Eljárás : 2008/0170(NLE)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A6-0229/2009

Előterjesztett szövegek :

A6-0229/2009

Viták :

PV 23/04/2009 - 18
CRE 23/04/2009 - 18

Szavazatok :

PV 24/04/2009 - 7.4
CRE 24/04/2009 - 7.4
A szavazatok indokolása
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P6_TA(2009)0312

JELENTÉS     *
PDF 162kWORD 100k
2009. április 6.
PE 415.258v02-00 A6-0229/2009

a fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ-egyezmény Európai Közösség által történő megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról

(COM(2008)0530 – C6-0116/2009 – 2008/0170(CNS))

Foglalkoztatási és Szociális Bizottság

Előadó: Rumiana Jeleva

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE
 INDOKOLÁS
 VÉLEMÉNY a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság részéről
 ELJÁRÁS

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ-egyezmény Európai Közösség által történő megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról

(COM(2008)0530 – C6-0116/2009 – 2008/0170(CNS))

(Konzultációs eljárás)

Az Európai Parlament,

–   tekintettel a tanácsi határozatra irányuló javaslatra (COM(2008)0530),

–   tekintettel a fogyatékkal élő személyek jogairól szóló, 2006. december 13-án elfogadott ENSZ-egyezményre (a továbbiakban: „egyezmény”),(1)

–   tekintettel az EK-Szerződés 13. cikkének (1) bekezdésére és 300. cikke (2) bekezdésének első albekezdésére,

–   tekintettel az EK-Szerződés 300. cikke (3) bekezdésének első albekezdésére, amelynek megfelelően a Tanács konzultált a Parlamenttel (C6-0116/2009),

–   tekintettel eljárási szabályzatának 51. cikkére és 83. cikkének (7) bekezdésére,

–   tekintettel a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság jelentésére és a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság véleményére (A6-0229/2009),

1.  Jóváhagyja az egyezmény megkötését;

2.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa álláspontját a Tanácsnak, a Bizottságnak, valamint a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek.

(1)

ENSZ, Közgyűlés, elfogadva 2006. december 13-án


INDOKOLÁS

A javaslat előtörténete

A fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ-egyezményt 2006. december 13-án fogadta el az ENSZ Közgyűlése. A Tanács által 2004. május 24-én elfogadott tárgyalási irányelvek alapján az Európai Közösség nevében az Európai Bizottság folytatott tárgyalást az Egyezményről.

2007. február 27-én az Európai Bizottság javaslatot nyújtott be a fogyatékkal élők jogairól szóló ENSZ-egyezménynek és fakultatív jegyzőkönyvének az Európai Közösség nevében történő aláírásáról szóló tanácsi határozatra (COM(2007) 77).

A 2007 március 27-i tanácsi határozat (ST07404/07) felhatalmazta a Közösséget a fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló egyezmény megkötésére. Az Európai Bizottság 2007. március 30-án aláírta az egyezményt. Az egyezmény 2008. május 3-án lépett hatályba.

Ez az első olyan emberi jogi témájú ENSZ-egyezmény, amelyhez az Európai Közösség szabadon csatlakozhat, illetve amelyet a Közösség hivatalosan megerősíthet, ez tehát egy precedens nélküli fontos alkalom. Az egyezmény egyben különleges felelősséget ró valamennyi európai intézményre, köztük az Európai Parlamentre, illetve a tagállamokra is. Az előadó szerint hangsúlyozni kell, hogy az egyezmény és fakultatív jegyzőkönyve végrehajtásából eredő jogkörök megoszlanak a Közösség és a tagállamok között. Ez a helyzet azon erőfeszítések eredményeként állt elő, amelyek révén megpróbálták csökkenteni a bizonyos területeken közösségi, más területeken pedig tagállami hatáskörök miatt jelentkező fennakadásokat.

Az Európai Parlament következetesen támogatta a Közösség valamennyi olyan erőfeszítését, ami a jogalkotás fejlesztésére és végrehajtására irányult a fogyatékossággal élők esélyegyenlőségével és a megkülönböztetésmentességgel kapcsolatosan. Ugyanakkor a Parlament mindig aggodalommal figyelte a megkülönböztetés tilalmára irányuló politikák tagállamok általi következetlen végrehajtását, és a képviselők által jóváhagyott jelentésekben meg is fogalmazta aggodalmait.

Célkitűzés

A cél valamennyi emberi jog és alapvető szabadság teljes és egyenlő gyakorlásának előmozdítása, védelme és biztosítása valamennyi fogyatékossággal élő személy számára, és a velük született méltóság tiszteletben tartásának előmozdítása.

Fogyatékossággal élő személy minden olyan személy, aki hosszan tartó fizikai, értelmi, szellemi vagy érzékszervi károsodással él, amely számos egyéb akadállyal együtt korlátozhatja az adott személy teljes, hatékony és másokkal egyenlő társadalmi szerepvállalását.

Az egyezmény alapelvei a következők: a veleszületett méltóság, az egyéni autonómia tisztelete, beleértve a saját döntés meghozatalának szabadságát és a személyek függetlenségét; a hátrányos megkülönböztetéstől való mentesség; teljes és hatékony társadalmi részvétel és befogadás; a fogyatékossággal élő személyek különbözőségének tisztelete és elfogadásuk az emberi sokszínűség, valamint az emberiség részeként; esélyegyenlőség; hozzáférhetőség; a nők és férfiak közötti egyenlőség; a fogyatékossággal élő gyermekek formálódó képességeinek tisztelete, és a fogyatékossággal élő gyermekek identitásuk megőrzéséhez fűződő jogának tiszteletben tartása.

Az egyezmény meghatározza, milyen lépéseket kell tenni a fenti elvek megvalósítása érdekében az alábbi területeken:

•          Általános követelmények

•          Egyenlőség és hátrányos megkülönböztetéstől való mentesség

•          Fogyatékossággal élő nők

•          A fogyatékossággal élő gyermekek

•          A tudatosság növelése

•          Hozzáférhetőség

•          Az élethez való jog

•          Vészhelyzetek és humanitárius szükségállapotok

•          A törvény előtti egyenlőség

•          Az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés

•          A személy szabadsága és biztonsága

•          A kínzás és más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmód vagy büntetés tilalma

•          Mentesség a kizsákmányolástól, erőszaktól és visszaélésektől

•          Az egyén integritásának védelme

•          A mozgásszabadság és az állampolgárság szabadsága

•          Önálló életvitel és a közösségbe való befogadás

•          Személyes mobilitás

•          A véleménynyilvánítás és a szólás szabadsága, valamint az információhoz való hozzáférés

•          A magánélet tiszteletben tartása

•          Az otthon és a család tiszteletben tartása

•          Oktatás

•          Egészségügy

•          Habilitáció és rehabilitáció

•          Munkavállalás és foglalkoztatás

•          Megfelelő életszínvonal és szociális védelem

•          A politikai életben és közéletben való részvétel

•          A kulturális életben, üdülési, szabadidős és sporttevékenységekben való részvétel

Az Európai Közösség nyilatkozata

Az egyezményhez csatolták az Európai Közösség által az egyezmény 44. cikkének (1) bekezdéséhez kapcsolódóan tett nyilatkozatát, amely jelzi, hogy az egyezmény által szabályozott területeken a tagállamok mely hatásköröket ruházták az Európai Közösségre az EK-Szerződés értelmében.

Az egyezmény 27. cikkének (1) bekezdésével kapcsolatban az Európai Közösség felkéri az Egyezmény részes államait, hogy vegyék figyelembe a foglalkoztatás és a munkavégzés során alkalmazott egyenlő bánásmód általános kereteinek létrehozásáról szóló, 2000. november 27-i 2000/78/EK tanácsi irányelv 3. cikkének (4) bekezdését. E rendelkezés értelmében a tagállamok és az Európai Közösség rendelkezhetnek úgy, hogy ezt az irányelvet a fogyatékosság alapján történő megkülönböztetés tekintetében nem kell alkalmazni a fegyveres erőkre.

Értékelés

A fogyatékkal élők jogairól szóló ENSZ-egyezmény elfogadása fontos lépés az összes fogyatékkal élő személy jogainak elismerése, valamint emberi büszkeségük tiszteletben tartása tekintetében.

Tekintve, hogy e munka elvégzése fontos lépés a társadalmi beilleszkedés felé, az előadó hangsúlyozza a 24. (oktatás), a 27. (munka és foglalkoztatás) valamint a 28. (szociális védelem) cikkek fontosságát. Ugyanakkor az előadó nem becsüli alul e többi cikk fontosságát, amelyek végrehajtása jobb életszínvonalat és életminőséget biztosít a fogyatékkal élő személyek számára.

Az előadó támogatja a Bizottság javaslatát, amely a Közösség kompetenciájába tartozó kérdések tekintetében a Közösség részéről helyesli az ENSZ egyezményét.

Az előadó örömmel veszi tudomásul, hogy az összes tagállam aláírta az egyezményt, és felszólítja őket, hogy gyorsan ratifikálják is azt.


VÉLEMÉNY a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság részéről (24.2.2009)

a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság részére

a fogyatékkal élő személyek jogairól szóló ENSZ-egyezmény Európai Közösség által történő megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról

(COM(2008)0530 – C6-0000/2008 – 2008/0170(CNS))

A vélemény előadója: Hiltrud Breyer

módosítások

A Nőjogi és esélyegyenlőségi Bizottság felhívja a Foglalkoztatási és Szociális Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele a következő módosításokat:

- tekintettel a Bizottság „A fogyatékkal élők jogainak és méltóságának érvényesítését és védelmét szolgáló, jogilag kötelező erejű ENSZ-eszköz létrehozása” című, 2003. szeptember 3-i közleményére(1) és az Európai Unióban a fogyatékkal élő nők helyzetéről szóló, 2007. április 26-i állásfoglalására(2),

- tekintettel a Nők Negyedik Világkonferenciája által 1995. szeptember 15-én Pekingben elfogadott nyilatkozatra és cselekvési programra,

1.  üdvözli a fogyatékkal élők jogairól szóló ENSZ-egyezményt mint jogilag kötelező érvényű nemzetközi emberi jogi szerződést, amely megerősíti a fogyatékkal élő nők és lányok jogait; sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a mai napig csupán négy uniós tagállam ratifikálta az egyezményt és a jegyzőkönyvet; felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy az egyezmény rendelkezéseit építsék be az uniós és a nemzeti jogszabályokba, és határozzák meg a pontos határidőn belüli alkalmazásukhoz szükséges pénzügyi intézkedéseket és eszközöket mennyiségi célkitűzések megállapítása révén;

2.  felhívja a tagállamokat, hogy a fogyatékkal élők jogairól szóló ENSZ-egyezményben és az Európai Unióban a fogyatékkal élő nők helyzetéről szóló, 2007. április 26-i európai parlamenti állásfoglalásban megfogalmazott célkitűzések elérése érdekében hozzanak létre nemzeti cselekvési terveket;

3.  hangsúlyozza, hogy annak biztosítása érdekében, hogy a fogyatékkal élő nők és lányok egyenlő bánásmódban részesüljenek és egyenlő jogaik legyenek, a nemek közötti esélyegyenlőséget előmozdító megközelítést kell alkalmazni a fogyatékkal élőkre vonatkozó politikák és intézkedések megalkotásában és alkalmazásában minden területen, különös tekintettel a munkához való jog, a munkahelyi integráció, valamint az oktatás, az egész életen át tartó tanulás és a megkülönböztetésmentesség területére;

4.  a jegyzőkönyvre való hivatkozással hangsúlyozza az új technológiák elsajátításának és használatának fontosságát a fogyatékkal élő lányok és nők életkörülményeinek javítása érdekében, és ösztönzi az erre irányuló kutatásokat, figyelembe véve valamennyi tagállam bioetikával kapcsolatos jogszabályait;

5.  elismeri, hogy a fogyatékkal élő nők és lányok esetében gyakran nagyobb a kockázata – otthonukon belül és azon kívül is – az erőszaknak, testi sértésnek vagy bántalmazásnak, a hanyag,, gondatlan, illetve rossz bánásmódnak, beleértve a szexuális kizsákmányolást; a bántalmazást, az erőszakos sterilizációt, a kényszerházasságot, az intézetbe kényszerítést és az elszigetelést;

6.  felhívja a tagállamokat, hogy vezessenek be az otthonukon belül és azon kívül szexuális bántalmazásnak vagy lelki és fizikai erőszaknak kitett fogyatékkal élő nőket és lányokat védelmező jogszabályokat, valamint támogassák ezen erőszakos cselekmények áldozataivá vált fogyatékkal élő nők és lányok felépülését;

7.  úgy véli, hogy a fogyatékkal élő anyákra, akik a mindennapi életben különös nehézségekkel nézhetnek szembe, a tagállamoknak nagyobb figyelmet kellene fordítaniuk, nevezetesen rendszeres, a szükségleteiknek megfelelő támogatást kell számukra kínálni.

ELJÁRÁS

Cím

A fogyatékkal élők jogairól szóló ENSZ-egyezmény

Hivatkozások

COM(2008)05302008/0170(CNS)

Illetékes bizottság

EMPL

Véleményt nyilvánított

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

FEMM

 

 

 

A vélemény előadója

       A kijelölés dátuma

Hiltrud Breyer

22.10.2008

 

 

Vizsgálat a bizottságban

20.1.2009

10.2.2009

 

 

Az elfogadás dátuma

10.2.2009

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

21

0

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Edit Bauer, Hiltrud Breyer, Ilda Figueiredo, Věra Flasarová, Lissy Gröner, Urszula Krupa, Pia Elda Locatelli, Astrid Lulling, Doris Pack, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Zita Pleštinská, Anni Podimata, Christa Prets, Teresa Riera Madurell, Eva-Riitta Siitonen, Eva-Britt Svensson, Britta Thomsen, Anna Záborská

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

Gabriela Creţu, Ana Maria Gomes, Donata Gottardi, Elisabeth Jeggle, Maria Petre

(1)

HL C 76 E, 2004.3.25., 231. o.

(2)

HL C 74E, 2008.3.20., 742. o.


ELJÁRÁS

Cím

A fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ-egyezmény

Hivatkozások

COM(2008)0530 – C6-0116/2009 – 2008/0170(CNS)

Az Európai Parlamenttel folytatott konzultáció dátuma

30.3.2009

Illetékes bizottság

  A plenáris ülésen való bejelentés

  dátuma

EMPL

A véleménynyilvánításra felkért bizottság(ok)

  A plenáris ülésen való bejelentés

  dátuma

FEMM

 

 

 

Előadó(k)

  A kijelölés dátuma

Rumiana Jeleva

6.10.2008

 

 

Vizsgálat a bizottságban

21.1.2009

2.3.2009

30.3.2009

 

Az elfogadás dátuma

31.3.2009

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

33

0

1

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Jan Andersson, Edit Bauer, Iles Braghetto, Philip Bushill-Matthews, Alejandro Cercas, Derek Roland Clark, Jean Louis Cottigny, Jan Cremers, Harald Ettl, Richard Falbr, Joel Hasse Ferreira, Stephen Hughes, Ona Juknevičienė, Jean Lambert, Bernard Lehideux, Elizabeth Lynne, Thomas Mann, Juan Andrés Naranjo Escobar, Csaba Őry, Siiri Oviir, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Elisabeth Schroedter, José Albino Silva Peneda, Jean Spautz, Gabriele Stauner, Ewa Tomaszewska, Anne Van Lancker

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

Rumiana Jeleva, Jamila Madeira, Adrian Manole, Csaba Sógor, Evangelia Tzampazi

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok) (178. cikk (2) bekezdés)

Jean-Pierre Audy, Vasilica Viorica Dăncilă

Benyújtás dátuma

3.4.2009

Utolsó frissítés: 2009. április 14.Jogi nyilatkozat