Procedūra : 2009/0008(CNS)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A6-0200/2009

Iesniegtie teksti :

A6-0200/2009

Debates :

Balsojumi :

PV 22/04/2009 - 6.13
CRE 22/04/2009 - 6.13
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :


ZIŅOJUMS     *
PDF 146kWORD 71k
2009. gada 2. aprīļa
PE 421.188v02-00 A6-0200/2009

par priekšlikumu Padomes regulai, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 637/2008 attiecībā uz kokvilnas nozares pārstrukturēšanas valsts programmām

(COM(2009)0037 – C6-0063/2009 – 2009/0008(CNS))

Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja

Referente: María Isabel Salinas García

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS
 PASKAIDROJUMS
 PROCEDŪRA

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Padomes regulai, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 637/2008 attiecībā uz kokvilnas nozares pārstrukturēšanas valsts programmām

(COM(2009)0037 – C6-0063/2009 – 2009/0008(CNS))

(Apspriežu procedūra)

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Padomei (COM(2009)0037),

–   ņemot vērā 1979. gada Pievienošanās aktu un jo īpaši tam pievienotā 4. protokola par kokvilnu 6. punktu,

–   ņemot vērā EK līguma 37. panta 2. punkta trešo daļu, saskaņā ar kuru Padome ar to ir apspriedusies (C6-00063/2009),

–   ņemot vērā Reglamenta 51. pantu,

–   ņemot vērā Lauksaimniecības un lauku attīstības komitejas ziņojumu (A6-0200/2009),

1.  apstiprina grozīto Komisijas priekšlikumu;

2.  aicina Komisiju attiecīgi grozīt tās priekšlikumu saskaņā ar EK līguma 250. panta 2. punktu;

3.  aicina Padomi informēt Parlamentu, ja tā ir paredzējusi izmaiņas Parlamenta apstiprinātajā tekstā;

4.  prasa Padomei vēlreiz ar to apspriesties, ja tā ir paredzējusi būtiski grozīt Komisijas priekšlikumu;

5.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai.

Grozījums Nr.  1

Regulas priekšlikums – grozījumu akts

1a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(1a) Reforma, kas stājās spēkā 2006. gada 1. janvārī, izraisīja radikālu kokvilnas ražošanas samazināšanos Spānijā, radot draudus šīs nozares pastāvēšanai, un tāpēc bija nepieciešama pirmapstrādes nozares pārstrukturēšana.

Pamatojums

Šā grozījuma mērķis ir precizēt patieso iemeslu šajā nozarē pastāvošai krīzei.


PASKAIDROJUMS

Priekšvēsture

           Eiropas kokvilnas nozarei ir liela sociālekonomiskā nozīme ražošanas reģionos ne tikai pateicoties tiešajiem ieņēmumiem, ko saņem kokvilnas audzētāji un kokvilnas pirmapstrādes uzņēmumi, bet arī pateicoties daudzu citu ekonomikas nozaru atkarībai no tās (no sēšanas līdz pat šķiedras tirdzniecībai). Pēdējo gadu laikā šajā nozarē ir notikušas ievērojamas reformas.

           2006. gada 7. septembrī Eiropas Kopienu Tiesa ar spriedumu lietā C-310/04 atcēla 2004. gada kokvilnas ražošanas nozares reformu sakarā ar neatbilstību proporcionalitātes principam, jo netika ņemta vērā ietekme uz kokvilnu ražojošajām kopienām un uz kokvilnas pirmapstrādes nozari un darba algu izmaksas netika iekļautas ražošanas izmaksās. Tomēr tā palika spēkā līdz jaunas regulas pieņemšanai. Trīs saimnieciskos gadus kokvilnas nozari regulēja ar atcelto regulu, izraisot postošas sekas.

           2008. gada 23. jūnijā Padome pieņēma šo jauno regulu pēc spraigām debatēm, kuru rezultātā tika grozīts Komisijas sākotnējais regulas priekšlikums, kas bija ļoti līdzīgs 2006. gadā anulētajam priekšlikumam. Regula (EK) Nr. 637/2008, ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 1782/2003 attiecībā uz kokvilnas nozares pārstrukturēšanas valsts programmām, beidzot atbilda šā sektora vispārējām vajadzībām. Šī jaunā atbalsta shēma paredz platībatkarīgos maksājumus par dalībvalsts maksimālo garantēto kokvilnas platību un pievēršas tādu pārstrukturēšanas valsts programmu izveidei, kas ļautu Eiropas kokvilnas nozarei iejusties jaunajā situācijā, kura radusies pēc jaunās atbalsta shēmas pieņemšanas, un pielāgoties jaunajām tirgus prasībām. Jo īpaši kokvilnas pirmapstrādes nozarei būtu jāuzsāk ievērojama reorganizācija, lai atrisinātu problēmas, kas saistītas ar jaudas pārpalikumu atsevišķos ražošanas reģionos.

           Padome 2008. gada 20. novembra secinājumos aicināja Komisiju, lai tā ierosina dot iespēju iesaistītajām dalībvalstīm pagarināt pašreiz noteiktās četru gadu pārstrukturēšanas programmas uz vēl vienu četru gadu periodu efektīvākai pārstrukturēšanas procesu veikšanai.

Komisijas priekšlikums

           Šajā priekšlikumā ir ietverti tikai daži tehniski Padomes Regulas (EK) Nr. 637/2008 grozījumi ar mērķi atvieglot pārstrukturēšanas valsts programmu piemērošanu. Šobrīd atbalsta shēmā ir paredzētas četru gadu valsts programmas, kas liedz veikt visus nepieciešamos pasākumus izvēlēto pārstrukturēšanas mērķu sasniegšanai, ņemot vērā īpaši grūto situāciju, kādā pašreiz atrodas nozare.

           Komisijas nolūks ir, nepalielinot pieejamo pārstrukturēšanas programmām paredzēto gada finansējuma apjomu, dot dalībvalstīm iespēju iesniegt programmu astoņu gadu laikposmam, t. i., no 2010. līdz 2017. gadam. Gada atbalsta apjomu pārstrukturēšanas programmai jau noteica Padomes Regulā (EK) Nr. 637/2008, un tas paliek nemainīgs. Ja dalībvalstis izvēlas iesniegt astoņu gadu programmu, tad 2018. gadā to gada finansējuma apjoms tiek automātiski pievienots valstij noteiktajam tiešo maksājumu maksimāli pieļaujamajam apjomam saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1782/2003 VIII pielikuma noteikumiem.

           Turklāt ar mērķi piešķirt tiesības uz pabalstu visiem pirmapstrādes uzņēmumiem, kas darbojās pārskata posmā, pirmapstrādes uzņēmumus, kurus pārskata saimniecības gadā to īpašnieki neapsaimniekoja, arī nosaka par atbilstošiem Padomes Regulā (EK) Nr. 637/2008 paredzēto līdzekļu saņemšanai.

Referentes viedoklis

           Referente uzskata, ka Padomes ierosinātā Regulas (EK) Nr. 637/2008 reforma ir ļoti nepieciešama, jo ļauj pielāgot pārstrukturēšanas valsts programmas reālajai situācijai nozarē. Viņa pilnībā atbalsta iespēju pagarināt šo programmu ilgumu līdz astoņiem gadiem, kā arī visu to pirmapstrādes uzņēmumu, kas darbojās pārskata periodā, īpašnieku noteikšanu par tiesīgiem atbalsta saņemšanai. Turklāt viņa uzsver nepieciešamību veikt šo reformu pēc iespējas īsākā laikā, lai dotu iespēju dalībvalstu kompetentajām iestādēm ātri pielāgot jaunajiem noteikumiem to pārstrukturēšanas valsts programmas.

           Jāatzīmē arī, ka ierosināto tehnisko grozījumu pieņemšanas dēļ nav jāveic nekādas izmaiņas plānotajā budžetā.

           Tā kā saņemtais Komisijas priekšlikums apmierina pašreizējās kokvilnas nozares vajadzības, procedūras paātrināšanas nolūkā šo ziņojumu iesniedz bez grozījumiem, lai pēc iespējas ātrāk ieviestu praksē pārstrukturēšanas programmas. Jāatgādina, ka šī nozare jau ir cietusi no 2004. gada atceltās regulas piemērošanas, un tai ir nepieciešams, lai jaunie noteikumi tiktu piemēroti pēc iespējas ātrāk.


PROCEDŪRA

Virsraksts

Kokvilnas nozares pārstrukturēšanas valsts programmas

Atsauces

COM(2009)0037 – C6-0063/2009 – 2009/0008(CNS)

Datums, kad notika apspriešanās ar EP

13.2.2009

Atbildīgā komiteja

  Datums, kad paziņoja plenārsēdē

AGRI

19.2.2009

Referente

  Iecelšanas datums

María Isabel Salinas García

17.2.2009

 

 

Pieņemšanas datums

31.3.2009

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

23

0

1

Deputāti, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Vincenzo Aita, Peter Baco, Luis Manuel Capoulas Santos, Albert Deß, Michl Ebner, Carmen Fraga Estévez, Ioannis Gklavakis, Lutz Goepel, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Elisabeth Jeggle, Heinz Kindermann, Stéphane Le Foll, Véronique Mathieu, Mairead McGuinness, Rosa Miguélez Ramos, James Nicholson, María Isabel Salinas García, Agnes Schierhuber, Willem Schuth, Czesław Adam Siekierski, Alyn Smith, Petya Stavreva, Witold Tomczak, Andrzej Tomasz Zapałowski

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Gábor Harangozó, Catherine Neris, Maria Petre

Pēdējā atjaunošana - 2009. gada 14. aprīļaJuridisks paziņojums