Procedūra : 2009/0801(CNS)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A6-0193/2009

Iesniegtie teksti :

A6-0193/2009

Debates :

Balsojumi :

PV 22/04/2009 - 6.12
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :


ZIŅOJUMS     *
PDF 138kWORD 64k
2009. gada 1. aprīļa
PE 420.168v02-00 A6-0193/2009

par Nīderlandes Karalistes ierosinājumu pieņemt Padomes lēmumu, ar ko groza Lēmumu 2002/956/JHA, ar kuru izveido Eiropas tīklu amatpersonu drošības nodrošināšanai

(16437/2008 – C6-0029/2009 – 2009/0801(CNS))

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja

Referents: Gérard Deprez

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS
 PASKAIDROJUMS
 PROCEDŪRA

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par Nīderlandes Karalistes ierosinājumu pieņemt Padomes lēmumu, ar ko groza Lēmumu 2002/956/JHA, ar kuru izveido Eiropas tīklu amatpersonu drošības nodrošināšanai

(16437/2008 – C6-0029/2009 – 2009/0801(CNS))

(Apspriežu procedūra)

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā Nīderlandes Karalistes iniciatīvu (16437/2008),

–   ņemot vērā ES līguma 30. panta 1. punkta a) un c) apakšpunktu un 34. panta 2. punkta c) apakšpunktu,

–   ņemot vērā ES līguma 39. panta 1. punktu, saskaņā ar kuru Padome ar to ir apspriedusies (C6-0029/2009),

–   ņemot vērā Reglamenta 93. un 51. pantu,

–   ņemot vērā Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas ziņojumu (A6-0193/2009),

1.  apstiprina Nīderlandes Karalistes ierosinājumu;

2.  aicina Padomi informēt Parlamentu, ja tā ir paredzējusi nepievienoties Parlamenta apstiprinātajam tekstam;

3.  prasa Padomei vēlreiz ar to apspriesties, ja tā ir paredzējusi būtiski grozīt Nīderlandes Karalistes ierosinājumu;

4.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai, kā arī Nīderlandes Karalistes valdībai.


PASKAIDROJUMS

Pašlaik amatpersonu drošības nodrošināšanas jomā dalībvalstis sadarbojas saskaņā ar attiecīgajā valstī spēkā esošajām tiesību normām, kā arī saskaņā ar attiecīgajiem starptautiskajiem nolīgumiem. Eiropas tīklu amatpersonu drošības nodrošināšanai izveidoja 2002. gadā, lai uzlabotu saziņu un apspriešanos starp atbildīgajām valsts iestādēm. Šis lēmums (Padomes lēmums 2002/956) nosaka, ka ir jānodrošina amatpersonu drošība, kā tas ir noteikts dalībvalstu tiesību aktos vai atbilstīgu starptautisku vai pārnacionālu organizāciju vai iestāžu noteikumos. Par amatpersonu drošības nodrošināšanu ir atbildīga uzņēmējvalsts, un katrā dalībvalstī darbojas viens kontaktpunkts, kas par to ir atbildīgs.

Pēc starpgadījuma 2008. gada februārī, kad plaši pazīstamai Nīderlandes amatpersonai, Nīderlandes parlamenta bijušajai deputātei Hirshi Ali pēc uzstāšanās EP seminārā, kurā viņa teica runu par Islāma radikalizāciju, tika draudēts, Nīderlandes Karaliste izteica ierosinājumu paplašināt iepriekšminēto lēmumu.

Lēmumu pieņēma, lai ierosinātu grozīt pastāvošo Padomes lēmumu par Eiropas tīklu amatpersonu drošības nodrošināšanai, ar mērķi paplašināt lēmuma 2. pantu, nosakot, ka „amatpersona” ir ierēdņa amatā vai citā amatā strādājoša persona, kuru uzskata par apdraudētu saistībā ar viņas ieguldījumu sabiedriskajā apspriešanā vai ietekmi uz to. Tas nozīmē, ka valstij, kuru šāda persona apmeklē, ir jānodrošina viņas drošība.

Var minēt līdzīgu gadījumu, kad plaši pazīstamam britu-indiešu rakstniekam Salman Rushdie izteica draudus par viņa paustajiem uzskatiem. Arī viņa drošība būtu jānodrošina, kad viņš apmeklē valsti, kurā pret viņu varētu būt vērsta vardarbība un uzbrukumi, jo īpaši tāpēc, ka kāda trešā valsts viņam atklāti ir draudējusi ar nāvi.

Referents atbalsta priekšlikumu.

Turklāt viņš gribētu apspriest jautājumus, kuri radās izskatot šo priekšlikumu:

· vai būtu jāizveido pārbaudes mehānisms, lai izdarītu secinājumus, pamatojoties uz šiem gadījumiem, un pārbaudītu īsteno šīs personu drošības nodrošināšanas sistēmas pievienoto vērtību, aizsargājot amatpersonas vai citas personas? Tas ļautu nepieciešamības gadījumā uzlabot sistēmu.

· šis pārbaudes mehānisms dotu iespēju pārbaudīt, cik lielā mērā sadarbību starp dalībvalstīm var pastiprināt, to nebalstot tikai uz labo gribu.


PROCEDŪRA

Virsraksts

Eiropas tīkls amatpersonu drošības nodrošināšanai

Atsauces

16437/2008 – C6-0029/2009 – 2009/0801(CNS)

Datums, kad notika apspriešanās ar EP

21.1.2009

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

LIBE

3.2.2009

Referents(-e/-i/-es)

       Iecelšanas datums

Gérard Deprez

9.2.2009

 

 

Izskatīšana komitejā

9.2.2009

31.3.2009

 

 

Pieņemšanas datums

31.3.2009

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

38

0

0

Deputāti, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Alexander Alvaro, Catherine Boursier, Emine Bozkurt, Philip Bradbourn, Mihael Brejc, Kathalijne Maria Buitenweg, Maddalena Calia, Giusto Catania, Carlos Coelho, Gérard Deprez, Bárbara Dührkop Dührkop, Claudio Fava, Armando França, Urszula Gacek, Kinga Gál, Roland Gewalt, Jeanine Hennis-Plasschaert, Ewa Klamt, Magda Kósáné Kovács, Henrik Lax, Roselyne Lefrançois, Baroness Sarah Ludford, Claude Moraes, Javier Moreno Sánchez, Rareş-Lucian Niculescu, Maria Grazia Pagano, Martine Roure, Inger Segelström, Csaba Sógor, Vladimir Urutchev, Manfred Weber, Tatjana Ždanoka

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Edit Bauer, Simon Busuttil, Ignasi Guardans Cambó, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Antonio Masip Hidalgo, Rainer Wieland

Iesniegšanas datums

1.4.2009

Pēdējā atjaunošana - 2009. gada 14. aprīļaJuridisks paziņojums