Διαδικασία : 2009/2016(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0201/2009

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0201/2009

Συζήτηση :

PV 04/05/2009 - 25
CRE 04/05/2009 - 25

Ψηφοφορία :

PV 05/05/2009 - 5.5
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2009)0340

ΕΚΘΕΣΗ     
PDF 130kWORD 70k
2 Απριλίου 2009
PE 421.292v02-00 A6-0201/2009

σχετικά με την ειδική έκθεση που συνέταξε ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εν συνεχεία του σχεδίου σύστασης προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσον αφορά την καταγγελία 185/2005/ELB

(2009/2016(INI))

Επιτροπή Αναφορών

Εισηγητής: Miguel Angel Martínez Martínez

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την ειδική έκθεση που συνέταξε ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εν συνεχεία του σχεδίου σύστασης προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσον αφορά την καταγγελία 185/2005/ELB

(2009/2016(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την ειδική έκθεση που απηύθυνε ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 195, παράγραφος 1, δεύτερο εδάφιο, της Συνθήκης ΕΚ,

–   έχοντας υπόψη την απόφαση 94/262/ΕΚΑΧ, ΕΚ, Ευρατόμ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 9ης Μαρτίου 1994, σχετικά με το καθεστώς του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή και τους γενικούς όρους άσκησης των καθηκόντων του(1), και ειδικότερα το άρθρο 3, παράγραφος 7,

–   έχοντας υπόψη τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ειδικότερα το Άρθρο 21,

–   έχοντας υπόψη τον Ευρωπαϊκό Κώδικας Ορθής Διοικητικής Συμπεριφοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης ειδικότερα το Άρθρο 5, παράγραφος 3,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 195, παράγραφος 2, πρώτη πρόταση, του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Αναφορών (A6-0201/2009),

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με το Δικαστήριο η αρχή της απαγόρευσης των διακρίσεων λόγω ηλικίας όπως κατοχυρώνεται στο άρθρο 21 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποτελεί γενική αρχή του κοινοτικού δικαίου,

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαφορετική μεταχείριση λόγω ηλικίας αποτελεί διάκριση για τον ίδιο λόγο, εκτός εάν η διαφορετική αυτή μεταχείριση είναι επαρκώς αιτιολογημένη και τα μέσα που χρησιμοποιούνται είναι τα κατάλληλα και αναγκαία,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με τον Διαμεσολαβητή η Επιτροπή απέτυχε να δικαιολογήσει επαρκώς τη συμπεριφορά της προς τους εξωτερικούς επικουρικούς διερμηνείς συνεδριάσεων άνω των 65 ετών, και συνεχίζει να εφαρμόζει την τρέχουσα πολιτική της σε ό, τι αφορά την πρόσληψη επικουρικών διερμηνέων συνεδριάσεων,

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Διαμεσολαβητής εκτιμά ότι αυτό αποτελεί περίπτωση κακής διαχείρισης,

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο, ως το μοναδικό εκλεγμένο σώμα της Ένωσης, έχει ευθύνη να διασφαλίζει και να προστατεύει την ανεξαρτησία του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του έναντι των Ευρωπαίων πολιτών και να επιβλέπει την εφαρμογή των συστάσεών του,

1.  συμφωνεί με τις επικρίσεις που διατυπώνει ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής στη σύστασή του σχετικά με την πολιτική της Επιτροπής όσον αφορά την πρόσληψη εξωτερικών επικουρικών διερμηνέων συνεδριάσεων άνω των 65 ετών·

2.  καλεί την Επιτροπή να αλλάξει την ισχύουσα πολιτική της που απαγορεύει, ουσιαστικά, την πρόσληψη επικουρικών διερμηνέων συνεδριάσεων άνω των 65 ετών· δεν θεωρεί, πάντως, ότι είναι δικαιολογημένη η αποζημίωση υπό τις περιστάσεις της παρούσας υπόθεσης·

3.  σημειώνει ότι το Κοινοβούλιο, μετά την παραλαβή παρόμοιου σχεδίου σύστασης από τον Διαμεσολαβητή, ενήργησε αμέσως αλλάζοντας την τακτική του σε ό, τι αφορά την πρόσληψη επικουρικών διερμηνέων διασκέψεων άνω των 65 ετών, και ερμήνευσε τις σχετικές διατάξεις με τρόπο ώστε να μην προκαλούνται διακρίσεις·

4.  θεωρεί ότι η αλλαγή των εφαρμοστέων κανόνων και η κατάργηση των διακρίσεων βάσει ηλικίας στη διαδικασία πρόσληψης δεν δημιουργεί στα ευρωπαϊκά όργανα την υποχρέωση να προσλαμβάνουν επικουρικούς διερμηνείς συνεδριάσεων άνω των 65 ετών, αλλά ότι αν μια τέτοια αλλαγή τεθεί σε εφαρμογή, θα ευθυγραμμίσει του κανόνες της Επιτροπής με τις γενικές αρχές του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης· επιπλέον, θεωρεί ότι λαμβάνοντας υπόψη την έλλειψη διερμηνέων σε ορισμένες επίσημες γλώσσες θα αυξήσει τη δυνατότητα της Επιτροπής να εξασφαλίσει τις καλύτερες δυνατές υπηρεσίες όπως κατέδειξε η εμπειρία του Κοινοβουλίου·

5.  καλεί την Επιτροπή να συνεργασθεί με το Κοινοβούλιο για την επανεξέταση των κανόνων που αφορούν την πρόσληψη εξωτερικών επικουρικών διερμηνέων συνεδριάσεων και άλλου προσωπικού, ούτως ώστε να διασφαλισθεί ότι θα αποφευχθούν οποιουδήποτε είδους διακρίσεις·

6.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή .

(1)

ΕΕ L 113, 4.5.1994, σ. 15.


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Στις 16 Ιανουαρίου 2005 ο καταγγέλλων στην καταγγελία 186/2005/ELB υπέβαλε καταγγελία στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή.

Ο καταγγέλλων εργάσθηκε για περισσότερο από 35 έτη για τα ευρωπαϊκά όργανα ως εξωτερικός επικουρικός διερμηνέας συνεδριάσεων μεταφράζοντας από τα ολλανδικά, αγγλικά, γερμανικά, ιταλικά και ισπανικά προς τα γαλλικά. Οι εξωτερικοί διερμηνείς προσλαμβάνονται για συγκεκριμένες διασκέψεις και συνεδριάσεις.

Το 2004, όταν έγινε 65 ετών, σταμάτησε να λαμβάνει προσφορές εργασίας από τα δύο όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Απευθύνθηκε στον Διαμεσολαβητή καταγγέλλοντας ότι υπήρξε αντικείμενο διακρίσεων και ο Διαμεσολαβητής προέβη σε διενέργεια έρευνας.

Η Επιτροπή επιβεβαίωσε ότι εφαρμόζει διαφορετική πολιτική στους διερμηνείς freelance άνω των 65 ετών, με τη δικαιολογία ότι πρέπει να δίνονται ευκαιρίες σε νέους διερμηνείς. Ο Διαμεσολαβητής δεν πείσθηκε. Αναγνώρισε ότι η διαφορετική μεταχείριση λόγω ηλικίας μπορεί, ορισμένες φορές, να δικαιολογηθεί υπό ορισμένες συνθήκες, για παράδειγμα όταν υπάρχει έλλειψη διερμηνέων σε κάποια γλώσσα. Στην περίπτωση αυτή, εντούτοις, η πλήρης κατάργηση της προσφοράς εργασίας σε διερμηνείς άνω των 65 ετών είναι δυσανάλογη και αντίκειται προς την ορθή διοικητική πρακτική.

Σύμφωνα με το άρθρο 21 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων απαγορεύεται κάθε διάκριση για οποιοδήποτε λόγο, όπως για λόγους ηλικίας. Εξάλλου, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, η αρχή της απαγόρευσης των διακρίσεων λόγω ηλικίας, όπως ορίζεται στο άρθρο 21 του Χάρτου των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων (1), συνιστά γενική αρχή του Κοινοτικού Δικαίου. Σύμφωνα με την αρχή της απαγόρευσης των διακρίσεων, η Επιτροπή δεν μπορεί να επιφυλάσσει διαφορετική μεταχείριση στους πολίτες βάσει της ηλικίας τους, εκτός εάν αποδείξει ότι η μεταχείριση αυτή είναι αντικειμενικά αιτιολογημένη και τα χρησιμοποιούμενα μέσα είναι κατάλληλα και αναγκαία.

Η Επιτροπή απέρριψε την αξιολόγηση του διαμεσολαβητή σχετικά με την εφαρμογή διακρίσεων και, ως εκ τούτου, αρνήθηκε να εφαρμόσει τις συστάσεις του. Ο Διαμεσολαβητής συνέχισε να υποστηρίζει ότι η Επιτροπή δεν δικαιολόγησε επαρκώς τη στάση της σχετικά με την απαγόρευση προσλήψεων διερμηνέων άνω των 65 ετών, εκτιμώντας ότι αυτό αποτελεί περίπτωση κακοδιαχείρισης. Κατόπιν τούτου, ο Διαμεσολαβητής εκπόνησε σχέδιο σύστασης.

Σε παρόμοια έρευνα του Διαμεσολαβητή σχετικά με την τακτική του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την πρόσληψη επικουρικών διερμηνέων διασκέψεων άνω των 65 ετών, ο Διαμεσολαβητής εκπόνησε παρόμοιο σχέδιο σύστασης προς το Κοινοβούλιο, σε συνέχεια του οποίου, το Κοινοβούλιο αποδέχθηκε τη θέση του και άλλαξε την τακτική του όσον αφορά τη πρόσληψη επικουρικών διερμηνέων διασκέψεων άνω των 65 ετών. Έκτοτε η πολιτική του Κοινοβουλίου στον τομέα των προσλήψεων βασίζεται αποκλειστικά στις επαγγελματικές ικανότητες των διερμηνέων και τις απαιτήσεις της υπηρεσίας. Πρέπει να επισημανθεί ότι η αλλαγή των κανόνων για την πρόσληψη εξωτερικών διερμηνέων συνεδριάσεων άνω των 65 ετών υπό την έννοια αυτή δεν σημαίνει ότι τα όργανα υποχρεούνται να προσλαμβάνουν διερμηνείς άνω των 65, αλλά ότι καταργούνται οποιεσδήποτε διακρίσεις στο πλαίσιο της διαδικασίας πρόσληψης ώστε να εφαρμοσθεί αυτή η γενική αρχή του κοινοτικού δικαίου και να εξασφαλιστεί η καλύτερη δυνατή υπηρεσία διερμηνείας σε όλες τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η Επιτροπή, εν τω μεταξύ, συνέχισε να διαφωνεί με την άποψη του Διαμεσολαβητή ότι παραβιάζει την αρχή της απαγόρευσης των διακρίσεων μη προσλαμβάνοντας εξωτερικούς διερμηνείς συνεδριάσεων άνω των 65 ετών. Υπέδειξε ότι, σύμφωνα με το Άρθρο 119 του ΚΛΠ(2), η απασχόληση συμβασιούχων υπαλλήλων διακόπτεται όταν ο υπάλληλος φτάσει το 65ο έτος της ηλικίας του. Υπό τις συνθήκες αυτές, και για καθαρά νομικούς λόγους, η Επιτροπή δήλωσε ότι δεν μπορεί να αλλάξει την πολιτική της στον τομέα των προσλήψεων.

Δεδομένου ότι η Επιτροπή δεν ανταποκρίθηκε θετικά στα διαβήματα του Διαμεσολαβητή, ο Διαμεσολαβητής επιβεβαίωσε τη σύστασή του προς την Επιτροπή, δηλώνοντας ότι:

η Επιτροπή πρέπει να αλλάξει την ισχύουσα πολιτική της που απαγορεύει την πρόσληψη επικουρικών διερμηνέων συνεδριάσεων άνω των 65 ετών και οφείλει να αποζημιώσει τον καταγγέλλοντα για τις απώλειες που υπέστη εξαιτίας της εφαρμογής, στην εν λόγω περίπτωση, αυτής της πολιτικής.

Ο Διαμεσολαβητής εκτιμά ότι η υπόθεση αυτή αφορά ένα σημαντικό ζήτημα αρχής. Πιστεύει ότι η Επιτροπή παραβαίνει την αρχή της απαγόρευσης των διακρίσεων λόγω ηλικίας απαγορεύοντας εντελώς την πρόσληψη εξωτερικών επικουρικών διερμηνέων συνεδριάσεων άνω των 65 ετών. Κατά την άποψή του, αυτό συνιστά περίπτωση κακοδιαχείρισης, η σπουδαιότητα της οποίας δικαιολογεί την υποβολή ειδικής έκθεσης προς το Κοινοβούλιο.

(1)

"Απαγορεύεται κάθε διάκριση ιδίως λόγω φύλου, φυλής, χρώματος, εθνοτικής καταγωγής ή κοινωνικής προέλευσης, γενετικών χαρακτηριστικών, γλώσσας, θρησκείας ή πεποιθήσεων, πολιτικών φρονημάτων ή κάθε άλλης γνώμης, ιδιότητας μέλους εθνικής μειονότητας, περιουσίας, γέννησης, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού".

(2)

Καθεστώς πoυ εφαρμόζεται στo λοιπό προσωπικό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

31.3.2009

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

16

0

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Sir Robert Atkins, Victor Boştinaru, Michael Cashman, Proinsias De Rossa, Carlos José Iturgaiz Angulo, Marcin Libicki, Miguel Angel Martínez Martínez, Μανώλης Μαυρομμάτης, Mairead McGuinness, Willy Meyer Pleite, Diana Wallis, Rainer Wieland

Αναπληρωτής(ές) παρών(όντες) κατά την τελική ψηφοφορία

Margie Sudre, Tatjana Ždanoka

Αναπληρωτής(ές) (άρθρο 178, παρ. 2) παρών(όντες) κατά την τελική ψηφοφορία

Elspeth Attwooll, Ian Hudghton

Τελευταία ενημέρωση: 24 Απριλίου 2009Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου