Procedură : 2007/0197(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A6-0235/2009

Texte depuse :

A6-0235/2009

Dezbateri :

PV 21/04/2009 - 17
CRE 21/04/2009 - 17

Voturi :

PV 22/04/2009 - 6.26
Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :


RECOMANDARE PENTRU A DOUA LECTURĂ     ***II
PDF 314kWORD 376k
3 aprilie 2009
PE 421.214v02-00 A6-0235/2009

referitoare la poziţia comună a Consiliului în vederea adoptării regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului de instituire a Agenției pentru cooperarea autorităţilor de reglementare din domeniul energetic

(14541/1/2008 – C6-0020/2009 – 2007/0197(COD))

Comisia pentru industrie, cercetare şi energie

Raportor: Giles Chichester

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 PROCEDURĂ

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la poziţia comună a Consiliului în vederea adoptării regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului de instituire a Agenției pentru cooperarea autorităţilor de reglementare din domeniul energetic

(14541/1/2008 – C6-0020/2009 – 2007/0197(COD))

(Procedura de codecizie: a doua lectură)

Parlamentul European,

–   având în vedere poziţia comună a Consiliului (14541/1/2008 – C6-0020/2009),

–   având în vedere poziţia sa în primă lectură(1) referitoare la propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European şi Consiliului (COM(2007)0530),

–   având în vedere propunerea modificată a Comisiei (COM(2008)0908),

–   având în vedere articolul 251 alineatul (2) din Tratatul CE,

–   având în vedere articolul 62 din Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere recomandarea pentru a doua lectură a Comisiei pentru industrie, cercetare şi energie (A6–0235/2009),

1.  aprobă poziţia comună astfel cum a fost modificată;

2.  încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite Consiliului şi Comisiei poziţia Parlamentului.

AMENDAMENTELE PARLAMENTULUI(2)*

la propunerea Consiliului de

REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI

de instituire a Agenţiei pentru cooperarea autorităţilor de reglementare din domeniul energiei

(Text cu relevanţă pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special articolul 95,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European(3),

având în vedere avizul Comitetului Regiunilor(4),

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat(5),

întrucât:

(1)    Comunicarea Comisiei din 10 ianuarie 2007 intitulată „O politică energetică pentru Europa” a subliniat importanţa finalizării pieţei interne a energiei electrice şi a gazelor naturale. Îmbunătăţirea cadrului de reglementare la nivel comunitar a fost identificată ca reprezentând o măsură cheie în atingerea acestui obiectiv.

(2)    Un grup consultativ independent privind energia electrică şi gazele, „grupul european de reglementare în domeniul energiei electrice şi al gazelor” (ERGEG) a fost instituit prin Decizia 2003/796/CE(6) a Comisiei, pentru a facilita consultarea, coordonarea şi cooperarea dintre organismele de reglementare din statele membre şi dintre aceste organisme şi Comisie, în vederea consolidării pieţei interne a energiei electrice şi a gazelor. ERGEG este format din reprezentanţi ai autorităţilor naţionale de reglementare instituite în conformitate cu Directiva 2003/54/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 26 iunie 2003 privind normele comune pentru piaţa internă de energie electrică(7) şi cu Directiva 2003/55/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 26 iunie 2003 privind normele comune pentru piaţa internă în sectorul gazelor naturale(8).

(3)    Activitatea desfăşurată de ERGEG din momentul înfiinţării acestuia a contribuit pozitiv la progresul pieţei interne a energiei electrice şi gazului. Cu toate acestea, marea majoritate a celor care îşi desfăşoară activitatea în acest sector consideră, în conformitate cu propunerea grupului ERGEG, ca această cooperare voluntară a autorităţilor de reglementare naţionale să se desfăşoare în cadrul unei structuri comunitare cu competenţe clar definite şi cu competenţa de a adopta decizii de reglementare individuale în anumite cazuri specifice.

(4)    Consiliul European din martie 2007 a invitat Comisia să propună măsuri privitoare la instituirea unui mecanism independent în cadrul căruia autorităţile naţionale de reglementare să poată coopera.

(5)    Statele membre ar trebui să coopereze strâns, eliminând obstacolele din calea schimburilor transfrontaliere de energie electrică şi gaze în vederea realizării obiectivelor politicii comunitare în domeniul energiei. În baza evaluării de impact în ceea ce priveşte cerinţele referitoare la resursele necesare pentru o entitate centrală, s-a concluzionat că o entitate centrală independentă prezintă un număr de avantaje pe termen lung, în comparaţie cu alte posibilităţi. ▌este necesară instituirea unei agenţii pentru cooperarea autorităţilor de reglementare din domeniul energiei („agenţia”) pentru a umple vidul normativ la nivel comunitar şi pentru a contribui la buna funcţionare a pieţelor interne de energie electrică şi gaze naturale. De asemenea, agenţia va permite autorităţilor naţionale de reglementare să-şi intensifice colaborarea în cadrul unei perspective comunitare şi să participe, pe baze comune, la exercitarea funcţiilor care au o dimensiune comunitară.

(6)    Agenţia ar trebui să se asigure că funcţiile de reglementare exercitate de către autorităţile de reglementare naţionale în conformitate cu Directiva 2009/…/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din … [privind normele comune pentru piaţa internă de energie electrică](9)(10)* şi cu Directiva 2009/…/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din ... [privind normele comune pentru piaţa internă în sectorul gazelor naturale](11) (12)**sunt coordonate adecvat şi, dacă este necesar, completate la nivel comunitar. În acest scop, este necesar să se garanteze independenţa agenţiei şi a membrilor acesteia faţă de consumatori, producători şi operatori de sisteme de transport şi distribuţie de energie (publici sau privaţi), precum şi să se asigure conformitatea activităţii sale cu legislaţia comunitară, capacităţile sale tehnice, capacitatea de adaptare la evoluţiile normelor de reglementare, precum şi supunerea faţă de controlul democratic, transparenţa şi eficienţa.

(7)    Agenţia ar trebui să monitorizeze cooperarea regională dintre operatorii de transport şi de sistem din domeniul energiei electrice şi gazelor naturale, precum şi ducerea la îndeplinire a sarcinilor Reţelei europene a operatorilor de transport şi de sistem de energie electrică („ENTSO de energie electrică”) şi ale Reţelei europene a operatorilor de transport şi de sistem de gaze naturale („ENTSO de gaze”). Implicarea agenţiei este esenţială, în vederea garantării unei cooperări eficiente şi transparente între operatorii de transport şi de sistem, în beneficiul pieţei interne a energiei electrice şi a gazelor naturale.

(7a)  Agenţia ar trebui să monitorizeze, în cooperare cu Comisia, statele membre şi autorităţile naţionale în cauză, pieţele interne de energie electrică şi gaze naturale şi să informeze, dacă este cazul, Parlamentul European, Comisia şi autorităţile naţionale în legătură cu problemele constatate. Aceste atribuţii de monitorizare ale agenţiei nu ar trebui să stânjenească sau se suprapună peste monitorizarea asigurată de autorităţile naţionale, îndeosebi autorităţile din domeniul concurenţei sau peste monitorizarea asigurată de Comisie.

(8)    Agenţia are un rol important în elaborarea ▌de orientări-cadru fără caracter obligatoriu (denumite în continuare „directivele cadru”) cu care trebuie să fie în concordanţă codurile de reţea. De asemenea, s-a considerat oportun pentru agenţie şi consecvent cu scopul său, ca agenţia să aibă un rol în revizuirea codurilor de reţea (atât în etapa de creare, cât şi de modificare) pentru a se asigura concordanţa acestora cu orientările-cadru ▌, înainte ca acestea să fie propuse Comisiei spre adoptare de către agenţie.

(9)    Este indicat să se prevadă un cadru integrat care să permită participarea şi cooperarea autorităţilor naţionale de reglementare. Acest cadru ar trebui să faciliteze punerea uniformă în aplicare a legislaţiei privind piaţa internă de energie electrică şi gaze naturale în întreaga Comunitate. În ceea ce priveşte situaţiile care privesc mai mult de un stat membru, agenţia ar trebui să deţină competenţele necesare adoptării de decizii individuale. Aceste competenţe ar trebui să vizeze aspecte tehnice, regimul de reglementare al infrastructurii pentru energia electrică şi gaze care uneşte sau ar putea uni cel puţin două state membre, şi, în ultimă instanţă, derogările de la normele pieţei interne pentru noile interconectări pentru energie electrică şi pentru noile infrastructuri pentru gaze situate în cel puţin două state membre.

(10)  Din moment ce agenţia are o privire de ansamblu asupra autorităţilor naţionale de reglementare, ea trebuie să deţină şi un rol consultativ în relaţia sa cu Comisia, cu alte instituţii comunitare şi cu autorităţile naţionale de reglementare, care să vizeze toate aspectele legate de scopul în care a fost înfiinţată. De asemenea, agenţia ar trebui să informeze Comisia în cazul în care constată că rezultatele cooperării dintre operatorii de transport şi de sistem nu sunt cele scontate sau că autoritatea de reglementare naţională, a cărei decizie nu este conformă cu orientările, nu respectă în mod adecvat avizul, recomandarea sau decizia agenţiei.

(11)  De asemenea, agenţia trebuie să deţină competenţe de a face recomandări care să vină în sprijinul autorităţilor de reglementare şi al operatorilor de piaţă în vederea realizării schimbului de bune practici.

(11a) Agenţia ar trebui, după caz, să consulte părţile interesate şi să le ofere acestora o posibilitate rezonabilă de a formula observaţii cu privire la măsurile propuse, cum ar fi codurile de reţea şi normele.

(11b) Agenţia ar trebui să contribuie la implementarea orientărilor privind reţelele transeuropene de distribuţie a energiei astfel cum sunt stabilite în Decizia nr. 1364/2006/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 6 septembrie 2006 de stabilire a orientărilor pentru reţelele energetice transeuropene1, mai ales prin prezentarea opiniei sale privind planurile decenale de dezvoltare a reţelei, în conformitate cu articolul 6 alineatul (3).

(11c) Agenţia ar trebui să contribuie la eforturile de creştere a securităţii energetice.

(12)  Structura agenţiei ar trebui adaptată pentru a satisface nevoile specifice ale procesului de reglementare a domeniului energiei. Mai precis, trebuie să se ia pe deplin în considerare rolul specific al autorităţilor naţionale de reglementare şi să se asigure independenţa acestora.

(13)  Consiliul de administraţie ar trebui să deţină competenţele necesare pentru stabilirea bugetului, controlul executării acestuia, redactarea regulilor interne, adoptarea reglementărilor financiare şi pentru numirea directorului. Ar trebui să se utilizeze un sistem de rotaţie pentru reînnoirea membrilor consiliului de administraţie care sunt numiţi de către Consiliu pentru a se asigura o participare echilibrată a statelor membre de-a lungul timpului. Consiliul de administraţie ar trebui să acţioneze în mod independent şi obiectiv în interesul populaţiei şi nu ar trebui să ceară sau să primească instrucţiuni politice.

(14)  Agenţia ar trebui să deţină atribuţiile necesare pentru a exercita funcţiile de reglementare într-un mod eficient, transparent, argumentat şi, mai ales, independent. Independenţa autorităţilor de reglementare faţă de producătorii şi operatorii de sisteme de transport şi distribuţie de energie reprezintă atât un principiu-cheie al bunei guvernanţe, cât şi o condiţie fundamentală în vederea garantării încrederii în piaţă. Fără a aduce atingere membrilor săi care acţionează în numele autorităţilor naţionale respective, Consiliul autorităţilor de reglementare ar trebui aşadar să acţioneze independent de orice interes de piaţă, să evite conflictele de interes şi să nu ceară sau să urmeze instrucţiuni şi să nu accepte recomandări de la niciun guvern al unui stat membru, de la Comisie sau de la altă entitate publică sau privată. Deciziile Consiliului de administraţie ar trebui să fie, totodată, în conformitate cu legislaţia comunitară privind energia, mediul, pieţele interne pentru energie şi gaze naturale şi concurenţa. Consiliul autorităţilor de reglementare ar trebui să prezinte instituţiilor comunitare rapoarte privind opiniile, recomandările şi deciziile sale ▌.

(15)  În cazul în care agenţia are competenţe decizionale, părţile interesate ar trebui, din motive de economie procedurală, să deţină dreptul de a introduce o cale de atac la Comisia de apel, care ar trebui să facă parte din agenţie, dar să fie totodată independentă de structura administrativă şi de reglementare a acesteia. În vederea asigurării continuităţii, numirea sau reînnoirea membrilor Comisiei de apel ar trebui să permită înlocuirea parţială a comisiei.

Decizia Consiliului de apel poate face obiectul unei căi de atac în faţa Tribunalului de Primă Instanţă sau Curţii de Justiţie a Comunităţilor Europene.

(16)  Agenţia ar trebui să obţină finanţare în special de la bugetul general al Uniunii Europene, prin cotizaţii şi prin contribuţii voluntare. În special, resursele reunite actualmente de către autorităţile de reglementare pentru cooperarea acestora la nivel comunitar ar trebui să rămână disponibile pentru agenţie. Procedura bugetară comunitară ar trebui să rămână în continuare aplicabilă în ceea ce priveşte subvenţiile prevăzute de la bugetul general al Uniunii Europene. În plus, verificările conturilor trebuie efectuate de către Curtea de Conturi în conformitate cu articolul 91 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2343/2002 al Comisiei din 19 noiembrie 2002 privind regulamentul financiar cadru pentru organismele menţionate la articolul 185 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităţilor Europene(13).

(16a) După înfiinţarea agenţiei, bugetul acesteia ar trebui să fie supus unei evaluări continue de către autoritatea bugetară, pe baza volumului de lucru şi a rezultatelor agenţiei. Autoritatea bugetară garantează respectarea standardelor optime de eficienţă.

(17)  Agenţia ar trebui să deţină personal cu o înaltă calificare profesională. Agenţia ar trebui să beneficieze, în special, de competenţa şi experienţa personalului detaşat de autorităţile de reglementare naţionale, de Comisie şi de statele membre. Statutul funcţionarilor Comunităţilor Europene şi Regimul aplicabil celorlalţi agenţi ai acestor Comunităţi,denumite în continuare „statutul funcţionarilor” şi „regimul aplicabil”, prevăzute în Regulamentul (CEE, Euratom, CECO) nr. 259/68(14) şi normele adoptate de comun acord de către instituţiile Comunităţii Europene în scopul aplicării acestor regulamente ar trebui să se aplice personalului agenţiei. Consiliul de administraţie, în acord cu Comisia, ar trebui să adopte măsurile necesare de punere în aplicare.

(18)  Agenţia ar trebui să aplice normele generale privind accesul public la documentele deţinute de către organismele Comunităţii. Consiliul de administraţie ar trebui să stabilească măsurile practice de protecţie a datelor importante din punct de vedere comercial şi a datelor cu caracter personal.

(19)  Ţările care nu sunt membre ale Comunităţii ar trebui să poată participa la activităţile agenţiei în conformitate cu acordurile corespunzătoare care urmează să fie încheiate de către cu Comunitate.

(20)  Măsurile necesare pentru punerea în aplicare a prezentului regulament ar trebui să se adopte în conformitate cu Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a normelor de exercitare a competenţelor de executare conferite Comisiei(15).

(21)  Comisia ar trebui, în special, să fie împuternicită să adopte liniile directoare necesare în situaţiile în care agenţia devine competentă să decidă cu privire la clauzele şi condiţiile de acces la infrastructura transfrontalieră şi la siguranţa operaţională a acesteia. Deoarece măsurile respective au un domeniu general de aplicare şi sunt destinate să modifice elemente neesenţiale ale prezentului regulament, prin completarea acestuia cu noi elemente neesenţiale, acestea trebuie adoptate în conformitate cu procedura de reglementare cu control prevăzută la articolul 5a din Decizia 1999/468/CE.

(21a) Comisia ar trebui să prezinte Parlamentului European şi Consiliului, la cel mult trei ani de la data la care primul director al agenţiei şi-a preluat funcţia şi, ulterior, la fiecare patru ani, un raport privind sarcinile specifice ale agenţiei, precum şi rezultatele obţinute, însoţit de propuneri corespunzătoare. În raportul respectiv, Comisia ar trebui să facă sugestii privind alocarea unor sarcini suplimentare pentru agenţie.

(22)  Deoarece obiectivele prezentului regulament, respectiv participarea şi cooperarea autorităţilor naţionale de reglementare la nivel comunitar, nu pot fi realizate în mod satisfăcător de către statele membre, şi având în vedere amploarea şi efectele acestuia, pot fi realizate mai bine la nivel comunitar, Comunitatea poate adopta măsuri în conformitate cu principiul subsidiarităţii astfel cum este prevăzut la articolul 5 din tratat. În conformitate cu principiul proporţionalităţii, astfel cum este enunţat în respectivul articol, prezentul regulament nu depăşeşte ceea ce este necesar pentru atingerea acestor obiective.

(22a) Agenţia ar trebui să răspundă pe deplin în faţa Parlamentului European, a Consiliului şi a Comisiei, de la caz la caz.

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

CAPITOLUL I

ÎNFIINŢARE ŞI STATUT JURIDIC

Articolul 1

Înfiinţare

1.      Prin prezentul regulament se înfiinţează Agenţia pentru cooperarea autorităţilor de reglementare în domeniul energiei („agenţia”).

2.        Scopul agenţiei este de a asista autorităţile de reglementare menţionate la articolul 34 din Directiva 2009/...CE a Parlamentului European şi a Consiliului din … privind normele comune pentru piaţa internă de energie electrică(16) şi la articolul 38 din Directiva 2009/...CE a Parlamentului European şi a Consiliului din privind normele comune pentru piaţa internă în sectorul gazelor naturale(17) în exercitarea la nivel comunitar a atribuţiilor de reglementare desfăşurate în statele membre, precum şi, acolo unde este necesar, de a coordona acţiunile acestora.

3.        Până la data la care sediul agenţiei va fi finalizat, aceasta este găzduită în spaţiile Comisiei.

Articolul 2

Statut juridic

1.        Agenţia este un organism comunitar cu personalitate juridică.

2.      În fiecare stat membru, agenţia deţine cea mai extinsă capacitate juridică acordată persoanelor juridice conform legislaţiei naţionale. În special, aceasta poate să dobândească sau să înstrăineze bunuri mobile sau imobile şi se poate constitui parte în proceduri judiciare.

3.        Agenţia este reprezentată de către directorul acesteia.

Articolul 3Componenţă

Agenţia este compusă din:

(a)       un consiliu de administraţie, care exercită atribuţiile prevăzute la articolul 12;

(b)       un consiliu al autorităţilor de reglementare, care exercită atribuţiile prevăzute la articolul 14;

(c)       un director, care exercită atribuţiile prevăzute la articolul 16;

(d)       o Comisie de apel, care exercită atribuţiile prevăzute la articolul 18.

Articolul 4Tipuri de acte emise de către agenţie

Agenţia:

(a)       emite avize şi recomandări adresate operatorilor de transport şi de sistem;

(b)       emite avize adresate autorităţilor de reglementare;

(c)    emite avize şi recomandări adresate Parlamentului European, Consiliului sau Comisiei;

(d)       ia decizii individuale în cazurile specifice la care se face referire la articolele 7, 8 şi 9.

(da)  prezintă orientări cadru cu caracter neobligatoriu (denumite în continuare „orientări cadru”) în conformitate cu articolul 6 din Regulamentul (CE) nr. …/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din …. [privind condiţiile de acces la reţea pentru schimburile transfrontaliere de energie electrică](18)(19)*, precum şi cu articolul 6 din Regulamentul (CE) nr. …/2009 . al Parlamentului European şi al Consiliului din …. [privind condiţiile de acces la reţelele pentru transportul gazelor naturale](20).(21)**

CAPITOLUL II

ATRIBUŢII

Articolul 5Atribuţii generale

Agenţia poate, la cererea Parlamentului European, a Consiliului, a Comisiei sau din proprie iniţiativă, să emită avize sau recomandări destinate Parlamentului European, Consiliului şi Comisiei privind toate aspectele referitoare la scopul pentru care a fost înfiinţată.

Articolul 6

Atribuţii referitoare la cooperarea operatorilor de transport şi de sistem

1.      Agenţia prezintă un aviz Comisiei privind proiectul de statut, listele de membri şi proiectul de regulament de procedură al ENTSO de energie electrică în conformitate cu articolul 5 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. …/2009 [privind condiţiile de acces la reţea pentru schimburile transfrontaliere de energie electrică](22)+, precum şi privind cele ale ENTSO de gaze în conformitate cu articolul 5 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. …/2009 [privind condiţiile de acces la reţelele pentru transportul gazelor naturale].

2.      Agenţia monitorizează ducerea la îndeplinire de către ENTSO de energie electrică a atribuţiilor sale prevăzute la articolul 9 din Regulamentul (CE) nr. .../2009 [privind condiţiile de acces la reţea pentru schimburile transfrontaliere de energie electrică], precum şi de către ENTSO de gaze a atribuţiilor sale prevăzute la articolul 9 din Regulamentul (CE) nr….../2009 [privind condiţiile de acces la reţelele pentru transportul gazelor naturale].

3.      Agenţia emite un aviz pentru:

(a)    ENTSO pentru energia electrică în conformitate cu dispoziţiile de la articolul 8 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. .../2009 [privind condiţiile de acces la reţea pentru schimburile transfrontaliere de energie electrică](23)+, precum şi de către ENTSO pentru gaze în conformitate cu dispoziţiile referitoare la codurile de reţea de la articolul 8 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. .../2009 [privind condiţiile de acces la reţelele pentru transportul gazelor naturale]+ ; şi

(b)    ENTSO pentru energia electrică în conformitate cu dispoziţiile de la articolul 9 alineatul (2) primul paragraf din Regulamentul (CE) nr. .../2009 [privind condiţiile de acces la reţea pentru schimburile transfrontaliere de energie electrică]+ precum şi pentru ENTSO pentru gaze în conformitate cu dispoziţiile de la articolul 9 alineatul (2) primul paragraf din Regulamentul (CE) nr. .../2009 [privind condiţiile de acces la reţelele pentru transportul gazelor naturale]+ în legătură cu proiectul programului de lucru anual, proiectul cu caracter neobligatoriu al planului decenal de dezvoltare a reţelei şi alte documente relevante menţionate la articolul 8 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. .../2009 [privind condiţiile de acces la reţeaua pentru schimburile transfrontaliere de energie electrică](24)++ şi articolul 8 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. .../2009 [privind condiţiile de acces la reţeaua de gaze naturale]++, ţinând cont de obiectivul de a asigura o concurenţă nediscriminatorie şi efectivă şi funcţionarea eficientă şi sigură a pieţelor interne de energie electrică şi gaze naturale.

4.      Agenţia prezintă, pe baza unor fapte concrete, ENTSO de energie electrică, ENTSO de gaze, Parlamentului European, Consiliului şi Comisiei un aviz motivat corespunzător, precum şi recomandări, în cazul în care apreciază că proiectul programului anual de activitate sau proiectul planului neobligatoriu de dezvoltare a reţelei pe 10 ani care i-a fost prezentat în conformitate cu articolul 9 alineatul (2) al doilea paragraf din Regulamentul (CE) nr. .../2009 [privind condiţiile de acces la reţea pentru schimburile transfrontaliere de energie electrică]+ şi cu articolul 9 alineatul (2) al doilea paragraf din Regulamentul (Regulamentul (CE) nr. .../2009 [privind condiţiile de acces la reţelele pentru transportul gazelor naturale]+ nu contribuie la lipsa discriminării, asigurarea concurenţei efective şi funcţionarea eficientă a pieţei sau la asigurarea unui nivel suficient de interconectare transfrontalieră deschisă accesului părţilor terţe sau nu este conform dispoziţiilor Regulamentului (CE) nr. .../2009 [privind condiţiile de acces la reţea pentru schimburile transfrontaliere de energie electrică]++ şi ale Regulamentului (CE) nr. .../2009 [privind condiţiile de acces la reţelele pentru transportul gazelor naturale]++ sau ale Directivei 2009/.../CE [privind normele comune pentru piaţa internă a energiei electrice]++ şi ale Directivei 2009/.../CE [privind normele comune pentru piaţa internă în sectorul gazelor naturale]++.

Agenţia participă la elaborarea codurilor de reţea în conformitate cu articolul 6 din Regulamentul (CE) nr. .../2009 [privind condiţiile de acces la reţea pentru schimburile transfrontaliere de energie electrică]++, şi cu articolul 6 din Regulamentul (CE) nr….../2009 [privind condiţiile de acces la reţelele pentru transportul gazelor naturale]++.

Agenţia prezintă Comisiei un proiect de orientare-cadru ▌atunci când i se solicită acest lucru în temeiul articolului 6 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. .../2009 [privind condiţiile de acces la reţea pentru schimburile transfrontaliere de energie electrică]+, şi al articolului 6 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr….../2009 [privind condiţiile de acces la reţelele pentru transportul gazelor naturale]+. Agenţia revizuieşte proiectul de orientare-cadru ▌şi îl prezintă din nou Comisiei atunci când i se solicită acest lucru în temeiul articolului 6 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. .../2009 [privind condiţiile de acces la reţea pentru schimburile transfrontaliere de energie electrică]+, şi al articolului 6 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr….../2009 [privind condiţiile de acces la reţelele pentru transportul gazelor naturale]+.

Agenţia prezintă ENTSO de energie electrică şi ENTSO de gaze un aviz motivat privind codul de reţea în conformitate cu articolul 6 alineatul (7) din Regulamentul (CE) nr. .../2009 [privind condiţiile de acces la reţea pentru schimburile transfrontaliere de energie electrică]+, şi cu articolul 6 alineatul (7) din Regulamentul (CE) nr….../2009 [privind condiţiile de acces la reţelele pentru transportul gazelor naturale]+.

Agenţia prezintă Comisiei codul de reţea şi poate recomanda adoptarea acestuia în conformitate cu articolul 6 alineatul (9) din Regulamentul (CE) nr. .../2009 [privind condiţiile de acces la reţea pentru schimburile transfrontaliere de energie electrică]+, şi cu articolul 6 alineatul (9) din Regulamentul (CE) nr….../2009 [privind condiţiile de acces la reţelele pentru transportul gazelor naturale]+. Agenţia elaborează şi prezintă Comisiei un proiect de cod de reţea atunci când i se solicită acest lucru în temeiul articolului 6 alineatul (10) din Regulamentul (CE) nr. .../2009 [privind condiţiile de acces la reţea pentru schimburile transfrontaliere de energie electrică]+, şi al articolului 6 alineatul (10) din Regulamentul (CE) nr….../2009 [privind condiţiile de acces la reţelele pentru transportul gazelor naturale]+.

5.      Agenţia prezintă un aviz motivat corespunzător Comisiei, în conformitate cu articolul 9 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. .../2009 [privind condiţiile de acces la reţea pentru schimburile transfrontaliere de energie electrică]+ şi cu articolul 9 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. ….../2009 [privind condiţiile de acces la reţelele pentru transportul gazelor naturale]+, în cazul în care ENTSO de energie electrică sau ENTSO de gaze nu a reuşit să pună în aplicare codul de reţea elaborat în temeiul articolului 8 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. .../2009 [privind condiţiile de acces la reţea pentru schimburile transfrontaliere de energie electrică]+ şi cu articolul 8 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. …... /2009 [privind condiţiile de acces la reţelele pentru transportul gazelor naturale]+ sau un cod de reţea care a fost întocmit în conformitate cu articolul 6 alineatele (1) - (10) din regulamentele respective, dar care nu a fost adoptat de Comisie în temeiul articolului 6 alineatul (11) din regulamentele respective.

6.      Agenţia monitorizează şi analizează punerea în aplicare a codurilor de reţea şi a liniilor directoare adoptate de Comisie în conformitate cu articolul 6 alineatul (11) din Regulamentul (CE) nr. .../2009 [privind condiţiile de acces la reţea pentru schimburile transfrontaliere de energie electrică]+ şi cu articolul 6 alineatul (11) din Regulamentul (CE) nr. .../2009 [privind condiţiile de acces la reţelele pentru transportul gazelor naturale]+ şi efectul acestora asupra procesului de armonizare a normelor aplicabile destinate facilitării integrării pieţei, precum şi asupra nediscriminării, a asigurării unei concurenţe efective şi a funcţionării eficiente a pieţei şi transmite un raport în această privinţă Comisiei.

6a.    Agenţia monitorizează progresele înregistrate în implementarea proiectelor de creare de noi capacităţi de interconectare.

6b.    Agenţia monitorizează punerea în aplicare a planurilor decenale de dezvoltare a reţelei. Dacă semnalează neconcordanţe între plan şi implementarea acestuia, cercetează motivele acestor neconcordanţe şi face recomandări operatorilor de sisteme de transport în cauză şi autorităţilor naţionale de reglementare sau altor organisme competente în vederea implementării investiţiilor în conformitate cu planurile decenale de dezvoltare a reţelei.

7.      Agenţia participă la elaborarea codurilor de reţea în conformitate cu articolul 12 din Regulamentul (CE) nr. .../2009 [privind condiţiile de acces la reţea pentru schimburile transfrontaliere de energie electrică]+, şi cu articolul 12 din Regulamentul (CE) nr…./2009 [privind condiţiile de acces la reţelele pentru transportul gazelor naturale]+ şi ţine seama de rezultatul acestei cooperări atunci când formulează avize, recomandări şi decizii.

Articolul 7Atribuţii privind autorităţile de reglementare naţionale

1.      Agenţia adoptă decizii individuale privind aspectele tehnice, în cazul în care aceste decizii sunt prevăzute în Directiva 2009/...CE [privind normele comune pentru piaţa internă de energie electrică](25)+, Directiva 2009/.../CE [privind normele comune pentru piaţa internă în sectorul gazelor naturale]+, Regulamentul (CE) nr. .../2009 [privind condiţiile de acces la reţea pentru schimburile transfrontaliere de energie electrică]+, şi Regulamentul (CE) nr…./2009 [privind condiţiile de acces la reţelele pentru transportul gazelor naturale]+.

2.      Agenţia poate, în conformitate cu programul său de lucru sau la solicitarea Comisiei Europene, să facă recomandări în vederea sprijinirii autorităţilor de reglementare şi a operatorilor de piaţă la realizarea schimbului de bune practici.

3.      Agenţia oferă un cadru în care autorităţile naţionale de reglementare să poată coopera. Agenţia promovează cooperarea dintre autorităţile de reglementare naţionale şi dintre autorităţile de reglementare la nivel regional şi comunitar şi ţine seama de rezultatul acestei cooperări atunci când formulează avize, recomandări şi decizii. În cazul în care agenţia apreciază că este necesară adoptarea unor norme obligatorii privind o astfel de cooperare, aceasta face Comisiei recomandările corespunzătoare.

4.      Agenţia emite un aviz bazat pe fapte concrete, la solicitarea oricărei autorităţi naţionale de reglementare sau la solicitarea Comisiei, privind conformitatea unei decizii adoptate de către o autoritate de reglementare cu orientările prevăzute de Directiva 2009/...CE [privind normele comune pentru piaţa internă de energie electrică]+, Directiva 2009/.../CE [privind normele comune pentru piaţa internă în sectorul gazelor naturale]+, Regulamentul (CE) nr. .../2009 [privind condiţiile de acces la reţea pentru schimburile transfrontaliere de energie electrică]+, şi Regulamentul (CE) nr…./2009 [privind condiţiile de acces la reţelele pentru transportul gazelor naturale]+ sau cu alte dispoziţii aplicabile din directivele sau regulamentele respective.

5.      În cazul în care o autoritate de reglementare naţională nu respectă în mod adecvat avizul agenţiei prevăzut la alineatul (4) în termen de patru luni de la data primirii avizului, agenţia informează Comisia şi statul membru în cauză.

6.      În cazul în care o autoritate de reglementare naţională întâmpină, într-o anumită situaţie, dificultăţi în aplicarea liniilor directoare menţionate în Directiva 2009/...CE [privind normele comune pentru piaţa internă de energie electrică] +, Directiva 2009/.../CE [privind normele comune pentru piaţa internă în sectorul gazelor naturale] +, Regulamentul (CE) nr. .../2009 [privind condiţiile de acces la reţea pentru schimburile transfrontaliere de energie electrică] + şi Regulamentul (CE) nr…./2009 [privind condiţiile de acces la reţelele pentru transportul gazelor naturale] +, aceasta poate solicita un aviz agenţiei. Agenţia emite avizul, după consultarea Comisiei, în termen de trei luni de la primirea cererii.

7.      Agenţia decide asupra clauzelor şi condiţiilor de acces la infrastructura de energie electrică şi de gaz care uneşte sau ar putea uni cel puţin două state membre, denumită în continuare „infrastructura transfrontalieră”, şi asupra clauzelor şi condiţiilor de siguranţă operaţională a acesteia, în conformitate cu articolul 8.

Articolul 8 Atribuţii privind clauzele şi condiţiile de acces la infrastructura transfrontalieră şi de siguranţă operaţională a acesteia

1.      Pentru infrastructura transfrontalieră, agenţia decide asupra aspectelor de reglementare care sunt de competenţa autorităţilor de reglementare naţionale, care pot include clauze şi condiţii de acces şi de siguranţă operaţională, exclusiv

(a)         în situaţia în care autorităţile de reglementare naţionale competente nu au ajuns la un acord în termen de şase luni de la data la care a fost sesizată ultima dintre aceste autorităţi privind cazul respectiv sau

(b)         la solicitarea comună a autorităţilor de reglementare naţionale competente.

Autorităţile de reglementare naţionale competente pot solicita de comun acord ca termenul menţionat la litera (a) să fie prelungit cu un termen de cel mult şase luni.

La elaborarea deciziei sale, agenţia consultă autorităţile de reglementare naţionale şi operatorii de transport şi de sistem vizaţi şi este informată cu privire la propunerile şi observaţiile tuturor operatorilor de transport şi de sistem vizaţi.

2.        Clauzele şi condiţiile de acces la infrastructura transfrontalieră includ:

(a)       procedura de alocare a capacităţilor;

(b)       perioadele de alocare;

(c)       partajarea veniturilor provenite din congestionare;

(d)       taxele percepute de la utilizatorii infrastructurii menţionate la articolul 17 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (CE) nr. .../2009 [privind condiţiile de acces la reţea pentru schimburile transfrontaliere de energie electrică](26)+ şi la articolul 35 alineatul (1) litera (d) din Directiva 2009/…/CE[privind normele comune pentru piaţa internă în sectorul gazelor naturale]+ .

3.        În situaţia în care agenţia este sesizată cu un caz în temeiul dispoziţiilor de la alineatul (1), aceasta:

(a)         îşi prezintă decizia în termen de 6 luni de la data sesizării;

(b)         poate emite, dacă este necesar, o decizie provizorie pentru a garanta protecţia siguranţei alimentării sau a siguranţei operaţionale a infrastructurii respective.

4.      Comisia poate emite linii directoare cu privire la situaţiile în care agenţia dobândeşte competenţa de a decide cu privire la clauzele şi condiţiile de acces la infrastructura transfrontalieră şi de siguranţă a acesteia. Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesenţiale ale prezentului regulament, prin completarea acestuia, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menţionată la articolul 31 alineatul (2) din prezentul regulament.

4a.    În cazul în care aspectele normative menţionate la alineatul (1) se referă şi la derogări în sensul articolului 17 din Regulamentul (CE) nr. .../2009 [privind condiţiile de acces la reţea pentru schimburile transfrontaliere de energie electrică]+ şi al articolului 35 din Directiva 2009/.../CE [privind normele comune pentru piaţa internă în sectorul gazelor naturale]+, nu se cumulează termenele prevăzute în prezentul regulament cu termenele prevăzute la articolul 17 Regulamentul (CE) nr…./2009 [privind condițiile de acces la rețea pentru schimburile transfrontaliere de energie electrică]+ şi la articolul 35 din Directiva 2009/.../CE [privind normele comune pentru piaţa internă în sectorul gazelor naturale]+.

Articolul 9Alte atribuţii

1.      Agenţia poate decide▌cu privire la derogări în conformitate cu articolul 17 alineatul (5) din Regulamentul (CE) nr. .../2009 [privind condiţiile de acces la reţea pentru schimburile transfrontaliere de energie electrică](27)+. De asemenea, agenţia poate acorda derogări, în conformitate cu articolul 35 alineatul (4) din Directiva 2009/.../CE [privind normele comune pentru piaţa internă în sectorul gazelor naturale]+, dacă infrastructura în cauză este amplasată pe teritoriul mai multor state membre.

2.      La solicitarea Comisiei, agenţia emite un aviz, în conformitate cu articolul 3 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul(CE) nr. .../2009 [privind condiţiile de acces la reţea pentru schimburile transfrontaliere de energie electrică]+, şi al articolului 3 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr….../2009 [privind condiţiile de acces la reţelele pentru transportul gazelor naturale]+, referitor la deciziile autorităţilor de reglementare naţionale privind certificarea.

În condiţii clar definite de către Comisie, în conformitate cu articolul 18 din Regulamentul(CE) nr. .../2009 [privind condiţiile de acces la reţea pentru schimburile transfrontaliere de energie electrică](28)+, sau cu articolul din Regulamentul (CE) nr….../2009 [privind condiţiile de acces la reţelele pentru transportul gazelor naturale]+, şi în chestiuni corespunzătoare scopului în care a fost înfiinţată, agenţia poate primi sarcini suplimentare, care nu implică competenţe decizionale.

Articolul 10Consultare

şi transparenţă

1.      În exercitarea atribuţiilor sale, în special în procesul elaborării orientărilor cadru în conformitate cu definiţia de la articolul 6 din Regulamentul(CE) nr. .../2009 [privind condiţiile de acces la reţea pentru schimburile transfrontaliere de energie electrică]+ şi articolul 6 din Regulamentul (CE) nr….../2009 [privind condiţiile de acces la reţelele pentru transportul gazelor naturale]+, precum şi cu ocazia propunerilor de modificare a codurilor în conformitate cu articolul 7 din regulamentele susmenţionate, agenţia consultă extensiv şi într-un stadiu timpuriu participanţii de pe piaţă, operatorii de transport şi de sistem, consumatorii, utilizatorii finali şi, în cazurile în care acest lucru este relevant, autorităţile din domeniul concurenţei , fără a aduce atingere competenţelor lor respective, într-un mod deschis şi transparent, în special în cazurile în care atribuţiile sale vizează operatorii de transport şi de sistem.

2.      Agenţia se asigură că publicului şi tuturor părţilor interesate li se furnizează informaţii obiective, exacte şi uşor accesibile, în special în ceea ce priveşte rezultatele activităţii sale, după caz.

Vor fi date publicităţii toate documentele şi procesele verbale ale reuniunilor de consultare desfăşurate în procesul de elaborare a orientărilor cadru în conformitate cu articolul 6 din Regulamentul (CE) nr. .../2009 [privind condiţiile de acces la reţea pentru schimburile transfrontaliere de energie electrică]+, şi cu articolul 6 din Regulamentul (CE) nr….../2009 [privind condiţiile de acces la reţelele pentru transportul gazelor naturale]+ sau cu ocazia modificării codurilor, conform definiţiei de la articolul 7 din regulamentele de mai sus.

3.      Înainte de adoptarea orientărilor cadru definite la articolul 6 din Regulamentul (CE) nr. .../2009 [privind condiţiile de acces la reţea pentru schimburile transfrontaliere de energie electrică]+, şi la articolul 6 din Regulamentul (CE) nr….../2009 [privind condiţiile de acces la reţelele pentru transportul gazelor naturale]+ sau cu ocazia propunerii codurilor, conform definiţiei de la articolul 7 din regulamentele respective, agenţia precizează modul în care au fost luate în considerare observaţiile primite în timpul consultării. În cazul în care observaţiile nu au fost luate în considerare, aceasta furnizează un aviz motivat.

4.      Agenţia publică pe pagina proprie de internet cel puţin ordinea de zi, documentele de lucru şi, dacă este cazul, procesele-verbale ale reuniunilor Consiliului de administraţie, Consiliului autorităţilor de reglementare şi Consiliului de apel.

Articolul 10a

Monitorizarea şi raportarea privind sectorul energiei electrice şi al gazelor naturale

1.      Agenţia, în strânsă cooperare cu Comisia, statele membre şi autorităţile naţionale vizate, inclusiv autorităţile naţionale de reglementare şi fără a aduce atingere competenţelor autorităţilor din domeniul concurenţei, monitorizează pieţele interne de energie electrică şi gaze naturale, în special preţul cu amănuntul la electricitate şi gaz, accesul la reţea, inclusiv accesul electricităţii produse din surse de energie regenerabile, şi conformitatea cu drepturile consumatorilor stipulate în Directiva 2009/…./CE [privind normele comune pentru piaţa internă de energie electrică](29)+ şi 2003/…/CE [privind normele comune pentru piaţa internă în sectorul gazelor]+.

2.      Agenţia publică un raport anual privind rezultatele activităţii sale de monitorizare menţionate la alineatul (1). În raportul respectiv, depistează toate barierele din calea concurenţei pe pieţele interne respective.

3.      Cu ocazia publicării raportului său anual, agenţia poate prezenta Parlamentului European şi Comisiei un aviz privind măsurile care ar putea fi luate pentru a se înlătura toate barierele menţionate la alineatul (2).

CAPITOLUL III

ORGANIZARE

Articolul 11Consiliul de administraţie

1.      Consiliul de administraţie este alcătuit din nouă membri. Pentru fiecare membru există un membru supleant. Trei membri şi supleanţii acestora sunt numiţi de către Comisie, doi membri şi supleanţii acestora de către Parlamentul European, iar cinci membri şi supleanţii acestora de către Consiliu. Niciunul dintre membrii Consiliului de administraţie nu poate avea, în acelaşi timp, calitatea de deputat în Parlamentul European. Durata mandatului lor este de patru ani, acesta putând fi reînnoit o singură dată. Durata primului mandat este de şase ani pentru jumătate din numărul membrilor şi supleanţilor acestora.

2.      Consiliul de administraţie îşi alege preşedintele şi vicepreşedintele dintre membrii săi. Vicepreşedintele înlocuieşte automat preşedintele dacă acesta din urmă se află în imposibilitatea de a-şi exercita atribuţiile. Mandatul preşedintelui şi al vicepreşedintelui este de doi ani, cu posibilitatea unei singure reînnoiri. Cu toate acestea şi în orice eventualitate, mandatul preşedintelui şi cel al vicepreşedintelui expiră în momentul în care aceştia nu mai deţin calitatea de membri ai consiliului de administraţie.

3.      Şedinţele consiliului de administraţie sunt convocate de către preşedintele acestuia. Preşedintele Consiliului autorităţilor de reglementare sau reprezentantul acestui consiliu şi directorul agenţiei participă la deliberări fără drept de vot, în afară cazului în care consiliul de administraţie decide altfel în privinţa directorului. Consiliul de administraţie se reuneşte în sesiune ordinară cel puţin de două ori pe an. Acesta se reuneşte, de asemenea, la iniţiativa preşedintelui, la solicitarea Comisiei sau la solicitarea a cel puţin o treime dintre membrii săi. Consiliul de administraţie poate invita orice persoană cu posibile opinii relevante să ia parte la şedinţele sale în calitate de observator. Membrii consiliului de administraţie pot, sub rezerva regulamentului propriu de procedură, să fie asistaţi de consultanţi sau de experţi. Secretariatul consiliului de administraţie este asigurat de către agenţie.

4.      Deciziile consiliului de administraţie se adoptă în baza unei majorităţi de două treimi din membrii prezenţi, exceptând cazul în care se prevede altfel în prezentul regulament.

5.      Fiecare membru are un vot. Regulamentul de procedură al consiliului de administraţie prevede în detaliu:

(a)    etapele procedurii de vot, mai ales condiţiile în care un membru poate acţiona în numele unui alt membru sau, dacă este cazul, normele privind cvorumurile;

(b)    mecanismul de rotaţie care se aplică pentru reînnoirea membrilor consiliului de administraţie care sunt numiţi de către Consiliu pentru a se asigura o participare echilibrată a statelor membre de-a lungul timpului.

6.      Membrii consiliului de administraţie nu pot fi membri în Consiliul autorităţilor de reglementare.

7.      Membrii consiliului de administraţie se angajează să acţioneze independent şi obiectiv în interes public, fără a solicita şi a accepta nicio instrucţiune politică. În acest sens, fiecare dintre aceştia redactează o declaraţie de angajament şi o declaraţie de interese, indicând fie absenţa oricăror interese care ar putea fi considerate susceptibile de a-i prejudicia independenţa, fie orice interese directe sau indirecte care ar putea fi considerate susceptibile de a-i prejudicia independenţa. Toate aceste declaraţii sunt făcute publice, în fiecare an şi în scris.

Articolul 12Atribuţiile consiliului de administraţie

1.      Consiliul de administraţie, după consultarea cu Consiliul autorităţilor de reglementare şi după obţinerea avizului favorabil al acestuia în conformitate cu articolul 14 alineatul (2), numeşte directorul, în conformitate cu articolul 15 alineatul (2).

2.      Consiliul de administraţie numeşte oficial membrii Consiliului autorităţilor de reglementare, în conformitate cu articolul 13 alineatul (1).

3.      Consiliul de administraţie numeşte oficial membrii Comisiei de apel, în conformitate cu articolul 17 alineatul (1).

4.      Consiliul de administraţie se asigură că agenţia îşi duce la îndeplinire misiunea şi îşi exercită atribuţiile care îi revin în conformitate cu prezentul regulament.

5.      Consiliul de administraţie adoptă, înainte de data de 30 septembrie a fiecărui an, după consultarea Comisiei şi după primirea aprobării din partea Consiliului autorităţilor de reglementare, în conformitate cu articolul 14 alineatul (3), programul de activitate al agenţiei pentru anul următor şi îl transmite Parlamentului European, Consiliului şi Comisiei. Programul de activitate este adoptat fără a se aduce atingere procedurii bugetare anuale şi este făcut public.

6.      Consiliul de administraţie adoptă şi, în cazul în care este necesar, reexaminează un program multianual. Reexaminarea are la bază un raport de evaluare, elaborat de un expert extern independent la solicitarea consiliului de administraţie. Aceste documente sunt făcute publice.

7.      Consiliul de administraţie îşi exercită competenţele bugetare în conformitate cu articolele 20-23.

8.      Consiliul de administraţie decide, după ce a obţinut acordul Comisiei, dacă acceptă succesiuni, donaţii sau subvenţii provenind din alte surse comunitare sau orice alte contribuţii voluntare din partea statelor membre sau din partea autorităţilor de reglementare ale acestora. Avizul pe care consiliul de administraţie îl emite în temeiul articolului 23 alineatul (5) abordează în mod explicit sursele de finanţare enumerate în prezentul alineat.

9.      Consiliul de administraţie, în consultare cu Consiliul autorităţilor de reglementare, exercită autoritate disciplinară asupra directorului.

10.    Consiliul de administraţie elaborează, dacă este necesar, strategia de personal a agenţiei în conformitate cu articolul 27 alineatul (2).

11.    Consiliul de administraţie adoptă dispoziţiile speciale privind dreptul de acces la documentele agenţiei, în conformitate cu articolul 29.

12.    Consiliul de administraţie adoptă şi publică raportul anual referitor la activităţile agenţiei, în baza proiectului de raport anual, menţionat la articolul 16 alineatul (8), şi transmite raportul respectiv până la 15 iunie Parlamentului European, Consiliului, Comisiei, Curţii de Conturi, ▌ Comitetului Economic şi Social European şi Comitetului Regiunilor. Raportul anual privind activităţile agenţiei conţine o secţiune independentă, aprobată de către Consiliul autorităţilor de reglementare, privind activităţile de reglementare ale agenţiei pe parcursul anului în cauză.

13.      Consiliul de administraţie îşi adoptă şi îşi publică propriul regulament de procedură.

Articolul 13Consiliul autorităţilor de reglementare

1.        Consiliul autorităţilor de reglementare este alcătuit din:

(a)    reprezentanţi cu rang înalt ai autorităţilor de reglementare menţionaţi la articolul 34 alineatul (1) din Directiva 2009/...CE [privind normele comune pentru piaţa internă de energie electrică]+ şi la articolul 38 alineatul (1) din Directiva 2009/.../CE [privind normele comune pentru piaţa internă în sectorul gazelor naturale]+ şi un supleant pentru fiecare stat membru ales dintre membrii actualului personal cu rang înalt al autorităţilor respective;

(b)         un reprezentant fără drept de vot din partea Comisiei.

Câte un singur reprezentant din partea autorităţii naţionale de reglementare a fiecărui stat membru poate face parte din Consiliul autorităţilor de reglementare.

Fiecare autoritate naţională de reglementare este responsabilă de numirea supleantului, care trebuie selecţionat din rândul personalului existent al autorităţilor naţionale de reglementare.

2.      Consiliul autorităţilor de reglementare îşi alege preşedintele şi vicepreşedintele dintre membrii săi. Vicepreşedintele înlocuieşte preşedintele, în cazul în care acesta din urmă se află în imposibilitatea de a-şi exercita atribuţiile. Mandatul preşedintelui şi al vicepreşedintelui este de doi ani şi jumătate cu posibilitatea reînnoirii acestuia. Cu toate acestea, mandatul preşedintelui şi cel al vicepreşedintelui expiră în momentul în care aceştia nu mai deţin calitatea de membri ai Consiliului autorităţilor de reglementare.

3.      Consiliul autorităţilor de reglementare hotărăşte cu o majoritate de două treimi dintre membrii prezenţi. Fiecare membru sau supleant are un singur vot.

4.      Consiliul autorităţilor de reglementare îşi adoptă şi îşi publică propriul regulament de procedură. Regulamentul de procedură prevede în detaliu etapele procedurii de vot, mai ales condiţiile în care un membru poate acţiona în numele unui alt membru şi, dacă este cazul, normele care guvernează cvorumurile. Regulamentul de procedură poate prevedea metode de lucru specifice pentru analizarea chestiunilor care survin în contextul iniţiativelor de cooperare regională.

5.      În exercitarea atribuţiilor conferite Consiliului autorităţilor de reglementare prin prezentul regulament şi fără a aduce atingere activităţii membrilor care acţionează în numele autorităţii lor de reglementare, Consiliul autorităţilor de reglementare acţionează independent şi nu solicită sau primeşte instrucţiuni din partea niciunui guvern al unui stat membru, al Comisiei sau din partea oricărei entităţi publice sau private.

6.        Secretariatul Consiliului autorităţilor de reglementare este asigurat de către agenţie.

Articolul 14

Atribuţiile Consiliului autorităţilor de reglementare

1.      Consiliul autorităţilor de reglementare emite un aviz directorului, cu privire la avizele, recomandările şi deciziile menţionate la articolele 5, 6, 7, 8 şi 9 care sunt examinate spre adoptare. În plus, Consiliul autorităţilor de reglementare, în sfera sa de competenţă, oferă îndrumări directorului în exercitarea atribuţiilor acestuia.

2.      Consiliul autorităţilor de reglementare emite un aviz consiliului de administraţie cu privire la candidatul care urmează să fie numit în funcţia de director în conformitate cu articolul 12 alineatul (1) şi cu articolul 15 alineatul (2). Consiliul autorităţilor de reglementare adoptă această decizie cu o majoritate de trei pătrimi din membrii săi.

3.      Consiliul autorităţilor de reglementare, în conformitate cu articolul 12 alineatul (5) şi articolul 16 alineatul (6), precum şi cu proiectul de buget estimativ elaborat în conformitate cu articolul 22 alineatul (1), aprobă programul de activitate al agenţiei pentru anul următor şi îl prezintă consiliului de administraţie, în vederea adoptării, înainte de data de 1 septembrie.

4.      Consiliul autorităţilor de reglementare aprobă secţiunea independentă privind activităţile de reglementare din raportul anual, în conformitate cu articolul 12 alineatul (12) şi articolul 16 alineatul (8).

4a.    Parlamentul European poate invita, respectând pe deplin independenţa acestora, pe preşedintele Consiliului autorităţilor de reglementare sau pe adjunctul acestuia să se adreseze comisiei parlamentare competente şi să răspundă întrebărilor adresate de membrii comisiei respective.

Articolul 15Directorul

1.      Agenţia este administrată de către directorul acesteia, care acţionează în conformitate cu îndrumările prevăzute la articolul 14 alineatul (1) a doua teză şi, în cazurile prevăzute de prezentul regulament, cu avizele Consiliului autorităţilor de reglementare. Fără a aduce atingere rolurilor respective ale consiliului de administraţie şi ale Consiliului autorităţilor de reglementare în raport cu atribuţiile directorului, directorul nu solicită şi nu acceptă instrucţiuni din partea niciunui guvern, din partea Comisiei sau a altei entităţi publice sau private.

2.      Directorul este numit, de către consiliul de administraţie, în urma unui aviz favorabil al Consiliului autorităţilor de reglementare, pe baza meritelor, a competenţelor şi a experienţei relevante a acestuia în sectorul energetic, dintr-o listă de cel puţin trei candidaţi propuşi de către Comisie, ca urmare a unei invitaţii publice de manifestare a interesului. Înainte de a fi numit în funcţie, candidatul selecţionat de către consiliul de administraţie poate fi invitat să facă o declaraţie în faţa comisiei competente a Parlamentului European şi să răspundă întrebărilor adresate de membrii acesteia.

3.      Mandatul directorului este de cinci ani. În ultimele nouă luni ale mandatului, Comisia efectuează o evaluare. În cursul evaluării, Comisia examinează în special:

(a)         rezultatele obţinute de director;

(b)         sarcinile şi obligaţiile agenţiei în anii următori.

Evaluarea menţionată la litera (b) se efectuează cu asistenţa unui expert extern independent.

4.      Consiliul de administraţie, hotărând la propunerea Comisiei, după consultarea şi studierea cu cea mai mare atenţie a avizului Consiliului autorităţilor de reglementare şi având în vedere raportul de evaluare şi numai în acele cazuri în care decizia poate fi justificată de sarcinile şi obligaţiile agenţiei, poate să prelungească durata mandatului directorului o singură dată, pentru o perioadă care nu depăşeşte trei ani.

5.      Consiliul de administraţie informează Parlamentul European în legătură cu intenţia sa de a prelungi mandatul directorului. Cu o lună înainte de prelungirea mandatului său, directorul poate fi invitat să facă o declaraţie în faţa comisiei competente a Parlamentului şi să răspundă întrebărilor puse de membrii acesteia.

6.      În cazul în care mandatul său nu este prelungit, directorul poate să rămână în funcţie până la numirea succesorului său.

7.      Directorul poate fi revocat din funcţie doar printr-o decizie a consiliului de administraţie, după obţinerea unui aviz favorabil din partea Consiliului autorităţilor de reglementare. Consiliul de administraţie adoptă decizia cu o majoritate de trei pătrimi din membrii săi.

8.      Parlamentul European şi Consiliul pot invita directorul să prezinte un raport privind exercitarea atribuţiilor sale. Parlamentul European îl poate invita, de asemenea, pe director să se adreseze comisiei parlamentare competente şi să răspundă întrebărilor adresate de membrii comisiei respective.

Articolul 16Atribuţiile directorului

1.      Directorul are responsabilitatea de a reprezenta agenţia şi de a o administra.

2.      Directorul pregăteşte lucrările consiliului de administraţie. Acesta participă, fără a avea drept de vot, la lucrările consiliului de administraţie.

3.      Directorul adoptă şi publică avizele, recomandările şi deciziile menţionate la articolele 5, 6, 7, 8 şi 9, care au primit aviz favorabil din partea Consiliului autorităţilor de reglementare.

4.      Directorul este responsabil de punerea în aplicare a programului anual de activitate al agenţiei sub îndrumarea Consiliul autorităţilor de reglementare şi sub controlul administrativ al consiliului de administraţie.

5.      Directorul ia măsurile necesare, în special cea de adoptare a instrucţiunilor administrative interne şi de publicare a comunicărilor, pentru a garanta funcţionarea agenţiei în conformitate cu prezentul regulament.

6.      În fiecare an, directorul pregăteşte un proiect al programului de activitate al agenţiei pentru anul următor şi îl prezintă Consiliului autorităţilor de reglementare, Parlamentului European şi Comisiei înainte de data de 30 iunie a anului respectiv.

7.      Directorul elaborează un proiect de buget estimativ al agenţiei în temeiul articolului 22 alineatul (1) şi execută bugetul agenţiei în temeiul articolului 23.

8.      În fiecare an, directorul pregăteşte un proiect de raport anual care conţine o secţiune independentă privind activităţile de reglementare ale agenţiei şi o secţiune privind aspectele financiare şi administrative.

9.      Referitor la personalul agenţiei, directorul îşi exercită competenţele prevăzute la articolul 27 alineatul (3).

Articolul 17Comisia de apel

1.      Comisia de apel este formată din şase membri şi şase supleanţi selectaţi din fostul sau actualul personal cu rang înalt al autorităţilor de reglementare naţionale, al autorităţilor din domeniul concurenţei sau al altor instituţii naţionale sau comunitare cu experienţă relevantă în sectorul energetic. Comisia de apel îşi alege preşedintele. Deciziile Comisiei de apel se adoptă cu majoritate calificată de cel puţin patru din cei şase membri ai săi. Comisia de apel este convocată atunci când este necesar.

2.      Membrii Comisiei de apel sunt numiţi de către consiliul de administraţie, la propunerea Comisiei, ca urmare a unei invitaţii publice de exprimare a interesului, după consultarea Consiliului autorităţilor de reglementare.

3.      Durata mandatului membrilor Comisiei de apel este de cinci ani. Mandatul poate fi reînnoit. Membrii Comisiei de apel sunt independenţi în luarea deciziilor. Ei nu sunt constrânşi să respecte nicio instrucţiune. Aceştia nu pot avea alte atribuţii în cadrul agenţiei, al consiliului de administraţie sau al Consiliului autorităţilor de reglementare. Un membru al Comisiei de apel nu poate fi revocat din funcţie pe durata mandatului decât în cazul în care a comis o abatere gravă, iar consiliul de administraţie, după ce a consultat Consiliul autorităţilor de reglementare, adoptă o decizie în acest sens.

4.      Membrii Comisiei de apel nu iau parte la procedurile de exercitare a căilor de atac introduse dacă au un interes personal în cauza respectivă, dacă au fost anterior implicaţi ca reprezentanţi ai uneia dintre părţi sau dacă au participat la adoptarea deciziei care face obiectul căii de atac.

5.      În cazul în care, dintr-unul din motivele menţionate la alineatul (4) sau dintr-un oricare alt motiv, un membru al Comisiei de apel consideră că un alt membru nu ar trebui să ia parte la niciuna dintre procedurile de exercitare a căilor de atac, acesta din urmă informează Comisia de apel în consecinţă. Un membru al Comisiei de apel poate fi contestat de către oricare parte din cadrul unei proceduri de exercitare a unei căi de atac în baza oricăruia dintre motivele menţionate la alineatul (4) sau dacă este suspectat de părtinire. O obiecţie nu poate fi fundamentată pe criterii de naţionalitate a membrilor şi nu este admisibilă dacă, deşi conştientă de existenţa unui motiv de obiecţie, partea la o procedură de exercitare a unei căi de atac face cu toate acestea un pas procedural, altul decât cel de a ridica obiecţii privind compunerea Comisiei de apel.

6.      Comisia de apel decide cu privire la acţiunile care trebuie întreprinse în cazurile menţionate la alineatele (4) şi (5) fără participarea membrului în cauză. În scopul luării acestei decizii, membrul în cauză este înlocuit în cadrul Comisiei de apel de către supleantul său, cu condiţia ca supleantul să nu se găsească într-o situaţie similară. În acest din urmă caz, preşedintele desemnează un înlocuitor dintre supleanţii disponibili.

7.      Membrii Comisiei de apel se angajează să acţioneze independent în interes public. În acest sens, aceştia redactează o declaraţie de angajament şi o declaraţie de interese, indicând fie absenţa oricăror interese care ar putea fi considerate susceptibile de a le prejudicia independenţa, fie orice interese directe sau indirecte care ar putea fi considerate susceptibile de a le prejudicia independenţa. Toate aceste declaraţii sunt făcute publice, anual şi în scris.

Articolul 18Căi de atac

1.      Orice persoană fizică sau juridică, inclusiv autorităţile de reglementare naţionale, poate formula o cale de atac împotriva unei decizii menţionate la articolele 7, 8 şi/sau 9 care este adresată persoanei respective, sau împotriva unei decizii care, deşi adresată unei alte persoane, priveşte direct şi personal persoana în cauză.

2.      Calea de atac, împreună cu expunerea de motive, se înaintează în scris la sediul agenţiei, în termen de două luni de la data notificării deciziei către persoana în cauză sau, în absenţa acesteia, în termen de două luni de la data la care agenţia a publicat decizia sa. Comisia de apel ia o decizie cu privire la calea de atac în termen de două luni de la introducerea acţiunii.

3.      O cale de atac formulată în temeiul alineatului (1) nu are efect suspensiv. Comisia de apel poate, cu toate acestea, în cazul în care consideră că circumstanţele o cer, să suspende aplicarea deciziei contestate.

4.      În cazul în care calea de atac este admisibilă, Comisia de apel examinează dacă aceasta este bine întemeiată. Acesta invită părţile din cadrul procedurii de exercitare a căii de atac, de câte ori este necesar, să prezinte, în anumite termene, observaţii privind notificările emise de către comisie sau privind comunicările celorlalte părţi în cauza respectivă. Părţile din procedurile de exercitare a căilor de atac au dreptul să susţină o prezentare orală.

5.      Comisia de apel poate, în condiţiile prezentului articol, să exercite orice atribuţie care ţine de competenţa agenţiei sau poate transfera cazul organismului competent din cadrul agenţiei. Decizia Comisiei de apel este obligatorie pentru acest organism competent.

6.        Comisia de apel îşi adoptă şi îşi publică propriul regulament de procedură.

7.        Deciziile adoptate de Comisia de apel sunt publicate de agenţie.

Articolul 19Acţiuni în faţa Tribunalului de Primă Instanţă şi a Curţii de Justiţie

1.      Deciziile luate de către Comisia de apel sau, în cazurile care nu sunt de competenţa comisiei, deciziile luate de către agenţie, pot fi contestate printr-o acţiune introdusă la Tribunalul de Primă Instanţă sau la Curtea de Justiţie, în conformitate cu articolul 230 din tratat.

2.      În cazul în care agenţia nu adoptă o decizie, poate fi iniţiată o acţiune în constatarea abţinerii de a acţiona la Tribunalul de Primă Instanţă sau la Curtea de Justiţie, în conformitate cu articolul 232 din tratat.

3.      Agenţia are obligaţia să ia măsurile necesare pentru a se conforma hotărârii Tribunalului de Primă Instanţă sau celei a Curţii de Justiţie.

CAPITOLUL IV

DISPOZIŢII FINALE

Articolul 20Bugetul agenţiei

1.        Veniturile agenţiei constau în principal din:

(a)         o subvenţie comunitară prevăzută în bugetul general al Uniunii Europene (Secţiunea Comisie);

(b)         redevenţele plătite către agenţie în conformitate cu articolul 21;

(c)         orice contribuţie benevolă din partea statelor membre sau din partea autorităţilor de reglementare ale acestora, după cum se prevede la articolul 12 alineatul (8);

(d)         orice succesiuni, donaţii sau subvenţii acordate după cum se prevede la articolul 12 alineatul (8).

2.      Cheltuielile cuprind cheltuieli cu personalul, cheltuieli administrative, cheltuieli cu infrastructura şi cheltuieli operaţionale.

3.        Se asigură un echilibru între venituri şi cheltuieli.

4.      Toate veniturile şi cheltuielile agenţiei fac obiectul unor previziuni pentru fiecare exerciţiu financiar, care coincide cu anul calendaristic, şi sunt introduse în bugetul agenţiei.

Articolul 21Taxe

1.        Cererea unei decizii de derogare în conformitate cu articolul 9 alineatul (1) implică plata unor taxe către agenţie.

2.        Cheltuielile cuprind cheltuieli cu personalul, cheltuieli administrative, cheltuieli cu infrastructura şi cheltuieli operaţionale.

Articolul 22Elaborarea bugetului

1.      Până la data de 15 februarie a fiecărui an, directorul întocmeşte un proiect de buget estimativ, acoperind cheltuielile operaţionale şi programul de activitate anticipat pentru exerciţiul financiar următor, şi îl trimite consiliului de administraţie, împreună cu o listă provizorie a posturilor. În fiecare an, consiliul de administraţie, în baza proiectului de buget estimativ pregătit de către director, realizează o estimare a veniturilor şi a cheltuielilor agenţiei pentru următorul exerciţiu financiar. Acest buget estimativ, incluzând un proiect de schemă de personal, este transmis Comisiei de către consiliul de administraţie până la data de 31 martie. Anterior adoptării bugetului estimativ, proiectul pregătit de către director este transmis Consiliului autorităţilor de reglementare, care poate emite un aviz motivat în acest sens.

2.      Bugetul estimativ se transmite de către Comisie Parlamentului European şi Consiliului (denumite în continuare „autoritatea bugetară”), împreună cu proiectul preliminar al bugetului general al Uniunii Europene.

3.      Pe baza acestui buget estimativ, Comisia înscrie în proiectul preliminar al bugetului general al Uniunii Europene previziunile pe care le consideră necesare, ţinând cont de schema de personal şi de cuantumul subvenţiei din bugetul general al Uniunii Europene în conformitate cu articolul 272 din tratat.

4.        Autoritatea bugetară adoptă schema de personal pentru agenţie.

5.      Bugetul Agenţiei este stabilit de către consiliul de administraţie. Acesta devine final odată cu adoptarea finală a bugetului general al Uniunii Europene. Dacă este necesar, acesta este adaptat în consecinţă.

6.      Consiliul de administraţie notifică de îndată autoritatea bugetară în legătură cu intenţia sa de a pune în aplicare orice proiect care ar putea avea implicaţii financiare semnificative pentru finanţarea bugetului, în special proiectele de natură imobiliară, cum ar fi închirierea sau achiziţionarea de imobile. Consiliul informează Comisia în acest sens. În cazul în care una dintre autorităţile bugetare intenţionează să emită un aviz, aceasta notifică agenţia în acest sens în termen de două săptămâni de la primirea informaţiilor privind proiectul imobiliar în cauză. În absenţa unui răspuns, agenţia poate demara operaţiunea planificată.

Articolul 23Execuţia şi controlul bugetului

1.        Directorul îşi exercită competenţele de ordonator de credite şi execută bugetul agenţiei.

2.      Până la data de 1 martie după încheierea fiecărui exerciţiu financiar, contabilul agenţiei transmite contabilului Comisiei şi Curţii de Conturi situaţia conturilor provizorii, precum şi raportul privind gestiunea bugetară şi financiară pentru exerciţiul financiar respectiv. De asemenea, contabilul agenţiei trimite Parlamentului European şi Consiliului raportul privind gestiunea financiară şi bugetară, până la data de 31 martie a anului următor. Contabilul Comisiei consolidează conturile provizorii ale instituţiilor şi ale organismelor descentralizate, în conformitate cu articolul 128 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităţilor Europene(30) („regulamentul financiar”).

3.      Până la data de 31 martie după încheierea exerciţiului financiar, contabilul Comisiei transmite Curţii de Conturi situaţia conturilor provizorii ale agenţiei, precum şi raportul privind gestiunea bugetară şi financiară pentru exerciţiul financiar respectiv. Raportul privind gestiunea bugetară şi financiară pentru exerciţiul financiar respectiv este transmis, de asemenea, Parlamentului European şi Consiliului.

4.      După primirea observaţiilor formulate de Curtea de Conturi cu privire la conturile provizorii ale agenţiei, în conformitate cu dispoziţiile articolului 129 din regulamentul financiar, directorul elaborează, pe propria răspundere, situaţia conturilor finale ale agenţiei şi o trimite spre avizare consiliului de administraţie.

5.      Consiliul de administraţie emite un aviz cu privire la conturile finale ale agenţiei.

6.      Până la data de 1 iulie după încheierea exerciţiului financiar, directorul transmite Parlamentului European, Consiliului, Comisiei şi Curţii de Justiţie situaţia conturilor finale împreună cu avizul consiliului de administraţie.

7.        Conturile finale se publică.

8.      Directorul comunică Curţii de Conturi un răspuns la observaţiile formulate de aceasta până la data de 15 octombrie. Acesta trimite, de asemenea, o copie a acestui răspuns consiliului de administraţie şi Comisiei.

9.      Directorul prezintă Parlamentului European, la solicitarea acestuia şi în conformitate cu articolul 146 alineatul (3) din regulamentul financiar, toate informaţiile necesare derulării eficiente a procedurii de descărcare de gestiune pentru exerciţiul financiar în cauză.

10.    La recomandarea Consiliului, hotărând cu majoritate calificată, Parlamentul European aprobă descărcarea de gestiune a directorului pentru execuţia bugetului pentru anul financiar N, până la data de 15 mai a anului N + 2.

Articolul 24Norme financiare

Normele financiare aplicabile agenţiei sunt stabilite de către consiliul de administraţie după consultarea Comisiei. Aceste norme se pot abate de la Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2343/2002 , dacă nevoile funcţionale specifice agenţiei o cer şi numai cu acordul prealabil al Comisiei.

Articolul 25Măsuri antifraudă

1.      În scopul combaterii fraudei, corupţiei şi a altor ilegalităţi, prevederile Regulamentului (CE) nr. 1073/1999 al Parlamentului European şi al Consiliului din 25 mai 1999 privind investigaţiile efectuate de Oficiul European Antifraudă (OLAF)(31) se aplică fără restricţie agenţiei.

2.      Agenţia aderă la Acordul interinstituţional din 25 mai 1999 încheiat între Parlamentul European, Consiliul Uniunii Europene şi Comisia Comunităţilor Europene privind anchetele interne efectuate de Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF)(32) şi adoptă fără întârziere dispoziţii corespunzătoare aplicabile tuturor angajaţilor Agenţiei.

3.      Deciziile de finanţare, acordurile şi instrumentele de punere în aplicare rezultate din acestea, stipulează clar că OLAF şi Curtea de Conturi pot, dacă este necesar, să desfăşoare verificări la faţa locului asupra beneficiarilor de fonduri atribuite de către agenţie, precum şi asupra personalului responsabil cu alocarea acestor fonduri.

CAPITOLUL V

DISPOZIŢII GENERALE

Articolul 26Privilegii şi imunităţi

Protocolul privind privilegiile şi imunităţile Comunităţilor Europene se aplică agenţiei.

Articolul 27Personalul

1.      Statutul funcţionarilor, regimul aplicabil şi normele adoptate de comun acord de către instituţiile Comunităţii Europene în scopul aplicării acestui statut şi regim se aplică personalului agenţiei, inclusiv directorului acesteia.

2.      Consiliul de administraţie, de comun acord cu Comisia, adoptă măsurile de punere în aplicare necesare, în conformitate cu dispoziţiile prevăzute la articolul 110 din statutul funcţionarilor.

3.      În ceea ce priveşte personalul său, agenţia exercită atribuţiile conferite autorităţii de desemnare conform statutului funcţionarilor, precum şi autorităţii împuternicite să încheie contracte conform regimului aplicabil .

4.      Consiliul de administraţie poate adopta dispoziţii care să permită angajarea la agenţie de experţi naţionali detaşaţi din statele membre.

Articolul 28

Răspunderea agenţiei

1.      În cazul răspunderii extracontractuale, agenţia, în conformitate cu principiile generale comune legislaţiilor statelor membre, repară orice prejudiciu cauzat de aceasta sau de către personalul acesteia în cursul îndeplinirii sarcinilor lor de serviciu. Curtea de Justiţie deţine competenţe de jurisdicţie în litigiile privind despăgubirile în cazul unor asemenea prejudicii.

2.      Răspunderea financiară personală şi răspunderea disciplinară a personalului agenţiei faţă de aceasta sunt guvernate de dispoziţiile relevante aplicabile personalului agenţiei.

Articolul 29Accesul la documente

1.      Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 al Parlamentului European şi al Consiliului din 30 mai 2001 privind accesul public la documentele Parlamentului European, ale Consiliului şi ale Comisiei(33) se aplică documentelor deţinute de agenţie.

2.      Consiliul de administraţie adoptă măsurile practice pentru aplicarea Regulamentului (CE) nr. 1049/2001 până la ….(34)* .

3.      Deciziile adoptate de către agenţie, în conformitate cu articolul 8 din Regulamentul (CE) nr. 1049/2001, pot face obiectul unor plângeri către Ombudsman sau al unor proceduri la Curtea de Justiţie, în conformitate cu condiţiile prevăzute la articolele 195, respectiv 230 din tratat.

Articolul 30Participarea ţărilor terţe

1.      Agenţia este deschisă participării ţărilor terţe care au încheiat acorduri cu Comunitatea, în cazul în care au adoptat şi aplică legislaţia comunitară în domeniul energiei şi, după caz, în domeniul protecţiei mediului şi al competitivităţii.

2.      În conformitate cu dispoziţiile relevante ale acestor acorduri, se stabilesc aranjamente precizându-se, în special, natura, sfera şi aspectele procedurale ale participării acestor ţări la activităţile agenţiei, inclusiv dispoziţii referitoare la contribuţiile financiare şi la personal.

Articolul 31

Comitetul

1.        Comisia este asistată de un comitet.

2.      Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolele 5a alineatele (1) - (4) şi articolul 7 din Decizia 1999/468/CE, având în vedere dispoziţiile articolului 8 din respectiva decizie.

Articolul 32Regimul lingvistic

1.      Dispoziţiile Regulamentului nr.1 al Consiliului din 15 aprilie 1958 de stabilire a regimului lingvistic al Comunităţii Economice Europene(35) se aplică agenţiei.

2.      Consiliul de administraţie ia decizii cu privire la regimul lingvistic intern al agenţiei.

3.      Serviciile de traducere necesare funcţionării agenţiei sunt asigurate de către Centrul de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene.

CAPITOLUL VI

DISPOZIŢII FINALE

Articolul 33Evaluare

1.      Comisia, asistată de un expert extern independent, realizează o evaluare a activităţilor desfăşurate de agenţie. Această evaluare vizează rezultatele obţinute de agenţie, precum şi metodele de lucru ale acesteia, comparativ cu obiectivele, mandatul şi atribuţiile definite în prezentul regulament şi în programele sale anuale de activitate. Evaluarea respectivă se bazează pe un amplu proces de consultare, în conformitate cu articolul 10.

2.      Consiliul autorităţilor de reglementare primeşte constatările acestei evaluări şi formulează recomandări cu privire la eventualele modificări ale prezentului regulament, la agenţie şi metodele sale de lucru pe care le înaintează Comisiei, care le poate transmite mai departe, însoţite de propriul aviz şi de propuneri corespunzătoare, Parlamentului European şi Consiliului.

3.      Primul raport de evaluare este prezentat Parlamentului European şi Consiliului de către Comisie în termen de trei ani de la data preluării funcţiei de către primul director. Ulterior Comisia prezintă un raport de evaluare cel puţin o dată la fiecare patru ani.

Articolul 34Intrare în vigoare şi măsuri tranzitorii

1.      Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

2.        Articolele 5, 6, 7, 8, 9 şi 10 se aplică de la…(36)* .

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale şi se aplică direct în toate statele membre.

Adoptată la ║,

Pentru Parlamentul European                                                            Pentru Consiliu

Preşedintele                                                                                  Preşedintele

________________________

(1)

Texte adoptate din 18.6.2008, P6_TA(2008)0296.

(2)

*             Amendamente politice: textul nou sau modificat este marcat cu caractere cursive aldine; textul eliminat este marcat prin simbolul ▌. Corecturi şi adaptări tehnice realizate de către servicii: textul nou sau modificat este marcat cu caractere cursive, iar textul eliminat este marcat prin simbolul ║.

(3)

             JO C 211, 19.8.2008, p.23.

(4)

             JO C 172, 5.7.2008, p.55.

(5)

             Poziţia Parlamentului European din 18 iunie 2008 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial), Poziţia comună a Consiliului din 9 ianuarie 2009 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial) şi Poziţia Parlamentului European din xx aprilie 2009.

(6)

             JO L 296, 14.11.2003, p. 34.

(7)

              JO L 176, 15.7.2003, p. 37.

(8)

              JO L 176, 15.7.2003, p. 57.

(9)

              JO L…

(10)

*              JO: a se introduce numărul şi data.║

(11)

              JO L…

(12)

**            JO: a se introduce numărul şi data. ║

(13)

            JO L 357, 31.12.2002, p. 72.

(14)

            JO L 56, 4.3.1968, p. 1.

(15)

            JO L 184, 17.7.1999, p. 23.

(16)

           JO L…

(17)

           JO L…

(18)

            JO L…

(19)

*              JO: a se introduce numărul şi data.

(20)

            JO L…

(21)

**            JO: a se introduce numărul şi data.

(22)

+             JO: a se introduce numărul. ║

(23)

+             JO: a se introduce numărul. ║

(24)

++            JO: a se introduce numărul.

(25)

+             JO: a se introduce numărul. ║

(26)

+             JO: a se introduce numărul. ║

(27)

+             JO: a se introduce numărul. ║

(28)

+             JO: a se introduce numărul.

(29)

+             JO: a se introduce numărul.

(30)

            JO L 248, 16.9.2002, p. 1.

(31)

            JO L 136, 31.5.1999, p. 1.

(32)

            JO L 136, 31.5.1999, p. 15.

(33)

            JO L 145, 31.5.2001, p. 43.

(34)

*              JO: A se introduce data- 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentului regulament.

(35)

            JO 17, 6.10.1958, p.385.

(36)

*              JO: A se introduce data- 18 luni de la intrarea în vigoare a prezentului regulament.


PROCEDURĂ

Titlu

Agenţia de cooperare între autorităţile de reglementare din sectorul energetic

Referinţe

14541/1/2008 – C6-0020/2009 – 2007/0197(COD)

Data primei lecturi a PE

18.6.2008                     T6-0296/2008

Propunerea Comisiei

COM(2007)0530 - C6-0318/2007

Data anunţului în plen a primirii poziţiei comune

15.1.2009

Comisia competentă în fond

       Data anunţului în plen

ITRE

15.1.2009

Raportor(i)

       Data numirii

Giles Chichester

9.10.2007

 

 

Examinare în comisie

20.1.2009

12.2.2009

19.3.2009

30.3.2009

Data adoptării

31.3.2009

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

41

0

2

Membri titulari prezenţi la votul final

Šarūnas Birutis, Jan Březina, Jerzy Buzek, Jorgo Chatzimarkakis, Giles Chichester, Pilar del Castillo Vera, Den Dover, Rebecca Harms, Mary Honeyball, Ján Hudacký, Romana Jordan Cizelj, Werner Langen, Pia Elda Locatelli, Eluned Morgan, Antonio Mussa, Angelika Niebler, Reino Paasilinna, Atanas Paparizov, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Anni Podimata, Miloslav Ransdorf, Herbert Reul, Teresa Riera Madurell, Mechtild Rothe, Paul Rübig, Amalia Sartori, Andres Tarand, Catherine Trautmann, Claude Turmes, Nikolaos Vakalis, Adina-Ioana Vălean, Alejo Vidal-Quadras

Membri supleanţi prezenţi la votul final

Ivo Belet, Danutė Budreikaitė, Avril Doyle, Juan Fraile Cantón, Edit Herczog, Gunnar Hökmark, Vittorio Prodi, Bernhard Rapkay, Esko Seppänen, Vladimir Urutchev

Membri supleanţi [articolul 178 alineatul (2)] prezenţi la votul final

Willem Schuth

Ultima actualizare: 14 aprilie 2009Notă juridică