Procedure : 2008/0036(CNS)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A6-0188/2009

Ingediende teksten :

A6-0188/2009

Debatten :

Stemmingen :

PV 22/04/2009 - 6.2

Aangenomen teksten :


VERSLAG     *
PDF 131kWORD 56k
1 april 2009
PE 404.650v02-00 A6-0188/2009

over het voorstel voor een besluit van de Raad inzake de sluiting van de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Islamitische Republiek Pakistan inzake bepaalde aspecten van luchtdiensten

(COM(2008)0081 – C6-0080/2009 – 2008/0036(CNS))

Commissie vervoer en toerisme

Rapporteur: Paolo Costa

(Vereenvoudigde procedure, artikel 43, lid 1, van het Reglement)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT
 TOELICHTING
 PROCEDURE

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een besluit van de Raad inzake de sluiting van de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Islamitische Republiek Pakistan inzake bepaalde aspecten van luchtdiensten

(COM(2008)0081 – C6-0080/2009 – 2008/0036(CNS))

(Raadplegingsprocedure)

Het Europees Parlement,

–   gezien het voorstel voor een besluit van de Raad (COM(2008)0081),

–   gelet op artikel 80, lid 2 en artikel 300, lid 2, eerste alinea, eerste zin, van het EG­Verdrag,

–   gelet op artikel 300, lid 3, eerste alinea, van het EG­Verdrag, op grond waarvan het Parlement door de Raad is geraadpleegd (C6-0080/2009),

–   gelet op artikel 51, artikel 83, lid 7 en artikel 43, lid 1, van zijn Reglement,

–   gezien het verslag van de Commissie vervoer en toerisme (A6-0188/2009),

1.  hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van de overeenkomst;

2.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en de Commissie, alsmede aan de regeringen en parlementen van de lidstaten en van de Islamitische Republiek Pakistan.


TOELICHTING

Ingevolge de arresten van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen heeft de Gemeenschap de exclusieve bevoegdheid voor diverse aspecten van het luchtverkeer met derde landen die vanouds door bilaterale overeenkomsten inzake luchtdiensten tussen de lidstaten en derde landen werden geregeld.

Dientengevolge heeft de Raad de Commissie in juni 2003 gemachtigd om met derde landen te onderhandelen teneinde een aantal bepalingen in bestaande bilaterale overeenkomsten te vervangen door communautaire overeenkomsten.

Daarop heeft de Commissie met de Islamitische Republiek Pakistan onderhandeld over een overeenkomst die een aantal bepalingen van de bestaande bilaterale overeenkomsten inzake luchtdiensten tussen de lidstaten en de Islamitische Republiek Pakistan vervangt.

De wijzigingen betreffen:

Artikel 2 (aanwijzingsclausule): teneinde discriminatie tussen communautaire luchtvervoerders te voorkomen worden de aanwijzingsclausules die verwijzen naar luchtvervoerders van de lidstaat die partij is bij de bilaterale overeenkomst, vervangen door een communautaire aanwijzingsclausule die naar alle vervoerders van de Gemeenschap, van de EER en van Zwitserland verwijst.

Artikel 4 (tarieven): dit artikel regelt conflicten tussen de bilaterale overeenkomsten en Verordening (EEG) nr. 2409/92 van de Raad van 23 juli 1992 inzake tarieven voor luchtdiensten. In de overeenkomst wordt bepaald dat de tarieven die de door de Islamitische Republiek Pakistan aangewezen luchtvervoerders in rekening brengen voor vervoer dat volledig binnen de Europese Gemeenschap plaatsvindt, onder de Europese Gemeenschapswetgeving vallen.

Artikel 5 (mededinging): bij artikel 5 worden bepalingen in de bilaterale overeenkomsten die duidelijk concurrentieverstorend zijn in overeenstemming gebracht met de EU-regelgeving inzake mededinging.

In de bijlagen 1 en 2 is een lijst opgenomen van de bilaterale overeenkomsten en de artikelen waarnaar in de artikelen 1 en 4 van de voorgestelde overeenkomst wordt verwezen. Het gaat om de overeenkomsten tussen de Islamitische Republiek Pakistan en Oostenrijk, Bulgarije, de Tsjechische Republiek, Denemarken, Frankrijk, Duitsland, Griekenland, Hongarije, Italië, Luxemburg, Malta, Nederland, Polen, Portugal, Spanje, Zweden, Roemenië en het Verenigd Koninkrijk.

In bijlage 3 is een lijst opgenomen van de andere landen waarnaar in artikel 2 wordt verwezen: IJsland, Liechtenstein, Noorwegen (die onder de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte vallen) en Zwitserland (dat onder de Overeenkomst inzake luchtvervoer tussen de Europese Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat valt).

De overeenkomst waarover door de Commissie is onderhandeld is ondertekend en moet voorlopig worden toegepast. Met het voorstel voor een besluit van de Raad wordt de voorzitter van de Raad ertoe gemachtigd de persoon (personen) aan te wijzen die bevoegd is (zijn) om de regering van de Islamitische Republiek Pakistan in kennis te stellen van de afronding van de interne procedures die voor de inwerkingtreding van de overeenkomst zijn vereist.

Het Europees Parlement heeft het recht advies uit te brengen over deze overeenkomst in het kader van de raadplegingsprocedure krachtens artikel 83 ("Internationale overeenkomsten"), lid 7, van zijn Reglement, dat als volgt luidt:

"Het advies van het Parlement of zijn besluit inzake het verlenen van instemming met de sluiting, hernieuwing of wijziging van een door de Europese Gemeenschap gesloten internationale overeenkomst of financieel protocol, wordt uitgebracht, respectievelijk genomen, met een meerderheid van de uitgebrachte stemmen aan de hand van één enkele stemming, zonder dat amendementen op de tekst van de overeenkomst of van het protocol kunnen worden ingediend."

Op basis van het bovenstaande stelt uw rapporteur de Commissie vervoer en toerisme voor een positief advies over de sluiting van deze overeenkomst uit te brengen.


PROCEDURE

Titel

Overeenkomst EG/Pakistan inzake bepaalde aspecten van luchtdiensten

Document- en procedurenummers

COM(2008)0081 – C6-0080/2009 – 2008/0036(CNS)

Datum raadpleging EP

3.3.2009

Commissie ten principale

       Datum bekendmaking

TRAN

9.3.2009

Rapporteur(s)

       Datum benoeming

Paolo Costa

25.3.2008

 

 

Vereenvoudigde procedure - datum besluit

25.3.2008

Datum goedkeuring

31.3.2009

 

 

 

Datum indiening

1.4.2009

Laatst bijgewerkt op: 9 april 2009Juridische mededeling