Procedure : 2008/0170(NLE)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A6-0229/2009

Indgivne tekster :

A6-0229/2009

Forhandlinger :

PV 23/04/2009 - 18
CRE 23/04/2009 - 18

Afstemninger :

PV 24/04/2009 - 7.4
CRE 24/04/2009 - 7.4
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P6_TA(2009)0312

BETÆNKNING     *
PDF 143kWORD 68k
6. april 2009
PE 415.258v01-00 A6-0229/2009

om forslag til Rådets afgørelse om undertegnelse på Det Europæiske Fællesskabs vegne af De Forenede Nationers konvention om handicappedes rettigheder

(KOM(2008)0530 – C6-0116/2008 – 2008/0170(CNS))

Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender

Ordfører: Rumiana Jeleva

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING
 BEGRUNDELSE
 PROCEDURE

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Rådets afgørelse om undertegnelse på Det Europæiske Fællesskabs vegne af De Forenede Nationers konvention om handicappedes rettigheder

(KOM(2008)0530 – C6-0116/2008 – 2008/0170(CNS))

(Høringsprocedure)

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til forslag til Rådets afgørelse (KOM(2008)0530),

–   der henviser til den valgfrie protokol til De Forenede Nationers konvention om handicappedes rettigheder ("FN-konventionen"), der vedtoges den 13. december 2006(1),

–   der henviser til EF-traktatens artikel 13, stk. 1, og artikel 300, stk. 2, første afsnit,

 der henviser til EF-traktatens artikel 300, stk. 3, første afsnit, der danner grundlag for Rådets høring af Parlamentet (C6-0000/2008),

–   der henviser til forretningsordenens artikel 51 og artikel 83, stk. 7,

–   der henviser til betænkning fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender og udtalelse fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling (A6-0229/2008),

1.  godkender indgåelsen af konventionen;

2.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til medlemsstaternes regeringer og parlamenter.

(1)

De Forenede Nationers Generalforsamling, vedtaget den 13.12.2006.


BEGRUNDELSE

Baggrunden for forslaget

De Forenede Nationers konvention om handicappedes rettigheder blev vedtaget af De Forenede Nationers Generalforsamling den 13. december 2006. På grundlag af forhandlingsdirektiver, som Rådet vedtog den 24. maj 2004, førte Kommissionen forhandlingen om konventionen på Det Europæiske Fællesskabs vegne.

Den 27. februar 2007 forelagde Kommissionen et forslag til Rådets afgørelse om undertegnelse på Det Europæiske Fællesskabs vegne af De Forenede Nationers konvention om handicappedes rettigheder og den tilhørende valgfrie protokol (KOM(2007)0077).

Rådets afgørelse af 27. marts 2007 (STO7404/07) gav Fællesskabet bemyndigelse til at undertegne FN-konventionen om handicappedes rettigheder. Kommissionen undertegnede FN-konventionen den 30. marts 2007. Konventionen trådte i kraft den 3. maj 2008.

Dette er den første FN-konvention om menneskerettigheder, som kan tiltrædes eller formelt bekræftes af Det Europæiske Fællesskab, hvilket er et enestående første skridt. Derved får alle europæiske institutioner og Europa-Parlamentet som en af disse samt medlemsstaterne også et særligt ansvar. Ordføreren finder det nødvendigt at understrege, at de kompetencer, som hidrører fra gennemførelsen af FN-konventionen og den tilhørende valgfrie protokol, deles mellem Fællesskabet og dets medlemsstater. Denne situation er et resultat af bestræbelserne på at undgå eventuelle lakuner som følge af, at kompetencerne på visse områder ligger hos Fællesskabet og på andre områder hos medlemsstaterne.

Europa-Parlamentet har været konsekvent og støttet alle Fællesskabets bestræbelser på at udarbejde og gennemføre retsakter om lige muligheder og ikke-diskrimination af handicappede. Samtidig har Europa-Parlamentet altid været bekymret over den inkonsekvente anvendelse af ikke-diskriminationspolitikker i medlemsstaterne og har givet udtryk for sine forbehold i betænkninger, som vedtoges af dets medlemmer.

Mål

Sigtet med denne FN-konvention er at fremme, beskytte og sikre handicappedes fulde og lige adgang til at gøre brug af alle menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder samt at fremme respekten for handicappedes naturlige værdighed.

Handicappede omfatter personer med en langvarig fysisk, psykisk, intellektuel eller sensorisk funktionsnedsættelse, som i samspil med forskellige hindringer kan hæmme dem i deres fulde og effektive deltagelse i samfundslivet på lige fod med andre.

FN-konventionens principper er: Respekt for menneskets naturlige værdighed, den personlige autonomi, herunder retten til at træffe egne valg, og den personlige uafhængighed, ikke-diskrimination, fuld og effektiv deltagelse og inddragelse i samfundslivet, respekt for forskellighed og accept af handicappede som en del af den menneskelige mangfoldighed og af menneskeheden, lige muligheder, tilgængelighed, ligestilling mellem mænd og kvinder og respekt for de voksende evner, som handicappede børn udvikler, og for deres ret til at bevare deres identitet.

FN-konventionen definerer de foranstaltninger, der bør træffes for at gennemføre ovennævnte principper inden for følgende områder:

•          Almindelige forpligtelser

•          Lighed og ikke-diskrimination

•          Kvinder med handicap

•          Børn med handicap

•          Bevidstgørelse

•          Adgang og tilgængelighed

•          Ret til livet

•          Risikosituationer og humanitære katastrofer

•          Lighed for loven

•          Adgang til retssystemet

•          Frihed og personlig sikkerhed

•          Frihed for tortur eller grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf

•          Beskyttelse mod udnyttelse, vold og misbrug

•          Beskyttelse af personlig integritet

•          Fri bevægelighed og statsborgerskab

•          Ret til en selvstændig tilværelse og deltagelse i samfundslivet

•          Personlig mobilitet

•          Ytrings- og meningsfrihed samt adgang til information

•          Privatlivets fred

•          Respekt for hjem og familie

•          Uddannelse

•          Sundhed

•          Habilitering og rehabilitering

•          Arbejde og beskæftigelse

•          Tilfredsstillende levestandard og social tryghed

•          Deltagelse i det politiske og offentlige liv

•          Deltagelse i kulturlivet, rekreative aktiviteter, fritidsaktiviteter og sport

Erklæring fra Det Europæiske Fællesskab

Der tilføjes en erklæring fra Det Europæiske Fællesskab til FN-konventionen i henhold til artikel 44, stk. 1, i FN-konventionen, hvori de kompetencer anføres, som medlemsstaterne har overdraget til Fællesskabet i henhold til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab på de områder, der er omfattet af FN-konventionen.

For så vidt angår artikel 27, stk. 1, i FN-konventionen om handicappedes rettigheder opfordrer Det Europæiske Fællesskab de kontraherende parter til at notere sig artikel 3, stk. 4, i Rådets direktiv 2000/78/EF af 27. november 2000 om generelle rammebestemmelser om ligebehandling med hensyn til beskæftigelse og erhverv. I henhold til denne bestemmelse kan medlemsstaterne fastsætte, at i det omfang dette direktiv vedrører forskelsbehandling på grund af handicap, finder det ikke anvendelse på tjeneste i de væbnede styrker.

Bedømmelse

Vedtagelsen af FN-konventionen om handicappedes rettigheder er vigtig for at anerkende alle handicappedes rettigheder og fremme respekten for deres naturlige værdighed.

Ordføreren understreger i betragtning af, at arbejdet er et vigtigt skridt på vej mod integrering i samfundet, betydningen af artikel 24 (uddannelse), artikel 27 (arbejde og beskæftigelse) og artikel 28 (social tryghed). Samtidig undervurderer ordføreren ikke de andre artikler, hvis gennemførelse vil sikre bedre levestandarder og livskvalitet for alle (grupper af) handicappede enkeltpersoner.

Ordføreren støtter Kommissionens forslag, hvori FN-konventionen godkendes på Fællesskabets vegne med hensyn til de spørgsmål, som henhører under Fællesskabets kompetence.

Ordføreren glæder sig over, at alle medlemsstater har undertegnet FN-konventionen, og opfordrer dem til at ratificere den snarest.


PROCEDURE

Titel

De Forenede Nationers konvention om handicappedes rettigheder

Referencer

KOM(2008)0530 – C6-0116/2009 – 2008/0170(CNS)

Dato for høring af EP

30.3.2009

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

EMPL

Rådgivende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

FEMM

 

 

 

Ordfører

       Dato for valg

Rumiana Jeleva

6.10.2008

 

 

Behandling i udvalg

21.1.2009

2.3.2009

30.3.2009

 

Dato for vedtagelse

31.3.2009

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

33

0

1

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Jan Andersson, Edit Bauer, Iles Braghetto, Philip Bushill-Matthews, Alejandro Cercas, Derek Roland Clark, Jean Louis Cottigny, Jan Cremers, Harald Ettl, Richard Falbr, Joel Hasse Ferreira, Stephen Hughes, Ona Juknevičienė, Jean Lambert, Bernard Lehideux, Elizabeth Lynne, Thomas Mann, Juan Andrés Naranjo Escobar, Csaba Őry, Siiri Oviir, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Elisabeth Schroedter, José Albino Silva Peneda, Jean Spautz, Gabriele Stauner, Ewa Tomaszewska, Anne Van Lancker

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Rumiana Jeleva, Jamila Madeira, Adrian Manole, Csaba Sógor, Evangelia Tzampazi

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere, jf. art. 178, stk. 2

Jean-Pierre Audy, Vasilica Viorica Dăncilă

Dato for indgivelse

3.4.2009

Seneste opdatering: 9. april 2009Juridisk meddelelse