Procedūra : 2008/0200(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A6-0228/2009

Iesniegtie teksti :

A6-0228/2009

Debates :

Balsojumi :

PV 22/04/2009 - 6.11
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :


ZIŅOJUMS     *
PDF 248kWORD 340k
2009. gada 3. aprīļa
PE 419.940v03-00 A6-0228/2009

par priekšlikumu Padomes lēmumam par Kritiskās infrastruktūras brīdinājuma informācijas tīklu (KIBIT)

(COM(2008)0676 – C6-0399/2008 – 2008/0200(CNS))

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja

Referents: Luca Romagnoli

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS
 PASKAIDROJUMS
 JURIDISKĀS KOMITEJAS ATZINUMS PAR IEROSINĀTO JURIDISKO PAMATU
 PIELIKUMS
 PROCEDŪRA

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Padomes lēmumam par Kritiskās infrastruktūras brīdinājuma informācijas tīklu (KIBIT)

(COM(2008)0676 – C6-0399/2008 – 2008/0200(CNS))

(Apspriežu procedūra)

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Padomei (COM(2008)0676),

–   ņemot vērā EK līguma 308. pantu un EURATOM līguma 203. pantu, saskaņā ar kuru Padome ar to ir apspriedusies (C6-0399/2008),

–   ņemot vērā Juridiskās komitejas atzinumu par ierosināto juridisko pamatu,

–   ņemot vērā Reglamenta 51. un 35. pantu,

–   ņemot vērā Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas ziņojumu (A6-0228/2009),

1.  apstiprina grozīto Komisijas priekšlikumu;

2.  aicina Komisiju attiecīgi grozīt tās priekšlikumu saskaņā ar EK līguma 250. panta 2. punktu;

3.  aicina Padomi informēt Parlamentu, ja tā ir paredzējusi izmaiņas Parlamenta apstiprinātajā tekstā;

4.  prasa Padomei vēlreiz ar to apspriesties, ja tā ir paredzējusi būtiski grozīt Komisijas priekšlikumu;

5.  aicina Komisiju pēc Lisabonas līguma stāšanās spēkā, ja Padome šajā sakarībā nebūs pieņēmusi lēmumu, apsvērt iespēju izmantot 196. pantu (Civilā aizsardzība) kā šā priekšlikuma juridisko pamatu un vajadzības gadījumā vēlreiz apsvērt priekšlikuma iesniegšanu Parlamentam;

6.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt tā nostāju Padomei un Komisijai.

Grozījums Nr.  1

Lēmuma priekšlikums

1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(1) Padome 2004. gada decembrī pieņemtajos secinājumos par „Teroristu uzbrukumu novēršanu, gatavību un reaģēšanu uz tiem” un „ES Solidaritātes programmu par teroristu draudu un uzbrukumu sekām” apstiprināja Komisijas iniciatīvu ierosināt Eiropas programmu kritisko infrastruktūru aizsardzībai un piekrita KIBIT (kritiskās infrastruktūras brīdinājuma informācijas tīkla)1 izveidei.

(1) Padome 2004. gada decembrī pieņemtajos secinājumos par „Teroristu uzbrukumu novēršanu, gatavību un reaģēšanu uz tiem” un „ES Solidaritātes programmu par teroristu draudu un uzbrukumu sekām” apstiprināja Komisijas iniciatīvu ierosināt Eiropas programmu kritisko infrastruktūru aizsardzībai un piekrita KIBIT (kritiskās infrastruktūras brīdinājuma informācijas tīkla)1 izveidei.

14894/04.

Padomes dokuments 15232/04.

Pamatojums

Dokumentā, uz kuru ir norādīta atsauce Komisijas priekšlikumā (14894/04), sniegtas vien vispārīgas piezīmes par kritisko infrastruktūru aizsardzību. Atsauces dokumentam jābūt dokumentam Nr. 15232/04.

Grozījums Nr.  2

Lēmuma priekšlikums

4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(4) Eiropā ir notikuši vairāki incidenti, piemēram, tādi kā elektroapgādes pārtraukumi 2006. gadā, kas pierāda, ka ir vajadzīga labāka un efektīvāka apmaiņa ar informāciju, lai varētu novērst incidentus vai mazināt to ietekmi.

(4) Eiropā ir notikuši vairāki incidenti, piemēram, tādi kā elektroapgādes pārtraukumi 2006. gadā, kas pierāda, ka ir vajadzīga labāka un efektīvāka apmaiņa ar informāciju un vairāk zināšanu par dažādu dalībvalstu praksi, lai valstis būtu gatavas šādiem incidentiem un varētu novērst to atkārtošanos nākotnē.

Pamatojums

Ātrās trauksmes izziņošanas sistēmas (RAS) izslēgšana no pašreizējās KIBIT struktūras liek šo apsvērumu grozīt.

Grozījums Nr.  3

Lēmuma priekšlikums

5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(5) Tādēļ ir lietderīgi izveidot informācijas sistēmu, kas ļaus dalībvalstīm un Komisijai apmainīties ar informāciju kritisko infrastruktūru aizsardzības (KIA) jomā, uzturēt ciešāku dialogu par KIA un dot ieguldījumu, lai veicinātu integrāciju un labāku koordināciju starp valstiski nodalītajām KIA pētniecības programmām.

(5) Tādēļ ir lietderīgi izveidot informācijas sistēmu, kas ļaus dalībvalstīm un Komisijai apmainīties ar informāciju KIA jomā, uzturēt ciešāku dialogu par KIA un dot ieguldījumu, lai veicinātu integrāciju un labāku koordināciju starp valstiski nodalītajām KIA pētniecības programmām.

Pamatojums

Lai gan ātrās trauksmes izziņošanas sistēmas (RAS) iekļaušana KIBIT ir vēlama, šajā sakarībā ir nepieciešama papildu analīze un novērtējums. Komisijai ir jāsāk padziļināts pētījums, lai novērtētu visas sekas, ko radīs RAS funkcijas iekļaušana KIBIT. Atklājumi pēc izmēģinājuma projekta, kuru, iespējams, sāks 2009. gada jūnijā saistībā ar KIBIT, sniegs arī detalizētāku un konkrētāku izpratni par RAS iekļaušanu šajā tīklā. Ir arī jāatgādina, ka dalībvalstīm par RAS iekļaušanu bija pretrunīgi viedokļi, kad tām lūdza paust nostāju par KIBIT darbību. Iespēja nodrošināt KIBIT šīs divas funkcijas tika izvirzīta Komisijas Zaļajā grāmatā „Eiropas programma kritiskās infrastruktūras programmai”.

Grozījums Nr.  4

Lēmuma priekšlikums

6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(6) KIBIT jādod ieguldījums KIA uzlabošanā ES, nodrošinot informācijas sistēmu, ar kuru tiks vienkāršota dalībvalstu sadarbība, un jāpiedāvā efektīva un ātra alternatīva informācijas meklēšanas metodēm par kritiskajām infrastruktūrām Kopienā, jo pašreizējās metodes ir ļoti laikietilpīgas.

(6) KIBIT jādod ieguldījums KIA uzlabošanā ES, nodrošinot informācijas sistēmu, ar kuru tiks vienkāršota dalībvalstu sadarbība un koordinācija, kā arī jāpiedāvā efektīva un ātra alternatīva informācijas meklēšanas metodēm par kritiskajām infrastruktūrām Kopienā, jo pašreizējās metodes ir ļoti laikietilpīgas. Tam jo īpaši jāveicina piemērotu pasākumu izstrāde nolūkā vienkāršot informācijas, paraugprakses un pieredzes apmaiņu un izplatīšanu starp dalībvalstīm.

Grozījums Nr.  5

Lēmuma priekšlikums

6.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(6a) Pirmajā KIBIT novērtējumā ir padziļināti jāizanalizē nepieciešamība papildināt to ar jaunām funkcijām, proti, ātrās trauksmes izziņošanas sistēmas (RAS) tehniskajām iespējām. Šai funkcijai būtu jāļauj dalībvalstīm un Komisijai ievietot trauksmes ziņojumus par tūlītējiem riskiem un draudiem kritiskajai infrastruktūrai, ņemot vērā visas nepieciešamās drošības prasības.

Pamatojums

Pirmā KIBIT novērtējuma rezultātiem kopā ar attiecīgo pētījumu un pēc plānotā Komisijas izmēģinājuma projekta pabeigšanas konstatētajiem atklājumiem ir jāsniedz pietiekama informācija, lai varētu izvērtēt nepieciešamību ietvert ātrās trauksmes izziņošanas sistēmu KIBIT.

Grozījums Nr.  6

Lēmuma priekšlikums

7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(7) KIBIT jo īpaši jāveicina piemērotu pasākumu izstrāde nolūkā vienkāršot apmaiņu ar paraugpraksi un izveidot instrumentu drošai informācijas nosūtīšanai par tūlītējiem draudiem un trauksmi.

svītrots

Pamatojums

Daļa no šā apsvēruma pašreiz ir iekļauta 6. apsvērumā. Dzēšot atsauces uz „tūlītējiem draudiem un trauksmi”, tiek ievērota nostāja, kas pieņemta ziņojuma projektā, proti, ka pirmajā KIBIT izstrādes posmā tam ir tikai informācijas apmaiņas funkcija.

Grozījums Nr.  7

Lēmuma priekšlikums

8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(8) KIBIT jānovērš dublēšana un jāņem vērā katras pastāvošās nozaru trauksmes ātrās izziņošanas sistēmas (RAS) raksturīgās pazīmes, speciālās zināšanas, kārtība un kompetences jomas.

(8) Jaunās informācijas sistēmas izstrādes un izvērtēšanas gaitā dalībvalstīm un Komisijai būtu jānodrošina, ka KIBIT novērš dublēšanu un ņem vērā katras pastāvošās nozaru trauksmes ātrās izziņošanas sistēmas (RAS) raksturīgās pazīmes, speciālās zināšanas, kārtību un kompetences jomas.

Grozījums Nr.  8

Lēmuma priekšlikums

10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(10) Dalībvalstu kritisko infrastruktūru savstarpējā saikne un dažādais KIA līmenis dalībvalstīs liecina par to, ka, izveidojot horizontālu, starpnozaru Kopienas instrumentu apmaiņai ar informāciju un trauksmes ziņojumiem par KIA, tiks paaugstināta iedzīvotāju drošība.

(4a) Dalībvalstu kritisko infrastruktūru savstarpējā saikne un dažādais kritisko infrastruktūru aizsardzības (KIA) līmenis dalībvalstīs liecina par to, ka, izveidojot horizontālu, starpnozaru Kopienas instrumentu apmaiņai ar informāciju par KIA, tiks paaugstināta iedzīvotāju drošība.

Pamatojums

Šis arguments paskaidrojumā ir jāizklāsta teksta sākumdaļā.

Grozījums Nr.  9

Lēmuma priekšlikums

10.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(10a) Pasākumu noteikšana civilās aizsardzības jomā ir iekļauta Kopienas darbību uzskaitījumā EK līguma 3. panta 1. punkta u) apakšpunktā. Tāpēc KIBIT izveide ir nepieciešama, lai palīdzētu Kopienai sasniegt Līgumā noteikto mērķi.

Grozījums Nr.  10

Lēmuma priekšlikums

11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(11) Ņemot vērā to, ka nākotnē būs pieejams komunikācijas tīkls Eiropas telemātikas pakalpojumu iestāžu datu savstarpējai apmaiņai (S-TESTA) vai kāds cits drošs tīkls, ko ekspluatēs Komisija, Komisijai ir jāizlemj, kura tehnoloģiskā platforma KIBIT ir vispiemērotākā, un jāpieprasa, lai gala lietotāji ievērotu Komisijas noteiktās tehniskās prasības.

(11) Ņemot vērā to, ka nākotnē būs pieejams komunikācijas tīkls Eiropas telemātikas pakalpojumu iestāžu datu savstarpējai apmaiņai (S-TESTA) vai cits drošs tīkls, ko ekspluatēs Komisija, Komisijai ir jāizlemj, kura tehnoloģiskā platforma KIBIT ir vispiemērotākā, un jāpieprasa, lai gala lietotāji ievērotu Komisijas noteiktās tehniskās prasības.

Pamatojums

Ja var saprast, ka šobrīd KIBIT tīklam var paredzēt citus tehniskus risinājumus, ir svarīgi to precīzi norādīt.

Grozījums Nr.  11

Lēmuma priekšlikums

17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Šajā lēmumā ir ievērotas Eiropas Savienības Pamattiesību hartā noteiktās pamattiesības un principi,

(17 ) Šajā lēmumā ir ievērotas pamattiesības, kā arī principi, kas atzīti ES līguma 6. pantā un atspoguļoti Eiropas Savienības Pamattiesību hartā,

Pamatojums

Par nepieciešamu grozījumu tiek uzskatīta papildu atsauce uz Līguma par Eiropas Savienību 6. pantu.

Grozījums Nr.  12

Lēmuma priekšlikums

1. pants

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Ar šo lēmumu izveido drošu informācijas, saziņas un trauksmes izziņošanas sistēmu – Kritiskās infrastruktūras brīdinājuma informācijas tīklu (KIBIT) – ar mērķi palīdzēt dalībvalstīm apmainīties ar informāciju par kopīgiem draudiem, neaizsargātību un piemērotiem pasākumiem un stratēģijām riska mazināšanai saistībā ar KIA.

Ar šo lēmumu izveido drošu informācijas un saziņas sistēmu – Kritiskās infrastruktūras brīdinājuma informācijas tīklu (KIBIT) – ar mērķi palīdzēt dalībvalstīm apmainīties ar informāciju par neaizsargātību un piemērotiem pasākumiem un stratēģijām riska mazināšanai saistībā ar KIA.

Pamatojums

Tāds pats kā 3. grozījumam. Tīkla nosaukums nav mainīts, lai gan var strīdēties par to, ka vārds „brīdinājuma” ir jāsvītro, ja RAS netiks iekļauta KIBIT sākotnējā posmā. Komisijas Paziņojumā par Eiropas programmu kritiskās infrastruktūras aizsardzībai kopš 2006. gada ir saglabāts šis nosaukums, lai gan paziņojumā ir teikts, ka „KIBIT nodrošinās platformu, lai paraugprakses apmaiņa noritētu droši” un „var nodrošināt arī izvēles platformu apmaiņai ar ātriem brīdinājumiem”.

Grozījums Nr.  13

Lēmuma priekšlikums

2. pants – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

„Kritiskā infrastruktūra” ir dalībvalstīs izvietoti objekti, sistēmas vai to daļas, kas ir būtiskas, lai nodrošinātu vitālu sabiedrības funkciju darbību, cilvēku veselības aizsardzību, drošumu, drošību, ekonomisko vai sociālo labklājību, un kuru darbības traucējumi vai iznīcināšana būtiski ietekmētu attiecīgo dalībvalsti, jo būtu traucēta turpmāka šo funkciju izpilde.

„Kritiskā infrastruktūra” ir dalībvalstīs izvietoti objekti, sistēmas vai to daļas, kas ir būtiskas, lai nodrošinātu vitālu sabiedrības funkciju izpildi, cilvēku veselības aizsardzību, drošumu, drošību, piegādes ķēdi, ekonomisko vai sociālo labklājību, un kuru darbības traucējumi vai iznīcināšana būtiski ietekmētu attiecīgo dalībvalsti, jo būtu traucēta turpmāka šo funkciju izpilde.

Grozījums Nr.  14

Lēmuma priekšlikums

2. pants – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

„Iesaistītā dalībvalsts” ir dalībvalsts, kas ir parakstījusi saprašanās memorandu ar Komisiju.

svītrots

Pamatojums

Lai pilnībā ievērotu priekšlikuma tiesisko pamatu, it īpaši saistībā ar „nepieciešamības” prasību, un izpildītu samērīguma pārbaudes pirmo daļu (Kopienas rīcībai „jābūt samērīgai, lai nodrošinātu tās mērķa sasniegšanu”), dalībvalstu dalība jānosaka kā obligāta.

Grozījums Nr.  15

Lēmuma priekšlikums

3. pants

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3. pants

svītrots

Dalība

 

Visas dalībvalstis var piedalīties KIBIT un lietot to. Lai piedalītos KIBIT, ir jāparaksta saprašanās memorands, kas satur tehniskās un drošības prasības, ko piemēro KIBIT, un informāciju par objektiem, kas saistīti ar KIBIT.

 

Pamatojums

Lai pilnībā ievērotu priekšlikuma tiesisko pamatu, it īpaši saistībā ar „nepieciešamības” prasību, un izpildītu samērīguma pārbaudes pirmo daļu (Kopienas rīcībai „jābūt samērīgai, lai nodrošinātu tās mērķa sasniegšanu”), dalībvalstu dalība jānosaka kā obligāta.

Grozījums Nr.  16

Lēmuma priekšlikums

4. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Funkcijas

Funkcijas un struktūra

Pamatojums

RAS izslēgšana liek grozīt nosaukumu un veikt papildu precizējumus.

Grozījums Nr.   17

Lēmuma priekšlikums

4. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(1) KIBIT ietver divas funkcijas:

(a) elektroniskais forums informācijas apmaiņai par KIA;

(1) KIBIT tiek veidots kā elektroniskais forums informācijas apmaiņai par KIA;

(b) trauksmes ātrās izziņošanas funkcija, kas ļauj iesaistītajām dalībvalstīm un Komisijai ievietot trauksmes ziņojumus par tūlītējiem riskiem un draudiem kritiskajai infrastruktūrai.

 

Pamatojums

RAS izslēgšana liek grozīt 1. punktu.

Grozījums Nr.  18

Lēmuma priekšlikums

4. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(1a) KIBIT tehniskā platforma atrodas vismaz vienā drošā vietā katrā dalībvalstī.

Pamatojums

Lai ļautu dalībvalstīm pielāgot savu sistēmu KIBIT un izvairītos no nesaprātīga sloga jaunā tīkla izmaksu dēļ, procesa sākšanai ir nepieciešama tikai viena droša atrašanās vieta, ļaujot dalībvalstīm izveidot arī citas drošas atrašanās vietas atbilstoši to vajadzībām.

Grozījums Nr.  19

Lēmuma priekšlikums

4. pants – 2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Fiksētie apgabali sistēmā atrodas pastāvīgi. Apgabalu saturu var pielāgot, taču apgabalus nevar izņemt, pārsaukt vai pievienot jaunus. I pielikums satur fiksēto apgabalu sarakstu.

Fiksētie apgabali sistēmā atrodas pastāvīgi. Apgabalu saturu var pielāgot, taču apgabalus nevar izņemt un pārsaukt. I pielikums satur fiksēto apgabalu sarakstu. Tas nenozīmē, ka nevar iekļaut jaunus apgabalus, ja sistēmas darbība liecina, ka tas ir nepieciešams.

Pamatojums

Izmēģinājuma posms var sniegt ļoti labu pierādījumu tam, ka ir nepieciešams KIBIT tīklā iekļaut jaunus fiksētus apgabalus. Tāds pats apsvērums attiecas uz KIBIT normālas funkcionēšanas posmu.

Grozījums Nr.  20

Lēmuma priekšlikums

5. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(1) Iesaistītā dalībvalsts ieceļ KIBIT amatpersonu un paziņo par to Komisijai. KIBIT amatpersona ir atbildīga par KIBIT piekļuves tiesību piešķiršanu vai atteikšanu attiecīgajā dalībvalstī.

(1) Dalībvalstis ieceļ KIBIT amatpersonu un paziņo par to Komisijai. KIBIT amatpersona ir atbildīga par KIBIT piekļuves tiesību piešķiršanu vai atteikšanu attiecīgajā dalībvalstī.

 

(Šis grozījums attiecas uz visu tekstu. To pieņemot, attiecīgi grozījumi jāizdara visā tekstā.)

Pamatojums

Lai pilnībā ievērotu priekšlikuma tiesisko pamatu, it īpaši saistībā ar „nepieciešamības” prasību, un izpildītu samērīguma pārbaudes pirmo daļu (Kopienas rīcībai „jābūt samērīgai, lai nodrošinātu tās mērķa sasniegšanu”), dalībvalstu dalība jānosaka kā obligāta.

Grozījums Nr.  21

Lēmuma priekšlikums

5. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(2) Iesaistītā dalībvalsts piešķir piekļuvi KIBIT atbilstīgi Komisijas pieņemtajai instrukcijai.

(2) Dalībvalstis piešķir piekļuvi KIBIT atbilstīgi Komisijas pieņemtajai lietotāja instrukcijai.

Pamatojums

Lai pilnībā ievērotu priekšlikuma tiesisko pamatu, it īpaši saistībā ar „nepieciešamības” prasību, un izpildītu samērīguma pārbaudes pirmo daļu (Kopienas rīcībai „jābūt samērīgai, lai nodrošinātu tās mērķa sasniegšanu”), dalībvalstu dalība jānosaka kā obligāta.

Grozījums Nr.  22

Lēmuma priekšlikums

6. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(b) izstrādāt instrukcijas sistēmas lietošanai, tostarp attiecībā uz konfidencialitāti, informācijas pārsūtīšanu, uzglabāšanu, sistematizāciju un dzēšanu; Komisija izstrādā arī noteikumus, saskaņā ar kuriem piešķir pilnu vai daļēju piekļuvi KIBIT.

(b) izstrādāt lietotāja instrukciju sistēmas lietošanai, tostarp attiecībā uz konfidencialitāti, informācijas pārsūtīšanu, uzglabāšanu, sistematizāciju un dzēšanu; Komisija izstrādā arī noteikumus, saskaņā ar kuriem piešķir pilnu vai daļēju piekļuvi KIBIT.

Pamatojums

Nepieciešams saskaņot atsauci uz šo instrukciju visā tekstā.

Grozījums Nr.  23

Lēmuma priekšlikums

6. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(3a) Komisija uzrauga KIBIT sistēmas darbību.

Grozījums Nr.  24

Lēmuma priekšlikums

7. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(2) Lietotāju piekļuves tiesības dokumentiem piešķir, pamatojoties uz nepieciešamību zināt, un, tās piešķirot, jebkurā gadījumā ievēro autora īpašās norādes par dokumenta aizsardzību un izplatīšanu.

(2) Lietotāju piekļuves tiesības dokumentiem piešķir, pamatojoties uz nepieciešamību zināt. Lietotāji jebkurā gadījumā ievēro autora īpašās norādes par dokumenta aizsardzību un izplatīšanu.

Pamatojums

Grozījuma nolūks ir labāk izskaidrot 2. punkta otrās daļas nozīmi.

Grozījums Nr.  25

Lēmuma priekšlikums

7. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(2a) Dalībvalstīs apmaiņai ar KIBIT sistēmā augšupielādētu sensitīvu informāciju starp pilnvarotiem lietotājiem un trešām pusēm iepriekšēju atļauju dod šīs informācijas īpašnieks, un šī apmaiņa notiek saskaņā ar attiecīgiem Kopienas un dalībvalstu tiesību aktiem.

Pamatojums

Lai gan Komisija Ietekmes novērtējumā(1) apstiprina, ka „tām (rūpniecības nozarēm) nebūs tiešas piekļuves informācijai, ko satur KIBIT”, tā arī uzsver, ka „šādas informācijas priekšrocības privātajam sektoram ierobežos to klasifikācija, un attiecīgās informācijas izplatīšana būs atkarīga no attiecīgās dalībvalsts iestāžu vēlmes šo informāciju izplatīt pa atbilstošiem valsts kanāliem”. Lai gan var cerēt, ka noteikumi par KIBIT ietvertās informācijas pārsūtīšanu trešām pusēm tiks uzskatāmi sniegti 6. un 8. pantā minētajos norādījumos, un ņemot vērā 7. panta 2. punkta noteikumus, ir jāievieš īpašs noteikums par to, kā trešās puses var saņemt KIBIT augšupielādēto informāciju.

Grozījums Nr.  26

Lēmuma priekšlikums

7.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

7.a pants

Prasības attiecībā uz KIBIT ietverto informāciju

 

Jebkurai sistēmā augšupielādētai informācijai vai dokumentiem būs automātiski iespējams saņemt tulkojumu.

 

Komisija sadarbībā ar KIA kontaktpunktiem izstrādā sarakstu ar katras nozares atslēgvārdiem, kuri varētu tikt izmantoti, augšupielādējot vai meklējot informāciju KIBIT.

Pamatojums

Lai gan var cerēt, ka prasības attiecībā uz informācijas augšupielādi vai meklēšanu KIBIT tiks iekļautas arī 6. un 8. pantā minētajos norādījumos, ir svarīgi pieminēt vispārīgus elementus attiecībā uz iespējām, kā informāciju KIBIT var izgūt, tādējādi veicinot viegli lietojama formāta izveidi.

Grozījums Nr.  27

Lēmuma priekšlikums

8. pants

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Komisija izstrādā un regulāri atjaunina lietotāja instrukciju, kurā ir sīki aprakstītas KIBIT funkcijas un uzdevumi.

Komisija izstrādā un regulāri atjaunina lietotāja instrukciju, kurā ir sīki aprakstīta KIBIT funkcija un uzdevumi.

Grozījums Nr.  28

Lēmuma priekšlikums

8. pants – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

Šī lietotāja instrukcija tiek izveidota saskaņā ar konsultāciju procedūru, kas noteikta Padomes 1999. gada 28. jūnija Lēmuma 1999/468/EK 3. pantā, kurā izklāstīta Komisijai piešķirto īstenošanas pilnvaru izmantošanas procedūra1.

 

_________________

1 OV L 184, 17.7.1999, 23. lpp.

Pamatojums

Ir skaidri jānorāda šādu dokumentu sagatavošanas procedūra.

Grozījums Nr.  29

Lēmuma priekšlikums

10. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Komisija pārskata un izvērtē KIBIT darbību reizi trijos gados un iesniedz regulārus ziņojumus dalībvalstīm.

Komisija, izmantojot īpaši izstrādātus rādītājus progresa uzraudzībai, pārskata un izvērtē KIBIT darbību reizi trijos gados un iesniedz regulārus ziņojumus visām dalībvalstīm, Eiropas Parlamentam, Reģionu komitejai un Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai.

Grozījums Nr.  30

Lēmuma priekšlikums

10. pants – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Pirmais ziņojums, kuru iesniedz triju gadu laikā pēc šā lēmuma stāšanās spēkā, nosaka, kuri Kopienas tīkla elementi ir jāuzlabo vai jāpielāgo. Tajā ietver arī priekšlikumus, ko Komisija uzskata par vajadzīgiem šā lēmuma grozīšanai vai pielāgošanai.

Pirmais ziņojums, kuru iesniedz triju gadu laikā pēc šā lēmuma stāšanās spēkā, nosaka, kuri Kopienas tīkla elementi ir jāuzlabo vai jāpielāgo, un tajā jo īpaši izvērtē katras dalībvalsts dalību KIBIT sistēmā, kā arī iespēju atjaunināt KIBIT, papildinot to ar trauksmes ātrās izziņošanas (RAS) funkciju. Tajā ietver arī priekšlikumus, ko Komisija uzskata par vajadzīgiem šā lēmuma grozīšanai vai pielāgošanai.

Grozījums Nr.  31

Lēmuma priekšlikums

11. pants

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Šo lēmumu sāk piemērot 2009. gada 1. janvārī.

Šis lēmums stājas spēkā tā publicēšanas dienā Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Grozījums Nr.  32

Lēmuma priekšlikums

II pielikums – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(3) Trauksmes izziņošanas apgabali, ko var izveidot gadījumā, ja RAS ir izziņojusi trauksmi, un tie veidos saziņas kanālu ar KIA saistītu pasākumu laikā.

svītrots

(1)

SEC(2008)2701, 27. lpp.


PASKAIDROJUMS

1. Priekšlikuma konteksts

Kritiskās infrastruktūras sastāv no tādām fiziskām un informācijas tehnoloģijas iekārtām, tīkliem, pakalpojumiem un resursiem, kuru pārtraukšanai vai iznīcināšanai būtu nopietna ietekme uz iedzīvotāju veselību, drošumu, drošību vai ekonomisko labklājību, vai valdību efektīvu darbību dalībvalstīs. Kritiskās infrastruktūras pastāv daudzās ekonomikas nozarēs, tostarp banku un finanšu nozarē, transporta un piegādes nozarē, enerģētikas, inženierkomunikāciju, veselības, pārtikas apgādes un saziņas nozarē, kā arī būtiskāku valsts pārvaldes pakalpojumu nozarē. Jebkuriem pārtraukumiem vai manipulācijām ar kritiskajām infrastruktūrām jābūt pēc iespējas īsākām, retākām, vieglāk realizējamām, ģeogrāfiski izolētām un pēc iespējas nekaitīgākām dalībvalstu labklājībai, to iedzīvotājiem un Eiropas Savienībai.

Turklāt transporta sistēmas, telekomunikācijas, enerģētika ir visbūtiskākās nozares attīstībai, kā arī ES un tās dalībvalstu „dzīvotspējai”. Šīs nozares kļūst arvien ciešāk saistītas, un vienas dalībvalstis paļaujas uz citām. Tehnoloģija attīstās ātri, un dažreiz informācijas trūkums var radīt problēmas, taču labākās prakses apmaiņa (pieredzes, pieeju, metožu, risinājumu apmaiņa) starp dalībvalstīm var sniegt atbildi, kā izvairīties no šādām problēmām. Šāda veida apmaiņa var arī palīdzēt izvairīties no nevajadzīgām izmaksām, kas rodas, vēlreiz īstenojot tādu pašu praksi, kas jau veiksmīgi īstenota citā dalībvalstī.

Tāpēc nepieciešamība pēc vienotas sistēmas, kurai pievienoties un kurā dalīties ar informāciju starp dažādām dalībvalstu varas iestādēm par kritiskās infrastruktūras aizsardzību, tika norādīta Eiropas Komisijai priekšlikumā Padomes Lēmumam par Kritiskās infrastruktūras brīdinājuma informācijas tīklu (KIBIT). KIBIT darbotos kā labākās prakses apmaiņas forums ar iespējamu papildfunkciju – trauksmes ātrās izziņošanas sistēmu.

KIBIT izveidošana jau tika izvirzīta Komisijas Paziņojumā par Eiropas programmu kritisko infrastruktūru aizsardzībai (EPKIA)(1), kurā izklāstīta horizontālā struktūra kritisko infrastruktūru aizsardzībai ES un kurā paredzēti pasākumi EPKIA, tostarp KIBIT, īstenošanas atvieglošanai.

2. Referenta nostāja

Referents atzinīgi vērtē priekšlikumu par KIBIT un iesaka Eiropas Parlamentam to atbalstīt. Viņš priekšlikumā neparedz būtiskas izmaiņas, tomēr uzskata, ka nepieciešamas dažas korekcijas. Tās galvenokārt attiecas uz trauksmes ātrās izziņošanas sistēmas (RAS) funkcijas likvidēšanu un iespējamu atkārtotu izskatīšanu turpmāk (2.1.), saziņas drošību un atbilstošu aizsardzības līmeni, valodu un informācijas izgūšanas atvieglošanu (2.2.) un visbeidzot dažiem precizējumiem par tādiem tekstiem kā Saprašanās memorands un lietotāja instrukcija vai fiksētie apgabali (2.3.).

2.1. Trauksmes ātrās izziņošanas sistēmas (RAS) funkcija

Referents ļoti atzinīgi vērtē informācijas apmaiņu starp dalībvalstu varas iestādēm, kam īpaši būtu jāveicina piemērotu pasākumu izveide, lai veicinātu labākās prakses apmaiņu.

Ierosinātie priekšlikuma grozījumi, ar ko izveido KIBIT kā drošu informācijas un saziņas sistēmu bez RAS funkcijas, pašlaik šķiet pareizais virziens. Tiks sākts izmēģinājuma projekts, un pēc sistēmas izvērtēšanas varētu būt iespējams novērtēt KIBIT un ieviest trauksmes izziņošanas sistēmas funkciju. Faktiski pieredze, kas tiks iegūta, lietojot sistēmu, palīdzēs Komisijai un dalībvalstīm izlemt, vai ātrās trauksmes izziņošanas sistēmas funkcija ir nepieciešama un kā to vajadzētu izveidot. Šai analīzei vajadzētu arī palīdzēt sakārtot KIBIT sistēmu, lai novērstu dublēšanu un samazinātu izmaksas.

Komisija ierosināja lietot S-TESTA tīklu saziņai starp dalībvalstīm. Sistēma izrādījās pietiekami labi izstrādāta un spējīga uzturēt un pārraidīt informāciju drošā veidā. Ja turpmākais izstrādes process vai pētījumi parādīs, ka cits alternatīvs drošs tīkls veic funkcijas labāk un sniedz vairāk priekšrocību gan drošības, gan izmaksu ziņā, tas jāņem vērā pieņemšanas brīdī.

2.2. Precizējumi attiecībā uz informācijas apmaiņu un viegli lietojamu KIBIT struktūru

Jāpievērš uzmanība arī atbilstošam drošības līmenim un piekļuvei informācijai, kas ir īpaši sarežģīts jautājums. Starp dalībvalstu varas iestādēm noteikti pastāv savstarpēja uzticēšanās, taču dažos gadījumos šīs varas iestādes var sniegt informāciju arī privātajam sektoram vai trešām valstīm (trešām pusēm). Tāpēc referents uzskata, ka, augšupielādējot informāciju KIBIT, īpašas informācijas īpašniekam būtu jāspēj paredzēt noteikumus par viņa īpašas atļaujas saņemšanu informācijas apmaiņai ar šīm trešām pusēm. Lai arī varētu gaidīt, ka noteikumi par KIBIT ietvertās informācijas pārraidi būs skaidri izklāstīti lietotāja instrukcijā, šķiet nepieciešams priekšlikumā iekļaut noteikumu, kas skaidri paredz, kā trešās puses var piekļūt šādai informācijai.

Vēl viens būtisks KIBIT aspekts attiecas uz valodu. Lai darbotos pienācīgi, informācijai jābūt viegli pieejamai un saprotamai. Šajā nolūkā tiks sniegts automātisks tulkojums pēc tam, kad dalībvalsts lietotāji būs augšupielādējuši informāciju vai dokumentus. Lai atvieglotu informācijas meklēšanu sistēmā, Komisijai kopā ar KIA kontaktpunktiem vajadzētu izstrādāt īpašus tematiskus meklēšanas logus („atslēgvārdus”). Ievadot vai labojot informāciju KIBIT, lietotāji atzīmēs attiecīgo logu (vai logus). Tas citiem lietotājiem atvieglos informācijas meklēšanu. Šajos logos būs iekļautas galvenās kategorijas, kas kopīgas visiem lietotājiem (tulkotas katrā valodā) un par ko dalībvalstis vienojušās.

2.3. Paskaidrojumi

Referents uzskata, ka ir svarīgi skaidri noteikt, ar kādas procedūras palīdzību būtu jāpieņem tie dokumenti, uz kuriem ir atsauce priekšlikumā (Saprašanās memorands, lietotāja instrukcija). Tādā nolūkā šajā ziņojuma projektā ir ierosināta konsultāciju procedūra, kura paredzēta Padomes 1999. gada 28. jūnija Lēmuma 1999/468/EK, ar ko nosaka Komisijai piešķirto ieviešanas pilnvaru īstenošanas kārtību, 3. pantā.

Turklāt attiecībā uz priekšlikumā paredzētajiem fiksētajiem apgabaliem referents uzskata, ka būtu jārada nosacīta elastība, jo izmēģinājuma fāze vai pašas sistēmas novērtējums var ļaut konstatēt lietas, kas pamato nepieciešamību radīt jaunus fiksētos apgabalus KIBIT. Tāpēc priekšlikumā ir grozīts šis konkrētais punkts.

(1)

COM(2006)786 galīgā redakcija.


JURIDISKĀS KOMITEJAS ATZINUMS PAR IEROSINĀTO JURIDISKO PAMATU

01.4.2009

Gérard Deprez

Vadība

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja

BRISELĒ

Temats:           Atzinums par priekšlikumu Padomes Lēmumam par Kritiskās infrastruktūras brīdinājuma informācijas tīklu (KIBIT) (COM(2008)0676 – C6-0399/2008 – 2008/0200(CNS))

Godātais Gérard Deprez kungs!

Juridiskajai komitejai nosūtītajā 2009. gada 30. septembra vēstulē Jūs saskaņā ar Reglamenta 35. panta 2. punktu lūdzāt izskatīt minētā Komisijas priekšlikuma juridiskā pamata spēkā esamību.

Komiteja izskatīja minēto jautājumu 2009. gada 31. marta sanāksmē.

Saskaņā ar Reglamenta 35. panta 2. punktu 2009. gada 30. janvārī Jūs apspriedāties ar komiteju attiecībā uz piemēroto juridisko pamatu Padomes lēmuma priekšlikumam par Kritiskās infrastruktūras brīdinājuma informācijas tīklu (KIBIT). Pašlaik Komisija kā juridisko pamatu ierosina izmantot EK līguma 308. pantu un Euratom līguma 203. pantu. Jūs jautājāt, vai nevajadzētu izmantot vienu pašu EK līguma 308. pantu, kuru Tiesa interpretē salīdzinoši stingri.

Vēl Jūs jautājāt, kāda būtu nostāja, ja būtu spēkā Lisabonas līgums. Šos jautājumus Parlamenta Juridiskajam dienestam uzdeva arī Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja, papildinot tos ar jautājumu par to, vai EK līguma 154. pants par Eiropas tīkliem varētu būt juridiskais pamats KIBIT, ja attiecīgā kritiskā infrastruktūra attiektos galvenokārt vai tikai uz Līgumā norādītajām jomām (transports, telekomunikācija un enerģētika).

Jūs jautājāt arī, vai gadījumā, ja lēmumu nepieņems līdz Lisabonas līguma spēkā stāšanās dienai, vispiemērotākais juridiskais pamats nevarētu būt LESD (Līguma par Eiropas Savienības darbību) 196. pants par „civilo aizsardzību”, ciktāl šis pasākums palīdz atbalstīt, koordinēt vai papildināt dalībvalstu darbību.

Apspriežoties par jautājumu, vai EK līguma 308. pants un Euratom līguma 203. pants vai viens pats EK līguma 308. pants ir piemērots juridiskais pamats ierosinātajam lēmumam, Parlamenta Juridiskais dienests nonāca pie secinājuma, ka ierosinātajam instrumentam ir trūkums – lai gan kritiskas infrastruktūras izveide atbilstu Eiropas Kopienas un Euratom mērķiem (un ierosinātais juridiskais pamats varētu būtu īstenojams), ierosinātā lēmuma tiesiskās sekas un tāpēc arī tā juridisko pamatu varētu izvērtēt tikai, balstoties uz pieņēmumu, ka KIBIT sistēmā nepiedalās neviena dalībvalsts, jo dalībvalstu dalība tajā ir brīvprātīga. Ņemot to vērā, ierosinātais lēmums neatbilst proporcionalitātes principam un prasībai norādīt iemeslus.

Ir pamatots iemesls uzskatīt, ka secinājumi, kurus Juridiskais dienests izdarījis pēc rūpīgi veiktās analīzes, ir pareizi. Tāpēc šādam ierosinājumam faktiski nav stabila juridiskā pamata, jo šim ierosinājumam ir būtiski trūkumi.

Tādēļ atbilde uz Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas pirmo jautājumu ir šāda: ne EK līguma 308. pants kopā ar Euratom līguma 203. pantu, ne arī viens pats EK līguma 308. pants nav pietiekams juridiskais pamats Komisijas ierosinātajam lēmumam.

Tomēr tiek uzskatīts — ja pieņemtu Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejā iesniegtos grozījumus, kas dalību tīklā noteiktu par obligātu, piemērots juridiskais pamats būtu EK līguma 308. pants. Šis secinājums ir balstīts uz to, ka neviens cits EK līguma pants nebūtu piemērots juridiskais pamats un ka KIBIT pieņemšanu (ja dalībvalstu dalība tajā būtu obligāta) var uzskatīt par “nepieciešamu, lai kopējā tirgus darbībā sasniegtu vienu no Kopienas mērķiem” šā panta izpratnē.

Tāpēc ir jāatbild uz jautājumu, vai EK līguma 154. pants par Eiropas tīkliem varētu būt juridiskais pamats KIBIT, ja tas attiektos galvenokārt vai tikai uz transporta, telekomunikācijas un enerģētikas jomu.

Jautājumu par nostāju pēc Lisabonas līguma stāšanās spēkā Juridiskā komiteja uzskata par pilnīgi hipotētisku, tāpēc neuzskata par nepieciešamu atbildēt uz to.

Secinājumi

Juridiskā komiteja 2009. gada 31. marta sanāksmē attiecīgi vienbalsīgi nolēma(1) ieteikt pieņemt par piemēroto juridisko pamatu EK līguma 308. pantu.

Ar cieņu,

Giuseppe Gargani

(1)

Galīgajā balsošanā piedalījās: Giuseppe Gargani (priekšsēdētājs), Rainer Wieland (priekšsēdētāja vietnieks), Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (priekšsēdētāja vietniece), Francesco Enrico Speroni (priekšsēdētāja vietnieks), Monica Frassoni (referente), Carlo Casini, Bert Doorn, Nicole Fontaine, Neena Gill, Klaus-Heiner Lehne, Véronique Mathieu, Hans-Peter Mayer, Manuel Medina Ortega, Hartmut Nassauer, Aloyzas Sakalas, Eva-Riitta Siitonen, Jacques Toubon, Diana Wallis, Renate Weber, Jaroslav Zvěřina.


PIELIKUMS

EKONOMIKAS UN MONETĀRĀS KOMITEJAS VĒSTULE

Mr            Gérard Deprez

Chairman

Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs

ASP 09G206

Dear Chairman,

The Economic and Monetary Affairs Committee (ECON) has decided to provide an opinion on the proposal for a Council Decision on Fight against terrorism: Critical Infrastructure Warning Information Network (CIWIN) (CNS/2008/0200) in the form of a letter.

The Committee welcomes the CIWIN initiative as part of the European Programme for Critical Infrastructure Protection (EPCIP) and as in line with its opinion to your Committee on the proposal for a Council directive on the identification and designation of European Critical Infrastructure and the assessment of the need to improve their protection.(1)

The Committee believes that the Commission should monitor how efficiently CIWIN will assist Member States to exchange information on shared threats, including economic intelligence, vulnerabilities and appropriate measures and strategies to mitigate risk in support of critical infrastructure protection, and to enhance or amend the tools and mechanisms for secure exchange, if necessary.

The Committee also believes that the Commission should monitor and report on how Member States are actually implementing CIWIN decision.

I would be grateful if you could integrate these remarks in the Report, which your Committee is currently preparing.

Yours sincerely,

Pervenche Berès

(1)

COM(2006)0787 – C6-0053/2007 – 2006/0276(CNS).


PROCEDŪRA

Virsraksts

Kritiskās infrastruktūras brīdinājuma informācijas tīkls (KIBIT)

Atsauces

COM(2008)0676 – C6-0399/2008 – 2008/0200(CNS)

Datums, kad notika apspriešanās ar EP

14.11.2008

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

LIBE

20.11.2008

Komiteja(-s), kurai(-ām) ir lūgts sniegt atzinumu

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

CONT

15.1.2009

ECON

20.11.2008

ITRE

20.11.2008

TRAN

20.11.2008

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

       Lēmuma datums

CONT

2.12.2008

ECON

19.11.2008

ITRE

2.12.2008

TRAN

2.12.2008

Referents(-e/-i/-es)

       Iecelšanas datums

Luca Romagnoli

2.12.2008

 

 

Juridiskā pamata apstrīdēšana

       Datums, kad JURI komiteja sniedza atzinumu

JURI

31.3.2009

 

 

 

Izskatīšana komitejā

10.2.2009

30.3.2009

31.3.2009

 

Pieņemšanas datums

31.3.2009

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

32

1

1

Deputāti, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Alexander Alvaro, Catherine Boursier, Emine Bozkurt, Philip Bradbourn, Mihael Brejc, Kathalijne Maria Buitenweg, Maddalena Calia, Carlos Coelho, Gérard Deprez, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Bárbara Dührkop Dührkop, Claudio Fava, Armando França, Urszula Gacek, Kinga Gál, Roland Gewalt, Jeanine Hennis-Plasschaert, Ewa Klamt, Magda Kósáné Kovács, Henrik Lax, Roselyne Lefrançois, Baroness Sarah Ludford, Claude Moraes, Javier Moreno Sánchez, Rareş-Lucian Niculescu, Maria Grazia Pagano, Martine Roure, Inger Segelström, Vladimir Urutchev, Manfred Weber

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Simon Busuttil, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Antonio Masip Hidalgo, Bill Newton Dunn, Luca Romagnoli

Iesniegšanas datums

3.4.2009

Pēdējā atjaunošana - 2009. gada 14. aprīļaJuridisks paziņojums