Διαδικασία : 2008/0229(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0208/2009

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0208/2009

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 05/05/2009 - 5.6
CRE 05/05/2009 - 5.6
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2009)0341

ΕΚΘΕΣΗ     ***I
PDF 236kWORD 286k
2 Απριλίου 2009
PE 418.392v02-00 A6-0208/2009

σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη φάση ΙΙ της ανάκτησης ατμών βενζίνης κατά τη διάρκεια του ανεφοδιασμού επιβατικών οχημάτων σε πρατήρια καυσίμων

(COM(2008)0812 – C6-0470/2008 – 2008/0229(COD))

Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

Εισηγητής: Δημήτριος Παπαδημούλης

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη φάση ΙΙ της ανάκτησης ατμών βενζίνης κατά τη διάρκεια του ανεφοδιασμού επιβατικών οχημάτων σε πρατήρια καυσίμων

(COM(2008)0812 – C6-0470/2008 – 2008/0229(COD))

(Διαδικασία συναπόφασης: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2008)0812),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 251, παράγραφος 2, και το άρθρο 175 της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C6-0470/2008),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 51 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (A6-0208/2009),

1.  εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

Τροπολογία 1

Πρόταση οδηγίας

Τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη φάση ΙΙ της ανάκτησης ατμών βενζίνης κατά τη διάρκεια του ανεφοδιασμού επιβατικών οχημάτων σε πρατήρια καυσίμων

Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη φάση ΙΙ της ανάκτησης ατμών βενζίνης κατά τη διάρκεια του ανεφοδιασμού μηχανοκίνητων οχημάτων σε πρατήρια καυσίμων

Αιτιολόγηση

Ευθυγράμμιση με το άρθρο 1 της Οδηγίας.

Τροπολογία  2

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 1α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(1α) To Πρωτόκολλο της Γενεύης σχετικά με τον έλεγχο των εκπομπών πτητικών οργανικών ενώσεων ή της διαμεθοριακής μεταφοράς τους ορίζει στόχους μείωσης των εκπομπών για πτητικές οργανικές ενώσεις και το Πρωτόκολλο του Gothenburg για την καταπολέμηση της οξύνισης, του ευτροφισμού και του τροποσφαιρικού όζοντος ορίζει ανώτατα όρια εκπομπών για τέσσερις ρύπους - διοξείδιο του θείου, οξείδια του αζώτου, πτητικές οργανικές ενώσεις και αμμωνία - και απαιτεί να χρησιμοποιούνται βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές για να διατηρούνται οι εκπομπές σε χαμηλά επίπεδα.

Αιτιολόγηση

To Πρωτόκολλο της Γενεύης και το Πρωτόκολλο του Gothenburg στη σύμβαση του 1979 για τη διασυνοριακή ατμοσφαιρική ρύπανση μεγάλης απόστασης της Οικονομικής Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη (UNECE) είναι δύο από τις κυριότερες νομοθετικές δεσμεύσεις για τη θέσπιση μέτρων φάσης ΙΙ.

Τροπολογία  3

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(2) Η οδηγία 2008/50/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 2008, για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα και καθαρότερο αέρα για την Ευρώπη θεσπίζει στόχους ποιότητας του αέρα για το όζον της τροπόσφαιρας και το βενζόλιο, και η οδηγία 2001/81/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2001 θεσπίζει εθνικά ανώτατα όρια για τις εκπομπές πτητικών οργανικών ενώσεων οι οποίες συμβάλλουν στον σχηματισμό του όζοντος της τροπόσφαιρας. Οι εκπομπές πτητικών οργανικών ενώσεων, συμπεριλαμβανομένων ατμών βενζίνης, σε ένα κράτος μέλος συμβάλλουν στα προβλήματα ποιότητας του αέρα σε άλλα κράτη μέλη.

(2) Η οδηγία 2008/50/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 2008, για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα και καθαρότερο αέρα για την Ευρώπη θεσπίζει στόχους ποιότητας του αέρα για το όζον της τροπόσφαιρας και το βενζόλιο, και η οδηγία 2001/81/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2001 θεσπίζει εθνικά ανώτατα όρια για τις εκπομπές πτητικών οργανικών ενώσεων οι οποίες συμβάλλουν στον σχηματισμό του όζοντος της τροπόσφαιρας και της φωτοχημικής αιθαλομίχλης. Οι εκπομπές πτητικών οργανικών ενώσεων, οι οποίες ταξινομούνται ως τοξικές και καρκινογόνες, συμπεριλαμβανομένων ατμών βενζίνης, σε ένα κράτος μέλος συμβάλλουν στα προβλήματα ποιότητας του αέρα σε άλλα κράτη μέλη.

Αιτιολόγηση

Ευθυγράμμιση με την Οδηγία 94/63/ΕΚ.

Τροπολογία  4

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 2α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(2α) Το όζον είναι το τρίτο σημαντικότερο αέριο, μετά από το διοξείδιο του άνθρακα και το μεθάνιο, που συμβάλλει στο φαινόμενο του θερμοκηπίου και το οποίο ευθύνεται για την αύξηση της θερμοκρασίας της ατμόσφαιρας και την αλλαγή του κλίματος και επιφέρει καταστροφικές συνέπειες στην υγεία του ανθρώπου, στη βλάστηση και στα κατασκευαστικά υλικά.

Αιτιολόγηση

Κατά τις ηλιόλουστες και ήρεμες ημέρες, και όταν στην ατμόσφαιρα υπάρχουν οξείδια του αζώτου, οι εκπομπές πτητικών οργανικών ενώσεων αντιδρούν συμβάλλοντας στον σχηματισμό του όζοντος της τροπόσφαιρας, κάτι που βλάπτει την υγεία του ανθρώπου, τη βλάστηση και τα κατασκευαστικά υλικά.

Τροπολογία  5

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(4) Ατμοί βενζίνης εκπέμπονται επίσης κατά τη διάρκεια του ανεφοδιασμού επιβατικών οχημάτων σε πρατήρια καυσίμων και πρέπει να ανακτώνται κατά τρόπο συνεπή προς τις διατάξεις της οδηγίας 94/63/ΕΚ.

(4) Ατμοί βενζίνης εκπέμπονται επίσης κατά τη διάρκεια του ανεφοδιασμού μηχανοκίνητων οχημάτων σε πρατήρια καυσίμων και πρέπει να ανακτώνται κατά τρόπο συνεπή προς τις διατάξεις της οδηγίας 94/63/ΕΚ.

Αιτιολόγηση

Ευθυγράμμιση με τον τίτλο και το άρθρο 1 της Οδηγίας.

Τροπολογία  6

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 4α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(4α) Παρά το γεγονός ότι έχουν αναπτυχθεί και εφαρμοσθεί διάφορα κοινοτικά μέσα για τον περιορισμό των εκπομπών πτητικών οργανικών ενώσεων, ο αντίκτυπος των μέσων αυτών στην ατμοσφαιρική ρύπανση, όπως έχουν αξιολογηθεί από την ανακοίνωση της Επιτροπής της 21ης Σεπτεμβρίου 2005 με τίτλο 'Θεματική στρατηγική για την ατμοσφαιρική ρύπανση', εξακολουθεί να είναι ασήμαντος, και οι μακροπρόθεσμοι στόχοι για την υγεία και το περιβάλλον, όπως καθορίζονται στο έκτο κοινοτικό πρόγραμμα δράσης για το περιβάλλον και στην οδηγία 2001/81/ΕΚ, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2001, σχετικά με εθνικά ανώτατα όρια εκπομπών για ορισμένους ατμοσφαιρικούς ρύπους, δεν θα επιτευχθούν επί τη βάσει των σημερινών πολιτικών έως το 2020.

 

ΕΕ L 309 της 27.11.2001, σ. 22.

Αιτιολόγηση

Η θεματική στρατηγική πρότεινε διάφορα μέτρα για την επίτευξη περαιτέρω προόδου προς την κατεύθυνση των μακροπρόθεσμων στόχων συμπεριλαμβανομένων των πρόσθετων ελέγχων κατά τη διάρκεια του ανεφοδιασμού μηχανοκίνητων οχημάτων σε πρατήρια καυσίμων.

Τροπολογία  7

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(6) Ενδείκνυται η θέσπιση ενιαίου ελάχιστου επιπέδου ανάκτησης ατμών βενζίνης, ώστε να επιτευχθεί υψηλό επίπεδο οφέλους για το περιβάλλον και για να διευκολυνθεί το εμπόριο εξοπλισμού ανάκτησης ατμών βενζίνης.

(6) Οι ατμοί βενζίνης που εκπέμπονται κατά τη διάρκεια του ανεφοδιασμού μηχανοκίνητων οχημάτων δεν υπάγονται επί του παρόντος σε κοινοτικού επιπέδου καθεστώς ρυθμίσεων, μολονότι αρκετά κράτη μέλη έχουν ήδη θεσπίσει κανόνες για τη φάση ΙΙ της ανάκτησης ατμών βενζίνης. Ενδείκνυται, συνεπώς, η θέσπιση ενιαίου ελάχιστου επιπέδου ανάκτησης ατμών βενζίνης, ώστε να επιτευχθεί υψηλό επίπεδο οφέλους για το περιβάλλον και για να διευκολυνθεί το εμπόριο εξοπλισμού ανάκτησης ατμών βενζίνης.

Αιτιολόγηση

Η εμβέλεια των εθνικών κανονιστικών ρυθμίσεων διαφέρει ιδίως όσον αφορά το ελάχιστο μέγεθος των πρατηρίων υγρών καυσίμων που καλύπτονται, την απαιτούμενη αποτελεσματικότητα στη συλλογή των ατμών και το καθεστώς συμμόρφωσης μετά την εγκατάσταση.

Τροπολογία  8

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(7) Όλοι οι εγκαταστημένοι εξοπλισμοί για τη φάση ΙΙ της ανάκτησης ατμών βενζίνης πρέπει να επιθεωρούνται περιοδικώς, προκειμένου να διασφαλισθεί η επίτευξη πραγματικής μείωσης των εκπομπών από αυτόν τον εξοπλισμό.

(7) Όλοι οι εγκαταστημένοι εξοπλισμοί για τη φάση ΙΙ της ανάκτησης ατμών βενζίνης πρέπει να επιθεωρούνται περιοδικώς, προκειμένου να διασφαλισθεί η επίτευξη πραγματικής μείωσης των εκπομπών από αυτόν τον εξοπλισμό. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να εξασφαλίζουν ότι οι επιθεωρήσεις διενεργούνται σύμφωνα με τα όσα προβλέπει η Σύσταση 2001/331/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης Απριλίου 2001, για τον καθορισμό ελάχιστων κριτηρίων σχετικά με τις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις στα κράτη μέλη1.

 

1 ΕΕ L 118, 27.4.2001, σ. 46.

Αιτιολόγηση

Οι καλώς διεξαγόμενες επιθεωρήσεις διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο για την επιτυχία της παρούσας οδηγίας. Είναι ως εκ τούτου απαραίτητο να εφαρμόζονται οι διατάξεις της Σύστασης 2001/331/ΕΚ.

Τροπολογία  9

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 7α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(7α) Η φάση ΙΙ της ανάκτησης ατμών βενζίνης πρέπει να εξετάζεται κατά τακτά διαστήματα και οι δοκιμές πρέπει να περιλαμβάνουν τόσο την αποτελεσματικότητα ανάκτησης ατμών στον διανομέα, όσο και την υπερπίεση και τη συγκράτηση ατμών ολόκληρης της φάσης ΙΙ της ανάκτησης ατμών βενζίνης.

Αιτιολόγηση

Πρέπει να γίνεται η κατάλληλη συντήρηση ολόκληρου του εξοπλισμού ανάκτησης ατμών βενζίνης ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος διαρροής και απελευθέρωσης ατμών.

Τροπολογία  10

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(8) Τα κράτη μέλη πρέπει να θεσπίσουν κανόνες σχετικά με τις εφαρμοστέες κυρώσεις σε περίπτωση παραβάσεων των διατάξεων της παρούσας οδηγίας και να εξασφαλίσουν την εφαρμογή τους. Οι κυρώσεις πρέπει να είναι αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές.

(8) Τα κράτη μέλη πρέπει να θεσπίσουν κανόνες σχετικά με τις εφαρμοστέες κυρώσεις σε περίπτωση παραβάσεων των διατάξεων της παρούσας οδηγίας και να εξασφαλίσουν την εφαρμογή τους. Οι κυρώσεις πρέπει να είναι αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές, δεδομένου ότι η μη συμμόρφωση μπορεί να επιφέρει βλάβες στην ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον. Τα στοιχεία που αφορούν παραβιάσεις των διατάξεων της παρούσας οδηγίας πρέπει να δημοσιοποιούνται.

Αιτιολόγηση

Πρέπει να καθιερωθεί μία εφικτή και διαφανής διαδικασία περί κυρώσεων για μη συμμόρφωση. Επιπλέον το σύστημα 'κατονομασίας και ονειδισμού' εξασφαλίζει συμμόρφωση προς τις διατάξεις που καθορίζονται στην παρούσα οδηγία.

Τροπολογία  11

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 - παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. νοούνται ως: «βενζίνη» : η βενζίνη όπως ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της οδηγίας 98/70/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου1·

1. νοούνται ως: «βενζίνη» : η βενζίνη όπως ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της οδηγίας 1994/63/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου1·

1ΕΕ L 350 της 28.12.1998, σ. 58.

1ΕΕ L 365 της 31.12.1994, σ. 24.

Αιτιολόγηση

Ο ορισμός πρέπει να είναι ο ίδιος όπως στη φάση Ι της οδηγίας ΑΑΒ. Δεδομένου ότι τα δύο νομικά μέσα θα ισχύουν ταυτόχρονα στο ίδιο πρατήριο, είναι σημαντικό να υπάρχει συνέπεια στη νομική προσέγγιση.

Τροπολογία  12

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 - παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι κάθε υφιστάμενο πρατήριο καυσίμων με διακίνηση άνω των 500 m3 ετησίως, το οποίο υπόκειται σε σημαντική ανακαίνιση, εξοπλίζεται με σύστημα της φάσης ΙΙ της ανάκτησης ατμών βενζίνης κατά την ανακαίνιση.

2. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι κάθε υφιστάμενο πρατήριο καυσίμων με διακίνηση άνω των 500 m3 ετησίως, το οποίο υπόκειται σε σημαντική ανακαίνιση, εξοπλίζεται με σύστημα της φάσης ΙΙ της ανάκτησης ατμών βενζίνης κατά την ανακαίνιση. Ωστόσο, σε όλα τα πρατήρια καυσίμων που βρίσκονται κάτω από μόνιμους χώρους κατοικίας ή εργασίας, στα οποία γίνεται σημαντική ανακαίνιση, εγκαθίσταται κατά τη διάρκεια των έργων ανακαίνισης σύστημα ανάκτησης ατμών βενζίνης της φάσης ΙΙ, ανεξάρτητα από την πραγματική ή τη σχεδιαζόμενη διακίνηση από αυτά.

Αιτιολόγηση

Για να υπάρχει συνέπεια με την παράγραφο 1.

Τροπολογία  13

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 - παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τα υφιστάμενα πρατήρια καυσίμων με διακίνηση άνω των 3000 m3 ετησίως εξοπλίζονται με σύστημα της φάσης ΙΙ της ανάκτησης ατμών βενζίνης, το αργότερο έως την 31η Δεκεμβρίου 2020.

3. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τα υφιστάμενα πρατήρια καυσίμων με διακίνηση άνω των 3000 m3 ετησίως εξοπλίζονται με σύστημα της φάσης ΙΙ της ανάκτησης ατμών βενζίνης, το αργότερο έως την 31η Δεκεμβρίου 2015.

Τροπολογία  14

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 - παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

3α. Κατά παρέκκλιση, οι παράγραφοι 1 έως 3, δεν έχουν εφαρμογή σε πρατήρια καυσίμων που εξυπηρετούν την κατασκευή και την παράδοση νέων οχημάτων.

Αιτιολόγηση

Ο προτεινόμενος ορισμός καλύπτει και τον αρχικό εφοδιασμό των οχημάτων με βενζίνη, στην αυτοκινητοβιομηχανία. Δεδομένου ότι τα δοχεία αυτά είναι νέα και δεν έχουν έλθει σε επαφή με βενζίνη, δεν προκαλείται σε αυτά μετατόπιση ατμών και επομένως το σημαντικό πρόσθετο κόστος του εξοπλισμού ανάκτησης ατμών δεν θα συμβάλει καθόλου στη μείωση των πτητικών οργανικών ενώσεων. Οι άλλες εγκαταστάσεις που δεν αφορούν λιανική πώληση υπολείπονται των προτεινόμενων ογκομετρικών ορίων και επομένως δεν θα επηρεαστούν από τη νομοθεσία.

Τροπολογία  15

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 4 - παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι η αποδοτικότητα δέσμευσης υδρογονανθράκων από σύστημα της φάσης ΙΙ της ανάκτησης ατμών βενζίνης είναι τουλάχιστον ίση με 85%.

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι η αποδοτικότητα δέσμευσης υδρογονανθράκων από σύστημα της φάσης ΙΙ της ανάκτησης ατμών βενζίνης είναι τουλάχιστον ίση με 90 %.

Τροπολογία  16

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 5 - παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2α. Οι φορείς εκμετάλλευσης πρατηρίων καυσίμων τηρούν σε ημερολόγιο τα στοιχεία από όλες τις εργασίες συντήρησης, επιθεώρησης και δοκιμών, καθώς και εγκατάστασης και επισκευής που πραγματοποιούνται για τους ελέγχους της φάσης II.

Αιτιολόγηση

Για την πλήρη εξακρίβωση της ορθής λειτουργίας του συστήματος της φάσης ΙΙ.

Τροπολογία  17

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 5 – παράγραφος 2 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2β. Όταν σε πρατήριο καυσίμων έχει εγκατασταθεί σύστημα της φάσης ΙΙ για την ανάκτηση ατμών βενζίνης, ο διαχειριστής του πρατηρίου καυσίμων αναρτά ειδικό σήμα, αυτοκόλλητο ή άλλη κοινοποίηση που αναφέρει ότι το πρατήριο καυσίμων είναι εξοπλισμένο με σύστημα της φάσης ΙΙ για την ανάκτηση ατμών βενζίνης.

Αιτιολόγηση

Είναι αυτονόητο ότι στο πρατήριο καυσίμων θα πρέπει να βρίσκεται αναρτημένο ένα πιστοποιητικό που εμφαίνει ότι το πρατήριο είναι εξοπλισμένο με σύστημα της φάσης ΙΙ της ανάκτησης ατμών βενζίνης.

Τροπολογία  18

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα κράτη μέλη θεσπίζουν τους κανόνες για τις εφαρμοστέες κυρώσεις σε περίπτωση παράβασης των εθνικών διατάξεων που θεσπίζονται δυνάμει της παρούσας οδηγίας και λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να διασφαλίζουν την εφαρμογή τους. Οι προβλεπόμενες κυρώσεις πρέπει να είναι αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν τις εν λόγω διατάξεις στην Επιτροπή το αργότερο έως την ημερομηνία που προσδιορίζεται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 7 παράγραφος 1 και κοινοποιούν πάραυτα στην Επιτροπή κάθε μεταγενέστερη τροποποίησή τους.

Τα κράτη μέλη θεσπίζουν τους κανόνες για τις εφαρμοστέες κυρώσεις σε περίπτωση παράβασης των εθνικών διατάξεων που θεσπίζονται δυνάμει της παρούσας οδηγίας και λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να διασφαλίζουν την εφαρμογή τους. Οι προβλεπόμενες κυρώσεις πρέπει να είναι αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές. Τα στοιχεία που αφορούν παραβιάσεις των διατάξεων της παρούσας οδηγίας δημοσιοποιούνται. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν τις εν λόγω διατάξεις στην Επιτροπή το αργότερο έως την ημερομηνία που προσδιορίζεται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 7 παράγραφος 1 και κοινοποιούν πάραυτα στην Επιτροπή κάθε μεταγενέστερη τροποποίησή τους.

Αιτιολόγηση

Πρέπει να καθιερωθεί μία εφικτή και διαφανής διαδικασία περί κυρώσεων για μη συμμόρφωση. Επιπλέον το σύστημα 'κατονομασίας και ονειδισμού' εξασφαλίζει συμμόρφωση προς τις διατάξεις που καθορίζονται στην παρούσα οδηγία.

Τροπολογία  19

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 6 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 6α

 

 

Υποβολή έκθεσης και επανεξέταση

 

Τα κράτη μέλη υποβάλλουν έκθεση στην Επιτροπή σχετικά με την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας εντός 24 μηνών από την ημερομηνία που αναφέρεται στο άρθρο 7, παράγραφος 1 και, στη συνέχεια, ανά τριετία. Επί τη βάσει των εκθέσεων αυτών, η Επιτροπή επανεξετάζει την παρούσα οδηγία λαμβάνοντας ειδικά υπόψη την θέσπιση εναρμονισμένων μεθόδων για τη μέτρηση της αποδοτικότητας δέσμευσης υδρογονανθράκων.

Αιτιολόγηση

Tα κράτη μέλη υποβάλλουν ήδη εκθέσεις για την εφαρμογή της φάσης Ι για την ανάκτηση ατμών βενζίνης. Η ποικιλία των μεθόδων μέτρησης μπορεί να οδηγήσει σε μη συνεπή εφαρμογή της παρούσας οδηγίας. Η Επιτροπή πρέπει να εξετάσει το ενδεχόμενο θέσπισης εναρμονισμένου συστήματος, το συντομότερο δυνατόν.

Τροπολογία  20

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 7 - παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν και δημοσιεύουν, πριν από την [30ή Ιουνίου 2012], τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία. Ανακοινώνουν αμέσως στην Επιτροπή το κείμενο των εν λόγω διατάξεων καθώς και πίνακα αντιστοιχίας μεταξύ αυτών των διατάξεων και των διατάξεων της παρούσας οδηγίας.

1. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν και δημοσιεύουν, πριν από την [30ή Ιουνίου 2010], τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία. Ανακοινώνουν αμέσως στην Επιτροπή το κείμενο των εν λόγω διατάξεων καθώς και πίνακα αντιστοιχίας μεταξύ αυτών των διατάξεων και των διατάξεων της παρούσας οδηγίας.

Τα κράτη μέλη εφαρμόζουν τις διατάξεις αυτές από την [1η Ιουλίου 2012].

Τα κράτη μέλη εφαρμόζουν τις διατάξεις αυτές από την [1η Ιουλίου 2010].

Όταν τα κράτη μέλη θεσπίζουν τις εν λόγω διατάξεις, αυτές περιέχουν αναφορά στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από την αναφορά αυτή κατά την επίσημη έκδοσή τους. Ο τρόπος της αναφοράς αποφασίζεται από τα κράτη μέλη.

Όταν τα κράτη μέλη θεσπίζουν τις εν λόγω διατάξεις, αυτές περιέχουν αναφορά στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από την αναφορά αυτή κατά την επίσημη έκδοσή τους. Ο τρόπος της αναφοράς αποφασίζεται από τα κράτη μέλη.

Αιτιολόγηση

Προτείνεται η προθεσμία του 2010, η οποία συνάδει με τις δεσμεύσεις των κρατών μελών να περιορίσουν τις εκπομπές πτητικών οργανικών ενώσεων, σύμφωνα με την Οδηγία της ΕΕ που θεσπίζει εθνικά ανώτατα όρια για τις εκπομπές πτητικών οργανικών ενώσεων και το Πρωτόκολλο του Gothenburg στη σύμβαση του 1979 για τη διασυνοριακή ατμοσφαιρική ρύπανση μεγάλης απόστασης της Οικονομικής Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη (UNECE).


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Εισαγωγή

Η βενζίνη περιέχει πτητικές οργανικές ενώσεις οι οποίες εξαερώνονται μέσα στη δεξαμενή καυσίμων μηχανοκίνητου οχήματος, καλύπτοντας τον άδειο χώρο πάνω από τη στάθμη του καυσίμου στη δεξαμενή. Κατά τη διάρκεια του ανεφοδιασμού των οχημάτων, το εισερχόμενο καύσιμο ωθεί εκτός δεξαμενής αυτούς τους ατμούς οι οποίοι, εάν δεν παγιδευτούν, διαχέονται στην ατμόσφαιρα εξερχόμενοι από το άνω τμήμα του σωλήνα πλήρωσης.

Όταν απελευθερωθούν στην ατμόσφαιρα οι πτητικές οργανικές ενώσεις αντιδρούν στο ηλιακό φως με οξείδια του αζώτου συμβάλλοντας στον σχηματισμό του όζοντος της τροπόσφαιρας. Αυτό είναι ένα από τα συστατικά της φωτοχημικής αιθαλομίχλης, η οποία βλάπτει την υγεία του ανθρώπου, τη βλάστηση και τα κατασκευαστικά υλικά.

Το όζον είναι ένας διασυνοριακής φύσεως αέριος ατμοσφαιρικός ρύπος που προκαλεί οξύ ερεθισμό και η έκθεση του ανθρώπινου οργανισμού σε αυτό μπορεί να είναι επιβλαβής για την υγεία. Οι αυξήσεις των επιπέδων του όζοντος στον ατμοσφαιρικό αέρα έχουν συνδεθεί με αυξήσεις στα ποσοστά θνησιμότητας και τη νοσηλεία σε νοσοκομεία για ασθένειες του αναπνευστικού συστήματος. Πέρα από τις επιπτώσεις του στην υγεία του ανθρώπου, έχει αποδειχθεί ότι το όζον έχει καταστροφικές συνέπειες στα φυτά και τις καλλιέργειες. Το όζον έχει επίσης καταστροφικά αποτελέσματα και σε κατασκευαστικά υλικά, όπως στο φυσικό και συνθετικό καουτσούκ, τα επιχρίσματα (χρώματα και βερνίκια) και τα υφάσματα. Σε συνδυασμό με άλλους ρύπους, έχει αποδειχθεί ότι το όζο καταστρέφει το μέταλλο και την πέτρα.

Το βενζόλιο είναι πτητική οργανική ένωση και αποτελεί συστατικό της βενζίνης. Είναι επίσης γνωστή γενοτοξική καρκινογόνος ουσία και συνδέεται με αύξηση του κινδύνου εμφάνισης ασθενειών όπως η λευχαιμία. Η έκθεση του ανθρώπου σε αυτήν επέρχεται με το κάπνισμα καπνού, τους ατμούς βενζίνης και τις εκπομπές από οχήματα.

Επιπλέον, η Επιτροπή αναγνωρίζει ότι η μεγαλύτερη χρησιμοποίηση βιοκαυσίμων (όπως είναι η βιοαιθανόλη στη βενζίνη) μπορεί να οδηγήσει σε υψηλότερες εκπομπές ατμών βενζίνης (βενζόλιο, όζον και άλλες πτητικές ενώσεις) εξαιτίας της αυξημένης πίεσης των ατμών του καυσίμου που προκύπτει.

Η πρόταση της Επιτροπής

Εδώ και αρκετές δεκαετίες έχει αναγνωρισθεί η ανάγκη για καθαρότερο αέρα και έχουν αρχίσει να λαμβάνονται μέτρα σε εθνικό επίπεδο και επίπεδο ΕΕ αλλά, επίσης, και μέσω διεθνών συμβάσεων.

Η βελτίωση της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα είναι μία πρόκληση που πρέπει να αντιμετωπισθεί. Το πρόβλημα της ατμοσφαιρικής ρύπανσης μπορεί να λυθεί μόνο μακροπρόθεσμα και εντός ευρωπαϊκού πλαισίου, ιδίως με την εντατικοποίηση των διασυνοριακών μέτρων. Οι μακροπρόθεσμοι στόχοι για την υγεία και το περιβάλλον, όπως καθορίζονται σε προγενέστερες αποφάσεις, δεν θα επιτευχθούν, σύμφωνα με πρόσφατα πορίσματα, ούτε καν έως το 2020 επί τη βάσει των σημερινών πολιτικών. Η θεματική στρατηγική πρότεινε διάφορα μέτρα για την επίτευξη περαιτέρω προόδου προς την κατεύθυνση των μακροπρόθεσμων στόχων συμπεριλαμβανομένων των πρόσθετων ελέγχων κατά τη διάρκεια του ανεφοδιασμού βενζινοκίνητων οχημάτων σε πρατήρια καυσίμων.

Η παρούσα νομοθετική πρόταση έχει ως στόχο την ανάκτηση ατμών βενζίνης που εκπέμπονται στην ατμόσφαιρα κατά τη διάρκεια του ανεφοδιασμού επιβατικών οχημάτων σε πρατήρια καυσίμων. Μία υφιστάμενη οδηγία (η υπ' αριθ. 1994/63) ορίζει ήδη κανονιστικές ρυθμίσεις για τον έλεγχο των εκπομπών των πτητικών ουσιών από την αποθήκευση και τη διάθεση βενζίνης μεταξύ τερματικών εγκαταστάσεων και πρατηρίων καυσίμων.

Οι ατμοί βενζίνης που εκπέμπονται κατά τη διάρκεια του ανεφοδιασμού επιβατικών οχημάτων επί του παρόντος δεν υπάγονται σε κοινοτικού επιπέδου καθεστώς ρυθμίσεων, μολονότι αρκετά κράτη μέλη έχουν ήδη θεσπίσει κανόνες για τη φάση ΙΙ της ανάκτησης ατμών βενζίνης. Η εμβέλεια αυτών των εθνικών κανονιστικών ρυθμίσεων διαφέρει ιδίως όσον αφορά το ελάχιστο μέγεθος των πρατηρίων υγρών καυσίμων που καλύπτονται, την απαιτούμενη αποτελεσματικότητα στη συλλογή των ατμών και το καθεστώς συμμόρφωσης μετά την εγκατάσταση. Είναι συνεπώς σημαντικό να προταθεί ρύθμιση σε επίπεδο ΕΕ.

Ο έλεγχοι της φάσης ΙΙ ανάκτησης ατμών βενζίνης στα πρατήρια καυσίμων έχουν σκοπό να περιορίσουν τις εκπομπές των πτητικών ουσιών στη διάρκεια του ανεφοδιασμού των μηχανοκίνητων οχημάτων και να ανακτήσουν, σύμφωνα με την πρόταση της Επιτροπής, το 85% τουλάχιστον των ατμών βενζίνης που εκτοπίζονται από τη δεξαμενή καυσίμων του οχήματος.

Η θέση του εισηγητή

Ο εισηγητής θεωρεί ότι η πρόταση της Επιτροπής είναι απαραίτητη, δεδομένης της ανάγκης να ορισθούν περαιτέρω στόχοι για τη μείωση των εκπομπών πτητικών οργανικών ενώσεων με σκοπό την ποιοτική βελτίωση του ατμοσφαιρικού αέρα σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο και των συμφερόντων του κοινωνικού συνόλου, την επιτυχή υιοθέτηση σε ολόκληρο τον κόσμο συστημάτων της φάσης ΙΙ της ανάκτησης ατμών βενζίνης και την ικανότητα της τεχνολογίας στη μείωση κατά 95% των εκπομπών κατά τον ανεφοδιασμό των οχημάτων.

Οι τροπολογίες του εισηγητή στόχο έχουν να ενδυναμώσουν την πρόταση της Επιτροπής, λαμβάνοντας υπόψη:

-  ότι το επίπεδο των εκπομπών των πτητικών ουσιών που προέρχονται από πρατήρια καυσίμων εξαρτάται από τη μικρότερη ή μεγαλύτερη διακίνηση καυσίμων και ότι η έκθεση του ανθρώπου εξαρτάται από την απόσταση των προσώπων από την πηγή εκπομπής. Ως εκ τούτου, όσο κοντύτερα σε πρατήριο καυσίμων ζει ή εργάζεται ένα άτομο, τόσο μεγαλύτερος είναι ο κίνδυνος να έρθει σε επαφή με υψηλές συγκεντρώσεις πτητικών οργανικών ουσιών στον ατμοσφαιρικό αέρα. Τα μικρότερα πρατήρια καυσίμων εκπέμπουν κατ' αναλογία λιγότερες εκπομπές από άλλες κατηγορίες διακίνησης καυσίμων, και

-  το κόστος της εγκατάστασης. Ενώ τα οφέλη από οποιοδήποτε σύστημα της φάσης ΙΙ υπολογίζονται συνήθως με γνώμονα το κοινωνικό σύνολο, είναι ενδιαφέρον να σημειωθεί ότι πολλές φορές η διάθεση εξαρτάται από την οικονομική αξία των ατμών βενζίνης που ανακτούνται. Η ανάκτηση και πώληση των ατμών ως βενζίνη θα μπορούσε μετά από μία συγκεκριμένη χρονική περίοδο να αντισταθμίσει το κόστος εγκατάστασης. Πρόσφατη μελέτη στο ΗΒ κατέδειξε ένα καθαρό οικονομικό όφελος, καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής της εγκαταστάσεως, από την πώληση των ανακτώμενων ατμών για πρατήρια καυσίμων.

Τροπολογίες του εισηγητή

α.   Διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής της οδηγίας σε όλα τα μηχανοκίνητα οχήματα.

β.   Ενίσχυση του επιπέδου προστασίας με την καθιέρωση ελάχιστου επιτρεπτού επιπέδου ανάκτησης ατμών βενζίνης ίσου ή μεγαλύτερου του 95%.

γ.    Συμπερίληψη στο πεδίο εφαρμογής της πρότασης όλων των πρατηρίων καυσίμων που είναι τοποθετημένα κάτω από μόνιμους χώρους κατοικίας ή εργασίας οι οποίοι βρίσκονται σε στάδιο σημαντικών έργων ανακαίνισης, ασχέτως του όγκου των καυσίμων που διακινούν.

δ.   Μείωση της απαιτούμενης διακίνησης καυσίμων των υφιστάμενων πρατηρίων βενζίνης και επιβολή ημερομηνίας συμμόρφωσης γι' αυτά.

ε.    Επίτευξη καλύτερης συμμόρφωσης μέσω δοκιμών, παρακολούθησης και επιθεωρήσεων στα ημερολόγια που τηρούνται στα πρατήρια καυσίμων και θέσπιση της υποχρέωσης των κρατών μελών να υποβάλουν εκθέσεις.

στ.  Καθιέρωση μίας εφικτής και διαφανούς διαδικασίας περί κυρώσεων για μη συμμόρφωση μέσω της εισαγωγής του συστήματος 'κατονομασίας και ονειδισμού' με το οποίο εξασφαλίζεται η συμμόρφωση προς τις κανονιστικές διατάξεις που καθορίζονται στην οδηγία.

ζ.    Θέσπιση ρήτρας επανεξέτασης ώστε η Επιτροπή να καθιερώσει το συντομότερο δυνατόν εναρμονισμένες μεθόδους για τη μέτρηση της αποδοτικότητας δέσμευσης υδρογονανθράκων.

η.   Μετάθεση στο 2010 της προθεσμίας για τη μεταφορά των διατάξεων της οδηγίας στο εσωτερικό δίκαιο των κρατών μελών εις αναγνώριση των δεσμεύσεων που ανέλαβαν να περιορίσουν τις εκπομπές πτητικών οργανικών ενώσεων σύμφωνα με το Πρωτόκολλο του Gothenburg και την Οδηγία της ΕΕ που θεσπίζει εθνικά ανώτατα όρια για τις εκπομπές πτητικών οργανικών ενώσεων.


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Ανάκτηση των ατμών βενζίνης κατά τον ανεφοδιασμό επιβατικών οχημάτων σε πρατήρια καυσίμων

Έγγραφα αναφοράς

COM(2008)0812 – C6-0470/2008 – 2008/0229(COD)

Ημερομηνία υποβολής στο ΕΚ

4.12.2008

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

ENVI

15.12.2008

Γνωμοδοτική(ές) επιτροπή(ες)

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

ITRE

15.12.2008

 

 

 

Αποφάσισε να μη γνωμοδοτήσει

       Ημερομηνία της απόφασης

ITRE

19.1.2009

 

 

 

Εισηγητής(ές)

       Ημερομηνία ορισμού

Δημήτριος Παπαδημούλης

12.1.2009

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

16.2.2009

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

31.3.2009

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

42

1

4

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Georgs Andrejevs, Margrete Auken, Liam Aylward, Pilar Ayuso, Irena Belohorská, Maria Berger, Johannes Blokland, Frieda Brepoels, Hiltrud Breyer, Martin Callanan, Dorette Corbey, Magor Imre Csibi, Chris Davies, Avril Doyle, Edite Estrela, Anne Ferreira, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Gyula Hegyi, Marie Anne Isler Béguin, Dan Jørgensen, Christa Klaß, Urszula Krupa, Jules Maaten, Linda McAvan, Péter Olajos, Miroslav Ouzký, Vittorio Prodi, Dagmar Roth-Behrendt, Guido Sacconi, Daciana Octavia Sârbu, Amalia Sartori, Bogusław Sonik, María Sornosa Martínez, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Åsa Westlund, Glenis Willmott, Αδάμος Αδάμου, Μάριος Ματσάκης, Владко Тодоров Панайотов

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Iles Braghetto, Nicodim Bulzesc, Christofer Fjellner, Johannes Lebech

Αναπληρωτές (άρθρο 178, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Christopher Heaton-Harris, Søren Bo Søndergaard

Ημερομηνία κατάθεσης

2.4.2009

Τελευταία ενημέρωση: 23 Απριλίου 2009Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου