Menetlus : 2006/0008(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A6-0207/2009

Esitatud tekstid :

A6-0207/2009

Arutelud :

Hääletused :

PV 22/04/2009 - 6.6
CRE 22/04/2009 - 6.6
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :


SOOVITUS TEISELE LUGEMISELE     ***II
PDF 160kWORD 189k
2. aprill 2009
PE 418.290v02-00 A6-0207/2009

Nõukogu ühine seisukoht eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 883/2004 sotsiaalkindlustussüsteemide kooskõlastamise kohta ja määratakse kindlaks selle lisade sisu

(14518/1/2008 – C6-0003/2009 – 2006/0008(COD))

Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon

Raportöör: Jan Cremers

EUROOPA PARLAMENDI ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT
 SELETUSKIRI
 MENETLUS

EUROOPA PARLAMENDI ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT

nõukogu ühise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 883/2004 sotsiaalkindlustussüsteemide kooskõlastamise kohta ja määratakse kindlaks selle lisade sisu

(14518/1/2008 – C6-0003/2009 – 2006/0008(COD))

(Kaasotsustamismenetlus: teine lugemine)

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse nõukogu ühist seisukohta (14518/1/2008 – C6-0003/2009);

–   võttes arvesse oma esimese lugemise seisukohta(1) Euroopa Parlamendile ja nõukogule esitatud komisjoni ettepaneku (KOM(2006)0007) ning (KOM(2007)0376;

–   võttes arvesse komisjoni muudetud ettepanekut (KOM(2008)0648);

–   võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikli 251 lõiget 2;

–   võttes arvesse kodukorra artiklit 62;

–   võttes arvesse tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni soovitust teisele lugemisele (A6-0207/2009),

1.  kiidab ühise seisukoha muudetud kujul heaks;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile.

Muudatusettepanek  1

Nõukogu ühine seisukoht – muutmisakt

Põhjendus 7 a (uus)

Nõukogu ühine seisukoht

Muudatusettepanek

 

(7 a) On asjakohane hinnata määruse (EÜ) nr 883/2004 III lisa kohaste piirialatöötajate pereliikmete mitterahaliste hüvitiste õiguste piirangute kohaldamise tähtsust, sagedust, ulatust ja kulusid nende liikmesriikide osas, kes jäävad sellesse loetelusse ka pärast käesoleva määruse artikli 1 punkti 19 alapunkti b jõustumist.

Muudatusettepanek  2

Nõukogu ühine seisukoht – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 7

Määrus (EÜ) nr 883/2004

Artikkel 18 – lõige 2 – kolmas lõik

 

Nõukogu ühine seisukoht

Muudatusettepanek

III lisas sätestatud loetelu vaadatakse läbi hiljemalt ...1 halduskomisjoni aruande põhjal. Kõnealuse aruande valguses võib Euroopa Komisjon vajaduse korral esitada ettepaneku loetelu muutmiseks.”;

välja jäetud

15 aastat pärast käesoleva määruse kohaldamise kuupäeva.

 

Muudatusettepanek  3

Nõukogu ühine seisukoht – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 8

Määrus (EÜ) nr 883/2004

Artikkel 28 – lõige 1 – kolmas lõik

 

Nõukogu ühine seisukoht

Muudatusettepanek

III lisas sätestatud loetelu vaadatakse läbi hiljemalt ...1 halduskomisjoni aruande põhjal. Kõnealuse aruande valguses võib Euroopa Komisjon vajaduse korral esitada ettepaneku loetelu muutmiseks.”;

välja jäetud

1 5 aastat pärast käesoleva määruse kohaldamise kuupäeva.

 

Muudatusettepanek  4

Nõukogu ühine seisukoht – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 19 – alapunkt b a (uus)

Määrus (EÜ) nr 883/2004

Artikkel 87 – lõige 10 b (uus)

 

Nõukogu ühine seisukoht

Muudatusettepanek

 

(b a) Lisatakse järgmine lõige:

 

„10 b. III lisas sätestatud loetelu vaadatakse läbi hiljemalt ...1 võõrtöötajate sotsiaalkindlustuse halduskomisjoni aruande põhjal. Nimetatud aruanne sisaldab III lisa sätete kohaldamise tähtsuse, sageduse, ulatuse ja kulude nii absoluut- kui ka suhtarvudes ning nende võimaliku kehtetuks tunnistamise mõju hindamist nende liikmesriikide osas, kes jäävad sellesse loetelusse ka pärast lõike 10 a jõustumist. Selle aruande alusel teeb komisjon otsuse loetelu läbivaatamise ettepaneku kohta, mille eesmärgiks on põhimõtteliselt loetelu kehtetuks tunnistamine, kui võõrtöötajate sotsiaalkindlustuse halduskomisjoni aruandes ei esitata mõjuvaid põhjusi selle tegemata jätmiseks.

 

1 5 aastat käesoleva määruse jõustumise kuupäevast.

Selgitus

Nõukogu ühises seisukohas on arvesse võetud Euroopa Parlamendi seisukohta, nõustudes 77-st muudatusettepanekust 69-ga. Ainus seni lahendamata problemaatiline küsimus on III lisa, milles on nimekiri liikmesriikidest, kes kohaldavad pädevas liikmesriigis „piiranguid mitterahaliste hüvitiste õigustele piirialatöötaja pereliikmete puhul”. Nõukogu ei ole nõus III lisa kehtetuks tunnistamisega, vaid teeb ettepaneku lisa viie aasta jooksul läbi vaadata. Kuigi see tähendab lähenemist parlamendi seisukohale, on raportöör siiski seisukohal, et tuleks teha selgeks, et põhimõtteliselt on käesoleva läbivaatamise eesmärk III lisa kehtetuks tunnistamine, kui ei ole mõjuvaid põhjuseid selle tegemata jätmiseks.

(1)

Vastuvõetud tekstid, 9.7.2008, P6_TA(2008)0349.


SELETUSKIRI

17. detsembril 2008 võttis nõukogu vastu ühise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 883/2004 sotsiaalkindlustussüsteemide kooskõlastamise kohta ja määratakse kindlaks selle lisade sisu. Ühises seisukohas on suurel määral arvesse võetud Euroopa Parlamendi seisukohta, nõustudes 77-st muudatusettepanekust 69-ga. Esimene lugemine Euroopa Parlamendis toimus 9. juulil 2008.

2004. aastal vastu võetud algmääruse eesmärk on muuta ja ajakohastada määrust nr 1408/71 ja selle järgnevaid muudatusi(1). See on väga tehniline dokument, mille eesmärk on ühendada sotsiaalkindlustussüsteemide kooskõlastamine, mida kohaldatakse juhul, kui kodanikud otsustavad kasutada oma õigust vabalt liikuda. Kõigepealt tuleb arvesse võtta asjaolu, et riigi sotsiaalkindlustussüsteemi korraldus, rahastamine ja haldamine jääb liikmesriigi ülesandeks. Määruse nr 883/2004 eesmärk on parandada sotsiaalkindlustuses pädevate riigiasutuste ja institutsioonide töö kooskõlastamist, mitte ühtlustada siseriiklikke sätteid. Selle eesmärk on ka menetluste lihtsustamine. Algmäärus hõlmab ka lisasid, mis sisaldavad üksikute liikmesriikide suhtes kohaldatavaid sätteid. Mõningate nimetatud lisade sisu ei olnud määruse vastuvõtmise ajal veel kindlaks määratud.

Esialgsed ettepanekud lisade kohta esitati kahes eraldi dokumendis:

– ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 883/2004 (sotsiaalkindlustussüsteemide kooskõlastamise kohta) ja määratakse kindlaks XI lisa sisu;

– ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määruse (EÜ) nr 883/2004 (sotsiaalkindlustussüsteemide kooskõlastamise kohta) lisasid.

Pärast esimest lugemist Euroopa Parlamendis esitas komisjon 15. oktoobril 2008 oma muudetud ettepaneku(2), milles võetakse arvesse Euroopa Parlamendi muudatusettepanekut ühendada kaks algset ettepanekut üheks tekstiks.

Ainus seni lahendamata problemaatiline küsimus on III lisa, milles on nimekiri liikmesriikidest, kes kohaldavad pädevas liikmesriigis „piiranguid mitterahaliste hüvitiste õigustele piirialatöötaja pereliikmete puhul”.

Selle sisu on asjaosalistele võrreldes nende määruse nr 1408/71 kohase olukorraga juba suur samm edasi, sest see lähenemisviis annab kaheksas liikmesriigis elavate piirialatöötajate pereliikmetele võimaluse uut õigust kasutada. Kuid Euroopa Parlament oli muudatusettepanekus soovitanud selle täielikku tühistamist.

Läbirääkimised selles küsimuses on olnud väga keerulised, sest arvamused on erinevad:

–  mõned liikmesriigid eelistavad rakendamisaega ja tahavad hinnata lisa mõju, sest määruse rakendamise kogemused puuduvad,

–  teised seostavad lisa sisu piiriüleste tervishoiuküsimuste dokumendiga.

Selle tulemuseks on, et määruse nr 883/2004 artikli 18 lõike 2 ja artikli 24 lõike 2 kohaselt on piirialatöötaja pereliikmetel õigus mitterahalistele hüvitistele pädevas liikmesriigis viibimise ajal, välja arvatud III lisas sätestatud mõne erandi puhul sellest põhimõttest, sest nõukogu ühises seisukohas on märgitud, et:

– muudetakse määruse nr 883/2004 artikli 1 punkti 19 (b a uus), lisades sellesse teksti III lisa läbivaatamise kohta viie aasta möödumisel selle kohaldamise algusest, ja

– lisatakse uus lõige 10 a määruse nr 883/2004 artiklisse 87, milles sätestatakse, et mõne liikmesriigi kande kehtivusaeg III lisas piirdub nelja aastaga.

Loetelul põhinevate ning artikli 18 lõikega 2 ja artikli 28 lõikega 1 seotud piirangute kohaldamise tegelik mõju on ebaselge ja puuduvad andmed selle jätkamise toetamiseks.

Euroopa Parlament leiab, et ühine seisukoht astub pika sammu parlamendi väljendatud murede lahendamise suunas. Lõpliku kokkuleppe võimalikult kiireks saavutamiseks on parlament valmis läbivaatamisklausli idee heaks kiitma, pidades silmas määruse tähtsust. Lahenduse leidmiseks tuleb ettepanekus formuleerida kavandatud läbivaatamise selged tingimused.

Võõrtöötajate sotsiaalkindlustuse halduskomisjoni aruanne peab andma selge ülevaate III lisa mõjudest selle rakendamise kulude, tähtsuse, ulatuse ja sageduse osas. Läbivaatamise eesmärk peaks olema III lisa tühistamine, kui loetelu jätkamiseks ei esitata mõjuvaid põhjendusi.

Euroopa Komisjon on valmis aktsepteerima kompromissi kui sammu edasi võrreldes III lisa praeguse olukorraga. Euroopa Komisjon on võtnud endale range kohustuse tegutseda selle nimel ja igati kaasa aidata sellele, et läbivaatamisprotsess viie aastaga lõpule viia.

Vahepeal on eesistuja Tšehhi Vabariik väljendanud soovi see dokument lõplikult vormistada. Käesoleva määruse vastuvõtmine võimaldab määrust nr 883/2004 alates 2010. aastast kohaldama hakata.

Mõlemad raportöörid (hr Lambert – määruse rakendamine ja hr Cremers – käesolev ettepanek) toetavad käesoleva menetluse sujuvat ja kiiret lõpetamist. Rakendamise üldine mõju (eriti parandatud koostöö institutsioonide vahel ning institutsioonide ja kodanike vahel) on suure tähtsusega kindlustatud isikute ja nende perekondade jaoks, sest sellega tagatakse liikuvate kodanike isiklikud õigused.

(1)

    Nõukogu määrus (EMÜ) nr 1408/71 sotsiaalkindlustusskeemide kohaldamise kohta ühenduse piires liikuvate töötajate, füüsilisest isikust ettevõtjate ja nende pereliikmete suhtes, EÜT L 149, 5.7.1971, lk 2. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1992/2006 (ELT L 392, 30.12.2006, lk 1).

(2)

   KOM(2008) 0648.


MENETLUS

Pealkiri

Sotsiaalkindlustussüsteemide kooskõlastamine: lisad

Viited

14518/1/2008 – C6-0003/2009 – 2006/0008(COD)

EP 1. lugemise kuupäev – P-number

9.7.2008                     T6-0349/2008

Komisjoni ettepanek

KOM(2006)0007 - C6-0029/2006

Komisjoni muudetud ettepanek

KOM(2008)0648

Ühise seisukoha kättesaamisest istungil teada andmise kuupäev

15.1.2009

Vastutav komisjon

       istungil teada andmise kuupäev

EMPL

15.1.2009

Raportöör(id)

       nimetamise kuupäev

Jan Cremers

2.12.2008

 

 

Arutamine parlamendikomisjonis

20.1.2009

11.2.2009

30.3.2009

 

Vastuvõtmise kuupäev

31.3.2009

 

 

 

Lõpphääletuse tulemused

+:

–:

0:

37

1

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Jan Andersson, Jean-Pierre Audy, Edit Bauer, Iles Braghetto, Philip Bushill-Matthews, Alejandro Cercas, Derek Roland Clark, Jean Louis Cottigny, Jan Cremers, Proinsias De Rossa, Harald Ettl, Richard Falbr, Joel Hasse Ferreira, Roger Helmer, Stephen Hughes, Jean Lambert, Bernard Lehideux, Elizabeth Lynne, Elisabeth Morin, Juan Andrés Naranjo Escobar, Csaba Őry, Siiri Oviir, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Elisabeth Schroedter, José Albino Silva Peneda, Jean Spautz, Gabriele Stauner, Ewa Tomaszewska, Anne Van Lancker

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed

Udo Bullmann, Gabriela Creţu, Richard Howitt, Rumiana Jeleva, Magda Kósáné Kovács, Jamila Madeira, Adrian Manole, Ria Oomen-Ruijten, Csaba Sógor

Esitamise kuupäev

2.4.2009

Viimane päevakajastamine: 9. aprill 2009Õigusalane teave