Procedūra : 2008/0262(NLE)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A6-0219/2009

Iesniegtie teksti :

A6-0219/2009

Debates :

Balsojumi :

PV 22/04/2009 - 6.14
CRE 22/04/2009 - 6.14
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :


ZIŅOJUMS     *
PDF 133kWORD 63k
2009. gada 2. aprīļa
PE 421.126v02-00 A6-0219/2009

par priekšlikumu Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Kopienas vārdā noslēgtu Protokolu par Alpu konvencijas īstenošanu transporta jomā (Transporta protokols)

((COM(2008)0895 – C6-0073/2009 – 2008/0262(CNS))

Transporta un tūrisma komiteja

Referents: Reinhard Rack

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS
 PASKAIDROJUMS
 PROCEDŪRA

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Kopienas vārdā noslēgtu Protokolu par Alpu konvencijas īstenošanu transporta jomā (Transporta protokols)

(COM(2008)0895 – C6-0073/2009 – 2008/0262(CNS))

(Apspriežu procedūra)

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā priekšlikumu Padomes lēmumam (COM(2008)0895),

–   ņemot vērā EK līguma 71. pantu un 300. panta 2. punkta 1. daļas pirmo teikumu,

-    ņemot vērā EK līguma 300. panta 3. punkta 1. daļu, saskaņā ar kuru Padome ir apspriedusies ar Parlamentu (C6–0073/2009),

–   ņemot vērā Reglamenta 51. pantu un 83. panta 7. punktu,

–   ņemot vērā Transporta un tūrisma komitejas ziņojumu (A6-0219/2009),

1.  apstiprina protokola noslēgšanu;

2.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu valdībām un parlamentiem.


PASKAIDROJUMS

Alpu reģionā pavisam ir astoņas kaimiņvalstis, kuras cenšas rast kopīgus risinājumus un savstarpēju koordināciju attiecībā uz šo unikālo un ārkārtīgi jutīgo apgabalu. Tieši ekoloģisko problēmu un klimata pārmaiņu pārvarēšanai, kuras jo īpaši skar šo reģionu, ir nepieciešama koordinēta rīcība ar pārrobežu raksturu.

Stājoties spēkā Alpu konvencijai 1998. gada 4. aprīlī, tika raidīts ļoti svarīgs signāls, kas apliecina, ka šā reģiona aizsardzība un saglabāšana ir ļoti nozīmīgs un steidzams jautājums. Alpu reģiona aizsardzībai ir nepieciešama jo īpaši tāda kopīga transporta politika, kas orientēta uz ilgtspējas mērķi. Šajā kontekstā 2000. gada 24.–26. maijā tika pieņemts Protokols par Alpu konvencijas īstenošanu transporta jomā (Transporta protokols), kurā ir paredzēti konkrēti pasākumi un kārtība, kā Alpu reģionā nodrošināt ilgtspējīgu mobilitāti.

Tomēr transporta protokolu vēl nav ratificējušas visas Alpu konvencijas dalībvalstis. Gandrīz deviņus gadus pēc protokola pieņemšanas būtu pienācis laiks izbeigt šo neapmierinošo situāciju un parūpēties, lai tas stātos spēkā visās Alpu kaimiņvalstīs.

Referents ļoti atzinīgi vērtē ierosinājumu, lai Eiropas Kopiena ratificētu transporta protokolu, un vēlreiz norāda, ka protokola pilnīgai ratifikācijai jābūt prioritārai. Tas, ka Parlaments apstiprina protokola ratifikāciju, ir uzskatāms arī par pamudinājumu tām valstīm, kuras vēl nav parakstījušas protokolu, sekmēt ratifikācijas procesu.


PROCEDŪRA

Virsraksts

Protokols par Alpu konvencijas īstenošanu transporta jomā (Transporta protokols)

Atsauces

COM(2008)0895 – C6-0073/2009 – 2008/0262(CNS)

Datums, kad notika apspriešanās ar EP

24.2.2009

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

TRAN

9.3.2009

Komiteja(-s), kurai(-ām) ir lūgts sniegt atzinumu

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

ENVI

9.3.2009

 

 

 

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

       Lēmuma datums

ENVI

11.2.2009

 

 

 

Referents(-i)

       Iecelšanas datums

Reinhard Rack

20.1.2009

 

 

Izskatīšana komitejā

16.3.2009

 

 

 

Pieņemšanas datums

31.3.2009

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

35

0

0

Deputāti, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Gabriele Albertini, Inés Ayala Sender, Paolo Costa, Luis de Grandes Pascual, Petr Duchoň, Saïd El Khadraoui, Robert Evans, Emanuel Jardim Fernandes, Francesco Ferrari, Brigitte Fouré, Mathieu Grosch, Georg Jarzembowski, Stanisław Jałowiecki, Timothy Kirkhope, Jaromír Kohlíček, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Jörg Leichtfried, Eva Lichtenberger, Erik Meijer, Luís Queiró, Reinhard Rack, Ulrike Rodust, Gilles Savary, Brian Simpson, Renate Sommer, Dirk Sterckx, Ulrich Stockmann, Michel Teychenné, Yannick Vaugrenard, Armando Veneto, Roberts Zīle

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Elisabeth Jeggle, Anne E. Jensen, Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Aizstājēji (178. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Elisabeth Schroedter

Pēdējā atjaunošana - 2009. gada 14. aprīļaJuridisks paziņojums