Procedūra : 2008/0221(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A6-0218/2009

Iesniegtie teksti :

A6-0218/2009

Debates :

PV 21/04/2009 - 17
CRE 21/04/2009 - 17

Balsojumi :

PV 22/04/2009 - 6.32
Balsojumu skaidrojumi
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :


ZIŅOJUMS     ***I
PDF 468kWORD 863k
2009. gada 2. aprīļa
PE 418.334v02-00 A6-0218/2009

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par riepu marķēšanu attiecībā uz degvielas patēriņa efektivitāti un citiem būtiskiem parametriem

(COM(2008)0779 – C6-0411/2008 – 2008/0221(COD))

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja

Referents: Ivo Belet

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS
 PASKAIDROJUMS
 Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejaS ATZINUMS
 PROCEDŪRA

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par riepu marķēšanu attiecībā uz degvielas patēriņa efektivitāti un citiem būtiskiem parametriem

(COM(2008)0779 – C6-0411/2008 – 2008/0221(COD))

(Koplēmuma procedūra, pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2008)0779),

–   ņemot vērā EK līguma 251. panta 2. punktu un 95. pantu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C6-0411/2008),

–   ņemot vērā Reglamenta 51. pantu,

–   ņemot vērā Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejas ziņojumu un Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas atzinumu (A6-0218/2009),

1.  apstiprina grozīto Komisijas priekšlikumu;

2.  prasa Komisijai šo priekšlikumu iesniegt vēlreiz, ja tā ir paredzējusi to būtiski grozīt vai aizstāt ar citu tekstu;

3.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai.

Grozījums Nr.  1

Direktīvas priekšlikums

Virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par riepu marķēšanu attiecībā uz degvielas patēriņa efektivitāti un citiem būtiskiem parametriem

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par riepu marķēšanu attiecībā uz degvielas patēriņa efektivitāti un citiem būtiskiem parametriem

 

(Šis grozījums attiecas uz visu tekstu. To pieņemot, attiecīgi grozījumi jāizdara visā tekstā.)

Pamatojums

Loģiski, ka par instrumentu būtu jāizvēlas regula. Saskaņā ar Komisijas apsvērumiem tas tipu apstiprinājums mehāniskajiem transportlīdzekļiem attiecībā uz drošību (COM(2008)0316), kurā risināta piedāvājuma puse, izmantojot minimālās prasības, ir jāpapildina ar šo priekšlikumu, kurš vērsts uz pieprasījuma pusi. Tam būtu jānodrošina riepu kvalitātes standarta līmenis. Regulā tieši apstiprina noteikumus ar atsauci uz marķēšanas pienākumu, jo nav prasības transponēt tos dalībvalstu tiesību aktos.

Grozījums Nr.  2

Direktīvas priekšlikums

4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(4) Riepas raksturo vairāki savstarpēji saistīti parametri. Uzlabojot vienu parametru, piemēram, rites pretestību, var negatīvi ietekmēt citus parametrus, piemēram, saķeri ar slapju ceļu; savukārt, uzlabojot saķeri ar slapju ceļu, var palielināt ārējo rites troksni. Riepu ražotājus ir jāmudina uzlabot visus parametrus.

(4) Riepas raksturo vairāki savstarpēji saistīti parametri. Uzlabojot vienu parametru, piemēram, rites pretestību, var negatīvi ietekmēt citus parametrus, piemēram, saķeri ar slapju ceļu; savukārt, uzlabojot saķeri ar slapju ceļu, var palielināt ārējo rites troksni. Riepu ražotāji ir jāmudina uzlabot visus parametrus, nesamazinot drošības standartus, kuri jau ir sasniegti.

Pamatojums

Ir pilnīgi skaidri jānorāda, ka galvenā prioritāte ir drošība.

Grozījums Nr.  3

Direktīvas priekšlikums

6.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(6a) Lai palielinātu izpratni un informētību par rites pretestību, degvielas ietaupījuma kalkulators, kuru jau izmanto C3 klases riepām, varētu kalpot par nozīmīgu līdzekli, nosakot iespējamo degvielas un naudas ietaupījumu, kā arī CO2 samazinājumu.

Pamatojums

ES līmeņa riepu marķēšanas sistēmas mērķis ir reaģēt uz informācijas trūkuma izraisīto nepietiekamo tirgus attīstību degvielu taupošu riepu aspektā. Degvielas ietaupījuma kalkulators varētu sekmēt to, ka patērētāji būtu labāk informēti, lai izdarītu izvēli.

Grozījums Nr.  4

Direktīvas priekšlikums

10.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(10a) Sniega riepām un ziemas riepām ziemeļu klimatam ir īpaši parametri, kuri nav pilnīgi pielīdzināmi parastajām riepām. Lai nodrošinātu, ka galalietotāji var pieņemt skaidrus un apzinātus lēmumus, šo riepu parametriem ir jābūt norādītiem tādā veidā, lai tās var salīdzināt ar parastām riepām.

Pamatojums

Šajā priekšlikumā nav īpašu noteikumu par sniega riepām (vai ziemas riepām ziemeļu klimatam). Tas ir trūkums, jo to parametrus (piemēram, saķeri ar mitru ceļu) nevar salīdzināt ar parastām riepām. Tāpēc ir jāpielāgo šādu riepu marķējums, kas atspoguļotu to īpašības. Tas jādara ar komitoloģijas procedūru, jo vēl nav ieviestas klasifikācijas tabulas un testēšanas metodes.

Grozījums Nr.  5

Direktīvas priekšlikums

11.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(11a) Riepu ražotāji, piegādātāji un izplatītāji būtu jāmudina pildīt šīs regulas noteikumus jau pirms 2012. gada, lai tādējādi paātrinātu sistēmas atzīšanu un tās radīto priekšrocību izmantošanu.

Pamatojums

Iespējami drīza marķēšanas sistēmas ieviešana, sākumā pamatojoties uz brīvprātības principu, veicinās sistēmas atzīšanu no patērētāju puses un ļaus ātrāk panākt degvielas patēriņa, CO2 emisiju un satiksmes trokšņa samazinājumu.

Grozījums Nr.  6

Direktīvas priekšlikums

17.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(17a) Potenciālajiem pircējiem būtu jāsaņem standartizēta papildinformācija ar skaidrojumu par katru marķējumā iekļauto rādītāju — degvielas patēriņa efektivitāti, saķeri ar slapju ceļu, trokšņa emisiju — un to svarīgumu, kā arī informācijā jāiekļauj degvielas ietaupījuma kalkulators, kurš parāda vidējo degvielas un izmaksu ietaupījumu un CO2 samazinājumu. Šī informācija jāsniedz ES tīmekļa vietnē par riepu marķēšanu un visās tirdzniecības vietās skaidrojošu bukletu un plakātu veidā. Šīs tīmekļa vietnes adrese skaidri jānorāda marķējumā un visos tehniskajos reklāmizdevumos.

Pamatojums

Centrāls, neatkarīgs, autoritatīvs informācijas avots ir būtisks, lai sekmētu pārredzamību un lai marķēšanas sistēmu akceptētu iedzīvotāji. Tīmekļa vietnē sniegs vienkāršu, īsu katras piktogrammas skaidrojumu. Tīmekļa vietnē būtu jāizskaidro marķēšanas sistēmas jēga un autovadītāju un pārvadātāju ieguvumi, kā arī kopējais ieguldījums CO2 emisiju un satiksmes radītā trokšņa mazināšanā. Šī vietne būtu jāizveido un jāuztur Komisijai kā atbildīgai iestādei par marķēšanas sistēmu, lai nodrošinātu, ka visiem patērētājiem ES teritorijā tiktu sniegta viena un tā pati informācija.

Grozījums Nr.  7

Direktīvas priekšlikums

19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(19) Gadījumos, kad dalībvalstis izveido rosinošus pasākumus, kas veicina degvielu taupošu riepu izmantošanu, ir lietderīgi noteikt minimālās degvielas patēriņa efektivitātes klases, lai izvairītos no iekšējā tirgus sadrumstalotības. Viens no šādiem veicinošiem pasākumiem var būt valsts atbalsts. Šī direktīva neskar jebkādu turpmāku valsts atbalsta procedūru iznākumu, kas šajā sakarā var tikt īstenotas saskaņā ar Līguma 87. un 88. pantu.

(19) Lai sasniegtu mērķi autotransporta CO2 emisiju samazināšanā, dalībvalstīm būtu lietderīgi izveidot rosinošus pasākumus, kas veicina degvielu taupošu riepu izmantošanu. Šiem rosinošajiem pasākumiem ir jābūt ║ saskaņā ar Līguma 87. un 88. pantu. Lai izvairītos no iekšējā tirgus sadrumstalotības, ir jānosaka minimālās degvielas patēriņa efektivitātes klases.

Pamatojums

Nozīmīgs dalībvalstu instruments CO2 emisiju samazināšanai ir izveidot rosinošus (fiskālus) pasākumus, lai veicinātu noturīgāku riepu lietošanu. Šiem rosinošajiem pasākumiem ir jābūt saskaņā ar noteikumu par valsts atbalstu, un to mērķim ir jābūt degvielu vistaupošāko riepu lietošanai.

Grozījums Nr.  8

Direktīvas priekšlikums

20. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(20) Lai sasniegtu šo marķēšanas noteikumu mērķus, ļoti svarīgi ir, lai ražotāji, piegādātāji un izplatītāji ievērotu šos noteikumus. Tāpēc dalībvalstīm ir jāpārrauga šo noteikumu ievērošana, veicot tirgus uzraudzību un regulāras retrospektīvas pārbaudes.

(20) Lai sasniegtu šo marķēšanas noteikumu mērķus, ļoti svarīgi ir, lai ražotāji, piegādātāji un izplatītāji ievērotu šos noteikumus un lai Kopienā tiktu nodrošināti līdzvērtīgi konkurences apstākļi. Tāpēc dalībvalstīm ir jānosaka efektīvi pasākumi, tostarp tirgus uzraudzība, regulāras retrospektīvas pārbaudes un efektīvas sankcijas, kuras būtu pietiekamas, lai nodrošinātu šīs regulas noteikumu īstenošanu.

Pamatojums

Lai Kopienā un arī saistībā ar starptautiskajiem konkurentiem nodrošinātu līdzvērtīgus konkurences apstākļus, ir ārkārtīgi svarīgi, lai šīs regulas noteikumus aktīvi ieviestu ikvienā dalībvalstī.

Grozījums Nr.  9

Direktīvas priekšlikums

20.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(20a) Dalībvalstīm, īstenojot šīs regulas atbilstīgos noteikumus, būtu jācenšas atturēties no pasākumiem, kuri mazajiem un vidējiem uzņēmumiem (MVU) uzspiež nepamatotus, birokrātiskus un smagnējus pienākumus, un pēc iespējas jāņem vērā to specifiskās vajadzības, kā arī finansiālie un administratīvie ierobežojumi MVU.

Pamatojums

MVU nav tādu pašu finanšu un administratīvo resursu kā lielākiem uzņēmumiem. Turklāt MVU ir īpaši jutīgi pret birokrātiskām un smagnējām sistēmām. Tādēļ ir svarīgi uzsvērt, ka dalībvalstīm, īstenojot šo regulu, jāņem vērā MVU nestabilā situācija.

Grozījums Nr.  10

Direktīvas priekšlikums

20.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(20b) Šīs regulas īstenošanas atbilstīgai novērtēšanai jāveic pārskatīšana, lai noteiktu, vai ir nepieciešami grozījumi. Šajā pārskatīšanā galvenā vērība būtu jāpievērš jo īpaši tam, kā marķējumu, tostarp trokšņa parametru, izprot patērētāji, kā arī piemērošanos tehniskām izmaiņām.

Grozījums Nr.  11

Direktīvas priekšlikums

1. pants

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Šīs direktīvas mērķis ir palielināt autotransporta degvielas patēriņa efektivitāti.

Šīs regulas mērķis ir palielināt autotransporta drošību un ekonomisko un ekoloģisko efektivitāti, veicinot degvielu taupošu, drošu un klusu riepu izmantošanu.

Ar šo direktīvu izveido sistēmu informācijas sniegšanai par riepu parametriem, tam izmantojot marķējumu.

Ar šo regulu izveido sistēmu saskaņotas informācijas sniegšanai par riepu parametriem, tam izmantojot marķējumu, lai patērētāji varētu izdarīt apzinātu izvēli, iegādājoties riepas.

Pamatojums

Ar šo grozījumu uzsver integrēto pieeju šajā regulā.

Grozījums Nr.  12

Direktīvas priekšlikums

3. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2a) „sniega riepa” ir riepa, kuras protektora raksts, sastāvs un struktūra sākotnēji ir paredzēti labākai darbībai sniega apstākļos, salīdzinot ar parasto riepu, ar spēju labāk uzsākt vai saglabāt transportlīdzekļa kustību;

Pamatojums

Šā priekšlikuma definīcijas būtu jāsaskaņo ar tekstu, par kuru nesen vienojās, proti, par priekšlikumu regulai par tipa apstiprinājuma prasībām attiecībā uz vieglo automobiļu vispārējo drošību.

Grozījums Nr.  13

Direktīvas priekšlikums

3. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3) “tirdzniecības vieta” ir vieta, kur riepas ir izliktas apskatei, tiek glabātas vai piedāvātas tirdzniecībā, tostarp automobiļu izstāžu zāles, ja tajās izliktas apskatei riepas, kas nav uzmontētas transportlīdzekļiem;

3) “tirdzniecības vieta” ir vieta, kur riepas ir izliktas apskatei vai piedāvātas tirdzniecībā, tostarp automobiļu izstāžu zāles, ja tajās izliktas apskatei riepas, kas nav uzmontētas transportlīdzekļiem;

Pamatojums

Riepas var glabāt loģistikas centros vai noliktavās, kas nav pieejamas patērētājiem, un tāpēc tās nedrīkst uzskatīt par „tirdzniecības vietām”.

Grozījums Nr.  14

Direktīvas priekšlikums

3. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4) “tehniski reklāmizdevumi’ ir jebkādi drukāti un elektroniski materiāli, ko izmanto riepu vai transportlīdzekļu tirgvedībā, šādu materiālu mērķauditorija ir gala lietotāji vai izplatītāji, un tie raksturo atsevišķus riepas parametrus; par minētajiem materiāliem uzskata arī tehniskās rokasgrāmatas, brošūras, tirgvedību internetā, informatīvas lapas un katalogus;

4) “tehniski reklāmizdevumi” ir tehniskās rokasgrāmatas, brošūras, bukleti un katalogi drukātā vai elektroniskā veidā vai tādi, kas ievietoti internetā, izņemot reklāmu plašsaziņas līdzekļos, un kurus izmanto riepu vai transportlīdzekļu tirdzniecībā, šādu materiālu mērķauditorija ir galalietotāji vai izplatītāji, un šie izdevumi raksturo konkrētus riepas parametrus;

Pamatojums

Grozījumos skaidrota tehniskās literatūras būtība drukātā vai elektroniskā (piemēram, internets) veidā (atšķirīgi no reklāmas plašsaziņas līdzekļos, piemēram, presē, internetā, TV utt.). [Otrais pamatojuma teikums neattiecas uz tekstu angļu valodā/latviešu valodā].

Grozījums Nr.  15

Direktīvas priekšlikums

3. pants – 5.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

5a) „degvielas ietaupījuma kalkulators” ir riepu marķēšanai paredzētajās tīmekļa vietnēs sniegts aprēķina modelis, lai parādītu iespējamo vidējo degvielas ietaupījumu, CO2 emisijas un izmaksu samazinājumu C1, C2 un C3 klases riepām;

Pamatojums

Lai parādītu, kādas būs tiešās priekšrocības transportlīdzekļu vadītājiem, pārvadātājiem un citiem pircējiem attiecībā uz degvielas patēriņu un tēriņiem, kā arī ekoloģiskos ieguvumus.

Grozījums Nr.  16

Direktīvas priekšlikums

3. pants – 5.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

5b) „ES tīmekļa vietne par riepu marķēšanu” ir Komisijas administrēts centrāls tiešsaistes informācijas avots, kurā sniegti skaidrojumi un papildinformācija par katru riepas marķējumā iekļauto raksturlielumu un ievietots degvielas ietaupījuma kalkulators;

Pamatojums

Centrāls, neatkarīgs, autoritatīvs informācijas avots ir būtisks, lai sekmētu pārredzamību un lai marķēšanas sistēmu akceptētu iedzīvotāji. Tīmekļa vietnē sniegs vienkāršu, īsu katras piktogrammas skaidrojumu. Tīmekļa vietnē būtu jāizskaidro marķēšanas sistēmas jēga, autovadītāju un pārvadātāju ieguvumi, kā arī vispārējais ieguldījums CO2 emisiju un satiksmes radītā trokšņa mazināšanā. Šī vietne būtu jāizveido un jāuztur Komisijai kā atbildīgajai iestādei par marķēšanas sistēmu, lai nodrošinātu, ka visiem patērētājiem ES teritorijā tiktu sniegta viena un tā pati informācija.

Grozījums Nr.  17

Direktīvas priekšlikums

3.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

3.a pants

 

Komisijas pienākumi

 

1. Eiropas Komisija ne vēlāk kā 2010. gada septembrī izveido ES tīmekļa vietni par riepu marķēšanu un administrē šo vietni kā centrālo informācijas avotu par visiem riepu marķējumā iekļautajiem raksturlielumiem.

 

Riepu un transportlīdzekļu tirdzniecības vietās izplata skaidrojošus bukletus un plakātus, kuros sniegta tāda pati pamatinformācija kā minētajā tīmekļa vietnē.

 

Tirdzniecības vietā nodrošina bukletus un plakātus atbilstīgās valodās.

 

Tīmekļa vietnes, bukletu un plakātu saturs ir šāds:

 

i) uz marķējuma uzdrukāto piktogrammu skaidrojums;

 

ii) degvielas ietaupījuma kalkulators, ar kuru nosaka potenciālo degvielas un naudas ietaupījumu, kā arī CO2 samazinājumu, izmantojot C1, C2 un C3 klases riepas ar zemu rites pretestību;

 

iii) paziņojums, kurā uzsvērts, ka faktiskais degvielas ietaupījums un satiksmes drošība lielā mērā ir atkarīgi no vadītāja uzvedības, jo īpaši tādiem faktoriem kā:

 

– ekoloģisks braukšanas stils, kas var būtiski samazināt degvielas patēriņu;

 

– spiediens riepās, kas regulāri jāpārbauda, lai uzlabotu saķeri ar slapju ceļu un degvielas patēriņa efektivitāti;

 

– bremzēšanas ceļs, kas vienmēr ir strikti jāievēro.

 

2. Lai patērētājam darītu zināmas riepu izvēles sekas turpmāk saistībā ar degvielas izdevumiem, Komisija katrai riepu klasei (C1, C2, C3) izstrādā formulu, ar kuru aprēķina papildu degvielas patēriņu vai degvielas ietaupījumu šo riepu pilnam komplektam ekspluatācijas laikā salīdzinājumā ar tās pašas kategorijas C klases riepām. Minētajās formulās izmanto šādus datus:

 

– riepu klases paredzamo vidējo ekspluatācijas laiku ES — kilometros;

 

– paredzamo vidējo degvielas patēriņu uz kilometru ES reālos ekspluatācijas apstākļos transportlīdzeklim, kas aprīkots ar attiecīgās klases riepām;

 

– paredzamo īpatsvaru (procentos) degvielas ietaupījumam, ko sasniedz ar samazinātu rites pretestību kg/t transportlīdzeklim, kas aprīkots ar attiecīgās klases riepām;

 

Formulas un rezultāti attiecībā uz degvielas patēriņu, izmaksām naudas izteiksmē un CO2 emisijām tiek publiskoti ES tīmekļa vietnē par riepu marķēšanu un var tikt pavairoti riepu ražotāju, izplatītāju un mazumtirgotāju tīmekļa vietnēs.

 

3. Komisija izstrādā vadlīnijas ražotājiem, piegādātājiem un izplatītājiem par atbilstīgās marķējuma informācijas sniegšanu tehniskajos un reklāmizdevumos, tostarp attiecīgā gadījumā ieteikumus grafiskam attēlojumam.

Pamatojums

Jaunajā pantā uzsvērti Komisijas pienākumi saistībā ar tīmekļa vietni, aprēķinu un saziņu par degvielas ietaupījuma kalkulatoru, kā arī vadlīnijām par marķējuma informāciju.

ES līmenī jānosaka kopīgas formulas, ar kurām saskaņā aprēķina un publisko turpmākos degvielas ietaupījumus vai papildu degvielas patēriņu.

Informācijai, kuru izplata dažādajos tehniskajos un reklāmizdevumos, jābūt uzreiz atpazīstamai vizuāli, to nosakot Eiropas līmenī, un tā jāsniedz iespējamiem pircējiem labi saskatāmā vietā.

Grozījums Nr.  18

Direktīvas priekšlikums

4. pants – 1. un 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1) Piegādātāji nodrošina to, ka C1 un C2 klases riepām, kuras piegādā izplatītājiem vai gala lietotājiem, uz riepas protektora atrodas marķējuma uzlīme, kurā norādīta degvielas patēriņa efektivitātes klase (atbilstīgi I pielikuma A daļas noteikumiem) un ārējā rites trokšņa izmērītā vērtība (atbilstīgi I pielikuma C daļas noteikumiem); C1 klases riepu marķējumā norāda arī saķeri ar slapju ceļu raksturojoši klasi — atbilstīgi I pielikuma B daļas noteikumiem.

1) Piegādātāji nodrošina to, ka izplatītājiem vai galalietotājiem nogādātajām C1 un C2 klases riepām ir pievienots jebkāda veida marķējums vai uzlīme uz riepas protektora, kurā norādīta degvielas patēriņa efektivitātes un saķeri ar slapju ceļu raksturojošā klase, kā arī ārējā rites trokšņa izmērītā vērtība (atbilstīgi I pielikuma A, B un C daļas noteikumiem).

2) Šā panta 1. punktā minētajam marķējuma formātam ir jāatbilst II pielikumā iestrādātajiem noteikumiem.

2) Šā panta 1. punktā minētajam uzlīmes un marķējuma formātam ir jāatbilst II pielikumā iestrādātajiem noteikumiem.

Grozījums Nr.  19

Direktīvas priekšlikums

4. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3) Piegādātāji tehniskajos reklāmizdevumos degvielas patēriņa efektivitātes klasi, saķeri ar slapju ceļu raksturojošo klasi un ārējā rites trokšņa izmērīto vērtību saskaņā ar I pielikumā iestrādātajiem noteikumiem norāda III pielikumā noteiktajā kārtībā.

3) Piegādātāji tehniskajos reklāmizdevumos degvielas patēriņa efektivitātes klasi, saķeri ar slapju ceļu raksturojošo klasi un ārējā rites trokšņa izmērīto vērtību saskaņā ar I pielikumā iestrādātajiem noteikumiem norāda III pielikumā noteiktajā kārtībā. C2 un C3 riepām norāda arī izmērītās rites pretestības koeficientu.

Grozījums Nr.  20

Direktīvas priekšlikums

4. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

4a) Piegādātāji publiski pieejamā datubāzē sniedz tipa apstiprinājuma testa laikā izmērītās vērtības attiecībā uz rites pretestības koeficientu (izteiktu kg/t), saķeres ar slapju ceļu indeksu (izteiktu kā darbības indeksu G, salīdzinot ar standarta atskaites riepu) un trokšņu emisijām (izteiktām dB).

Pamatojums

Lai riepu marķēšanas sistēmai nodrošinātu uzticamību un sekmes, ir būtiski, ka to pienācīgi ievieš attiecīgās valsts iestādes. Lai veicinātu efektīvu un saskaņotu verifikācijas procedūru un marķēšanas sistēmas atbilstīgu piemērošanu, ir svarīgi, ka rites pretestības, saķeres un trokšņa izmērītās vērtības ir publiski pieejamas. Šai informācijai jābūt pieejamai plašai sabiedrībai, bet jo īpaši jābūt valsts iestāžu rīcībā uzraudzības un ieviešanas mērķiem. Tai būtu jābūt pieejamai ražotāju tīmekļa vietnēs.

Grozījums Nr.  21

Direktīvas priekšlikums

4. pants – 4.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

4b) Piegādātāji katra riepas modeļa iekšpusē vai sānu malās norāda tipa apstiprinājuma testā izmērītās vērtības, kas saistītas ar rites pretestības koeficientu (izteiktu kg/t), saķeres ar mitru ceļu indeksu (izteiktu kā darbības indeksu G, salīdzinot to ar attiecīgu standarta atskaites riepu) un trokšņa emisijām (izteiktām dB).

Pamatojums

Tipa apstiprināšanas pārbaužu deklarācija par izmērītajām vērtībām, ko sniedz riepas sānu malā, veicinās riepu marķēšanas sistēmas atbilstīgu ieviešanu. Datu iespiešana sānu malās būs noderīga iestādēm, izplatītājiem un mazumtirgotājiem, lai uzraudzītu marķējuma pareizu atrašanās vietu un dokumentāciju, pārbaudītu klasifikāciju un lai pārbaudītu apstiprinātās izmērītās vērtības, ja riepu testē atkārtoti.

Izmaksas par datu iespiešanu sānu malās vienai riepai ir niecīgas (saskaņā ar ietekmes vērtējumu — papildu EUR 13 par vienu iespiedumu, un ko pārnes uz visu ražošanas ciklu, kurā notiek iespiešana).

Grozījums Nr.  22

Direktīvas priekšlikums

5. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1) Izplatītāji nodrošina to, ka tirdzniecības vietā riepām labi redzamā vietā ir piestiprinātas uzlīmes, kuras piegādātāji ir sagatavojuši saskaņā ar 4. panta 1) punktu.

1) Izplatītāji nodrošina to, ka labi redzamā veidā riepām ir piestiprinātas uzlīmes vai marķējumi, kurus piegādātāji ir sagatavojuši saskaņā ar 4. panta 1) punktu, vai pieejama sīkāka paskaidrojoša informācija par marķējumu, kā noteikts II pielikuma 2.a punktā, un ko izvieto vai nu uz riepas, vai attiecīgi tās tuvumā tirdzniecības vietā.

Grozījums Nr.  23

Direktīvas priekšlikums

5. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2) Ja tirdzniecībā piedāvātās riepas nav redzamas gala lietotājam, izplatītājs gala lietotāju nodrošina ar ziņām par attiecīgo riepu degvielas patēriņa efektivitātes klasi, saķeri ar slapju ceļu raksturojošo klasi un ārējā rites trokšņa izmērīto vērtību.

2) Ja tirdzniecībā piedāvātās riepas nav redzamas galalietotājam, izplatītājs galalietotāju nodrošina ar dokumentāciju par attiecīgo riepu degvielas patēriņa efektivitātes klasi, saķeri ar slapju ceļu raksturojošo klasi un ārējā rites trokšņa izmērīto vērtību.

Pamatojums

Skaidrības labad. Mutiska informācija nav pietiekama, un nevar ieviest tās obligātu sniegšanu.

Grozījums Nr.  24

Direktīvas priekšlikums

5. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3) C1 un C2 klases riepām izplatītāji norāda degvielas patēriņa efektivitātes klasi un ārējā rites trokšņa izmērīto vērtību līdz ar rēķiniem, ko gala lietotājiem izsniedz, kad tie iegādājas riepas. C1 klases riepām norāda arī saķeri ar slapju ceļu raksturojošo klasi.

3) C1, C2 un C3 klases riepām izplatītāji sniedz marķējuma paskaidrojuma informāciju, kā noteikts II pielikuma 2.a vai 2.b daļā, norādot degvielas patēriņa efektivitātes klasi, saķeri ar slapju ceļu raksturojošo klasi un ārējā rites trokšņa izmērīto vērtību, kā noteikts attiecīgi I pielikuma A, B un C daļā, rēķinos vai līdz ar rēķiniem, ko galalietotājiem izsniedz, kad tie iegādājas riepas.

Grozījums Nr.  25

Direktīvas priekšlikums

6. pants

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Automobiļu piegādātāju un automobiļu izplatītāju pienākumi

Transportlīdzekļu piegādātāju un transportlīdzekļu izplatītāju pienākumi

Dalībvalstis nodrošina to, ka automobiļu piegādātāji un automobiļu izplatītāji izpilda šādus noteikumus.

Dalībvalstis nodrošina to, ka transportlīdzekļu piegādātāji un transportlīdzekļu izplatītāji izpilda šādus noteikumus.

1) Automobiļu piegādātāji un automobiļu nodrošina, ka tehniskos reklāmizdevumos ir sniegtas ziņas par riepām, kuras uzmontētas jauniem transportlīdzekļiem; minētajās ziņās norāda degvielas patēriņa efektivitātes klasi (atbilstīgi I pielikuma A daļai), ārējā rites trokšņa izmērīto vērtību (atbilstīgi I pielikuma C daļai) un — C1 klases riepām — saķeri ar slapju ceļu raksturojošo klasi (atbilstīgi I pielikuma B daļai).

1) Transportlīdzekļu piegādātāji un transportlīdzekļu izplatītāji sniedz ziņas par riepām, kuras uzmontētas jauniem transportlīdzekļiem; minētajās ziņās norāda degvielas patēriņa efektivitātes klasi (atbilstīgi I pielikuma A daļai), ārējā rites trokšņa izmērīto vērtību (atbilstīgi I pielikuma C  daļai) un — C1 klases riepām — saķeri ar slapju ceļu raksturojošo klasi (atbilstīgi I pielikuma B daļai) III pielikumā noteiktajā kārtībā. Šajā informācijā ietver vismaz elektroniskos tehniskos reklāmizdevumus un to sniedz galalietotājiem pirms transportlīdzekļa pārdošanas.

2) Ja jauns transportlīdzeklis var būt aprīkots ar dažāda tipa riepām, bet gala lietotājiem nav piedāvāta iespēja izvēlēties tipus, tad III pielikumā noteiktajā kārtībā tehniskajos reklāmizdevumos norāda šo riepu tipu zemākā degvielas patēriņa efektivitātes klasi, saķeri ar slapju ceļu raksturojošo klasi un augstākā ārējā rites trokšņa izmērīto vērtību.

2) Ja jauns transportlīdzeklis var būt aprīkots ar dažāda tipa riepām, bet galalietotājiem nav piedāvāta iespēja izvēlēties tipus, tad 1. punktā minētajā informācijā norāda šo riepu tipu zemākā degvielas patēriņa efektivitātes klasi, saķeri ar slapju ceļu raksturojošo klasi un augstākā ārējā rites trokšņa izmērīto vērtību.

3) Ja gala lietotājiem piedāvā iespēju no vairākiem riepu tipiem izvēlēties jaunam automobilim uzstādāmā tipa riepas, tad automobiļu piegādātāji III pielikumā noteiktajā kārtībā tehniskajos reklāmizdevumos norāda šo riepu tipu degvielas patēriņa efektivitātes klasi, saķeri ar slapju ceļu raksturojošo klasi un ārējā rites trokšņa izmērīto vērtību.

3) Ja galalietotājiem piedāvā iespēju no vairākiem riepu tipiem izvēlēties jaunam automobilim uzstādāmā tipa riepas, tad 1. punktā minētajā informācijā norāda visu šo riepu tipu degvielas patēriņa efektivitātes klasi, saķeri ar slapju ceļu raksturojošo klasi un ārējā rites trokšņa izmērīto vērtību.

4) Ja gala lietotājiem piedāvā iespēju izvēlēties no vairākiem riepu tipiem izvēlēties jaunam automobilim uzstādāmā tipa riepas, tad automobiļu izplatītāji pirms pārdošanas sniedz informāciju par šo riepu tipu degvielas patēriņa efektivitātes klasi, saķeri ar slapju ceļu raksturojošo klasi un ārējā rites trokšņa izmērīto vērtību.

 

Grozījums Nr.  26

Direktīvas priekšlikums

7. pants

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Informāciju, kas saskaņā ar 4., 5. un 6. pantu jāsniedz par riepu degvielas patēriņa efektivitātes klasi, ārējā rites trokšņa izmērīto vērtību un saķeri ar slapju ceļu raksturojošo klasi, iegūst, izmantojot 1. pielikumā norādītās harmonizētās testēšanas metodes.

Informāciju, kas saskaņā ar 4., 5. un 6. pantu jāsniedz par riepu degvielas patēriņa efektivitātes klasi, ārējā rites trokšņa izmērīto vērtību un saķeri ar slapju ceļu raksturojošo klasi, iegūst, izmantojot 1. pielikumā norādītās harmonizētās testēšanas metodes. Izmantojot harmonizētus testus, galalietotājiem sniedz pārbaudīto īpašību uzticamu un pilnībā raksturojošu klasifikāciju.

Pamatojums

Pamatojoties uz satiksmes drošību un patērētāju aizsardzību, harmonizētas testēšanas metodes ir jāievieš saskaņā ar tādiem pašiem nosacījumiem kā tie, kurus piemēro reālās izmantošanas laikā. Neprecīzas vai sliktas imitācijas pārbaudes var papildus radīt patērētāju neizpratni.

Grozījums Nr.  27

Direktīvas priekšlikums

8. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

Šādas verifikācijas neskar nekādu ES transportlīdzekļu vai riepu tipu apstiprinājumu, kas piešķirts saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2007. gada 5. septembra Direktīvu  2007/46/EK, ar ko izveido sistēmu mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju, kā arī tādiem transportlīdzekļiem paredzētu sistēmu, sastāvdaļu un atsevišķu tehnisku vienību apstiprināšanai1, vai ar Regulu (EK) Nr. .../... [par tipa apstiprinājuma prasībām attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu vispārējo drošību]. Novērtējot atbilstību, dalībvalstis attiecīgā gadījumā ņem vērā arī riepu tipa apstiprinājuma dokumentāciju un atbilstīgu papildu dokumentāciju, kuru sniedz piegādātāji.

 

____________

1OV L 263, 9.10.2007., 1. lpp.

Pamatojums

Lai sniegtu automobiļu un riepu ražotājiem juridisku noteiktību, jābūt skaidrībai, ka pārbaužu rezultātā dalībvalstis nedrīkstētu bloķēt to automobiļu un riepu brīvu apriti ES, kuru tipi ir apstiprināti. Lai samazinātu un saskaņotu ar riepām veiktos testus, tā mazinot ražotāju administratīvo slogu un testēšanas izmaksas, testēšanā jāizmanto tādas pašas metodes, kā definēts tiesību aktos par riepu tipa apstiprināšanu.

Grozījums Nr.  28

Direktīvas priekšlikums

8. pants – 1.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

Dalībvalstis nodrošina, ka kompetentās iestādes izveido sistēmu regulāru pārbaužu un ārkārtas pārbaužu veikšanai tirdzniecības vietās, lai nodrošinātu šīs regulas prasību ievērošanu.

Pamatojums

Lai nodrošinātu efektīvu un saskaņotu marķēšanas sistēmas ieviešanu visā ES. Saistībā ar citām enerģijas marķēšanas sistēmām patērētāju organizācijas ir konstatējušas regulārus produktu nepareizas marķēšanas, kā arī pieprasītas informācijas nesniegšanas gadījumus. Dalībvalstīm, veicot izlases veida kontroli, ir jāpārbauda, vai ražojumi ir pareizi marķēti un vai būtiska informācija ir pieejama visos tirdzniecības materiālos, tostarp noliktavās glabāto krājumu sarakstos, katalogos, brošūrās un tīmekļa vietnēs.

Grozījums Nr.  29

Direktīvas priekšlikums

9. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. Dalībvalstis uzskata, ka marķējums un informācija par ražojumu atbilst šīs direktīvas noteikumiem, ja vien dalībvalstu rīcībā nav pretēju pierādījumu. Deklarēto vērtību precizitātes izvērtēšanas vajadzībām tās var pieprasīt, lai piegādātāji iesniedz tehnisko dokumentāciju.

2. Dalībvalstis uzskata, ka marķējums un informācija par ražojumu atbilst šīs regulas noteikumiem, ja vien dalībvalstu rīcībā nav pretēju pierādījumu. Deklarēto vērtību precizitātes izvērtēšanas vajadzībām tās var pieprasīt, lai piegādātāji saskaņā ar 4. panta 4. punktu iesniedz tehnisko dokumentāciju.

Pamatojums

Ir svarīgi nodrošināt, ka uz marķējuma esošā informācija ir precīza un balstīta uz saskaņotām testēšanas metodēm, kuras ir noteiktas ANO Eiropas Ekonomikas komisijas noteikumos. Dalībvalstīm, pamatojoties uz riepu piegādātāju sniegto tehnisko dokumentāciju, ir jāpārbauda, vai uz marķējuma esošā informācija patiešām ir pareiza.

Grozījums Nr.  30

Direktīvas priekšlikums

10. pants

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Dalībvalstis nedrīkst īstenot veicinošus pasākumus attiecībā uz riepām, kuru degvielas patēriņa efektivitātes klase ir zemāka par C klasi I pielikuma A daļas nozīmē.

Dalībvalstis nedrīkst īstenot veicinošus pasākumus attiecībā uz riepām, kuru degvielas patēriņa efektivitātes klase vai saķeri ar slapju ceļu raksturojošā klase ir zemāka par C klasi I pielikuma attiecīgās A un B daļas nozīmē.

Pamatojums

Saskaņā ar Komisijas priekšlikuma apsvērumiem, konkrēti, 4. apsvērumu (jo īpaši uzsverot, ka rites pretestība var negatīvi ietekmēt citus parametrus, piemēram, saķeri ar slapju ceļu. „Riepu ražotāji ir jāmudina uzlabot visus parametrus”), iespējamo stimulu sistēmā ņem vērā apsvērumus arī saistībā ar saķeri ar slapju ceļu. Nav pircēja interesēs tas, ka dalībvalsts paredz stimulus, piemēram, A klases riepām par degvielas patēriņa efektivitāti un E klases riepām par saķeri ar slapju ceļu.

Grozījums Nr.  31

Direktīvas priekšlikums

11. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

1a) Prasību ieviešana attiecībā uz sniega riepām vai ziemas riepām ziemeļu klimatam.

Pamatojums

Šajā priekšlikumā nav īpašu noteikumu par sniega riepām (vai ziemas riepām ziemeļu klimatam). Tas ir trūkums, jo to parametrus (piemēram, saķeri ar mitru ceļu) nevar salīdzināt ar parastām riepām. Tāpēc ir jāpiemēro šādu riepu marķējums, kas atspoguļotu to īpašības. Tas jādara ar komitoloģijas procedūru, jo vēl nav ieviestas klasifikācijas tabulas un testēšanas metodes.

Grozījums Nr.  32

Direktīvas priekšlikums

11. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2) Prasību noteikšana attiecībā uz citiem būtiskiem parametriem, ciktāl šie parametri ietekmē vidi, veselību vai drošību, — ar nosacījumu, ka ir pieejamas piemērotas harmonizētas testēšanas metodes un ka šādas prasības ir rentablas.

svītrots

Pamatojums

Jauni parametri ir jāievieš ar koplēmuma, nevis komitoloģijas procedūru.

Grozījums Nr.  33

Direktīvas priekšlikums

12. pants

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Sankcijas

Izpilde un sankcijas

Dalībvalstis pieņem noteikumus par sankcijām, kas piemērojamas par atbilstīgi šai direktīvai pieņemto attiecīgās valsts noteikumu pārkāpumiem, un veic visus to īstenošanai vajadzīgos pasākumus. Paredzētajām sankcijām jābūt efektīvām, samērīgām un atturošām. Dalībvalstis minētos noteikumus dara zināmus Komisijai ne vēlāk kā 18 mēnešus pēc šīs direktīvas stāšanās spēkā un bez kavēšanās informē Komisiju par jebkādiem vēlākiem grozījumiem, kas tos ietekmē.

1. Dalībvalstis, pastāvīgi apmainoties ar informāciju, nodrošina ciešu sadarbību tirgus uzraudzībā, lai konsekventi īstenotu šo regulu. Dalībvalstis veic atbilstīgus pasākumus regulāru retrospektīvu pārbaužu jomā, lai nodrošinātu, ka riepām, kuras nav pienācīgi marķētas, panāktu atbilstību vai ka tās tiek izņemtas no tirgus.

 

 

2. Dalībvalstis ievieš pasākumus, kas paredz sankcijas par šīs regulas noteikumu pārkāpumiem, tostarp noteikumus par sankcijām, kas piemērojamas par atbilstīgi šai regulai pieņemto attiecīgās valsts noteikumu pārkāpumiem, un noteikumus, ar kuriem nodrošina pasākumu īstenošanu.

 

3. Šie pasākumi ir efektīvi, samērīgi un atturoši.

 

4. Dalībvalstis minētos pasākumus un jebkādus turpmākus grozījumus dara zināmus Komisijai bez kavēšanās.

Pamatojums

Lai visiem riepu ražotājiem Kopienā un starptautiskajiem konkurentiem nodrošinātu līdzvērtīgus konkurences apstākļus, ir ārkārtīgi svarīgi, lai šīs regulas noteikumus aktīvi ieviestu ikvienā dalībvalstī.

Grozījums Nr.  34

Direktīvas priekšlikums

14. pants

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Ne vēlāk kā 5 gadus pēc šīs direktīvas stāšanās spēkā Komisija izvērtē vajadzību pārskatīt I pielikumā noteiktās energoefektivitātes klases un saķeri ar slapju ceļu raksturojošās klases.

1. Ne vēlāk kā trīs gadus pēc šīs regulas piemērošanas dienas Komisija pārskata šīs regulas piemērošanas gaitu, citstarp izvērtējot:

 

a) marķējuma efektivitāti saistībā ar to, kāda ir patērētāju izpratne;

 

b) vai marķēšanas sistēmu vajadzētu paplašināt, lai piemērotu to arī atjaunotām riepām;

 

c) vai būtu ieviešami jauni parametri vai klases;

 

d) informāciju par riepas parametriem, kurus galalietotājiem sniedz transporlīdzekļu piegādātāji un izplatītāji.

 

2. Komisija, pamatojoties uz šo pārskatīšanu un pēc ietekmes vērtējuma, kā arī pēc patērētāju aptaujas, iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei ziņojumu, kuru attiecīgā gadījumā papildina ar priekšlikumu šīs regulas grozījumiem.

Grozījums Nr.  35

Direktīvas priekšlikums

15. pants

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Transponēšana

Nobeiguma noteikumi

1. Dalībvalstis vēlākais līdz 2011. gada 1. novembrim pieņem un publicē normatīvos un administratīvos aktus, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības. Dalībvalstis tūlīt dara Komisijai zināmus minēto noteikumu tekstus, kā arī minēto noteikumu un šīs direktīvas atbilstības tabulu.

1. Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas „Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī”.

Tās piemēro minētos noteikumus no 2012. gada 1. novembra.

To piemēro no [spēkā stāšanās diena + 24 mēneši].

 

Tomēr 4. un 5. pantu nepiemēro riepām, kuras ražotas pirms šīs regulas spēkā stāšanās dienas.

Kad dalībvalstis pieņem minētos noteikumus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu vai šādu atsauci pievieno to oficiālai publikācijai. Dalībvalstis nosaka, kā izdarāma šāda atsauce.

 

2. Dalībvalstis dara Komisijai zināmus savu tiesību aktu galvenos noteikumus, ko tās pieņem jomā, uz kuru attiecas šī direktīva.

2. Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

 

Grozījums Nr.  36

Direktīvas priekšlikums

I pielikums – A daļa – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Ja riepu tipu apstiprina vairākās riepu klasēs (piemēram, C1 un C2), šī riepu tipa degvielas patēriņa efektivitātes klases noteikšanai ir jāizmanto tā klasifikācijas skala, kas attiecas uz augstāko riepu klasi (piemēram, C2, nevis C1).

svītrots

Pamatojums

Nav iespējams iegūt riepu tipa apstiprinājumu vairāk nekā vienai riepu klasei (C1 vai C2, vai C3); C1 ir riepu tipi, uz kuriem attiecas ANO/EEK Noteikumi Nr. 30, un nevar pārklāties ar riepu tipiem, uz kuriem attiecas ANO/EEK Noteikumi Nr. 54, t. i., C2 un C3 klases riepas.

Grozījums Nr.  37

Direktīvas priekšlikums

I pielikums – Ca daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

Zema trokšņa līmeņa riepām, kuras noteiktas saskaņā ar klasifikāciju tabulā, izmērītā ārējā rites trokšņa vērtības marķējumu dB papildina ar apzīmējumu „zems trokšņa līmenis”:

Ārējā rites trokšņa klases (dB(A))

 

C1

C2

C3

Zems trokšņa līmenis*

≤68

≤69

≤70

*Zems trokšņa līmenis:

Grozījums Nr.  38

Direktīvas priekšlikums

II pielikums – 1.1. punkts – attēls

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

72 dB(A)

72 dB

Pamatojums

Skaidrības labad. (A) ir jāsvītro, lai novērstu, ka to var sajaukt ar A klasi.

Grozījums Nr.  39

Direktīvas priekšlikums

II pielikums – 1.1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

Ierosinātajā marķējuma dizainā iekļauj arī šādu informāciju:

 

marķējuma apakšējā daļā ar lieliem burtiem — riepu marķēšanai paredzētās ES tīmekļa vietnes adresi.

Grozījums Nr.  40

Direktīvas priekšlikums

II pielikums – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2.a Marķējuma paplašināta skaidrojuma formāts

 

Marķējuma skaidrojuma versija, kā minēts 5. pantā, ir atbilstīga turpmāk sniegtajam paraugam, un teksts ir tulkots attiecīgajā valodā, kāda piemērota tirdzniecības vietā. Šo marķējuma versiju patērētājam sniedz uz rēķina vai kopā ar to, izņemot, ja tas sagādā lieku slogu izplatītājam, un tādā gadījumā informāciju sniedzot saskaņā ar II pielikuma 2.b punktu.

Pamatojums

Lai gan daudzos gadījumos patērētājam būs iespēja redzēt uzlīmi pirms riepu pārdošanas, tomēr papildu informācijas avoti ir vajadzīgi, lai sasniegtu dažādus tirgus segmentus un tirdzniecības kanālus. Taču arī uzlīmei vajadzīgs sīkāks paskaidrojums, kurā skaidrota katra piktogramma. Šī informācija ir jāsniedz pircējam — vēlākais, saņemot rēķinu — vai nu uzdrukātu uz tā, vai kopā ar to. Ja sīkāka informācija sniegta uz faktūrrēķina, ir iespējamība, ka patērētājs turpmāk pieprasīs informāciju, pamatojoties uz marķēšanas sistēmu.

Grozījums Nr.  41

Direktīvas priekšlikums

II pielikums – 2.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2.b Informācijas izvietojums uz kases čeka

 

Ja saistībā ar izmaksām marķējuma skaidrojuma iespiešanai, kā paredzēts II pielikuma 2.a punktā, sagādāts lieks slogs izplatītājam, marķējuma informāciju var sniegt atbilstīgi turpmāk dotajam paraugam:

 

Grozījums Nr.  42

Direktīvas priekšlikums

III pielikums – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3. Piegādātājiem to tīmekļa vietnēs ir jādara pieejama arī šāda informācija:

3. Piegādātājiem to tīmekļa vietnēs ir jādara pieejama arī šāda informācija:

 

–i) saite uz ES tīmekļa vietni par riepu marķēšanu;

i) uz marķējuma uzdrukāto piktogrammu skaidrojums;

i) uz marķējuma uzdrukāto piktogrammu skaidrojums un degvielas patēriņa efektivitātes kalkulators, kurš sniegts ES tīmekļa vietnē par riepu marķēšanu;

ii) paziņojums, kurā uzsvērts, ka faktiskais degvielas ietaupījums un satiksmes drošība lielā mērā ir atkarīga no vadītāja uzvedības, jo īpaši šādiem faktoriem:

ii) paziņojums, kurā uzsvērts, ka faktiskais degvielas ietaupījums un satiksmes drošība lielā mērā ir atkarīga no vadītāja uzvedības, jo īpaši šādiem faktoriem:

– ekoloģisks braukšanas stils var būtiski samazināt degvielas patēriņu,

– ekoloģisks braukšanas stils var būtiski samazināt degvielas patēriņu,

– lai uzlabotu saķeri ar slapju ceļu un degvielas patēriņa efektivitāti, regulāri jāpārbauda riepu spiediens,

– lai uzlabotu saķeri ar slapju ceļu un degvielas patēriņa efektivitāti, regulāri jāpārbauda riepu spiediens,

– vienmēr ir strikti jāievēro apstāšanās ceļam vajadzīgā distance.

– vienmēr ir strikti jāievēro bremzēšanas ceļš.

Pamatojums

Sk. pamatojumu 3. panta 5.a punkta (jauns) grozījumam.


PASKAIDROJUMS

Integrēta riepu marķēšanas shēma

Ņemot vērā, ka gandrīz 25 % no kopējām CO2 emisijām rada autotransports, transportlīdzekļu energointensitātes un oglekļa emisijas daudzuma samazināšana ir Eiropas Savienības nozīmīgākais uzdevums. Riepas veido 20–30 % no transportlīdzekļu kopējā degvielas patēriņa, tāpēc riepu izturības palielināšana jāskata kā daļa no integrētās pieejas ar mērķi samazināt autotransporta degvielas patēriņu un emisijas. Arī mērķtiecīgu pasākumu uzskaitījumā, kas iestrādāts Energoefektivitātes rīcības plānā nolūkā līdz 2020. gadam par 20 % samazināt patēriņu, kā potenciāls līdzeklis mērķa sasniegšanai minēta riepu marķēšana.

Priekšlikumā paredz izveidot marķēšanas sistēmu, kas nodrošinās standartizētas informācijas sniegšanu par degvielas patēriņa efektivitāti, saķeri ar slapju ceļu un ārējo rites troksni. Tādējādi patērētāji un galalietotāji, iegādājoties riepas, varēs veikt apzinātu izvēli. Saskaņā ar priekšlikumu, sākot ar 2012. gadu, visām riepām, kas paredzētas lietošanai vieglajiem automobiļiem, vieglajiem kravas automobiļiem un smagajiem kravas automobiļiem (C1, C2 un C3 klases riepas) un kuras tiks laistas tirgū, jābūt apzīmētām ar saprotamām un vispārēji atpazīstamām piktogrammām, uz kurām riepu darbības rādītājus norāda atbilstīgi trim parametriem.

Šis priekšlikums jāskata ciešā saistībā ar priekšlikumu regulai par tipa apstiprinājuma prasībām attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu vispārējo drošību (COM(2008)0316). Minētā regula ir vērsta uz piedāvājuma pusi, izvirzot minimālās prasības, un garantē to, ka uz Eiropas ceļiem lietotās riepas ir atbilstīgi pieņemamā kvalitātē, turpretim pašreizējais priekšlikums ir vērsts uz pieprasījuma pusi, un tā mērķis ir veicināt tirgus virzītus energoefektivitātes un drošības uzlabojumus.

Referents atzinīgi vērtē šādu priekšlikumu. Izveidojot harmonizētu marķēšanas sistēmu, tiks sperts nozīmīgs solis pretim pārmaiņām tirgū par labu degvielu taupošām riepām. Tā kā tirgus pētījumi skaidri pierāda, ka patērētāji ir ieinteresēti iegādāties izturīgākas riepas, šis priekšlikums direktīvai palīdzēs celt zināšanu līmeni un uzsākt pārrunas starp pārdevēju un pircēju, ļaujot patērētājiem veikt apzinātu izvēli. Tādējādi patērētāji apzināsies būtisko atšķirību starp riepām (gan vides, gan saimnieciskajā ziņā) — saistībā ar vieglajiem automobiļiem atšķirība starp riepām ar vislabākajiem un vissliktākajiem darbības rādītājiem pašreiz ir līdz 10 % attiecībā uz degvielas patēriņu. Kopējā ietekme ES mērogā varētu būt iespaidīga: ietekmes novērtējumā tika identificēts potenciāls ietaupījums no 0,56 līdz 1,51 miljonam tonnu naftas ekvivalenta gadā. Tas ir līdzvērtīgi ES ceļu izmantojošu vieglo automobiļu samazinājumam par 0,5 līdz 1,3 miljoniem.

Referents atzinīgi vērtē arī šā priekšlikuma integrēto pieeju. Tā kā viena parametra darbības uzlabošana var negatīvi ietekmēt citu parametru (piemēram, riepām ar palielinātu energoefektivitāti parasti ir sliktāka saķere, kā rezultātā mazinās drošība), būtiski ir gala lietotājam norādīt visus 3 parametrus. Turklāt marķēšana dos labumu ne tikai patērētājiem un uzņēmējiem. Tā var būt ļoti noderīga arī valsts iestādēm to centienos apgādāt savus transportlīdzekļus ar lielākas energoefektivitātes, drošākām un klusākām riepām, kā arī gatavojot (fiskālus) veicinošus pasākumus par labu izturīgākām riepām.

Priekšlikums ir sagatavots pēc plašas apspriešanās ar ieinteresētajām pusēm, kas atspoguļojas iegūtajā līdzsvarā. Ieinteresētās puses, tostarp ražotāji, kopumā atbalsta šo priekšlikumu. Referents vēlas uzsvērt, ka šis priekšlikums — ar nosacījumu, ka tas tiek pareizi īstenots,— riepu tirgū varētu radīt lielākas konkurences iespējas, kā rezultātā ražotāji varētu gūt labumu no produktu diferenciācijas, kas sekmētu uz produktu kvalitātes balstītas konkurences veidošanos un mudinātu riepu ražotājus uzlabot produktus. Tāpat ir domājams, ka varētu samazināt ar reputāciju saistītos šķēršļus jaunu ražotāju ienākšanai tirgū. Objektīva, uzticama un salīdzināma informācija par riepu parametriem nodrošinās to, ka nozare gūs lielāku peļņu no pētniecības un izstrādes jomā veiktajiem ieguldījumiem ar mērķi laist tirgū labākas kvalitātes produktus. Šajā ziņā ierosinātā saskaņošana ir ražotāju interesēs.

Referents vēlas uzsvērt, ka ierosinātajai shēmai jābūt efektīvai, pēc iespējas rentablākai, un tās rezultātā jāveidojas līdzvērtīgiem konkurences apstākļiem.

Etiķete jeb uzlīme

Šajā priekšlikumā teikts, ka uz visām vieglo automobiļu un vieglo kravas automobiļu riepām (C1 un C2 klases riepām) jābūt uzlīmei, uz kuras norādīti 3 parametri. Šis noteikums neattiecas vienīgi uz riepām, kas paredzētas lietošanai smagajiem kravas automobiļiem (C3 klases riepas) — attiecībā uz šādām riepām minētā informācija jānorāda riepu tehniskajos reklāmizdevumos. Iemesls uzlīmju izmantošanai ir šāds: šobrīd tas attiecas arī uz sadzīves tehniku, uzlīmes ir vislabāk pamanāmas patērētājiem, turklāt uzlīmju lietošana ir visvienkāršākais veids, kā valsts iestādes var garantēt to, ka galapatērētāji saņem visu informāciju. Apsverot priekšlikumu par uzlīmju lietošanu, jāņem vērā, ka mūsdienās ar uzlīmēm jau tiek marķētas augstas klases riepas (parasti norādot zīmolu un sērijas numuru). Tādējādi šis priekšlikums ražotājiem nerada būtiskas papildu grūtības: ir aprēķināts, ka papildu informācijas norādīšana uz uzlīmes radītu papildu izmaksas, kas būtu mazākas par 1 eirocentu vienai riepai. Turklāt tādējādi vienīgi riepu ražotājs būs pilnībā atbildīgs par informācijas norādīšanu attiecībā uz riepu kvalitāti.

Tomēr jāņem vērā arī riepu tirgus īpatnības: riepas tirgo visdažādākajās vietās — gan lielās automobiļu izstāžu zālēs, kur tās tiek izliktas apskatei, gan arī nelielās tehniskās apkopes stacijās, kur pircēju iespējas apskatīt iegādājamo produktu ir ierobežotas vai tādu nav. Turklāt pastāv bažas par to, ka uzlīmes no riepām var tikt noplēstas vai tās var atlīmēties. Tāpēc, lai rastu vislabāko pieeju šā priekšlikuma mērķu sasniegšanai un efektīvi nodotu attiecīgo informāciju riepu pircējam, būtiski ir veikt pragmatisku izvēli.

Īpaši jāapsver automobiļu piegādātāju un izplatītāju situācija. Patērētājam ir jāsaņem informācija par riepām, kas ietilpst iegādāta jauna transportlīdzekļa komplektācijā (jo īpaši, ja tā rezultātā patērētāju prasības pieaugs attiecībā uz degvielu taupošāku un drošāku riepu uzstādīšanu), tomēr jāņem vērā arī ar to saistītie loģistikas sarežģījumi un administratīvais slogs. Jāmēģina rast līdzsvarota pieeja un jāizvairās no nevajadzīga administratīvā sloga, jo īpaši paturot prātā pašreizējo finanšu un ekonomisko stāvokli.

Līdzvērtīgi konkurences apstākļi

Ražotāji pauž nopietnas bažas par to, ka šai direktīva jābūt konkurenci nekropļojošai. Referents uzskata, ka juridiskā statusa izvēles robežās visiem ražotājiem jāgarantē līdzvērtīgi konkurences apstākļi gan Kopienā, gan attiecībā uz to starptautiskajiem konkurentiem. Pat ja, juridiski runājot, direktīvai ir tiešs likumīgs spēks visās dalībvalstīs, neraugoties uz transponēšanu valsts tiesību aktos, būtiski ir panākt to, ka šā priekšlikuma transponēšana un īstenošana, kā arī izpilde (uzraudzība un sankcijas) tiek veikta vienoti visās dalībvalstīs.

Īstenošana

Referents uzskata, ka šīs direktīvas īstenošana dod pietiekami daudz laika ražotājiem pielāgoties jaunajiem noteikumiem, kas tiem tiek piemēroti, vienlaikus garantējot arī ātru pāreju. Turklāt būtiski ir izveidot elastīgu, bet prognozējamu shēmu, ar kuras palīdzību parametrus varēs pielāgot tehnikas attīstībai (tādējādi novēršot to, ka turpmāk visas riepas tiek klasificētas kā „A” klases riepas), ņemot vērā arī ražotājiem vajadzīgo ilgtermiņa paredzamību.

Sniega riepas

Referents uzskata, ka īpaša uzmanība jāvelta šīs direktīvas piemērošanai attiecībā uz sniega riepām vai ziemas riepām ziemeļu klimatam, uz kurām jānorāda papildu informācija par to veiktspēju īpašos apstākļos. Ir būtiski nodrošināt to, ka marķējumā tiks iekļauta visa jebkuros klimata apstākļos esošo gala lietotāju interesējošā informācija.


Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejaS ATZINUMS  (18.3.2009)

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejai

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par riepu marķēšanu attiecībā uz degvielas patēriņa efektivitāti un citiem būtiskiem parametriem

(COM(2008)0779 – C6-0411/2008 – 2008/0221(COD))

Atzinumu sagatavoja: Rebecca Harms

ĪSS PAMATOJUMS

ES riepu marķēšanas sistēma būs papildu pasākums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. XXXX/XXXX par tipa apstiprinājuma prasībām attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu vispārējo drošību (COM(2008)0316) noteiktajām degvielas patēriņa efektivitātes, saķeres ar slapju ceļu un trokšņa emisiju robežvērtībām. Šajā regulā būs noteikti standarti, ar ko no tirgus pakāpeniski izslēgs modeļus ar sliktākajiem darbības rādītājiem, savukārt direktīva par marķēšanas jautājumiem veicinās jauninājumus un straujāku tirgus attīstību virzienā uz degvielu taupošākām, drošākām un klusākām riepām.

Eiropas riepu tirgū pastāv liela konkurence. Tomēr patērētājiem paredzētas skaidras informācijas trūkuma dēļ konkurences faktori drīzāk ir cena un zīmola atpazīstamība, nevis darbības rādītāji. Taču, ja lēmumu par preces iegādi lielākoties pieņem, balstoties uz pārdošanas cenu, nevis preces kvalitāti, tad tirgū netiek veicināta efektīvāku un drošāku riepu tirdzniecība. Ieviešot marķēšanas sistēmu, patērētājiem pirmo reizi būs piekļuve sistemātiskam un vienotam neatkarīgi pārbaudītas informācijas avotam par riepu darbības parametriem. Triju darbības parametru — degvielas taupības, saķeres ar slapju ceļu un trokšņa — iekļaušana ir atbilstoša, lai nodrošinātu centienus optimizēt katru no šiem parametriem (neuzlabojot vienu parametru uz citu parametru rēķina).

Riepu rites pretestība nosaka 20–30 % transportlīdzekļa degvielas patēriņa. Eiropas tirgū šobrīd pastāv liela atšķirība (100 %) starp vissliktāk un vislabāk funkcionējošajām riepām. Komisijas ietekmes novērtējumā uzskatāmi parādīts, ka degvielu taupošas riepas ir rentablas un tās ir lēts līdzeklis CO2 emisiju samazināšanai (COM(2008)746). Riepu rites pretestības samazinājums par 30 %, proti, no šā brīža tirgus vidējā rādītāja (aptuveni 10 kg/t) līdz pašreizējam labākās prakses rādītājam (aptuveni 7 kg/t), ļautu samazināt autotransporta līdzekļu degvielas patēriņu par aptuveni 5 %. Riepu ražošanas izmaksu un patēriņa cenu pieaugumu kompensēs degvielas ietaupījums ieguldījumu atguves laikā, kas degvielu vistaupošāko riepu gadījumā būs īsāks nekā 8 mēneši. It īpaši ņemot vērā pieaugošās benzīna cenas, tas ir gan patērētāju finanšu, gan vides aizsardzības interesēs.

Klusāku riepu plašāks izmantojums samazinās trokšņu līmeni un uzlabos to cilvēku dzīves kvalitāti un veselību, kuri dzīvo pilsētās un automaģistrāļu tuvumā. Tiks samazināta ietekme uz veselību un saistītās izmaksas, valsts administratīvās iestādes varēs citādi izmantot izdevumus, kas pašlaik tiek patērēti trokšņu barjerām, kā arī aizsargāt ceļu tuvumā atrodošos īpašumu vērtību. Tomēr nevar gaidīt, ka patērētāji pārzinās decibelu skalu, tādēļ ir nepieciešamas vienkāršas krāsu norādes, ar ko raksturo augstu, vidēju un zemu trokšņa līmeni.

Eiropas Komisijai ir jāuzņemas galvenā loma patērētāju informēšanā, izveidojot tīmekļa vietni un komunikācijas kampaņu par priekšrocībām, kas izpaudīsies samazinātu degvielas izmaksu, kā arī vides ieguvumu veidā. Tīmekļa vietnē patērētājam būtu jānodrošina iespēja aprēķināt iespējamo degvielas ietaupījumu, ko radītu automašīnas riepu nomaiņa ar efektīvāku riepu modeli. Precīzi jānosaka prasības ražotājiem un visiem izplatīšanas un mazumtirdzniecības ķēdē iesaistītajiem dalībniekiem, kā arī jāpārrauga šo prasību izpilde. Lai nodrošinātu atbilstību marķēšanas sistēmai, atbildīgajām iestādēm dalībvalstīs jāveic pārbaudes un jāpiemēro efektīvi naudas sodi.

Svarīgi apzināties, ka marķēšanas shēma būs noderīga ne tikai atsevišķiem patērētājiem un autovadītājiem, bet arī autoparku iepircējiem un valsts iepirkuma mērķiem. Lai gan šādiem pirkumiem ir sarežģītāks kompetences līmenis, tirgus pētījumi liecina, ka autoparku iepircēji visai atzinīgi vērtētu plašāku informāciju par degvielas ietaupīšanu.

GROZĪJUMI

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteju ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

Grozījums Nr.  1

Direktīvas priekšlikums

4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(4) Riepas raksturo vairāki savstarpēji saistīti parametri. Uzlabojot vienu parametru, piemēram, rites pretestību, var negatīvi ietekmēt citus parametrus, piemēram, saķeri ar slapju ceļu; savukārt, uzlabojot saķeri ar slapju ceļu, var palielināt ārējo rites troksni. Riepu ražotājus ir jāmudina uzlabot visus parametrus.

 

(4) Riepas raksturo vairāki savstarpēji saistīti parametri. Uzlabojot vienu parametru, piemēram, rites pretestību, var negatīvi ietekmēt citus parametrus, piemēram, saķeri ar slapju ceļu; savukārt, uzlabojot saķeri ar slapju ceļu, var palielināt ārējo rites troksni. Tāpat arī parametru izmaiņu rezultātā var pastiprināties nodilums, radot palielināta mikrodaļiņu piesārņojuma iespējamību. Riepu ražotāji ir jāmudina uzlabot visus parametrus.

Pamatojums

Mehāniskie transportlīdzekļi ir viens no galvenajiem CO2 emisijas avotiem. Ar riepu nodilumu saistītā mikrodaļiņu emisija ir apmēram 6,5 kt gadā. Līdz 2010. gadam spēkā stāsies ar mikrodaļiņām saistīto noteikumu turpmākā versija. Mainot atsevišķus parametrus, piemēram, rites pretestību, vienmēr jādomā arī par to, kā tas ietekmēs riepu nodilumu un tādējādi arī mikrodaļiņu piesārņojumu.

Grozījums Nr.  2

Direktīvas priekšlikums

11.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(11a) Riepu ražotāji, piegādātāji un izplatītāji būtu jāmudina pildīt šīs direktīvas noteikumus jau pirms 2012. gada, lai tādējādi paātrinātu sistēmas atzīšanu un tās radīto priekšrocību izmantošanu.

Pamatojums

Iespējami drīza marķēšanas sistēmas ieviešana, sākumā pamatojoties uz brīvprātības principu, veicinās sistēmas atzīšanu no patērētāju puses un ļaus ātrāk panākt degvielas patēriņa, CO2 emisiju un satiksmes trokšņa samazinājumu.

Grozījums Nr.  3

Direktīvas priekšlikums

17.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(17a) Potenciālajiem pircējiem būtu jāsaņem standartizēta papildinformācija ar skaidrojumu par katru marķējumā iekļauto rādītāju un tā nozīmi, proti, par degvielas patēriņa efektivitāti, saķeri ar slapju ceļu un trokšņa emisiju, tostarp ir nepieciešams arī degvielas ietaupījuma aprēķina kalkulators, ar kura palīdzību var aprēķināt vidējo degvielas un izmaksu ietaupījumu un CO2 samazinājumu. Šai informācijai skaidrojošu bukletu un plakātu veidā vajadzētu būt pieejamai visās tirdzniecības vietās, un tā jāievieto ES tīmekļa vietnē par riepu marķēšanu. Šīs tīmekļa vietnes adrese skaidri jānorāda marķējumā un visos tehniskajos reklāmizdevumos.

Pamatojums

Tādējādi tiek izveidots centrāls informācijas avots, kurā uzskatāmi izskaidrota marķēšanas sistēmas jēga, patērētāju ieguvumi, kas saistīti ar degvielas un izmaksu ietaupījumu, kā arī ieguldījums CO2 emisiju un satiksmes radītā trokšņa mazināšanā.

Grozījums Nr.  4

Direktīvas priekšlikums

22. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(22) Jo īpaši Komisija ir jāpilnvaro ieviest prasības saistībā ar klasifikāciju saķerei ar slapju ceļu C2 un C3 klases riepām, ieviest prasības saistībā ar citiem būtiskiem riepu parametriem, kas nav degvielas patēriņa efektivitāte, saķere ar slapju ceļu un ārējais rites troksnis, un pielāgot pielikumus tehnikas attīstībai. Tā kā šie pasākumi ir vispārīgi un to mērķis ir grozīt nebūtiskus šīs direktīvas elementus, to papildinot, tad tie ir jāpieņem saskaņā ar Lēmuma 1999/468/EK 5.a pantā paredzēto regulatīvo kontroles procedūru,

(22) Jo īpaši Komisija ir jāpilnvaro ieviest prasības saistībā ar klasifikāciju saķerei ar slapju ceļu C2 un C3 klases riepām, ieviest prasības saistībā ar citiem būtiskiem riepu parametriem, kas nav degvielas patēriņa efektivitāte un ārējais rites troksnis, un pielāgot pielikumus tehnikas attīstībai, ņemot vērā arī ar riepu nodilumu saistīto mikrodaļiņu piesārņojumu. Tā kā šie pasākumi ir vispārīgi un to mērķis ir grozīt nebūtiskus šīs direktīvas elementus, to papildinot, tad tie ir jāpieņem saskaņā ar Lēmuma 1999/468/EK 5.a pantā paredzēto regulatīvo kontroles procedūru,

Pamatojums

Parametrs „saķere ar slapju ceļu” Komisijas priekšlikumā ir minēts atkārtoti.

Mehāniskie transportlīdzekļi ir viens no galvenajiem CO2 emisijas avotiem. Ar riepu nodilumu saistītā mikrodaļiņu emisija ir apmēram 6,5 kt gadā. Līdz 2010. gadam spēkā stāsies ar mikrodaļiņām saistīto noteikumu turpmākā versija. Mainot atsevišķus parametrus, piemēram, rites pretestību, vienmēr jādomā arī par to, kā tas ietekmēs riepu nodilumu un tādējādi arī mikrodaļiņu piesārņojumu.

Grozījums Nr.  5

Direktīvas priekšlikums

3. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4) “tehniski reklāmizdevumi ir jebkādi drukāti un elektroniski materiāli, ko izmanto riepu vai transportlīdzekļu tirgvedībā, šādu materiālu mērķauditorija ir gala lietotāji vai izplatītāji, un tie raksturo atsevišķus riepas parametrus; par minētajiem materiāliem uzskata arī tehniskās rokasgrāmatas, brošūras, tirgvedību internetā, informatīvas lapas un katalogus;

4) “tehniski reklāmizdevumi ir jebkādi drukāti un elektroniski materiāli, ko izmanto riepu vai transportlīdzekļu tirgvedībā; šādu materiālu mērķauditorija ir gala lietotāji vai izplatītāji, un tie raksturo atsevišķus riepas parametrus vai norāda pārdošanas cenu; par minētajiem materiāliem uzskata arī tehniskās rokasgrāmatas, brošūras, noliktavās glabāto krājumu sarakstus, tirgvedību internetā, informatīvas lapas un katalogus;

Pamatojums

Lai nodrošinātu, ka potenciālie pircēji, kuri iegādes brīdī riepas nevar aplūkot (piemēram, tiešsaistē veikti pasūtījumi, autoparku līgumi), zinātu, ko iegādājas, marķējuma informācija jāsniedz citos reklāmas materiālos. Marķējuma informācija jāsniedz visos tajos gadījumos, kad norādīta pārdošanas cena.

Grozījums Nr.  6

Direktīvas priekšlikums

3. pants – 5.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

5.a) „ES tīmekļa vietne par riepu marķēšanu” ir Komisijas administrēts centrāls tiešsaistes informācijas avots, kurā sniegti skaidrojumi un papildinformācija par katru riepas marķējumā iekļauto raksturlielumu un ievietots degvielas ietaupījuma aprēķina kalkulators.

Pamatojums

Tādējādi tiek izveidots centrāls informācijas avots, kurā uzskatāmi izskaidrota marķēšanas sistēmas jēga, patērētāju ieguvumi, kas saistīti ar degvielas un izmaksu ietaupījumu, kā arī ieguldījums CO2 emisiju un satiksmes radītā trokšņa mazināšanā.

Grozījums Nr.  7

Direktīvas priekšlikums

3. pants – 5.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

5.b) „degvielas ietaupījuma aprēķina kalkulators” ir riepu marķēšanai veltītajā ES tīmekļa vietnē, kā arī skaidrojošos bukletos un plakātos sniegts aprēķina modelis, kuru izmantojot, iespējams noteikt potenciālo vidējo degvielas ietaupījumu (procentos, litros un eiro) un CO2 emisijas samazinājumu C1, C2 un C3 klases riepām.

Pamatojums

Grozījuma mērķis ir palielināt patērētāju izpratni un interesi par marķējumu, šajā nolūkā rādot, kādas būs tiešās priekšrocības attiecībā uz degvielas patēriņu un ietaupīto naudu, kā arī pozitīvā ietekme uz apkārtējo vidi.

Grozījums Nr.  8

Direktīvas priekšlikums

4. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1) Piegādātāji nodrošina to, ka C1 un C2 klases riepām, kuras piegādā izplatītājiem vai gala lietotājiem, uz riepas protektora atrodas marķējuma uzlīme, kurā norādīta degvielas patēriņa efektivitātes klase (atbilstīgi I pielikuma A daļas noteikumiem) un ārējā rites trokšņa izmērītā vērtība (atbilstīgi I pielikuma C daļas noteikumiem); C1 klases riepu marķējumā norāda arī saķeri ar slapju ceļu raksturojošo klasi — atbilstīgi I pielikuma B daļas noteikumiem.

1) Piegādātāji nodrošina to, ka tirdzniecības vietā nogādātām C1 un C2 klases riepām ir pievienots jebkāda veida marķējums vai uzlīme uz riepas protektora, kurā norādīta degvielas patēriņa efektivitāte, informācija par saķeri ar slapju ceļu un ārējā rites trokšņa izmērītā vērtība (atbilstīgi I pielikuma A, B un C daļas noteikumiem).

Pamatojums

Šādi mainīts formulējums precizē, kāda informācija sniedzama tirdzniecības vietām, un nodrošina, ka patērētāju informēšanai tiek izmantoti piemērotākie un efektīvākie līdzekļi; atsauce uz „tirdzniecības vietām” atbilst pārformulētajam 3. panta 3. punktam.

Grozījums Nr.  9

Direktīvas priekšlikums

4. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3) Piegādātāji tehniskajos reklāmizdevumos degvielas patēriņa efektivitātes klasi, saķeri ar slapju ceļu raksturojošo klasi un ārējā rites trokšņa izmērīto vērtību saskaņā ar I pielikumā iestrādātajiem noteikumiem norāda III pielikumā noteiktajā kārtībā.

3) Piegādātāji visos tehniskajos reklāmizdevumos degvielas patēriņa efektivitātes klasi, saķeri ar slapju ceļu raksturojošo klasi un ārējā rites trokšņa izmērīto vērtību saskaņā ar I pielikumā iestrādātajiem noteikumiem norāda III pielikumā noteiktajā kārtībā.

Pamatojums

Šā precizējuma mērķis ir nodrošināt marķējuma informācijas iekļaušanu visos tehniskajos reklāmizdevumos.

Grozījums Nr.  10

Direktīvas priekšlikums

4. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

4.a) visos tehniskajos reklāmizdevumos ir skaidri norādīta riepu marķēšanai veltītās ES tīmekļa vietnes adrese.

Pamatojums

Lai palielinātu sistēmas popularitāti un uzlabotu tās izpratni, patērētāju uzmanība ir jāvērš uz ES tīmekļa vietni kā svarīgāko skaidrojošas informācijas un papildinformācijas avotu.

Grozījums Nr.  11

Direktīvas priekšlikums

5. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1) Izplatītāji nodrošina to, ka tirdzniecības vietā riepām labi redzamā vietā ir piestiprinātas uzlīmes, kuras piegādātāji ir sagatavojuši saskaņā ar 4. panta 1) punktu.

1) Izplatītāji nodrošina to, ka tirdzniecības vietā pavisam tuvu ir izvietota labi saskatāma marķējuma informācija, kuru piegādātāji ir sagatavojuši saskaņā ar 4. panta 1. punktu.

Pamatojums

Šā grozījuma mērķis ir uzlabot formulējumu, uzsverot konsekventu marķējuma informācijas izmantošanu.

Grozījums Nr.  12

Direktīvas priekšlikums

6. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Automobiļu piegādātāju un automobiļu izplatītāju pienākumi

Transportlīdzekļu piegādātāju un transportlīdzekļu izplatītāju pienākumi

 

Šis ir horizontāls grozījums, kurš, ja to pieņems, attieksies uz visu pantu.

Pamatojums

Noteikumiem jāattiecas uz visu ar šīs direktīvas darbības jomā iekļautajām riepām aprīkojamo transportlīdzekļu izplatītājiem, tostarp autofurgonu, kravas automobiļu un autobusu izplatītājiem, lai nodrošinātu, ka arī profesionālie pircēji, kuru īpatsvars riepu tirgū arvien palielinās, pārzina marķēšanas sistēmu.

Grozījums Nr.  13

Direktīvas priekšlikums

8. pants – -1. daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

Dalībvalstis nodrošina, ka kompetentās iestādes izveido sistēmu regulāru kontroļu un ārkārtas kontroļu veikšanai tirdzniecības vietās, lai tādējādi nodrošinātu šīs direktīvas prasību ievērošanu.

Pamatojums

Patērētāju organizāciju veiktie pētījumi liecina, ka regulāri vērojama nepareiza ražojumu marķēšana un informācijas trūkums. Dalībvalstīm, veicot izlases veida kontroles, ir jānodrošina, ka ražojumi ir pareizi marķēti un ka būtiskā informācija saskaņā ar iepriekš izklāstītajiem principiem ir pieejama visos tehniskajos reklāmmateriālos. Izmērīto rādītāju iespiešana riepas sānu malās ļaus vienkāršot uzraudzību un pareizas īstenošanas izpildi.

Grozījums Nr.  14

Direktīvas priekšlikums

8. pants – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

Novērtējot un panākot atbilstību, dalībvalstis attiecīgā gadījumā ņem vērā arī riepu tipa apstiprinājuma dokumentāciju un papildu dokumentāciju, kuru sniegt ir piegādātāja pienākums.

Pamatojums

Spēkā esošajos normatīvajos aktos jau ir izklāstīts, kā dalībvalstīm jānosaka degvielas patēriņa līmenis, saķeri ar slapju ceļu raksturojošā klase un ārējā rites trokšņa rādītāji, veicot tipa apstiprinājuma testus jauniem transportlīdzekļiem. Lai izvairītos no nevajadzīgas papildu testēšanas un birokrātiskā sloga, ir jāizmanto jau izveidotās ES procedūras, nevis tās jāapšauba. Svarīgi ir arī samazināt un saskaņot ar riepām veiktos testus, lai mazinātu ražotāju administratīvo slogu un testēšanas izmaksas; testēšanā jāizmanto tās pašas metodes, kas definētas tiesību aktos par riepu tipa apstiprināšanu.

Grozījums Nr.  15

Direktīvas priekšlikums

14. pants – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

Vēlākais līdz 2010. gada 29. oktobrim Komisija Eiropas Parlamentam un Padomei iesniedz ziņojumu, kam pievienota ietekmes analīze un vajadzības gadījumā priekšlikumi Eiropas Parlamentam un Padomei par šīs direktīvas un citu attiecīgo regulu turpmāku pārskatīšanu attiecībā uz marķēšanas sistēmas paplašināšanu, lai piemērotu to arī atjaunotām riepām.

Grozījums Nr.  16

Direktīvas priekšlikums

I pielikums – A daļa – tabula – 1. un 2. sleja

Komisijas ierosinātais teksts

C1 riepas

RPK kg/t

Energoefektivitātes klase

RPK≤6,5

A

6,6≤RPK≤7,7

B

7,8≤RPK≤9,0

C

-

D

9,1≤RPK≤10,5

E

10,6≤RPK≤12,0

F

RPK≥12,1

G

Grozījums

C1 riepas

RPK kg/t

Energoefektivitātes klase

RPK≤6,5

A

6,6≤RPK≤7,5

B

7,6≤RPK≤8,5

C

8,6≤RPK≤9,5

D

9,6≤RPK≤10,5

E

10,6≤RPK≤11,5

F

RPK≥11,6

G

Pamatojums

To enhance understanding of the scheme and make a clear link to fuel savings, linear band widths of 1kg/t are appropriate, as this can clearly be shown to represent a fuel saving of 1.5% per band improvement, i.e. A fuel saving of 7.5% by replacing a band F model with a band A model.

The empty D band is confusing for consumers. The scheme should be continuous, rather than divide brands into two “sub schemes” which undermines the effectiveness.

Decreasing bandwidths would fail to provide consistent incentives to improve performance throughout the market (less incentive to make incremental improvements between bands E, F, G.)

Grozījums Nr.  17

Direktīvas priekšlikums

II pielikums – A daļa – tabula – 1. un 2. sleja

Komisijas ierosinātais teksts

C2 riepas

RPK kg/t

Energoefektivitātes klase

RPK≤5,5

A

5,6≤RPK≤6,7

B

6,8≤RPK≤8,0

C

-

D

8,1≤RPK≤9,2

E

9,3≤RPK≤10,5

F

RPK≥10,6

G

Grozījums

C2 riepas

RPK kg/t

Energoefektivitātes klase

RPK≤5,5

A

5,6≤RPK≤6,5

B

6,6≤RPK≤7,5

C

7,6≤RPK≤8,5

D

8,6≤RPK≤9,5

E

9,6≤RPK≤10,5

F

RPK≥10,6

G

Pamatojums

Lai uzlabotu shēmas saprotamību un radītu pārliecinošu sasaisti ar iespējām ietaupīt degvielu, klasifikācijā ir lietderīgi izmantot lineāru diapazonu 1 kg/t, jo tā ir iespējams demonstrēt nepārprotamu sakarību starp degvielas ietaupījumu un augstāku energoefektivitātes klasi.

Tabulas rinda D, kurā nav iekļauti nekādi parametri, patērētājos var radīt neizpratni. Shēmai jābūt nepārtrauktai, nevis jāgrupē ražojumi divās „apakšshēmās”, tādējādi mazinot efektivitāti.

Grozījums Nr.  18

Direktīvas priekšlikums

I pielikums – B daļa – tabula – 1. un 2. sleja

Komisijas ierosinātais teksts

C1 riepas

G

Saķeri ar slapju ceļu raksturojošā klase

155≤G

A

140≤G≤154

B

125≤G≤139

C

-

D

110≤G≤124

E

G≤109

F

-

G

Grozījums

C1 riepas

G

Saķeri ar slapju ceļu raksturojošā klase

155≤G

A

140≤G≤154

B

125≤G≤139

C

110≤G≤124

D

G≤109

E

-

F

-

G

Pamatojums

Priekšlikumā paredzētā rinda D, kurā nav iekļauti nekādi parametri, patērētājos var radīt neizpratni. Ir svarīgi, lai shēma būtu pārredzama un saprotama. Shēmai jābūt nepārtrauktai, nevis jāgrupē ražojumi divās „apakšshēmās”, tādējādi mazinot efektivitāti.

Grozījums Nr.  19

Direktīvas priekšlikums

III pielikums – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3. Piegādātājiem to tīmekļa vietnēs ir jādara pieejama arī šāda informācija:

3. Piegādātājiem savās tīmekļa vietnēs ir jādara pieejama arī šāda informācija:

i) uz marķējuma uzdrukāto piktogrammu skaidrojums;

i) saite uz ES tīmekļa vietni par riepu marķēšanu;

ii) paziņojums, kurā uzsvērts, ka faktiskais degvielas ietaupījums un satiksmes drošība lielā mērā ir atkarīga no vadītāja uzvedības, jo īpaši šādiem faktoriem:

ii) marķējumā attēloto piktogrammu skaidrojums un ES tīmekļa vietnei par riepu marķēšanu atbilstošs degvielas patēriņa efektivitātes kalkulators;

 

iii) paziņojums, kurā uzsvērts, ka faktiskais degvielas ietaupījums un satiksmes drošība lielā mērā ir atkarīga no vadītāja uzvedības, jo īpaši šādiem faktoriem:

- ekoloģisks braukšanas stils var būtiski samazināt degvielas patēriņu,

- ekoloģisks braukšanas stils var būtiski samazināt degvielas patēriņu,

- lai uzlabotu saķeri ar slapju ceļu un degvielas patēriņa efektivitāti, regulāri jāpārbauda riepu spiediens,

- lai uzlabotu saķeri ar slapju ceļu un degvielas patēriņa efektivitāti, regulāri jāpārbauda riepu spiediens,

- vienmēr ir strikti jāievēro apstāšanās ceļam vajadzīgā distance.

- vienmēr ir strikti jāievēro apstāšanās ceļam atbilstoša distance.

(Komisijas teksta ii) apakšpunkts grozījumā ir iekļauts kā iii) apakšpunkts.)

PROCEDŪRA

Virsraksts

Riepu marķēšana attiecībā uz degvielas patēriņa efektivitāti

Atsauces

COM(2008)0779 – C6-0411/2008 – 2008/0221(COD)

Atbildīgā komiteja

ITRE

Atzinumu sniedza

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

ENVI

4.12.2008

 

 

 

Atzinumu sagatavoja

       Iecelšanas datums

Rebecca Harms

22.1.2009

 

 

Izskatīšana komitejā

9.2.2009

 

 

 

Pieņemšanas datums

16.3.2009

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

27

2

2

Deputāti, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Adamos Adamou, Georgs Andrejevs, Pilar Ayuso, Johannes Blokland, John Bowis, Frieda Brepoels, Martin Callanan, Dorette Corbey, Chris Davies, Mojca Drčar Murko, Jill Evans, Anne Ferreira, Elisabetta Gardini, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Gyula Hegyi, Marie Anne Isler Béguin, Linda McAvan, Péter Olajos, Miroslav Ouzký, Dagmar Roth-Behrendt, Guido Sacconi, Carl Schlyter, Richard Seeber, María Sornosa Martínez, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Jutta Haug, Caroline Lucas, Alojz Peterle, Renate Sommer


PROCEDŪRA

Virsraksts

Riepu marķēšana attiecībā uz degvielas patēriņa efektivitāti

Atsauces

COM(2008)0779 – C6-0411/2008 – 2008/0221(COD)

Datums, kad to iesniedza EP

13.11.2008

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

ITRE

4.12.2008

Komiteja(-s), kurai(-ām) ir lūgts sniegt atzinumu

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

ENVI

4.12.2008

IMCO

4.12.2008

TRAN

4.12.2008

 

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

       Lēmuma datums

IMCO

1.12.2008

TRAN

8.12.2008

 

 

Referents(-e/-i/-es)

       Iecelšanas datums

Ivo Belet

17.12.2008

 

 

Izskatīšana komitejā

21.1.2009

17.2.2009

 

 

Pieņemšanas datums

31.3.2009

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

49

0

1

Deputāti, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Šarūnas Birutis, Jan Březina, Jorgo Chatzimarkakis, Giles Chichester, Dragoş Florin David, Pilar del Castillo Vera, Den Dover, Adam Gierek, Fiona Hall, David Hammerstein, Rebecca Harms, Erna Hennicot-Schoepges, Mary Honeyball, Ján Hudacký, Romana Jordan Cizelj, Werner Langen, Pia Elda Locatelli, Eugenijus Maldeikis, Eluned Morgan, Antonio Mussa, Angelika Niebler, Reino Paasilinna, Atanas Paparizov, Aldo Patriciello, Anni Podimata, Miloslav Ransdorf, Herbert Reul, Teresa Riera Madurell, Mechtild Rothe, Paul Rübig, Andres Tarand, Catherine Trautmann, Claude Turmes, Nikolaos Vakalis, Adina-Ioana Vălean, Alejo Vidal-Quadras

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Alexander Alvaro, Ivo Belet, Danutė Budreikaitė, Zdzisław Kazimierz Chmielewski, Neena Gill, Robert Goebbels, Edit Herczog, Gunnar Hökmark, Toine Manders, Bernhard Rapkay, Esko Seppänen, Silvia-Adriana Ţicău, Vladimir Urutchev

Aizstājēji (178. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Victor Boştinaru

Iesniegšanas datums

2.4.2009

Pēdējā atjaunošana - 2009. gada 9. aprīļaJuridisks paziņojums