Διαδικασία : 2008/0108(CNS)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0223/2009

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0223/2009

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 05/05/2009 - 5.1
CRE 05/05/2009 - 5.1
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2009)0336

ΕΚΘΕΣΗ     *
PDF 217kWORD 266k
3 Απριλίου 2009
PE 419.899v02-00 A6-0223/2009

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών όσον αφορά τους κανόνες εμπορίας για το κρέας πουλερικών

(COM(2008)0336 – C6-0247/2008 – 2008/0108(CNS))

Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου

Εισηγήτρια: Ilda Figueiredo

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων
 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών όσον αφορά τους κανόνες εμπορίας για το κρέας πουλερικών

(COM(2008)0336 – C6-0247/2008 – 2008/0108(CNS))

(Διαδικασία διαβούλευσης)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (COM(2008)0336),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 37 της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C6-0247/2008),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 51 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (A6-0223/2009),

1.  εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2.  καλεί την Επιτροπή να τροποποιήσει αναλόγως την πρότασή της, σύμφωνα με το άρθρο 250, παράγραφος 2, της Συνθήκης ΕΚ·

3.  καλεί το Συμβούλιο, σε περίπτωση που προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

4.  ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει σε περίπτωση που το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στην πρόταση της Επιτροπής·

5.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

Τροπολογία  1

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(5) Η αποκλειστική αναφορά στην επεξεργασία με ψύξη στον ορισμό του «κρέατος πουλερικών» είναι πολύ περιοριστική σε σχέση με την εξέλιξη της τεχνολογίας. Είναι συνεπώς σκόπιμο να προσαρμοστεί ο εν λόγω ορισμός.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Η πρόταση της Επιτροπής αποσκοπεί στην τροποποίηση του ορισμού του κρέατος πουλερικών ώστε να επιτραπεί η εμπορία τέτοιου κρέατος που έχει υποστεί αντιμικροβιακή επεξεργασία με στόχο την επιφανειακή απολύμανση των σφαγίων πουλερικών. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε, στις 16 Ιουνίου 2008, ψήφισμα με το οποίο εκφράζει την ανησυχία του διότι μια τέτοια πρόταση δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των ευρωπαίων πολιτών σε ό, τι αφορά την ασφάλεια και την υγιεινή των τροφίμων.

Τροπολογία  2

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Αιτιολογική σκέψη 6α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(6α) Η υποχρεωτική αναγραφή της καταγωγής ή της προέλευσης του κρέατος επιτρέπει στον καταναλωτή να επιλέγει ενσυνείδητα.

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη, τρεις στους τέσσερις καταναλωτές πιστεύουν ότι η ετικέτα και ιδίως η αναγραφή της προέλευσης επηρεάζει καταλυτικά την απόφασή τους να αγοράσουν ένα προϊόν.

Τροπολογία  3

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Αιτιολογική σκέψη 6β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

6β. Προκειμένου να εξασφαλίζεται η βέλτιστη ενημέρωση των καταναλωτών, πρέπει να είναι υποχρεωτική η αναγραφή της ημερομηνίας σφαγής του ζώου στη σήμανση όλων των παρασκευασμάτων με βάση κρέας πουλερικών.

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με την ισχύουσα κοινοτική νομοθεσία, της οποίας στόχος είναι να αποφευχθεί η παραπλάνηση του καταναλωτή, η υποχρεωτική αναγραφή της ημερομηνίας σφαγής στη σήμανση όλων των παρασκευασμάτων με βάση κρέας πουλερικών θα επιτρέψει την παροχή βέλτιστων πληροφοριών στον καταναλωτή ούτως ώστε ο τελευταίος να μπορεί να προσδιορίζει πόσο φρέσκο είναι το προϊόν.

Τροπολογία  4

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Παράρτημα – σημείο 2

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1234/2007

Παράρτημα XIV μέρος B - τμήμα ΙΙ - σημείο 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. "κρέας πουλερικών": τα βρώσιμα μέρη εκτρεφόμενων πτηνών του κωδικού ΣΟ 0105.

1. "κρέας πουλερικών": κρέας πουλερικών, κατάλληλο για ανθρώπινη κατανάλωση, το οποίο δεν έχει υποστεί άλλη επεξεργασία πλην της διαδικασίας ψύχους.

Αιτιολόγηση

Η αποκλειστική αναφορά στην επεξεργασία με ψύχος στον ορισμό του "κρέατος πουλερικών", είναι η εγγύηση ότι τα προϊόντα δεν έχουν υποστεί επεξεργασία με απολυμαντικές ουσίες. Η άδεια για αντιμικροβιακές επεξεργασίες για την απολύμανση των σφαγίων πουλερικών που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση αποτελεί σοβαρή απειλή για τους κοινοτικούς κανόνες και πρότυπα και συνιστά αντίπραξη στις προσπάθειες και τις προσαρμογές που έχουν κάνει οι επαγγελματίες του τομέα για τη μείωση των ποσοστών βακτηριακής μόλυνσης στην ΕΕ· έχει επίσης σημαντικό και εξαιρετικά επιζήμιο αντίκτυπο στην κοινοτική πολιτική στον τομέα αυτό και στην αξιοπιστία της ΕΕ για την επιβολή υψηλών προτύπων ασφάλειας και υγιεινής των τροφίμων σε διεθνές επίπεδο.

Τροπολογία  5

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Παράρτημα – σημείο 2

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1234/2007

Παράρτημα XIV - μέρος Β - τμήμα ΙΙ – σημείο 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. "νωπό κρέας πουλερικών": κρέας πουλερικών το οποίο δεν έχει ουδέποτε σκληρυνθεί με τη διαδικασία ψύχους πριν διατηρηθεί συνεχώς σε θερμοκρασία όχι χαμηλότερη από − 2°C και όχι υψηλότερη από + 4°C· ωστόσο, τα κράτη μέλη μπορούν να καθορίζουν διαφορετικές απαιτήσεις θερμοκρασίας για βραχεία περίοδο για τον τεμαχισμό και την αποθήκευση του νωπού κρέατος πουλερικών, που πραγματοποιούνται σε καταστήματα λιανικής πώλησης ή σε εγκαταστάσεις δίπλα στα σημεία πώλησης, όπου ο τεμαχισμός και η αποθήκευση πραγματοποιούνται μόνον για την απευθείας και επιτόπου πώληση στον καταναλωτή,

2. "νωπό κρέας πουλερικών": κρέας πουλερικών το οποίο δεν έχει ουδέποτε σκληρυνθεί με τη διαδικασία ψύχους πριν διατηρηθεί συνεχώς σε θερμοκρασία όχι χαμηλότερη από − 2°C και όχι υψηλότερη από + 4°C· ωστόσο, το νωπό κρέας πουλερικών όταν προορίζεται για την παραγωγή παρασκευασμάτων με βάση το κρέας μπορεί να υποβάλλεται σε επεξεργασία σκλήρυνσης σε θερμοκρασία χαμηλότερη από 2°C για βραχεία περίοδο· η αναγραφή της ημερομηνίας σφαγής είναι υποχρεωτική για όλα τα παρασκευάσματα με βάση το κρέας πουλερικών.

Αιτιολόγηση

Η αναγραφή της ημερομηνίας σφαγής του ζώου πρέπει να είναι υποχρεωτική για όλα τα παρασκευάσματα με βάση το κρέας πουλερικών. Εάν ο καταναλωτής γνωρίζει την ημερομηνία σφαγής, τότε μπορεί να κάνει την επιλογή του γνωρίζοντας ποιο προϊόν μπορεί να θεωρείται πραγματικά νωπό. Εκτός από τα οριζόμενα στην πρόταση της Επιτροπής, η αναγραφή της ημερομηνίας σφαγής στη σήμανση των προϊόντων που παρασκευάζονται με βάση κρέας πουλερικών πρέπει να προστεθεί στον ορισμό που περιέχεται στην πρόταση της Επιτροπής στο Παράρτημα, Τμήμα ΙΙ, παράγραφος 2. Οι τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται σήμερα, π.χ. "tempering", προβλέπουν τη σκλήρυνση του κρέατος ώστε να μπορεί να κόβεται (π.χ. κεμπάπ ή λεπτές φέτες ("cutlets")) ή να του δίδεται συγκεκριμένο σχήμα (π.χ. χάμπουργκερ). Κατά συνέπεια, τα παρασκευάσματα με βάση το κρέας, ακόμη και όταν προέρχονται από κρέας το οποίο δεν έχει υποστεί ψύξη ή κατάψυξη, δεν μπορούν πλέον να χαρακτηρίζονται ως "νωπά" διότι έχουν υποβληθεί σε επεξεργασία σκλήρυνσης.

Τροπολογία  6

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Παράρτημα – σημείο 3α (νέο)

Κανονισμός (EΚ) Αριθ. 1234/2007

Παράρτημα XIV– μέρος B – τμήμα III α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

3a. Προστίθεται το ακόλουθο μέρος :

 

"IIIa. Υποχρεωτικές πληροφορίες στην ετικέτα

 

Η ονομασία του τροφίμου στην ετικέτα οιουδήποτε προϊόντος κρέατος πουλερικών αναφέρει:

 

(α) οιοδήποτε προστιθέμενο συστατικό ζωικής προέλευσης διαφορετικής από αυτήν του υπολοίπου κρέατος· και

 

(β) οιαδήποτε προσθήκη ύδατος που υπερβαίνει το 5% του βάρους του προϊόντος."

Αιτιολόγηση

Αναφορικά με την εμπορία βοείου κρέατος ζώων ηλικίας 12 μηνών ή λιγότερο, έχουν ήδη προστεθεί διατάξεις για τη σήμανση στον Κανονισμό 1234/2007 (βλέπε Παράρτημα ΧΙα - μέρος IV). Όσον αφορά τα πουλερικά, είναι επίσης απαραίτητο να συμπεριληφθούν διατάξεις σήμανσης, εφόσον δεν είναι ασύνηθες να προστίθεται νερό ή ζωικά συστατικά διαφορετικών ειδών (όπως βόειες ή χοίρειες πρωτεΐνες με τη μέθοδο της υδρόλυσης) στο κρέας, π.χ. στο στήθος από κοτόπουλο. Για να μην παραπλανώνται οι καταναλωτές και για να τους δοθεί η δυνατότητα να αποφεύγουν τέτοια προϊόντα (π.χ. για θρησκευτικούς λόγους), είναι σημαντικό να δηλώνεται αυτή η πρακτική. Η διάταξη αυτή αποτελεί ήδη νόμο στο ΗΒ και διασφαλίζει ότι η ονομασία του προϊόντος αντανακλά την πραγματική του περιεκτικότητα κατά τρόπον ώστε οι καταναλωτές να είναι επακριβώς ενημερωμένοι και να μην παραπλανώνται π.χ. 'φιλέτο από στήθος κοτόπουλου' αντί 'φιλέτο από στήθος κοτόπουλου με προσθήκη ύδατος'.

Τροπολογία  7

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Παράρτημα – μέρος 3 β (νέο)

Κανονισμός (EΚ) Αριθ. 1234/2007

Παράρτημα XIV– Μέρος B – σημείο III β (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

3β. Προστίθεται το ακόλουθο μέρος:

 

"IIIβ. Ένδειξη της τιμής

 

Η τιμή ανά χιλιόγραμμο του προϊόντος βασίζεται μόνο στο καθαρό στραγγισμένο βάρος.".

Αιτιολόγηση

Επειδή το κρέας πουλερικών πωλείται συχνά κατεψυγμένο, αυτή η διάταξη προστέθηκε για να μην παραπλανώνται οι καταναλωτές σε σχέση με την τιμή της ετικέτας.


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Στόχος της πρότασης της Επιτροπής είναι η τροποποίηση, από διάφορες απόψεις, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών όσον αφορά τους κανόνες εμπορίας για το κρέας πουλερικών.

Ωστόσο, το πιο σημαντικό θέμα αφορά τον ορισμό του κρέατος πουλερικών. Η πρόταση έχει ως στόχο να επιτρέψει την εμπορία του κρέατος αυτού για κατανάλωση από τον άνθρωπο, ακόμη και μετά από αντιμικροβιακή επεξεργασία.

Ωστόσο, ως γνωστόν, στις 19 Ιουνίου 2008, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε ψήφισμα με το οποίο αντιτίθεται στη θέση αυτή, το οποία συγκέντρωσε τις ψήφους 527 βουλευτών από διάφορες πολιτικές ομάδες, καλώντας το Συμβούλιο να απορρίψει την πρόταση αυτή της Επιτροπής.

Παρά ταύτα, η Επιτροπή διατήρησε την πρότασή της προκειμένου να ανταποκριθεί θετικά στο αίτημα των Ηνωμένων Πολιτειών να επιτρέψει η ΕΕ τις εισαγωγές κρέατος πουλερικών τους που έχει υποστεί χημική ή αντιμικροβιακή επεξεργασία. Ας σημειωθεί ότι οι ΗΠΑ μπορούν ήδη να εξάγουν το κρέας πουλερικών τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, υπό τον όρο ότι δεν έχει υποστεί αντιμικροβιακή επεξεργασία.

Από την άλλη πλευρά, σύμφωνα με αξιολόγηση που διενήργησε το βορειοαμερικανικό Κέντρο για τον έλεγχο και την πρόληψη των ασθενειών, η χρήση αντιμικροβιακών ουσιών στις ΗΠΑ δεν κατέστησε δυνατή τη μείωση των κρουσμάτων λιστερίασης, σαλμονέλωση και άλλων βακτηριακών λοιμώξεων.

Η πρακτική που ακολουθείται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με μια μεθοδολογία η οποία περιλαμβάνει το σύνολο της τροφικής αλυσίδας, είναι πιο αποτελεσματική ως προς τη μείωση των παθογόνων οργανισμών στο κρέας πουλερικών σε σχέση με τη λύση της απολύμανσης με αντιμικροβιακές ουσίες στο τέλος της τροφικής αλυσίδας παραγωγής.

Μόνο ανησυχία προκαλεί, ως εκ τούτου, η πρόταση αυτή της Επιτροπής, η οποία, επιπλέον, δεν λαμβάνει καθόλου υπόψη τις επενδύσεις που έχουν κάνει οι επαγγελματίες του τομέα του κρέατος πουλερικών στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με την ισχύουσα κοινοτική νομοθεσία, για να μειωθεί η μόλυνση από παθογόνους παράγοντες, χρησιμοποιώντας μια μεθοδολογία που καλύπτει ολόκληρη την τροφική αλυσίδα.

Κατά συνέπεια, η έκθεση περιλαμβάνει τις ακόλουθες προτάσεις:

· διαγραφή της αιτιολογικής σκέψης 5 της πρότασης της Επιτροπής

· προσθήκη μιας νέας αιτιολογικής σκέψης προκειμένου να εξασφαλίζεται η αναγραφή της προέλευσης του προς εμπορία κρέατος, προς ενημέρωση των καταναλωτών

· διατήρηση του ορισμού που ισχύει σήμερα για το προς εμπορία κρέας πουλερικών, ώστε να επιτρέπεται μόνο η επεξεργασία με ψύχος και να εξασφαλίζεται ότι δεν χρησιμοποιούνται απολυμαντικές ουσίες, πράγμα που συνεπάγεται αλλαγές στην πρόταση της Επιτροπής· οι αλλαγές αυτές είναι ακριβώς το αντικείμενο των τροπολογιών αριθ. 3 και 4 στο παράρτημα ΙΙ, σχετικά με τους ορισμούς των παραγράφων 1 και 2.

Για την προστασία της δημόσιας υγείας προς το συμφέρον των καταναλωτών και των παραγωγών κρέατος πουλερικών, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο οφείλει να επιβεβαιώσει τη θέση που έλαβε τον Ιούνιο του 2008. Μετά την τοποθέτηση αυτή, η Επιτροπή θα πρέπει να επανεξετάσει την πρότασή της.


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (17.2.2009)

προς την Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 σχετικά με τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών όσον αφορά τους κανόνες εμπορίας για το κρέας πουλερικών

(COM(2008)0336 – C6-0247/2008 – 2008/0108(CNS))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Bogusław Sonik

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Στόχος των κανόνων εμπορίας για το κρέας πουλερικών είναι να διασφαλίσουν τη σταθερότητα των τιμών αγοράς για τον τομέα, να διευκολύνουν την εμπορία προϊόντων και να διασφαλίσουν την ασφάλεια του καταναλωτή καθώς και υψηλά πρότυπα ποιότητας για τα είδη διατροφής. Τα πρότυπα εμπορίας για το κρέας πουλερικών πρέπει να αναθεωρηθούν υπό το πρίσμα των τεχνολογικών εξελίξεων και να συμπεριληφθούν παρασκευάσματα με βάση το κρέας πουλερικών εφόσον οι καταναλωτικές συνήθειες έχουν αλλάξει από τη δεκαετία του 90.

Με βάση τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 853/2004, η Επιτροπή προτείνει να επιτραπεί η χρήση ορισμένων ουσιών που αποσκοπούν στην επιφανειακή απολύμανση των σφαγίων πουλερικών. Ο σημερινός ορισμός του κρέατος πουλερικών, όπως προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου όσον αφορά τα πρότυπα εμπορίας για το κρέας πουλερικών, δεν είναι συμβατός με τη χρήση τέτοιων ουσιών. Οι προτεινόμενες αλλαγές συνεπώς θα απαιτήσουν τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007.

Κατά τη συνάντηση του Συμβουλίου Γεωργίας και Αλιείας, στις 18-19.12.2008, απορρίφθηκε η πρόταση Κανονισμού του Συμβουλίου για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 853/2004 όσον αφορά τη χρήση αντιμικροβιακών ουσιών για την εξάλειψη επιφανειακής μόλυνσης από σφάγια πουλερικών. Αναμένεται ως εκ τούτου από την Επιτροπή να αποσύρει τις τροπολογίες σχετικά με τον ορισμό του κρέατος των πουλερικών.

Οι υπόλοιπες τροποποιήσεις που προτείνονται στον Κανονισμό σχετικά με τους κανόνες εμπορίας για το κρέας πουλερικών διατηρούνται και αφορούν, όπως αναφέρθηκε, στην επέκταση του πεδίου εφαρμογής ώστε να συμπεριληφθούν τα παρασκευάσματα και προϊόντα με βάση το κρέας πουλερικών, και το κρέας πουλερικών σε άρμη, που αποτελεί αντικείμενο ενός ολοένα και πιο σημαντικού εμπορίου.

Η αρχή σύμφωνα με την οποία το κρέας πουλερικών που πωλείται «νωπό» δεν μπορεί να έχει καταψυχθεί προηγουμένως προτείνεται να ενισχυθεί και να καλύψει τα παρασκευάσματα και τα προϊόντα με βάση το κρέας πουλερικών.

Ο συντάκτης σας δεν συμφωνεί με την τροποποίηση αυτή, εφόσον δεν συμβαδίζει με τον ορισμό του «νωπού κρέατος» στο σημείο 1.10 του Παραρτήματος Ι του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 853/2004 Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για τον καθορισμό ειδικών κανόνων υγιεινής για τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων καλεί την Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της την ακόλουθη τροπολογία:

Τροπολογία  1

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(5) Η αποκλειστική αναφορά στην επεξεργασία με ψύξη στον ορισμό του «κρέατος πουλερικών» είναι πολύ περιοριστική σε σχέση με την εξέλιξη της τεχνολογίας. Είναι συνεπώς σκόπιμο να προσαρμοστεί ο εν λόγω ορισμός.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την έγκριση εισαγωγής χλωριωμένου κοτόπουλου της 16.06.2008 καθώς και την παρεμφερή απόφαση του Συμβουλίου, δεν θεωρείται σκόπιμη η χορήγηση άδειας για αντιμικροβιακές μεθόδους επεξεργασίας των σφαγίων πουλερικών.

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Παράρτημα – μέρος 2 – σημείο 1

Κανονισμός (EΚ) Αριθ. 1234/2007

Παράρτημα XIV– Μέρος B – Μέρος II - σημείο 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. τα βρώσιμα μέρη εκτρεφόμενων πτηνών του κωδικού ΣΟ 0105 "νωπό κρέας πουλερικών":

1. "κρέας πουλερικών": τα βρώσιμα μέρη εκτρεφόμενων πτηνών του κωδικού ΣΟ 0105 που είναι κατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση, τα οποία δεν έχουν υποστεί οιαδήποτε επεξεργασία εκτός της επεξεργασίας με ψύξη.

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την έγκριση εισαγωγής χλωριωμένου κοτόπουλου της 16.06.2008 καθώς και την παρεμφερή απόφαση του Συμβουλίου, δεν θεωρείται σκόπιμη η χορήγηση άδειας για αντιμικροβιακές μεθόδους επεξεργασίας των σφαγίων πουλερικών. Η τροπολογία επαναλαμβάνει τη διατύπωση της ισχύουσας νομοθεσίας.

Τροπολογία  3

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Παράρτημα – μέρος 3α (νέο)

Κανονισμός (EΚ) Αριθ. 1234/2007

Παράρτημα XIV– Μέρος B – Μέρος III α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

3a. Προστίθεται το ακόλουθο Μέρος ΙΙΙα:

 

"IIIa. Υποχρεωτικές πληροφορίες στην ετικέτα

 

Η ονομασία της τροφής στην ετικέτα οιουδήποτε προϊόντος κρέατος πουλερικών περιλαμβάνει ένδειξη με:

 

(α) οιοδήποτε προστιθέμενο συστατικό άλλης ζωικής προέλευσης στο υπόλοιπο του κρέατος· και

 

(β) οιαδήποτε προσθήκη ύδατος που υπερβαίνει το 5% του βάρους του προϊόντος"

Αιτιολόγηση

Αναφορικά με την εμπορία βοείου κρέατος ζώων ηλικίας 12 μηνών ή λιγότερο, έχουν ήδη προστεθεί διατάξεις για τη σήμανση στον Κανονισμό 1234/2007 (βλέπε Παράρτημα ΧΙα-μέρος IV).Α Όσον αφορά τα πουλερικά, είναι επίσης απαραίτητο να συμπεριληφθούν διατάξεις σήμανσης, εφόσον δεν είναι ασύνηθες να προστίθεται νερό ή ζωικά συστατικά διαφορετικών ειδών (όπως βόειες ή χοίρειες πρωτεΐνες με τη μέθοδο της υδρόλυσης) στο κρέας, π.χ. στο στήθος από κοτόπουλο. Για να μην παραπλανώνται οι καταναλωτές και για να τους δοθεί η δυνατότητα να αποφύγουν παρόμοια προϊόντα (π.χ. για θρησκευτικούς λόγους), είναι σημαντικό να δηλώνεται αυτή η πρακτική. Η διάταξη αυτή αποτελεί ήδη νόμο στο ΗΒ και διασφαλίζει ότι η ονομασία του προϊόντος αντανακλά την πραγματική του περιεκτικότητα κατά τρόπον ώστε οι καταναλωτές να είναι επακριβώς ενημερωμένοι και να μην παραπλανώνται π.χ. ' φιλέτο από στήθος κοτόπουλου' αντί 'φιλέτο από στήθος κοτόπουλου με προσθήκη ύδατος'.

Τροπολογία  4

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη

Παράρτημα – μέρος 3 β (νέο)

Κανονισμός (EΚ) Αριθ. 1234/2007

Παράρτημα XIV– Μέρος B – Μέρος III β (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

3β. Προστίθεται το ακόλουθο Μέρος ΙΙΙβ:

 

"IIIβ. Ένδειξη τιμής

 

Η τιμή ανά κιλό του προϊόντος βασίζεται μόνο στο καθαρό στραγγισμένο βάρος."

Αιτιολόγηση

Επειδή το κρέας πουλερικών πωλείται συχνά κατεψυγμένο, αυτή η διάταξη προστέθηκε για να μην παραπλανόνται οι καταναλωτές σε σχέση με την τιμή της ετικέτας.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών όσον αφορά τους κανόνες εμπορίας για το κρέας πουλερικών

Έγγραφα αναφοράς

COM(2008)0336 – C6-0247/2008 – 2008/0108(CNS)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

AGRI

Γνωμοδοτική επιτροπή

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

ENVI

8.7.2008

 

 

 

Συντάκτης γνωμοδότησης

       Ημερομηνία ορισμού

Bogusław Sonik

22.1.2009

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

9.2.2009

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

17.2.2009

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

43

0

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Margrete Auken, Liam Aylward, Johannes Blokland, John Bowis, Hiltrud Breyer, Magor Imre Csibi, Avril Doyle, Mojca Drčar Murko, Jill Evans, Anne Ferreira, Karl-Heinz Florenz, Elisabetta Gardini, Françoise Grossetête, Cristina Gutiérrez-Cortines, Satu Hassi, Gyula Hegyi, Christa Klaß, Urszula Krupa, Marie-Noëlle Lienemann, Jules Maaten, Linda McAvan, Μάριος Ματσάκης, Péter Olajos, Miroslav Ouzký, Vittorio Prodi, Guido Sacconi, Daciana Octavia Sârbu, Amalia Sartori, Carl Schlyter, Horst Schnellhardt, Richard Seeber, Bogusław Sonik, María Sornosa Martínez, Αντώνιος Τρακατέλλης, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Åsa Westlund, Anders Wijkman, Glenis Willmott

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Bairbre de Brún, Rebecca Harms, Johannes Lebech, Robert Sturdy


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών όσον αφορά τους κανόνες εμπορίας για το κρέας πουλερικών

Έγγραφα αναφοράς

COM(2008)0336 – C6-0247/2008 – 2008/0108(CNS)

Ημερομηνία κλήσης του ΕΚ προς γνωμοδότηση

19.6.2008

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

AGRI

8.7.2008

Γνωμοδοτική(ές) επιτροπή(ες)

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

ENVI

8.7.2008

 

 

 

Εισηγητής(ές)

       Ημερομηνία ορισμού

Ilda Figueiredo

24.6.2008

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

9.9.2008

17.2.2009

31.3.2009

 

Ημερομηνία έγκρισης

31.3.2009

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

25

0

1

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Vincenzo Aita, Luis Manuel Capoulas Santos, Giovanna Corda, Albert Deß, Kωvσταντίνος Δρούτσας, Constantin Dumitriu, Michl Ebner, Ιωάννης Γκλαβάκης, Lutz Goepel, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Lily Jacobs, Elisabeth Jeggle, Véronique Mathieu, Mairead McGuinness, Rosa Miguélez Ramos, James Nicholson, Neil Parish, Agnes Schierhuber, Willem Schuth, Czesław Adam Siekierski, Alyn Smith, Jeffrey Titford, László Tőkés, Witold Tomczak, Donato Tommaso Veraldi, Andrzej Tomasz Zapałowski

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Jorgo Chatzimarkakis, Ilda Figueiredo, Roselyne Lefrançois, Catherine Neris

Ημερομηνία κατάθεσης

3.4.2009

Τελευταία ενημέρωση: 16 Απριλίου 2009Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου