Förfarande : 2009/0801(CNS)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0193/2009

Ingivna texter :

A6-0193/2009

Debatter :

Omröstningar :

PV 22/04/2009 - 6.12
Röstförklaringar

Antagna texter :


BETÄNKANDE     *
PDF 131kWORD 60k
1 april 2009
PE 420.168v02-00 A6-0193/2009

om Konungariket Nederländernas initiativ om rådets beslut om ändring av beslut 2002/956/RIF om inrättande av ett europeiskt nätverk för skydd av offentliga personer

(16437/2008 – C6-0029/2009 – 2009/0801(CNS))

Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor

Föredragande: Gérard Deprez

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION
 MOTIVERING
 ÄRENDETS GÅNG

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om Konungariket Nederländernas initiativ för antagandet av rådets beslut om ändring av beslut 2002/956/RIF om inrättande av ett europeiskt nätverk för skydd av offentliga personer

(16437/2008 – C6-0029/2009 – 2009/0801(CNS))

(Samrådsförfarandet)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av Konungariket Nederländernas initiativ (16437/2008),

–   med beaktande av artiklarna 30.1 a, 30.1 c och 34.2 c i EU-fördraget,

–   med beaktande av artikel 39.1 i EU-fördraget, i enlighet med vilken rådet har hört parlamentet (C6-0029/2009),

–   med beaktande av artiklarna 93 och 51 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (A6-0193/2009).

1.  Europaparlamentet godkänner Konungariket Nederländernas initiativ.

2.  Rådet uppmanas att underrätta Europaparlamentet om rådet har för avsikt att avvika från den text som parlamentet har godkänt.

3.  Rådet uppmanas att på nytt höra Europaparlamentet om rådet har för avsikt att väsentligt ändra Konungariket Nederländernas initiativ.

4.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet, kommissionen och Konungariket Nederländernas regering parlamentets ståndpunkt.


MOTIVERING

För närvarande sker samarbetet mellan medlemsstaterna på området för skydd av offentliga personer inom ramen för den gällande lagstiftningen i respektive medlemsstat och i enlighet med relevanta internationella avtal. År 2002 inrättades det europeiska nätverket för skydd av offentliga personer, vilket har till uppgift att förbättra kommunikationen och samrådet mellan ansvariga nationella myndigheter.

Genom detta beslut (rådets beslut 2002/956) inrättades ett skydd av offentliga personer i enlighet med nationell lagstiftning i en medlemsstat eller i enlighet med bestämmelserna i en internationell eller överstatlig organisation eller institution. Skyddet av offentliga personer är den mottagande medlemsstatens ansvar, och i varje medlemsstat finns det en kontaktpunkt med ansvar för detta.

Efter ett tillbud i februari 2008, då en känd offentlig person, Ayaan Hirsi Ali, före detta ledamot i det nederländska parlamentet, hotades efter att hon hållit ett tal om radikaliseringen av islam under ett seminarium i Europaparlamentet, lade Konungariket Nederländerna fram ett initiativ om att förlänga ovannämnda beslut.

Det fattades ett beslut om att ändra rådets befintliga beslut om ett europeiskt nätverk för skydd av offentliga personer genom att utvidga definitionen av ”offentlig person” i artikel 2 till att omfatta alla personer i officiell eller icke-officiell ställning, vars säkerhet anses hotad på grund av deras bidrag till eller inflytande över den offentliga debatten. Det skulle innebära att sådana personer likaså har rätt till stöd i det land som de besöker.

Ett liknande fall kan nämnas, nämligen den kände brittisk-indiske författaren Salman Rushdie som lever under hot på grund av sina åsikter. Han skulle likaså ha rätt till skydd vid besök i ett land där han skulle kunna utsättas för ett angrepp eller ett attentat, i synnerhet eftersom han hotats till livet av ett visst tredjeland.

Föredraganden stöder förslaget.

Föredraganden skulle också vilja ta upp följande frågor som kom upp under granskningen av förslaget:

•   Bör det inrättas en översynsmekanism, så att man kan dra slutsatser från de fall som inträffat och granska mervärdet av detta system för skydd av personer, vare sig det gäller personer i officiell eller icke-officiell ställning? På så sätt skulle man vid behov kunna genomföra förbättringar.

•   En sådan översynsmekanism skulle också ge möjligheten att undersöka i vilken utsträckning samarbetet mellan medlemsstaterna skulle kunna förstärkas, så att det inte enbart grundas på välvilja.


ÄRENDETS GÅNG

Titel

Europeiskt nätverk för skydd av offentliga personer

Referensnummer

16437/2008 – C6-0029/2009 – 2009/0801(CNS)

Begäran om samråd med parlamentet

21.1.2009

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

LIBE

3.2.2009

Föredragande

       Utnämning

Gérard Deprez

9.2.2009

 

 

Behandling i utskott

9.2.2009

31.3.2009

 

 

Antagande

31.3.2009

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

38

0

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Alexander Alvaro, Catherine Boursier, Emine Bozkurt, Philip Bradbourn, Mihael Brejc, Kathalijne Maria Buitenweg, Maddalena Calia, Giusto Catania, Carlos Coelho, Gérard Deprez, Bárbara Dührkop Dührkop, Claudio Fava, Armando França, Urszula Gacek, Kinga Gál, Roland Gewalt, Jeanine Hennis-Plasschaert, Ewa Klamt, Magda Kósáné Kovács, Henrik Lax, Roselyne Lefrançois, Baroness Sarah Ludford, Claude Moraes, Javier Moreno Sánchez, Rareş-Lucian Niculescu, Maria Grazia Pagano, Martine Roure, Inger Segelström, Csaba Sógor, Vladimir Urutchev, Manfred Weber, Tatjana Ždanoka

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Edit Bauer, Simon Busuttil, Ignasi Guardans Cambó, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Antonio Masip Hidalgo, Rainer Wieland

Ingivande

1.4.2009

Senaste uppdatering: 9 april 2009Rättsligt meddelande