcením při současném zachování jednotné a vysoké úrovně ochrany zvířat.

Odůvodnění

Bylo by nedůsledné vyjmout kožešinové farmy z tohoto ustanovení. Pojem „porážka“ je v nařízení definován jako „usmrcování zvířat pro lidskou spotřebu“, tudíž by z tohoto ustanovení byla vyloučena zvířata usmrcovaná na kožešinových farmách.

Pozměňovací návrh   13

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 2 – písm. a – podbod i

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

i) při vědecko-technických pokusech uskutečněných pod dohledem příslušného orgánu;

i) v rámci činností, které spadají do obsahu působnosti směrnice Rady 86/609/EHS ze dne 24. listopadu 1986 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se ochrany zvířat používaných pro pokusné a jiné vědecké účely1,

 

__________

1Úř. věst. L 358, 18.12.1986, s. 1.

Odůvodnění

Výraz „technické pokusy“ v právních předpisech Společenství neexistuje. Měl by být uveden odkaz na směrnici Rady 86/609/EHS ze dne 24. listopadu 1986. Na tomto základě by se vyloučení nemělo vztahovat pouze na zvířata, která umírají při pokusech, ale také na veškerá zvířata v oblasti působnosti tohoto nařízení – nebo jinými slovy veškerá zvířata používaná nebo určená k použití při pokusech nebo ta, která následně musí být usmrcena v důsledku pokusu.

Pozměňovací návrh   14

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 2 – písm. a – podbod ii

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

ii) při lovu;

ii) při lovu a rekreačním rybolovu;

Odůvodnění

Přestože na rybolov se vztahuje pouze čl. 3 odst. 1, jeví se jako přiměřené vyloučit rekreační rybolov z celkové oblasti působnosti tohoto nařízení, jako tomu je v případě lovu.

Pozměňovací návrh   15

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 2 – písm. a – podbod iv a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

iva) v rámci obětí, které jsou určené na individuální potřebu vyplývající z tradic významných náboženských svátků, jako jsou Velikonoce a Vánoce, a pouze v průběhu deseti dnů před datem svátků.

Pozměňovací návrh   16

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 2 – písm. b a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

ba) na polodomestikované jeleny usmrcené v terénu a zpracované v zařízeních pro chov divokých zvířat.

Odůvodnění

Polodomestikovaní jeleni v severní Evropě, kteří jsou extenzivně chováni na pastvinách, jsou často usmrcováni zatoulanou kulkou při headshotu v oblastech přiléhajících ke zpracovatelskému zařízení. Tento postup dává menší podnět k obavám týkajícím se řádného zacházení se zvířaty než usmrcování volně žijících jelenů.

Pozměňovací návrh   17

Návrh nařízení

Čl. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(b) „souvisejícími úkony“ se rozumí úkony prováděné v kontextu a v místě, kde mají být zvířata usmrcena, jako je například manipulace se zvířaty, jejich ustájení, znehybnění, omráčení a vykrvení;

(b) „souvisejícími úkony“: se rozumí úkony prováděné v kontextu a v místě, kde mají být zvířata poražena, jako je například manipulace se zvířaty, jejich vykládka, ustájení, znehybnění, omráčení a vykrvení;

Odůvodnění

Je důležité upřesnit, že se tato ochranná opatření vztahují i na vykládku zvířat při příjezdu na jatka.

Pozměňovací návrh   18

Návrh nařízení

Čl. 2 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

ba) „příslušným orgánem“: se rozumí ústřední orgán členského státu odpovědný za to, že zajistí dodržování požadavků tohoto nařízení, nebo jakýkoli jiný orgán, na který tento ústřední orgán pravomoc přenesl;

Odůvodnění

Definici „příslušného orgánu“ je zapotřebí zahrnout, neboť se jedná o výraz, který se ve znění nařízení opakovaně objevuje.

Pozměňovací návrh   19

Návrh nařízení

Čl. 2 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

da) „bezvědomím“: se rozumí ztráta vědomí s dočasným nebo trvalým porušením fungování mozku, po kterém je zvíře neschopné reagovat na běžné podněty včetně bolesti;

Odůvodnění

Jasnější definice „bezvědomí“ je užitečná v zájmu lepšího porozumění textu.

Pozměňovací návrh   20

Návrh nařízení

Čl. 2 – písm. f

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

f) „omráčením“ se rozumí každý záměrný postup, který bez bolesti způsobí ztrátu vědomí a citlivosti, včetně každého procesu, který způsobí bezprostřední smrt;

f) „omráčením“ se rozumí každý záměrný postup, který způsobí ztrátu vědomí a citlivosti, včetně každého procesu, který způsobí bezprostřední smrt;

Odůvodnění

Většina nebo dokonce všechny metody omračování uvedené v příloze způsobují větší či menší bolest, což znamená rozpor mezi definicí a schválenou metodou.

Pozměňovací návrh   21

Návrh nařízení

Čl. 2 – písm. g

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

g) „náboženským obřadem“ se rozumí řada úkonů souvisejících s porážkou zvířat a stanovených některým náboženstvím, jako například islámem nebo judaismem;

g) „náboženským obřadem“: se rozumí řada úkonů souvisejících s porážkou zvířat a stanovených některým náboženstvím nebo spojených s některými náboženskými svátky;

Pozměňovací návrh   22

Návrh nařízení

Čl. 2 – písm. k

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

k) „jatkami“ se rozumí každý provoz určený k porážce suchozemských zvířat;

k) „jatkami“: se rozumí provoz určený k porážce a opracování zvířat, jejichž maso je určeno pro lidskou spotřebu;

Odůvodnění

Navrhovaná definice je nahrazena definicí, která se již objevuje v nařízení 853/2004/EHS. Jeví se jako rozumné použít již platné definice a nevytvářet pro každé nové nařízení definice nové.

Pozměňovací návrh   23

Návrh nařízení

Čl. 2 – písm. m

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

m) „kožešinovými zvířaty“ se rozumí savci chovaní primárně k produkci kožešin, jako jsou norci, tchoři, lišky, mývalové, nutrie a činčily;

m) „kožešinovými zvířaty“: se rozumí savci chovaní primárně k produkci kožešin, jako jsou norci, tchoři, lišky, mývalové, psíci mývalovití, nutrie, králíci a činčily;

Odůvodnění

Tyto druhy jsou v EU chovány pro kožešinu, a proto by měly být zahrnuty do definice „kožešinových zvířat“.

Pozměňovací návrh   24

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a) fyzické pohodlí a ochrana, zejména aby byla zvířata čistá, v teple a aby nemohla upadnout či uklouznout;

a) fyzické pohodlí a ochrana, zejména aby byla zvířata v teple a aby nemohla upadnout či uklouznout;

Odůvodnění

Požadavek, aby byla zvířata čistá, zde není na místě, neboť tato „podmínka“ je již upravena v hygienických právních předpisech. Není nutné ji opakovat. Jde o otázku hygieny, která nesouvisí specificky s řádným zacházením se zvířaty.

Pozměňovací návrh   25

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 2 – písm. d

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d) aby zvířata nevykazovala známky bolesti, strachu, agrese či jiného neobvyklého chování;

d) aby zvířata nevykazovala známky bolesti, agrese či jiného neobvyklého chování;

Odůvodnění

Lze zavést opatření, jimiž se zabrání utrpení, v žádném případě však nelze zajistit, aby zvířata nepociťovala strach, to není proveditelné ani reálné.

Pozměňovací návrh   26

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 2 – písm. f

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

f) aby se předcházelo agresivním interakcím mezi zvířaty.

vypouští se

Odůvodnění

Výraz „agresivní interakce“ je velmi nepřesný, a je proto obtížné s ním dosáhnout souladu a sledovat tento soulad.

Pozměňovací návrh   27

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Odchylně od odstavce 1 mohou být zvířata usmrcena bez předchozího omráčení v případech, kdy jsou takové metody stanoveny náboženskými obřady, pokud k takovému usmrcení dojde na jatkách.

2. V rámci náboženských obřadů mohou být zvířata poražena bez předchozího omráčení, pokud k takové porážce dojde na jatkách.

Odůvodnění

Znění navržené Komisí je nejasné. Povaha výjimky není vysvětlena, a mohla by způsobit dvojznačnost. Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je objasnit situaci a zachovat stávající stav věci, pokud jde o rituální porážku bez předchozího omráčení.

Pozměňovací návrh   28

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Členské státy se však mohou rozhodnout tuto odchylku neuplatnit.

vypouští se

Odůvodnění

Různé povolené způsoby porážky musí být harmonizované, aby bylo zajištěno, že veškeré postupy ve Společenství dodržují stejné standardy dobrých životních podmínek zvířat.

Pozměňovací návrh   29

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Omráčení se provádí v souladu s metodami stanovenými v příloze I.

1. Omráčení se provádí v souladu s metodami stanovenými v příloze I. Komise může schválit nové metody omračování na základě hodnocení Evropského úřadu pro bezpečnost potravin a podle postupu uvedeného v čl. 22 odst. 2 při zohlednění vědeckého a technologického pokroku.

Odůvodnění

V bodě odůvodnění 22 se uvádí, že Komise může schválit nové metody omračování. Tento pozměňovací návrh stanoví postup, který bude dodržen při určení toho, zda novou metodu omračování schválit či nikoli.

Pozměňovací návrh   30

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Zaměstnanci odpovědní za omráčení provádějí pravidelné kontroly k zajištění toho, že zvířata v době mezi ukončením procesu omráčení a potvrzením smrti nevykazují žádné známky vědomí či citlivosti.

2. Zaměstnanci odpovědní za omráčení provádějí pravidelné kontroly k zajištění toho, že zvířata v době mezi ukončením procesu omráčení a smrtí nevykazují žádné známky vědomí či citlivosti.

Odůvodnění

Výraz „potvrzení“ vytváří dojem, že jsou nezbytné technické metody, což je jednoznačně v rozporu se standardem a přiměřenými postupy, které jsou dodržovány na jatkách.

Pozměňovací návrh   31

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2a. Vykrvení by mělo začít co možná nejdříve po omráčení.

Odůvodnění

Toto objasnění je nezbytné v zájmu zajištění toho, aby zvíře zemřelo během doby, kdy je omráčeno.

Pozměňovací návrh   32

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 3 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Tyto změny však musí zajistit takovou úroveň zacházení se zvířaty, která je alespoň rovnocenná stávajícím metodám, což musí být doloženo vědeckými poznatky zveřejněnými ve vhodných mezinárodně uznávaných lektorovaných časopisech.

Tyto změny však musí zajistit takovou úroveň zacházení se zvířaty, která je alespoň rovnocenná stávajícím metodám, což musí být doloženo odpovídajícími vědeckými poznatky.

Odůvodnění

Základem je to, že je zapotřebí vědecký důkaz, který bude posouzen postupem podle článku 22.

Pozměňovací návrh   33

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4. Postupem podle čl. 22 odst. 2 mohou být přijaty kodexy osvědčených postupů Společenství týkající se metod stanovených v příloze I.

4. Postupem podle čl. 22 odst. 2 mohou být přijaty pokyny pro stanovení postupů a uplatňování pravidel Společenství týkající se metod stanovených v příloze I.

Pozměňovací návrh   34

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Provozovatelé vytvářejí a provádějí takové standardní operační postupy tak, aby se zajistilo, že usmrcování zvířat a související úkony jsou prováděny v souladu s čl. 3 odst. 1.

2. Provozovatelé vytvářejí a provádějí takové standardní operační postupy tak, aby se zajistilo, že porážení zvířat a související úkony jsou prováděny v souladu s čl. 3 odst. 1. K tomu se mohou pro jatky uplatnit postupy uvedené v článku 5 nařízení (ES) č. 852/2004.

Odůvodnění

V zájmu zjednodušení administrace je zapotřebí postupy uvedené v tomto nařízení kombinovat s dalšími, obdobnými, postupy v hygienickém balíčku.

Pozměňovací návrh   35

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Standardní operační postupy jsou na požádání poskytnuty příslušným orgánům.

3. Standardní operační postupy jsou na požádání poskytnuty příslušným orgánům. Úřední veterinář je informován písemně, vždy když se změnily standardní operační postupy.

Pozměňovací návrh   36

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3a. Příslušný orgán může změnit standardní operační postupy, pokud zjevně neodpovídají všeobecným pravidlům a požadavkům stanoveným v tomto nařízení.

Odůvodnění

Jde o systém, v rámci kterého může příslušný orgán požadovat od provozovatele, aby změnil zjevně nevhodné standardní operační postupy.

Pozměňovací návrh   37

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a) manipulace se zvířaty a péče o ně před jejich znehybněním;

a) manipulace se zvířaty pro účely jejich znehybnění, omráčení nebo porážení;

Pozměňovací návrh   38

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 2 – písm. f

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

f) vykrvení živých zvířat.

f) vykrvení živých zvířat a/nebo metoda porážení uvedená v čl. 4 odst. 2 tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh   39

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 2 – písm. f a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

fa) usmrcení kožešinových zvířat.

Odůvodnění

Není důvod, aby všichni zaměstnanci, kteří se podílejí na usmrcování zvířat na kožešinových farmách, nepodléhali stejným kritériím jako zaměstnanci jatek.

Pozměňovací návrh   40

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Nad usmrcováním kožešinových zvířat dohlíží osoba, která má osvědčení o způsobilosti podle článku 18, jež se vztahuje na veškeré úkony prováděné pod jejím dohledem.

vypouští se

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je odstranit opakování textu.

Pozměňovací návrh   41

Návrh nařízení

Čl. 8 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a) kategorie nebo váha zvířat, pro které jsou zařízení či přístroje určeny;

a) druhy nebo váha zvířat, pro které jsou zařízení či přístroje určeny;

Odůvodnění

„Druhy“ jsou vhodnějším technickým pojmem.

Pozměňovací návrh   42

Návrh nařízení

Čl. 8 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

ca) údržba a kalibrace zařízení.

Pozměňovací návrh   43

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Při provádění úkonů spojených s porážkou musí být na místě bezprostředně k dispozici náhradní omračovací přístroje, které budou použity v případě selhání původně použitých omračovacích přístrojů.

2. Při provádění úkonů spojených s porážkou musí být na místě bezprostředně k dispozici náhradní omračovací metoda, která bude použita v případě selhání původně použitých omračovacích přístrojů. V případech, kdy tato náhradní metoda omračování vyžaduje velkou instalaci, jsou vhodná mobilní zařízení.

Odůvodnění

Některé metody omračování uvedené v příloze I nevyžadují přístroje, ale jsou vhodné jako záložní metoda omračování.

Pozměňovací návrh   44

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3a. Zvíře nesmí být znehybněno, pokud není osoba odpovídající za jeho omráčení či jeho porážku připravena ke své práci.

Odůvodnění

Znehybnění může pro být pro zvíře velmi stresující a je nutné, aby byla doba, kterou zvíře stráví v systému pro znehybnění nebo v boxu, co nejkratší.

Pozměňovací návrh   45

Návrh nařízení

Článek 10

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Na ustanovení čl. 12 odst. 2 písm. a) nařízení (ES) č. 854/2004 se vztahují požadavky uvedené v kapitolách II a III tohoto nařízení.

Při kontrole jatek nebo zařízení, které byly nebo budou schváleny ve třetích zemích, aby vyvážela do Evropské unie v souladu s právními předpisy Unie, znalci Komise zajistí, aby živá zvířata uvedená v článku 5 byla porážena za podmínek, které jsou z hlediska dobrých životních podmínek zvířat alespoň rovnocenné podmínkám stanoveným v tomto nařízení.

 

Zdravotní osvědčení doprovázející maso dovezené ze třetí země musí být doplněné osvědčením, které potvrzuje, že uvedený požadavek byl splněn.

Odůvodnění

Pravá strana tabulky s osvědčením o splnění tohoto požadavku obsahuje popis, jak jej předpokládá stávající směrnice 93/119/ES, která odkazuje na osvědčení o rovnocennosti týkající se „humánních podmínek během procesu porážky“, jež budou splňovat zařízení schválená pro dovoz do Společenství. K posílení toho, co bylo zdůrazněno v bodě odůvodnění 32, by bylo vhodné vzhledem k rostoucímu významu dovozů masa do Společenství držet se znění směrnice a neprodleně ji zpřístupnit provozovatelům na všech úrovních.

Pozměňovací návrh   46

Návrh nařízení

Článek 10 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 10 a

 

Opatření pro dovozy ze třetích zemí

Komise zajistí, aby maso a masné výrobky ze třetích zemí, které jsou určené ke spotřebě na vnitřním trhu, splňovaly ustanovení tohoto nařízení.

Odůvodnění

Podmínky a metody v odvětví výroby masa musí být ve shodě s právními předpisy Společenství, s cílem zabránit nespravedlivé hospodářské soutěži mezi výrobci.

Pozměňovací návrh   47

Návrh nařízení

Čl. 11 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Pro účely tohoto nařízení schvaluje příslušný orgán uvedený v článku 4 nařízení (ES) č. 853/2004 pro každé jatky:

2. Pro účely tohoto nařízení zohledňuje příslušný orgán uvedený v článku 4 nařízení (ES) č. 853/2004 při schvalování každých jatek tyto informace poskytované provozovateli potravinářských podniků:

Pozměňovací návrh   48

Návrh nařízení

Čl. 11 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a) maximální kapacitu pro každou porážecí linku;

vypouští se

Odůvodnění

„Maximální kapacita pro každou porážecí linku“ by měla být vypuštěna, neboť to znamená zohledňování nejen dobrých životních podmínek zvířat, ale také dalších aspektů, jako například veterinárního vyšetření po porážce. Například příloha I k nařízení 854/2004 (hygienický balíček) uvádí, že „Rychlost porážecí linky … [je] bude taková, aby byla možná řádná kontrola.“

Pozměňovací návrh   49

Návrh nařízení

Čl. 11 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c) maximální kapacitu pro každé místo ustájení určené pro koňovité, skot, ovce, kozy, prasata, drůbež a zajícovité.

c) maximální kapacitu pro každé místo ustájení určené pro koňovité, skot, ovce, kozy, prasata, drůbež, ptáky nadřádu běžci a zajícovité.

Odůvodnění

Ptáci nadřádu běžci jsou zahrnuti, neboť nejsou považováni za drůbež podle právních předpisů hygienického balíčku.

Pozměňovací návrh   50

Návrh nařízení

Čl. 12 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Provozovatelé zajistí, aby zvířata usmrcovaná bez omráčení byla mechanicky znehybněna.

2. Provozovatelé zajistí podle potřeby a v případě porážky na základě určitých náboženských rituálů, kdy jsou zvířata porážená bez omráčení, aby byla zvířata mechanicky znehybněna.

Odůvodnění

Původní znění podléhá velkou měrou výkladu. Tento požadavek navíc není v provozních podmínkách plně proveditelný pro porážku drůbeže na základě určitých náboženských rituálů.

Pozměňovací návrh   51

Návrh nařízení

Čl. 12 – odst. 3 – písm. e

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

e) použití elektrického proudu, který za kontrolovaných podmínek zvířata neomráčí ani nezabije, zejména v případě elektrických zařízení, která nesevřou mozek.

vypouští se

Odůvodnění

Znehybnění elektrickým proudem při nízkém napětí po omráčení a před vykrvením může zabránit nebezpečným reflexním svalovým pohybům, které jsou příčinou velkého množství pracovních úrazů pracovníků jatek.

Pozměňovací návrh   52

Návrh nařízení

Čl. 12 – odst. 3 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Písmena a) a b) se však nevztahují na zavěšovací háčky pro drůbež.

Písmena a) a b) se však nevztahují na zavěšovací háčky pro drůbež a zajícovité.

Pozměňovací návrh   53

Návrh nařízení

Čl. 13 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Provozovatelé zavádějí a provádějí vhodné kontrolní postupy k ověření a potvrzení toho, že jatečná zvířata jsou v období od konce procesu omráčení do potvrzení smrti účinně omráčena.

1. Provozovatelé zavádějí a provádějí vhodné kontrolní postupy k ověření a potvrzení toho, že jatečná zvířata jsou v období od konce procesu omráčení do potvrzení smrti účinně omráčena. Zvířata musí být mrtvá dříve, než je započato s jakýmkoli dalším potenciálně bolestivým opracovávacím úkonem nebo úpravou jatečného těla.

Odůvodnění

Řádně omráčená zvířata by neměla projevovat známky citlivosti na pásu pro vykrvení. Každé zvíře, které projevuje známky znovuzískané citlivosti, musí být ihned opakovaně omráčeno. Žádný z úkonů porážky by neměl začínat, dokud zvíře není mrtvé.

Pozměňovací návrh   54

Návrh nařízení

Čl. 13 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4a. Provozovatelé kožešinových farem předem uvědomí příslušný orgán, pokud zvířata budou usmrcena, aby úřední veterinář měl možnost zkontrolovat, zda budou dodrženy požadavky stanovené v tomto nařízení a standardy operačních postupů.

Odůvodnění

Většina zvířat na kožešinových farmách je usmrcována během krátké doby, jakmile skončí jejich první zimní výměna srsti. Další období usmrcování se obvykle kryje s koncem reprodukčního období. Na rozdíl od úkonů souvisejících s porážkou, které probíhají po celý rok, trvá období usmrcování kožešinových zvířat jen několik dní. Je nutné, aby byl příslušný orgán informován, aby se mohla uskutečnit kontrola.

Pozměňovací návrh   55

Návrh nařízení

Čl. 13 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5. Postupem podle čl. 22 odst. 2 mohou být přijaty kodexy osvědčených postupů Společenství týkající se kontrolních postupů na jatkách.

5. Postupem podle čl. 22 odst. 2 mohou být přijaty pokyny pro stanovení postupů a uplatňování pravidel Společenství týkající se kontrolních postupů na jatkách.

Odůvodnění

Podrobné požadavky týkající se toho, co je to VĚDECKÉ ZHODNOCENÍ, nespadají do oblasti působnosti tohoto návrhu. Možná by uznávání nových metod omračování schvalovaných na úrovni EU mělo být řádně zhodnoceno, např. schváleno vnitrostátními hodnotícími orgány třetí strany.

Pozměňovací návrh   56

Návrh nařízení

Čl. 13 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5a. Úřední veterinář pravidelně osvědčuje výše uvedené kontrolní postupy a soulad se standardními operačními postupy.

Odůvodnění

Úloha úředních veterinářů je zásadní pro řádné uplatňování tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh   57

Návrh nařízení

Čl. 14 – odst. -1 (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

- 1. Provozovatelé nesou odpovědnost za zajištění souladu s pravidly stanovenými v tomto nařízení.

Odůvodnění

Odpovědnost za zajištění souladu s těmito pravidly by měla spočívat na provozovateli a neměla by za žádných okolností být odpovědností konkrétního zaměstnance.

Pozměňovací návrh   58

Návrh nařízení

Čl. 14 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Provozovatelé jmenují na každých jatkách pracovníka pro řádné zacházení se zvířaty, který bude na daných jatkách zajišťovat dodržování pravidel stanovených v tomto nařízení. Pracovník informuje provozovatele přímo o záležitostech týkajících se problematiky zacházení se zvířaty.

1. Provozovatelé jmenují na každých jatkách pracovníka pro řádné zacházení se zvířaty, který bude na daných jatkách dohlížet nad dodržováním pravidel stanovených v tomto nařízení. Pracovník informuje provozovatele přímo o záležitostech týkajících se problematiky zacházení se zvířaty.

Odůvodnění

Odpovědnost za zajištění souladu s těmito pravidly by měla spočívat na provozovateli a neměla by za žádných okolností být odpovědností konkrétního zaměstnance.

Pozměňovací návrh   59

Návrh nařízení

Čl. 14 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5. Odstavce 1 a 4 se nepoužijí pro jatky o kapacitě porážky do 1 000 velkých dobytčích jednotek pro savce nebo 150 000 kusů drůbeže ročně.

5. Odstavce 1 a 4 se nepoužijí pro jatky o kapacitě porážky nepřesahující 50 velkých dobytčích jednotek týdně nebo 150 000 kusů drůbeže ročně výhradně při využití vlastního personálu jatek.

Pozměňovací návrh   60

Návrh nařízení

Čl. 15 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Příslušný orgán a provozovatelé účastnící se úkonů spojených s depopulací stanoví před zahájením daných úkonů akční plán k zajištění dodržení pravidel stanovených v tomto nařízení.

vypouští se

Konkrétně budou do pohotovostních plánů, které jsou vyžadovány podle právních předpisů Společenství o zdraví zvířat, začleněny plánované metody usmrcování a odpovídající standardní operační postupy k zajištění dodržení pravidel stanovených v tomto nařízení, a to na základě hypotézy ohledně velikosti a místa ohnisek, na něž existuje podezření, uvedené v pohotovostním plánu.

 

Pozměňovací návrh   61

Návrh nařízení

Čl. 15 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Pro účely tohoto článku a za mimořádných okolností může příslušný orgán stanovit odchylky od jednoho nebo více ustanovení tohoto nařízení, pokud se domnívá, že dodržení daných ustanovení může mít nepříznivý dopad na lidské zdraví nebo výrazně zpomalit proces eradikace určité nákazy.

3. Pro účely tohoto článku a v případech vyšší moci může příslušný orgán stanovit odchylky od jednoho nebo více ustanovení tohoto nařízení, pokud se domnívá, že dodržení daných ustanovení může mít nepříznivý dopad na lidské zdraví, výrazně zpomalit proces eradikace určité nákazy nebo dále narušit dobré životní podmínky zvířat.

Odůvodnění

„Vyšší moc“ poskytuje přesný, právně konsolidovaný základ pro nediskriminační opatření příslušného orgánu na podporu postižených chovatelů. Kromě toho je zapotřebí zmínit dobré životní podmínky zvířat, které se vztahují na případy, kdy by zvířata musela snášet větší utrpení, jestliže by byla uplatněna ustanovení tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh   62

Návrh nařízení

Čl. 15 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4. Do jednoho roku od ukončení úkonů spojených s depopulací předá příslušný orgán uvedený v odstavci 1 Komisi hodnotící zprávu o výsledcích depopulace a zveřejní ji, zejména pomocí internetu.

vypouští se

4. Do jednoho roku od ukončení úkonů spojených s depopulací předá příslušný orgán uvedený v odstavci 1 Komisi hodnotící zprávu o výsledcích depopulace a zveřejní ji, zejména pomocí internetu.

 

Tato zpráva musí zejména obsahovat:

 

a) odůvodnění depopulace;

 

b) počet a druhy usmrcovaných zvířat;

 

c) použité metody omračování a usmrcování;

 

d) popis zjištěných problémů a případně nalezená řešení ke zmírnění nebo minimalizaci utrpení dotčených zvířat;

 

e) případné odchylky stanovené v souladu s odstavcem 3.

 

Odůvodnění

Členské státy automaticky zasílají GŘ Sanco veškeré informace uvedené v tomto odstavci, když je prováděn program eradikace a zvířata jsou usmrcována z důvodů ochrany zdraví. Tento odstavec by měl být vypuštěn, aby se zamezilo zdvojování administrativní zátěže.

Pozměňovací návrh   63

Návrh nařízení

Článek 16

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

V případě nutné porážky učiní osoba odpovědná za dotčená zvířata veškerá nezbytná opatření, aby byla dotčená zvířata usmrcena co nejdříve.

V případě nutné porážky učiní osoba odpovědná za dotčená zvířata veškerá nezbytná opatření, aby byla dotčená zvířata poražena co nejdříve, aniž jsou dotčeny podmínky uvedené v části I kapitoly VI přílohy III nařízení (ES) č. 853/2004 týkající se porážky mimo jatka při vzniku mimořádné situace.

Odůvodnění

Sladění s právními předpisy hygienického balíčku.

Pozměňovací návrh   64

Návrh nařízení

Článek 17

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 17

vypouští se

Referenční centra

 

1. Každý členský stát určí národní referenční centrum (dále jen „referenční centrum“) k provádění následujících úkolů:

 

a) zajišťování vědeckého a technického odborného zázemí v souvislosti se schvalováním jatek;

 

b) posuzování nových metod omračování;

 

c) aktivní podpora pro provozovatele a jiné zainteresované strany při vypracovávání kodexů osvědčených postupů pro provádění tohoto nařízení a zveřejňování a šíření takových kodexů a sledování jejich uplatňování;

 

d) vypracovávání pokynů pro příslušný orgán pro účely tohoto nařízení;

 

e) akreditace subjektů a organizací pro vydávání osvědčení o způsobilosti uvedeného v článku 18;

 

f) korespondence a spolupráce s Komisí a ostatními referenčními centry pro účely sdílení technických a vědeckých informací a osvědčených postupů, pokud jde o provádění tohoto nařízení.

 

2. Do jednoho roku od vstupu tohoto nařízení v platnost předloží členské státy Komisi a ostatním členským státům údaje o svém referenčním centru a zveřejní tyto informace na internetu.

 

3. Referenční centra mohou být zřízena jako síť tvořená samostatnými organizacemi, pokud budou pro veškeré příslušné činnosti prováděné v dotčených členských státech přiděleny veškeré úkoly uvedené v odstavci 1.

 

Členské státy mohou k provádění jednoho nebo více z těchto úkolů určit organizaci se sídlem mimo jejich vlastní území.

 

Pozměňovací návrh   65

Návrh nařízení

Čl. 18 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b) udělování osvědčení o způsobilosti, které dokládá složení nezávislé závěrečné zkoušky; předměty této zkoušky se týkají dotčené kategorie zvířat a odpovídají úkonům uvedeným v čl. 7 odst. 2 a předmětům uvedeným v příloze IV;

b) zajištění toho, aby každá osoba, která je odpovědná za rozvoj a udržování standardních operačních postupů stanovených v článku 6 tohoto nařízení, absolvovala příslušnou odbornou přípravu;

Pozměňovací návrh   66

Návrh nařízení

Čl. 18 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c) schvalování programů odborné přípravy pro kurzy uvedené v písmenu a) a obsahu a podmínek zkoušky uvedené v písmenu b).

vypouští se

Pozměňovací návrh   67

Návrh nařízení

Čl. 18 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Příslušný orgán může pověřit organizací kurzů, závěrečné zkoušky a vydáváním osvědčení o způsobilosti zvláštní subjekt nebo organizaci, které:

2. Podnik vypracovává programy odborné přípravy a případně je také sám provozuje, nebo je provozuje subjekt, který byl pověřený příslušným orgánem

a) mají k těmto úkolům náležitou způsobilost, personální obsazení a vybavení;

Podnik nebo organizace vydá osvědčení o způsobilosti v dané oblasti.

b) jsou nezávislé a prosté případného střetu zájmů, pokud jde o vydávání osvědčení o způsobilosti;

V případě, že to považuje za nezbytné, může příslušný orgán vytvářet a realizovat programy odborné přípravy a vydávat osvědčení o způsobilosti.

c) jsou akreditované referenčním centrem.

 

Údaje o takových subjektech a organizacích jsou veřejně přístupné, zejména prostřednictvím internetu.

 

Odůvodnění

Vzhledem k přání zachovat stejné zaměření jako v právních předpisech „hygienického balíčku“ musí být odborná příprava odpovědností hospodářských subjektů. Podnikům by měla být dána možnost, aby vytvářely a realizovaly programy odborné přípravy, jejichž obsah schvalují příslušné orgány.

Pozměňovací návrh   68

Návrh nařízení

Čl. 18 – odst. 3 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. V osvědčení o způsobilosti se uvádí, na které kategorie zvířat a na které z úkonů uvedených v čl. 7 odst. 2 nebo 3 se osvědčení vztahuje.

3. Členské státy určí příslušný orgán odpovědný za schvalování obsahu programů odborné přípravy uvedených v odstavci 2.

Odůvodnění

Vzhledem k přání zachovat stejné zaměření jako v právních předpisech hygienického balíčku musí být odborná příprava odpovědností hospodářských subjektů. Podnikům by měla být dána možnost, aby vytvářely a realizovaly programy odborné přípravy, jejichž obsah schvalují příslušné orgány.

Pozměňovací návrh   69

Návrh nařízení

Čl. 18 – odst. 3 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Osvědčení o způsobilosti je platné po dobu nejvýše pěti let.

vypouští se

Odůvodnění

Osvědčení o způsobilosti by měla zůstat v platnosti na neurčito spíše než pouze na pět let.

Pozměňovací návrh   70

Návrh nařízení

Čl. 18 – odst. 3 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Osvědčení o způsobilosti je platné po dobu nejvýše pěti let.

Osvědčení o způsobilosti je platné po neomezenou dobu. Držitelé osvědčení o způsobilosti mají povinnost pravidelně absolvovat školení.

Pozměňovací návrh   71

Návrh nařízení

Čl. 24 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Do 31. prosince 2014 mohou členské státy stanovit vydávání osvědčení o způsobilosti uvedeného v článku 18 bez zkoušky osobám, které doloží relevantní souvislou odbornou praxi v délce nejméně [deseti] let.

2. Do 31. prosince 2014 mohou členské státy stanovit vydávání osvědčení o způsobilosti uvedeného v článku 18 bez zkoušky osobám, které doloží přiměřenou odbornou přípravu a relevantní odbornou praxi v délce nejméně dvanácti měsíců před vstupem stávajícího nařízení v platnost.

Odůvodnění

Přiměřená odborná příprava a praxe v délce nejméně 12 měsíců poskytují v přechodném období nezbytné záruky.

Pozměňovací návrh   72

Návrh nařízení

Čl. 24 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a. Komise předloží nejpozději do 1. ledna 2013 Evropskému parlamentu a Radě legislativní návrh na zavedení podmínek a pravidel pro využívání mobilních jatek v rámci Unie, přičemž zajistí, aby tyto mobilní jednotky přijaly veškerá nezbytná opatření, aby nebylo dotčeno řádné zacházení se zvířaty.

Odůvodnění

Mobilní jatky snižují napětí, které zažívají zvířata před porážkou při manipulaci a dopravě, což také zmenšuje riziko, že maso bude mít nižší kvalitu. Pro křehká zvířata, jako jsou staré nosnice a vysoce laktující dojnice, představují důležitý prostředek, jak se vyhnout přepravě, při které často dochází ke zlomeninám či pádům. Navíc jsou přínosné z hlediska životního prostředí, neboť se tak snižují škody na životním prostředí.

Pozměňovací návrh   73

Návrh nařízení

Příloha I – kapitola I – tabulka I – řádek č.° 2 – kategorie zvířat

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Přežvýkavci do 10 kg, drůbež a zajícovití.

Přežvýkavci, drůbež a zajícovití.

Odůvodnění

Technika zahrnující použití nepenetrační perkusní pistole se používá po celém světě (ve Spojených státech, na Novém Zélandu, v Brazílii aj.) a v Evropské unii. Používané zařízení bylo postupně zdokonaleno a v současnosti, jestliže je správně používáno školenou osobou a v souladu se zvláštními doporučeními výrobce, nevyvolává žádné konkrétní problémy. Je to navíc jediná metoda, která umožňuje, že bude zachován mozek zvířete.

Pozměňovací návrh   74

Návrh nařízení

Příloha I – kapitola I – tabulka I – řádek č.° 2 – klíčové parametry – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Vhodná rychlost a průměr projektilu podle velikosti a druhu zvířete.

Vhodná rychlost a průměr projektilu (otisková metoda) podle velikosti a druhu zvířete.

Pozměňovací návrh   75

Návrh nařízení

Příloha I – kapitola I – tabulka 2 – řádek č.° 2 – název

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Usmrcení elektrickým proudem provedené od hlavy k zádům

Omráčení nebo poražení elektrickým proudem provedené od hlavy k srdci nebo od hlavy k zádům

Pozměňovací návrh   76

Návrh nařízení

Příloha I – kapitola I – tabulka 2 – řádek č.° 2 – kategorie zvířat

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Všechny druhy kromě jehňat nebo selat o živé váze do 5 kg a skotu.

Všechny druhy.

Pozměňovací návrh   77

Návrh nařízení

Příloha I – kapitola I – tabulka 3 – řádek č° 2 – kategorie zvířat

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Prasata a drůbež.

Prasata, drůbež a kožešinová zvířata.

Odůvodnění

Používání oxidu uhličitého může zajistit, aby byly splněny požadavky na dobré životní podmínky zvířat a současně aby byly udržovány na nízké úrovni náklady jatek.

Pozměňovací návrh   78

Návrh nařízení

Příloha I – kapitola II – bod 7 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

K omračování a porážení drůbeže na jatkách se nesmí používat oxid uhličitý o koncentraci vyšší než 30 %. Tuto koncentraci lze používat pouze k usmrcování nadpočetných kuřat nebo pro účely zdolávání nákaz.

Odůvodnění

The Scientific Panel on Animal Health and Welfare of the European Food Safety Authority concluded that more than 30% of CO2 is aversive for poultry and may cause pain and respiratory distress before loss of consciousness. Accordingly, the use of concentrations of CO2 above 30% should not be permitted on conscious animals in commercial slaughterhouses but only for disease control on farms and killing of surplus chicks. Only one gas mixture containing over 30% of CO2 has been established by scientific research as being relatively humane and an exception for this is included in point 7.3. Any other gas mixture with a concentration of CO2 over 30% must be approved for use under the terms of the Regulation before being used.

CO2 is not an acceptable method for ducks and geese as, being aquatic birds, they are highly resistant to gassing techniques.

Pozměňovací návrh   79

Návrh nařízení

Příloha II – bod 2.3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.3. Mezi kotci pro ustájení a průchodem vedoucím k místu omráčení musí být čekací kotec s rovnou podlahou a pevnými bočními stěnami, aby byl zajištěn rovnoměrný přísun zvířat k omračování a usmrcování a aby osoby manipulující se zvířaty nemusely zvířata přehánět z kotců pro ustájení. Čekací kotec musí být koncipován tak, aby se zabránilo uvíznutí nebo pošlapání zvířat.

2.3. Mezi kotci pro ustájení a průchodem vedoucím k místu omráčení musí být čekací kotec, aby byl zajištěn rovnoměrný přísun zvířat k omračování a porážení a aby osoby manipulující se zvířaty nemusely zvířata přehánět z kotců pro ustájení. Čekací kotec musí být koncipován tak, aby se zabránilo uvíznutí nebo pošlapání zvířat.

Odůvodnění

Rozhodnutí o přesné architektuře stáje a jejím řešení i o uspořádání kotců by měli učinit orgány v místě a dotčený provozovatel.

Pozměňovací návrh   80

Návrh nařízení

Příloha II – bod 3.2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.2. Pokud je použit přístroj s upoutaným projektilem, musí být boxy pro znehybnění opatřeny zařízením, které omezí pohyb hlavy zvířete ze strany na stranu a nahoru a dolů.

vypouští se

Odůvodnění

Použití přístroje, který omezuje pohyb hlavy zvířete ze strany na stranu a nahoru dolů, může za určitých podmínek napomoci přesnosti omráčení. Jinak ale může být v případě, že se mění velikost zvířete, rovněž kontraindikované. Nařízení by mělo umožnit provozovatelům potravinářských podniků volnost v přijímání jakýchkoli systémových činností podle konkrétních podmínek daných jatek.

Pozměňovací návrh   81

Návrh nařízení

Příloha II – bod 3.3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.3. Nepoužívají se systémy, které znehybňují skot převrácením zvířete nebo jinou nepřirozenou polohou.

vypouští se

Odůvodnění

Tento zákaz není mimo jiné slučitelný s ustanoveními, která umožňují použití metod porážky předepsaných náboženskými obřady.

Pozměňovací návrh   82

Návrh nařízení

Příloha II – bod 4.1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.1a. Elektrické omračovací přístroje:

 

a) jsou opatřeny zvukovým nebo vizuálním zařízením ukazujícím délku jeho použití u jednoho zvířete;

 

b) jsou napojeny na zařízení ukazující napětí a intenzitu proudu, které musí být umístěno tak, aby na ně obsluha jasně viděla.

Odůvodnění

Tato ustanovení jsou součástí stávající směrnice, ale v návrhu nařízení se neobjevují. Ustanovení pomáhá zajistit, aby obsluha omračovacího zařízení věděla, po jak dlouhou dobu bylo zařízení aplikováno a jaké napětí a proud se přitom použil. Proto by se mělo stát součástí tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh   83

Návrh nařízení

Příloha II – bod 4.2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.2. Elektrický přístroj dodává konstantní proud.

vypouští se

Pozměňovací návrh   84

Návrh nařízení

Příloha II – bod 7.2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

7.2. Zařízení pro drůbež je koncipováno a vybudováno tak, aby zvířata byla do prostoru s plynnými směsmi dopravována pouze v přepravkách, aniž by byla vyložena.

7.2. Živá drůbež by měla být dopravována do prostoru s plynnými směsmi v přepravkách nebo na dopravních pásech.

Odůvodnění

Toto opatření je v rozporu se systémy, které se v současnosti používají a které se vyznačují (na vědeckém základě) pozitivními dopady na dobré životní podmínky zvířat. Začlenění tohoto ustanovení by poškodilo tyto systémy omračování, které jsou příznivé pro dobré životní podmínky zvířat, a provozovatele podniků, které investovaly do těchto zařízení. Navrhované znění odpovídá Kodexu zdraví suchozemských živočichů Světové organizace pro zdraví zvířat (OIE), ve kterém se uvádí: „živá drůbež by měla být dopravována do prostoru s plynnými směsmi v přepravkách nebo na dopravních pásech.

Pozměňovací návrh   85

Návrh nařízení

Příloha III – bod 1.2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.2. Zvířata musí být co nejrychleji po příjezdu vyložena a následně bez zbytečného odkladu poražena.

vypouští se

V případě drůbeže nebo zajícovitých nesmí součet celkové doby přepravy a doby mezi vykládkou a porážkou přesáhnout 12 hodin.

 

V případě savců s výjimkou zajícovitých nesmí součet celkové doby přepravy a doby mezi vykládkou a porážkou přesáhnout:

 

a) u neodstavených zvířat 19 hodin;

 

b) u koňovitých a prasat 24 hodin;

 

c) u přežvýkavců 29 hodin.

 

Po uplynutí těchto lhůt musí být zvířata ustájena, nakrmena a následně jim musí být ve vhodných intervalech podáváno malé množství krmiva. V takových případech musí být zvířatům poskytnuto náležité množství podestýlky nebo rovnocenného materiálu, které zvířatům zajistí pohodlí s ohledem na druh a počet dotčených zvířat. Tento materiál musí umožnit odpovídající absorpci moči a výkalů.

 

Pozměňovací návrh   86

Návrh nařízení

Příloha III – bod 1.5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Nejdříve musí být poražena neodstavená zvířata, laktující zvířata chovaná na mléko, samice, které porodily během přepravy, nebo zvířata dodaná v kontejnerech. Pokud to není možné, je nutné učinit opatření ke zmírnění jejich utrpení, a to zejména tímto způsobem:

vypouští se

a) dojení zvířat chovaných na mléko v intervalu nejvýše 12 hodin;

 

b) v případě samice, která porodila, zajištění vhodných podmínek pro kojení a řádného zacházení s nově narozeným zvířetem;

 

c) v případě zvířat dodaných v kontejnerech napájení zvířat.

 

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že přeprava zvířat v těchto podmínkách odporuje platným právním předpisům, toto hledisko by nemělo být zahrnuto do návrhu týkajícího se porážky.

Pozměňovací návrh   87

Návrh nařízení

Příloha III – bod 1.7 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c) zvedat nebo vléct zvířata za hlavu, uši, rohy, končetiny, ocas či srst nebo s nimi manipulovat takovým způsobem, aby jim byla způsobena bolest nebo utrpení, které nejsou nevyhnutelné;

c) zvedat nebo vléct zvířata za hlavu, uši, rohy, končetiny (s výjimkou noh drůbeže a zajícovitých), ocas či srst nebo s nimi manipulovat takovým způsobem, aby jim byla způsobena bolest nebo utrpení, které nejsou nevyhnutelné;

Odůvodnění

Drůbež a králíci se obvykle chytají za končetiny a drží se za nohy. Za stávajících technologií je prakticky nemožné chytit drůbež jinak.

Pozměňovací návrh   88

Návrh nařízení

Příloha III – bod 1.8 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.8a. Je zakázáno používat elektrické omračovací přístroje jako prostředku ke krocení a znehybňování zvířat či jako zařízení k jejich pohánění.

Odůvodnění

Toto ustanovení je součástí stávající směrnice (příloha B, bod 4), ale z návrhu nařízení bylo vyňato. Pomáhá zamezit zneužívání elektrických omračovacích zařízení, a mělo by se proto stát součástí nařízení.

Pozměňovací návrh   89

Návrh nařízení

Příloha III – bod 1.8 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.8b Zvířata, která nejsou schopna chodit, se nesmějí na místo porážky vléct, nýbrž musejí být zabita tam, kde se nacházejí.

Odůvodnění

Vlečení zvířat, která nemohou chodit, na místo porážky jim způsobuje značné utrpení. Měla by být usmrcena tam, kde se nacházejí, aniž by bylo nutné je přemístit. Současná směrnice obsahuje podobné ustanovení, do návrhu nařízení se však nedostalo.

Pozměňovací návrh   90

Návrh nařízení

Příloha III – bod 2.1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.1. Každé zvíře musí mít dostatek prostoru, aby mohlo stát, ležet a aby se mohlo otočit.

2.1. S výjimkou případů velkého skotu drženého v samostatných kotcích po dobu, která nepřesahuje přiměřenou mez, musí mít každé zvíře dostatek prostoru, aby mohlo stát, ležet a aby se mohlo otočit.

Odůvodnění

Držení velkého skotu v kotcích v souladu s pravidly, které v současnosti platí, umožňuje zajistit, aby zvířata do sebe nestrkala a zůstala chráněna. Nezhoršuje to dobré životní podmínky zvířat, pokud doba, po kterou jsou zvířata v kotci, nepřesahuje přiměřené meze.

Pozměňovací návrh   91

Návrh nařízení

Příloha III – bod 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2a. Omračování pomocí perkusní pistole

 

2a.1. Perkusní pistole musí být umístěna tak, aby projektil pronikl do kůry mozkové. Zejména je zakázáno porážet skot ranou do týla. U ovcí a koz je tato metoda povolena v případě, když rohy znemožňují čelní pozici. V takových případech musí být rána vedena bezprostředně za bází rohů a namířena do ústní dutiny. Vykrvení musí začít do 15 vteřin po úderu.

 

 

2a. V případě použití nástroje s pevným projektilem si musí manipulant ověřit, zda se skutečně projektil vrací po každém výstřelu do výchozí polohy. Pokud tomu tak není, smí se přístroj znovu použít až po opravě.

Odůvodnění

Toto ustanovení je součástí stávající směrnice, ale v návrhu nařízení se neobjevuje. Má pomoci zajistit, aby se omračování pomocí perkusní pistole provádělo účinně, a proto by mělo být součástí nařízení.

Pozměňovací návrh   92

Návrh nařízení

Příloha III – bod 2 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2b. Znehybňování zvířat

 

Zvíře nesmí být zavedeno do boxu, kde bude omráčeno, a jeho hlavu nelze umístit do zařízení určeného k jeho znehybnění, dokud není osoba, která provádí znehybnění, připravena tento úkon provést, jakmile bude zvíře umístěno do boxu určeného k omráčení, případně jakmile bude hlava zvířete upevněna.

Odůvodnění

Znehybnění může pro být pro zvíře velmi stresující a je nutné, aby doba, kterou zvíře stráví v zařízení pro znehybnění nebo v boxu, byla co nejkratší.

Pozměňovací návrh   93

Návrh nařízení

Příloha III – bod 3.1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.1. Pokud za omráčení, zavěšení, vyzdvihnutí a vykrvení zvířat odpovídá jedna osoba, musí tento pracovník provést sled všech těchto úkonů u jednoho zvířete předtím, než některý z těchto úkonů začne provádět u dalšího zvířete.

3.1. Pokud za omráčení, zavěšení, vyzdvihnutí a vykrvení zvířat odpovídá jedna osoba, musí tento pracovník provést sled všech těchto úkonů u jednoho zvířete předtím, než některý z těchto úkonů začne provádět u dalšího zvířete. Tento požadavek se nevztahuje na případy použití skupinového omráčení.

Odůvodnění

Tento požadavek není praktický pro zařízení se skupinovým omračováním nebo zařízení s poměrně nízkou rychlostí, kde je omráčení prováděno v jednom kroku. Postup, který umožňuje co nejkratší dobu mezi omráčením a vykrvovacím vpichem, je podstatně lepší.

Pozměňovací návrh   94

Návrh nařízení

Příloha III – bod 3.1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.1a Vykrvení musí začít bezprostředně po omráčení a musí by provedeno tak, aby se dosáhlo rychlého a mohutného krvácení a úplného vykrvení.

Odůvodnění

Aby se omezilo nebezpečí, že zvíře před smrtí opět nabude vědomí, je nutné vykrvení provést bezprostředně po omráčení. Toto ustanovení je součástí stávající směrnice, v návrhu nařízení se však neobjevuje. Předkládaný pozměňovací návrh toto ustanovení do návrhu nařízení opět vkládá.

Pozměňovací návrh   95

Návrh nařízení

Příloha III – bod 3.2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.2a. Po naříznutí krevních cév se na zvířeti nesmí provádět žádné opracovávací úkony ani elektrická stimulace před ukončením vykrvení a v žádném případě před uplynutím následující doby:

 

a) v případě krocanů a hus před uplynutím alespoň 120 vteřin;

 

b) v případě všech dalších ptáků před uplynutím alespoň 90 vteřin;  

 

c) v případě omráčeného skotu před uplynutím alespoň 30 vteřin;

 

d) v případě neomráčeného skotu před uplynutím alespoň 120 vteřin;

 

e) v případě ovcí, koz, prasat a jelenů před uplynutím alespoň 20 vteřin.

Odůvodnění

Je důležité, aby se před smrtí zvířete neprováděly žádné opracovávací úkony ani elektrická stimulace. Podobné ustanovení je součástí stávající směrnice, v návrhu nařízení se však neobjevuje. Předkládaný pozměňovací návrh toto ustanovení do návrhu nařízení opět vkládá. Většina podrobných číselných údajů se zakládá na britských právních předpisech.

Pozměňovací návrh   96

Návrh nařízení

Příloha III – bod 3.3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.3. Ptáci se smí porážet automatickým naříznutím krku, pouze pokud lze konstatovat, zda automatickým naříznutím krku skutečně došlo k naříznutí krevních cév. Pokud uříznutí krku nebylo účinné, musí být pták okamžitě usmrcen.

3.3. Ptáci se smí porážet automatickým naříznutím krku, pouze pokud lze konstatovat, zda automatickým naříznutím krku skutečně došlo k naříznutí krevních cév. Pokud uříznutí krku nebylo účinné, musí být pták okamžitě poražen.

Odůvodnění

La destination continue d'être la consommation humaine.

Pozměňovací návrh   97

Návrh nařízení

Příloha IV – bod f a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

fa) usmrcení kožešinových zvířat.

Praktické aspekty manipulace se zvířaty a jejich znehybňování.

 

Praktické aspekty metod omračování.

 

Náhradní metody omračování a/nebo usmrcování.

 

Údržba omračovacích přístrojů a/nebo zařízení k usmrcování.

 

Kontrola účinnosti omráčení.

Odůvodnění

Je nutné stanovit úkony, pro jejichž provádění musejí být osoby provádějící usmrcování zvířat na kožešinových farmách odborně způsobilé.

(1)

              The EFSA Journal (2004) 45, s. 1.

(2)

              The EFSA Journal (2006) 326, s. 1.


VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Současná situace

V Evropské unii se ročně poráží téměř 360 milionů kusů vepřového dobytka, ovcí a koz a více než 4 miliardy kusů drůbeže. Zároveň je usmrcováno více než 330 milionů jednodenních kuřat v líhních a okolo 25 milionů kožešinových zvířat. V důsledku ohrožení nakažlivými chorobami jsou navíc zabíjeny další miliony zvířat.

Mnoho z chovaných zvířat je vystavováno úkonům vedoucím ke zbytečnému utrpení nejen v průběhu chovu a převozu, ale také během usmrcování, porážky a v průběhu související činnosti. V Evropském společenství zaznamenáváme rostoucí zájem o lepší zacházení se zvířaty, a to jak na úrovni spotřebitelů, tak i výrobců.

Řádné zacházení se zvířaty během porážky či usmrcování i při souvisejících úkonech se řídí směrnicí 93/119/ES. V současné době probíhá v členských státech Evropské unie provádění směrnice 93/119/ES v právu jednotlivých zemí, které dosáhlo různého stupně a rozsahu. Z toho plynou obavy týkající se nutnosti zajistit, aby se se zvířaty dobře zacházelo, i negativního vlivu těchto opatření na konkurenci mezi subjekty na vnitřním trhu. V roce 2004 byl navíc přijat nový předpis Společenství s názvem „hygienický balíček“, na jehož základě došlo ke zvýšení odpovědnosti subjektů za kvalitu potravin.

Od chvíle, kdy vstoupila v platnost směrnice 93/119/ES, v ní nebyly provedeny žádné změny, zatímco technologie používané při omračování, porážce a usmrcování zvířat mezitím doznaly značného rozvoje.

Cíl a oblast působnosti návrhu Komise

Hlavním cílem návrhu Komise je zajištění lepšího zacházení se zvířaty během porážky zvířat chovaných pro spotřebu, kožešinových zvířat a zvířat v případě epidemie nakažlivých chorob či jiných událostí ohrožujících veřejné zdraví či souvisejících s ochranou životního prostředí. Cílem návrhu Komise je také rozšířit možnosti inovace v oblasti metod používaných k omračování, porážce a usmrcování zvířat a dosáhnout rozsáhlejší harmonizace na vnitřním trhu.

Hlavní změnou v předloženém návrhu je změna právní formy ze směrnice na nařízení, která povede k širší harmonizaci právních předpisů členských států, větší konkurenceschopnosti na vnitřním trhu a rychlejšímu využívání moderních metod omračování, porážky a usmrcování. Nový předpis stanovuje větší odpovědnost subjektů za řádné zacházení se zvířaty a zároveň jim poskytuje větší flexibilitu při uplatňování nových norem v této oblasti. Subjekty musejí vypracovat a zavést standardní operační postupy, jmenovat osobu odpovědnou za řádné zacházení se zvířaty, zajistit na základě školení a získání osvědčení o způsobilosti kvalifikaci pracovníků odpovědných za usmrcování zvířat a vykonávání souvisejících úkonů a za provádění hodnocení a sledování průběhu omračování. V předpisech jsou stanoveny výjimky týkající se malých podniků. Návrh počítá s tím, že by kontrolu a povolování činnosti podniků prováděly příslušné orgány členských států.

Návrh ustavuje referenční centra jednotlivých členských států, jejichž úkolem by bylo poskytovat vědeckou podporu a technické odborné zázemí nutné pro zajištění řádného zacházení se zvířaty, provádět hodnocení nových metod omračování a podporovat uplatňování nového nařízení.

Návrh Komise obsahuje seznam metod používaných k omračování a usmrcování zvířat spolu s konkrétními informacemi týkajícími se specifikace a požadavků. Nová koncepce řádného zacházení se zvířaty během porážky obsahuje jako hlavní zásadu požadavek na omráčení zvířat během porážky.

Návrh nařízení počítá s tím, že by výrobci zařízení ke znehybnění a omračovacích přístrojů museli poskytovat návod k použití a údržbě těchto zařízení, aby bylo při používání těchto přístrojů osobami zabývajícími se omračováním zvířat možno zajistit optimální podmínky zacházení se zvířaty.

S ohledem na základní práva obyvatel Komise do návrhu zapracovala výjimky v případě usmrcování zvířat v rámci náboženských obřadů.

Stanovisko zpravodaje Evropského parlamentu

Zpravodaj vítá návrh Komise a vyjadřuje uspokojení nad tím, že Komise přijala závazek ke zpřísnění norem v oblasti řádného zacházení se zvířaty během porážky a usmrcování i v průběhu souvisejících úkonů. Cílem návrhu je i vypracování akčního plánu Společenství v oblasti dobrých životních podmínek a ochrany zvířat a také v oblasti strategie zaměřené na zlepšení zdraví zvířat.

Zpravodaj zastává názor, že při tomto rozsáhlém zabíjení je nutné dodržovat co nejpřísnější humanitární normy a maximálně omezit fyzické i psychické utrpení zabíjených zvířat a zároveň se snažit o eliminaci zbytečně krutého zacházení se zvířaty.

Omezení utrpení zabíjených zvířat musí Evropa brát jako vážnou civilizační, kulturní a morální výzvu ve smyslu zásady, že zvířata jsou cítícími bytostmi, které vnímají bolest a strach, a nelze s nimi zacházet jako s věcmi. Není možné, aby bylo v evropské kultuře a civilizaci utrpení zvířat člověku lhostejné.

Musíme s uspokojením přijmout předkládané nařízení, jehož cílem je omezit utrpení zabíjených zvířat. Dosud platné předpisy Evropské unie z roku 1993, které mají charakter směrnice, nepostačují a nezajišťují jednotný přístup v rámci celé Unie a jednotlivých členských států. Iniciativa směřující k nahrazení této směrnice novým, přímo závazným nařízením je zcela zásadní.

Nařízení se vztahuje na ochranu zvířat chovaných k produkci potravin, vlny, kůže, kožešin a jiných produktů během porážky a usmrcování. Mimo jeho působnost by mělo zůstat usmrcování pokusných zvířat, usmrcování zvířat při lovu a kulturních a sportovních akcích, usmrcování, které provádějí zvěrolékaři při výkonu svého povolání, a dále porážka drůbeže a pavoukovitých, kterou provádějí jejich majitelé mimo jatka pro vlastní potřebu. S ohledem na význam těchto výjimek je nutné, aby byly ve směrnici zvláštním způsobem upraveny zásady platné při usmrcování jiných zvířat než zvířat chovaných k hospodářským účelům. Tento předpis musí zahrnovat otázku usmrcování pokusných a jiných zvířat uvedených výše, ale také domácích a zaběhlých zvířat. Při jejich usmrcování je zapotřebí v maximální míře přihlížet k nutnosti omezit jejich utrpení. Zpravodaj se obrací na Komisi se žádostí o vypracování příslušné směrnice v této oblasti.

Zpravodaj plně podporuje stanovení obecné zásady, že při usmrcování a souvisejících úkonech musejí být zvířata ušetřena veškeré zbytečné bolesti, úzkosti a utrpení. Zpravodaj vyzývá, aby byla přijata opatření, která by zajistila dodržování této zásady.

Zpravodaj považuje uplatňování zásady, že metoda usmrcování musí vést k okamžité smrti, nebo k omráčení zvířete, za správné.

Zpravodaj si je vědom problému tzv. rituální porážky, kdy není z náboženských důvodů povoleno zbavit zvíře vědomí ještě před porážkou. Vhodným řešením je přijetí rozhodnutí o nepřípustnosti rituální porážky v rámci zákonodárství členských států. Zároveň poukazuje na nutnost vést dialog s náboženskými obcemi provozujícími rituální porážku, jehož cílem by bylo přijetí opatření omezujících utrpení rituálně usmrcovaných zvířat.

Zpravodaj upozorňuje na to, že maso z rituálně zabíjených zvířat se ve velké míře dostává ke spotřebitelům mimo obec provozující tento způsob porážky. Parlament by v souvislosti s tím uvítal, aby bylo maso pocházející z rituální porážky odpovídajícím způsobem označeno, čímž by se zajistilo poskytování informací spotřebitelům, kteří musejí mít možnost volby, zda chtějí či nechtějí konzumovat maso zvířat, jež nebyla před smrtí zbavena vědomí.

Zpravodaj uznává, že mimo výjimky udělené z náboženských důvodů má být hlavní metodou uplatňovanou při porážce a usmrcování zvířat na území Evropské unie předchozí omráčení zvířat prováděné tak, aby byla zajištěna jeho plná účinnost a kontrola.

Zpravodaj považuje za správné uplatňovat v oblasti usmrcování zvířat a souvisejících úkonů standardní operační postupy. Tyto postupy musejí brát v úvahu doporučení výrobců a stanovovat nejdůležitější parametry používaných metod omračování.

Zpravodaj se domnívá, že je správné zavést požadavek, aby všechny činnosti v souvislosti s přípravou a prováděním porážky zvířat vykonávaly osoby s příslušnou kvalifikací získanou na základě příslušného školení. Velmi důležité je také stanovit požadavek, aby byla zařízení sloužící k porážce a znehybňování zvířat doprovázena příslušným návodem k použití, který by se přesně dodržoval.

Je také nutné poukázat na správnost zákazu používání krutých metod znehybňování zvířat, které by vedly k jejich většímu utrpení, včetně zákazu zavěšování a zvedání zvířat za nohy.

Zpravodaj podporuje požadavek na monitorování účinnosti omračování zvířat před porážkou i stanovení odpovědnosti konkrétních osob za tento úkon.

Velmi významné a důležité je také ustanovení, že na každých větších jatkách, kde se ročně provádí porážka alespoň 1 000 velkých zvířat či 150 000 kusů drůbeže, má být jmenována osoba odpovědná za řádné zacházení se zvířaty, jejímž úkolem bude zajistit dodržování předpisů, kterými se řídí porážka a usmrcování zvířat. Zpravodaj se domnívá, že je zapotřebí, aby ve vztahu k provozovateli jatek měla tato osoba zajištěnu takovou pozici, která ji uchrání před možným nátlakem na opominutí činností, které jsou základem její funkce. Je nutné, aby byly předpisy, kterými se řídí status této osoby, vypracovány tak, aby úloha této osoby nebyla pouze fiktivní. Pokud jde o méně důležité záležitosti, na něž se nevztahuje požadavek na zaměstnání jmenované osoby, je nutné přesně stanovit, že za dodržování zásad řádného zacházení se zvířaty odpovídá ředitel jatek.

Zpravodaj vítá přijetí norem pro případ nutnosti likvidace zvířat při eradikaci ohnisek nákazy. Je nezbytné, aby likvidaci předcházel příslušný program činnosti přizpůsobený objektivním potřebám. Zároveň je nutné stanovit, že se likvidace musí omezovat na nezbytnou vědecky podloženou potřebu a že se musí provádět tak, aby se co nejvíce omezilo utrpení zabíjených zvířat.

Pokud jde o usmrcování zvířat v případě nutnosti, je vhodné stanovit, aby bylo provedeno co nejrychleji, a utrpení zvířat se tak neprodlužovalo.

Mimořádně důležité je vybudování národních referenčních center, která by odpovídala za plnění příslušných úkolů v oblasti náležitého provádění činností spojených s porážkou a usmrcováním zvířat, mj. za hodnocení metod omračování a za provádění akreditace subjektů a organizací v souvislosti s uznáváním osvědčení o způsobilosti. Parlament považuje roli těchto center za velmi důležitou, pokud se nestane jen dalším úkolem již existujících institucí, jako je např. veterinární inspekce. Zdá se, že by bylo vhodné, aby se tato centra stala samostatně působícími institucemi. Mohla by mít také příslušné kontrolní pravomoci v oblasti uplatňování postupů při porážce a usmrcování zvířat.

Zpravodaj se domnívá, že postup získávání osvědčení o způsobilosti k výkonu činností spojených s porážkou a usmrcováním zvířat stanovený v nařízení je správný.

Zpravodaj souhlasí také s navrhovanými zásadami postupu v případě nedodržení nařízení, včetně možnosti, že příslušný orgán produkci zastaví. Je však nutné, aby byly tyto zásady těsně spojeny s ustanoveními týkajícími se provádění kontrol.

Zpravodaj souhlasí s nutností stanovit odpovídající sankce za porušování zásad porážky a usmrcování zvířat s poukazem na to, že tyto sankce musejí být účinné, přiměřené a odrazující.

Zpravodaj vyjadřuje svou podporu nařízení a zároveň upozorňuje na to, že stanovení dalších požadavků na provádění porážky a usmrcování zvířat (zajištění příslušných technických požadavků, školení, dalšího personálu apod.) povede k rostoucím nákladům. Problém nákladů může vést k překážkám při provádění ustanovení nařízení. Komise nepředpokládá poskytnutí žádných prostředků z rozpočtu Společenství za tímto účelem a ponechává břemeno financování na členských státech a hospodářských subjektech. Je namístě vyjádřit obavu, zda bude tento systém financování účinný. Jestliže se v důsledku nařízení stane ochrana zvířat v době jejich usmrcování závaznou normou Společenství, musí Unie zajistit svůj podíl financování nutný k uplatňování této normy. Z rozpočtu Společenství se musí financovat především činnost zaměřená na propagaci nových metod, školení personálu, poskytování pomoci při vypracovávání příslušných postupů apod.

Zpravodaj upozorňuje také na problematiku konkurenceschopnosti. Rostoucí náklady spojené s vyššími normami ochrany zvířat při porážce mohou vést k menší konkurenceschopnosti evropského masného průmyslu. Proto je nutné přijmout opatření zaměřená na stanovení příslušných norem i pro produkty dovážené do EU. Dovoz výrobků živočišného původu do EU může být povolen pouze v případě subjektů, které dodržují stejné či podobné normy, jako jsou normy stanovené v předkládaném nařízení.


STANOVISKO Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (2. 2. 2009)

pro Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova

k návrhu nařízení Rady o ochraně zvířat při usmrcování

(KOM(2008)0553 – C6-0451/2008 – 2008/0180(CNS))

Navrhovatel: Jens Holm

STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Každoročně jsou na jatkách EU usmrceny miliony zvířat, jako jsou prasata, ovce, kozy a skot. Dále jsou v EU každý rok usmrceny čtyři miliony kusů drůbeže.

Mnohá z těchto zvířat podstoupí vážné útrapy nejen během přepravy na jatka, ale také při usmrcování. Evropská unie je povinna prosadit zásadní změny zaměřené na maximální snížení těchto útrap vzhledem k tomu, že velká část občanů EU požaduje zlepšení norem ochrany dobrých životních podmínek zvířat.

Tím nejjednodušším způsobem minimalizace utrpení milionů zvířat by bylo snížení spotřeby masa, čímž by se s tímto masovým usmrcováním zvířat skoncovalo. Tato metoda by měla být silně upřednostňována, aby se situace rychle změnila. Bohužel je vysoce nepravděpodobné, že se v blízké budoucnosti spotřeba masa sníží. Je proto nezbytné, aby bylo utrpení zvířat při porážce minimalizováno.

Jako navrhovatel proto vítám návrh Komise na přezkum směrnice 93/119/ES. Navrhované nařízení ukládá pro zacházení se zvířaty při porážce stejná minimální pravidla v celé EU. Je důležité připomenout, že odpovědnost za zajištění řádného zacházení se zvířaty nesou provozovatelé, kteří by měli minimalizovat jejich úzkost a utrpení při usmrcování.

Navrhovatel se však domnívá, že návrh Komise je třeba jistým způsobem zlepšit. Měl by být podporován vznik a využívání mobilních jatek. Mohlo by se jednat o účinnou metodu, jak snížit potřebu převážet zvířata na dlouhé vzdálenosti po celé Evropě, díky čemuž by zvířata nebyla vystavována napětí, které je s těmito dlouhými převozy spjato. Tyto mobilní jatky se běžně používají v Norsku a na zkušenosti získané v Norsku by měla být EU schopna navázat.

Nařízení Komise požaduje, aby každé jatky jmenovaly úředního inspektora pro ochranu dobrých životních podmínek zvířat; provozovatelé by tak byli nuceni převzít za prosazování jejich dobrých životních podmínek faktickou odpovědnost. Tento inspektor však nemůže a ani by neměl nahradit běžné kontroly a inspekce, jež v každém členském státu provádějí vnitrostátní orgány. Na základě zkušeností v členských státech by se četnost a kvalita těchto kontrol a inspekcí měla spíše zvýšit. Inspekce by mohly být financovány samotným odvětvím prostřednictvím příspěvků, které by měly formu malého poplatku za každé vyprodukované kilo masa.

Navrhovatel by navíc rád zdůraznil velký význam toho, aby byla navrhovaná referenční centra provozována nezávisle, neboť by měla poskytovat odborné a technické poradenství o otázkách řádného zacházení se zvířaty.

Je třeba jasně říci, že navrhované nařízení stanoví pouze minimální pravidla. Nejen, že by měly mít členské státy možnost uplatňovat vyšší normy řádného zacházení se zvířaty, ale měly by k tomu být i podněcovány. Vyšší normy by mohly podnítit postupné zlepšení ochrany v oblasti řádného zacházení se zvířaty a také snížení utrpení zvířat před usmrcením a během něj na naprosté minimum.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin vyzývá Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova jako příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh   1

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(6) Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) přijal dvě stanoviska k aspektům řádného zacházení se zvířaty u hlavních systémů omračování a usmrcování některých druhů zvířat, a sice Welfare aspects of the main systems of stunning and killing the main commercial species of animals (Hlavní systémy omračování a usmrcování hlavních komerčních druhů zvířat z hlediska řádného zacházení se zvířaty) v roce 2004 a Welfare aspects of the main systems of stunning and killing applied to commercially farmed deer, goats, rabbits, ostriches, ducks, geese and quail (Hlavní systémy omračování a usmrcování jelenů, koz, králíků, pštrosů, kachen, hus a křepelek chovaných pro komerční účely z hlediska řádného zacházení se zvířaty) v roce 2006. Právní předpisy Společenství v této oblasti by měly být aktualizovány, aby se k těmto vědeckým stanoviskům přihlédlo. Právní předpisy Společenství v této oblasti by měly být aktualizovány, aby se k těmto vědeckým stanoviskům přihlédlo. Do návrhu nebyla zapracována doporučení postupně zrušit používání oxidu uhličitého u prasat a drůbeže a vodní lázně pro omračování drůbeže, jelikož z posouzení dopadů vyplynulo, že to v současné době není v EU z ekonomického hlediska přijatelné. Do tohoto nařízení by rovněž neměla být začleněna některá další doporučení, neboť se týkají technických parametrů, jež by měly být součástí prováděcích opatření nebo kodexů osvědčených postupů. Do návrhu nebyla zapracována doporučení týkající se chovaných ryb, protože v této oblasti byla zapotřebí další vědecká stanoviska a ekonomické hodnocení.

(6) Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) přijal dvě stanoviska k aspektům řádného zacházení se zvířaty u hlavních systémů omračování a usmrcování některých druhů zvířat, a sice Welfare aspects of the main systems of stunning and killing the main commercial species of animals (Hlavní systémy omračování a usmrcování hlavních komerčních druhů zvířat z hlediska řádného zacházení se zvířaty) v roce 2004 a Welfare aspects of the main systems of stunning and killing applied to commercially farmed deer, goats, rabbits, ostriches, ducks, geese and quail (Hlavní systémy omračování a usmrcování jelenů, koz, králíků, pštrosů, kachen, hus a křepelek chovaných pro komerční účely z hlediska řádného zacházení se zvířaty) v roce 2006. V roce 2001 Vědecká komise pro zdraví zvířat a dobré životní podmínky zvířat (SCAHAW) schválila zprávu o dobrých životních podmínkách zvířat chovaných pro účely produkce kožešin, která zahrnovala přehled metod porážení zvířat používaných na kožešinových farmách. Právní předpisy Společenství v této oblasti by měly být aktualizovány, aby se k těmto vědeckým stanoviskům přihlédlo. Právní předpisy Společenství v této oblasti by měly být aktualizovány, aby se k těmto vědeckým stanoviskům přihlédlo. Do návrhu nebyla zapracována doporučení postupně zrušit používání oxidu uhličitého u prasat a drůbeže a vodní lázně pro omračování drůbeže, jelikož z posouzení dopadů vyplynulo, že to v současné době není v EU z ekonomického hlediska přijatelné. Do tohoto nařízení by rovněž neměla být začleněna některá další doporučení, neboť se týkají technických parametrů, jež by měly být součástí prováděcích opatření nebo kodexů osvědčených postupů. Do návrhu nebyla zapracována doporučení týkající se chovaných ryb, protože v této oblasti byla zapotřebí další vědecká stanoviska a ekonomické hodnocení.

Odůvodnění

Přehled SCAHAW obsahuje důležité informace týkající se usmrcování zvířat na kožešinových farmách v EU.

Pozměňovací návrh   2

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(11) Ryby se od suchozemských zvířat fyziologicky výrazně liší a chované ryby jsou zabíjeny a usmrcovány ve zcela jiných podmínkách, zejména pokud jde o provádění prohlídek. Kromě toho je výzkum v oblasti omračování ryb mnohem méně rozvinut než u jiných druhů hospodářských zvířat. Pro ochranu ryb při usmrcování by měly být stanoveny zvláštní požadavky. Proto by se ustanovení týkající se ryb měla v současné době omezit na klíčovou zásadu. V rámci dalších iniciativ by měly být zvažovány legislativní i nelegislativní alternativy a tyto iniciativy by mělo Společenství uskutečňovat na základě vědeckého posouzení rizika pro zabíjení a usmrcování ryb, které provede Evropský úřad pro bezpečnost potravin, a s přihlédnutím k sociálním, ekonomickým a administrativním aspektům.

(11) Ryby se od suchozemských zvířat fyziologicky výrazně liší a chované ryby jsou zabíjeny a usmrcovány ve zcela jiných podmínkách, zejména pokud jde o provádění prohlídek. Kromě toho je výzkum v oblasti omračování ryb mnohem méně rozvinut než u jiných druhů hospodářských zvířat. Pro ochranu ryb při usmrcování by však do pěti let od vstupu tohoto nařízení v platnost měly být stanoveny zvláštní požadavky. Proto by se ustanovení týkající se ryb měla do té doby omezit na klíčovou zásadu. V rámci těchto dalších iniciativ by měly být zvažovány legislativní i nelegislativní alternativy a tyto iniciativy by mělo Společenství uskutečňovat na základě vědeckého posouzení rizika pro zabíjení a usmrcování ryb, které provede Evropský úřad pro bezpečnost potravin, a s přihlédnutím k sociálním, ekonomickým a administrativním aspektům.

Odůvodnění

V případě velké řady chovaných ryb není dosud jasné, jaká je nejvhodnější metoda jejich usmrcování. Existují však vědecké důkazy (zpráva úřadu EFSA ze dne 15. června 2004) o tom, že některé metody vedou ke špatnému zacházení s rybami a způsobují například napětí a poté trvá dlouhou dobu, než ryby ztratí vědomí.

Pozměňovací návrh   3

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

14. V případě lovecké činnosti jsou podmínky usmrcování zvířat velmi odlišné od podmínek usmrcování hospodářských zvířat a na lov se vztahují zvláštní právní předpisy. Proto je vhodné vyjmout usmrcování zvířat při lovu z oblasti působnosti tohoto nařízení.

14. V případě lovecké činnosti jsou podmínky usmrcování zvířat velmi odlišné od podmínek usmrcování hospodářských zvířat a na lov se vztahují zvláštní vnitrostátní právní předpisy. Proto je vhodné vyjmout usmrcování zvířat při lovu z oblasti působnosti tohoto nařízení, a mělo by být řízeno vnitrostátními právními předpisy členských států.

Odůvodnění

Lovecká činnost patří do kompetence členských států a je adekvátně upravena vnitrostátními právními předpisy.

Pozměňovací návrh   4

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 24

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(24) Některé metody omračování mohou v závislosti na jejich používání při porážení nebo usmrcování vést ke smrti zvířat, aniž by jim působily bolest, a minimalizují jejich úzkost nebo utrpení. Z toho důvodu není nutné rozlišovat mezi vratnými a nevratnými metodami omračování.

(24) Některé metody omračování mohou v závislosti na jejich používání při porážení nebo usmrcování vést ke smrti zvířat, aniž by jim působily bolest, a minimalizují jejich úzkost nebo utrpení.

Odůvodnění

Některé metody zahrnující použití plynu za účelem omráčení/zabití zvířat pro jejich kožešinu jsou vratné, zvířata tudíž mohou procitnout z bezvědomí. Vzhledem k tomu, že při usmrcování není učiněno žádné další opatření, např. vykrvení, je možné, že zvířata mohou být stáhnuta z kůže při vědomí.

Pozměňovací návrh   5

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 27

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(27) Dobře vyškolení a způsobilí zaměstnanci zlepšují podmínky zacházení se zvířaty. Předpokladem způsobilosti v oblasti řádného zacházení se zvířaty je znalost základních vzorců chování a potřeb dotčeného druhu zvířat a známek stavu vědomí a citlivosti. Rovněž je zapotřebí technická způsobilost, pokud jde o používané omračovací přístroje. Mělo by proto být požadováno, aby zaměstnanci, kteří usmrcují zvířata pro lidskou spotřebu,osoby, které dohlížejí nad sezónním usmrcováním kožešinových zvířat, měli pro úkony, jež provádějí, osvědčení o způsobilosti. Vyžadovat osvědčení o způsobilosti pro další zaměstnance, kteří usmrcují zvířata, by však bylo nepřiměřené sledovaným cílům.

(27) Dobře vyškolení a způsobilí zaměstnanci zlepšují podmínky zacházení se zvířaty. Předpokladem způsobilosti v oblasti řádného zacházení se zvířaty je znalost základních vzorců chování a potřeb dotčeného druhu zvířat a známek stavu vědomí a citlivosti. Rovněž je zapotřebí technická způsobilost, pokud jde o používané omračovací přístroje. Mělo by proto být požadováno, aby zaměstnanci, kteří usmrcují zvířata pro lidskou spotřebu a výrobu kožešin, měli pro úkony, jež provádějí, osvědčení o způsobilosti.

Odůvodnění

Není důvod, proč by se požadavek na osvědčení o způsobilosti neměl vztahovat na zaměstnance kožešinových farem.

Pozměňovací návrh   6

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 36

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(36) Nezbytné jsou pokyny, které provozovatelům a příslušným orgánům poskytnou konkrétní informace o konstrukci, uspořádání a vybavení jatek, k zajištění vysoké úrovně ochrany zvířat při současném zachování rovných podmínek pro provozovatele. Proto je zapotřebí, aby Společenství zmocnilo Komisi k přijetí takových pokynů.

(36) Nezbytné jsou pokyny, které provozovatelům a příslušným orgánům poskytnou konkrétní informace o konstrukci, uspořádání a vybavení jatek a kožešinových farem, k zajištění vysoké úrovně ochrany zvířat při současném zachování rovných podmínek pro provozovatele. Proto je zapotřebí, aby Společenství zmocnilo Komisi k přijetí takových pokynů.

Odůvodnění

Bylo by nedůsledné vyjmout kožešinové farmy z tohoto ustanovení.

Pozměňovací návrh   7

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 37

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(37) Usmrcení bez omráčení vyžaduje přesné proříznutí hrdla k minimalizaci utrpení. Kromě toho u zvířat, která po provedení řezu nejsou mechanicky znehybněna, bývá zpomalen proces vykrvení, čímž dochází ke zbytečnému prodloužení jejich utrpení. Zvířata porážená bez omráčení by proto měla být jednotlivě znehybněna.

(37) Usmrcení bez omráčení vyžaduje přesné proříznutí hrdla k minimalizaci utrpení. Kromě toho u zvířat, která po provedení řezu nejsou mechanicky znehybněna, bývá zpomalen proces vykrvení, čímž dochází ke zbytečnému prodloužení jejich utrpení. Zvířata porážená bez omráčení by proto měla být jednotlivě znehybněna a účinně omráčena ihned po proříznutí hrdla.

Odůvodnění

Samozřejmě je třeba brát ohled na porážku prováděnou na základě určitých náboženských rituálů. Avšak mají-li být zvířata chráněna před zbytečným utrpením, je třeba, aby se požadavek následného omráčení vztahoval i na tento druh porážky.

Pozměňovací návrh   8

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 38

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(38) V oblasti manipulace se zvířaty a jejich znehybňování na jatkách je zaznamenáván neustálý vědecký a technický pokrok. Proto je důležité, aby Společenství zmocnilo Komisi ke změně požadavků týkajících se manipulace se zvířaty a jejich znehybňování před porážkou při současném zachování jednotné a vysoké úrovně ochrany zvířat.

(38) V oblasti manipulace se zvířaty a jejich znehybňování na jatkách a kožešinových farmách je zaznamenáván neustálý vědecký a technický pokrok. Proto je důležité, aby Společenství zmocnilo Komisi ke změně požadavků týkajících se manipulace se zvířaty a jejich znehybňování před usmrcením při současném zachování jednotné a vysoké úrovně ochrany zvířat.

Odůvodnění

Bylo by nedůsledné vyjmout kožešinové farmy z tohoto ustanovení. Pojem „porážka“ je v nařízení definován jako „usmrcování zvířat pro lidskou spotřebu“, tudíž by z tohoto ustanovení byla vyloučena zvířata usmrcovaná na kožešinových farmách.

Pozměňovací návrh   9

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 39

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(39) Nezbytné jsou pokyny, které provozovatelům a příslušným orgánům poskytnou konkrétní informace o manipulaci se zvířaty a jejich znehybňování před porážkou, k zajištění vysoké úrovně ochrany zvířat při současném zachování rovných podmínek pro provozovatele. Proto je zapotřebí, aby Společenství zmocnilo Komisi k přijetí takových pokynů.

(39) Nezbytné jsou pokyny, které provozovatelům a příslušným orgánům poskytnou konkrétní informace o manipulaci se zvířaty a jejich znehybňování před usmrcením, k zajištění vysoké úrovně ochrany zvířat při současném zachování rovných podmínek pro provozovatele. Proto je zapotřebí, aby Společenství zmocnilo Komisi k přijetí takových pokynů.

Odůvodnění

Viz odůvodnění k pozměňovacímu návrhu 6.

Pozměňovací návrh   10

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Pokud jde o ryby, použije se však pouze čl. 3 odst. 1.

Pokud jde o ryby, použije se dočasně pouze čl. 3 odst. 1. Komise však do pěti let od vstupu tohoto nařízení v platnost předloží legislativní návrh na normy pro ochranu ryb při usmrcování.

Pozměňovací návrh   11

Návrh nařízení

Čl. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(b) „souvisejícími úkony“ se rozumí úkony prováděné v kontextu a v místě, kde mají být zvířata usmrcena, jako je například manipulace se zvířaty, jejich ustájení, znehybnění, omráčení a vykrvení;

(b) „souvisejícími úkony“ se rozumí úkony prováděné v kontextu a v místě, kde mají být zvířata usmrcena, jako je například vykládka, manipulace se zvířaty, jejich ustájení, znehybnění, omráčení a vykrvení;

Odůvodnění

Vykládka je součástí souvisejících úkonů, a měla by být tudíž uvedena v definici.

Pozměňovací návrh   12

Návrh nařízení

Čl. 2 – písm. f

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(f) „omráčením“ se rozumí každý záměrný postup, který bez bolesti způsobí ztrátu vědomí a citlivosti, včetně každého procesu, který způsobí bezprostřední smrt;

(f) „omráčením“ se rozumí každý záměrný postup, který bez bolesti, úzkosti či utrpení způsobí ztrátu vědomí a citlivosti, včetně každého procesu, který způsobí bezprostřední smrt;

Odůvodnění

Jelikož je bolest subjektivním pojmem, měla by být použita stejná formulace jako v případě čl. 3 odst. 1.

Pozměňovací návrh   13

Návrh nařízení

Čl. 2 – písm. j

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(j) „porážkou“ se rozumí usmrcení zvířat pro lidskou spotřebu;

(j) „porážkou“ se rozumí usmrcení zvířat pro lidskou spotřebu nebo výrobu kožešin;

Odůvodnění

V důsledku definice porážky jsou kožešinová zvířata z mnohých ustanovení návrhu vyňata. Zvířata usmrcovaná kvůli kožešině by měla získat stejný stupeň ochrany jako ostatní zvířata, na která se toto nařízení vztahuje.

Pozměňovací návrh   14

Návrh nařízení

Čl. 2 – písm. k

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(k) „jatkami“ se rozumí každý provoz určený k porážce suchozemských zvířat;

(k) „jatkami“ se rozumí každý provoz určený k porážce suchozemských zvířat a zvířat chovaných k produkci kožešin;

Odůvodnění

Definice jatek musí zahrnovat usmrcování kožešinových zvířat, neboť jinak se na tato zvířata nebude vztahovat mnoho ustanovení navrhovaného nařízení. Pokud definice zůstane nezměněna, žádný z článků kapitoly tři se nebude vztahovat na kožešinová zvířata.

Pozměňovací návrh   15

Návrh nařízení

Čl. 2 – písm. m

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(m) „kožešinovými zvířaty“ se rozumí savci chovaní primárně k produkci kožešin, jako jsou norci, tchoři, lišky, mývalové, nutrie a činčily;

(m) „kožešinovými zvířaty“ se rozumí savci chovaní primárně k produkci kožešin, jako jsou norci, tchoři, lišky, mývalové, psíci mývalovití, nutrie, králíci a činčily;

Odůvodnění

Doplnění o dva živočišné druhy chované v EU pro kožešinu přispěje k zajištění důsledného postupu.

Pozměňovací návrh   16

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3a. Na zvířata před narozením i po něm se vztahuje zvláštní ochranná lhůta.

Pozměňovací návrh   17

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 2 - pododstavec. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Odchylně od odstavce 1 mohou být zvířata usmrcena bez předchozího omráčení v případech, kdy jsou takové metody stanoveny náboženskými obřady, pokud k takovému usmrcení dojde na jatkách.

2. Odchylně od odstavce 1 mohou být zvířata usmrcena bez předchozího omráčení v případech, kdy jsou takové metody stanoveny náboženskými obřady, pokud k takovému usmrcení dojde na jatkách a ihned po proříznutí hrdla jsou zvířata účinně omráčena.

Odůvodnění

Samozřejmě je třeba brát ohled na porážku prováděnou na základě určitých náboženských rituálů. Avšak mají-li být zvířata chráněna před zbytečným utrpením, je třeba, aby se požadavek následného omráčení vztahoval i na tento druh porážky.

Pozměňovací návrh   18

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 1 - pododstavec. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Členské státy však mohou pro určité živočišné druhy nařídit konkrétní metody omráčení, které zvířeti způsobí méně bolesti nebo utrpení.

Odůvodnění

Praxe v určitých členských státech, pokud jde o metody omráčení, je přísnější, než předpokládá tento návrh nařízení. Měly by mít možnost tuto praxi používat i nadále.

Pozměňovací návrh   19

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 1 – pododstavec 1 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Dále je nejpozději od 1. ledna 2014 zakázána metoda elektrické vodní lázně pro drůbež.

Odůvodnění

Vzhledem k vážnému znepokojení nad utrpením zvířat, které vyjádřil úřad EFSA v souvislosti s metodou omráčení drůbeže prostřednictvím elektrické vodní lázně, je nezbytné od této metody upustit.

Pozměňovací návrh   20

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 3 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Postupem podle čl. 22 odst. 2 může být příloha I změněna tak, aby odpovídala vědeckému a technickému pokroku.

3. Regulativním postupemkontrolou podle čl. 22 odst. 2a může být příloha I změněna tak, aby odpovídala vědeckému a technickému pokroku.

Pozměňovací návrh   21

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 2 – písm. f a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

fa) usmrcování kožešinových zvířat

 

Pro přijetí tohoto pozměňovacího návrhu je třeba zrušit čl. 7 odst. 3 návrhu Komise.

Odůvodnění

Není důvod, aby všichni zaměstnanci, kteří se podílejí na usmrcování zvířat na kožešinových farmách, nepodléhali stejným kritériím jako zaměstnanci jatek.

Pozměňovací návrh   22

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Nad usmrcováním kožešinových zvířat dohlíží osoba, která má osvědčení o způsobilosti podle článku 18, jež se vztahuje na veškeré úkony prováděné pod jejím dohledem.

vypouští se

Odůvodnění

Není důvod, proč by se požadavek na osvědčení o způsobilosti neměl vztahovat na zaměstnance kožešinových farem.

Pozměňovací návrh   23

Návrh nařízení

Čl. 11 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(a) maximální kapacitu pro každou porážecí linku;

(a) maximální kapacitu pro každou porážecí linku a kožešinovou farmu;

Odůvodnění

Zvířata na kožešinových farmách jsou usmrcována během krátkého období, jakmile získají svou první zimní srst, takže několik tisíc zvířat může být usmrceno během několika dní. Je stěžejní, aby v rámci tohoto typu operace byl usmrcen maximální počet zvířat, s cílem zabránit strádání a špatnému zacházení se zvířaty.

Pozměňovací návrh   24

Návrh nařízení

Čl. 12 – odst. 1 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Členské státy mohou rozhodnout, že se použijí přísnější pravidla, než jsou pravidla uvedená v příloze III.

Odůvodnění

Provozní pravidla v určitých členských státech jsou přísnější, než předpokládá tento návrh nařízení. Tyto členské státy by měly mít možnost svá pravidla používat i nadále.

Pozměňovací návrh   25

Návrh nařízení

Čl. 13 – odst. 1 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Provozovatelé ověří a potvrdí, že zvířata poražená bez předchozího omráčení jsou ihned po proříznutí hrdla až do potvrzení smrti účinně omráčena.

Odůvodnění

Samozřejmě je třeba brát ohled na porážku prováděnou na základě určitých náboženských rituálů. Avšak mají-li být zvířata chráněna před zbytečným utrpením, je třeba, aby se požadavek následného omráčení vztahoval i na tento druh porážky.

Pozměňovací návrh   26

Návrh nařízení

Čl. 13 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

4a. Úřední veterinář každý den pravidelně kontroluje správné uplatňování výše uvedených kontrolních postupů a je vedena náležitá evidence. Součástí kontroly řádného zacházení se zvířaty je také kontrola ukazatelů řádného zacházení se zvířaty a klíčových parametrů uvedených ve standardních provozních postupech.

Odůvodnění

Návrh Komise nijak nezmiňuje kontrolní úlohu úředního veterináře; ta je totiž obsažena v nařízení 854/2004 stanovujícím zvláštní pravidla pro organizaci úřední kontroly výrobků živočišného původu určených k lidské spotřebě. Úloha úředního veterináře při dodržování tohoto nařízení je však nepostradatelná, a je proto nezbytné ji výslovně zdůraznit.

Pozměňovací návrh   27

Návrh nařízení

Čl. 13 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

5a. Provozovatelé kožešinových farem předem oznámí příslušnému orgánu, kdy mají být zvířata usmrcena, a umožní tak provedení kontroly.

Odůvodnění

Většina zvířat na kožešinových farmách je usmrcována během krátkého období, jakmile získá svou první zimní srst. Další období usmrcování se obvykle kryje s koncem reprodukčního období. Na rozdíl od ostatních typů porážek, které se uskutečňují po celý rok, období usmrcování kožešinových zvířat zahrnuje pouze několik dnů. Je stěžejní, aby byl informován příslušný orgán, který provede kontrolu.

Pozměňovací návrh   28

Návrh nařízení

Čl. 17 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Každý členský stát určí národní referenční centrum (dále jen „referenční centrum“) k provádění následujících úkolů:

1. Každý členský stát určí národní referenční centrum (dále jen „referenční centrum“), tvořené nezávislými vědci a dalšími odborníky v oblasti řádného zacházení se zvířaty, k provádění následujících úkolů:

Odůvodnění

Je třeba zajistit nezávislost a způsobilost.

Pozměňovací návrh   29

Návrh nařízení

Čl. 17 – odst. 1 – písm. f a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

fa) pokud se provozovatel rozhodne provést postup, jehož parametry nejsou v souladu se zveřejněnými pokyny nebo kodexy osvědčených postupů, je třeba tyto parametry předběžně vyhodnotit.

Odůvodnění

Je třeba přijmout účinná opatření k prosazování stanovených pravidel.

Pozměňovací návrh   30

Návrh nařízení

Čl. 19 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a) požádat provozovatele, aby změnili své standardní operační postupy, a zejména zpomalili nebo zastavili produkci;

a) nařídit provozovatelům, aby změnili své standardní operační postupy, a zejména zpomalili nebo zastavili produkci;

Odůvodnění

Je třeba přijmout účinná opatření k prosazování stanovených pravidel.

Pozměňovací návrh   31

Návrh nařízení

Čl. 22 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a. Odkazuje-li se na tento odstavec, použije se čl. 5a odst. 1 až 4 a článek 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na ustanovení článku 8 zmíněného rozhodnutí.

Pozměňovací návrh   32

Návrh nařízení

Čl. 24 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Do 31. prosince 2018 se čl. 11 odst. 1 použije pouze pro nové jatky nebo pro každou novou konstrukci, uspořádání nebo vybavení, na něž se vztahují pravidla uvedená v příloze II a které nebyly uvedeny do provozu před datem [použitelnosti / vstupu v platnost] tohoto nařízení.

1. Do 31. prosince 2018 se čl. 11 odst. 1 použije pouze pro nové jatky nebo pro každou novou konstrukci nebo uspořádání, na něž se vztahují pravidla uvedená v příloze II a které nebyly uvedeny do provozu před datem [použitelnosti / vstupu v platnost] tohoto nařízení.

Odůvodnění

Není třeba, aby se na vybavení (např. elektrické omračovací přístroje uvedené v příloze II odstavci 4) vztahovala tatáž výjimka jako na konstrukci.

Pozměňovací návrh   33

Návrh nařízení

Čl. 24 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Do 31. prosince 2014 mohou členské státy stanovit vydávání osvědčení o způsobilosti uvedeného v článku 18 bez zkoušky osobám, které doloží relevantní souvislou odbornou praxi v délce nejméně [deseti] let.

2. Do 31. prosince 2014 mohou členské státy stanovit vydávání osvědčení o způsobilosti uvedeného v článku 18 po vykonání zjednodušené zkoušky osobám, které doloží relevantní souvislou odbornou praxi v délce nejméně [deseti] let.

Odůvodnění

Období „souvislé odborné praxe v délce nejméně [deseti] let“ není zárukou způsobilosti a jeho uznání bez zkoušky by s sebou mohlo nést skutečné zakotvení špatné praxe. Všechny osoby, které se podílejí na usmrcování, by měly vykonat zkoušku, aby duch právního předpisu zůstal zachován.

Pozměňovací návrh   34

Návrh nařízení

Čl. 24 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a. Komise předloží do 1. ledna 2013 Evropskému parlamentu a Radě legislativní návrh na zavedení podmínek a pravidel pro využívání mobilních jatek v rámci Společenství, přičemž zajistí, aby tyto mobilní jednotky přijaly veškerá nezbytná opatření, aby nebylo dotčeno řádné zacházení se zvířaty.

Odůvodnění

Mobilní jatky snižují napětí, které zažívají zvířata před porážkou při manipulaci a dopravě, což také zmenšuje riziko, že maso bude mít nižší kvalitu. Pro křehká zvířata, jako jsou staré nosnice a vysoce laktující dojnice, představují důležitý prostředek, jak se vyhnout přepravě, při které často dochází ke zlomeninám či pádům. Navíc jsou přínosné z hlediska životního prostředí, neboť se tak snižují škody na životním prostředí.

Pozměňovací návrh   35

Návrh nařízení

Příloha I – tabulka 2 – řádek 2

Znění navržené Komisí

Č.

Název

Popis

Kategorie zvířat

Klíčové parametry

Specifické požadavky kapitoly II této přílohy

2

Usmrcení elektrickým proudem provedené od hlavy k zádům

Vystavení těla proudu, který vyvolá současně celkovou reakci podobnou epileptickému záchvatu na elektroencefalogramu (omráčení) a fibrilaci nebo srdeční zástavu (usmrcení).

Všechny druhy kromě jehňat nebo selat o živé váze do 5 kg a skotu.

Minimální proud (A nebo mA).

Minimální napětí (V).

Maximální kmitočet (Hz).

Minimální doba expozice.

Četnost kalibrace přístrojů.

Optimalizace průtoku proudu.

Předcházení elektrickým šokům před omráčením.

Bod 3.

Bod 4 pro lišky a činčily.

Pozměňovací návrh

Č.

Název

Popis

Kategorie zvířat

Klíčové parametry

Specifické požadavky kapitoly II této přílohy

2

Usmrcení elektrickým proudem provedené od hlavy k zádům

Vystavení těla proudu, který vyvolá současně celkovou reakci podobnou epileptickému záchvatu na elektroencefalogramu (omráčení) a fibrilaci nebo srdeční zástavu (usmrcení).

Všechny druhy kromě jehňat, selat o živé váze do 5 kg, skotu a kožešinových zvířat.

Minimální proud (A nebo mA).

Minimální napětí (V).

Maximální kmitočet (Hz).

Minimální doba expozice.

Četnost kalibrace přístrojů.

Optimalizace průtoku proudu.

Předcházení elektrickým šokům před omráčením.

Bod 3.

 

Odůvodnění

The evidence is clear that electrocution of conscious foxes is not humane. It has been banned by New York State. Veterinarian Dr Butterworth says: ‘Electrocution requires considerable restraint, and use of electrodes inserted into orifices in some species. If cardiac arrest is induced without first inducing unconsciousness, then there is potential for severe pain and distress. Electrocution equipment presents hazards to the operator.’ The American Veterinary Medical Association disapproves of electrocution in this setting. It says: ‘Techniques that apply electric current from head to tail……are unacceptable.’ The same concerns arise for ‘ear to tail’ electrocution of chinchillas.

Pozměňovací návrh 36

Návrh nařízení

Příloha I – kapitola I – tabulka 3

Znění navržené Komisí

Č.

Název

Popis

Kategorie zvířat

Klíčové parametry

Specifické požadavky kapitoly II této přílohy

1

Oxid uhličitý ve vysoké koncentraci

Vystavení zvířat při vědomí plynné směsi obsahující více než 30 % oxidu uhličitého.

Prasata, drůbež a kožešinová zvířata.

Koncentrace oxidu uhličitého.

Doba expozice.

Maximální doba od omráčení do vykrvovacího vpichu (prasata).

Bod 6.

Bod 7 pro drůbež.

2

Oxid uhličitý v nízké koncentraci

Vystavení zvířat při vědomí plynné směsi obsahující méně než 30 % oxidu uhličitého.

Prasata a drůbež.

Koncentrace oxidu uhličitého.

Doba expozice.

Maximální doba od omráčení do vykrvovacího vpichu v případě omráčení (prasata).

Bod 7 pro drůbež.

3

Inertní plyny

Vystavení zvířat při vědomí směsi inertních plynů, jako je argon nebo dusík, obsahující méně než 2 % kyslíku.

Prasata a drůbež.

Koncentrace kyslíku.

Doba expozice.

Maximální doba od omráčení do vykrvovacího vpichu v případě omráčení (prasata).

Bod 7 pro drůbež.

4

Oxid uhelnatý (čistý zdroj)

Vystavení zvířat při vědomí plynné směsi obsahující více než 4 % oxidu uhelnatého.

Kožešinová zvířata a selata.

Kvalita zdroje plynu.

Koncentrace oxidu uhelnatého.

Doba expozice.

Teplota plynu.

Bod 8.

5

Oxid uhelnatý v kombinaci s jinými plyny

Vystavení zvířat při vědomí plynné směsi obsahující více než 1 % oxidu uhelnatého v kombinaci s jinými toxickými plyny.

Kožešinová zvířata.

Koncentrace oxidu uhelnatého.

Doba expozice.

Teplota plynu.

Filtrace plynu vyvíjeného motorem.

Bod 8.

Bod 9.

Pozměňovací návrh

Č.

Název

Popis

Kategorie zvířat

Klíčové parametry

Specifické požadavky kapitoly II této přílohy

1

Oxid uhličitý ve vysoké koncentraci

Vystavení zvířat při vědomí plynné směsi obsahující více než 30 % oxidu uhličitého.

Prasata a drůbež.

Koncentrace oxidu uhličitého.

Doba expozice.

 

Bod 6.

Bod 7 pro drůbež.

2

Oxid uhličitý v nízké koncentraci

Vystavení zvířat při vědomí plynné směsi obsahující méně než 30 % oxidu uhličitého.

Prasata a drůbež.

Koncentrace oxidu uhličitého.

Doba expozice.

Maximální doba od omráčení do vykrvovacího vpichu v případě omráčení (prasata).

Bod 7 pro drůbež.

3

Inertní plyny

Vystavení zvířat při vědomí směsi inertních plynů, jako je argon nebo dusík, obsahující méně než 2 % kyslíku.

Prasata a drůbež.

Koncentrace kyslíku.

Doba expozice.

Maximální doba od omráčení do vykrvovacího vpichu v případě omráčení (prasata).

Bod 7 pro drůbež.

4

Oxid uhelnatý (čistý zdroj)

Vystavení zvířat při vědomí plynné směsi obsahující více než 4 % oxidu uhelnatého.

Selata.

Kvalita zdroje plynu.

Koncentrace oxidu uhelnatého.

Doba expozice.

Teplota plynu.

Bod 8.

Odůvodnění

As high concentrations of CO2 are aversive for poultry, their use should not be allowed in abattoirs on conscious animals, but only for disease control on farms. The only exception could be the use of a biphasic method for broilers, with in the first phase mixture of 40% CO2, 30% oxygen, 30% Nitrogen for 30 seconds, followed once the birds are unconscious by 80% CO2 in air. Any other gas mixture with concentration of CO2 over 30% must be approved before use. CO2 is not a proper method for ducks and geese which are very resistant to gassing techniques. As high concentrations of CO2 are aversive for fur animals, it must be stated that CO2 must not be used for fur animals. The carbon monoxide has to come from a pure source only, if only filtered it could still be a cause of irritation and suffering for the animals. A preferable alternative to both carbon dioxide and pure source carbon monoxide is the use of argon.

Pozměňovací návrh   37

Návrh nařízení

Příloha I – kapitola II – bod 4.2 a 4.3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.2 Lišky

vypouští se

Elektrody musí být aplikovány do tlamy a do konečníku, s proudem o hodnotě nejméně 0,3 ampéru a napětím nejméně 110 voltů po dobu nejméně tří sekund.

 

4.3 Činčily

 

Elektrody musí být aplikovány na ucho a ocas s proudem o hodnotě nejméně 0,57 ampéru po dobu nejméně 60 sekund.

 

Odůvodnění

Viz pozměňovací návrh 17.

Pozměňovací návrh   38

Návrh nařízení

Příloha I – kapitola 2 – bod 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

7. Oxid uhličitý ve vysoké a nízké koncentraci, použití inertních plynů nebo kombinace těchto plynných směsí u drůbeže

7. Oxid uhličitý ve vysoké a nízké koncentraci, použití inertních plynů nebo kombinace těchto plynných směsí u drůbeže

 

7.1 Oxid uhličitý ve vysoké koncentraci nesmí být používán na jatkách, nýbrž pouze na farmách k usmrcování nadpočetných kuřat nebo pro účely tlumení nákaz.

 

7.2 Jedinou výjimkou z pravidla uvedeného v bodu 7.1 je použití bifázické metody, během jejíž první fáze je použita směs 40 % CO2, 30 % kyslíku a 30 % dusíku po dobu 30 sekund, po které, jakmile ptáci ztratí vědomí, následuje zvýšení koncentrace CO2 ve vzduchu na 80 %.

Plyny nesmí v žádném případě proniknout do komory nebo do místa, kde má být drůbež omráčena a usmrcena, v takovém stavu, aby způsobily popáleniny nebo rozrušení z důvodu mrazu či nedostatku vlhkosti.

7.3 Plyny nesmí v žádném případě proniknout do komory nebo do místa, kde má být drůbež omráčena a usmrcena, v takovém stavu, aby způsobily popáleniny nebo rozrušení z důvodu mrazu či nedostatku vlhkosti.

 

7.4. Oxid uhličitý se nepoužije v případě kachen a hus.

 

7.5 Vykrvení se použije až po usmrcení ptáků.

Odůvodnění

As high concentrations of CO2 are aversive for poultry, their use should not be allowed in abattoirs on conscious animals, but only for disease control on farms. The only exception could be the use of a biphasic method for broilers, with in the first phase mixture of 40% CO2, 30% oxygen, 30% Nitrogen for 30 seconds, followed once the birds are unconscious by 80% CO2 in air. Any other gas mixture with concentration of CO2 over 30% must be approved before use. CO2 is not a proper method for ducks and geese which are very resistant to gassing techniques. As high concentrations of CO2 are aversive for fur animals, it must be stated that CO2 must not be used for fur animals.

Pozměňovací návrh   39

Návrh nařízení

Příloha I – kapitola II – odst. 8

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

8. Oxid uhelnatý (čistý zdroj nebo v kombinaci s jinými plyny) pro kožešinová zvířata

vypouští se

8.1 Zvířata musí být po celou dobu pod vizuálním dohledem.

 

8.2 Zvířata musí být dodávána jedno po druhém a je nutné zajistit, aby před dodáním dalšího zvířete bylo předchozí zvíře v bezvědomí nebo mrtvé.

 

8.3 Zvířata zůstávají v komoře až do doby, kdy jsou mrtvá.

 

Odůvodnění

Viz pozměňovací návrhy 19 a 20.

Pozměňovací návrh   40

Návrh nařízení

Příloha I – kapitola II – odst. 9

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

9. Oxid uhelnatý v kombinaci s jinými plyny pro kožešinová zvířata

vypouští se

9.1 Plyn vyvíjený motorem speciálně uzpůsobeným k tomuto účelu může být použit, pokud testy prokázaly, že použitý plyn:

 

a) byl vhodným způsobem chlazen;

 

b) byl dostatečným způsobem filtrován;

 

c) je prostý veškerých dráždivých složek či plynů.

 

9.2 Zvířata nesmí být do komory umístěna, dokud není dosaženo minimální koncentrace oxidu uhelnatého.

 

Odůvodnění

Viz pozměňovací návrh 20.

Pozměňovací návrh   41

Návrh nařízení

Příloha III – odst. 1 – bod 1. -1 (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1.-1. Se zvířaty se při přemísťování zachází s klidem. Musí mít dostatek prostoru k pohybu a musí být využit jejich stádní instinkt. Pokud je to však třeba, jako v případě koňovitých druhů, jsou zvířata vedena jednotlivě.

Pozměňovací návrh   42

Návrh nařízení

Příloha III – odst. 1 – bod 1.2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.2 Zvířata musí být co nejrychleji po příjezdu vyložena a následně bez zbytečného odkladu poražena.

1.2 Zvířata musí být co nejrychleji po příjezdu vyložena a následně bez zbytečného odkladu poražena.

V případě drůbeže nebo zajícovitých nesmí součet celkové doby přepravy a doby mezi vykládkou a porážkou přesáhnout 12 hodin.

Součet celkové doby přepravy a doby mezi vykládkou a porážkou nesmí přesáhnout:

V případě savců s výjimkou zajícovitých nesmí součet celkové doby přepravy a doby mezi vykládkou a porážkou přesáhnout:

 

a) u neodstavených zvířat 19 hodin;

a) u neodstavených zvířat a zvířat, které nelze krmit během převozu nebo ustájení, 6 hodin;

b) u koňovitých a prasat 24 hodin;

b) u všech ostatních zvířat 12 hodin.

c) u přežvýkavců 29 hodin.

 

Po uplynutí těchto lhůt musí být zvířata ustájena, nakrmena a následně jim musí být ve vhodných intervalech podáváno malé množství krmiva. V takových případech musí být zvířatům poskytnuto náležité množství podestýlky nebo rovnocenného materiálu, které zvířatům zajistí pohodlí s ohledem na druh a počet dotčených zvířat. Tento materiál musí umožnit odpovídající absorpci moči a výkalů.

Po uplynutí těchto lhůt musí být zvířata ustájena, nakrmena a následně jim musí být ve vhodných intervalech podáváno malé množství krmiva. V takových případech musí být zvířatům poskytnuto náležité množství podestýlky nebo rovnocenného materiálu, které zvířatům zajistí pohodlí s ohledem na druh a počet dotčených zvířat. Tento materiál musí umožnit odpovídající absorpci moči a výkalů.

Odůvodnění

Má-li být se zvířaty řádně zacházeno, má zásadní důležitost snížení doby převozu a ustájení. Doba převozu/ustájení zvířat, která nejsou během převozu/ustájení krmena, např. drůbeže, by měla být dále zkrácena.

Pozměňovací návrh   43

Návrh nařízení

Příloha III – odst. 1 – pododstavec 1.5 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ca) laktující zvířata chovaná na mléko musí být na mobilních jatkách usmrcena do 12 hodin.

Odůvodnění

Pro laktující zvířata chovaná na mléko představuje přeprava velké utrpení, zejména pokud nejsou dojena alespoň každých 12 hodin, z důvodu nedostatečně vyvinutých zadních svalů a neustálého úsilí udržet během přepravy rovnováhu. U těchto zvířat často dochází k pádu a jsou vystavena dalšímu utrpení, když jsou na jatka dopravena ve špatném stavu. Z tohoto důvodu musí být zavedeny mobilní jatky, přičemž musí být zajištěno, aby při jejich navrhování a vybavování byly plně zohledněny dobré životní podmínky zvířat. Je tudíž nezbytné provést doplnění o toto ustanovení.

Pozměňovací návrh   44

Návrh nařízení

Příloha IV – tabulka

Znění navržené Komisí

Úkony spojené s porážkou uvedené v čl. 7 odst. 2

Předměty pro zkoušku způsobilosti

Veškeré úkony uvedené v čl. 7 odst. 2 písm. a) až f).

Chování zvířat, utrpení zvířat, vědomí a citlivost, stres zvířat.

a) manipulace se zvířaty a péče o ně před jejich znehybněním;

Praktické aspekty manipulace se zvířaty a jejich znehybňování.

b) znehybnění zvířat pro účely omráčení nebo usmrcení;

c) omráčení zvířat;

Praktické aspekty metod omračování. Náhradní metody omračování a/nebo usmrcování. Údržba omračovacích přístrojů a/nebo zařízení k usmrcování.

d) posouzení účinného omráčení;

Kontrola účinnosti omráčení. Náhradní metody omračování a/nebo usmrcování.

e) zavěšení nebo vyzdvihnutí živých zvířat;

Praktické aspekty manipulace se zvířaty a jejich znehybňování.

f) vykrvení živých zvířat.

Kontrola účinnosti omráčení. Náhradní metody omračování a/nebo usmrcování.

Pozměňovací návrh

Úkony spojené s porážkou uvedené v čl. 7 odst. 2

Předměty pro zkoušku způsobilosti

Veškeré úkony uvedené v čl. 7 odst. 2 písm. a) až fa).

Chování zvířat, utrpení zvířat, vědomí a citlivost, stres zvířat.

a) manipulace se zvířaty a péče o ně před jejich znehybněním;

Praktické aspekty manipulace se zvířaty a jejich znehybňování.

b) znehybnění zvířat pro účely omráčení nebo usmrcení;

c) omráčení zvířat;

Praktické aspekty metod omračování. Náhradní metody omračování a/nebo usmrcování. Údržba omračovacích přístrojů a/nebo zařízení k usmrcování.

d) posouzení účinného omráčení;

Kontrola účinnosti omráčení. Náhradní metody omračování a/nebo usmrcování.

e) zavěšení nebo vyzdvihnutí živých zvířat;

Praktické aspekty manipulace se zvířaty a jejich znehybňování.

f) vykrvení živých zvířat.

Kontrola účinnosti omráčení. Náhradní metody omračování a/nebo usmrcování.

fa) usmrcování kožešinových zvířat

Praktické aspekty manipulace se zvířaty a jejich znehybňování.

 

Praktické aspekty metod omračování.

 

Náhradní metody omračování a/nebo usmrcování.

 

Údržba omračovacích přístrojů a/nebo zařízení k usmrcování.

 

 

Kontrola účinnosti omráčení.

 

Odůvodnění

Viz pozměňovací návrh 11 a důsledný postup, aby bylo zajištěno zahrnutí všech aspektů usmrcování kožešinových zvířat.

POSTUP

Název

Ochrana zvířat při usmrcování

Referenční údaje

(KOM(2008)0553 – C6-0451/2008 – 2008/0180(CNS))

Příslušný výbor

AGRI

Výbor, který zaujal stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

ENVI

20.11.2008

 

 

 

Navrhovatel

       Datum jmenování

Jens Holm

11.11.2008

 

 

Projednání ve výboru

1.12.2008

 

 

 

Datum přijetí

22.1.2009

 

 

 

Výsledek závěrečného hlasování

+:

–:

0:

40

1

2

Členové přítomní při závěrečném hlasování

Adamos Adamou, Georgs Andrejevs, Liam Aylward, John Bowis, Frieda Brepoels, Martin Callanan, Dorette Corbey, Magor Imre Csibi, Chris Davies, Avril Doyle, Mojca Drčar Murko, Edite Estrela, Jill Evans, Anne Ferreira, Karl-Heinz Florenz, Elisabetta Gardini, Cristina Gutiérrez-Cortines, Satu Hassi, Jens Holm, Marie Anne Isler Béguin, Caroline Jackson, Dan Jørgensen, Christa Klaß, Urszula Krupa, Marie-Noëlle Lienemann, Peter Liese, Jules Maaten, Linda McAvan, Riitta Myller, Miroslav Ouzký, Vladko Todorov Panayotov, Dimitrios Papadimoulis, Guido Sacconi, Daciana Octavia Sârbu, Richard Seeber, Bogusław Sonik, María Sornosa Martínez, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Glenis Willmott

Náhradník(ci) přítomný(í) při závěrečném hlasování

Inés Ayala Sender, Iles Braghetto, Philip Bushill-Matthews


POSTUP

Název

Ochrana zvířat při usmrcování

Referenční údaje

KOM(2008)0553 – C6-0451/2008 – 2008/0180(CNS)

Datum konzultace s EP

19.11.2008

Příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

AGRI

20.11.2008

Výbor(y) požádaný(é) o stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

ENVI

20.11.2008

 

 

 

Zpravodaj(ové)

       Datum jmenování

Janusz Wojciechowski

6.10.2008

 

 

Projednání ve výboru

2.12.2008

19.1.2009

16.2.2009

 

Datum přijetí

16.3.2009

 

 

 

Výsledek závěrečného hlasování

+:

–:

0:

19

2

1

Členové přítomní při závěrečném hlasování

Luis Manuel Capoulas Santos, Joseph Daul, Gintaras Didžiokas, Carmen Fraga Estévez, Lily Jacobs, Elisabeth Jeggle, Heinz Kindermann, Stéphane Le Foll, Mairead McGuinness, Rosa Miguélez Ramos, Neil Parish, Sebastiano Sanzarello, Agnes Schierhuber, Willem Schuth, Czesław Adam Siekierski, Dimitar Stoyanov, Csaba Sándor Tabajdi, Janusz Wojciechowski

Náhradník(ci) přítomný(í) při závěrečném hlasování

Katerina Batzeli, Milan Horáček, Astrid Lulling, Sebastiano (Nello) Musumeci, Catherine Neris, Maria Petre

Náhradník(ci) (čl. 178 odst. 2) přítomný(í) při závěrečném hlasování

Iratxe García Pérez, Leopold Józef Rutowicz

Datum předložení

24.3.2009

Poslední aktualizace: 23. dubna 2009Právní upozornění