Postup : 2006/0006(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A6-0204/2009

Predkladané texty :

A6-0204/2009

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 22/04/2009 - 6.7
CRE 22/04/2009 - 6.7

Prijaté texty :


ODPORÚČANIE DO DRUHÉHO ČÍTANIA     ***II
PDF 169kWORD 203k
2. apríla 2009
PE 418.291v02-00 A6-0204/2009

o spoločnej pozícii prijatej Radou na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje postup pre vykonávanie nariadenia (ES) č. 883/2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia

(14516/4/2008 – C6-0006/2009 – 2006/0006(COD))

Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci

Spravodajkyňa: Jean Lambert

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 DÔVODOVÁ SPRÁVA
 POSTUP

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o spoločnej pozícii prijatej Radou na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje postup pre vykonávanie nariadenia (ES) č. 883/2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia

(14516/4/2008 – C6-0006/2009 – 2006/0006(COD))

(Spolurozhodovací postup: druhé čítanie)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na spoločnú pozíciu Rady (14516/4/2008 – C6-0006/2009),

–    so zreteľom na svoju pozíciu v prvom čítaní(1) k návrhu Komisie pre Európsky parlament a Radu (KOM(2006)0016),

–   so zreteľom na zmenený návrh Komisie (KOM(2008)0647),

–   so zreteľom na článok 251 ods. 2 Zmluvy o ES,

–   so zreteľom na článok 62 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na odporúčanie do druhého čítania Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci (A6-0204/2009),

1.  schvaľuje zmenenú a doplnenú spoločnú pozíciu;

2.  poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade a Komisii.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     1

Spoločná pozícia Rady

Odôvodnenie 6a (nové)

Spoločná pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

6a. Osoby, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, by mali od príslušnej inštitúcie dostať včas odpoveď na svoje požiadavky. Odpoveď by sa mala poskytnúť najneskôr v rámci lehôt uvedených v právnych predpisoch príslušných členských štátov o sociálnom zabezpečení za predpokladu, že takéto lehoty boli stanovené. Bolo by žiaduce, ak by členské štáty, ktorých právne predpisy nestanovujú takéto lehoty, zvážili ich zavedenie a podľa potreby ich sprístupnili dotknutým osobám.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     2

Spoločná pozícia Rady

Odôvodnenie 21

Spoločná pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(21) Informovanie poistencov o ich právach a povinnostiach je základným prvkom vzťahu založeného na dôvere k príslušným orgánom a inštitúciám členských štátov.

(21) Informovanie dotknutých osôb o ich právach a povinnostiach je základným prvkom vzťahu založeného na dôvere k príslušným orgánom a inštitúciám členských štátov. Informácie by mali zahŕňať usmernenia týkajúce sa administratívnych postupov. Dotknutými osobami môžu byť v závislosti od situácie poistenci, ich rodinní príslušníci a/alebo ich pozostalí a iné osoby.

Odôvodnenie

Podľa článku 2 ods. 1 základného nariadenia sa nariadenie uplatňuje na poistencov, ich rodiny a/alebo ich pozostalých. Úloha inštitúcií a orgánov spočíva v tom, aby poskytovali informácie, ktoré umožnia dotknutej osobe posúdiť svoje práva. Tento cieľ by sa mal uviesť v odôvodnení. Na zaručenie práva na informácie treba náležite upraviť znenie.

Rada zaviedla pojem dotknutých osôb. Na základe toho sa právo na informácie vzťahuje na poistencov, ich rodinu a/alebo ich pozostalých v závislosti od predmetnej situácie. S cieľom zaručiť právo na informácie pre všetkých prípadných poberateľov treba náležite upraviť znenie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     3

Spoločná pozícia Rady

Článok 3 – odsek -1 (nový)

Spoločná pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

­ 1. Členské štáty zabezpečia, aby boli potrebné informácie prístupné dotknutým osobám s cieľom informovať ich o zmenách, ktoré sa zaviedli základným nariadením a vykonávacím nariadením, aby mohli uplatňovať svoje práva. Taktiež zabezpečia užívateľsky prístupné služby.

Odôvodnenie

Tento text o práve občanov na informácie bol presunutý na významnejšie miesto na začiatok nariadenia. Pozri pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     4

Spoločná pozícia Rady

Článok 3 – odsek 3

Spoločná pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. V rozsahu potrebnom na uplatňovanie základného nariadenia a vykonávacieho nariadenia zodpovedné inštitúcie bezodkladne postúpia dotknutým osobám informácie a vydajú im dokumenty.

3. V rozsahu potrebnom na uplatňovanie základného nariadenia a vykonávacieho nariadenia zodpovedné inštitúcie postúpia dotknutým osobám informácie a vydajú im dokumenty, a to bezodkladne a v každom prípade v rámci lehôt ustanovených právnymi predpismi príslušného členského štátu.

Odôvodnenie

Všetky inštitúcie by mali dodržiavať primeranú lehotu s cieľom zamedziť nadmerne dlhým čakacím dobám pre občanov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     5

Spoločná pozícia Rady

Článok 15 – odsek 1

Spoločná pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Ak sa v článku 16 vykonávacieho nariadenia neustanovuje inak, v prípade, že osoba vykonáva činnosť v inom členskom štáte, ako je príslušný členský štát podľa hlavy II základného nariadenia, zamestnávateľ alebo dotknutá osoba, pokiaľ ide o osobu, ktorá nevykonáva činnosť ako zamestnanec, podľa možnosti vopred informujú o tejto skutočnosti príslušnú inštitúciu členského štátu, ktorého právne predpisy sa uplatňujú. Táto inštitúcia bezodkladne sprostredkuje informácie o právnych predpisoch uplatniteľných na dotknutú osobu v súlade s článkom 11 ods. 3 písm. b) alebo článkom 12 základného nariadenia inštitúcii, ktorú určil príslušný úrad členského štátu, v ktorom sa činnosť vykonáva.

 

1. Ak sa v článku 16 vykonávacieho nariadenia neustanovuje inak, v prípade, že osoba vykonáva činnosť v inom členskom štáte, ako je príslušný členský štát podľa hlavy II základného nariadenia, zamestnávateľ alebo dotknutá osoba, pokiaľ ide o osobu, ktorá nevykonáva činnosť ako zamestnanec, podľa možnosti vopred informujú o tejto skutočnosti príslušnú inštitúciu členského štátu, ktorého právne predpisy sa uplatňujú. Táto inštitúcia bezodkladne sprostredkuje informácie o právnych predpisoch uplatniteľných na dotknutú osobu v súlade s článkom 11 ods. 3 písm. b) alebo článkom 12 základného nariadenia dotknutej osobe a inštitúcii, ktorú určil príslušný orgán členského štátu, v ktorom sa činnosť vykonáva.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     6

Spoločná pozícia Rady

Článok 86 - odsek 1 - pododsek 1

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Spoločná pozícia Rady

Najneskôr štvrtý celý kalendárny rok od účinnosti vykonávacieho nariadenia predloží správna komisia správu o lehotách stanovených v článku 67 ods. 2, 5 a 6 vykonávacieho nariadenia.

Najneskôr štvrtý celý kalendárny rok od nadobudnutia účinnosti vykonávacieho nariadenia predloží správna komisia porovnávaciu správu o lehotách stanovených v článku 67 ods. 2, 5 a 6 vykonávacieho nariadenia.

Odôvodnenie

Ako Rada správne uviedla, že je logické stanoviť lehoty na základe skúseností a technologického pokroku, ktorý pravdepodobne urýchli výmeny medzi inštitúciami, takisto je samozrejmé uplatňovať osvedčené postupy vychádzajúce z porovnávacej správy v procese preskúmania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     7

Spoločná pozícia Rady

Článok 86 – odsek 1a (nový)

Spoločná pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

1a. Správna komisia zároveň posúdi aj pravidlá prepočítavania dôb poistenia stanovené v článku 13, aby ich mohla prípadne zjednodušiť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     8

Spoločná pozícia Rady

Článok 89 – odsek 3

Spoločná pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Členské štáty zabezpečia, aby boli potrebné informácie prístupné osobám, na ktoré sa vzťahuje základné nariadenie, s cieľom informovať ich o zmenách, ktoré sa zaviedli základným nariadením a vykonávacím nariadením, aby mohli uplatňovať svoje práva. Taktiež zabezpečia užívateľsky prístupné služby.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

V článku 89 odsek 3 sa občanom zaručuje právo na informácie. Toto ustanovenie by sa malo nachádzať na významnom mieste na začiatku nariadenia. Text článku 89 odsek 3 sa presúva do prvého odseku článku 3 (nový).

(1)

Prijaté texty, 9.7.2008, P6_TA(2008)0348.


DÔVODOVÁ SPRÁVA

Spravodajkyňa s veľkým potešením víta skutočnosť, že Rada prijala väčšinu pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov, predovšetkým text Parlamentu týkajúci sa zásad spolupráce v oblasti uplatňovania nariadenia. Víta tiež priznanie potreby poskytovať dostupné informácie a obmedzovať údaje na minimálne množstvo, ktoré je skutočne potrebné. Chceli by sme však ešte zrozumiteľnejším spôsobom vymedziť práva, ktoré majú jednotlivci a ktoré sú uvedené v celom texte, ale nie sú konsolidované. S týmto úmyslom je navrhnutý pozmeňujúci a doplňujúci návrh spravodajkyne.

Pokiaľ ide o čas potrebný na zodpovedanie jednotlivých požiadaviek, naďalej pretrvávajú určité obavy, ktoré viedli k vypracovaniu návrhu nového odôvodnenia 6 a k pridaniu ďalšieho odseku k článku 86. Je pochopiteľné, že na uskutočnenie elektronickej výmeny údajov je potrebné prechodné obdobie, ktoré môže mať vplyv na časové termíny. Nový systém v zásade vítame a hodnotíme ho ako veľký úspech členských štátov. Vaša spravodajkyňa preto odporúča prijať návrh doložky o preskúmaní podľa článku 86, ktorého cieľom je skrátiť lehoty na odpovedanie. Navrhli sme tiež, že členské štáty by mali prinajmenšom dodržiavať vlastné lehoty na vybavovanie žiadostí. Keďže nie všetky členské štáty majú napodiv zavedené takéto lehoty, vaša spravodajkyňa navrhuje nové úvodné ustanovenie, ktoré obsahuje odporúčanie týchto opatrení.

V tomto prípade ide samozrejme o koordináciu, a nie harmonizáciu systémov. Spravodajkyňa preto neochotne berie na vedomie skutočnosť, že o úhrade nákladov osôb sprevádzajúcich pacientov cestujúcich za zdravotnou starostlivosťou v zmysle tohto nariadenia, a o existujúcom systéme predbežného oprávnenia rozhodujú členské štáty.

Rada sa vyjadrila v tom zmysle, že nie je potrebné oznamovať plat, ktorý poberajú pracovníci v zmysle smernice o vysielaní pracovníkov, pretože to nie je potrebné na určenie členského štátu pridruženia. Pre vysielaných pracovníkov to skutočne neznamená žiadnu zmenu a otázka platu by preto mala byť predmetom revízie smernice o vysielaní pracovníkov. Uvedenie informácií o plate vo formulároch by navyše mohlo byť v rozpore s ochranou údajov a zásadou „obmedzenia na nevyhnutné údaje“.

Vaša spravodajkyňa však spoločnú pozíciu vo všeobecnosti víta a verí, že do konca tohto parlamentného obdobia sa podarí dosiahnuť dohodu, v ktorej budú obsiahnuté kľúčové myšlienky Parlamentu týkajúce sa tejto oblasti.


POSTUP

Názov

Koordinácia systémov sociálneho zabezpečenia

Referenčné čísla

14516/4/2008 – C6-0006/2009 – 2006/0006(COD)

Dátum prvého čítania EP– Číslo P

9.7.2008                     T6-0348/2008

Návrh Komisie

KOM(2006)0016 - C6-0037/2006

Zmenený návrh Komisie

KOM(2008)0647

Dátum oznámenia prijatia spoločnej pozície na schôdzi

15.1.2009

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

EMPL

15.1.2009

Spravodajkyňa

       dátum menovania

Jean Lambert

2.12.2008

 

 

Prerokovanie vo výbore

20.1.2009

11.2.2009

30.3.2009

 

Dátum prijatia

31.3.2009

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

34

1

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Jan Andersson, Jean-Pierre Audy, Edit Bauer, Iles Braghetto, Philip Bushill-Matthews, Alejandro Cercas, Derek Roland Clark, Jean Louis Cottigny, Jan Cremers, Proinsias De Rossa, Harald Ettl, Richard Falbr, Joel Hasse Ferreira, Roger Helmer, Stephen Hughes, Jean Lambert, Bernard Lehideux, Elizabeth Lynne, Thomas Mann, Juan Andrés Naranjo Escobar, Csaba Őry, Siiri Oviir, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Elisabeth Schroedter, José Albino Silva Peneda, Jean Spautz, Gabriele Stauner

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Udo Bullmann, Gabriela Creţu, Rumiana Jeleva, Magda Kósáné Kovács, Jamila Madeira, Adrian Manole, Ria Oomen-Ruijten, Csaba Sógor

Posledná úprava: 9. apríla 2009Právne oznámenie