Διαδικασία : 2008/0200(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0228/2009

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0228/2009

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 22/04/2009 - 6.11
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


ΕΚΘΕΣΗ     *
PDF 283kWORD 382k
3 Απριλίου 2009
PE 416.275v03-00 A6-0228/2009

σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για δίκτυο προειδοποίησης σχετικά με τις υποδομές ζωτικής σημασίας (ΔΠΥΖΣ)

(COM(2008)0676 – C6-0399/2008 – 2008/0200(CNS))

Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

Εισηγητής: Luca Romagnoli

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ
 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για δίκτυο προειδοποίησης σχετικά με τις υποδομές ζωτικής σημασίας (ΔΠΥΖΣ)

(COM(2008)0676 – C6-0399/2008 – 2008/0200(CNS))

(Διαδικασία διαβούλευσης)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (COM(2008)0676),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 308 της Συνθήκης ΕΚ και το άρθρο 203 της Συνθήκης Ευρατόμ, σύμφωνα με τα οποία το Κοινοβούλιο κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C6-0399/2008),

–   έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων επί της προτεινόμενης νομικής βάσης,

–   έχοντας υπόψη τα άρθρα 51 και 35 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A6-0228/2009),

1.  εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2.  καλεί την Επιτροπή να τροποποιήσει αναλόγως την πρότασή της, σύμφωνα με το άρθρο 250, παράγραφος 2, της Συνθήκης ΕΚ·

3.  καλεί το Συμβούλιο, σε περίπτωση που προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

4.  ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει σε περίπτωση που το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στην πρόταση της Επιτροπής·

5.  καλεί την Επιτροπή, μετά από τη θέση σε ισχύ της Συνθήκης της Λισαβόνας, εάν το Συμβούλιο δεν έχει λάβει κάποια σχετική απόφαση να εξετάσει τη δυνατότητα χρησιμοποίησης του άρθρου 196 (Πολιτική Προστασία) ως νομική βάση της παρούσας προτάσεως και να επανεξετάσει, οσάκις ενδείκνυται, την υποβολή προτάσεως στο Κοινοβούλιο·

5.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

Τροπολογία  1

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(1) Τα συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με την "Πρόληψη, ετοιμότητα και αντιμετώπιση των τρομοκρατικών επιθέσεων" και το "Πρόγραμμα αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης έναντι των συνεπειώντων τρομοκρατικών απειλών και επιθέσεων

", το οποίο εξέδωσε το Συμβούλιο τον Δεκέμβριο του 2004, υιοθετούσαν τηνπρόθεση της Επιτροπής να προτείνει ένα πρόγραμμα για την προστασία

των υποδομών ζωτικής σημασίας και συμφωνούσαν με τη δημιουργία από την Επιτροπή ενός ΔΠΥΖΣ

1.

(1) Τα συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με την "Πρόληψη, ετοιμότητα και αντιμετώπιση των τρομοκρατικών επιθέσεων" και το "Πρόγραμμα αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης έναντι των συνεπειώντων τρομοκρατικών απειλών και επιθέσεων

", το οποίο εξέδωσε το Συμβούλιο τον Δεκέμβριο του 2004, υιοθετούσαν τηνπρόθεση της Επιτροπής να προτείνει ένα πρόγραμμα για την προστασία

των υποδομών ζωτικής σημασίας και συμφωνούσαν με τη δημιουργία από την Επιτροπή ενός ΔΠΥΖΣ

1.

14894/04.

Έγγραφο του Συμβουλίου 15232/04.

Αιτιολόγηση

Το έγγραφο που αναφέρεται στην πρόταση της Επιτροπής (14894/04) περιέχει γενικές μόνο παρατηρήσεις σχετικά με την προστασία κρίσιμων υποδομών. Το έγγραφο αναφοράς πρέπει να είναι το 15232/04.

Τροπολογία  2

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(4) Ορισμένα περιστατικά που σχετίζονται με υποδομές ζωτικής σημασίας στην Ευρώπη, όπως για παράδειγμα η πανευρωπαϊκή διακοπή ρεύματος το 2006, κατέδειξαν την αναγκαιότητα καλύτερης και αποτελεσματικότερης ανταλλαγής πληροφοριών, με σκοπό την πρόληψη ανάλογων περιστατικών ή τον περιορισμό της έκτασής τους.

(4) Ορισμένα περιστατικά που σχετίζονται με υποδομές ζωτικής σημασίας στην Ευρώπη, όπως για παράδειγμα η πανευρωπαϊκή διακοπή ρεύματος το 2006, κατέδειξαν την αναγκαιότητα καλύτερης και αποτελεσματικότερης ανταλλαγής πληροφοριών και μεγαλύτερης γνώσης των πρακτικών των διαφόρων κρατών μελών, με σκοπό την κατάλληλη προετοιμασία και την αποφυγή της επανάληψης τέτοιων συμβάντων.

Αιτιολόγηση

Ο αποκλεισμός του συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης (ΣΕΠ) από τη σημερινή μορφή του ΔΠΥΖΣ καθιστά απαραίτητη την τροποποίηση της παρούσας αιτιολογικής σκέψης.

Τροπολογία  3

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(5) Είναι σκόπιμο να καθιερωθεί ένα σύστημα πληροφόρησης που θα επιτρέπει στα κράτη μέλη και στην Επιτροπή να ανταλλάσσουν πληροφορίες και προειδοποιήσεις στον τομέα της προστασίας των υποδομών ζωτικής σημασίας (ΠΥΖΣ), να εντείνουν το διάλογο για την ΠΥΖΣ και να συμβάλουν στην προώθηση της ενσωμάτωσης και του αποτελεσματικότερου συντονισμού των διάσπαρτων σε εθνική κλίμακα και κατακερματισμένων ερευνητικών προγραμμάτων ΠΥΖΣ.

(5) Είναι επομένως σκόπιμο να καθιερωθεί ένα σύστημα πληροφόρησης που θα επιτρέπει στα κράτη μέλη και στην Επιτροπή να ανταλλάσσουν πληροφορίες στον τομέα της ΠΥΖΣ, να εντείνουν το διάλογο για την ΠΥΖΣ και να συμβάλουν στην προώθηση της ενσωμάτωσης και του αποτελεσματικότερου συντονισμού των διάσπαρτων σε εθνική κλίμακα και κατακερματισμένων ερευνητικών προγραμμάτων ΠΥΖΣ.

Αιτιολόγηση

Although the option for a rapid alert system (RAS) within CIWIN is to be welcome, further analysis and evaluation is needed in this respect. An in-depth study should to be launched by the Commission which would assess all the consequences of including a RAS functionality in CIWIN. The findings of the pilot project to be launched probably in June 2009 concerning CIWIN will also provide a more detailed and concrete picture for the RAS option. It should also be recalled that Member States had contrasting views with regard to this option when consulted on the CIWIN functionalities. The possibility for CIWIN to have this double functionality was put forward in the Commission Green Paper on a 'European Programme for a Critical Infrastructure Programme'.

Τροπολογία  4

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(6) Το ΔΠΥΖΣ αναμένεται να συμβάλει στη βελτίωση της ΠΥΖΣ στην ΕΕ, παρέχοντας ένα σύστημα πληροφόρησης που θα μπορούσε να διευκολύνει την συνεργασία των κρατών μελών και να προσφέρει μια αποτελεσματική και ταχεία εναλλακτική μέθοδο αντί των χρονοβόρων μεθόδων αναζήτησης πληροφοριών σχετικά με τις υποδομές ζωτικής σημασίας στην Κοινότητα.

(6) Το ΔΠΥΖΣ αναμένεται να συμβάλει στη βελτίωση της ΠΥΖΣ στην ΕΕ, παρέχοντας ένα σύστημα πληροφόρησης που θα μπορούσε να διευκολύνει την συνεργασία και τον συντονισμό των κρατών μελών και να προσφέρει μια αποτελεσματική και ταχεία εναλλακτική μέθοδο αντί των χρονοβόρων μεθόδων αναζήτησης πληροφοριών σχετικά με τις υποδομές ζωτικής σημασίας στην Κοινότητα. Αναμένεται ειδικότερα να προωθήσει την ανάπτυξη κατάλληλων μέτρων με στόχο τη διευκόλυνση της ανταλλαγής και διάδοσης πληροφοριών, βέλτιστων πρακτικών και εμπειριών μεταξύ κρατών μελών.

Τροπολογία  5

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(6α) Η πρώτη αξιολόγηση του ΔΠΥΖΣ θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνει εμπεριστατωμένη ανάλυση της ανάγκης για την προσθήκη νέας λειτουργικής δυνατότητας στο ΔΠΥΖΣ, ήτοι του τεχνικού μέσου ενός συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης (ΣΕΠ). Η εν λόγω λειτουργική δυνατότητα πρέπει να επιτρέπει στα κράτη μέλη και την Επιτροπή να προειδοποιούν για άμεσους κινδύνους και απειλές για τις υποδομές ζωτικής σημασίας, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις απαιτούμενες απαιτήσεις ασφάλειας.

Αιτιολόγηση

Τα αποτελέσματα της πρώτης αξιολόγησης του ΔΠΥΖΣ μαζί με τη σχετική μελέτη και τα πορίσματα του πιλοτικού σχεδίου που θα δρομολογήσει η Επιτροπή θα έχουν προσφέρει επαρκείς πληροφορίες ώστε να αξιολογηθεί η ανάγκη συμπερίληψης της δυνατότητας αυτής στο ΔΠΥΖΣ.

Τροπολογία  6

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(7) Ειδικότερα, το ΔΠΥΖΣ αναμένεται να προωθήσει την ανάπτυξη κατάλληλων μέτρων με στόχο τη διευκόλυνση της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών, καθώς και να αποτελέσει ένα μέσο ασφαλούς διαβίβασης στοιχείων για τις άμεσες απειλές και προειδοποιήσεων.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Τμήματα αυτής της αιτιολογικής σκέψης περιέχονται πλέον στην αιτιολογική σκέψη 6. Η διαγραφή της αναφοράς στις "άμεσες απειλές και προειδοποιήσεις" ευθυγραμμίζεται με τη θέση που υιοθετεί το σχέδιο έκθεσης να υπάρξει στο πρώτο στάδιο ανάπτυξης του ΔΠΥΖΣ μόνο μια λειτουργική δυνατότητα ανταλλαγής πληροφοριών.

Τροπολογία  7

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(8) Το ΔΠΥΖΣ πρέπει να αποφεύγει τις αλληλεπικαλύψεις και να λαμβάνει υπόψη τα χαρακτηριστικά, την πραγματογνωμοσύνη, τους τρόπους λειτουργίας και τους τομείς αρμοδιότητας καθενός από τα υφιστάμενα τομεακά συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης (ΣΕΠ).

(8) Κατά την ανάπτυξη και αξιολόγηση του νέου συστήματος πληροφοριών τα κράτη μέλη και η Επιτροπή πρέπει να διασφαλίζουν ότι το ΔΠΥΖΣ αποφεύγει τις αλληλεπικαλύψεις και λαμβάνει υπόψη τα χαρακτηριστικά, την πραγματογνωμοσύνη, τους τρόπους λειτουργίας και τους τομείς αρμοδιότητας καθενός από τα υφιστάμενα τομεακά συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης (ΣΕΠ).

Τροπολογία  8

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(10) Λόγω της αλληλεξάρτησης των υποδομών ζωτικής σημασίας και των ποικίλλων επιπέδων ΠΥΖΣ στα κράτη μέλη, η δημιουργία ενός οριζόντιου και πολυτομεακού κοινοτικού μέσου για την ανταλλαγή πληροφοριών και προειδοποιήσεων σχετικά με την ΠΥΖΣ αναμένεται να ενισχύσει την ασφάλεια των πολιτών.

() Λόγω της αλληλεξάρτησης των υποδομών ζωτικής σημασίας και των ποικίλλων επιπέδων προστασίας των υποδομών ζωτικής σημασίας (ΠΥΖΣ) στα κράτη μέλη, η δημιουργία ενός οριζόντιου και πολυτομεακού κοινοτικού μέσου για την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με την ΠΥΖΣ αναμένεται να ενισχύσει την ασφάλεια των πολιτών.

Αιτιολόγηση

Το επιχείρημα αυτό πρέπει να παρεμβληθεί σε προγενέστερο στάδιο των αιτιολογικών σκέψεων.

Τροπολογία  9

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 10 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(10α) Η θέσπιση μέτρων στον τομέα της πολιτικής προστασίας συγκαταλέγεται στις δραστηριότητες της Κοινότητας που αναφέρονται στο στοιχείο (υ) του άρθρου 3, παράγραφος 1, της Συνθήκης ΕΚ. Επομένως, η δημιουργία του ΔΠΥΖΣ είναι απαραίτητη για να μπορέσει η Κοινότητα να επιτύχει ένα στόχο που τίθεται από τη Συνθήκη.

Τροπολογία 10

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(11) Λαμβάνοντας υπόψη τη μελλοντική διαθεσιμότητα του δικτύου επικοινωνιών S-TESTA (Διευρωπαϊκές Υπηρεσίες Τηλεματικής μεταξύ Διοικήσεων) ή οποιουδήποτε άλλου χρησιμοποιούμενου από την Επιτροπή ασφαλούς δικτύου, η Επιτροπή πρέπει να αποφασίσει για την πλέον κατάλληλη τεχνολογική πλατφόρμα για το ΔΠΥΖΣ και να υποχρεώσει τους τελικούς χρήστες να συμμορφώνονται με τις τεχνικές απαιτήσεις τις οποίες έχει θεσπίσει.

(11) Λαμβάνοντας υπόψη τη μελλοντική διαθεσιμότητα του δικτύου επικοινωνιών S-TESTA (Διευρωπαϊκές Υπηρεσίες Τηλεματικής μεταξύ Διοικήσεων) ή άλλου χρησιμοποιούμενου από την Επιτροπή εναλλακτικού ασφαλούς δικτύου, η Επιτροπή πρέπει να αποφασίσει για την πλέον κατάλληλη τεχνολογική πλατφόρμα για το ΔΠΥΖΣ και να υποχρεώσει τους τελικούς χρήστες να συμμορφώνονται με τις τεχνικές απαιτήσεις τις οποίες έχει θεσπίσει.

Αιτιολόγηση

Εάν μπορεί να γίνει κατανοητό ότι προς το παρόν άλλες τεχνικές λύσεις μπορεί να εξεταστούν για το ΔΠΥΖΣ, πρέπει να προσδιορίσουμε ακριβέστερα το γεγονός αυτό.

Τροπολογία  11

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(17) Η παρούσα απόφαση συνάδει με τα θεμελιώδη δικαιώματα και τηρεί τις αρχές που αναγνωρίζονται, ιδίως, στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

(17) Η παρούσα απόφαση συνάδει με τα θεμελιώδη δικαιώματα και τηρεί τις αρχές που αναγνωρίζονται στο άρθρο 6 της Συνθήκης ΕΕ και αντανακλώνται στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Αιτιολόγηση

Κρίνεται απαραίτητη η προσθήκη αναφοράς στο άρθρο 6 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Τροπολογία  12

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Με την παρούσα απόφαση θεσπίζεται ένα σύστημα ασφαλούς πληροφόρησης, επικοινωνίας και προειδοποίησης - το δίκτυο προειδοποίησης σχετικά με τις υποδομές ζωτικής σημασίας (ΔΠΥΖΣ) – προκειμένου να βοηθηθούν τα κράτη μέλη στην ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τις απειλές που αντιμετωπίζουν, τις κοινές τους αδυναμίες, καθώς και τα ενδεδειγμένα μέτρα και στρατηγικές για τον περιορισμό των σχετικών με την ΠΥΖΣ κινδύνων.

Με την παρούσα απόφαση θεσπίζεται ένα σύστημα ασφαλούς πληροφόρησης και επικοινωνίας – το δίκτυο προειδοποίησης σχετικά με τις υποδομές ζωτικής σημασίας (ΔΠΥΖΣ) – προκειμένου να βοηθηθούν τα κράτη μέλη στην ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τις κοινές τους αδυναμίες και τα ενδεδειγμένα μέτρα και στρατηγικές για τον περιορισμό των σχετικών με την ΠΥΖΣ κινδύνων.

Αιτιολόγηση

Βλ. την αιτιολόγηση της τροπολογίας 3. Ο τίτλος του Δικτύου δεν έχει τροποποιηθεί παρότι υπάρχει το επιχείρημα ότι το στοιχείο της προειδοποίησης πρέπει να διαγραφεί εάν δεν περιληφθεί το ΣΕΠ στην αρχική φάση του ΔΠΥΖΣ. Η ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Προστασίας της Υποδομής Ζωτικής Σημασίας του 2006 διατήρησε τον τίτλο αυτό παρότι η ανακοίνωση αναφέρει ότι "το ΔΠΥΖΣ αποτελεί τη βάση για την ανταλλαγή των βέλτιστων πρακτικών με ασφαλή τρόπο ενώ [...] θα μπορούσε να αποτελέσει και μια εναλλακτική βάση για την ανταλλαγή μηνυμάτων ταχείας προειδοποίησης [...]".

Τροπολογία  13

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ως "υποδομές ζωτικής σημασίας" νοούνται τα περιουσιακά στοιχεία, συστήματα ή μέρη αυτών που βρίσκονται σε κράτη μέλη της ΕΕ και τα οποία είναι ουσιώδη για τη διατήρηση των λειτουργιών ζωτικής σημασίας της κοινωνίας, της υγείας, της ασφάλειας, της προστασίας, της οικονομικής και κοινωνικής ευπραγίας των μελών της, και των οποίων η διακοπή λειτουργίας ή η καταστροφή θα είχε σοβαρές επιπτώσεις σε κράτος μέλος επειδή δεν κατέστη δυνατή η διατήρηση των λειτουργιών αυτών·

ως "υποδομές ζωτικής σημασίας" νοούνται τα περιουσιακά στοιχεία, συστήματα ή μέρη αυτών που βρίσκονται σε κράτη μέλη της ΕΕ και τα οποία είναι ουσιώδη για τη διατήρηση των λειτουργιών ζωτικής σημασίας της κοινωνίας, της υγείας, της ασφάλειας, της προστασίας, της αλυσίδας του εφοδιασμού, της οικονομικής και κοινωνικής ευπραγίας των μελών της, και των οποίων η διακοπή λειτουργίας ή η καταστροφή θα είχε σοβαρές επιπτώσεις σε κράτος μέλος επειδή δεν κατέστη δυνατή η διατήρηση των λειτουργιών αυτών·

Τροπολογία  14

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 2 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ως "συμμετέχοντα κράτη μέλη" νοούνται τα κράτη μέλη που έχουν υπογράψει το μνημόνιο συμφωνίας με την Επιτροπή·

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να υπάρξει απόλυτη συμμόρφωση με τη νομική βάση της πρότασης, ιδίως σε σχέση με την απαίτηση "αναγκαιότητας", και με τον πρώτο κλάδο της δοκιμασίας της αναλογικότητας (η κοινοτική δράση "πρέπει να είναι κατάλληλη να διασφαλίσει την υλοποίηση του σκοπού που επιδιώκει"), πρέπει να είναι υποχρεωτική η συμμετοχή των κρατών μελών.

Τροπολογία  15

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 3

διαγράφεται

Συμμετοχή

 

Η συμμετοχή στο ΔΠΥΖΣ και η χρήση του είναι ανοικτές σε όλα τα κράτη μέλη. Η συμμετοχή στο ΔΠΥΖΣ προϋποθέτει την υπογραφή μνημονίου συμφωνίας που θα περιλαμβάνει τις τεχνικές απαιτήσεις και προδιαγραφές ασφαλείας που ισχύουν για το ΔΠΥΖΣ, καθώς και πληροφορίες για τους τόπους που θα συνδεθούν με το ΔΠΥΖΣ.

 

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να υπάρξει απόλυτη συμμόρφωση με τη νομική βάση της πρότασης, ιδίως σε σχέση με την απαίτηση "αναγκαιότητας", και με τον πρώτο κλάδο της δοκιμασίας της αναλογικότητας (η κοινοτική δράση "πρέπει να είναι κατάλληλη να διασφαλίσει την υλοποίηση του σκοπού που επιδιώκει"), πρέπει να είναι υποχρεωτική η συμμετοχή των κρατών μελών.

Τροπολογία  16

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 4 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Λειτουργικές δυνατότητες

Λειτουργικότητα και δομή

Αιτιολόγηση

Ο αποκλεισμός της λύσης του ΣΕΠ απαιτεί τροποποίηση του τίτλου και πρόσθετη διασαφήνιση.

Τροπολογία   17

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 4 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(1) Το ΔΠΥΖΣ επιτελεί τις ακόλουθες δύο λειτουργίες:

 

(1) Το ΔΠΥΖΣ προορίζεται να αποτελέσει ηλεκτρονικό φόρουμ για την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τη ΠΥΖΣ·

α) λειτουργία ηλεκτρονικού φόρουμ για την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τη ΠΥΖΣ·

 

β) λειτουργία έγκαιρης προειδοποίησης που επιτρέπει στα συμμετέχοντα κράτη μέλη και στην Επιτροπή να προειδοποιούν για άμεσους κινδύνους και απειλές για τις υποδομές ζωτικής σημασίας.

 

Αιτιολόγηση

Ο αποκλεισμός της λύσης του ΣΕΠ απαιτεί τροποποίηση της παραγράφου 1.

Τροπολογία  18

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(1α) Η τεχνική πλατφόρμα του ΔΠΥΖΣ θα υπάρχει σε μία τουλάχιστον ασφαλή τοποθεσία κάθε κράτους μέλους.

Αιτιολόγηση

Για να μπορέσουν τα κράτη μέλη να προσαρμόσουν το σύστημά τους στο ΔΠΥΖΣ και να αποφύγουν παράλογη επιβάρυνση από απόψεως κόστους του νέου δικτύου θα απαιτείται μία μόνο ασφαλής τοποθεσία για να αρχίσει η διαδικασία, αφήνοντας στα κράτη μέλη τη δυνατότητα να εγκαταστήσουν άλλες ασφαλείς τοποθεσίες ανάλογα με τις ανάγκες τους.

Τροπολογία  19

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Οι σταθεροί χώροι περιλαμβάνονται στο σύστημα σε μόνιμη βάση. Μολονότι το περιεχόμενό τους ενδέχεται να προσαρμοστεί, οι χώροι αυτοί δεν δύνανται να αφαιρεθούν, να μετονομαστούν ή να προστεθούν νέοι χώροι. Το παράρτημα Ι περιλαμβάνει κατάλογο των σταθερών χώρων.

Οι σταθεροί χώροι περιλαμβάνονται στο σύστημα σε μόνιμη βάση. Μολονότι το περιεχόμενό τους ενδέχεται να προσαρμοστεί, οι χώροι αυτοί δεν δύνανται να αφαιρεθούν και να μετονομαστούν. Το παράρτημα Ι περιλαμβάνει κατάλογο των σταθερών χώρων. Αυτό δεν αποκλείει την προσθήκη νέων χώρων εφόσον η λειτουργία του συστήματος καταδείξει ότι αυτό είναι αναγκαίο.

Αιτιολόγηση

Η πιλοτική φάση ενδέχεται να προσφέρει αποδείξεις της αναγκαιότητας να συμπεριληφθούν νέοι σταθεροί χώροι στο ΔΠΥΖΣ. Το ίδιο σκεπτικό ισχύει για τη φάση της κανονικής λειτουργίας του ΔΠΥΖΣ.

Τροπολογία  20

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 5 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(1) Τα συμμετέχοντα κράτη μέλη ορίζουν έναν υπεύθυνο ΔΠΥΖΣ και κοινοποιούν τον εν λόγω ορισμό στην Επιτροπή. Ο υπεύθυνος ΔΠΥΖΣ είναι αρμόδιος για την έγκριση ή την απόρριψη της πρόσβασης στο ΔΠΥΖΣ εντός του ενδιαφερομένου κράτους μέλους.

(1) Τα κράτη μέλη ορίζουν έναν υπεύθυνο ΔΠΥΖΣ και κοινοποιούν τον εν λόγω ορισμό στην Επιτροπή. Ο υπεύθυνος ΔΠΥΖΣ είναι αρμόδιος για την έγκριση ή την απόρριψη της πρόσβασης στο ΔΠΥΖΣ εντός του ενδιαφερομένου κράτους μέλους.

 

(Η εν λόγω τροποποίηση εφαρμόζεται εφαρμογή στο σύνολο του κειμένου· η έγκρισή της επιβάλλει τεχνικές προσαρμογές σε όλο το κείμενο).

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να υπάρξει απόλυτη συμμόρφωση με τη νομική βάση της πρότασης, ιδίως σε σχέση με την απαίτηση "αναγκαιότητας", και με τον πρώτο κλάδο της δοκιμασίας της αναλογικότητας (η κοινοτική δράση "πρέπει να είναι κατάλληλη να διασφαλίσει την υλοποίηση του σκοπού που επιδιώκει"), πρέπει να είναι υποχρεωτική η συμμετοχή των κρατών μελών.

Τροπολογία  21

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 5 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(2) Τα συμμετέχοντα κράτη μέλη παρέχουν πρόσβαση στο ΔΠΥΖΣ σύμφωνα με τις εγκριθείσες από την Επιτροπή κατευθυντήριες γραμμές.

(2) Τα κράτη μέλη παρέχουν πρόσβαση στο ΔΠΥΖΣ σύμφωνα με τις εγκριθείσες από την Επιτροπή κατευθυντήριες γραμμές χρήσης.

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να υπάρξει απόλυτη συμμόρφωση με τη νομική βάση της πρότασης, ιδίως σε σχέση με την απαίτηση "αναγκαιότητας", και με τον πρώτο κλάδο της δοκιμασίας της αναλογικότητας (η κοινοτική δράση "πρέπει να είναι κατάλληλη να διασφαλίσει την υλοποίηση του σκοπού που επιδιώκει"), πρέπει να είναι υποχρεωτική η συμμετοχή των κρατών μελών.

Τροπολογία  22

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β) τη θέσπιση γενικών κατευθύνσεων σχετικά με τους όρους χρήσης του συστήματος, μεταξύ άλλων της εμπιστευτικότητας, της διαβίβασης, της αποθήκευσης, της ταξινόμησης και της διαγραφής πληροφοριών. Η Επιτροπή καθορίζει επίσης τους όρους και τις διαδικασίες για την παροχή πλήρους ή επιλεκτικής πρόσβασης στο ΔΠΥΖΣ.

β) τη θέσπιση γενικών κατευθύνσεων χρήσης σχετικά με τους όρους χρήσης του συστήματος, μεταξύ άλλων της εμπιστευτικότητας, της διαβίβασης, της αποθήκευσης, της ταξινόμησης και της διαγραφής πληροφοριών. Η Επιτροπή καθορίζει επίσης τους όρους και τις διαδικασίες για την παροχή πλήρους ή επιλεκτικής πρόσβασης στο ΔΠΥΖΣ.

Αιτιολόγηση

Πρέπει να εναρμονιστεί η αναφορά αυτών των γενικών κατευθύνσεων σε ολόκληρο το κείμενο.

Τροπολογία  23

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 6 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(3α) Η Επιτροπή παρακολουθεί τη λειτουργία του συστήματος του ΔΠΥΖΣ.

Τροπολογία  24

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 7 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(2) Τα δικαιώματα των χρηστών τα σχετικά με την πρόσβαση σε έγγραφα παρέχονται με βάση την "ανάγκη να γνωρίζουν" και πρέπει ανά πάσα στιγμή να τηρούνται οι συγκεκριμένες οδηγίες του συντάκτη σχετικά με την προστασία και τη διανομή του εγγράφου.

(2) Τα δικαιώματα των χρηστών τα σχετικά με την πρόσβαση σε έγγραφα παρέχονται με βάση την "ανάγκη να γνωρίζουν". Οι χρήστες τηρούν ανά πάσα στιγμή τις συγκεκριμένες οδηγίες του συντάκτη σχετικά με την προστασία και τη διανομή του εγγράφου.

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία επιδιώκει να διασαφηνίσει καλύτερα την έννοια του δεύτερου μέρους της παραγράφου 2.

Τροπολογία  25

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 7 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

() Στα κράτη μέλη, η ανταλλαγή ευαίσθητων μεταφορτωμένων στο ΔΠΥΖΣ πληροφοριών μεταξύ εξουσιοδοτημένων χρηστών και τρίτων μερών εξαρτάται από την προηγούμενη εξουσιοδότηση του ιδιοκτήτη της εν λόγω πληροφορίας και διενεργείται σύμφωνα με τη σχετική κοινοτική και εθνική νομοθεσία.

Αιτιολόγηση

While the Commission acknowledges in its Impact Assessment(1) that 'they (sectors of industry) will not have direct access to the information contained in CIWIN', it also emphasizes that 'the advantages of such information for the private sector will be limited by their classification and the distribution of relevant information will depend upon the relevant Member States authorities' willingness to distribute it through appropriate national channels.' Although it can be expected that the rules on the transmission of information contained in CIWIN to third parties will be clearly specified in the guidelines mentioned in Articles 6 and 8 and having also in view the provisions of Article 7(2), a specific provision on how third parties could receive information uploaded onto CIWIN is necessary.

Τροπολογία  26

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 7 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 7α

 

Απαιτήσεις σχετικά με τις πληροφορίες που περιέχονται στο ΔΠΥΖΣ

 

Θα είναι δυνατή η αυτόματη μετάφραση των πληροφοριών ή των εγγράφων που μεταφορτώνονται στο σύστημα.

Η Επιτροπή, σε συνεργασία με τα σημεία επαφής της ΠΥΖΣ, εκπονεί κατάλογο λέξεων-κλειδιών για κάθε τομέα που θα μπορούν να χρησιμοποιούνται κατά τη μεταφόρτωση ή αναζήτηση πληροφοριών στο ΔΠΥΖΣ.

Αιτιολόγηση

Παρότι αναμένεται ότι οι απαιτήσεις που σχετίζονται με τις πληροφορίες που μεταφορτώνονται ή αναζητούνται στο ΔΠΥΖΣ θα περιληφθούν και στους προσανατολισμούς για τους χρήστες που αναφέρονται στα άρθρα 6 και 8, χρειάζεται να αναφερθούν γενικά στοιχεία σχετικά με το μέσο με το οποίο μπορεί να ανακτηθεί μια πληροφορία στο ΔΠΥΖΣ, ενισχύοντας έτσι τη φιλική προς το χρήστη μορφή του.

Τροπολογία  27

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η Επιτροπή εκπονεί και ενημερώνει τακτικά τις κατευθυντήριες γραμμές χρήσης, οι οποίες περιλαμβάνουν λεπτομερώς τις λειτουργικές δυνατότητες και ρόλους του ΔΠΥΖΣ.

Η Επιτροπή εκπονεί και ενημερώνει τακτικά τις κατευθυντήριες γραμμές χρήσης, οι οποίες περιλαμβάνουν λεπτομερώς τη λειτουργική δυνατότητα και ρόλο του ΔΠΥΖΣ.

Τροπολογία  28

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 8 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Αυτές οι κατευθυντήριες γραμμές χρήσης θεσπίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία της συμβουλευτικής επιτροπής που θεσπίζει το άρθρο 3 της απόφασης 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου της 28ης Ιουνίου 1999 για τον καθορισμό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή1.

 

1 ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σελ. 23.

Αιτιολόγηση

Πρέπει να αναφέρεται σαφώς η διαδικασία για την θέσπιση τέτοιων κειμένων.

Τροπολογία  29

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 10 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η Επιτροπή επανεξετάζει και αξιολογεί τη λειτουργία του ΔΠΥΖΣ κάθε τρία έτη και υποβάλλει τακτικές εκθέσεις στα κράτη μέλη.

Η Επιτροπή, κάνοντας χρήση ειδικά εξελιγμένων δεικτών για την παρακολούθηση της προόδου, επανεξετάζει και αξιολογεί τη λειτουργία του ΔΠΥΖΣ κάθε τρία έτη και υποβάλλει τακτικές εκθέσεις σε όλα τα κράτη μέλη, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στην Επιτροπή των Περιφερειών και στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή.

Τροπολογία  30

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 10 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Στην πρώτη έκθεση, η οποία υποβάλλεται εντός τριών ετών μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης, εντοπίζονται ιδίως τα στοιχεία του κοινοτικού δικτύου, τα οποία χρήζουν βελτίωσης ή προσαρμογής. Περιλαμβάνει επίσης κάθε πρόταση που η Επιτροπή θεωρεί απαραίτητη για την τροποποίηση ή την προσαρμογή της παρούσας απόφασης.

Στην πρώτη έκθεση, η οποία υποβάλλεται εντός τριών ετών μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης, εντοπίζονται ιδίως τα στοιχεία του κοινοτικού δικτύου, τα οποία χρήζουν βελτίωσης ή προσαρμογής και, ειδικότερα, αξιολογείται η συμμετοχή κάθε κράτους μέλους στο σύστημα ΔΠΥΖΣ καθώς και η δυνατότητα αναβάθμισης του ΔΠΥΖΣ ώστε να περιλάβει λειτουργικότητα συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης (ΣΕΠ). Περιλαμβάνει επίσης κάθε πρόταση που η Επιτροπή θεωρεί απαραίτητη για την τροποποίηση ή την προσαρμογή της παρούσας απόφασης.

Τροπολογία  31

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται από τις 1 Ιανουαρίου 2009.

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την ημερομηνία της δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τροπολογία  32

Πρόταση απόφασης

Παράρτημα II – σημείο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(3) οι χώροι "προειδοποίηση", που μπορούν να δημιουργηθούν σε περίπτωση που το σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης (ΣΕΠ) απευθύνει προειδοποίηση και θα αποτελέσουν το δίαυλο επικοινωνίας στο πλαίσιο των σχετικών με την ΠΥΖΣ δραστηριοτήτων

διαγράφεται

(1)

SEC(2008)2701 σελ. 27.


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

1. Περιεχόμενο της πρότασης

Οι υποδομές ζωτικής σημασίας αποτελούνται από φυσικά και ψηφιακά τεχνολογικά μέσα, δίκτυα, υπηρεσίες και πόρους τα οποία, εάν διαταραχθούν ή καταστραφούν έχουν σοβαρές επιπτώσεις επί της υγείας, της ασφάλειας ή οικονομικής ευημερίας των πολιτών ή επί της αποτελεσματικής λειτουργίας των κυβερνήσεων των κρατών μελών. Οι υποδομές ζωτικής σημασίας εκτείνονται σε πολλούς τομείς της οικονομίας, συμπεριλαμβανομένων των τραπεζικών και χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, των μεταφορών και της διανομής, της ενέργειας, της υγείας, της παροχής τροφίμων και των επικοινωνιών καθώς και των ζωτικών κυβερνητικών υπηρεσιών. Κάθε διακοπή ή χειρισμός μιας ζωτικής σημασίας υποδομής πρέπει να είναι, κατά το δυνατόν, σύντομη, σποραδική, διαχειρίσιμη, γεωγραφικώς περιορισμένη και ελάχιστα επιβλαβής για την ευημερία των κρατών μελών, των πολιτών τους και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Επιπλέον, τα συστήματα μεταφορών, τηλεπικοινωνιών και ενέργειας αποτελούν τομείς ζωτικής σημασίας για την ανάπτυξη και τη "ζωή" της ΕΕ και των κρατών μελών της. Οι τομείς αυτοί αλληλοσυνδέονται σε ολοένα μεγαλύτερο βαθμό ενώ μερικά κράτη μέλη εξαρτώνται από άλλα. Η τεχνολογία εξελίσσεται με ταχύ ρυθμό και η έλλειψη πληροφοριών μπορεί ενίοτε να προκαλέσει προβλήματα, ενώ η ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών (εμπειριών, προσεγγίσεων, τεχνικών, λύσεων) μεταξύ των κρατών μελών μπορεί να προσφέρει τρόπους αντίδρασης προς αποφυγή τέτοιων προβλημάτων. Οι ανταλλαγές αυτές μπορούν επίσης να συμβάλουν στην αποφυγή περιττών επιβαρύνσεων από την εκ νέου ανάπτυξη μιας πρακτικής που είναι παρεμφερής προς κάποια ήδη εφαρμοζόμενη σε κάποιο άλλο κράτος μέλος.

Επομένως, η Επιτροπή εξέφρασε αυτήν την ανάγκη ενιαίου συστήματος σύνδεσης και ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των διαφόρων αρχών των κρατών μελών για την προστασία των υποδομών ζωτικής σημασίας με τη μορφή πρότασης απόφασης του Συμβουλίου προς δημιουργία δικτύου προειδοποίησης για την υποδομή ζωτικής σημασίας (ΔΠΥΖΣ). Το ΔΠΥΖΣ μπορεί να λειτουργήσει ως φόρουμ για την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, με δυνατότητα προσθήκης λειτουργίας συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης.

Η δημιουργία του ΔΠΥΖΣ είχε ήδη προταθεί στην Ανακοίνωση για το ευρωπαϊκό πρόγραμμα προστασίας της υποδομής ζωτικής σημασίας (ΕΠΠΥΖΣ)(1), η οποία προσδιόριζε το οριζόντιο πλαίσιο για την προστασία της υποδομής ζωτικής σημασίας στην ΕΕ και ανέφερε μέτρα για να διευκολυνθεί η εφαρμογή του ΕΠΠΥΖΣ, συμπεριλαμβανομένου του ΔΠΥΖΣ).

2. Η θέση του εισηγητή

Ο εισηγητής δέχεται με ικανοποίηση την πρόταση του ΔΠΥΖΣ και συμβουλεύει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να την υποστηρίξει. Δεν προβλέπει βασικές αλλαγές της πρότασης, παρότι πιστεύει ότι χρειάζονται μερικές προσαρμογές. Αυτές αφορούν βασικά τη διαγραφή και την πιθανή μελλοντική επανεξέταση της λειτουργίας του συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης (ΣΕΠ) (2.1.), την ασφάλεια της επικοινωνίας και το κατάλληλο επίπεδο προστασίας, τη γλώσσα και το μέσο ανάκτησης (2.2.) και τέλος μερικές διασαφηνίσεις για κείμενα όπως το μνημόνιο συμφωνίας και οι κατευθυντήριες γραμμές χρήσης ή οι σταθεροί χώροι (2.3.).

2.1. Η δυνατότητα συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης (ΣΕΠ)

Ο εισηγητής δέχεται με ικανοποίηση την κοινοποίηση πληροφοριών μεταξύ αρχών των κρατών μελών, η οποία θα τόνωνε ιδιαίτερα την ανάπτυξη κατάλληλων μέτρων με στόχο τη διευκόλυνση της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών.

Η προτεινόμενη τροποποίηση της πρότασης, με την οποία το ΔΠΥΖΣ θεσπίζεται ως ασφαλές σύστημα πληροφοριών και επικοινωνιών, χωρίς τη δυνατότητα του ΣΕΠ, φαίνεται να αποτελεί την ορθή κίνηση τη στιγμή αυτή. Θα δρομολογηθεί πιλοτικό σχέδιο και, μετά από την αξιολόγηση του συστήματος, θα μπορέσουμε να αξιολογήσουμε το ΔΠΥΖΣ και να θεσπίσουμε ενδεχομένως τη λειτουργική δυνατότητα του συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης. Πράγματι, η πείρα που θα αποκτηθεί με τη χρήση του συστήματος θα επιτρέψει στην Επιτροπή και στα κράτη μέλη να αποφασίσουν εάν είναι απαραίτητη η λειτουργικότητα της έγκαιρης προειδοποίησης και τον τρόπο θέσπισής της. Η ανάλυση αυτή θα πρέπει επίσης να προσαρμόσει το σύστημα του ΔΠΥΖΣ ώστε να αποφευχθεί η αλληλεπικάλυψη εργασιών και να μειωθεί το κόστος.

Η Επιτροπή πρότεινε τη χρήση του δικτύου S-TESTA για την επικοινωνία μεταξύ των κρατών μελών. Το σύστημα αποδείχτηκε αρκετά καλοφτιαγμένο και ικανό να στηρίξει και μεταφέρει πληροφορίες με ασφαλή τρόπο. Εάν μελλοντικές εξελίξεις ή μελέτες καταδείξουν ότι ένα εναλλακτικό ασφαλές δίκτυο έχει καλύτερη απόδοση και προσφέρει περισσότερα πλεονεκτήματα από απόψεως ασφάλειας και κόστους θα πρέπει να εξεταστεί το ενδεχόμενο υιοθέτησής του.

2.2. Διευκρινίσεις όσον αφορά την ανταλλαγή πληροφοριών και τη φιλική για το χρήστη μορφή του ΔΠΥΖΣ

Πρέπει επίσης να δοθεί προσοχή στο σωστό επίπεδο ασφάλειας και στην πρόσβαση στις πληροφορίες, ιδίως τις ευαίσθητες. Υπάρχει βέβαια αμοιβαία εμπιστοσύνη μεταξύ των αρχών των κρατών μελών, αλλά σε μερικές περιπτώσεις οι εν λόγω αρχές ενδέχεται να κοινοποιούν τις πληροφορίες και στον ιδιωτικό τομέα ή σε τρίτες χώρες (τρίτα μέρη). Προς τούτο, ο εισηγητής πιστεύει ότι κατά την μεταφόρτωση των πληροφοριών στο ΔΠΥΖΣ θα πρέπει ο ιδιοκτήτης της συγκεκριμένης πληροφορίας να μπορεί να εξαρτά την ανταλλαγή με αυτά τα τρίτα μέρη από τη ρητή συγκατάθεσή του. Παρότι αναμένεται ότι οι κανόνες για τη μεταβίβαση των πληροφοριών που περιέχονται στο ΔΠΥΖΣ θα προσδιορίζονται σαφώς στις κατευθυντήριες γραμμές χρήσης, φαίνεται απαραίτητο να προστεθεί στην πρόταση διάταξη που προσδιορίζει τον τρόπο πρόσβασης των πληροφοριών αυτών από τρίτα μέρη.

Άλλη θεμελιώδης πτυχή του συστήματος ΔΠΥΖΣ αφορά τη γλώσσα. Για να λειτουργήσει ορθά θα πρέπει οι πληροφορίες να είναι εύκολα προσβάσιμες και κατανοητές. Προς τούτο θα προσφέρεται αυτόματη μετάφραση μετά την εκ μέρους των εθνικών χρηστών μεταφόρτωση των πληροφοριών ή εγγράφων. Προς διευκόλυνση της αναζήτησης πληροφοριών σε ολόκληρο το σύστημα, η Επιτροπή μαζί με τα εθνικά σημεία του ΠΥΖΣ πρέπει να εκπονήσουν ειδικά θεματικά πεδία έρευνας ("λέξεις κλειδιά"). Κατά την εισαγωγή ή ανάκτηση πληροφοριών στο ΔΠΥΖΣ, οι χρήστες θα τσεκάρουν το σχετικό πεδίο (ή πεδία). Αυτό θα διευκολύνει για τους άλλους χρήστες την αναζήτηση πληροφοριών. Τα πεδία αυτά θα περιέχουν γενικές κατηγορίες που θα είναι κοινές για όλους τους χρήστες (μεταφρασμένες σε κάθε γλώσσα) και θα έχουν συμφωνηθεί μεταξύ των κρατών μελών.

2.3. Διασαφηνίσεις

Ο εισηγητής πιστεύει ότι πρέπει να διασαφηνιστεί ξεκάθαρα με ποια διαδικασία εγκρίνεται σειρά κειμένων που αναφέρονται στην πρόταση (μνημόνιο συμφωνίας, κατευθυντήριες γραμμές χρήσης). Προς τούτο προτείνεται στο παρόν σχέδιο έκθεσης η συμβουλευτική διαδικασία του άρθρου 3 της απόφασης του Συμβουλίου αριθ. 1999/468/ΕΚ της 28ης Ιουνίου 1999 για τον καθορισμό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή.

Επιπλέον, όσον αφορά τους σταθερούς χώρους που προβλέπει η πρόταση, ο εισηγητής θεωρεί ότι πρέπει να επιτραπεί σχετική ευελιξία, δεδομένου ότι η πιλοτική φάση ή η αξιολόγηση του ίδιου του συστήματος θα προσφέρει στοιχεία που θα συνηγορούν για την ανάγκη δημιουργίας νέων σταθερών χώρων στο ΔΠΥΖΣ. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο τροποποιήθηκε το σχετικό σημείο της πρότασης.

(1)

COM (2006)0786 τελικό.


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ

1.4.2009

Κύριο Gérard Deprez

Πρόεδρο

Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ

Θέμα:             Γνωμοδότηση σχετικά με τη νομική βάση της πρότασης απόφασης του Συμβουλίου για δίκτυο προειδοποίησης σχετικά με τις υποδομές ζωτικής σημασίας (ΔΠΥΖΣ) (COM(2008)0676 – C6-0399/2008 – 2008/0200(CNS))

Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,

Με επιστολή της 30ής Ιανουαρίου 2009, ζητήσατε από την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων να εξετάσει, σύμφωνα με το άρθρο 35, παράγραφος 2, του Κανονισμού, την ορθότητα της νομικής βάσης της ανωτέρω πρότασης της Επιτροπής.

Η επιτροπή εξέτασε το εν λόγω ζήτημα κατά τη συνεδρίασή της στις 31 Μαρτίου 2009.

Στις 30 Ιανουαρίου 2009 ζητήσατε τη γνώμη της επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 35 παράγραφος 2 του Κανονισμού σχετικά με την καταλληλότητα της νομικής βάσης της πρότασης απόφασης του Συμβουλίου για δίκτυο προειδοποίησης σχετικά με τις υποδομές ζωτικής σημασίας (ΔΠΥΖΣ). Επί του παρόντος η Επιτροπή προτείνει το άρθρο 308 της Συνθήκης ΕΚ και το άρθρο 203 της Συνθήκης Ευρατόμ ως νομική βάση. Το ερώτημά σας συνίσταται στο κατά πόσο πρέπει να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά το άρθρο 308 της Συνθήκης ΕΚ, το οποίο το Δικαστήριο ερμηνεύει σχετικά στενά.

Επί πλέον ερωτήσατε πώς θα είχαν τα πράγματα εάν είχε τεθεί ήδη σε εφαρμογή η Συνθήκη της Λισαβόνας. Η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών υπέβαλε τα ερωτήματα αυτά και στη Νομική Υπηρεσία του Κοινοβουλίου, ερωτώντας επί πλέον εάν το άρθρο 154 ΣΕΚ σχετικά με τα διευρωπαϊκά δίκτυα θα μπορούσε να αποτελέσει τη νομική βάση για το ΔΠΥΖΣ, σε περίπτωση κατά την οποία οι σχετικές υποδομές ζωτικής σημασίας ενέπιπταν κυρίως ή αποκλειστικά στους τομείς που αναφέρει η Συνθήκη (μεταφορές, τηλεπικοινωνίες και ενέργεια).

Στη συνέχεια ερωτήσατε εάν, σε περίπτωση κατά την οποία η απόφαση δεν εγκριθεί πριν από την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας, η καταλληλότερη νομική βάση θα ήταν το άρθρο 196 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορά την "πολιτική προστασία" στο βαθμό που το μέτρο θα ενδείκνυτο για την υποστήριξη, το συντονισμό ή τη συμπλήρωση της δράσης των κρατών μελών.

Όταν ζητήθηκε η γνώμη της Νομικής Υπηρεσίας του Κοινοβουλίου σχετικά με το ζήτημα κατά πόσο το άρθρο 308 ΣΕΚ και το άρθρο 203 της Συνθήκης Ευρατόμ ή αποκλειστικά το άρθρο 308 αποτελούν την κατάλληλη νομική βάση της πρότασης απόφασης, η νομική υπηρεσία του Κοινοβουλίου κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το προταθέν μέσο είναι ελαττωματικό, δεδομένου ότι οι έννομες συνέπειες της πρότασης απόφασης και συνεπώς η νομική της βάση μπορούν να εκτιμηθούν μόνο με την παραδοχή ότι κανένα κράτος μέλος δεν θα συμμετάσχει στο ΔΠΥΖΣ, καθ' όσον η συμμετοχή σε αυτό είναι εθελοντική, μολονότι η δημιουργία υποδομών ζωτικής σημασίας θα είχε ως αντικείμενο την επίτευξη των στόχων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ευρατόμ (και η προταθείσα νομική βάση θα ήταν εφικτή). Για το λόγο αυτό, συνεπώς, η πρόταση απόφασης δεν ανταποκρίνεται στην αρχή της αναλογικότητας και των απαιτήσεων αιτιολόγησης.

Αναμφισβήτητα η προσεκτικά τεκμηριωμένη αυτή ανάλυση της Νομικής Υπηρεσίας είναι ορθή. Κατά συνέπεια, με τα δεδομένα αυτά, δεν υφίσταται κατάλληλη νομική βάση για την πρόταση ως έχει, δεδομένου ότι αυτή παρουσιάζει ένα ελάττωμα.

Η απάντηση στην ερώτηση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών συνίσταται συνεπώς στο ότι ούτε το άρθρο 308 ΣΕΚ σε συνδυασμό με το άρθρο 203 της Συνθήκης Ευρατόμ ούτε το άρθρο 308 ΣΕΚ από μόνο του αποτελούν επαρκή νομική βάση της απόφασης που πρότεινε η Επιτροπή.

Ωστόσο, εάν εγκρίνονταν τροπολογίες που θα υποβάλλονταν στην Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών με αποτέλεσμα η συμμετοχή στο δίκτυο να μην ήταν εθελοντική, μπορεί να γίνει δεκτό ότι το άρθρο 308 ΣΕΚ θα αποτελούσε κατάλληλη νομική βάση. Το συμπέρασμα αυτό βασίζεται στο γεγονός ότι κανένα άλλο άρθρο της Συνθήκης ΕΚ δεν θα αποτελούσε κατάλληλη νομική βάση και ότι η έγκριση του ΔΠΥΖΣ (εφόσον η συμμετοχή των κρατών μελών σε αυτό δεν ήταν πλέον αμιγώς εθελοντική) θα μπορούσε να θεωρηθεί ως "αναγκαία για την πραγματοποίηση ενός από τους στόχους της Κοινότητας στο πλαίσιο της λειτουργίας της κοινής αγοράς" κατά την έννοια του άρθρου αυτού.

Συνεπώς παρέλκει η απάντηση στο ερώτημα κατά πόσο το άρθρο 154 ΣΕΚ σχετικά με τα διευρωπαϊκά δίκτυα θα μπορούσε να αποτελέσει τη νομική βάση για το ΔΠΥΖΣ, εάν αυτό αφορούσε κυρίως ή αποκλειστικά τις μεταφορές, τις τηλεπικοινωνίες και την ενέργεια.

Όσον αφορά την κατάσταση μετά την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας, η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων φρονεί ότι το ερώτημα αυτό είναι σήμερα αμιγώς υποθετικό και συνεπώς δεν χρήζει απάντησης.

Συμπεράσματα

Η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων αποφάσισε συνεπώς ομόφωνα(1) κατά τη συνεδρίασή της στις 31 Μαρτίου 2009 να συστήσει το άρθρο 308 ΣΕΚ ως κατάλληλη νομική βάση.

Με εκτίμηση,

Giuseppe Gargani

(1)

Ήταν παρόντες κατά την ψηφοφορία οι βουλευτές: Giuseppe Gargani (πρόεδρος), Rainer Wieland (αντιπρόεδρος), Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (αντιπρόεδρος), Francesco Enrico Speroni (αντιπρόεδρος), Monica Frassoni (εισηγήτρια), Carlo Casini, Bert Doorn, Nicole Fontaine, Neena Gill, Klaus-Heiner Lehne, Véronique Mathieu, Hans-Peter Mayer, Manuel Medina Ortega, Hartmut Nassauer, Aloyzas Sakalas, Eva-Riitta Siitonen, Jacques Toubon, Diana Wallis, Renate Weber, Jaroslav Zvěřina


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

LETTER OF THE COMMITTEE ON ECONOMIC AND MONETARY AFFAIRS

Mr            Gérard Deprez

Chairman

Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs

ASP 09G206

Dear Chairman,

The Economic and Monetary Affairs Committee (ECON) has decided to provide an opinion on the proposal for a Council Decision on Fight against terrorism: Critical Infrastructure Warning Information Network (CIWIN) (CNS/2008/0200) in the form of a letter.

The Committee welcomes the CIWIN initiative as part of the European Programme for Critical Infrastructure Protection (EPCIP) and as in line with its opinion to your Committee on the proposal for a Council directive on the identification and designation of European Critical Infrastructure and the assessment of the need to improve their protection.(1)

The Committee believes that the Commission should monitor how efficiently CIWIN will assist Member States to exchange information on shared threats, including economic intelligence, vulnerabilities and appropriate measures and strategies to mitigate risk in support of critical infrastructure protection, and to enhance or amend the tools and mechanisms for secure exchange, if necessary.

The Committee also believes that the Commission should monitor and report on how Member States are actually implementing CIWIN decision.

I would be grateful if you could integrate these remarks in the Report, which your Committee is currently preparing.

Yours sincerely,

Pervenche Berès

(1)

COM(2006)0787 – C6-0053/2007 – 2006/0276(CNS).


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Δίκτυο προειδοποίησης σχετικά με τις υποδομές ζωτικής σημασίας (ΔΠΥΖΣ)

Έγγραφα αναφοράς

COM(2008)0676 – C6-0399/2008 – 2008/0200(CNS)

Ημερομηνία κλήσης του ΕΚ προς γνωμοδότηση

14.11.2008

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

 Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

LIBE

20.11.2008

Γνωμοδοτική(ές) επιτροπή(ες)

 Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

CONT

15.1.2009

ECON

20.11.2008

ITRE

20.11.2008

TRAN

20.11.2008

Αποφάσισε να μη γνωμοδοτήσει

 Ημερομηνία της απόφασης

CONT

2.12.2008

ECON

19.11.2008

ITRE

2.12.2008

TRAN

2.12.2008

Εισηγητής(ές)

 Ημερομηνία ορισμού

Luca Romagnoli

2.12.2008

 

 

Αμφισβήτηση της νομικής βάσης

 Ημερομηνία γνωμοδότησης JURI

JURI

 

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

10.2.2009

30.3.2009

31.3.2009

 

Ημερομηνία έγκρισης

31.3.2009

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

32

1

1

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Alexander Alvaro, Catherine Boursier, Emine Bozkurt, Philip Bradbourn, Mihael Brejc, Kathalijne Maria Buitenweg, Maddalena Calia, Carlos Coelho, Gérard Deprez, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Bárbara Dührkop Dührkop, Claudio Fava, Armando França, Urszula Gacek, Kinga Gál, Roland Gewalt, Jeanine Hennis-Plasschaert, Ewa Klamt, Magda Kósáné Kovács, Henrik Lax, Roselyne Lefrançois, Baroness Sarah Ludford, Claude Moraes, Javier Moreno Sánchez, Rareş-Lucian Niculescu, Maria Grazia Pagano, Martine Roure, Vladimir Urutchev, Manfred Weber

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Simon Busuttil, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Antonio Masip Hidalgo, Bill Newton Dunn, Luca Romagnoli

Τελευταία ενημέρωση: 14 Απριλίου 2009Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου