Διαδικασία : 2008/0211(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0240/2009

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0240/2009

Συζήτηση :

PV 04/05/2009 - 22
CRE 04/05/2009 - 22

Ψηφοφορία :

PV 05/05/2009 - 5.10
CRE 05/05/2009 - 5.10
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2009)0343

ΕΚΘΕΣΗ     ***I
PDF 952kWORD 1656k
3 Απριλίου 2009
PE 418.310v02-00 A6-0240/2009

σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί προστασίας των ζώων που χρησιμοποιούνται για επιστημονικούς σκοπούς

(COM(2008)0543 – C6-0391/2008 – 2008/0211(COD))

Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου

Εισηγητής: Neil Parish

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας
 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί προστασίας των ζώων που χρησιμοποιούνται για επιστημονικούς σκοπούς

(COM(2008)0543 – C6-0391/2008 – 2008/0211(COD))

(Διαδικασία συναπόφασης: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2008)0543),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 251, παράγραφος 2, και το άρθρο 95 της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C6-0391/2008),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 51 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων και της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας (A6-0240/2009),

1.  εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

Τροπολογία  1

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(6) Είναι απαραίτητο να συμπεριληφθούν συγκεκριμένα ασπόνδυλα είδη στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας, δεδομένου ότι υπάρχουν επιστημονικά στοιχεία σχετικά με την πιθανή ικανότητα αυτών των ειδών να βιώνουν πόνο, ταλαιπωρία, αγωνία ή μόνιμη βλάβη.

(6) Είναι επιθυμητό να συμπεριληφθούν συγκεκριμένα ασπόνδυλα είδη στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας, στις περιπτώσεις όπου υπάρχουν επιστημονικά στοιχεία σχετικά με την πιθανή ικανότητα αυτών των ειδών να βιώνουν πόνο, ταλαιπωρία, αγωνία ή μόνιμη βλάβη.

Αιτιολόγηση

Η διατύπωση είναι πολύ γενική και θα είχε ως συνέπεια να περιληφθεί στο πεδίο εφαρμογής των διατάξεων πολύ υψηλός αριθμός ζώων τα οποία, από πλευράς καλής διαβίωσης, δεν επωφελούνται των διατάξεων αυτών.

Τροπολογία  2

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(7) Η παρούσα οδηγία θα πρέπει επίσης να καλύπτει τα έμβρυα και τις λοιπές εμβρυακές μορφές των σπονδυλωτών ζώων, δεδομένου ότι υπάρχουν επιστημονικά στοιχεία που αποδεικνύουν ότι, κατά το τελευταίο τρίτο της ανάπτυξης αυτών των μορφών, αυξάνεται ο κίνδυνος να βιώσουν πόνο, ταλαιπωρία και αγωνία, γεγονός που μπορεί επίσης να επηρεάσει αρνητικά τη μετέπειτα ανάπτυξή τους. Επίσης, σύμφωνα με τα επιστημονικά στοιχεία, η εφαρμογή επιστημονικών διαδικασιών σε έμβρυα και λοιπές εμβρυακές μορφές, σε πρώιμο στάδιο της ανάπτυξής τους, μπορεί να προκαλέσει πόνο, ταλαιπωρία, αγωνία ή μόνιμη βλάβη, σε περίπτωση που επιτραπεί στις μορφές αυτές, οι οποίες βρίσκονται ακόμα στην ανάπτυξη, να ζήσουν μετά τα πρώτα δύο τρίτα της ανάπτυξής τους.

(7) Η παρούσα οδηγία θα πρέπει επίσης να καλύπτει τα έμβρυα και τις λοιπές εμβρυακές μορφές των σπονδυλωτών ζώων, στις περιπτώσεις όπου υπάρχουν επιστημονικά στοιχεία που αποδεικνύουν ότι, κατά το τελευταίο τρίτο της ανάπτυξης αυτών των μορφών, αυξάνεται ο κίνδυνος να βιώσουν πόνο, ταλαιπωρία και αγωνία, γεγονός που μπορεί επίσης να επηρεάσει αρνητικά τη μετέπειτα ανάπτυξή τους. Επίσης, σύμφωνα με τα επιστημονικά στοιχεία, η εφαρμογή επιστημονικών διαδικασιών σε έμβρυα και λοιπές εμβρυακές μορφές ειδών θηλαστικών σε πρώιμο στάδιο της ανάπτυξής τους, μπορεί να προκαλέσει πόνο, ταλαιπωρία, αγωνία ή μόνιμη βλάβη, σε περίπτωση που επιτραπεί στις μορφές αυτές, οι οποίες βρίσκονται ακόμα στην ανάπτυξη, να ζήσουν μετά τα πρώτα δύο τρίτα της ανάπτυξής τους.

Αιτιολόγηση

Η ενσωμάτωση στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας όλων των εμβρύων και κυημάτων είναι αυθαίρετη δεδομένου ότι δεν υπάρχουν ασφαλή επιστημονικά στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι έχουν ικανότητες αίσθησης.

Τροπολογία  3

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(8) Μολονότι είναι επιθυμητό να αντικατασταθεί η χρήση ζώντων ζώων σε διαδικασίες από άλλες μεθόδους που δεν προβλέπουν τη χρήση ζώντων ζώων, η χρήση ζώντων ζώων εξακολουθεί να είναι απαραίτητη για την προστασία της υγείας ανθρώπων και ζώων καθώς και του περιβάλλοντος.

(8) Η χρήση ζώντων ζώων εξακολουθεί να είναι απαραίτητη για την προστασία της υγείας ανθρώπων και ζώων καθώς και του περιβάλλοντος, εντός των υφισταμένων επιστημονικών περιορισμών. Η παρούσα οδηγία ωστόσο αποτελεί σημαντικό βήμα για την επίτευξη του στόχου της πλήρους αντικατάστασης των διαδικασιών στις οποίες χρησιμοποιούνται ζώντα ζώα για επιστημονικούς σκοπούς μόλις τούτο καταστεί επιστημονικώς εφικτό. Για το σκοπό αυτό, η οδηγία προσπαθεί να διευκολύνει και να προωθήσει την προαγωγή εναλλακτικών μεθόδων και να εξασφαλίσει υψηλό επίπεδο προστασίας των ζώων που χρησιμοποιούνται σε διαδικασίες. Η παρούσα οδηγία επανεξετάζεται σε τακτά χρονικά διαστήματα και υπό το πρίσμα της εξέλιξης των επιστημονικών γνώσεων και των μέτρων προστασίας των ζώων.

Τροπολογία  4

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 8 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(8 α) Λαμβανομένης υπόψη της επιστημονικής προόδου, τα πειράματα σε ζώα εξακολουθούν να αποτελούν σημαντικό μέσο για να διασφαλισθεί πολύ υψηλό επίπεδο της έρευνας σε θέματα δημόσιας υγείας.

Αιτιολόγηση

Σε πολλές περιπτώσεις γίνονται επιστημονικά πειράματα σε ζώα προκειμένου να τηρηθούν τα ευρωπαϊκά κριτήρια ποιότητας, αποτελεσματικότητας και ασφάλειας, και τούτο παράλληλα με δοκιμές όπου δεν χρησιμοποιούνται ζώα.

Τροπολογία  5

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(9) Η φροντίδα και χρήση ζώντων ζώων για επιστημονικούς σκοπούς διέπεται από τις διεθνώς αναγνωρισμένες αρχές της αντικατάστασης, μείωσης και βελτίωσης. Για να εξασφαλιστεί ότι οι μέθοδοι εκτροφής, φροντίδας και χρήσης ζώων σε διαδικασίες στην Κοινότητα εναρμονίζονται με αυτές των λοιπών διεθνών και εθνικών προτύπων εκτός της Κοινότητας, οι αρχές της αντικατάστασης, μείωσης και βελτίωσης θα πρέπει να εξετάζονται συστηματικά κατά την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας.

(9) Η φροντίδα και χρήση ζώντων ζώων για επιστημονικούς σκοπούς διέπεται από τις διεθνώς αναγνωρισμένες αρχές της αντικατάστασης, μείωσης και βελτίωσης. Για να εξασφαλιστεί ότι οι μέθοδοι εκτροφής, φροντίδας και χρήσης ζώων σε διαδικασίες στην Κοινότητα εναρμονίζονται με αυτές των λοιπών διεθνών και εθνικών προτύπων εκτός της Κοινότητας, οι αρχές της αντικατάστασης, μείωσης και βελτίωσης θα πρέπει να εξετάζονται συστηματικά κατά την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας. Η Επιτροπή διασφαλίζει υψηλό επίπεδο διαφάνειας όσον αφορά τη χρήση ζώων και ως προς την ενημέρωση του κοινού σχετικά με την εφαρμογή μέτρων προστασίας των ζώων και την πρόοδο που επιτυγχάνεται για την αντικατάσταση των μεθόδων στις οποίες χρησιμοποιούνται ζώα.

Τροπολογία  6

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(10) Τα ζώα έχουν εγγενή αξία από μόνα τους, η οποία πρέπει να είναι σεβαστή. Επίσης, η κοινή γνώμη εκφράζει ορισμένους ηθικούς προβληματισμούς σχετικά με τη χρήση ζώων σε διαδικασίες. Επομένως, τα ζώα πρέπει πάντοτε να αντιμετωπίζονται ως ευαίσθητα όντα και η χρήση τους σε επιστημονικές διαδικασίες να περιορίζεται στους τομείς οι οποίοι προάγουν την επιστήμη και τελικά ωφελούν την υγεία του ανθρώπου και των ζώων ή το περιβάλλον. Η χρήση ζώων σε επιστημονικές διαδικασίες που εντάσσονται σε άλλους τομείς κοινοτικής αρμοδιότητας πρέπει να απαγορευθεί.

(10) Τα ζώα έχουν εγγενή αξία από μόνα τους, η οποία πρέπει να είναι σεβαστή. Επίσης, η κοινή γνώμη εκφράζει ορισμένους ηθικούς προβληματισμούς σχετικά με τη χρήση ζώων σε διαδικασίες. Επομένως, τα ζώα πρέπει πάντοτε να αντιμετωπίζονται ως ευαίσθητα όντα και η χρήση τους σε επιστημονικές διαδικασίες να περιορίζεται στους τομείς οι οποίοι προάγουν την επιστήμη και τις βασικές γνώσεις, δεδομένου ότι τούτο μπορεί τελικά να αποφέρει οφέλη, επί παραδείγματι, για την υγεία του ανθρώπου και των ζώων ή το περιβάλλον. Για το λόγο αυτό, η περίπτωση χρήσης ζώων σε επιστημονικές διαδικασίες πρέπει να εξετάζεται μόνο όταν δεν υπάρχει εναλλακτική μέθοδος χωρίς τη χρήση ζώων. Η χρήση ζώων σε επιστημονικές διαδικασίες που εντάσσονται σε άλλους τομείς κοινοτικής αρμοδιότητας πρέπει να απαγορευθεί.

Αιτιολόγηση

Η ιστορία της ιατρικής προόδου βρίθει παραδειγμάτων όπου η επιδίωξη απόκτησης βασικών γνώσεων αποδείχθηκε αργότερα λίαν επωφελής αν και η χρησιμότητα αυτή δεν αναγνωριζόταν όταν διεξάγονταν οι μελέτες.

Τροπολογία  7

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 11α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(11α) Σύμφωνα με τους στόχους του κοινοτικού σχεδίου δράσης για την προστασία και την καλή μεταχείριση των ζώων 2006 – 2010 (COM(2006)0013)1, η Επιτροπή πρέπει να καταβάλει προσπάθειες για την προαγωγή της καλής μεταχείρισης των ζώων που χρησιμοποιούνται για επιστημονικούς σκοπούς διεθνώς, και ειδικότερα για την προαγωγή της αντικατάστασης, της μείωσης και της βελτίωσης των πειραμάτων σε ζώα μέσω του Παγκόσμιου Οργανισμού για την Υγεία των Ζώων και επιδιώκοντας την προσθήκη προτύπων καλής μεταχείρισης των ζώων στα κριτήρια βάσει των οποίων εκτιμάται η συμμόρφωση με την «ορθή εργαστηριακή πρακτική».

 

1. ΕΕ C 49 της 28.02.2006.

Αιτιολόγηση

Η ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με το κοινοτικό σχέδιο δράσης για την προστασία και την καλή μεταχείριση των ζώων 2006-2010 κατατάσσει την προαγωγή υψηλών προτύπων καλής μεταχείρισης των ζώων εντός της ΕΕ και σε διεθνές επίπεδο μεταξύ των πρωταρχικών της στόχων. Η προαγωγή της αντικατάστασης, της μείωσης και της βελτίωσης των πειραμάτων σε ζώα μέσω του Παγκόσμιου Οργανισμού για την Υγεία των Ζώων όχι μόνον θα προήγαγε αυτό το στόχο, αλλά και θα προστάτευε τη βιομηχανία της ΕΕ, καθώς θα ενισχύονταν τα πρότυπα καλής μεταχείρισης των ζώων στις τρίτες χώρες.

Τροπολογία  8

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(12) Η επιλογή των μεθόδων και των ειδών που θα χρησιμοποιηθούν έχει άμεση επίπτωση τόσο στον αριθμό των ζώων που θα χρησιμοποιηθούν όσο και στην καλή διαβίωσή τους. Συνεπώς, η επιλογή των μεθόδων πρέπει να διασφαλίζει ότι επιλέγεται η μέθοδος που μπορεί να παρέχει τα πλέον κατάλληλα αποτελέσματα και που έχει τις περισσότερες πιθανότητες να προκαλέσει τον ελάχιστον πόνο, ταλαιπωρία ή αγωνία. Οι εν λόγω επιλεγμένες μέθοδοι πρέπει να χρησιμοποιούν τον ελάχιστον αριθμό ζώων που απαιτείται για να παραχθούν στατιστικά αξιόπιστα αποτελέσματα, καθώς και να επιλέγουν τα είδη με τη χαμηλότερη νευροφυσιολογική ευαισθησία και που προσφέρονται περισσότερο για την παρεκβολή των αποτελεσμάτων στα είδη στόχους.

(12) Η επιλογή των μεθόδων και των ειδών που θα χρησιμοποιηθούν έχει άμεση επίπτωση τόσο στον αριθμό των ζώων που θα χρησιμοποιηθούν όσο και στην καλή διαβίωσή τους. Συνεπώς, η επιλογή των μεθόδων πρέπει να διασφαλίζει ότι επιλέγεται η μέθοδος που μπορεί να παρέχει τα πλέον κατάλληλα αποτελέσματα και που έχει τις περισσότερες πιθανότητες να προκαλέσει τον ελάχιστον πόνο, ταλαιπωρία ή αγωνία. Οι εν λόγω επιλεγμένες μέθοδοι πρέπει να χρησιμοποιούν τον ελάχιστον αριθμό ζώων που απαιτείται για να παραχθούν αξιόπιστα αποτελέσματα, καθώς και να επιλέγουν τα είδη με τη χαμηλότερη νευροφυσιολογική ευαισθησία και που προσφέρονται περισσότερο για την παρεκβολή των αποτελεσμάτων στα είδη στόχους.

Αιτιολόγηση

Δεν υπάρχει πάντοτε ανάγκη στατιστικής συνάφειας δεδομένου ότι, ενίοτε, αρκεί χαμηλός αριθμός ζώων προκειμένου να υπάρχει επιστημονική συνάφεια.

Τροπολογία  9

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(14) Η χρήση ακατάλληλων μεθόδων θανάτωσης ενός ζώου μπορεί να του προκαλέσει μεγάλο πόνο, ταλαιπωρία και αγωνία. Ο βαθμός επάρκειας του ατόμου που εκτελεί αυτή τη διαδικασία είναι εξίσου σημαντικός. Επομένως, τα ζώα πρέπει να θανατώνονται μόνο από εξουσιοδοτημένο άτομο και με μη βάναυση μέθοδο κατάλληλη για το είδος τους.

(14) Η χρήση ακατάλληλων μεθόδων θανάτωσης ενός ζώου μπορεί να του προκαλέσει μεγάλο πόνο, ταλαιπωρία και αγωνία. Ο βαθμός επάρκειας του ατόμου που εκτελεί αυτή τη διαδικασία είναι εξίσου σημαντικός. Επομένως, τα ζώα πρέπει να θανατώνονται μόνο από εκπαιδευμένο και εξουσιοδοτημένο άτομο και με μη βάναυση μέθοδο κατάλληλη για το είδος τους.

Τροπολογία  10

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(16) Με βάση τις τρέχουσες επιστημονικές γνώσεις, η χρήση πρωτευόντων πλην του ανθρώπου σε επιστημονικές διαδικασίες εξακολουθεί να είναι απαραίτητη στον τομέα της βιοϊατρικής έρευνας. Λόγω της γενετικής τους ομοιότητας με τον άνθρωπο και τις ιδιαίτερα ανεπτυγμένες κοινωνικές ικανότητές τους, η χρήση των πρωτευόντων πλην του ανθρώπου σε επιστημονικές διαδικασίες θέτει συγκεκριμένα ηθικά και πρακτικά προβλήματα όσον αφορά την κάλυψη των αναγκών τους σε σχέση με τη συμπεριφορά και το περιβάλλον τους, καθώς και την κοινωνία, σε ένα εργαστηριακό περιβάλλον. Επιπλέον, η χρήση πρωτευόντων πλην του ανθρώπου είναι ένα ζήτημα μεγίστης σημασίας για την κοινή γνώμη. Επομένως, η χρήση πρωτευόντων πλην του ανθρώπου θα πρέπει να επιτρέπεται μόνο σε εκείνους τους τομείς της βιοϊατρικής που είναι καθοριστικής σημασίας για τον άνθρωπο και για τους οποίους δεν υπάρχουν ακόμα άλλες εναλλακτικές μέθοδοι, και μόνο στις περιπτώσεις όπου οι διαδικασίες εφαρμόζονται είτε σε σχέση με παθήσεις που έχουν σημαντικό αντίκτυπο στην καθημερινότητα των ασθενών, δεδομένου ότι απειλούν τη ζωή του ανθρώπου ή προκαλούν σοβαρή αναπηρία, είτε για την προστασία των αντίστοιχων ειδών πρωτευόντων πλην του ανθρώπου. Από τη βασική έρευνα που διεξάγεται σε διάφορα πεδία των βιοϊατρικών επιστημών μπορούν να προκύψουν νέα σημαντικά στοιχεία για πολλές παθήσεις που απειλούν τη ζωή του ανθρώπου ή προκαλούν σοβαρή αναπηρία. Οι εκφράσεις «που απειλούν τη ζωή του ανθρώπου» και «που προκαλούν σοβαρή αναπηρία», προκειμένου για παθήσεις, έχουν καθιερωθεί στην κοινοτική νομοθεσία, όπως εμφαίνεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 141/2000, την οδηγία 2001/20/ΕΚ, τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 726/2004 και τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 507/2006.

(16) Με βάση τις τρέχουσες επιστημονικές γνώσεις, η χρήση πρωτευόντων πλην του ανθρώπου σε επιστημονικές διαδικασίες εξακολουθεί να είναι απαραίτητη στον τομέα της βιοϊατρικής έρευνας. Λόγω της γενετικής τους ομοιότητας με τον άνθρωπο και τις ιδιαίτερα ανεπτυγμένες κοινωνικές ικανότητές τους, η χρήση των πρωτευόντων πλην του ανθρώπου σε επιστημονικές διαδικασίες θέτει συγκεκριμένα ηθικά και πρακτικά προβλήματα όσον αφορά την κάλυψη των αναγκών τους σε σχέση με τη συμπεριφορά και το περιβάλλον τους, καθώς και την κοινωνία, σε ένα εργαστηριακό περιβάλλον. Επιπλέον, η χρήση πρωτευόντων πλην του ανθρώπου είναι ένα ζήτημα μεγίστης σημασίας για την κοινή γνώμη. Επομένως, η χρήση πρωτευόντων πλην του ανθρώπου θα πρέπει να επιτρέπεται μόνο σε εκείνους τους τομείς της βιοϊατρικής που είναι καθοριστικής σημασίας για τον άνθρωπο και για τους οποίους δεν υπάρχουν ακόμα άλλες εναλλακτικές μέθοδοι, ή για την προστασία των αντίστοιχων ειδών πρωτευόντων πλην του ανθρώπου. Από τη βασική έρευνα που διεξάγεται σε διάφορα πεδία των βιοϊατρικών επιστημών μπορούν να προκύψουν, σε κάποιο μελλοντικό στάδιο, νέα σημαντικά στοιχεία για πολλές παθήσεις που απειλούν τη ζωή του ανθρώπου ή προκαλούν σοβαρή αναπηρία.

Αιτιολόγηση

Η έμφαση στη σχέση που ενδεχομένως έχουν οι διαδικασίες με σοβαρές ανθρώπινες παθήσεις θα μπορούσε να αποκλείσει υψηλό ποσοστό βασικής έρευνας που κατά τη χρονική στιγμή που πραγματοποιείται δεν συνδέεται άμεσα με την ανακούφιση σοβαρών ανθρωπίνων παθήσεων, ενδέχεται όμως, εν ευθέτω χρόνω, να διαδραματίσει κεντρικό ρόλο στην κλινική πρόοδο.

Τροπολογία  11

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(18) Η αιχμαλωσία πρωτευόντων πλην του ανθρώπου από το φυσικό τους περιβάλλον είναι εξαιρετικά οδυνηρή για τα ζώα και αυξάνει τον κίνδυνο τραυματισμού και ταλαιπωρίας κατά τη διάρκεια της αιχμαλωσίας και της μεταφοράς. Για να σταματήσει σταδιακά η αιχμαλωσία ζώων από το φυσικό περιβάλλον με σκοπό την εκτροφή τους, οι επιστημονικές διαδικασίες πρέπει να αρχίσουν το συντομότερο δυνατό μόνο με ζώα που γεννήθηκαν από ζώο το οποίο έχει εκτραφεί σε συνθήκες αιχμαλωσίας. Επομένως, η εκτροφή και η προμήθεια πρωτευόντων πλην του ανθρώπου πρέπει να ακολουθεί μια στρατηγική με σκοπό την υποστήριξη και διευκόλυνση της προοδευτικής επίτευξης αυτού του στόχου.

(18) Για να σταματήσει σταδιακά η αιχμαλωσία ζώων από το φυσικό περιβάλλον με σκοπό την εκτροφή τους, πρέπει να πραγματοποιηθεί το συντομότερο δυνατό ενδελεχής επιστημονική αξιολόγηση της σκοπιμότητας περιορισμού των χρησιμοποιούμενων ζώων σε ζώα προερχόμενα από αυτοδύναμες αποικίες εκτροφής. Επομένως, η εκτροφή και η προμήθεια πρωτευόντων πλην του ανθρώπου πρέπει να ακολουθεί μια στρατηγική με σκοπό την υποστήριξη και διευκόλυνση της προοδευτικής επίτευξης αυτού του στόχου.

Αιτιολόγηση

Πριν τα ανωτέρω θεσπισθούν ως νομική απαίτηση, χρειάζεται η δέουσα επιστημονική ανάλυση.

Τροπολογία  12

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(21) Για την ενίσχυση της διαφάνειας, τη διευκόλυνση της αδειοδότησης του έργου και την παροχή κατάλληλων μέσων για την παρακολούθηση της συμμόρφωσης, πρέπει να θεσπιστεί κατάταξη της δριμύτητας των διαδικασιών με βάση το εκτιμώμενο επίπεδο πόνου, ταλαιπωρίας, αγωνίας και μόνιμης βλάβης που υφίστανται τα ζώα. Προκειμένου να διευκρινιστεί ο τρόπος βαθμολόγησης της δριμύτητας των διαδικασιών, η Επιτροπή πρέπει να καταρτίσει κριτήρια σε συνεννόηση με τα ενδιαφερόμενα μέρη, βασιζόμενη στα συστήματα κατάταξης της δριμύτητας που εφαρμόζονται στα κράτη μέλη, καθώς και σε εκείνα που προωθούνται από τους δημόσιους οργανισμούς.

(21) Για την ενίσχυση της διαφάνειας, τη διευκόλυνση της αδειοδότησης του έργου και την παροχή κατάλληλων μέσων για την παρακολούθηση της συμμόρφωσης, πρέπει να θεσπιστεί κατάταξη της δριμύτητας των διαδικασιών με βάση το εκτιμώμενο επίπεδο πόνου, ταλαιπωρίας, αγωνίας και μόνιμης βλάβης που υφίστανται τα ζώα.

Τροπολογία  13

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(22) Από δεοντολογικής απόψεως, επιβάλλεται να οριστεί ένα ανώτατο όριο πόνου, ταλαιπωρίας και αγωνίας, πέρα από το οποίο τα ζώα δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να υποβάλλονται σε επιστημονικές διαδικασίες. Για το σκοπό αυτό, πρέπει να απαγορεύεται η εκτέλεση διαδικασιών που οδηγούν σε μεγάλο και ενδεχομένως παρατεταμένο πόνο, ταλαιπωρία ή αγωνία. Κατά την κατάρτιση κοινού μορφοτύπου για την υποβολή εκθέσεων, πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η πραγματική δριμύτητα των εμπειριών του ζώου και όχι η εκτιμώμενη κατά τη δεοντολογική αξιολόγηση δριμύτητα.

(22) Από δεοντολογικής απόψεως, επιβάλλεται να οριστεί ένα ανώτατο όριο πόνου, ταλαιπωρίας και αγωνίας, πέρα από το οποίο τα ζώα δεν πρέπει να υποβάλλονται σε επιστημονικές διαδικασίες. Για το σκοπό αυτό, δεν πρέπει κατά κανόνα να επιτρέπεται η εκτέλεση διαδικασιών που οδηγούν σε μεγάλο και ενδεχομένως παρατεταμένο πόνο, ταλαιπωρία ή αγωνία. Κατά την κατάρτιση κοινού μορφοτύπου για την υποβολή εκθέσεων, πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η πραγματική δριμύτητα των εμπειριών του ζώου και όχι η εκτιμώμενη κατά τη δεοντολογική αξιολόγηση δριμύτητα.

Τροπολογία  14

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(23) Ο αριθμός των ζώων που χρησιμοποιούνται σε επιστημονικές διαδικασίες μπορεί να μειωθεί με την εκτέλεση διαδικασιών περισσότερες από μία φορές στα ίδια ζώα, εφόσον αυτή η τακτική δεν συνιστά απόκλιση από τον επιστημονικό στόχο ή δεν οδηγεί σε κακή μεταχείριση του ζώου. Ωστόσο, η επαναχρησιμοποίηση ζώων πρέπει να εκτιμάται σε σχέση με την ελαχιστοποίηση τυχόν αρνητικών επιπτώσεων στην καλή διαβίωσή τους, λαμβάνοντας υπόψη τη συνολική εμπειρία ζωής του εκάστοτε ζώου. Εξαιτίας αυτής της πιθανής σύγκρουσης, η επαναχρησιμοποίηση ζώων πρέπει να εξετάζεται κατά περίπτωση και να περιορίζεται μόνο στις διαδικασίες εκείνες όπου ο πόνος, η ταλαιπωρία και η αγωνία είναι σημαντικά μειωμένες.

(23) Ο αριθμός των ζώων που χρησιμοποιούνται σε επιστημονικές διαδικασίες μπορεί να μειωθεί με την εκτέλεση διαδικασιών περισσότερες από μία φορές στα ίδια ζώα, εφόσον αυτή η τακτική δεν συνιστά απόκλιση από τον επιστημονικό στόχο ή δεν οδηγεί σε κακή μεταχείριση του ζώου. Ωστόσο, η επαναχρησιμοποίηση ζώων πρέπει να εκτιμάται σε σχέση με την ελαχιστοποίηση τυχόν αρνητικών επιπτώσεων στην καλή διαβίωσή τους, λαμβάνοντας υπόψη τη συνολική εμπειρία ζωής του εκάστοτε ζώου. Εξαιτίας αυτής της πιθανής σύγκρουσης, η επαναχρησιμοποίηση ζώων πρέπει να εξετάζεται κατά περίπτωση και να περιορίζεται μόνο στις διαδικασίες εκείνες όπου ο πόνος, η ταλαιπωρία και η αγωνία που σωρεύονται αιτιολογούνται από δεοντολογικής πλευράς.

Τροπολογία  15

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 24

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(24) Στο τέλος της επιστημονικής διαδικασίας πρέπει να λαμβάνεται η πιο κατάλληλη απόφαση για το μέλλον του ζώου με βάση την καλή διαβίωσή του και τους πιθανούς κινδύνους για το περιβάλλον. Τα ζώα των οποίων διακυβεύεται η ευζωία πρέπει να θανατώνονται χρησιμοποιώντας μια μη βάναυση μέθοδο. Σε μερικές περιπτώσεις, τα ζώα θα πρέπει να αφήνονται ελεύθερα ή κάποια ζώα, όπως σκύλοι και γάτες, πρέπει να μπορούν να επαναπατριστούν σε οικογένειες, δεδομένου ότι η κοινή γνώμη είναι ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένη σχετικά με την κατάληξη αυτών των ζώων. Σε περίπτωση που οι εγκαταστάσεις επιτρέπουν τον επαναπατρισμό, είναι βασικό να εφαρμόζεται κάποιο σχέδιο που να παρέχει την κατάλληλη κοινωνικοποίηση των ζώων αυτών προκειμένου να εξασφαλίζεται ο επιτυχημένος επαναπατρισμός τους, να αποφεύγεται η τυχόν περιττή αγωνία τους και να προστατεύεται η δημόσια ασφάλεια.

(24) Στο τέλος μιας εξουσιοδοτημένης επιστημονικής διαδικασίας πρέπει να λαμβάνεται η πιο κατάλληλη απόφαση για το μέλλον του ζώου με βάση την καλή διαβίωσή του και τους πιθανούς κινδύνους για το περιβάλλον. Τα ζώα των οποίων διακυβεύεται η ευζωία πρέπει να θανατώνονται χρησιμοποιώντας μια μη βάναυση μέθοδο. Σε μερικές περιπτώσεις, τα ζώα θα πρέπει να αφήνονται ελεύθερα ή κάποια ζώα, όπως σκύλοι και γάτες, πρέπει να μπορούν να επαναπατριστούν σε οικογένειες, δεδομένου ότι η κοινή γνώμη είναι ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένη σχετικά με την κατάληξη αυτών των ζώων. Σε περίπτωση που οι εγκαταστάσεις επιτρέπουν τον επαναπατρισμό, είναι βασικό να εφαρμόζεται κάποιο σχέδιο που να παρέχει την κατάλληλη κοινωνικοποίηση των ζώων αυτών προκειμένου να προωθείται ο επιτυχημένος επαναπατρισμός τους, να αποφεύγεται η τυχόν περιττή αγωνία τους και να προστατεύεται η δημόσια ασφάλεια.

Τροπολογία  16

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 25

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(25) Για την ανάπτυξη μεθόδων in vitro χρησιμοποιούνται ζωικοί ιστοί και όργανα. Για την εφαρμογή της αρχής της μείωσης, τα κράτη μέλη πρέπει να θεσπίσουν προγράμματα για την κοινή χρήση οργάνων και ιστών των ζώων που θανατώνονται με μη βάναυσες μεθόδους.

(25) Για την ανάπτυξη μεθόδων in vitro χρησιμοποιούνται ζωικοί ιστοί και όργανα. Για την εφαρμογή της αρχής της μείωσης, είναι επιθυμητό τα κράτη μέλη να θεσπίσουν προγράμματα για την κοινή χρήση οργάνων και ιστών των ζώων που θανατώνονται με μη βάναυσες μεθόδους.

Αιτιολόγηση

Η θέσπιση προγραμμάτων για την κοινή χρήση οργάνων και ιστών ζώων δεν μπορεί να είναι υποχρεωτική λόγω του περίπλοκου χαρακτήρα της υλοποίησής τους. Είναι δυνατόν, όμως, να διατυπώνεται σύσταση για το σκοπό αυτό.

Τροπολογία  17

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 26

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(26) Η καλή μεταχείριση των ζώων που χρησιμοποιούνται σε διαδικασίες εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την ποιότητα και την επαγγελματική επάρκεια τόσο του προσωπικού που επιβλέπει όσο και εκείνου που εκτελεί τις διαδικασίες ή που επιβλέπει τα άτομα τα οποία φροντίζουν τα ζώα σε καθημερινή βάση. Για να διασφαλίζεται ικανοποιητικός βαθμός επάρκειας των ατόμων που διαχειρίζονται τόσο τα ζώα όσο και τις διαδικασίες όπου χρησιμοποιούνται ζώα, οι δραστηριότητες αυτές πρέπει να εκτελούνται μόνο από άτομα που διαθέτουν σχετική άδεια από τις αρμόδιες αρχές. Το κύριο ενδιαφέρον πρέπει να εστιάζεται στην επίτευξη και διατήρηση ενός ικανοποιητικού βαθμού επάρκειας, ο οποίος πρέπει να αποδεικνύεται πριν από τη χορήγηση ή την ανανέωση της σχετικής άδειας στα εν λόγω άτομα.

(26) Η καλή μεταχείριση των ζώων που χρησιμοποιούνται σε διαδικασίες εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την ποιότητα και την επαγγελματική επάρκεια τόσο του προσωπικού που επιβλέπει όσο και εκείνου που εκτελεί τις διαδικασίες ή που επιβλέπει τα άτομα τα οποία φροντίζουν τα ζώα σε καθημερινή βάση. Για να διασφαλίζεται ικανοποιητικός βαθμός επάρκειας των ατόμων που διαχειρίζονται τόσο τα ζώα όσο και τις διαδικασίες όπου χρησιμοποιούνται ζώα, οι δραστηριότητες αυτές πρέπει να εκτελούνται μόνο σε εγκαταστάσεις και από άτομα που διαθέτουν σχετική άδεια από τις αρμόδιες αρχές. Το κύριο ενδιαφέρον πρέπει να εστιάζεται στην επίτευξη και διατήρηση ενός ικανοποιητικού βαθμού επάρκειας, ο οποίος πρέπει να αποδεικνύεται πριν από τη χορήγηση ή την ανανέωση της σχετικής άδειας στα εν λόγω άτομα. Η άδεια που χορηγείται από την αρμόδια αρχή και το έγγραφο που αποδεικνύει την επιτυχή ολοκλήρωση σχετικού κύκλου κατάρτισης αναγνωρίζονται αμοιβαία από όλα τα κράτη μέλη.

Τροπολογία  18

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 27

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(27) Οι εγκαταστάσεις πρέπει να διαθέτουν επαρκείς χώρους και εξοπλισμό για να καλύψουν τις απαιτήσεις παροχής στέγης των ζωικών ειδών που χρησιμοποιούνται καθώς και για να επιτρέπουν την αποτελεσματική εκτέλεση των διαδικασιών, με τρόπο που να προκαλεί τη μικρότερη δυνατή αγωνία στα ζώα. Οι εγκαταστάσεις πρέπει να λειτουργούν μόνο εφόσον διαθέτουν σχετική άδεια από τις αρμόδιες αρχές.

(27) Οι εγκαταστάσεις πρέπει να διαθέτουν επαρκείς χώρους και εξοπλισμό για να καλύψουν τις απαιτήσεις παροχής στέγης των ζωικών ειδών που χρησιμοποιούνται καθώς και για να επιτρέπουν την αποτελεσματική εκτέλεση των διαδικασιών, με τρόπο που να προκαλεί τη μικρότερη δυνατή αγωνία στα ζώα, τόσο σε εκείνα τα οποία χρησιμοποιούνται στις διαδικασίες όσο και στα ζώα συντρόφους τους. Οι εγκαταστάσεις πρέπει να λειτουργούν μόνο εφόσον διαθέτουν σχετική άδεια από τις αρμόδιες αρχές.

Αιτιολόγηση

Πρέπει να αποφεύγεται η πρόκληση άγχους και αγωνίας στα ζώα που βλέπουν τους συντρόφους τους να υποβάλλονται σε πειράματα.

Τροπολογία  19

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 29

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(29) Θα πρέπει να αποδίδεται η μεγαλύτερη δυνατή προτεραιότητα στην καλή μεταχείριση των ζώων, στο πλαίσιο της συντήρησης, εκτροφής και χρήσης των ζώων. Συνεπώς, κάθε εγκατάσταση πρέπει να συστήσει ένα μόνιμο ανεξάρτητο όργανο δεοντολογικού ελέγχου, με κύριο καθήκον τη διαχείριση των ηθικών θεμάτων σε επίπεδο εγκατάστασης, την καλλιέργεια ενός κλίματος φροντίδας και παροχής κατάλληλων μέσων για την πρακτική εφαρμογή και έγκαιρη υλοποίηση των πρόσφατων τεχνικών και επιστημονικών εξελίξεων σχετικών με τις αρχές της αντικατάστασης, μείωσης και βελτίωσης, με σκοπό την καλύτερη συνολική εμπειρία ζωής των ζώων. Οι αποφάσεις του μόνιμου οργάνου δεοντολογικού ελέγχου πρέπει να είναι ορθά τεκμηριωμένες και ανοιχτές σε έλεγχο κατά τη διάρκεια επιθεωρήσεων.

(29) Θα πρέπει να αποδίδεται η μεγαλύτερη δυνατή προτεραιότητα στην καλή μεταχείριση των ζώων, στο πλαίσιο της συντήρησης, εκτροφής και χρήσης των ζώων. Συνεπώς, κάθε εγκατάσταση πρέπει να συστήσει ένα μόνιμο όργανο δεοντολογικού ελέγχου, με κύριο καθήκον τη διαχείριση των ηθικών θεμάτων σε επίπεδο εγκατάστασης, την καλλιέργεια ενός κλίματος φροντίδας και παροχής κατάλληλων μέσων για την πρακτική εφαρμογή και έγκαιρη υλοποίηση των πρόσφατων τεχνικών και επιστημονικών εξελίξεων σχετικών με τις αρχές της αντικατάστασης, μείωσης και βελτίωσης, με σκοπό την καλύτερη συνολική εμπειρία ζωής των ζώων. Οι αποφάσεις του μόνιμου οργάνου δεοντολογικού ελέγχου πρέπει να είναι ορθά τεκμηριωμένες και ανοιχτές σε έλεγχο κατά τη διάρκεια επιθεωρήσεων.

Τροπολογία  20

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 30

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(30) Για να μπορούν οι αρμόδιες αρχές να παρακολουθούν τη συμμόρφωση των εγκαταστάσεων με την παρούσα οδηγία, κάθε εγκατάσταση πρέπει να τηρεί ακριβή αρχεία σχετικά με τον αριθμό, την καταγωγή και την κατάληξη των ζώων.

(30) Για να μπορούν οι αρμόδιες αρχές να παρακολουθούν τη συμμόρφωση των εγκαταστάσεων με την παρούσα οδηγία, κάθε εγκατάσταση πρέπει, στο μέτρο του δυνατού, να τηρεί ακριβή αρχεία σχετικά με τον αριθμό, την καταγωγή και την κατάληξη των ζώων.

Τροπολογία  21

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 31

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(31) Τα πρωτεύοντα πλην του ανθρώπου με ιδιαίτερα ανεπτυγμένες κοινωνικές ικανότητες πρέπει να συνοδεύονται από προσωπικό ιστορικό που να καλύπτει ολόκληρη τη διάρκεια ζωής τους από την περίοδο της γέννησης, για να μπορούν να απολαμβάνουν τη φροντίδα, παροχή στέγης και μεταχείριση που ανταποκρίνεται στις ιδιαίτερες ανάγκες και χαρακτηριστικά τους.

(31) Τα πρωτεύοντα πλην του ανθρώπου με ιδιαίτερα ανεπτυγμένες κοινωνικές ικανότητες, καθώς και οι σκύλοι και οι γάτες, πρέπει να συνοδεύονται από προσωπικό ιστορικό που να καλύπτει ολόκληρη τη διάρκεια ζωής τους από την περίοδο της γέννησης, για να μπορούν να απολαμβάνουν τη φροντίδα, παροχή στέγης και μεταχείριση που ανταποκρίνεται στις ιδιαίτερες ανάγκες και χαρακτηριστικά τους.

Τροπολογία  22

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 34

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(34) Παρατηρούνται διαφορές ανάμεσα στα κράτη μέλη όσον αφορά τις απαιτήσεις παροχής στέγης και φροντίδας των ζώων, οι οποίες συμβάλλουν στη στρέβλωση της εσωτερικής αγοράς. Επιπλέον, μερικές από αυτές τις απαιτήσεις δεν αντανακλούν πλέον τις πιο πρόσφατες γνώσεις σχετικά με τις επιπτώσεις των συνθηκών παροχής στέγης και φροντίδας τόσο στην καλή διαβίωση των ζώων όσο και στα επιστημονικά αποτελέσματα των διαδικασιών. Επομένως, είναι απαραίτητο να οριστούν, στην παρούσα οδηγία, οι ελάχιστες απαιτήσεις παροχής στέγης και φροντίδας.

(34) Παρατηρούνται διαφορές ανάμεσα στα κράτη μέλη όσον αφορά τις απαιτήσεις παροχής στέγης και φροντίδας των ζώων, οι οποίες συμβάλλουν στη στρέβλωση της εσωτερικής αγοράς. Επιπλέον, μερικές από αυτές τις απαιτήσεις δεν αντανακλούν πλέον τις πιο πρόσφατες γνώσεις σχετικά με τις επιπτώσεις των συνθηκών παροχής στέγης και φροντίδας τόσο στην καλή διαβίωση των ζώων όσο και στα επιστημονικά αποτελέσματα των διαδικασιών. Επομένως, είναι απαραίτητο να οριστούν, στην παρούσα οδηγία, οι ελάχιστες απαιτήσεις παροχής στέγης και φροντίδας με την επιφύλαξη πάντοτε των εξελίξεων που βασίζονται σε νέα επιστημονικά δεδομένα.

Τροπολογία  23

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 38

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(38) Είναι επίσης σημαντικό να διασφαλιστεί, τόσο από ηθική όσο και από επιστημονική σκοπιά, ότι κάθε χρήση ζώων αξιολογείται προσεκτικά με κριτήριο την επιστημονική εγκυρότητα, χρησιμότητα και συνάφεια του αποτελέσματος που αναμένεται από την εν λόγω χρήση. Η βλάβη που ενδέχεται να προκληθεί στα ζώα πρέπει να συγκρίνεται με τα αναμενόμενα οφέλη του έργου. Συνεπώς, στο πλαίσιο της διαδικασίας αδειοδότησης έργων που περιλαμβάνουν τη χρήση ζώντων ζώων, πρέπει να διενεργείται ανεξάρτητη δεοντολογική αξιολόγηση. Η αποτελεσματική υλοποίηση μιας δεοντολογικής αξιολόγησης πρέπει να επιτρέπει την κατάλληλη εκτίμηση της χρήσης οποιονδήποτε νέων επιστημονικών πειραματικών τεχνικών που μπορεί να ανακαλυφθούν.

(38) Είναι επίσης σημαντικό να διασφαλιστεί, τόσο από ηθική όσο και από επιστημονική σκοπιά, ότι κάθε χρήση ζώων αξιολογείται προσεκτικά με κριτήριο την επιστημονική εγκυρότητα, χρησιμότητα και συνάφεια της εν λόγω χρήσης. Η βλάβη που ενδέχεται να προκληθεί στα ζώα πρέπει να συγκρίνεται με τα αναμενόμενα οφέλη του έργου. Συνεπώς, στο πλαίσιο της διαδικασίας αδειοδότησης έργων που περιλαμβάνουν τη χρήση ζώντων ζώων, πρέπει να διενεργείται δεοντολογική αξιολόγηση ανεξάρτητα από τα υπεύθυνα για τη μελέτη πρόσωπα. Η αποτελεσματική υλοποίηση μιας δεοντολογικής αξιολόγησης πρέπει να επιτρέπει την κατάλληλη εκτίμηση της χρήσης οποιονδήποτε νέων επιστημονικών πειραματικών τεχνικών που μπορεί να ανακαλυφθούν.

Τροπολογία  24

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 39

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(39) Σε ορισμένες περιπτώσεις, λόγω της φύσης του έργου, του τύπου των ειδών που χρησιμοποιούνται και της πιθανότητας επίτευξης των επιθυμητών στόχων του έργου, είναι απαραίτητο να διενεργείται αναδρομική εκτίμηση. Δεδομένου ότι τα έργα μπορεί να διαφοροποιούνται σημαντικά όσον αφορά την πολυπλοκότητα και τη διάρκειά τους, καθώς και την αναμονή για την παραλαβή των αποτελεσμάτων, η απόφαση σχετικά με τη διενέργεια ή όχι αναδρομικής εκτίμησης πρέπει να λαμβάνει πλήρως υπόψη αυτές τις πτυχές.

(39) Σε ορισμένες περιπτώσεις, λόγω της φύσης του έργου, του τύπου των ειδών που χρησιμοποιούνται και της πιθανότητας επίτευξης των επιθυμητών στόχων του έργου, είναι ενδεχομένως απαραίτητο να διενεργείται αναδρομική εκτίμηση. Δεδομένου ότι τα έργα μπορεί να διαφοροποιούνται σημαντικά όσον αφορά την πολυπλοκότητα και τη διάρκειά τους, καθώς και την αναμονή για την παραλαβή των αποτελεσμάτων, η απόφαση σχετικά με τη διενέργεια ή όχι αναδρομικής εκτίμησης πρέπει να λαμβάνει πλήρως υπόψη αυτές τις πτυχές.

Τροπολογία  25

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 40

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(40) Προκειμένου να διασφαλιστεί η ενημέρωση του κοινού, είναι σημαντικό να διατίθενται δημοσίως αντικειμενικές πληροφορίες σχετικά με τα έργα που χρησιμοποιούν ζώντα ζώα. Η μορφή αυτών των πληροφοριών πρέπει να είναι τέτοια ώστε να μην παραβιάζει τα δικαιώματα κυριότητας ούτε να αποκαλύπτει εμπιστευτικές πληροφορίες. Ως εκ τούτου, οι εγκαταστάσεις πειραματισμού πρέπει να παρέχουν ανώνυμες μη τεχνικές περιλήψεις των εν λόγω έργων, οι οποίες θα περιλαμβάνουν τα αποτελέσματα τυχόν αναδρομικών εκτιμήσεων, και να καθιστούν δημόσια διαθέσιμες αυτές τις περιλήψεις.

(40) Προκειμένου να διασφαλιστεί η ενημέρωση του κοινού, είναι σημαντικό να διατίθενται δημοσίως αντικειμενικές πληροφορίες σχετικά με τα έργα που χρησιμοποιούν ζώντα ζώα. Η μορφή αυτών των πληροφοριών πρέπει να είναι τέτοια ώστε να μην παραβιάζει τα δικαιώματα κυριότητας ούτε να αποκαλύπτει εμπιστευτικές πληροφορίες. Ως εκ τούτου, οι εγκαταστάσεις πειραματισμού πρέπει να παρέχουν στην αρμόδια αρχή δεδομένα - τα οποία μπορεί να είναι ποιοτικά και/ή ποσοτικά - σχετικά με τη χρήση των ζώντων ζώων και να τα δημοσιοποιούν.

Τροπολογία  26

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 45

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(45) Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Επικύρωσης Εναλλακτικών Μεθόδων ιδρύθηκε στους κόλπους του Κοινού Κέντρου Ερευνών της Επιτροπής και συντονίζει την επικύρωση εναλλακτικών προσεγγίσεων στην Κοινότητα. Ωστόσο, διαπιστώνεται μια ολοένα και μεγαλύτερη ανάγκη για την ανάπτυξη νέων μεθόδων και για την υποβολή τους προς επικύρωση. Για να καταστούν διαθέσιμοι οι απαραίτητοι μηχανισμοί σε επίπεδο κρατών μελών, κάθε κράτος μέλος πρέπει να ορίσει ένα εργαστήριο αναφοράς για την επικύρωση εναλλακτικών μεθόδων. Τα κράτη μέλη πρέπει να ορίσουν εργαστήρια αναφοράς που είναι διαπιστευμένα σύμφωνα με την οδηγία 2004/10/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Φεβρουαρίου 2004 για την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων σχετικά με την εφαρμογή των αρχών ορθής εργαστηριακής πρακτικής και τον έλεγχο της εφαρμογής τους κατά τις δοκιμές των χημικών ουσιών, για να διασφαλίζεται η συνεκτική και συγκρίσιμη ποιότητα των αποτελεσμάτων.

(45) Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Επικύρωσης Εναλλακτικών Μεθόδων ιδρύθηκε στους κόλπους του Κοινού Κέντρου Ερευνών της Επιτροπής και συντονίζει την επικύρωση εναλλακτικών προσεγγίσεων στην Κοινότητα. Ωστόσο, διαπιστώνεται μια ολοένα και μεγαλύτερη ανάγκη για την ανάπτυξη νέων μεθόδων και για την υποβολή τους προς επικύρωση. Για να καταστούν διαθέσιμοι οι απαραίτητοι μηχανισμοί σε επίπεδο κρατών μελών, κάθε κράτος μέλος πρέπει να ορίσει ένα εργαστήριο αναφοράς για την επικύρωση εναλλακτικών μεθόδων. Τα κράτη μέλη πρέπει να ορίσουν εργαστήρια αναφοράς που είναι διαπιστευμένα σύμφωνα με την οδηγία 2004/10/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Φεβρουαρίου 2004 για την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων σχετικά με την εφαρμογή των αρχών ορθής εργαστηριακής πρακτικής και τον έλεγχο της εφαρμογής τους κατά τις δοκιμές των χημικών ουσιών, για να διασφαλίζεται η συνεκτική και συγκρίσιμη ποιότητα των αποτελεσμάτων. Επιπλέον, η αρμοδιότητα του Ευρωπαϊκού Κέντρου Επικύρωσης Εναλλακτικών Μεθόδων πρέπει να επεκταθεί ώστε να περιλάβει το συντονισμό και την προώθηση της ανάπτυξης και χρήσης εναλλακτικών μεθόδων αντί των πειραμάτων σε ζώα.

Τροπολογία  27

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 47

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(47) Οι τεχνικές και επιστημονικές εξελίξεις στη βιοϊατρική έρευνα μπορεί να είναι πολύ γρήγορες, όπως και οι εξελίξεις στις γνώσεις σχετικά με τους παράγοντες που επηρεάζουν την καλή διαβίωση των ζώων. Κατά συνέπεια, είναι απαραίτητο να προβλεφθεί η επανεξέταση της παρούσας οδηγίας. Η εν λόγω επανεξέταση πρέπει να εξετάζει, κατά προτεραιότητα όπου είναι δυνατό, το ενδεχόμενο αντικατάστασης της χρήσης ζώων, ιδιαίτερα των πρωτευόντων πλην του ανθρώπου, λαμβάνοντας υπόψη την πρόοδο της επιστήμης.

(47) Οι τεχνικές και επιστημονικές εξελίξεις στη βιοϊατρική έρευνα μπορεί να είναι πολύ γρήγορες, όπως και οι εξελίξεις στις γνώσεις σχετικά με τους παράγοντες που επηρεάζουν την καλή διαβίωση των ζώων. Κατά συνέπεια, είναι απαραίτητο να προβλεφθεί η επανεξέταση της παρούσας οδηγίας. Η εν λόγω επανεξέταση, η οποία βασίζεται στα αποτελέσματα των επιστημονικών μελετών που έχουν αξιολογηθεί από ομοτίμους του κλάδου, πρέπει να εξετάζει, κατά προτεραιότητα όπου είναι δυνατό, το ενδεχόμενο αντικατάστασης της χρήσης ζώων, ιδιαίτερα των πρωτευόντων πλην του ανθρώπου, λαμβάνοντας υπόψη την πρόοδο της επιστήμης.

Αιτιολόγηση

Μια τέτοια επανεξέταση μπορεί να αιτιολογείται μόνο βάσει επιστημονικών στοιχείων.

Τροπολογία  28

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 - παράγραφος 1 - εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται στις περιπτώσεις όπου ζώντα ζώα χρησιμοποιούνται ή προορίζονται να χρησιμοποιηθούν σε διαδικασίες, ή στις περιπτώσεις όπου εκτρέφονται ειδικά για να χρησιμοποιηθούν τα όργανα ή οι ιστοί τους για επιστημονικούς σκοπούς.

1. Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται στη στέγαση και την εκτροφή ζώων όπου ζώντα ζώα χρησιμοποιούνται ή προορίζονται να χρησιμοποιηθούν σε διαδικασίες, ή στις περιπτώσεις όπου εκτρέφονται ειδικά για να χρησιμοποιηθούν τα όργανα ή οι ιστοί τους για επιστημονικούς σκοπούς και καλύπτει όλες τις χρήσεις ζώων σε διαδικασίες που ενδέχεται να τους προξενήσουν πόνο, ταλαιπωρία, αγωνία ή μόνιμη βλάβη.

Αιτιολόγηση

Πρέπει να πραγματοποιείται έλεγχος της στέγασης και της εκτροφής όλων των ζώων που χρησιμοποιούνται σε πειράματα. Ωστόσο, η ενσωμάτωση της συνήθους εκτροφής και των ζώων που χρησιμοποιούνται για επιστημονικούς σκοπούς και θανατώνονται με μη βάναυσες μεθόδους στο πλαίσιο των απαιτήσεων αδειοδότησης και υποβολής εκθέσεων θα οδηγούσε σε σημαντική αύξηση των υποχρεώσεων αδειοδότησης και τήρησης αρχείων, και κατά συνέπεια του κόστους, χωρίς να προκύψει όφελος για την καλή μεταχείριση των ζώων.

Τροπολογία  29

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 - παράγραφος 1 - εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η εξάλειψη του πόνου, της ταλαιπωρίας, της αγωνίας ή της μόνιμης βλάβης με την αποτελεσματική χρήση αναισθητικών, αναλγητικών ή άλλων μεθόδων δεν συνεπάγεται την εξαίρεση της χρήσης ζώου σε διαδικασίες από το πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας.

Σε οιαδήποτε περίπτωση πόνου, ταλαιπωρίας, αγωνίας ή μόνιμης βλάβης, η εξάλειψή τους με την αποτελεσματική χρήση αναισθητικών, αναλγητικών ή άλλων μεθόδων δεν συνεπάγεται την εξαίρεση της χρήσης ζώου σε διαδικασίες από το πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας.

Τροπολογία  30

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 - παράγραφος 2 - στοιχείο (α)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(α) ζώντα σπονδυλωτά ζώα πλην του ανθρώπου, συμπεριλαμβανομένων των προνυμφών που τρέφονται ανεξάρτητα, των εμβρύων και των λοιπών εμβρυακών μορφών από το τελευταίο τρίτο της φυσιολογικής τους ανάπτυξης,

(α) ζώντα σπονδυλωτά ζώα πλην του ανθρώπου, συμπεριλαμβανομένων των προνυμφών που τρέφονται ανεξάρτητα, των εμβρύων και των λοιπών εμβρυακών μορφών ειδών θηλαστικών από το τελευταίο τρίτο της φυσιολογικής τους ανάπτυξης,

Αιτιολόγηση

Ορισμένα είδη ιχθύων και αμφιβίων παράγουν υψηλούς αριθμούς (άνω των 10.000 ανά θηλυκό) προνυμφών ή εμβρυακών μορφών. Η καταμέτρηση και καταγραφή των πληθυσμών αυτών αντιπροσωπεύει μεγάλο φόρτο εργασίας, και τα στατιστικά στοιχεία σχετικά με τον αριθμό των ζώων που χρησιμοποιούνται δεν καθίσταντο άνευ σημασίας για τα είδη αυτά.

Τροπολογία  31

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 - παράγραφος 2 - στοιχείο (β)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(β) ζώντα ασπόνδυλα ζώα, συμπεριλαμβανομένων των προνυμφών που τρέφονται ανεξάρτητα, τα οποία ανήκουν στα είδη που παρατίθενται στο παράρτημα I.

(β) ζώντα ασπόνδυλα ζώα τα οποία ανήκουν στα είδη των τάξεων που παρατίθενται στο παράρτημα I.

Τροπολογία  32

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 - παράγραφος 4 - εισαγωγή

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4. Η παρούσα οδηγία δεν εφαρμόζεται στις ακόλουθες περιπτώσεις:

4. Εκτός των γενικών ελέγχων στις εγκαταστάσεις εκτροφής, η παρούσα οδηγία δεν εφαρμόζεται στις ακόλουθες περιπτώσεις:

Τροπολογία  33

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 - παράγραφος 4 - στοιχείο δ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

δ) μη επεμβατικές πρακτικές.

δ) πρακτικές που δεν προκαλούν πόνο, ταλαιπωρία, αγωνία ή μόνιμη βλάβη.

Αιτιολόγηση

Η σημερινή διατύπωση είναι ασαφής και θα μπορούσε να οδηγήσει σε σύγχυση. Η τροπολογία προσδίδει στο άρθρο συνέπεια σε σχέση με το υπόλοιπο κείμενο.

Τροπολογία  34

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 - παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(1) «διαδικασία»: κάθε χρήση ζώου για πειραματικούς ή άλλους επιστημονικούς σκοπούς, με γνωστά ή άγνωστα αποτελέσματα, η οποία μπορεί να προκαλέσει πόνο, ταλαιπωρία, αγωνία ή μόνιμη βλάβη στο ζώο, συμπεριλαμβανομένης κάθε δράσης με σκοπό ή πιθανότητα να οδηγήσει στη γέννηση ζώου υπό τις συνθήκες αυτές ή στη δημιουργία νέας γενετικά τροποποιημένης κατηγορίας ζώων,

(1) «διαδικασία»: κάθε χρήση ζώου για πειραματικούς ή άλλους επιστημονικούς σκοπούς, με γνωστά ή άγνωστα αποτελέσματα, η οποία μπορεί να προκαλέσει ή να μην προκαλέσει πόνο, ταλαιπωρία, αγωνία ή μόνιμη βλάβη στο ζώο, και περιλαμβάνει κάθε δράση με σκοπό ή πιθανότητα να οδηγήσει στη γέννηση ζώου υπό τις συνθήκες αυτές ή στη δημιουργία νέας γενετικά τροποποιημένης κατηγορίας ζώων,

Τροπολογία  35

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – σημείο 6 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(6a) «αρμόδια αρχή»: η αρχή ή οι αρχές που ορίζει κάθε κράτος μέλος ως υπεύθυνη ή υπεύθυνες για την εποπτεία της εφαρμογής της παρούσας οδηγίας,

Τροπολογία  36

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 - σημείο 6 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(6β) «δεοντολογική προσέγγιση»: η προσέγγιση η οποία προηγείται του πειράματος και συνίσταται στην αξιολόγηση της επιστημονικής και κοινωνικής βασιμότητας της χρήσης ζώων, σε συνάρτηση με την υποχρέωση που έχει ο άνθρωπος να σέβεται τα ζώα ως ζώντα και ευαίσθητα όντα,

Αιτιολόγηση

Οι εν λόγω ορισμοί πρέπει να προστεθούν διότι αφορούν έννοιες οι οποίες βρίσκονται στο επίκεντρο της αδειοδότησης έργων.

Τροπολογία  37

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 - σημείο 6 γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(6γ) «αρμόδιο πρόσωπο»: κάθε πρόσωπο το οποίο θεωρείται αρμόδιο από ένα κράτος μέλος για την εκπλήρωση των καθηκόντων που περιγράφονται στην παρούσα οδηγία,

Τροπολογία  38

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 - σημείο 6 δ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(6δ) «εκτροφή»: κάθε δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτροφή και συντήρηση φαινοτυπικώς κανονικών ζώων για επιστημονικούς ή άλλους σκοπούς, η οποία όμως δεν συνιστά αφ' εαυτής πείραμα,

Τροπολογία  39

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 - σημείο 6 ε (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(6ε) «πρακτική»: κάθε μη πειραματική ή επιστημονική δραστηριότητα η οποία δεν συνιστά πείραμα,

Τροπολογία  40

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 - σημείο 6 στ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(6στ) «ορθώς αναισθητοποιημένα»: η απώλεια των αισθήσεων με τοπική ή γενική νάρκωση το ίδιο αποτελεσματική με εκείνη που χρησιμοποιείται στο πλαίσιο της ορθής κτηνιατρικής πρακτικής,

Τροπολογία  41

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 - σημείο 6 ζ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(6ζ) «πρωτόκολλο»: σειρά διαδικασιών που συνιστούν πείραμα με καθορισμένο στόχο,

Τροπολογία  42

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 - σημείο 6 η (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(6η) «ρυθμιζόμενη διαδικασία»: κάθε πειραματική ή άλλη επιστημονική διαδικασία η οποία ενδέχεται να προκαλέσει σε προστατευόμενο ζώο πόνο, ταλαιπωρία, αγωνία ή μόνιμη βλάβη,

Τροπολογία  43

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 - σημείο 6 θ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(6θ) «επαναχρησιμοποίηση»: η χρησιμοποίηση ενός ζώου που έχει ήδη χρησιμοποιηθεί σε διαδικασία, ενώ θα ήταν δυνατόν να χρησιμοποιηθεί ένα διαφορετικό ζώο το οποίο δεν έχει υποβληθεί μέχρι τότε σε καμία διαδικασία,

Τροπολογία  44

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 - σημείο 6 ι (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(6ι) «εμπιστευτικές πληροφορίες»: οι πληροφορίες των οποίων η κοινοποίηση άνευ συγκατάθεσης θα μπορούσε να βλάψει τα νόμιμα εμπορικά ή άλλα συμφέροντα του κατόχου τους ή τρίτου μέρους.

Τροπολογία  45

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 4 - παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Σε περίπτωση που υπάρχει μέθοδος δοκιμών η οποία δεν περιλαμβάνει τη χρήση ζώων και μπορεί να χρησιμοποιηθεί αντί μιας διαδικασίας, τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι χρησιμοποιείται η εναλλακτική μέθοδος.

1. Σε περίπτωση που υπάρχει μέθοδος δοκιμών, πειραματισμός ή άλλη επιστημονική δραστηριότητα, που δεν περιλαμβάνει τη χρήση ζώων και από επιστημονικής πλευράς αποτελεί ικανοποιητική μέθοδο ή δοκιμαστική στρατηγική για την επίτευξη του επιδιωκόμενου αποτελέσματος, μπορεί δε να χρησιμοποιηθεί αντί μιας διαδικασίας, τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι χρησιμοποιείται η εναλλακτική μέθοδος υπό την προϋπόθεση ότι η εναλλακτική μέθοδος δεν απαγορεύεται στο ενδιαφερόμενο κράτος μέλος. Στο πλαίσιο της παρούσας οδηγίας, μέθοδοι δοκιμών οι οποίες συνεπάγονται τη χρήση κυττάρων ανθρωπίνου εμβρύου και κυήματος δεν θεωρούνται εναλλακτικές.

Αιτιολόγηση

Ο όρος «δοκιμές» είναι απροσδιόριστος και στη συνήθη επιστημονική χρήση διαφέρει από την πειραματική έρευνα. Θα απέκλειε επίσης την κατάρτιση, την εκπαίδευση και τις ιατροδικαστικές έρευνες. Η φράση, υπό τη σημερινή της διατύπωση, υπονοεί ότι απαιτείται η χρήση εναλλακτικών μεθόδων χωρίς ζώα έστω και αν οι μέθοδοι αυτές είναι επιστημονικώς αβάσιμες. Τα κράτη μέλη είναι ελεύθερα να αποφασίζουν εάν- και υπό ποιους όρους - επιτρέπεται η χρήση κυττάρων ανθρωπίνου εμβρύου και κυήματος και εάν τέτοιες μέθοδοι δοκιμών μπορούν να θεωρούνται ως δεοντολογικώς αποδεκτές εναλλακτικές μέθοδοι αντί των πειραμάτων σε ζώα.

Τροπολογία  46

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 4 - παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

3α. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι παρέχεται χρηματοδότηση για την κατάρτιση και την έρευνα σε σχέση με επιστημονικώς ικανοποιητικές μεθόδους ή στρατηγικές δοκιμών χωρίς τη χρήση ζώων, καθώς και για την ανάπτυξη και εφαρμογή αυτών των μεθόδων και στρατηγικών.

Αιτιολόγηση

Αναγνωρίζοντας τον πρωταρχικό στόχο της οδηγίας, οι τροπολογίες στο άρθρο 4 σκοπό έχουν να καταστήσουν σαφή την υποχρέωση των κρατών μελών να επιδιώξουν, με ενέργειες της αρμόδιας αρχής, την επίτευξη του στόχου του άρθρου 4. Η υποχρέωση πρόβλεψης χρηματοδότησης για την κατάρτιση σχετικά με εναλλακτικές μεθόδους και για την προώθηση των μεθόδων αυτών διασφαλίζει την ταχύτερη δυνατή επίτευξη των στόχων της οδηγίας.

Τροπολογία  47

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 4 - παράγραφος 3 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

3β.Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι η αρμόδια αρχή, κατά την εξέταση της αδειοδότησης έργων, επιδιώκει την επίτευξη του στόχου της παραγράφου 1.

Τροπολογία  48

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 4 - παράγραφος 3 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

3γ. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι παρέχεται σε ενδιαφερόμενα πρόσωπα και σε ενδιαφερόμενες εγκαταστάσεις κατάρτιση σχετικά με τη χρήση επιστημονικώς ικανοποιητικών μεθόδων ή στρατηγικών δοκιμών χωρίς τη χρήση ζώων, και προωθούν αυτές τις μεθόδους ή στρατηγικές δοκιμών.

Τροπολογία  49

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 5 - παράγραφος 2 - στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

βα) βελτίωση των συνθηκών παραγωγής και της καλής μεταχείρισης των ζώων που εκτρέφονται για γεωργικούς σκοπούς.

Αιτιολόγηση

Είναι απαραίτητο να υπογραμμισθεί η σημασία των γεωργικών σκοπών στους τομείς της γεωργίας, της διατροφής και του περιβάλλοντος.

Τροπολογία  50

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 5 - παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(4α) προστασία της ανθρώπινης υγείας στο πλαίσιο της έκθεσης εργαζομένων ή καταναλωτών σε χημικές ουσίες·

Αιτιολόγηση

Ο σημερινός κατάλογος των διαδικασιών δεν περιλαμβάνει ρητώς μέτρα τα οποία είναι απαραίτητα για την προστασία της ανθρώπινης υγείας στο πλαίσιο της έκθεσης εργαζομένων και καταναλωτών σε χημικές ουσίες.

Τροπολογία  51

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 5 - παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(5) έρευνα με σκοπό την προστασία των ειδών,

(5) έρευνα με σκοπό την προστασία, την υγεία και την καλή μεταχείριση των ειδών,

Τροπολογία  52

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 6 - παράγραφος 1 - εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι τα ζώα θανατώνονται σε εξουσιοδοτημένη εγκατάσταση, από εξουσιοδοτημένο άτομο, με τον ελάχιστο πόνο, ταλαιπωρία ή αγωνία και, για τα είδη που παρατίθενται στο Παράρτημα V, με τη χρήση της κατάλληλης μη βάναυσης μεθόδου θανάτωσης όπως ορίζεται στο εν λόγω παράρτημα.

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι τα ζώα θανατώνονται σε εξουσιοδοτημένη εγκατάσταση, από εξουσιοδοτημένο άτομο, με τον ελάχιστο πόνο, ταλαιπωρία ή αγωνία και, για τα είδη που παρατίθενται στο Παράρτημα V, με τη χρήση κατάλληλης μη βάναυσης μεθόδου θανάτωσης όπως ορίζεται στο εν λόγω παράρτημα ή με τη χρήση άλλων μεθόδων οι οποίες, όπως έχει αποδειχθεί επιστημονικώς, είναι τουλάχιστον στον ίδιο βαθμό μη βάναυσες. Στην περίπτωση που είναι δυνατή και άμεσα διαθέσιμη μια λιγότερο βάναυση μέθοδος θανάτωσης, μπορεί να χρησιμοποιείται ακόμη και αν δεν περιλαμβάνεται στο Παράρτημα V..

Αιτιολόγηση

Όταν αναπτύσσονται λιγότερο βάναυσοι μέθοδοι θανάτωσης, η διάταξη αυτή επιτρέπει την άμεση χρήση τους χωρίς να παρέλθουν πολλά χρόνια έως ότου επικαιροποιηθεί το παράρτημα V.

Τροπολογία  53

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 6 - παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Οι αρμόδιες αρχές δύνανται να εγκρίνουν εξαιρέσεις από την παράγραφο 1 με το επιστημονικό επιχείρημα ότι ο σκοπός της διαδικασίας δεν μπορεί να επιτευχθεί με τη χρήση μη βάναυσης μεθόδου θανάτωσης.

2. Οι αρμόδιες αρχές δύνανται να εγκρίνουν εξαιρέσεις από την παράγραφο 1 με το επιστημονικό επιχείρημα ότι ο σκοπός της διαδικασίας δεν μπορεί να επιτευχθεί με τη χρήση μη βάναυσης μεθόδου θανάτωσης ή ότι έχουν αναπτυχθεί άλλες μέθοδοι που σέβονται περισσότερο τις απαιτήσεις περί προστασίας των ζώων. Με την επιφύλαξη τυχόν εξαιρέσεων, τα ζώα θανατώνονται με το ελάχιστο επίπεδο πόνου, ταλαιπωρίας και αγωνίας.

Τροπολογία  54

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 6 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 6 α

 

Εθνικά μέτρα

Η παρούσα οδηγία δεν εμποδίζει τα κράτη μέλη να εφαρμόζουν ή να θεσπίζουν αυστηρότερα εθνικά μέτρα που αποσκοπούν στη βελτίωση της καλής διαβίωσης και της προστασίας των ζώων που χρησιμοποιούνται για επιστημονικούς σκοπούς.

Τροπολογία  55

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 7 - παράγραφος 1 - στοιχείο β β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(ββ) τα χρησιμοποιούμενα ζώα εκτρέφονται, στο βαθμό του δυνατού, με σκοπό να χρησιμοποιηθούν σε πειράματα·

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να εξασφαλιστεί η προστασία των ζώων που καλύπτονται από τη Σύμβαση της Ουάσιγκτον για την Προστασία των Ειδών, πρέπει να μπορούν να χρησιμοποιούνται, όπου αυτό είναι δυνατό, ζώα που έχουν εκτραφεί ειδικά για το σκοπό αυτό.

Τροπολογία  56

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 8 - παράγραφος 1 - εισαγωγική πρόταση

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Τα πρωτεύοντα πλην του ανθρώπου δεν χρησιμοποιούνται στις διαδικασίες, με εξαίρεση τις διαδικασίες που πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:

1. Τα πρωτεύοντα πλην του ανθρώπου δεν χρησιμοποιούνται, λόγω του ιδιαιτέρως υψηλού επιπέδου νευροφυσιολογικής και νοητικής ανάπτυξής τους, στις διαδικασίες, με εξαίρεση τις διαδικασίες που πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:

Αιτιολόγηση

Αποφασιστικό κριτήριο για να εκτιμάται κατά πόσον απαιτείται ειδική προστασία ειδών ζώων στο πλαίσιο των πειραμάτων δεν είναι η συστηματική τους κατάταξη, αλλά το υψηλό νευροφυσιολογικό και νοητικό επίπεδο εξέλιξης των ζώων.

Τροπολογία  57

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 8 - παράγραφος 1 - στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α) η διαδικασία έχει είτε έναν από τους σκοπούς που αναφέρονται στο άρθρο 5 σημεία (1), (2) στοιχείο α), (3) και εφαρμόζεται για την αποφυγή, πρόληψη, διάγνωση ή θεραπεία κλινικών παθήσεων που απειλούν τη ζωή του ανθρώπου ή που προκαλούν σοβαρή αναπηρία, είτε τον σκοπό που αναφέρεται στο άρθρο 5 σημείο (5),

α) η διαδικασία έχει έναν από τους σκοπούς που αναφέρονται στο άρθρο 5 σημεία (1), (2) στοιχείο α), (3) ή σημείο 5·

Αιτιολόγηση

Δεν υφίσταται επιστημονική αιτιολόγηση για την ειδική κατάσταση που αναγνωρίζεται στα ΝΗΡ (πρωτεύοντα πλην του ανθρώπου)· για το λόγο αυτό πρέπει να επιτρέπεται η βασική έρευνα χωρίς να περιορίζεται στην επίτευξη ειδικών στόχων στο πλαίσιο των ιατρικών ερευνών. Πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ότι ευρωπαϊκές και διεθνείς οδηγίες έγκρισης ορίζουν ότι, όσον αφορά βιοτεχνολογικές δραστικές ουσίες, πρέπει να πραγματοποιούνται μελέτες στα ΝΗΡ, πριν αυτές δοκιμαστούν σε άνθρωπο. Η σημερινή διατύπωση θα δημιουργούσε προβλήματα για το σύνολο της βιομηχανίας βιοτεχνολογίας στην Ευρώπη κατά την ανάπτυξη νέων δραστικών ουσιών και θα ανάγκαζε την εν λόγω βιομηχανία να μετατοπίσει τις δραστηριότητες ανάπτυξης.

Τροπολογία  58

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 8 - παράγραφος 1 - στοιχείο (β)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(β) υπάρχει το επιστημονικό επιχείρημα ότι ο σκοπός της διαδικασίας δεν μπορεί να επιτευχθεί με τη χρήση άλλων ειδών από τα πρωτεύοντα πλην του ανθρώπου.

(β) ο αιτών προβάλλει το επιστημονικό και δεοντολογικό επιχείρημα, ότι ο σκοπός της διαδικασίας δεν μπορεί να επιτευχθεί με τη χρήση άλλων ειδών από τα πρωτεύοντα πλην του ανθρώπου.

Τροπολογία  59

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 8 - παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2α. Ανά διετία, και για πρώτη φορά δύο έτη μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας, η Επιτροπή, κατόπιν διαβούλευσης με τα κράτη μέλη, επανεξετάζει τη χρήση πρωτευόντων πλην του ανθρώπου σε διαδικασίες και δημοσιεύει τα σχετικά αποτελέσματα. Η επανεξέταση αναλύει τον αντίκτυπο των εξελίξεων στις τεχνολογικές και επιστημονικές γνώσεις καθώς και στις γνώσεις σχετικά με την καλή μεταχείριση των ζώων και θέτει στόχους για την εφαρμογή επικυρωμένων εναλλακτικών μεθόδων.

Αιτιολόγηση

Προστίθεται νέα παράγραφος η οποία προβλέπει ότι η Επιτροπή θα επανεξετάζει ανά διετία τη χρήση πρωτευόντων πλην του ανθρώπου σε διαδικασίες. Οι επανεξετάσεις θα πραγματοποιούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα προκειμένου να εξασφαλίζεται ότι η εφαρμογή της οδηγίας συμβαδίζει με τις τεχνολογικές και επιστημονικές εξελίξεις.

Τροπολογία  60

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 10 - παράγραφος 1 - εδάφιο -1 (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(-1) Πέντε έτη μετά την έναρξη ισχύος της οδηγίας, η Επιτροπή πραγματοποιεί αξιολόγηση της καλής μεταχείρισης των ζώων και μελέτη σκοπιμότητας σχετικά με την εφαρμογή των απαιτήσεων της παραγράφου 2.

Αιτιολόγηση

Πρέπει επομένως να πραγματοποιηθεί μελέτη σκοπιμότητας, κάτι που δεν έχει ακόμη θεσπισθεί. Μια καλύτερη εναλλακτική λύση θα ήταν να εξετασθεί κατά πόσον είναι σκόπιμη η δημιουργία αυτοδύναμων αποικιών εκτροφής που θα μπορούν να παρέχουν ζώα επαρκούς ποιότητας για την κάλυψη των ερευνητικών αναγκών της ΕΕ.

Τροπολογία  61

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 10 - παράγραφος 1 - εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Ωστόσο, αρχής γενομένης από τις ημερομηνίες που ορίζονται στο παράρτημα III, τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τα πρωτεύονταν πλην του ανθρώπου τα οποία παρατίθενται στο εν λόγω παράρτημα μπορούν να χρησιμοποιούνται σε διαδικασίες μόνο στις περιπτώσεις όπου γεννήθηκαν από πρωτεύοντα πλην του ανθρώπου τα οποία έχουν εκτραφεί σε συνθήκες αιχμαλωσίας.

Στις περιπτώσεις που διαπιστώνεται η σκοπιμότητα, αρχής γενομένης από τις ημερομηνίες που ορίζονται στο παράρτημα III και υπό το πρίσμα της αξιολόγησης που αναφέρεται στην παράγραφο 1, τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τα πρωτεύοντα πλην του ανθρώπου τα οποία παρατίθενται στο εν λόγω παράρτημα μπορούν να χρησιμοποιούνται σε διαδικασίες μόνο στις περιπτώσεις που προέρχονται από αυτοδύναμες αποικίες εκτροφής.

Τροπολογία  62

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 10 - παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Οι αρμόδιες αρχές δύνανται να εγκρίνουν εξαιρέσεις από την παράγραφο 1 με βάση επιστημονικά επιχειρήματα.

2. Οι αρμόδιες αρχές δύνανται να εγκρίνουν εξαιρέσεις από την παράγραφο 1 για κτηνιατρικούς λόγους που συνδέονται με την καλή μεταχείριση των ζώων ή για επιστημονικούς λόγους.

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να αναφέρονται και κτηνιατρικοί λόγοι δεδομένου ότι οι ειδικοί είναι σε θέση να αξιολογήσουν όλα τα κριτήρια τα οποία συνδέονται με την καλή μεταχείριση των ζώων.

Τροπολογία  63

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 11 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 11α

 

Εκπαίδευση και κατάρτιση

 

Πτώματα, ιστοί και όργανα ζώων μπορούν να χρησιμοποιούνται στην ανώτερη εκπαίδευση και κατάρτιση μόνον εάν προέρχονται από ζώα τα οποία έχουν θανατωθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. .../2009 του Συμβουλίου [σχετικά με την προστασία των ζώων κατά τη θανάτωσή τους]1.

 

1 ΕΕ L .... [COM(2008)0553].

Τροπολογία  64

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 12 - παράγραφος 1 - εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι διαδικασίες εκτελούνται πάντα σε εγκαταστάσεις πειραματισμού.

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι διαδικασίες εκτελούνται πάντα σε εγκαταστάσεις όπως ορίζονται στο άρθρο 3.

Τροπολογία  65

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 14 - παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι όλες οι διαδικασίες εκτελούνται υπό συνθήκες γενικής ή τοπικής αναισθησίας.

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, κατά περίπτωση, όλες οι διαδικασίες εκτελούνται υπό συνθήκες γενικής ή τοπικής αναισθησίας ή με τη χρήση άλλων μεθόδων που μπορούν να ανακουφίσουν τον πόνο ή να ελαχιστοποιήσουν την ταλαιπωρία.

Αιτιολόγηση

Η αναισθησία είναι κατάλληλη για ένα πολύ μικρό αριθμό διαδικασιών και ως εκ τούτου δεν θα ήταν σκόπιμο να προβλέπεται η αναισθησία ως βασική απαίτηση. Η έκφραση «κατά περίπτωση» είναι αναγκαία προκειμένου να διευκρινισθεί ότι δεν εφαρμόζεται σε όλες τις διαδικασίες κάποια μορφή στρατηγικής για την ανακούφιση του πόνου (π.χ. στις περισσότερες διαδικασίες στις οποίες δεν προκαλείται ούτως ή άλλως πόνος).

Τροπολογία  66

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 14 - παράγραφος 2 - στοιχείο (γα) (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(γα) αν τα αναλγητικά χρησιμοποιούνται για την πρόληψη ή τον έλεγχο πιθανώς έντονου πόνου.

Αιτιολόγηση

Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις όπου ο πόνος ελέγχεται καταλλήλως με τη χρήση αναλγητικών και όχι αναισθητικών φαρμάκων.

Τροπολογία  67

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 14 - παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Αν η διαδικασία εκτελείται χωρίς αναισθησία, χρησιμοποιούνται αναλγητικά ή άλλες κατάλληλες μέθοδοι που διασφαλίζουν ότι προκαλείται ο ελάχιστος δυνατός αναπόφευκτος πόνος, ταλαιπωρία ή αγωνία.

3. Αν η διαδικασία εκτελείται χωρίς αναισθησία, χρησιμοποιούνται αναλγητικά ή άλλες κατάλληλες μέθοδοι, όποτε αυτό είναι ευεργετικό για το ζώο, που διασφαλίζουν ότι προκαλείται ο ελάχιστος δυνατός αναπόφευκτος πόνος, ταλαιπωρία ή αγωνία.

Τροπολογία  68

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 14 - παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5. Σε ένα ζώο, στο οποίο μπορεί να προκληθεί έντονος πόνος μετά το πέρας της δράσης της αναισθησίας, χορηγούνται προληπτικά και μετεγχειρητικά αναλγητικά ή εφαρμόζονται άλλες κατάλληλες μέθοδοι για την ανακούφιση του πόνου, με την προϋπόθεση ότι αυτή η αγωγή είναι συμβατή με το σκοπό της διαδικασίας. Σε περίπτωση που η αγωγή με αναλγητικά δεν είναι εφικτή, το ζώο θανατώνεται αμέσως με μη βάναυση μέθοδο.

5. Σε ένα ζώο, στο οποίο μπορεί να προκληθεί πόνος μετά το πέρας της δράσης της αναισθησίας, χορηγούνται προληπτικά και μετεγχειρητικά αναλγητικά ή εφαρμόζονται άλλες κατάλληλες μέθοδοι για την ανακούφιση του πόνου, με την προϋπόθεση ότι αυτή η αγωγή είναι συμβατή με το σκοπό της διαδικασίας. Σε περίπτωση που η αγωγή με αναλγητικά δεν είναι εφικτή, το ζώο θανατώνεται αμέσως με μη βάναυση μέθοδο.

Αιτιολόγηση

Δεν είναι αναγκαίο να συμπεριληφθεί ο όρος «έντονος», δεδομένου ότι πρόκειται για τυπική μετεγχειρητική πρακτική και οι εξαιρέσεις καλύπτονται ήδη. Η συνήθης προ- και μετεγχειρητική διαδικασία εφαρμόζεται όταν δεν υπάρχει κίνδυνος πόνου.

Τροπολογία  69

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 15 - παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι όλες οι διαδικασίες κατατάσσονται ως «έως ήπιες», «μέτριες», «βαριές» ή «χωρίς ανάνηψη», με κριτήριο τη διάρκεια και την ένταση του ενδεχόμενου πόνου, ταλαιπωρίας, αγωνίας ή μόνιμης βλάβης, τη συχνότητα της παρέμβασης, τη στέρηση των ηθολογικών αναγκών, καθώς και τη χρήση αναισθησίας ή αναλγησίας ή αμφότερων.

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι όλες οι διαδικασίες κατατάσσονται ως «έως ήπιες», «μέτριες» ή «βαριές» σύμφωνα με το Παράρτημα VIIa.

Αιτιολόγηση

Πρέπει να καθορισθούν κριτήρια για την ταξινόμηση των διαδικασιών. Δεδομένου ότι στο σχέδιο οδηγίας, υπό τη σημερινή του μορφή, δεν περιλαμβάνεται ορισμός των βαθμών δριμύτητας, είναι αδύνατο να ερμηνευτεί ο αντίκτυπος άλλων άρθρων της οδηγίας. Έχει ουσιαστική σημασία να επιτευχθεί άμεση συμφωνία επί αυτών των ορισμών, ούτως ώστε να μπορούν να ερμηνευθούν ορθά οι συναφείς όροι της οδηγίας.

Τροπολογία  70

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 15 - παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι διαδικασίες που κατατάσσονται ως «βαριές» δεν εκτελούνται αν ο πόνος, η ταλαιπωρία ή η αγωνία ενδέχεται να έχουν παρατεταμένη διάρκεια.

2. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι διαδικασίες που κατατάσσονται ως «βαριές» αιτιολογούνται επιστημονικώς και ελέγχονται από δεοντολογικής πλευράς, αν ο πόνος, η ταλαιπωρία ή η αγωνία ενδέχεται να έχουν παρατεταμένη διάρκεια. Οι διαδικασίες αυτές πρέπει να έχουν έκτακτο χαρακτήρα και να υπόκεινται σε ιδιαίτερη ανάλυση βλάβης - οφέλους, καθώς και σε λεπτομερή έλεγχο εκ μέρους της αρμόδιας αρχής.

Αιτιολόγηση

Η απαγόρευση των παρατεταμένων «βαριών» διαδικασιών φαίνεται ότι αποκλείει όλες τις διαδικασίες που ταξινομούνται ως «βαριές» και θα μπορούσε να είναι εξαιρετικά περιοριστική.

Τροπολογία  71

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 15 - παράγραφος 4 - εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4. Τα κριτήρια ταξινόμησης των διαδικασιών καθορίζονται από την Επιτροπή.

4. Εντός 12 μηνών από την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας, η Επιτροπή συμπληρώνει τα κριτήρια ταξινόμησης των διαδικασιών , όπως αναφέρονται στο Παράρτημα VIIa, βάσει διεθνών ταξινομήσεων και σύμφωνα με τις βέλτιστες πρακτικές που έχουν αναπτυχθεί εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αιτιολόγηση

Το Παράρτημα VIIa αποτελεί ένα γενικό πλαίσιο. Πρέπει να αναπτυχθούν ακριβέστερες κατευθυντήριες γραμμές που θα διέπουν την ταξινόμηση των διαδικασιών.

Τροπολογία  72

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 16 - εισαγωγή

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι ένα ζώο που έχει ήδη χρησιμοποιηθεί σε μια διαδικασία, μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί σε μια νέα διαδικασία - ενώ θα ήταν δυνατόν να χρησιμοποιηθεί ένα διαφορετικό ζώο το οποίο δεν έχει υποβληθεί μέχρι τότε σε καμία διαδικασία - μόνο όταν πληρούνται όλες οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι ένα ζώο το οποίο έχει ήδη υποβληθεί σε μια διαδικασία, μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί σε μεταγενέστερες και χωρίς σχέση με την προηγούμενη διαδικασίες - ενώ θα ήταν δυνατόν να χρησιμοποιηθεί αντ' αυτού ένα διαφορετικό ζώο το οποίο δεν έχει υποβληθεί μέχρι τότε σε προπαρασκευαστική ή άλλη διαδικασία - μόνο όταν πληρούνται όλες οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

Αιτιολόγηση

Η διατύπωση δεν διευκρινίζει επαρκώς τη σημαντική διάκριση μεταξύ της «συνεχιζόμενης χρήσης» προπαρασκευασμένων ζώων που μπορούν και θα έπρεπε (με βάση το τρίπτυχο: αντικατάσταση, μείωση και βελτίωση) να χρησιμοποιούνται περισσότερες φορές και της «επαναχρησιμοποίησης» σε μια εντελώς νέα διαδικασία. Πρόκειται για ένα αρκετά σημαντικό σημείο για το οποίο απαιτείται να υπάρχει απόλυτη σαφήνεια.

Τροπολογία  73

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 16 - παράγραφος 1 - στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α) η προηγούμενη διαδικασία κατατάσσεται ως «έως ήπια»,

α) η προηγούμενη διαδικασία κατατάσσεται ως «έως μέτρια»,

Τροπολογία  74

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 16 - παράγραφος 1 - στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ) η επόμενη διαδικασία κατατάσσεται ως «έως ήπια» ή «χωρίς ανάνηψη».

γ) η επόμενη διαδικασία κατατάσσεται ως «έως μέτρια» ή «χωρίς ανάνηψη». Η επανειλημμένη χρήση του ζώου συνοδεύεται από κτηνιατρικές εξετάσεις.

Τροπολογία  75

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 16 - παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1, η αρμόδια αρχή, με βάση επιστημονικά επιχειρήματα, μπορεί να επιτρέψει την επαναχρησιμοποίηση ενός ζώου, υπό την προϋπόθεση ότι το ζώο δεν χρησιμοποιείται πάνω από μια φορά μετά την υποβολή του σε διαδικασία που προκαλεί έντονο πόνο, αγωνία ή ανάλογη ταλαιπωρία και ότι η επόμενη διαδικασία κατατάσσεται ως «έως ήπια» ή ως «χωρίς ανάνηψη».

2. Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1, η αρμόδια αρχή, με βάση επιστημονικά επιχειρήματα, μπορεί να επιτρέψει την επαναχρησιμοποίηση ενός ζώου στις περιπτώσεις όπου η προηγούμενη διαδικασία στην οποία υπεβλήθη το ζώο κατατάσσεται ως «έως μέτρια» και η επόμενη διαδικασία κατατάσσεται ως «έως μέτρια» ή ως «χωρίς ανάνηψη».

Αιτιολόγηση

Ο ισχύων περιορισμός θα έχει ως αποτέλεσμα τη δραματική αύξηση του αριθμού των ζώων που χρησιμοποιούνται για πειραματικούς σκοπούς.

Τροπολογία  76

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 17 - παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Ένα ζώο θανατώνεται με μη βάναυση μέθοδο αν εκτιμάται ότι θα συνεχίσει να βιώνει πόνο ή αγωνία.

3. Μετά το πέρας μιας εξουσιοδοτημένης διαδικασίας, ένα ζώο θανατώνεται με μη βάναυση μέθοδο αν εκτιμάται ότι θα συνεχίσει να βιώνει πόνο ή αγωνία.

Αιτιολόγηση

Δεν είναι σαφές εάν ο έλεγχος αναφέρεται μόνο στο πέρας μιας εξουσιοδοτημένης διαδικασίας ή εάν οιοδήποτε επίπεδο χρόνιου πόνου θα μπορούσε να προκαλέσει τον τερματισμό της διαδικασίας αυτής.

Τροπολογία  77

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα κράτη μέλη αναπτύσσουν προγράμματα για την κοινή χρήση οργάνων και ιστών των ζώων που θανατώνονται με μη βάναυση μέθοδο.

Τα κράτη μέλη ενθαρρύνουν την ανάπτυξη προγραμμάτων για την κοινή χρήση οργάνων και ιστών των ζώων που θανατώνονται με μη βάναυση μέθοδο.

Τροπολογία  78

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 19 - εισαγωγική πρόταση

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέψουν την απελευθέρωση ή τον επαναπατρισμό των ζώων που χρησιμοποιούνται ή προορίζονται να χρησιμοποιηθούν σε διαδικασίες, εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

Τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέψουν την απελευθέρωση των ζώων που χρησιμοποιούνται ή προορίζονται να χρησιμοποιηθούν σε διαδικασίες στον αρχικό τους βιότοπο, την επιστροφή τους σε σύστημα εκτροφής κατάλληλο για το είδος τους ή τον επαναπατρισμό τους, εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

Αιτιολόγηση

Θα ήταν ενδεχομένως σκόπιμο να αφήνονται ελεύθερα τα άγρια και άλλα ζώα (όπως οι νυχτερίδες και τα ελάφια) που χρησιμοποιούνται για να μελετηθεί η συμπεριφορά, η διατήρηση και το περιβάλλον τους, με την επιφύλαξη διενέργειας αξιολόγησης στο πλαίσιο του δεοντολογικού ελέγχου. Τα γεωργικά ζώα (όπως γαλακτοφόρες αγελάδες, χοίροι κλπ) πρέπει να επιστρέφουν σε τυπικό σύστημα εκτροφής.

Τροπολογία  79

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 19 - στοιχείο (γ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(γ) έχει ληφθεί η μέγιστη δυνατή φροντίδα για την καλή διαβίωση του ζώου.

(γ) έχει ληφθεί η μέγιστη δυνατή φροντίδα για την καλή διαβίωση του ζώου, συμπεριλαμβανομένης αξιολόγησης της συμπεριφοράς του ζώου και της ικανότητάς του να προσαρμόζεται σε λίαν μεταβλητές περιβαλλοντικές συνθήκες.

Τροπολογία  80

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 19 – στοιχείο 4α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(γα) δεν πρόκειται για γενετικώς τροποποιημένα πειραματόζωα ούτε για πρωτεύοντα πλην του ανθρώπου.

Αιτιολόγηση

Δεν πρέπει να προβλέπεται ως γενική απαίτηση η απελευθέρωση πειραματόζωων στη φύση ή ως οικόσιτων ζώων. Από τη μια πλευρά, μια τέτοια προσέγγιση αντίκειται σε οιοδήποτε αίσθημα ευθύνης προς το πειραματόζωο. Επιπλέον, μια τέτοια απαίτηση δεν θα συμφωνούσε με τις κατευθυντήριες γραμμές της γερμανικής νομοθεσίας σχετικά με τα ζώα και τη διατήρηση της φύσης.

Τροπολογία  81

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 20 - παράγραφος 1 - εισαγωγική πρόταση

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τα άτομα διαθέτουν άδεια από την αρμόδια αρχή πριν προβούν σε κάποια από τις ακόλουθες ενέργειες:

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τα άτομα διαθέτουν άδεια από την αρμόδια αρχή ή την εξουσιοδοτημένη αρχή πριν προβούν σε κάποια από τις ακόλουθες ενέργειες:

Αιτιολόγηση

Η αρμόδια αρχή πρέπει να μπορεί να μεταβιβάζει την αδειοδοτική εξουσία της. Τούτο συμβαίνει σε πολλά κράτη μέλη. Η οδηγία πρέπει να σέβεται την οργάνωση των εθνικών συστημάτων αδειοδότησης.

Τροπολογία  82

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 20 - παράγραφος 2 - εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, για τους σκοπούς της αδειοδότησης, τα άτομα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 διαθέτουν την κατάλληλη εκπαίδευση και κατάρτιση και έχουν επιδείξει την απαιτούμενη επάρκεια.

2. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, για τους σκοπούς της αδειοδότησης, τα άτομα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 διαθέτουν την κατάλληλη κτηνιατρική ή επιστημονική εκπαίδευση και κατάρτιση και διαθέτουν στοιχεία που αποδεικνύουν την απαιτούμενη επάρκεια.

Αιτιολόγηση

Για λόγους σαφήνειας πρέπει να αποφεύγεται η απαίτηση εκτέλεσης της διαδικασίας απλώς για να αποδειχθεί η επάρκεια.

Τροπολογία  83

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 20 - παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Οι άδειες όλων των προσώπων χορηγούνται για περιορισμένη χρονική περίοδο η οποία δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι η ανανέωση μιας άδειας χορηγείται μόνο εφόσον το άτομο επιδείξει την απαιτούμενη επάρκεια.

3. Οι άδειες όλων των προσώπων χορηγούνται για περιορισμένη χρονική περίοδο η οποία δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι η ανανέωση μιας άδειας χορηγείται μόνο εφόσον το άτομο διαθέτει στοιχεία που αποδεικνύουν την απαιτούμενη επάρκεια Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν την αμοιβαία αναγνώριση των προσόντων των σχετικών με την εκπαίδευση και την κατάρτιση, καθώς και των αδειών για την εκτέλεση καθορισμένων διαδικασιών.

Αιτιολόγηση

Η λέξη «επιδεικνύω» υπονοεί, από επιστημονικής απόψεως, τη διενέργεια πρακτικής εξέτασης. Αν και είναι απολύτως λογικό να ζητείται από εκείνους που υποβάλλουν αίτηση για πρώτη φορά να «επιδεικνύουν» την επάρκειά τους, δεν θα ήταν σκόπιμο από πρακτικής πλευράς να υποχρεούνται όλοι όσοι ζητούν ανανέωση της αδείας να «επιδεικνύουν» την επάρκειά τους. Η αμοιβαία αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων είναι πολύ σημαντική για την υποστήριξη της ελεύθερης κυκλοφορίας εργαστηριακών επιστημόνων με υψηλά προσόντα. Τούτο θα ενισχύσει επίσης τις ευκαιρίες για την υλοποίηση έργων που βασίζονται στη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών.

Τροπολογία  84

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 22 - παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Σε περίπτωση που μια εγκατάσταση δεν τηρεί πλέον τις απαιτήσεις που καθορίζονται στην παρούσα οδηγία, η αρμόδια αρχή αναστέλλει ή ανακαλεί την άδειά της.

1. Σε περίπτωση που μια εγκατάσταση δεν τηρεί πλέον τις απαιτήσεις που καθορίζονται στην παρούσα οδηγία, η αρμόδια αρχή έχει την εξουσία να αναστέλλει ή να ανακαλεί την άδειά της, ή να λαμβάνει τα δέοντα διορθωτικά μέτρα ή να απαιτεί τη λήψη αυτών των μέτρων. Προβλέπονται κατάλληλες διαδικασίες βάσει των οποίων οι κάτοχοι των αδειών μπορούν να ασκούν προσφυγή κατά των αποφάσεων αυτών.

Αιτιολόγηση

Όλες οι εγκαταστάσεις ενδέχεται κάποια χρονική στιγμή να μην ικανοποιούν κάποιες πτυχές των απαιτήσεων, συνήθως πτυχές ήσσονος σημασίας και τεχνικού χαρακτήρα. Για το λόγο αυτό, η αρμόδια αρχή πρέπει να έχει τη δυνατότητα να επιλέγει την πλέον κατάλληλη δράση για να εξασφαλίσει την καλή μεταχείριση των ζώων και να διαθέτει τη διακριτική ευχέρεια να αποφασίζει κατά πόσον θα επιβληθούν κυρώσεις ή όχι. Ο κάτοχος της αδείας πρέπει να έχει το δικαίωμα προσφυγής κατά οιασδήποτε τέτοιας απόφασης που λαμβάνει η αρμόδια αρχή.

Τροπολογία  85

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 23 - παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Ο σχεδιασμός, η κατασκευή και η μέθοδος λειτουργίας των χώρων και του εξοπλισμού που αναφέρονται στην παράγραφο 1 διασφαλίζουν ότι οι διαδικασίες εκτελούνται όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικά, παρέχοντας συνεπή αποτελέσματα με τη χρήση του ελάχιστου δυνατού αριθμού ζώων και προκαλώντας τους τον ελάχιστο δυνατό πόνο, ταλαιπωρία, αγωνία ή μόνιμη βλάβη.

2. Ο σχεδιασμός, η κατασκευή και η μέθοδος λειτουργίας των χώρων και του εξοπλισμού που αναφέρονται στην παράγραφο 1 διασφαλίζουν ότι οι διαδικασίες εκτελούνται όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικά, με τη χρήση του ελάχιστου δυνατού αριθμού ζώων και προκαλώντας τους τον ελάχιστο δυνατό πόνο, ταλαιπωρία, αγωνία ή μόνιμη βλάβη.

Τροπολογία  86

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 24 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2a. με την επιφύλαξη του γενικού χαρακτήρα της παραγράφου 1, κάθε εγκατάσταση εκτροφής, προμήθειας και πειραματισμού διασφαλίζει ότι τουλάχιστον ένα καταρτισμένο πρόσωπο είναι διαθέσιμο ανά πάσα στιγμή για να μεριμνά για την καλή διαβίωση των ζώων

Αιτιολόγηση

Είναι φανερό ότι ζώα που υποβάλλονται σε επεμβατικές διαδικασίες μπορεί να χρειάζονται φροντίδα (κτηνιατρική ή άλλη) ανά πάσα στιγμή καθ’ όλο το εικοσιτετράωρο. Δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί πότε μπορεί να προκύψει ανάγκη φροντίδας ούτε να περιοριστεί στο πλαίσιο ωρών εργασίας. Οι κατευθυντήριες γραμμές της επαγγελματικής κτηνιατρικής πρακτικής ορίζουν ότι κτηνίατροι πρέπει να είναι διαθέσιμοι σε εικοσιτετράωρη βάση για την κάλυψη επειγόντων περιστατικών για όλους τους πελάτες τους. Σε εργαστηριακό πλαίσιο, όπως και σε άλλα πλαίσια, τούτο επιβάλλει να υπάρχει κάποιος που εκ των πραγμάτων είναι σε θέση να καλέσει τον κτηνίατρο.

Τροπολογία  87

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 25 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Το μόνιμο όργανο δεοντολογικού ελέγχου απαρτίζεται από τον επίσημο κτηνίατρο, τον(τους) υπεύθυνο(ους) για την καλή μεταχείριση και φροντίδα των ζώων στην εγκατάσταση και, αν πρόκειται για εγκατάσταση πειραματισμού, ένα επιστημονικό μέλος.

2. Το μόνιμο όργανο δεοντολογικού ελέγχου απαρτίζεται τουλάχιστον από τον επίσημο κτηνίατρο, τον(τους) υπεύθυνο(ους) για την καλή μεταχείριση και φροντίδα των ζώων στην εγκατάσταση και, αν πρόκειται για εγκατάσταση πειραματισμού, ένα επιστημονικό μέλος και ένα πρόσωπο με πείρα στην εφαρμογή των αρχών της αντικατάστασης, της μείωσης και της βελτίωσης.

Τροπολογία  88

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 26 – παράγραφος 1 – εισαγωγική πρόταση

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Το μόνιμο όργανο δεοντολογικού ελέγχου αναλαμβάνει τα εξής καθήκοντα:

1. Έχοντας υπόψη τους στόχους της παρούσας οδηγίας, και συγκεκριμένα το άρθρο 4, το μόνιμο όργανο δεοντολογικού ελέγχου αναλαμβάνει τα εξής καθήκοντα:

Αιτιολόγηση

Σκοπός είναι να διασφαλισθεί ότι το μόνιμο όργανο δεοντολογικού ελέγχου εκτελεί τα καθήκοντά του λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τους πρωταρχικούς στόχους της οδηγίας.

Τροπολογία  89

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 26 - παράγραφος 1 - στοιχείο δ) - εισαγωγή

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

δ) επανεξετάζει σε ετήσια βάση όλα τα έργα διάρκειας άνω των 12 μηνών, εστιάζοντας ιδιαίτερα στα εξής:

δ) επανεξετάζει σε ετήσια βάση όλα τα έργα που κατατάσσονται ως «βαριά» ή έργα στα οποία χρησιμοποιούνται πρωτεύοντα πλην του ανθρώπου και ανά τριετία όλα τα υπόλοιπα έργα διάρκειας άνω των 12 μηνών, εστιάζοντας ιδιαίτερα στα εξής:

Αιτιολόγηση

Κάθε μεγάλο πανεπιστήμιο εκτελεί κατά κανόνα περισσότερα από 300 ξεχωριστά έργα. Η επανεξέταση εκάστου σε ετήσια βάση θα αποτελούσε καθήκον πλήρους απασχόλησης για το όργανο δεοντολογικού ελέγχου και θα απαιτούσε τόσο πολύ χρόνο ώστε τα διορισμένα μέλη του σώματος αυτού να μην είναι σε θέση να ανταπεξέλθουν στα κύρια καθήκοντά τους με δυσμενείς συνέπειες τόσο για την καλή μεταχείριση των ζώων όσο και για την επιστήμη.

Τροπολογία  90

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 26 - παράγραφος 1 - στοιχείο δ) - παύλα 2α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

- την επιστημονική πρόοδο του έργου

Τροπολογία  91

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 26 - παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τα αρχεία που περιέχουν τυχόν συμβουλές προς την εγκατάσταση από το μόνιμο όργανο δεοντολογικού ελέγχου, καθώς και τις αποφάσεις που λαμβάνονται, φυλάσσονται δεόντως. Τα αρχεία υποβάλλονται στην αρμόδια αρχή μετά από σχετικό αίτημα.

2. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τα αρχεία που περιέχουν τυχόν συμβουλές προς την εγκατάσταση από το μόνιμο όργανο δεοντολογικού ελέγχου, καθώς και τις αποφάσεις που λαμβάνονται, φυλάσσονται δεόντως. Τα αρχεία διατίθενται στην αρμόδια αρχή μετά από σχετικό αίτημα. Τα κράτη μέλη αποδίδουν ιδιαίτερη προσοχή στη συλλογή, αντιπαραβολή και δημοσίευση των αρχείων που αφορούν έργα τα οποία κατατάσσονται ως «βαριά» ή έργα στα οποία χρησιμοποιούνται πρωτεύοντα πλην του ανθρώπου προκειμένου να παρέχονται πληροφορίες που μπορούν να βελτιώσουν την καλή μεταχείριση των ζώων και να προωθήσουν τις αρχές της αντικατάστασης, της μείωσης και της βελτίωσης.

Τροπολογία  92

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 27 - παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι εγκαταστάσεις εκτροφής και προμήθειας που στεγάζουν πρωτεύοντα πλην του ανθρώπου ακολουθούν στρατηγική για την αύξηση της αναλογίας των ζώων που γεννήθηκαν από πρωτεύοντα πλην του ανθρώπου τα οποία έχουν εκτραφεί σε συνθήκες αιχμαλωσίας.

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι εγκαταστάσεις εκτροφής και προμήθειας της ΕΕ που στεγάζουν πρωτεύοντα πλην του ανθρώπου ακολουθούν στρατηγική για την αύξηση της αναλογίας των ζώων που γεννήθηκαν από πρωτεύοντα πλην του ανθρώπου τα οποία έχουν εκτραφεί σε συνθήκες αιχμαλωσίας. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες επιτρέπεται η χρήση πρωτευόντων πλην του ανθρώπου, η Επιτροπή και τα κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για τη διασφάλιση κατάλληλων συνθηκών μεταφοράς.

Αιτιολόγηση

Η ΕΕ δεν έχει δικαιοδοσία να ελέγχει προμηθευτές από τρίτες χώρες. Επιπλέον, η μεταφορά πρωτευόντων πλην του ανθρώπου μπορεί να προκαλέσει ανησυχίες· για το λόγο αυτό, η ΕΕ πρέπει να στηρίξει τη μεταφορά των ειδών αυτών υπό τις βέλτιστες συνθήκες. Πέραν αυτού, μια κοινή στρατηγική για την εξασφάλιση της απαραίτητης ανάπτυξης πρωτευόντων πλην του ανθρώπου στην ευρωπαϊκή επικράτεια θα ενίσχυε την αποτελεσματικότητα της υπό εξέταση οδηγίας.

Τροπολογία  93

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 27 - παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Οι εγκαταστάσεις που αποκτούν πρωτεύοντα πλην του ανθρώπου προσκομίζουν στοιχεία στην αρμόδια αρχή, μετά από σχετικό αίτημα, τα οποία αποδεικνύουν ότι η εγκατάσταση που προμήθευσε τα ζώα ακολουθεί στρατηγική εκτροφής.

2. Οι εγκαταστάσεις της ΕΕ που αποκτούν πρωτεύοντα πλην του ανθρώπου προσκομίζουν στοιχεία στην αρμόδια αρχή, μετά από σχετικό αίτημα, τα οποία αποδεικνύουν ότι η εγκατάσταση που προμήθευσε τα ζώα ακολουθεί στρατηγική εκτροφής.

Τροπολογία  94

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 29 - παράγραφος 1 - εισαγωγή

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι όλες οι εγκαταστάσεις εκτροφής, προμήθειας και πειραματισμού τηρούν αρχεία με τα παρακάτω στοιχεία:

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν, στο μέτρο του δυνατού, ότι όλες οι εγκαταστάσεις εκτροφής, προμήθειας και πειραματισμού τηρούν αρχεία με τα παρακάτω στοιχεία:

Αιτιολόγηση

Η διάταξη αυτή είναι δύσκολο να εφαρμοστεί για κάθε ζώο, όπως επί παραδείγματι στην περίπτωση των τρωκτικών.

Τροπολογία  95

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 29 - παράγραφος 1 - στοιχείο α)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α) τον αριθμό και το είδος των ζώων που εκτρέφονται, αποκτούνται, προμηθεύονται, απελευθερώνονται ή επαναπατρίζονται,

α) τον αριθμό και το είδος των σπονδυλωτών ζώων που εκτρέφονται, αποκτούνται, προμηθεύονται, απελευθερώνονται ή επαναπατρίζονται,

Αιτιολόγηση

Είναι αδύνατο να συμπεριληφθούν όλα τα ώριμα και μη ώριμα ασπόνδυλα των σχετικών τάξεων.

Τροπολογία  96

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 29 - παράγραφος 1 - στοιχείο ε)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ε) το όνομα και τη διεύθυνση του παραλήπτη των ζώων,

ε) το όνομα και τη διεύθυνση της εγκατάστασης που παραλαμβάνει τα ζώα,

Τροπολογία  97

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 30 - παράγραφος 2 - εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Κάθε πρωτεύον πλην του ανθρώπου διαθέτει προσωπικό ιστορικό που συνοδεύει το ζώο καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής του.

2. Κάθε σκύλος, γάτα και πρωτεύον πλην του ανθρώπου, διαθέτει προσωπικό ιστορικό που συνοδεύει το ζώο καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής του. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν τη δέουσα και συνεπή εφαρμογή της παρούσας οδηγίας.

Τροπολογία  98

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 30 - παράγραφος 2 - εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Το αρχείο αυτό δημιουργείται κατά τη γέννηση του ζώου και περιέχει λεπτομερείς αναπαραγωγικές, ιατρικές και κοινωνικές πληροφορίες για το εκάστοτε ζώο.

Το αρχείο αυτό δημιουργείται κατά τη γέννηση του ζώου και περιέχει όλες τις σχετικές αναπαραγωγικές, ιατρικές και κοινωνικές πληροφορίες για το εκάστοτε ζώο.

Τροπολογία  99

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 32 – παράγραφος 1 – στοιχείο α)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α) σε όλα τα ζώα παρέχεται στέγη, περιβάλλον χώρος, ελάχιστη ελευθερία κινήσεων, τροφή, νερό και φροντίδα, κατάλληλα για την υγεία και την καλή διαβίωσή τους,

α) σε όλα τα ζώα παρέχεται στέγη, περιβάλλον χώρος, ελευθερία κινήσεων, τροφή, νερό και φροντίδα, που είναι κατάλληλα για την υγεία και την καλή διαβίωσή τους και τους επιτρέπουν να ικανοποιούν τις ηθολογικές και φυσικές τους ανάγκες·

Τροπολογία  100

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 32 – παράγραφος 1 - στοιχείο δ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

δ) η καλή διαβίωση και η κατάσταση της υγείας των ζώων παρακολουθούνται από αρμόδιο πρόσωπο για να αποφεύγεται ο πόνος ή να προλαμβάνεται η ταλαιπωρία, η αγωνία ή η μόνιμη βλάβη,

δ) η καλή διαβίωση και η κατάσταση της υγείας των ζώων παρακολουθούνται από αρμόδιο πρόσωπο τουλάχιστον μια φορά την ημέρα για να αποφεύγεται ο πόνος ή να προλαμβάνεται η ταλαιπωρία, η αγωνία ή η μόνιμη βλάβη,

Τροπολογία  101

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 32 - παράγραφος 1 - στοιχείο ε)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ε) λαμβάνονται μέτρα που διασφαλίζουν ότι τυχόν ελαττώματα ή ταλαιπωρία που θα εντοπιστούν εξαλείφονται το συντομότερο δυνατό.

ε) λαμβάνονται μέτρα που διασφαλίζουν ότι τυχόν δυνάμενα να αποφευχθούν ελαττώματα ή ταλαιπωρία που θα εντοπιστούν εξαλείφονται το συντομότερο δυνατό.

Τροπολογία  102

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 32 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη δύνανται να επιτρέψουν εξαιρέσεις από την παράγραφο 2 για λόγους καλής διαβίωσης των ζώων.

3. Τα κράτη μέλη δύνανται να επιτρέψουν εξαιρέσεις από την παράγραφο 2 για δεόντως αιτιολογημένους επιστημονικούς και κτηνιατρικούς λόγους ή για λόγους καλής διαβίωσης των ζώων.

Αιτιολόγηση

Οι εξαιρέσεις στην παράγραφο 2 πρέπει να αξιολογούνται όχι μόνον για λόγους καλής διαβίωσης των ζώων αλλά και για επιστημονικούς και/ή κτηνιατρικούς λόγους.

Τροπολογία  103

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 33 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Η αρμόδια αρχή διενεργεί εθνικές επιθεωρήσεις τουλάχιστον δύο φορές ετησίως.

2. Η αρμόδια αρχή διενεργεί εθνικές επιθεωρήσεις κατά μέσο όρο άπαξ ετησίως, ενώ η αρμόδια αρχή προσαρμόζει τη συχνότητα των επιθεωρήσεων βάσει της ανάλυσης των κινδύνων για κάθε εγκατάσταση.

Αιτιολόγηση

Καμία δυσλειτουργία δεν φαίνεται να έχει διαπιστωθεί από την Επιτροπή στον τομέα αυτό. Συνεπώς ένα τέτοιο μέτρο δεν δικαιολογείται. Η υποχρέωση διενέργειας δύο επιθεωρήσεων ετησίως, μία εκ των οποίων χωρίς προειδοποίηση δεν είναι ούτε εφικτή ούτε ευκταία. Όπως σε άλλους τομείς επιθεώρησης, είναι προσφορότερο να ζητείται από την αρμόδια αρχή να προσαρμόζει τη συχνότητα των επιθεωρήσεων βάσει ανάλυσης των κινδύνων.

Τροπολογία  104

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 33 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι η συχνότητα και η έκταση των επιθεωρήσεων επαρκούν για τον αριθμό και τα είδη των ζώων που στεγάζονται στην εγκατάσταση, σύμφωνα με το αρχείο συμμόρφωσης της εγκατάστασης προς την παρούσα οδηγία και, αν πρόκειται για εγκαταστάσεις πειραματισμού, με τον αριθμό και τον τύπο των έργων που εκτελούνται στις εν λόγω εγκαταστάσεις.

3. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι η συχνότητα και η έκταση των επιθεωρήσεων επαρκούν για τον αριθμό και τα είδη των ζώων που στεγάζονται στην εγκατάσταση, σύμφωνα με το αρχείο συμμόρφωσης της εγκατάστασης προς την παρούσα οδηγία και, αν πρόκειται για εγκαταστάσεις πειραματισμού, με τον αριθμό και τον τύπο των έργων που εκτελούνται στις εν λόγω εγκαταστάσεις. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλίσουν ότι οι επιθεωρήσεις δεν θέτουν σε κίνδυνο την επιστημονική ποιότητα των ερευνητικών έργων και την καλή μεταχείριση των ζώων και διενεργούνται υπό συνθήκες σύμφωνες με τις λοιπές ισχύουσες ρυθμίσεις.

Τροπολογία  105

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 33 - παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4. Τα αρχεία όλων των επιθεωρήσεων φυλάσσονται τουλάχιστον για πέντε έτη.

4. Τα αρχεία όλων των επιθεωρήσεων φυλάσσονται τουλάχιστον για πέντε έτη. Επιπλέον, τηρούνται αρχεία από την αρμόδια αρχή κάθε κράτους μέλους, συμπεριλαμβανομένων αρχείων όπου καταγράφονται λεπτομερώς όλες οι περιπτώσεις μη τήρησης των απαιτήσεων της παρούσας οδηγίας.

Τροπολογία  106

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 34 - παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Η Επιτροπή μπορεί να προβεί σε ελέγχους της υποδομής και της διενέργειας των εθνικών επιθεωρήσεων στα κράτη μέλη.

1. Η Επιτροπή μπορεί να προβεί σε ελέγχους της υποδομής και της διενέργειας των εθνικών επιθεωρήσεων στα κράτη μέλη και διενεργεί ελέγχους ώστε να διασφαλίζει ότι η κατάταξη της δριμύτητας εφαρμόζεται ορθά και ομοιόμορφα σε ολόκληρη την επικράτεια της ΕΕ.

Αιτιολόγηση

Στην αναθεωρημένη οδηγία πρέπει να είναι ενσωματωμένες οι αρχές της διαφάνειας και της λογοδοσίας.

Τροπολογία  107

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 35 - παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι δεν εκτελούνται έργα χωρίς να έχει χορηγηθεί άδεια από την αρμόδια αρχή.

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι δεν εκτελούνται έργα τα οποία κατατάσσονται ως «βαριά» ή έργα στα οποία χρησιμοποιούνται πρωτεύοντα πλην του ανθρώπου χωρίς να έχει χορηγηθεί άδεια από την αρμόδια αρχή. Όλα τα άλλα έργα πρέπει να κοινοποιούνται εκ των προτέρων στην αρμόδια αρχή μετά από τη διενέργεια δεοντολογικού ελέγχου από το μόνιμο όργανο δεοντολογικού ελέγχου.

Αιτιολόγηση

Η αδειοδότηση εκ των προτέρων πρέπει να περιορίζεται σε έργα τα οποία κατατάσσονται ως «βαριά» ή έργα στα οποία χρησιμοποιούνται πρωτεύοντα πλην του ανθρώπου.

Τροπολογία  108

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 35 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Η αδειοδότηση προϋποθέτει σχετική θετική δεοντολογική αξιολόγηση από την αρμόδια αρχή.

2. Η αδειοδότηση προϋποθέτει σχετική θετική ανεξάρτητη δεοντολογική και επιστημονική αξιολόγηση από την αρμόδια αρχή.

Αιτιολόγηση

Η επιστημονική αξιολόγηση και η δεοντολογική αξιολόγηση ενός έργου συνδέονται τόσο στενά ώστε ένας ελεγκτικός φορέας δεν μπορεί να αξιολογεί δεόντως τις δεοντολογικές πτυχές χωρίς να λαμβάνει υπόψη τις επιστημονικές πτυχές. Επομένως, είναι σημαντικό ο εν λόγω φορέας να διαθέτει εμπειρογνωμοσύνη και στους δύο τομείς και να τους εξετάζει από κοινού.

Τροπολογία  109

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 36 - παράγραφος 1 - εισαγωγή

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Η εγκατάσταση πειραματισμού υποβάλει αίτηση αδειοδότησης του έργου, η οποία περιλαμβάνει τα εξής:

1. Εφόσον απαιτείται, η εγκατάσταση πειραματισμού ή το επιστημονικώς υπεύθυνο για το έργο πρόσωπο υποβάλουν αίτηση αδειοδότησης του έργου, η οποία περιλαμβάνει τα εξής:

Αιτιολόγηση

Η πρόταση της Επιτροπής δεν μπορεί να εφαρμοστεί στην επιστημονική έρευνα όπου τα περισσότερα έργα εκτελούνται σε κοινές εγκαταστάσεις από επιστήμονες οι οποίοι εξαρτώνται από ένα φάσμα διαφορετικών θεσμικών οργάνων. Αντίθετα με ό,τι συμβαίνει στη βιομηχανία , η εγκατάσταση δεν εξαρτάται κατ' ανάγκην από την ίδια αρχή. Επιπλέον, πολλά έργα εκτελούνται για τεχνικούς λόγους σε διαφορετικές εγκαταστάσεις.

Τροπολογία  110

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 36 –παράγραφος 1 – στοιχείο γ α) (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γα) επιστημονικώς αιτιολογημένη δήλωση στην οποία βεβαιώνεται ότι το ερευνητικό έργο είναι απαραίτητο και δεοντολογικώς αποδεκτό και ότι ο επιδιωκόμενος στόχος δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί με άλλες μεθόδους ή διαδικασίες.

Αιτιολόγηση

Τα ανωτέρω στοιχεία είναι απαραίτητα για την εξέταση της αίτησης αδειοδότησης.

Τροπολογία  111

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 37 – παράγραφος 1 – στοιχείο α)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α) υπάρχουν επιστημονικά επιχειρήματα για το έργο ή το έργο επιβάλλεται από τη νομοθεσία,

α) υπάρχουν επιστημονικά επιχειρήματα για το έργο ή το έργο είναι απαραίτητο και δεοντολογικώς αποδεκτό,

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να διασφαλισθεί ότι τα πειράματα σε ζώα πραγματοποιούνται μόνον εάν είναι απαραίτητα, δεοντολογικώς αποδεκτά και δεν υπάρχει άλλη εναλλακτική μέθοδος, είναι αναγκαίο να διενεργείται δεοντολογική αξιολόγηση πριν από την αδειοδότηση ενός έργου. Τα κράτη μέλη είναι αρμόδια για τον καθορισμό των διαδικαστικών λεπτομερειών.

Τροπολογία  112

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 37 – παράγραφος 1 – στοιχείο β)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β) οι σκοποί του έργου δικαιολογούν τη χρήση ζώων,

β) οι σκοποί του έργου δικαιολογούν τη χρήση ζώων και δεν μπορούν να επιτευχθούν με άλλες μεθόδους ή διαδικασίες,

Τροπολογία  113

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 37 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ) το έργο έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να επιτρέπει την εκτέλεση των διαδικασιών με το λιγότερο βάναυσο και τον πιο φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο.

γ) το έργο έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να επιτρέπει την εκτέλεση των διαδικασιών με το μέγιστο σεβασμό των απαιτήσεων καλής μεταχείρισης των ζώων και τον πιο φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο.

Τροπολογία  114

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 37 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

δ) ανάλυση βλάβης-οφέλους του έργου, προκειμένου να εκτιμηθεί, όπου συντρέχει περίπτωση, αν η βλάβη στα ζώα, με κριτήριο τον πόνο, την ταλαιπωρία και την αγωνία τους, καθώς και στο περιβάλλον, αντισταθμίζεται από την αναμενόμενη πρόοδο της επιστήμης η οποία τελικά ωφελεί τον άνθρωπο, τα ζώα και το περιβάλλον,

δ) ανάλυση βλάβης-οφέλους του έργου, προκειμένου να εκτιμηθεί, όπου συντρέχει περίπτωση, αν η βλάβη στα ζώα, με κριτήριο τον πόνο, την ταλαιπωρία και την αγωνία τους, καθώς και στο περιβάλλον, είναι δεοντολογικώς αποδεκτή με γνώμονα την αναμενόμενη πρόοδο της επιστήμης η οποία μπορεί τελικά να ωφελήσει τον άνθρωπο, τα ζώα και το περιβάλλον,

Αιτιολόγηση

Η ανάλυση βλάβης - οφέλους δεν είναι δυνατόν να διενεργηθεί βάσει αντικειμενικών και επιστημονικώς ανεγνωρισμένων κριτηρίων, αντίκειται δε στη φύση της επιστήμης. Η απόκτηση γνώσης από επιστημονικά πειράματα δεν είναι προβλέψιμη εκ των προτέρων, και η πείρα έχει δείξει ότι η χρησιμότητα ορισμένων αποτελεσμάτων για την ανάπτυξη ειδικών εφαρμογών για τον άνθρωπο, τα ζώα ή το περιβάλλον συχνά φαίνεται αφού περάσουν πολλά χρόνια. Επομένως, η δεοντολογική αξιολόγηση πρέπει να εξετάζει κατά πόσον το έργο είναι δεοντολογικώς αποδεκτό.

Τροπολογία  115

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 37 – παράγραφος 3 – εισαγωγική πρόταση

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Η αρμόδια αρχή που πραγματοποιεί τη δεοντολογική αξιολόγηση συμβουλεύεται εμπειρογνώμονες, ιδίως στους ακόλουθους τομείς:

3. Η αρμόδια αρχή που πραγματοποιεί τη δεοντολογική αξιολόγηση χρησιμοποιεί κατάλληλη εμπειρογνωμοσύνη ιδίως στους ακόλουθους τομείς:

Αιτιολόγηση

Η δεοντολογική αξιολόγηση πρέπει να βασίζεται σε ανεξάρτητη εμπειρογνωμοσύνη. Στην πρόταση της Επιτροπής δεν λαμβάνεται υπόψη ότι εμπειρογνωμοσύνη μπορεί να είναι διαθέσιμη εντός της επιτροπής δεοντολογίας, ούτε ότι πρέπει να διασφαλίζεται η εμπιστευτικότητα των αντίστοιχων πληροφοριών

Τροπολογία  116

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 37 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4. Η δεοντολογική αξιολόγηση πραγματοποιείται με τρόπο διαφανή, λαμβάνοντας υπόψη τις απόψεις ανεξάρτητων φορέων.

4. Η δεοντολογική αξιολόγηση πραγματοποιείται με τρόπο διαφανή, λαμβάνοντας υπόψη ανεξάρτητη εμπειρογνωμοσύνη και διαφυλάσσοντας την πνευματική ιδιοκτησία και την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών, καθώς και την ασφάλεια των αγαθών και των προσώπων.

Τροπολογία  117

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 38 - παράγραφος 1 - εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Η δεοντολογική αξιολόγηση καθορίζει, με βάση την ανάλυση βλάβης-οφέλους που αναφέρεται στο άρθρο 37 παράγραφος 2 στοιχείο δ), κατά πόσον το έργο πρέπει, αφού ολοκληρωθεί, να εκτιμηθεί αναδρομικά από την αρμόδια αρχή.

1. Η αρμόδια αρχή που πραγματοποιεί τη δεοντολογική αξιολόγηση καθορίζει, με βάση την ανάλυση βλάβης-οφέλους που αναφέρεται στο άρθρο 37 παράγραφος 2 στοιχείο δ), κατά πόσον το έργο, αφού ολοκληρωθεί, πρέπει να εκτιμηθεί αναδρομικά.

Αιτιολόγηση

Μία επιτροπή δεοντολογίας πρέπει να αποφασίζει εάν απαιτείται αναδρομική δεοντολογική εκτίμηση του έργου. Η επιτροπή δεοντολογίας πρέπει να λαμβάνει αυτήν την απόφαση βάσει αντικειμενικών κριτηρίων και ανεξαρτήτως του είδους για το οποίο πρόκειται.

Τροπολογία  118

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 38 – παράγραφος 2 – εισαγωγική πρόταση

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Η αναδρομική εκτίμηση αξιολογεί τα εξής:

2. Η επισκόπηση διαπιστώνει τα εξής:

Αιτιολόγηση

Η επισκόπηση συλλέγει σημαντικά δεδομένα σχετικά με το ολοκληρωμένο έργο και πρέπει κατά συνέπεια να πραγματοποιείται από το μόνιμο όργανο δεοντολογικού ελέγχου για κάθε έργο. Η απόφαση για το εάν η επισκόπηση ενός έργου πρέπει να εκτελεστεί και από την αρχή, πρέπει να λαμβάνεται από την αρχή κατά περίπτωση. Η διαδικασία αυτή είναι βέλτιστη και αποτελεσματική χωρίς να είναι υπερβολικά γραφειοκρατική.

Τροπολογία  119

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 38 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ) στοιχεία που μπορεί να συμβάλουν στην περαιτέρω υλοποίηση της απαίτησης αντικατάστασης, μείωσης και βελτίωσης.

γ) εάν υπάρχουν στοιχεία που μπορεί να συμβάλουν στην περαιτέρω υλοποίηση της απαίτησης αντικατάστασης, μείωσης και βελτίωσης.

Τροπολογία  120

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 38 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3, όλα τα έργα που περιλαμβάνουν μόνο διαδικασίες οι οποίες κατατάσσονται ως «έως ήπιες» απαλλάσσονται από την απαίτηση υποβολής σε αναδρομική εκτίμηση.

4. Όλα τα έργα που περιλαμβάνουν μόνο διαδικασίες οι οποίες κατατάσσονται ως «έως μέτριες» απαλλάσσονται από την απαίτηση υποβολής σε αναδρομική εκτίμηση.

Τροπολογία  121

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 40 – παράγραφος 1 – εισαγωγική πρόταση

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Με την επιφύλαξη της προστασίας εμπιστευτικών πληροφοριών, η μη τεχνική περίληψη του έργου παρέχει τα ακόλουθα:

Με την επιφύλαξη της προστασίας εμπιστευτικών πληροφοριών και των στοιχείων που αφορούν την εγκατάσταση και το προσωπικό, η μη τεχνική περίληψη του έργου παρέχει τα ακόλουθα:

Αιτιολόγηση

Τα στοιχεία που αφορούν την εγκατάσταση και το προσωπικό πρέπει να προστατεύονται.

Τροπολογία  122

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 40 – παράγραφος 1 – στοιχείο β)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β) στοιχεία που αποδεικνύουν τη συμμόρφωση προς την απαίτηση για αντικατάσταση, μείωση και βελτίωση.

β) στοιχεία που αποδεικνύουν ότι τηρούνται, όπου αυτό είναι δυνατό, οι αρχές της αντικατάστασης, μείωσης και βελτίωσης.

Αιτιολόγηση

Δεν είναι πάντοτε δυνατή η «συμμόρφωση» και με τις τρεις αρχές της αντικατάστασης, μείωσης και βελτίωσης – αν η αντικατάσταση αποτελούσε «απαίτηση» τότε δεν θα ήταν δυνατό να πραγματοποιούνται διαδικασίες. Ωστόσο, οι τρεις αυτές αρχές (3R) πρέπει να προωθούνται και να υιοθετούνται όπου αυτό είναι δυνατό.

Τροπολογία  123

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 40 - παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4. Τα κράτη μέλη καθιστούν διαθέσιμες στο κοινό τις μη τεχνικές περιλήψεις των έργων που διαθέτουν άδεια, καθώς και τυχόν ενημερωμένες εκδόσεις τους.

4. Τα κράτη μέλη καθιστούν διαθέσιμες στο κοινό ανώνυμες εκδόσεις των μη τεχνικών περιλήψεων των έργων που διαθέτουν άδεια, καθώς και τυχόν ενημερωμένες εκδόσεις τους.

Τροπολογία  124

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 41 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Η άδεια έργου χορηγείται για μια περίοδο όχι μεγαλύτερη των τεσσάρων ετών.

3. Η άδεια έργου χορηγείται για μια περίοδο όχι μεγαλύτερη των πέντε ετών.

Αιτιολόγηση

Πολλά έργα και οι χρηματοδοτικοί πόροι για αυτά (συμπεριλαμβανομένων των πόρων στο πλαίσιο στήριξης της ΕΕ) είναι πενταετούς διάρκειας και θα προκαλείτο περιττή αναστάτωση εάν στο μέσον του έργου απαιτείτο η ανανέωση της άδειας. Επιπλέον, θα ήταν εξαιρετικά επαχθές - και με ελάχιστο όφελος - να πραγματοποιηθεί αναδρομική επισκόπηση μετά από ένα έργο τεσσάρων ετών εάν πρέπει να διεξαχθεί ενδιάμεση επανεξέταση στα 3 χρόνια.

Τροπολογία  125

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 41 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4. Τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέψουν την αδειοδότηση πολλαπλών έργων εάν αυτά τα έργα επιβάλλονται από τη νομοθεσία.

4. Τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέψουν την αδειοδότηση πολλαπλών έργων εάν αυτά τα έργα επιβάλλονται από τη νομοθεσία ή, όταν χρησιμοποιούνται τυποποιημένες διαδικασίες, των οποίων η δεοντολογική αξιολόγηση έχει ήδη καταλήξει σε θετικό αποτέλεσμα.

Αιτιολόγηση

Στο άρθρο 41, παράγραφος 3, περιορίζεται η διάρκεια του έργου σε τέσσερα έτη κατά ανώτατο όριο. Δεν είναι πλέον δυνατή απλοποιημένη παράταση. Το άρθρο 41 (4): μία απλοποιημένη διαδικασία της αδειοδότησης είναι μόνον δυνατή σε νομοθετικά επιβαλλόμενα κανονιστικά πειράματα. Αυτό οδηγεί σε μία άνιση μεταχείριση της βασικής έρευνας.

Τροπολογία  126

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 42 - παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Η αρμόδια αρχή μπορεί να τροποποιήσει ή να ανανεώσει την άδεια έργου μετά από σχετικό αίτημα της εγκατάστασης πειραματισμού.

1. Η αρμόδια αρχή μπορεί να τροποποιήσει ή να ανανεώσει την άδεια έργου μετά από σχετικό αίτημα της εγκατάστασης πειραματισμού ή του υπεύθυνου για το έργο προσώπου.

Τροπολογία  127

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 42 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Οποιαδήποτε τροποποίηση ή ανανέωση άδειας έργου προϋποθέτει περαιτέρω θετική δεοντολογική αξιολόγηση.

2. Οποιαδήποτε τροποποίηση ή ανανέωση άδειας έργου προϋποθέτει περαιτέρω δεοντολογική αξιολόγηση.

Αιτιολόγηση

Η δεοντολογική αξιολόγηση είναι μία διαδικασία και, ως εκ τούτου, δεν μπορεί να είναι θετική ή αρνητική ·θετική ή αρνητική μπορεί να είναι η δεοντολογική γνωμοδότηση, δηλ. το αποτέλεσμα της διαδικασίας αυτής.

Τροπολογία  128

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 42 - παράγραφος 2α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2α. Το μόνιμο όργανο δεοντολογικού ελέγχου δύναται να επιφέρει τροποποιήσεις στις ήπιες ή μέτριες διαδικασίες που δεν επιτείνουν τη δριμύτητα της διαδικασίας, οι τροποποιήσεις δε αυτές κοινοποιούνται στην αρμόδια αρχή εντός μιας εβδομάδας από την πραγματοποίηση της τροποποίησης.

Τροπολογία  129

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 42 - παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Σε περίπτωση που το έργο δεν εκτελείται σύμφωνα με την άδεια έργου, η αρμόδια αρχή μπορεί να ανακαλέσει τη σχετική άδεια.

3. Σε περίπτωση που το έργο δεν εκτελείται σύμφωνα με την άδεια έργου και μπορεί να προκαλέσει υποβάθμιση των προτύπων καλής μεταχείρισης των ζώων, η αρμόδια αρχή μπορεί να ανακαλέσει τη σχετική άδεια .

Τροπολογία  130

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 43 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι η απόφαση αδειοδότησης λαμβάνεται και κοινοποιείται στην εγκατάσταση πειραματισμού το αργότερο εντός 30 ημερών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Εάν ένα κράτος μέλος δεν λάβει απόφαση εντός της προθεσμίας αυτής, θεωρείται ότι η άδεια έχει χορηγηθεί, εφόσον το σχετικό έργο περιλαμβάνει μόνο διαδικασίες που κατατάσσονται ως «έως ήπιες» και δεν χρησιμοποιούνται πρωτεύοντα πλην του ανθρώπου. Σε καμία άλλη περίπτωση δεν τεκμαίρεται χορήγηση της άδειας.

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι η απόφαση αδειοδότησης λαμβάνεται και κοινοποιείται στην εγκατάσταση πειραματισμού το αργότερο εντός 60 ημερών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Εάν ένα κράτος μέλος δεν λάβει απόφαση εντός της προθεσμίας αυτής, θεωρείται ότι η άδεια έχει χορηγηθεί.

Αιτιολόγηση

Η ρύθμιση των προθεσμιών για τη χορήγηση αδειών από τις αρμόδιες αρχές είναι ασαφής. Τίθεται ανώτατη προθεσμία εντός της οποίας η αρχή πρέπει να λάβει απόφαση.

Η καθυστερημένη λήψη απόφασης οδηγεί σε πλάσμα αδείας μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις. Στις λοιπές περιπτώσεις ωστόσο δεν μπορεί να αρχίσει το πείραμα και δημιουργούνται ανυπολόγιστοι χρόνοι αναμονής. Η μη επεξεργασία των αιτήσεων για πειράματα σε ζώα δεν πρέπει να αποβαίνει εις βάρος του αιτούντος, αλλά πρέπει, σε περίπτωση που υπάρχουν αμφιβολίες, να οδηγεί στην αδειοδότηση του πειραματικού έργου.

Τροπολογία  131

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 43 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, σε εξαιρετικές περιπτώσεις και όταν το έργο είναι μη σύνηθες, καινοτόμο και περιλαμβάνει πολλές ειδικότητες, η απόφαση αδειοδότησης λαμβάνεται και κοινοποιείται στην εγκατάσταση πειραματισμού εντός 60 ημερών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Πρέπει να ισχύει ανώτατη προθεσμία για όλες τις αιτήσεις πειραμάτων σε ζώα προκειμένου να διασφαλίζεται μία ταχεία, διαφανής και δίκαιη διαδικασία. Προκειμένου να διασφαλίζεται επαρκής χρόνος για τη λήψη αποφάσεων και σε περίπλοκες αιτήσεις, η προθεσμία πρέπει να αυξηθεί σε 60 ημέρες.

Τροπολογία  132

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 44 - παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Κάθε κράτος μέλος αποδέχεται τα δεδομένα που απαιτούνται από τη νομοθεσία και που παράγονται από κάποιο άλλο κράτος μέλος με διαδικασίες αναγνωρισμένες από την κοινοτική νομοθεσία, εκτός εάν απαιτείται η εκτέλεση περαιτέρω διαδικασιών σχετικά με τα δεδομένα αυτά για την προστασία της δημόσιας υγείας, της ασφάλειας ή του περιβάλλοντος.

1. Κάθε κράτος μέλος αποδέχεται τα δεδομένα από άλλο κράτος μέλος που παράγονται με διαδικασίες οι οποίες αναγνωρίζονται από την κοινοτική νομοθεσία ή έχουν πραγματοποιηθεί σύμφωνα με αυτήν.

Τροπολογία  133

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 44 - παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Εκτός του τομέα των δοκιμών που επιβάλλονται από το νόμο και με την επιφύλαξη της προστασίας εμπιστευτικών πληροφοριών, τα κράτη μέλη διασφαλίζουν την κοινή χρήση των δεδομένων που παράγονται από διαδικασίες.

διαγράφεται

Τροπολογία  134

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 44 - παράγραφος 2α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2α. Με την επιφύλαξη της διαφύλαξης των εμπιστευτικών πληροφοριών, τα κράτη μέλη διασφαλίζουν την κοινή χρήση των δεδομένων που παράγονται από διαδικασίες, συμπεριλαμβανομένων των διαδικασιών που πραγματοποιήθηκαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση πριν από την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας. Κάθε πρόσωπο που επιθυμεί να χρησιμοποιήσει δεδομένα που ανήκουν σε άλλον συμβάλλει, κατά περίπτωση, στο εγγενές κόστος αυτών των δεδομένων.

Τροπολογία  135

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 44 - παράγραφος 2β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2β. Πριν από την υποβολή αίτησης για την αδειοδότηση έργου, το πρόσωπο που προτίθεται να εκτελέσει διαδικασία λαμβάνει όλα τα εύλογα μέτρα για να εξακριβώσει εάν υπάρχουν ήδη δεδομένα σχετικά με το προτεινόμενο έργο και, εάν υπάρχουν, για να αποκτήσει πρόσβαση σε αυτά τα δεδομένα (συμβάλλοντας ταυτόχρονα στο κόστος τους). Ομοίως, τα κράτη μέλη εξακριβώνουν εάν υπάρχουν τέτοια δεδομένα, πριν χορηγήσουν την άδεια.

Τροπολογία  136

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 44 - παράγραφος 2γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2γ. Τα κράτη μέλη δεν χορηγούν άδεια για την εκτέλεση διαδικασίας όταν ο ενδιαφερόμενος δεν έχει λάβει εύλογα μέτρα για να συμμορφωθεί προς τις διατάξεις της παραγράφου .

Τροπολογία  137

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 44 - παράγραφος 2δ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2δ. Όταν σχετικά δεδομένα είναι ευλόγως δυνατό να συγκεντρωθούν, τα κράτη μέλη χορηγούν άδεια για έργο μόνον όταν αυτό είναι αναγκαίο για την προστασία του κοινού.

Τροπολογία  138

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 45

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη συμβάλλουν στην ανάπτυξη και επικύρωση εναλλακτικών προσεγγίσεων που, ενώ δεν περιλαμβάνουν τη χρήση ζώων ή χρησιμοποιούν λιγότερα ζώα ή συνεπάγονται λιγότερο επώδυνες διαδικασίες, μπορούν να παράσχουν επίπεδο πληροφόρησης ίδιο ή ανώτερο εκείνου που επιτυγχάνεται μέσω διαδικασιών στις οποίες χρησιμοποιούνται ζώα, λαμβάνουν δε τα μέτρα που θεωρούν κατάλληλα για να ενθαρρύνουν την έρευνα σε αυτόν τον τομέα.

Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη συμβάλλουν οικονομικά και άλλως στην ανάπτυξη και, όταν χρειάζεται, στην επιστημονική επικύρωση εναλλακτικών προσεγγίσεων που, ενώ δεν περιλαμβάνουν τη χρήση ζώων ή χρησιμοποιούν λιγότερα ζώα ή συνεπάγονται λιγότερο επώδυνες διαδικασίες, προορίζονται να παράσχουν συγκρίσιμο επίπεδο πληροφόρησης με εκείνο που επιτυγχάνεται μέσω διαδικασιών στις οποίες χρησιμοποιούνται ζώα, λαμβάνουν δε τα μέτρα που θεωρούν κατάλληλα για να ενθαρρύνουν την έρευνα σε αυτόν τον τομέα. Είναι σκόπιμη η ίδρυση κτηνιατρικών βιοτραπεζών ευρείας κλίμακας προς υποστήριξη των αρχών της αντικατάστασης, μείωσης και βελτίωσης, χρησιμοποιώντας τον πλεονάζοντα ιστό που λαμβάνεται στο πλαίσιο των κλινικών διαδικασιών.

Τροπολογία  139

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 45α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 45α

Ευρωπαϊκό Κέντρο Επικύρωσης Εναλλακτικών Μεθόδων

 

 

 

1. Οι αρμοδιότητες του Ευρωπαϊκού Κέντρου Επικύρωσης Εναλλακτικών Μεθόδων επεκτείνονται ώστε να περιλαμβάνουν το συντονισμό και την προώθηση της ανάπτυξης και χρήσης εναλλακτικών μεθόδων αντί των πειραμάτων σε ζώα, περιλαμβανομένης της εφαρμοσμένης και βασικής βιοϊατρικής έρευνας και της κτηνιατρικής έρευνας καθώς και των δοκιμών κανονιστικού χαρακτήρα· προς το σκοπό αυτό, το Κέντρο εκτελεί τις ακόλουθες λειτουργίες:

 

(α) συντονίζει τις έρευνες που αποσκοπούν στην προώθηση της ανάπτυξης εναλλακτικών μεθόδων αντί των πειραμάτων σε ζώα και οι οποίες επιτελούνται από τα εθνικά κέντρα για εναλλακτικές μεθόδους που περιγράφονται στο άρθρο 46·

 

(β) πραγματοποιεί έρευνες που αποσκοπούν στην προώθηση της ανάπτυξης εναλλακτικών μεθόδων αντί των πειραμάτων σε ζώα·

 

(γ) αναθέτει τη διεξαγωγή ερευνών σε τομείς οι οποίοι είναι πιθανόν ότι θα παράσχουν πληροφορίες που θα διευκολύνουν την αντικατάσταση, μείωση και βελτίωση των πειραμάτων σε ζώα·

 

(δ) κατόπιν διαβούλευσης με τους ενδιαφερόμενους, εκπονεί και εφαρμόζει στρατηγικές για την αντικατάσταση, μείωση και βελτίωση των πειραμάτων σε ζώα·

 

(ε) κοινοποιεί πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές μεθόδους αντί των πειραμάτων σε ζώα, μέσω της τακτικής υποβολής εκθέσεων στο κοινό, τους ενδιαφερόμενους και τις αρχές των κρατών μελών·

 

(στ) παρέχει τράπεζες δεδομένων προκειμένου να διευκολύνεται η ανταλλαγή των σχετικών πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικών με τις διαθέσιμες εναλλακτικές μεθόδους και πληροφοριών που παρέχουν οι ερευνητές σε εθελοντική βάση οι οποίες διαφορετικά θα έμεναν αδημοσίευτες, θα μπορούσαν όμως να αποτρέψουν την επικάλυψη ανεπιτυχών μελετών που πραγματοποιήθηκαν με τη χρήση ζώων·

 

(ζ) συντονίζει τις μελέτες προ-επικύρωσης και επικύρωσης που διεξάγουν τα εθνικά κέντρα για εναλλακτικές μεθόδους σύμφωνα με το άρθρο 46 της παρούσας οδηγίας·

 

(η) διεξάγει, κατά περίπτωση, μελέτες προ-επικύρωσης και επικύρωσης·

 

(θ) κατόπιν διαβούλευσης με τους αρμόδιους ρυθμιστικούς φορείς και τους ενδιαφερόμενους, εκπονεί και εφαρμόζει στρατηγικές για την αντικατάσταση, μείωση και βελτίωση των πειραμάτων σε ζώα που εκτελούνται για κανονιστικούς σκοπούς·

 

(ι) διευκολύνει την επιστημονική και ρυθμιστική αποδοχή των εναλλακτικών μεθόδων αντί των πειραμάτων σε ζώα που χρησιμοποιούνται για κανονιστικούς σκοπούς·

 

(ια) ενημερώνει τις αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές όταν αρχίζουν μελέτες προ-επικύρωσης και επικύρωσης και όταν εναλλακτικές μέθοδοι τύχουν επιστημονικής και ρυθμιστικής αποδοχής και θέτει αυτές τις πληροφορίες στη διάθεση του κοινού και των ενδιαφερομένων σε σχετικούς δικτυακούς τόπους.

Τροπολογία  140

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 46 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Κάθε κράτος μέλος ορίζει, το αργότερο [ένα έτος μετά τη θέση σε ισχύ της παρούσας οδηγίας], ένα εθνικό εργαστήριο αναφοράς που αναλαμβάνει την επικύρωση εναλλακτικών μεθόδων για την αντικατάσταση, μείωση ή βελτίωση της χρήσης ζώων.

1. Κάθε κράτος μέλος ορίζει, το αργότερο [ένα έτος μετά τη θέση σε ισχύ της παρούσας οδηγίας], ένα κέντρο αρμόδιο για τη στήριξη της ανάπτυξης, επικύρωσης και προώθησης εναλλακτικών μεθόδων αντί των πειραμάτων σε ζώα που εκτελούνται για κανονιστικούς σκοπούς, καθώς και εγκαταστάσεων για την ανάπτυξη και την προώθηση της χρήσης εναλλακτικών μεθόδων αντί των πειραμάτων σε ζώα που εκτελούνται για άλλους σκοπούς, όπως για βασική και εφαρμοσμένη βιοϊατρική και κτηνιατρική έρευνα.

Τροπολογία  141

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 46 – παράγραφος 4 – στοιχείο α)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α) συνεργάζονται με την Επιτροπή στον τομέα της αρμοδιότητάς τους,

α) συνεργάζονται με την Επιτροπή στον τομέα της αρμοδιότητάς τους και επιτελούν καθήκοντα για την προώθηση στρατηγικών που αποσκοπούν στην αντικατάσταση των πειραμάτων σε ζώα,

Τροπολογία  142

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 46 – παράγραφος 4 – στοιχείο β)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β) συμμετέχουν στην προ-επικύρωση και επικύρωση εναλλακτικών μεθόδων την οποία συντονίζει η Επιτροπή,

β) συμμετέχουν στην προ-επικύρωση και επικύρωση εναλλακτικών μεθόδων, όπου είναι απαραίτητο, την οποία συντονίζει η Επιτροπή,

Τροπολογία  143

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 46 - παράγραφος 4 - στοιχείο δ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

δ) παρέχουν επιστημονική και τεχνική υποστήριξη στις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών με σκοπό την αποδοχή και εφαρμογή εναλλακτικών μεθόδων,

δ) παρέχουν επιστημονική και τεχνική υποστήριξη στις αρμόδιες αρχές και στις εγκαταστάσεις πειραματισμού εντός και μεταξύ των κρατών μελών με σκοπό την αποδοχή και εφαρμογή εναλλακτικών μεθόδων,

Τροπολογία  144

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 46 - παράγραφος 4 - στοιχείο ε)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ε) παρέχουν κατάρτιση σχετικά με τη χρήση εναλλακτικών μεθόδων στα άτομα που αναφέρονται στο άρθρο 20 παράγραφος 1.

ε) παρέχουν κατάρτιση σχετικά με τη χρήση εναλλακτικών μεθόδων στα άτομα που αναφέρονται στο άρθρο 20 παράγραφος 1 και, εάν ζητηθεί, στις εγκαταστάσεις πειραματισμού.

Τροπολογία  145

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 46 - παράγραφος 4 - στοιχείο εα) (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

εα) ανακοινώνουν τις εξελίξεις σχετικά με τις εναλλακτικές μεθόδους και ενημερώνουν το κοινό για τα θετικά και αρνητικά αποτελέσματα.

Τροπολογία  146

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 49 – παράγραφος 2 - εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη συλλέγουν και δημοσιοποιούν, σε ετήσια βάση, τις στατιστικές πληροφορίες σχετικά με τη χρήση ζώων σε διαδικασίες, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που αφορούν την πραγματική δριμύτητα των διαδικασιών, καθώς και την καταγωγή και τα είδη των πρωτευόντων πλην του ανθρώπου που χρησιμοποιούνται σε διαδικασίες.

2. Τα κράτη μέλη συλλέγουν σε ετήσια βάση τις στατιστικές πληροφορίες σχετικά με τη χρήση ζώων σε διαδικασίες, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που αφορούν την πραγματική δριμύτητα των διαδικασιών, καθώς και την καταγωγή και τα είδη των πρωτευόντων πλην του ανθρώπου που χρησιμοποιούνται σε διαδικασίες.

Τροπολογία  147

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 49 – παράγραφος 2 - εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα κράτη μέλη υποβάλλουν αυτές τις στατιστικές πληροφορίες στην Επιτροπή το αργότερο [τρία έτη μετά την ημερομηνία μεταφοράς] και, στη συνέχεια, κάθε χρόνο.

Τα κράτη μέλη δημοσιοποιούν και υποβάλλουν αυτές τις στατιστικές πληροφορίες στην Επιτροπή το αργότερο [τρία έτη μετά την ημερομηνία μεταφοράς] και, στη συνέχεια, ανά διαστήματα που δεν υπερβαίνουν τα δύο έτη.

Τροπολογία  148

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 53

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η Επιτροπή επανεξετάζει την παρούσα οδηγία το αργότερο [10 έτη μετά την ημερομηνία θέσης σε ισχύ], λαμβάνοντας υπόψη την πρόοδο στην ανάπτυξη εναλλακτικών μεθόδων που δεν περιλαμβάνουν τη χρήση ζώων, ιδιαίτερα δε πρωτευόντων πλην του ανθρώπου, και προτείνει τυχόν τροποποιήσεις, εφόσον συντρέχει περίπτωση.

Η Επιτροπή επανεξετάζει την παρούσα οδηγία το αργότερο [5 έτη μετά την ημερομηνία θέσης σε ισχύ], λαμβάνοντας υπόψη την πρόοδο στην ανάπτυξη εναλλακτικών μεθόδων που δεν περιλαμβάνουν τη χρήση ζώων, ιδιαίτερα δε πρωτευόντων πλην του ανθρώπου, και προτείνει τυχόν τροποποιήσεις, εφόσον συντρέχει περίπτωση.

Αιτιολόγηση

Δεδομένης της ταχύτητας των επιστημονικών εξελίξεων και της αυξημένης κατανόησης της αντοχής των ζώων στην ταλαιπωρία, η οδηγία πρέπει να επανεξεταστεί νωρίτερα.

Τροπολογία  149

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 53 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η Επιτροπή, κατόπιν διαβουλεύσεων με τα κράτη μέλη και όλους τους ενδιαφερομένους, προβαίνει, ανά διετία και για πρώτη φορά δύο έτη μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας, σε θεματική επανεξέταση της χρήσης των ζώων σε διαδικασίες. Η επανεξέταση αναλύει τον αντίκτυπο των εξελίξεων στις τεχνολογικές και επιστημονικές γνώσεις και στις γνώσεις σχετικά με την καλή μεταχείριση των ζώων και θέτει στόχους για την εφαρμογή επικυρωμένων εναλλακτικών μεθόδων.

Αιτιολόγηση

Η διεξαγωγή επανεξέτασης 10 έτη μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας δεν θα μπορούσε να συμβαδίσει με την τεχνολογική και επιστημονική πρόοδο. Για το λόγο αυτό, προτείνεται σειρά τακτικών θεματικών επανεξετάσεων προκειμένου να εξασφαλίζεται μια περισσότερο εστιασμένη προσέγγιση στη χρήση ζώων σε συγκεκριμένους τομείς της έρευνας και του πειραματισμού.

Τροπολογία  150

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα Ι - Τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Ασπόνδυλα είδη που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 2

Ασπόνδυλες τάξεις που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 2

Τροπολογία  151

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα Ι - πρώτη γραμμή

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Κυκλόστομα

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Η ενσωμάτωση των κυκλοστόμων θα έχει τεράστιες γραφειοκρατικές επιπτώσεις και επιπτώσεις στον αριθμό των πειραματόζωων που πρέπει να αναφέρονται χωρίς τούτο να βελτιώνει την καλή μεταχείριση των ζώων.

Τροπολογία  152

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα I

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Δεκάποδα καρκινοειδή

Δεκάποδα καρκινοειδή των υποτάξεων μαλακοστράκων βραχυούρων και αστακιδίων

Αιτιολόγηση

Εάν τα ασπόνδυλα πρέπει οπωσδήποτε να συμπεριληφθούν στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας, το Παράρτημα Ι χρειάζεται να επικαιροποιηθεί προκειμένου να αντικατοπτρίζει καλύτερα την επιστημονική γνώμη. Σύμφωνα με την έκθεση του επιστημονικού συμβουλίου της ΕΑΑΤ για την υγεία και την καλή διαβίωση των ζώων, τα μεγάλα ή «βαδίζοντα» δεκάποδα, όπως τα καβούρια και οι αστακοί, επιδεικνύουν «περίπλοκη συμπεριφορά»,«κάποιο βαθμό αντίληψης», «σύστημα συναισθήματος του πόνου» και «σημαντική ικανότητα μάθησης». Κατά συνέπεια, προτείνεται να υπάρξει σαφής διάκριση μεταξύ των μεγάλων ή «βαδιζόντων» δεκαπόδων, όπως τα καβούρια (υποτάξη βραχυούρων) και οι αστακοί (υποτάξη αστακιδίων), και άλλων δεκαπόδων.

Τροπολογία  153

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα ΙΙ – σημείο 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Κουνέλι (Oryctolagus cuniculus)

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Το κουνέλι θεωρείται ζώο εκμεταλλεύσεως (οικόσιτα είδη εκτρεφόμενα από αγρότες τα προϊόντα των οποίων προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση) σε πολλές χώρες της Νότιας Ευρώπης. Έχει σημασία να εξασφαλισθεί η δυνατότητα πειραματισμού στα ζώα αυτά που εκτρέφονται για γεωργικούς σκοπούς και όχι για πειραματισμό διότι θα αποτελούσε διάκριση να ζητείται η εκτροφή του ιδίου είδους σε διαφορετικές μονάδες, αναλόγως του εάν προορίζεται για σκοπούς έρευνας ή για σκοπούς παραγωγής.

Τροπολογία  154

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα ΙΙ – σημείο 11 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

11 α. Ζεβρόψαρο (Danio danio)

Αιτιολόγηση

Το ζεβρόψαρο danio danio) είναι είδος εργαστηρίου με πολυάριθμες γενετικές παραλλαγές οι οποίες σήμερα διαφέρουν κατά πολύ από το αρχικό άγριο είδος.

Τροπολογία  155

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα ΙΙΙ - τρίτη γραμμή - δεύτερη στήλη

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

[7 έτη μετά τη μεταφορά της οδηγίας]

[10 έτη μετά τη μεταφορά της οδηγίας]

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι δεν έχει ακόμη καθορισθεί κατά πόσον ο εφοδιασμός θα είναι εφικτός και συνεχής, προτείνεται να παραταθεί η προθεσμία στα 10 έτη για όλα τα είδη (εκτός μάρμοζετ) και να συμπεριληφθεί ενδιάμεση επανεξέταση σκοπιμότητας.

Τροπολογία  156

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα ΙΙΙ - τέταρτη γραμμή - δεύτερη στήλη

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

[7 έτη μετά τη μεταφορά της οδηγίας]

[10 έτη μετά τη μεταφορά της οδηγίας]

Τροπολογία  157

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα IV – υπότιτλος (νέος)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η φροντίδα και οι συνθήκες στέγασης είναι προσαρμοσμένες στον επιστημονικό στόχο.

Αιτιολόγηση

Οι συνθήκες στέγασης του πειραματόζωου πρέπει να συμφωνούν με τους επιστημονικούς στόχους του έργου για το οποίο ενίοτε απαιτούνται ειδικές συνθήκες πειραματισμού. Λ.χ., για ορισμένα πειράματα επί ειδών αγρονομικού ενδιαφέροντος, ιδιαίτερη σημασία έχει να παραμείνει το ζώο υπό κανονικές συνθήκες εκτροφής.

Τροπολογία  158

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα IV – σημείο 1 – εισαγωγικό τμήμα

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. ΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

1. ΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

 

Οι συνθήκες στέγασης είναι προσαρμοσμένες στον επιστημονικό στόχο.

Τροπολογία  159

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα IV – σημείο 3 – εισαγωγικό τμήμα

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. ΜΕΡΙΜΝΑ

3. ΜΕΡΙΜΝΑ

 

Η φροντίδα είναι προσαρμοσμένη στον επιστημονικό στόχο.

Τροπολογία  160

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα V – πίνακας 5 – Στήλη «Συνολική βαθμολογία» – Διοξείδιο του άνθρακα

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1 – ως μόνος τρόπος

5

5 - αν το ζώο είναι αναίσθητο

 

Αιτιολόγηση

Η μέθοδος αυτή δεν προκαλεί πόνους στα τρωκτικά, στον βαθμό που η εισαγωγή του διοξειδίου του άνθρακα γίνεται σταδιακά. Φαίνεται συνεπώς υπερβολικό να κατατάσσεται ως μη ικανοποιητική όταν χρησιμοποιείται ως μόνος τρόπος, γνωστού όντος ότι πολλά εργαστήρια έχουν ήδη εξοπλισθεί και χειρίζονται καλά την μέθοδο αυτή την οποία κρίνουν ικανοποιητική.

Τροπολογία  161

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα VΙΙα (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙΙα

 

Γενικοί ορισμοί των βαθμών δριμύτητας που αναφέρονται στο άρθρο 15(1)

 

Γενικά:

 

Μέχρις αποδείξεως του εναντίου, θεωρείται ότι οι διαδικασίες που προκαλούν πόνο στον άνθρωπο έχουν το ίδιο αποτέλεσμα και στα ζώα.

 

Κανένας ή ήπιος πόνος: βαθμός δριμύτητας 1

 

Παρεμβάσεις και χειρισμοί σε ζώα για πειραματικούς σκοπούς που δεν προκαλούν σε αυτά τα ζώα πόνο ή προκαλούν βραχείας διαρκείας ήπιο πόνο, ταλαιπωρία, τραυματισμό ή ήπια αγωνία και καμία σημαντική βλάβη στη γενική τους κατάσταση.

 

Παραδείγματα:

 

- μελέτες με διαφορετική σύνθεση της τροφής ή με μη φυσιολογική διατροφή, με ήσσονος σημασίας κλινικές ενδείξεις ή συμπτώματα.

 

- λήψη δειγμάτων αίματος ή ένεση (s.c, i.m, i.p, i.v) φαρμάκου

 

- επιφανειακή βιοψία ιστού υπό αναισθησία

 

- μη επιθετικές τεχνικές σάρωσης με ή χωρίς καταστολή ή αναισθησία των ζώων

 

- μελέτες ανεκτικότητας που ενδεχομένως προκαλούν ήσσονες τοπικές ή συστημικές αντιδράσεις βραχείας διαρκείας

 

- ηλεκτροκαρδιογραφήματα σε ζώα που διατηρούν τις αισθήσεις τους

 

- μελέτες παρατήρησης όπως δοκιμές ανοικτού πεδίου, δοκιμές λαβυρίνθου ή δοκιμές σκάλας

 

- πειράματα υπό γενική αναισθησία χωρίς ανάνηψη

 

Μέτρια δοκιμασία: βαθμός δριμύτητας 2

 

Παρεμβάσεις και χειρισμοί σε ζώα για πειραματικούς σκοπούς όπου τα ζώα υποβάλλονται σε βραχείας διάρκειας μέτρια αγωνία ή σε μακράς έως πολύ μακράς διάρκειας επεισόδιο ήπιας αγωνίας, πόνου, ταλαιπωρίας ή τραυματισμού ή σοβαρή βλάβη της γενικής τους κατάστασης

 

Παραδείγματα:

 

εγχείρηση υπό αναισθησία και χορήγηση του καταλλήλου αναλγητικού

 

- εμφύτευση συσκευών όπως καθετήρων, τηλεμετρικών μεταδοτών, και μικροαντλιών υπό γενική αναισθησία

 

- μελέτες με μη φυσιολογική διατροφή με κλινικές ενδείξεις ή

 

- συμπτώματα σακχαρώδους διαβήτη που δεν έχει αντιμετωπιστεί με θεραπευτική αγωγή

 

- συχνή λήψη δειγμάτων αίματος ή χορήγηση ουσιών

 

- δημιουργία ανησυχίας σε ζωικά πρότυπα

 

- δοκιμές οξείας τοξικότητας, μελέτες οξείας ανεκτικότητας· μελέτες προσδιορισμού του εύρους των τιμών, δοκιμές χρόνιας τοξικότητας/καρκινογένεσης με μη θανατηφόρο κατάληξη

 

- πρότυπα κρίσης όπως μελέτες για την επιληψία

 

- μη θανατηφόρα ζωικά πρότυπα καρκίνου όπως μελέτες μεταμόσχευσης ξένου ιστού

 

Βαριά δοκιμασία: βαθμός δριμύτητας 3

 

Παρεμβάσεις και χειρισμοί σε ζώα για πειραματικούς σκοπούς, οι οποίοι προκαλούν στα ζώα βαριά έως πολύ βαριά αγωνία ή τα υποβάλλουν σε μακράς έως πολύ μακράς διάρκειας επεισόδιο μέτριας αγωνίας, έντονου πόνου, παρατεταμένης ταλαιπωρίας ή σοβαρού τραυματισμού ή σοβαρή και διαρκή βλάβη της γενικής τους κατάστασης

 

Παραδείγματα:

 

- θανατηφόρες μολύνσεις από βακτήρια ή ιούς

 

- χρόνια πρότυπα ρευματοειδούς αρθρίτιδας

 

- γενετικώς τροποποιημένα ζώα με θανατηφόρα φαινότυπα (όπως ογκογένειες) χωρίς πρώιμη ολοκλήρωση του πειράματος

 

- μεταμόσχευση οργάνων (π.χ. νεφρού παγκρέατος)

 

- χρόνια πρότυπα σοβαρών νευρολογικών παθήσεων όπως η νόσος Πάρκινσον


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Πεδίο εφαρμογής της οδηγίας

Δεδομένου ότι η ισχύουσα οδηγία (86/609/ΕΟΚ) έχει ερμηνευθεί διαφορετικά στα διάφορα κράτη μέλη, πρώτος στόχος της πρότασης είναι η διασφάλιση ίσων όρων, σε όλη την ΕΕ, τόσο για τη βιομηχανία όσο και για την ερευνητική κοινότητα, "ενισχύοντας ταυτόχρονα την προστασία των ζώων που εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται σε επιστημονικές διαδικασίες".

Ως προς την ισχύουσα οδηγία, η πρόταση καλύπτει την προστασία των ζώων που χρησιμοποιούνται για επιστημονικούς σκοπούς σε σχέση με την ανθρώπινη υγεία ή την υγεία των ζώων ή και την καλή μεταχείριση των ζώων. Οι κύριες διαφορές μεταξύ της πρότασης και της ισχύουσας οδηγίας είναι:

- Η νέα οδηγία καθιστά υποχρεωτική την πραγματοποίηση δεοντολογικών επανεξετάσεων και απαιτεί την αδειοδότηση για τα πειράματα στα οποία χρησιμοποιούνται ζώα. Απαιτεί επίσης ενδεχομένως , μια αναδρομική αξιολόγηση. Συγκροτείται ένα μόνιμο όργανο δεοντολογικού ελέγχου και κάθε κράτος μέλος θα συστήσει σε εθνικό επίπεδο μια επιτροπή δεοντολογίας και καλής μεταχείρισης των ζώων.

- Περιλαμβάνονται σήμερα συγκεκριμένα ασπόνδυλα είδη και έμβρυα στο τελευταίο τρίμηνο της ανάπτυξής τους καθώς και προνύμφες και άλλα ζώα που χρησιμοποιούνται στη βασική έρευνα, την εκπαίδευση και την κατάρτιση.

- Τα ζώα είναι δυνατόν να χρησιμοποιούνται μόνο σε διαδικασίες για τις οποίες έχουν εκτραφεί ειδικά, η δε οδηγία απαιτεί επίσης να χρησιμοποιούνται μόνο ζώα δεύτερης γενεάς ή παλαιοτέρων γενεών υπό την προϋπόθεση πρόβλεψης μεταβατικών περιόδων εις τρόπον ώστε να αποφεύγεται η αιχμαλωσία ζώων που διαβιούν σε άγρια κατάσταση εξαντλώντας έτσι τους πληθυσμούς τους.

- Εναλλακτικές λύσεις σε σχέση με τα πειράματα πρέπει να χρησιμοποιούνται όταν είναι διαθέσιμες και ο αριθμός των ζώων που χρησιμοποιούνται σε έργα πρέπει να μειωθεί στο ελάχιστο. Θα απαιτείται από τα κράτη μέλη να βελτιώσουν τα μέτρα εκτροφής στέγασης και φροντίδας καθώς και τις μεθόδους που χρησιμοποιούνται στις διαδικασίες εις τρόπον ώστε να επιτευχθεί η εξάλειψη ή η μείωση στο ελάχιστο του πόνου, της ταλαιπωρίας, της αγωνίας ή της μόνιμης βλάβης που προκαλούνται στα ζώα. Τα μέτρα αυτά βασίζονται στην αρχή των 3 R, σχετικά με την αντικατάσταση μείωση και βελτίωση της χρήσης ζώων σε πειράματα.

- Όλες οι διαδικασίες εκτελούνται υπό γενική ή τοπική αναισθησία και κατατάσσονται σε συνάρτηση με το βαθμό του πιθανού πόνου, ταλαιπωρίας, αγωνίας κλπ.

Θέση του εισηγητή

Το σχέδιο έκθεσης της Επιτροπής υποστηρίζει σθεναρά την ανάπτυξη μιας φιλικότερης προσέγγισης σε σχέση με την καλή μεταχείριση των ζώων στο πλαίσιο της χρησιμοποίησης των ζώων σε επιστημονικά πειράματα. Τούτο αποδεικνύει τη δέσμευση της Επιτροπής στον τελικό στόχο που συνίσταται στην κατάργηση των πειραμάτων με τη χρήση ζώων.

Η ΕΕ θα έπρεπε να εργασθεί για το σκοπό αυτό το δε Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει καταστήσει σαφή την πεποίθησή του ότι θα έπρεπε να γίνουν περισσότερα με τελικό στόχο την πλήρη άρση των επιστημονικών πειραμάτων με τη χρήση ζώων.

Ωστόσο, αν και αυτός είναι ο τελικός στόχος, δεν είμαστε ακόμη σε θέση να τερματίσουμε πλήρως τα πειράματα με τη χρήση ζώων. Εξακολουθεί να υπάρχει ένα τεράστιό χάσμα στην ανάπτυξη εναλλακτικών μεθόδων πειραματισμού χωρίς με τη χρήση ζώων και όσο τούτο ισχύει θα ήταν άκαιρο και πιθανώς καταστροφικό για την ανθρώπινη υγεία να ορισθεί μια ημερομηνία πέραν της οποίας δεν θα είναι πλέον δυνατές οι δοκιμές σε ζώα ή οι δοκιμές σε ορισμένες κατηγορίες ζώων όπως τα πρωτεύοντα πλην του ανθρώπου. Σφυγμομετρήσεις της κοινής γνώμης δείχνουν κάποια υποστήριξη στην προσέγγιση αυτή.

Η έκθεση της Επιτροπής έχει επομένως ως στόχο τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των ζώων σε ένα πλαίσιο όπου θα εξακολουθήσει να επιτρέπεται ο πειραματισμός σε ζώα. Η διατύπωση ωστόσο είναι σε κάποια σημεία αμφιλεγόμενη και ενδέχεται να έχει τα αντίθετα αποτελέσματα σε σχέση με τις προσδοκίες της Επιτροπής.

Η πρόταση της Επιτροπής δεν είναι επίσης σαφής ως προς το πότε μπορούν να χρησιμοποιούνται ζώα ή ως προς τις υποχρεώσεις σχετικά με τις εγκαταστάσεις που πραγματοποιούν τις δοκιμές. Στην περίπτωση που το σχέδιο πρότασης παραμείνει αναλλοίωτο, θα είναι αμφιλεγόμενο σε σημείο που να σημαίνει ότι είναι ουσιαστικά αδύνατη η πραγματοποίηση δοκιμών στο εσωτερικό της ΕΕ. Η ευρωπαϊκή έρευνα είναι ήδη σε τεράστιο βαθμό ανταγωνιστική και ενόσω εξασφαλίζουμε τη διατήρηση και τη βελτίωση των ήδη υψηλών προδιαγραφών σχετικά με την καλή μεταχείριση των ζώων, πρέπει επίσης να εξασφαλίσουμε ότι η ερευνητική μας βιομηχανία θα παραμείνει ανταγωνιστική σε παγκόσμιο επίπεδο. Σε διαφορετική περίπτωση, υπάρχει κίνδυνος εξαγωγής της βιομηχανίας σε περιοχές που δεν διαθέτουν τόσο υψηλές δεσμεύσεις σε σχέση με την καλή μεταχείριση των ζώων.

Στόχος της έκθεσης αυτής είναι επομένως να διευκρινισθούν οι περιπτώσεις όπου οι δοκιμές σε ζώα είναι αποδεκτές από ηθικής και επιστημονικής πλευράς καθώς και ο ακριβής τρόπος με τον οποίο θα πραγματοποιούνται οι δοκιμές και βάσει ποιων κανόνων. Αν και τελικός στόχος παραμένει ο τερματισμός των δοκιμών σε πρωτεύοντα πλην του ανθρώπου, τούτο μπορεί να συμβεί μόνον όταν εξασφαλισθεί ότι η έρευνα στον τομέα των απειλητικών για τη ζωή ασθενειών και εκείνων που εξασθενίζουν τον ανθρώπινο οργανισμό θα είναι δυνατή με τη χρήση εναλλακτικών μεθόδων δοκιμών.

Επιπλέον, προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί ο αριθμός των δοκιμών σε ζώα στην ΕΕ, θα έπρεπε να δοθεί λύσει στο θέμα της κοινοποίησης των δεδομένων και της επικάλυψης των δοκιμών σε ζώα. Πρόκειται για έναν αμφισβητούμενο τομέα όπου η βιομηχανία δεν μπορεί να κρύβεται πίσω από την πνευματική της ιδιοκτησία ενώ τα ζώα αντιμετωπίζουν πειράματα χωρίς να χρειάζεται. Ως εκ τούτου, τα δεδομένα πρέπει να κοινοποιούνται προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν οι δοκιμές σε ζώα όπου τούτο είναι δυνατόν.

Η εφαρμογή της οδηγίας πρέπει να είναι ομοιόμορφη στο σύνολο της ΕΕ.

Θέση του εισηγητή σε συγκεκριμένα σημεία

Η συμπερίληψη των εμβρυακών μορφών στην οδηγία μέσω του άρθρου 2 είναι ένα υπερβολικά μεγάλο βήμα και θα αυξήσει τη γραφειοκρατία χωρίς να βελτιωθεί σημαντικά η καλή μεταχείριση των ζώων. Ορισμένα ψάρια και αμφίβια είδη παράγουν υψηλούς αριθμούς (άνω των 10.000 ανά θηλυκό) προνυμφών ή εμβρυακών μορφών. Η καταμέτρηση και καταγραφή των αριθμών αυτών αποτελεί μεγάλο φόρτο εργασίας και τα στατιστικά στοιχεία σχετικά με τον αριθμό των ζώων που χρησιμοποιούνται θα έχαναν τη σημασία τους σε σχέση με τα είδη αυτά.

Η τρέχουσα διατύπωση του άρθρου 6 συνεπάγεται ότι δεν υπάρχουν μέθοδοι μη βάναυσης θανάτωσης πέραν εκείνων που απαριθμούνται στο ΠαράρτημαV που είναι επιστημονικώς ατελές. Πράγματι, ορισμένες από τις τρέχουσες προτάσεις στο Παράρτημα V θα έχουν δυσμενείς επιπτώσεις στην καλή μεταχείριση, ιδίως στο βαθμό που το Παράρτημα δεν είναι δυνατόν να επικαιροποιηθεί αρκετά σύντομα ώστε να συμβαδίζει με τις επιστημονικές εξελίξεις στον τομέα αυτό.

Το άρθρο 8 απαγορεύει τη χρήση πρωτευόντων πλην του ανθρώπου εκτός από ορισμένες περιστάσεις. Τούτο χρήζει διευκρινίσεων δεδομένου ότι η παρούσα διατύπωση φαίνεται να απαγορεύει το σύνολο της βασικής έρευνας στα πρωτεύοντα πλην του ανθρώπου.

Η σύσταση στο άρθρο 10 να χρησιμοποιούνται πρωτεύοντα πλην του ανθρώπου μόνο από αυτοδύναμες αποικίες πρωτευόντων F2 (δεύτερη γενεά που έχει εκτραφεί σε αιχμαλωσία) είναι ένας ευγενής στόχος που μακροπρόθεσμα θα εξασφαλίσει ότι θα αιχμαλωτίζονται λιγότερα άγρια ζώα. Η πρόταση ωστόσο δεν είναι πρακτική εντός του χρονοδιαγράμματος που προβλέπει η Επιτροπή. Δεν έχουν ιδρυθεί αυτόνομες αποικίες παντού ανά τον κόσμο και υπάρχει πιθανότητα να χρειασθεί ευθανασία πολλών πρωτευόντων κατηγορίας F1 προκειμένου να επιτραπεί η ανάπτυξη αυτοδύναμων αποικιών F2.

Πρέπει επομένως να πραγματοποιηθεί μια μελέτη σκοπιμότητας πριν από την οποιαδήποτε κίνηση για τη θέσπιση πολιτικής βάσει της οποίας θα χρησιμοποιούνται ζώα μόνο από αυτόνομες αποικίες F2.

Μια εξόφθαλμη παράλειψη στην έκθεση της Επιτροπής είναι η έλλειψη προσδιορισμού των διαβαθμίσεων δριμύτητας. Η Επιτροπή εντοπίζει ορισμένες ρήτρες δριμύτητας όπως "έως ήπια", "μέτρια" και "βαριά" οι οποίες διέπουν τον τρόπο πραγματοποίησης των πειραμάτων, χωρίς ωστόσο να προσδιορίζει το χαρακτήρα των διαβαθμίσεων. Τούτο πρέπει να διευκρινισθεί. Το ελβετικό σύστημα διαβαθμίσεων φαίνεται να είναι το σαφέστερο των υφισταμένων και ως εκ τούτο προτείνεται.

Η απαγόρευση των παρατεταμένων βαριών διαδικασιών βάσει του άρθρου 15 θα μπορούσε να σημαίνει ότι έργα σε σχέση με τη ρευματοειδή αρθρίτιδα ή το χρόνιο πόνο από καρκίνο καθώς και με άλλες νευρολογικής φύσεως ασθένειες ενδέχεται να σταματήσουν.

Αν και η αρχή του περιορισμού της επαναχρησιμοποίησης των ζώων σε πειράματα είναι θετική πρόταση της Επιτροπής στο άρθρο 16 ενδέχεται να οδηγήσει στην χρησιμοποίηση πολύ περισσοτέρων ζώων σε πειράματα. Τούτο συμβαίνει ιδιαίτερα στην περίπτωση που επαναχρησιμοποίηση δεν είναι δυνατή όταν το ζώο έχει υποστεί μια διαδικασία η οποία κατατάσσεται "έως ήπια". Ορισμένες διαδικασίες συνεπάγονται την εκπαίδευση ή την προετοιμασία ενός ζώου την οποία διαδέχεται το πείραμα αυτό καθεαυτό. Επί παραδείγματι, ένα πρωτεύον πρέπει να εκπαιδευθεί στη χρήση της οθόνης επαφής για την επιλογή συγκεκριμένων εικόνων εις τρόπον ώστε να καταστεί δυνατή η μελέτη των εγκεφαλικών του διαδικασιών. Η εκπαίδευση αυτή μπορεί να διαρκέσει έως και ένα έτος πριν από το πείραμα. Σε άλλες περιπτώσεις, η προπαρασκευή μπορεί να συνίσταται σε αναισθησία, χειρουργική επέμβαση και ανάνηψη (όπως για την τοποθέτηση παρατηρητή ραδιοσημάτων για την πίεση του αίματος). Πολλές από τις προπαρασκευαστικές αυτές διαδικασίες έχουν διαβαθμισθεί ως "μέτριες". Η επαναχρησιμοποίηση ενός ζώου που έχει υποστεί προπαρασκευή σε περαιτέρω διαδικασίες επιτρέπει στην έρευνα να καταστεί ταχύτερη, αποτελεσματικότερη και παρέχει συχνά καλύτερα δεδομένα.

Ένα ζώο ωστόσο που έχει υποστεί μια "βαριά" διαδικασία δεν θα έπρεπε να επαναχρησιμοποιείται. Αντίθετα, για τα ζώα που έχουν προηγουμένως υποστεί μια "μέτρια" διαδικασία, θα έπρεπε να επιτρέπεται η υποβολή τους σε μια ακόμη "μέτρια" διαδικασία. Στις φαρμακοκινητικές μελέτες που συνίστανται στον έλεγχο των αποτελεσμάτων μιας νέας σύνθεσης, ο αριθμός των σκύλων θα εικοσαπλασιαζόταν βάσει της προτεινόμενης διατύπωσης.

Στο άρθρο 20, η αμοιβαία αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων είναι πολύ σημαντική για την υποστήριξη της ελεύθερης διακίνησης άρτια εκπαιδευμένων επιστημόνων ερευνητών. Ενισχύει επίσης τις ευκαιρίες για προγράμματα συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών.

Στο άρθρο 26, θα ήταν σκόπιμη η ετήσια επανεξέταση όλων των έργων που έχουν χαρακτηρισθεί ως "βαριά", για τα άλλα έργα όμως θα ήταν σκόπιμη η επανεξέταση σε τριετή βάση.

Δεδομένης της έλλειψης παγκόσμιου εφοδιασμού πρωτευόντων πλην του ανθρώπου, η ΕΕ δεν διαθέτει το οικονομικό βάρος για να υποστηρίξει την πρόταση στο άρθρο 17 να διασφαλίζεται ότι οι προμηθευτές εκτός ΕΕ ακολουθούν στρατηγική για την αύξηση της αναλογίας των ζώων που γεννήθηκαν από πρωτεύοντα πλην του ανθρώπου τα οποία έχουν εκτραφεί σε συνθήκες αιχμαλωσίας.

Στο άρθρο 35 η απαίτηση της εκ των προτέρων αδειοδότησης για όλα τα έργα, περιλαμβανομένης της θανάτωσης με μη βάναυσο τρόπο και της χρήσης των ασπόνδυλων, θα πλήξει την έρευνα και θέσει την ΕΕ σε σοβαρά μειονεκτική θέση από πλευράς ανταγωνισμού.

Οι προδιαγραφές για τη φροντίδα και τη στέγαση που αναφέρονται στο άρθρο 32 θα έπρεπε απλώς να αποτελούν κατευθυντήριες γραμμές όπως συμβαίνει στο Παράρτημα Α της Ευρωπαϊκής Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης (ETS 123). Διατυπώνεται ωστόσο κάποια ανησυχία γιατί το παράρτημα που προτείνει η Επιτροπή είναι απλώς μια συνοπτική μορφή του κειμένου του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Προκειμένου να διευκολυνθεί η ανάπτυξη εναλλακτικών πειραματικών μεθόδων, α καθήκοντα του Ευρωπαϊκού Κέντρου Επικύρωσης Εναλλακτικών Μεθόδων θα έπρεπε ν επεκταθούν εις τρόπον ώστε να περιλαμβάνουν το συντονισμό και την προώθηση της ανάπτυξης και χρήσης εναλλακτικών μεθόδων σε σχέση με τα πειράματα στα ζώα. Μεγαλύτερη έμφαση θα έπρεπε να δοθεί τόσο στην ανάπτυξη όσο και στην προώθηση εναλλακτικών μεθόδων. το κλειδί για τη μείωση και ενδεχομένως την κατάργηση των πειραμάτων με τη χρήση ζώων είναι η ενθάρρυνση και η υποστήριξη των εναλλακτικών μεθόδων σε επίπεδο ΕΕ. Κάθε κράτος μέλος θα έπρεπε να ορίσει εθνικά εργαστήρια αναφοράς προκειμένου να εξασφαλίζεται ότι η έρευνα στο συγκεκριμένο τομέα θα είναι συντονισμένη, θα υποστηρίζεται και θα ενθαρρύνεται σε επίπεδο ΕΕ προκειμένου να ενισχυθεί η καλύτερη από κοινού χρησιμοποίηση και ο συντονισμός των εναλλακτικών μεθόδων.


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (19.2.2009)

προς την Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου

σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί προστασίας των ζώων που χρησιμοποιούνται για επιστημονικούς σκοπούς

(COM(2008)0543 – C6-0391/2008 – 2008/0211(COD))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Μάριος Ματσάκης

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η αναθεώρηση της οδηγίας 86/609/ΕΟΚ κατέστη επείγουσα όχι μόνο με τις νέες γνώσεις σχετικά με τις δεοντολογικές παραμέτρους της στέγασης ζώων που χρησιμοποιήθηκαν σε πειράματα αλλά και με τις νέες εφαρμογές πειραμάτων σε ζώα, ιδίως στον τομέα της γενετικής μηχανικής, αν και για την εποχή της η οδηγία υπήρξε ιστορικό επίτευγμα και έκτοτε έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος, ιδίως όσον αφορά την εισαγωγή των τριών R, δηλαδή των αρχών της αντικατάστασης, της μείωσης και της βελτίωσης.

Εκ μέρους της Επιτροπής ENVI χαιρετίζω θερμά την πρόταση της Επιτροπής να αναθεωρηθεί η οδηγία. Προβλέπει πολύτιμα μέτρα τα οποία θα βελτιώσουν την καλή μεταχείριση των ζώων, ενώ θεσπίζει αυστηρότερες ρυθμίσεις στο πλαίσιο των διεθνώς αποδεκτών αρχών που αφορούν τις μη βάναυσες πειραματικές τεχνικές και την καλή επιστήμη. Καλύπτει πολλές ανησυχίες όσον αφορά την προστασία των ζώων που χρησιμοποιούνται για πειραματικούς και επιστημονικούς σκοπούς. Υπάρχουν ωστόσο τομείς στους οποίους η πρόταση της Επιτροπής χρειάζεται ενίσχυση.

Από την άποψη της καλής μεταχείρισης των ζώων, χαιρετίζω την επέκταση του πεδίου εφαρμογής της οδηγίας, ώστε να συμπεριλάβει τα ζωικά έμβρυα που αισθάνονται και τα ασπόνδυλα είδη καθώς και τη βασική βιολογική έρευνα. Χαιρετίζω επίσης τη θέσπιση μη βάναυσων μεθόδων θανάτωσης των ζώων στο πλαίσιο της οδηγίας.

Η χρήση μη ανθρώπινων ανθρωποειδών πρέπει να καταργηθεί σταδιακά, ενώ πρέπει να καταργηθεί αμέσως η χρήση των ανθρωποειδών πιθήκων και των πρωτευόντων που αιχμαλωτίστηκαν στο φυσικό τους περιβάλλον. Η σταδιακή κατάργηση της χρήσης πρωτευόντων θηλαστικών "F1", πράγμα που σημαίνει την κατάργηση της χρήσης νεογνών πρωτευόντων θηλαστικών τα οποία αιχμαλωτίστηκαν στο φυσικό τους περιβάλλον, έχει εξαιρετική σημασία τόσο από ηθική άποψη όσο και από την άποψη της καλής μεταχείρισης των ζώων και της διατήρησης των ειδών. Το μέτρο θα μειώσει την πίεση που ασκείται στους άγριους πληθυσμούς και θα αποτρέψει τη βαναυσότητα που επιφέρει η εμπορία άγριων πρωτευόντων θηλαστικών.

Αντίθετα με την πρόταση της Επιτροπής, πιστεύουμε ότι τυχόν εξαιρέσεις θα άφηναν ένα παραθυράκι ανοικτό στη χρήση αυτών των έντονα απειλούμενων ειδών σε εργαστηριακά πειράματα. Η λεγόμενη "ρήτρα διασφάλισης" όσον αφορά τους ανθρωποειδείς πιθήκους (άρθρο 50) πρέπει επομένως να διαγραφεί. Αυτή η ενέργεια θα συμμορφώνεται με τις δεσμεύσεις που εκφράστηκαν αρχικά στην οδηγία 86/609, πάνω από είκοσι χρόνια πριν. Οι απαγορεύσεις ή οι μερικές απαγορεύσεις στη χρήση σε διαδικασίες ανθρωποειδών πιθήκων και πρωτευόντων που αιχμαλωτίστηκαν στο φυσικό τους περιβάλλον έχουν ήδη τεθεί σε εφαρμογή σε μερικά κράτη μέλη, η δε χρήση ανθρωποειδών πιθήκων δεν ασκείται πλέον εντός της επικράτειας της ΕΕ. Είναι επομένως δυνατή η ταχύτατη εναρμόνιση καθ' όλη την Ευρώπη.

Η υποχρεωτική χρήση εύλογα και έμπρακτα διαθέσιμων μεθόδων που συμφωνούν με τα τρία R σύμφωνα με το άρθρο 13 αποτελεί ουσιαστική πρόοδο, σε σχέση με τις λιγότερο περιοριστικές ρυθμίσεις της οδηγίας 86/609. Ουσιώδη σημασία έχει επίσης η καθιέρωση ανώτατου ορίου καθ' όλη την ΕΕ όσον αφορά τον επιτρεπόμενο πόνο και ταλαιπωρία των ζώων (άρθρο 15). Δεν πρέπει να επιτρέπονται διαδικασίες που προκαλούν βαριά ταλαιπωρία στα ζώα.

Ωστόσο η απουσία κριτηρίων για την κατάταξη των διαδικασιών εγείρει ανησυχίες καθώς πολλά από τα προτεινόμενα μέτρα εξαρτώνται από την κατάταξη της δριμύτητας. Μια πιθανή λύση που προτείνουμε είναι να προστεθεί ένα παράρτημα με προσωρινούς ορισμούς των βαθμών δριμύτητας.

Όσον αφορά τις μεθόδους που χρησιμοποιούνται στις διαδικασίες, πρέπει να βελτιωθούν οι τοξικολογικές μελέτες που απαιτούν το θάνατο ζώων ως τελικό σημείο (έχει σημειωθεί πρόοδος σε αυτό τον τομέα), για να αποφευχθεί η ταλαιπωρία του ζώου πέρα από το χρονικό σημείο κατά το οποίο ο θάνατός του είναι αναπόφευκτος. Η καταγραφή, η κοινοποίηση και η ανάλυση των βαθμών ταλαιπωρίας του ζώου εξαιτίας των πειραμάτων πρέπει να είναι υποχρεωτική, ώστε να ενημερώνεται το μόνιμο όργανο δεοντολογικού ελέγχου και η διαδικασία αδειοδότησης.

Οι αρχές του δεοντολογικού ελέγχου και της αδειοδότησης (κεφάλαιο IV) είναι μεταξύ των κεντρικών χαρακτηριστικών. Οι δεοντολογικοί έλεγχοι, οι οποίο χρησιμοποιούνται ήδη σε 21 κράτη μέλη, πρέπει να αποτελέσουν ολοκληρωμένο μέρος της διαδικασίας αδειοδότησης, προκειμένου να παραβάλλεται η χρήση ζώων σε επιστημονικές έρευνες με δεοντολογικές ανησυχίες. Σημαντικό μέρος της διαδικασίας θα είναι μία εκτίμηση βλάβης-ωφέλειας, η οποία θα σταθμίζει τη χρήση των ζώων σε σχέση με τα αναμενόμενα οφέλη για την ανθρώπινη υγεία ή για την ιατρική έρευνα ή κανονιστικές ανάγκες. Επιπλέον, η αναδρομική εκτίμηση θα ενθαρρύνει την καλή επιστήμη καθώς και την καλή μεταχείριση των ζώων και την προώθηση των αρχών της αντικατάστασης, της μείωσης και της βελτίωσης.

Χαιρετίζω τις εθνικές επιθεωρήσεις (άρθρο 22), με τις οποίες καθιερώνεται τουλάχιστον μία αιφνιδιαστική επιθεώρηση ετησίως. Πιστεύω επίσης ότι πρέπει να συγκροτηθεί φορέας επιθεώρησης της ΕΕ, ο οποίος θα διενεργεί αιφνιδιαστικές επιθεωρήσεις ιδρυμάτων, προκειμένου να διασφαλίζει ότι η κατάταξη της δριμύτητας εφαρμόζεται ενιαία και σωστά στα κράτη μέλη. Οι εκθέσεις και τα πορίσματά του (ιδίως οι παραβιάσεις της παρούσας οδηγίας) της ΕΕ και των εθνικών φορέων επιθεώρησης πρέπει να δημοσιοποιούνται.

Η αυξημένη διαφάνεια, όπως προτείνεται στο άρθρο 40, είναι επίσης ευπρόσδεκτη, λαμβανομένης υπόψη της ανάγκης να διαφυλάσσεται ο εμπιστευτικός χαρακτήρας πληροφοριών καθώς και της υποχρέωσης της Επιτροπής και των κρατών μελών να συμβάλλουν στην ανάπτυξη εναλλακτικών μεθόδων αντί των πειραμάτων με ζώα (άρθρο 45). Τούτο αφορά επίσης την ίδρυση εθνικών εργαστηρίων που θα βοηθούν στην επικύρωση εναλλακτικών μεθόδων.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων καλεί την Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία  1

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 1 α

 

Στόχοι

Η παρούσα οδηγία θα πρέπει επίσης να καλύπτει τα έμβρυα και τις λοιπές εμβρυακές μορφές των σπονδυλωτών ζώων, δεδομένου ότι υπάρχουν επιστημονικά στοιχεία που αποδεικνύουν ότι, κατά το τελευταίο τρίτο της ανάπτυξης αυτών των μορφών, αυξάνεται ο κίνδυνος να βιώσουν πόνο, ταλαιπωρία και αγωνία, γεγονός που μπορεί επίσης να επηρεάσει αρνητικά τη μετέπειτα ανάπτυξή τους. Επίσης, σύμφωνα με τα επιστημονικά στοιχεία, η εφαρμογή επιστημονικών διαδικασιών σε έμβρυα και λοιπές εμβρυακές μορφές, σε πρώιμο στάδιο της ανάπτυξής τους, μπορεί να προκαλέσει πόνο, ταλαιπωρία, αγωνία ή μόνιμη βλάβη, σε περίπτωση που επιτραπεί στις μορφές αυτές, οι οποίες βρίσκονται ακόμα στην ανάπτυξη, να ζήσουν μετά τα πρώτα δύο τρίτα της ανάπτυξής τους.

Η παρούσα οδηγία θα πρέπει επίσης να καλύπτει, μόνο όταν είναι επιστημονικά αποδεδειγμένο ότι το νευρικό σύστημα μπορεί να ενσωματώσει σήματα πόνου, τα έμβρυα και τις λοιπές εμβρυακές μορφές των σπονδυλωτών ζώων των οποίων προβλέπεται η γέννηση, δεδομένου ότι υπάρχουν επιστημονικά στοιχεία που αποδεικνύουν ότι, κατά το τελευταίο τρίτο της ανάπτυξης αυτών των μορφών, αυξάνεται ο κίνδυνος να βιώσουν πόνο, ταλαιπωρία και αγωνία, γεγονός που μπορεί επίσης να επηρεάσει αρνητικά τη μετέπειτα ανάπτυξή τους. Επίσης, σύμφωνα με τα επιστημονικά στοιχεία, η εφαρμογή επιστημονικών διαδικασιών σε έμβρυα και λοιπές εμβρυακές μορφές, σε πρώιμο στάδιο της ανάπτυξής τους, μπορεί να προκαλέσει πόνο, ταλαιπωρία, αγωνία ή μόνιμη βλάβη, σε περίπτωση που επιτραπεί στις μορφές αυτές, οι οποίες βρίσκονται ακόμα στην ανάπτυξη, να ζήσουν μετά τα πρώτα δύο τρίτα της ανάπτυξής τους.

Τροπολογία  2

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 11α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(11α) Σύμφωνα με τους στόχους του σχεδίου κοινοτικής δράσης για την προστασία και την καλή μεταχείριση των ζώων (2006-2010), η Επιτροπή πρέπει να επιδιώξει την προαγωγή της καλής μεταχείρισης των ζώων που χρησιμοποιούνται σε πειράματα διεθνώς, και ειδικότερα να επιδιώξει την προαγωγή της αντικατάστασης, της μείωσης και της βελτίωσης των πειραμάτων σε ζώα μέσω της Παγκόσμιας Οργάνωσης για την Υγεία των Ζώων και προσπαθώντας να προστεθούν οι απαιτήσεις καλής μεταχείρισης των ζώων στα υπό εκτίμηση κριτήρια, προκειμένου να βεβαιώνεται η συμμόρφωση με την «ορθή εργαστηριακή πρακτική».

Αιτιολόγηση

Η ανακοίνωση της Επιτροπής για το κοινοτικό σχέδιο δράσης όσον αφορά την προστασία και την καλή μεταχείριση των ζώων 2006-2010 κατατάσσει την προαγωγή των υψηλών απαιτήσεων για την καλή μεταχείριση των ζώων εντός της ΕΕ και σε διεθνές επίπεδο μεταξύ των πρωταρχικών της στόχων. Η προαγωγή της αντικατάστασης, της μείωσης και της βελτίωσης των πειραμάτων σε ζώα μέσω της Παγκόσμιας Οργάνωσης για την Υγεία των Ζώων δεν θα επέκτεινε μόνο αυτό το στόχο αλλά θα προστάτευε την κοινοτική βιομηχανία, καθώς θα ενισχύονταν οι απαιτήσεις καλής μεταχείρισης των ζώων στις τρίτες χώρες.

Τροπολογία  3

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(23) Ο αριθμός των ζώων που χρησιμοποιούνται σε επιστημονικές διαδικασίες μπορεί να μειωθεί με την εκτέλεση διαδικασιών περισσότερες από μία φορές στα ίδια ζώα, εφόσον αυτή η τακτική δεν συνιστά απόκλιση από τον επιστημονικό στόχο ή δεν οδηγεί σε κακή μεταχείριση του ζώου. Ωστόσο, η επαναχρησιμοποίηση ζώων πρέπει να εκτιμάται σε σχέση με την ελαχιστοποίηση τυχόν αρνητικών επιπτώσεων στην καλή διαβίωσή τους, λαμβάνοντας υπόψη τη συνολική εμπειρία ζωής του εκάστοτε ζώου. Εξαιτίας αυτής της πιθανής σύγκρουσης, η επαναχρησιμοποίηση ζώων πρέπει να εξετάζεται κατά περίπτωση και να περιορίζεται μόνο στις διαδικασίες εκείνες όπου ο πόνος, η ταλαιπωρία και η αγωνία είναι σημαντικά μειωμένες.

(23) Ο αριθμός των ζώων που χρησιμοποιούνται σε επιστημονικές διαδικασίες μπορεί να μειωθεί με την εκτέλεση διαδικασιών περισσότερες από μία φορές στα ίδια ζώα, εφόσον αυτή η τακτική δεν συνιστά απόκλιση από τον επιστημονικό στόχο ή δεν οδηγεί σε κακή μεταχείριση του ζώου. Ωστόσο, η επαναχρησιμοποίηση ζώων πρέπει να εκτιμάται σε σχέση με την ελαχιστοποίηση τυχόν αρνητικών επιπτώσεων στην καλή διαβίωσή τους, λαμβάνοντας υπόψη τη συνολική εμπειρία ζωής του εκάστοτε ζώου. Εξαιτίας αυτής της πιθανής σύγκρουσης, η επαναχρησιμοποίηση ζώων πρέπει να εξετάζεται κατά περίπτωση και να περιορίζεται μόνο στις διαδικασίες εκείνες όπου ο σωρευμένος πόνος, η ταλαιπωρία και η αγωνία έχουν αιτιολογηθεί από το δεοντολογικό έλεγχο.

Αιτιολόγηση

Η δικαιολόγηση για την εκ νέου χρήση ζώων σε διαδικασίες συνδέεται άμεσα με τη δριμύτητα της διαδικασίας και τη διάρκεια κάθε επίπτωσης. Απαιτείται η κρίση εμπειρογνώμονα, και ο καλύτερος τρόπος γι’ αυτό είναι η διαδικασία δεοντολογικού ελέγχου.

Τροπολογία  4

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται στα ακόλουθα ζώα:

διαγράφεται

(a) ζώντα σπονδυλωτά ζώα πλην του ανθρώπου, συμπεριλαμβανομένων των προνυμφών που τρέφονται ανεξάρτητα, των εμβρύων και των λοιπών εμβρυακών μορφών από το τελευταίο τρίτο της φυσιολογικής τους ανάπτυξης,

 

(β) ζώντα ασπόνδυλα ζώα, συμπεριλαμβανομένων των προνυμφών που τρέφονται ανεξάρτητα, τα οποία ανήκουν στα είδη που παρατίθενται στο παράρτημα I.

 

Αιτιολόγηση

Η οδηγία πρέπει επίσης να ισχύει για προνύμφες που τρέφονται ανεξάρτητα καθώς και έμβρυα και λοιπές εμβρυακές μορφές από το τελευταίο τρίτο της κανονικής τους ανάπτυξης, μόνο όταν υπάρχει επιστημονική τεκμηρίωση.

Τροπολογία  5

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται σε ζώα που χρησιμοποιούνται σε διαδικασίες, τα οποία βρίσκονται σε προγενέστερο στάδιο ανάπτυξης από αυτό που αναφέρεται στην παράγραφο 2 στοιχείο α), σε περίπτωση που επιτραπεί στο ζώο να ζήσει μετά από αυτό το στάδιο της ανάπτυξής του και αν το ζώο είναι πιθανό να βιώσει πόνο, ταλαιπωρία, αγωνία ή μόνιμη βλάβη αφού φτάσει σε αυτό το στάδιο ανάπτυξης.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Κάτι τέτοιο θα είχε σοβαρές επιπτώσεις στην εν δυνάμει παραγωγή ΓΤ διαγονιδιακών ζώων χωρίς επιπτώσεις στην καλή μεταχείριση των ζώων.

Τροπολογία  6

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – στοιχείο 6 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(6α) "εμπιστευτικές πληροφορίες": πληροφορίες η χωρίς συγκατάθεση κοινοποίηση των οποίων θα προκαλούσε βλάβη στα νόμιμα εμπορικά ή ερευνητικά συμφέροντα του κατόχου τους ή τρίτου μέρους.

Αιτιολόγηση

Είναι αναγκαίος ο νέος ορισμός των "εμπιστευτικών πληροφοριών", διότι η έννοια αυτή απαντά σε διάφορα χωρία της πρότασης.

Τροπολογία  7

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(βa) είναι εγγυημένο ότι τα ζώα που χρησιμοποιούνται στη διαδικασία δεν είναι από αυτά που κινδυνεύουν ή απειλούνται από εξαφάνιση παρά εκτρέφονται μόνο για τον ορισμένο σκοπό.

Αιτιολόγηση

Η εξαίρεση της θεμελιώδους έρευνας ενέχει τον κίνδυνο να μην είναι πλέον δυνατή η απόκτηση χρήσιμης γνώσης, η οποία μπορεί να αποβεί σημαντική για την επιβίωση απειλούμενων ειδών. Επομένως αυτό το άρθρο θα ερχόταν σε αντίθεση με το στόχο της διεθνούς σύμβασης της Ουάσινγκτον για τη βιοποικιλία. Μόνο επεκτείνοντας τις εξαιρέσεις στο χώρο της θεμελιώδους έρευνας μπορούμε να διασφαλίσουμε επαρκή έλεγχο της ειδικής προσαρμογής, η οποία συχνά εντοπίζεται μόνο σε σπάνια και, συχνά, απειλούμενα είδη, που εμφανίζουν ειδική προσαρμογή.

Τροπολογία  8

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(α) η διαδικασία έχει είτε έναν από τους σκοπούς που αναφέρονται στο άρθρο 5 σημεία (1), (2) στοιχείο α), (3) και εφαρμόζεται για την αποφυγή, πρόληψη, διάγνωση ή θεραπεία κλινικών παθήσεων που απειλούν τη ζωή του ανθρώπου ή που προκαλούν σοβαρή αναπηρία, είτε τον σκοπό που αναφέρεται στο άρθρο 5 σημείο (5),

(α) η διαδικασία έχει έναν από τους σκοπούς που αναφέρονται στο άρθρο 5 σημείο (2) στοιχείο α) και σημεία (3) , είτε τον σκοπό που αναφέρεται στο άρθρο 5 σημείο (5),

Αιτιολόγηση

Ο περιορισμός της χρήσης πρωτευόντων αποκλειστικά στους όρους που περιγράφονται στην πρόταση οδηγίας θα είχε ως συνέπεια να εγκαταλειφθούν πολλές έρευνες και να μειωθεί η ικανότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε αυτόν τον τομέα. Επίσης, μπορεί να οδηγήσει στην απαγόρευση πειραμάτων θεμελιώδους έρευνας ή πειραμάτων που αφορούν λοιμώδεις νόσους.

Τροπολογία  9

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(β) υπάρχει το επιστημονικό επιχείρημα ότι ο σκοπός της διαδικασίας δεν μπορεί να επιτευχθεί με τη χρήση άλλων ειδών από τα πρωτεύοντα πλην του ανθρώπου.

(β) υπάρχει το επιστημονικό και δεοντολογικό επιχείρημα ότι ο σκοπός της διαδικασίας δεν μπορεί να επιτευχθεί με τη χρήση άλλων ειδών από τα πρωτεύοντα πλην του ανθρώπου.

Αιτιολόγηση

Πρέπει να προβληθεί η ειδική δεοντολογική σημασία πειραμάτων με μη ανθρώπινα πρωτεύοντα.

Τροπολογία  10

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 9 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Ζώα που αποσπώνται από το φυσικό τους περιβάλλον

Ζώα που δεν εκτρέφονται για συγκεκριμένο σκοπό

Αιτιολόγηση

Λογικότερη και καταλληλότερη διατύπωση.

Τροπολογία  11

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 9 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Στις διαδικασίες δεν χρησιμοποιούνται ζώα που αποσπώνται από το φυσικό τους περιβάλλον.

1. Στις διαδικασίες δεν χρησιμοποιούνται ζώα που δεν έχουν εκτραφεί για το συγκεκριμένο σκοπό.

Αιτιολόγηση

Λογικότερη και καταλληλότερη διατύπωση.

Τροπολογία  12

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τα ζώα που ανήκουν στα είδη τα οποία παρατίθενται στο παράρτημα II μπορούν να χρησιμοποιούνται σε διαδικασίες μόνο στις περιπτώσεις όπου τα εν λόγω ζώα έχουν εκτραφεί για χρήση σε διαδικασίες.

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τα ζώα που ανήκουν στα είδη τα οποία παρατίθενται στο παράρτημα II μπορούν να χρησιμοποιούνται σε διαδικασίες μόνο στις περιπτώσεις όπου τα εν λόγω ζώα έχουν εκτραφεί για χρήση σε διαδικασίες.

 

Η Επιτροπή δημοσιοποιεί 18 μήνες μετά την έναρξη εφαρμογής της παρούσας οδηγίας μελέτη εφαρμοσιμότητας σχετικά με το χρονοδιάγραμμα που αναφέρεται στο παράρτημα ΙΙΙ.

Ωστόσο, αρχής γενομένης από τις ημερομηνίες που ορίζονται στο παράρτημα III, τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τα πρωτεύονταν πλην του ανθρώπου τα οποία παρατίθενται στο εν λόγω παράρτημα μπορούν να χρησιμοποιούνται σε διαδικασίες μόνο στις περιπτώσεις όπου γεννήθηκαν από πρωτεύοντα πλην του ανθρώπου τα οποία έχουν εκτραφεί σε συνθήκες αιχμαλωσίας.

Εν όψει των αποτελεσμάτων αυτής της έρευνας, τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τα πρωτεύονταν πλην του ανθρώπου τα οποία παρατίθενται στο εν λόγω παράρτημα μπορούν να χρησιμοποιούνται σε διαδικασίες μόνο στις περιπτώσεις όπου γεννήθηκαν από πρωτεύοντα πλην του ανθρώπου τα οποία έχουν εκτραφεί σε συνθήκες αιχμαλωσίας.

2. Οι αρμόδιες αρχές δύνανται να εγκρίνουν εξαιρέσεις από την παράγραφο 1 με βάση επιστημονικά επιχειρήματα.

2. Οι αρμόδιες αρχές δύνανται να εγκρίνουν εξαιρέσεις από την παράγραφο 1 με βάση επιστημονικά επιχειρήματα ή λόγους που αφορούν την καλή μεταχείριση των ζώων.

Αιτιολόγηση

Το χρονοδιάγραμμα που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν είναι ρεαλιστικό και δεν λαμβάνει υπόψη το σύνολο των δεοντολογικών, τεχνικών, οικονομικών και υγειονομικών πτυχών του παραρτήματος ΙΙΙ. Οι εν λόγω προθεσμίες είναι σκόπιμο να παραταθούν. Επίσης, πρέπει να εκπονηθεί μια μελέτη λίγο μετά τη δημοσιοποίηση της παρούσας οδηγίας, για να ενσωματωθούν όλα τα αναγκαία δεδομένα εν όψει της εφαρμογής του παραρτήματος ΙΙΙ.

Τροπολογία  13

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 10 – παράγραφος 1α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1α. Η Επιτροπή, πέντε χρόνια μετά την έναρξη εφαρμογής της παρούσας οδηγίας, πραγματοποιεί εκτίμηση σχετικά με την καλή μεταχείριση των ζώων και μελέτη εφαρμοσιμότητας των απαιτήσεων που προβλέπονται στην παράγραφο 1.

Αιτιολόγηση

Βλ. αιτιολόγηση στην τροπολογία επί του άρθρου 10, παρ. 1.

Τροπολογία  14

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 13 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι μια διαδικασία δεν εκτελείται αν η κοινοτική νομοθεσία αναγνωρίζει κάποια άλλη επιστημονικά ικανοποιητική μέθοδο ή στρατηγική δοκιμή που επιτυγχάνει το επιθυμητό αποτέλεσμα χωρίς να περιλαμβάνει τη χρήση ζώου. Απουσία τέτοιας μεθόδου, μια διαδικασία δεν μπορεί να εκτελεστεί αν υπάρχει διαθέσιμη, με εύλογο και πρακτικό τρόπο, κάποια άλλη επιστημονικά ικανοποιητική μέθοδος ή στρατηγική δοκιμής που επιτυγχάνει το επιθυμητό αποτέλεσμα χωρίς τη χρήση ζώου, συμπεριλαμβανομένων των μεθοδολογιών με τη βοήθεια υπολογιστή, in vitro και άλλων.

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι μια διαδικασία δεν εκτελείται αν η κοινοτική νομοθεσία αναγνωρίζει κάποια άλλη επιστημονικά ικανοποιητική μέθοδο ή στρατηγική δοκιμή που επιτυγχάνει το επιθυμητό αποτέλεσμα χωρίς να περιλαμβάνει τη χρήση ζώου και είναι διεθνώς αποδεκτή. Απουσία τέτοιας μεθόδου, μια διαδικασία δεν μπορεί να εκτελεστεί αν υπάρχει διαθέσιμη, με εύλογο και πρακτικό τρόπο, κάποια άλλη επιστημονικά ικανοποιητική μέθοδος ή στρατηγική δοκιμής που επιτυγχάνει το επιθυμητό αποτέλεσμα χωρίς τη χρήση ζώου, συμπεριλαμβανομένων των μεθοδολογιών με τη βοήθεια υπολογιστή, in vitro και άλλων.

Αιτιολόγηση

Οι εναλλακτικές μέθοδοι αντί των πειραμάτων με ζώα πρέπει να είναι διεθνώς αποδεκτές, αλλιώς το αποτέλεσμα θα είναι να πραγματοποιούνται και τα πειράματα με ζώα και τα εναλλακτικά, απλώς τα πειράματα με ζώα θα εκτελούνται εκτός ΕΕ.

Το να πραγματοποιούνται μελέτες με ζώα και χωρίς ζώα αντίκειται στην καλή μεταχείριση των ζώων, ιδίως όταν τα εναλλακτικά μοντέλα περιλαμβάνουν δοκιμές ex-vivo, που απαιτούν ζωικούς ιστούς.

Τροπολογία  15

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 14 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Αν η διαδικασία εκτελείται χωρίς αναισθησία, χρησιμοποιούνται αναλγητικά ή άλλες κατάλληλες μέθοδοι που διασφαλίζουν ότι προκαλείται ο ελάχιστος δυνατός αναπόφευκτος πόνος, ταλαιπωρία ή αγωνία.

3. Αν η διαδικασία εκτελείται χωρίς αναισθησία, χρησιμοποιούνται αναλγητικά ή άλλες κατάλληλες μέθοδοι που διασφαλίζουν ότι προκαλείται ο ελάχιστος δυνατός αναπόφευκτος πόνος, ταλαιπωρία ή αγωνία, εφόσον ο σκοπός είναι συμβατός με τη διαδικασία.

Αιτιολόγηση

Η χρήση αναλγητικών δεν πρέπει να επηρεάζει το αποτέλεσμα της διαδικασίας.

Τροπολογία  16

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 15 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1α. Έως τις …* η Επιτροπή υποβάλλει πρόταση σχετικά με τους ορισμούς της δριμύτητας, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον ορισμούς για τις έννοιες "έως ήπιες", "μέτριες" και "βαριές". Μέχρι αυτή την ημερομηνία χρησιμοποιούνται στα κράτη μέλη ως κατευθυντήρια γραμμή οι μεταβατικοί διευκρινιστικοί ορισμοί.

* 18 μήνες μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας.

Αιτιολόγηση

Οι ορισμοί της δριμύτητας πρέπει να εναρμονιστούν καθ’ όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι δε απαραίτητο να εγκριθούν προσωρινοί ορισμοί μέχρι να εγκρίνει η Επιτροπή τους οριστικούς.

Τροπολογία  17

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 15 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι διαδικασίες που κατατάσσονται ως «βαριές» δεν εκτελούνται αν ο πόνος, η ταλαιπωρία ή η αγωνία ενδέχεται να έχουν παρατεταμένη διάρκεια.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Η έννοια της παρατεταμένης διάρκειας είναι υπερβολικά αόριστη. Η ταλαιπωρία είναι αποτέλεσμα έντασης και διάρκειας, πράγμα που πρέπει να αναγνωρίζεται.

Τροπολογία  18

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 15 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4. Τα κριτήρια ταξινόμησης των διαδικασιών καθορίζονται από την Επιτροπή.

4. Τα κριτήρια ταξινόμησης των διαδικασιών καθορίζονται από την Επιτροπή ευθυγραμμιζόμενη με τις καλές πρακτικές που αναπτύσσονται στην Ευρώπη.

Αιτιολόγηση

Η αναθεώρηση της παρούσας οδηγίας δεν μπορεί να συμπληρωθεί και να οριστικοποιηθεί πριν να οριστεί η διαβάθμιση της δριμύτητας και να διασαφηνιστεί με παραδείγματα, διότι η διαβάθμιση της δριμύτητας χρησιμοποιείται ως βάση άλλων διατάξεων στην παρούσα οδηγία, με πιθανές συνέπειες επί της ικανότητας διεξαγωγής ερευνών εντός της ΕΕ. Οι επιμέρους βαθμοί δριμύτητας δεν ορίζονται στην πρόταση της Επιτροπής, με αποτέλεσμα να είναι αδύνατη η ολοκληρωμένη εκτίμηση των επιπτώσεων της οδηγίας. Το παρόν κείμενο μπορεί να καταλήξει στη γενική απαγόρευση των "βαριών" περιπτώσεων δριμύτητας. Τούτο θα σήμαινε ότι δεν θα είναι πλέον δυνατή η δοκιμή και ανάπτυξη ουσιών για ορισμένες ασθένειες ή εφαρμογές. Παράδειγμα: ρευματοειδής αρθρίτιδα, μεταμοσχεύσεις.

Τροπολογία  19

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 15 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα εν λόγω μέτρα, τα οποία έχουν σχεδιαστεί για την τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της παρούσας οδηγίας με τη συμπλήρωσή της, θεσπίζονται το αργότερο [εντός 18 μηνών από την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας] με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο που αναφέρεται στο άρθρο 51 παράγραφος 3.

Τα μέτρα αυτά, τα οποία αποσκοπούν στην τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της παρούσας οδηγίας, θεσπίζονται με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο που αναφέρεται στο άρθρο 51 παράγραφος 3 κατόπιν διαβουλεύσεως με τους ενδιαφερομένους. Μέχρι να προβλεφθεί μια τέτοια διαβάθμιση, εφαρμόζεται η μεταβατική διαβάθμιση.

 

18 μήνες μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας.

Αιτιολόγηση

Οι ορισμοί της δριμύτητας πρέπει να εναρμονιστούν καθ’ όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι δε απαραίτητο να εγκριθούν προσωρινοί ορισμοί μέχρι να εγκρίνει η Επιτροπή τους οριστικούς.

Τροπολογία  20

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 16 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(α) η προηγούμενη διαδικασία κατατάσσεται ως «έως ήπια»,

(α) η προηγούμενη διαδικασία κατατάσσεται ως «μέτρια» ή λιγότερο,

Αιτιολόγηση

Ο τρέχων περιορισμός της επαναχρησιμοποίησης στις "έως ήπιες" περιπτώσεις θα καταλήξει σε δραματική αύξηση της πειραματικής χρήσης ζώων. Σε φαρμακοκινητικές μελέτες, οι οποίες ελέγχουν τα αποτελέσματα νέων παρασκευασμάτων, με την παρούσα διατύπωση ο αριθμός των χρησιμοποιούμενων σκύλων θα αυξανόταν κατά 20 φορές, καθώς οι μελέτες με άγνωστες ουσίες θα κατηγοριοποιούνταν ως "μέτριες", ακόμη κι αν το γνήσιο αποτέλεσμα είναι "έως ήπιο".

Αυτή η αύξηση ζώων είναι δεοντολογικά αμφίβολη και βλαπτική όσον αφορά παραμέτρους της καλής μεταχείρισης των ζώων.

Τροπολογία  21

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 16 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(β) αποδεικνύεται ότι η γενική κατάσταση της υγείας και της διαβίωσής του έχει αποκατασταθεί πλήρως,

(β) αποδεικνύεται ότι η γενική κατάσταση της υγείας και της διαβίωσής του έχει αποκατασταθεί,

Αιτιολόγηση

Ο τρέχων περιορισμός της επαναχρησιμοποίησης στις "έως ήπιες" περιπτώσεις θα καταλήξει σε δραματική αύξηση της πειραματικής χρήσης ζώων. Σε φαρμακοκινητικές μελέτες, οι οποίες ελέγχουν τα αποτελέσματα νέων παρασκευασμάτων, με την παρούσα διατύπωση ο αριθμός των χρησιμοποιούμενων σκύλων θα αυξανόταν κατά 20 φορές, καθώς οι μελέτες με άγνωστες ουσίες θα κατηγοριοποιούνταν ως "μέτριες", ακόμη κι αν το γνήσιο αποτέλεσμα είναι "έως ήπιο".

Αυτή η αύξηση ζώων είναι δεοντολογικά αμφίβολη και βλαπτική όσον αφορά παραμέτρους της καλής μεταχείρισης των ζώων.

Τροπολογία  22

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 16 – παράγραφος 1 – σημείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(γ) η επόμενη διαδικασία κατατάσσεται ως «έως ήπια» ή «χωρίς ανάνηψη».

(γ) οι επόμενες διαδικασίες κατατάσσονται ως «μέτριες» ή λιγότερο ή «χωρίς ανάνηψη».

Αιτιολόγηση

Ο τρέχων περιορισμός της επαναχρησιμοποίησης στις "έως ήπιες" περιπτώσεις θα καταλήξει σε δραματική αύξηση της πειραματικής χρήσης ζώων. Σε φαρμακοκινητικές μελέτες, οι οποίες ελέγχουν τα αποτελέσματα νέων παρασκευασμάτων, με την παρούσα διατύπωση ο αριθμός των χρησιμοποιούμενων σκύλων θα αυξανόταν κατά 20 φορές, καθώς οι μελέτες με άγνωστες ουσίες θα κατηγοριοποιούνταν ως "μέτριες", ακόμη κι αν το γνήσιο αποτέλεσμα είναι "έως ήπιο".

Αυτή η αύξηση ζώων είναι δεοντολογικά αμφίβολη και βλαπτική όσον αφορά παραμέτρους της καλής μεταχείρισης των ζώων.

Τροπολογία  23

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 16 – παράγραφος 1 – σημείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(γα) η επανειλημμένη επαναχρησιμοποίηση του ζώου υποστηρίζεται από κτηνιατρική εξέταση.

Αιτιολόγηση

Ο τρέχων περιορισμός της επαναχρησιμοποίησης στις "έως ήπιες" περιπτώσεις θα καταλήξει σε δραματική αύξηση της πειραματικής χρήσης ζώων. Σε φαρμακοκινητικές μελέτες, οι οποίες ελέγχουν τα αποτελέσματα νέων παρασκευασμάτων, με την παρούσα διατύπωση ο αριθμός των χρησιμοποιούμενων σκύλων θα αυξανόταν κατά 20 φορές, καθώς οι μελέτες με άγνωστες ουσίες θα κατηγοριοποιούνταν ως "μέτριες", ακόμη κι αν το γνήσιο αποτέλεσμα είναι "έως ήπιο".

Αυτή η αύξηση ζώων είναι δεοντολογικά αμφίβολη και βλαπτική όσον αφορά παραμέτρους της καλής μεταχείρισης των ζώων.

Τροπολογία  24

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 16 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1, η αρμόδια αρχή, με βάση επιστημονικά επιχειρήματα, μπορεί να επιτρέψει την επαναχρησιμοποίηση ενός ζώου, υπό την προϋπόθεση ότι το ζώο δεν χρησιμοποιείται πάνω από μια φορά μετά την υποβολή του σε διαδικασία που προκαλεί έντονο πόνο, αγωνία ή ανάλογη ταλαιπωρία και ότι η επόμενη διαδικασία κατατάσσεται ως «έως ήπια» ή ως «χωρίς ανάνηψη».

2. Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1, η αρμόδια αρχή, με βάση επιστημονικά επιχειρήματα ή λόγους που αφορούν την καλή μεταχείριση των ζώων, μπορεί να επιτρέψει την επαναχρησιμοποίηση ενός ζώου, υπό την προϋπόθεση ότι το ζώο δεν χρησιμοποιείται πάνω από μια φορά μετά την υποβολή του σε διαδικασία που προκαλεί έντονο πόνο, αγωνία ή ανάλογη ταλαιπωρία και ότι η επόμενη ή επαναληφθείσα διαδικασία κατατάσσεται ως «έως ήπια» ή ως «χωρίς ανάνηψη».

Αιτιολόγηση

Τα ζώα που έχουν ήδη χρησιμοποιηθεί μία φορά σε πείραμα πρέπει να χρησιμοποιούνται σε επιπλέον πείραμα μόνο όταν η δεύτερη παρέμβαση είναι η τελευταία ή μπορεί να καταταχθεί στις "έως ήπιες" μελλοντικά. Κάτι τέτοιο θα οδηγούσε στη δραματική αύξηση των ζώων που χρησιμοποιούνται σε πειράματα, πράγμα παράδοξο, αν σκεφτεί κανείς την προσπάθεια που καταβάλλεται να μειωθεί ο αριθμός των ζώων που χρησιμοποιούνται σε πειράματα.

Τροπολογία  25

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 16 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2a. Η επανειλημμένη χρήση ζώων, στα οποία έχουν εμφυτευθεί τηλεμετρικά όργανα για τη μετάδοση δεδομένων μετρήσεων ή άλλα όργανα για την επαναλαμβανόμενη δειγματοληψία ή ανάλυση ζωτικών λειτουργιών, εξαιρούνται από τους όρους που προβλέπονται στο παρόν άρθρο.

Αιτιολόγηση

Από το κείμενο της Επιτροπής προκύπτει ότι ζώα που έχουν ήδη χρησιμοποιηθεί μια φορά σε πείραμα μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο σε επόμενο πείραμα, όταν η δεύτερη παρέμβαση είναι η τελευταία ή μπορεί να καταταχθεί στις "έως ήπιες" μελλοντικά. Κάτι τέτοιο θα οδηγούσε στη δραματική αύξηση των ζώων που χρησιμοποιούνται σε πειράματα, πράγμα παράδοξο, αν σκεφτεί κανείς την προσπάθεια που καταβάλλεται να μειωθεί ο αριθμός τους. Η επανειλημμένη χρήση εξυπηρετεί την καλή μεταχείριση των ζώων.

Τροπολογία  26

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 18

διαγράφεται

Κοινή χρήση οργάνων και ιστών

 

Τα κράτη μέλη αναπτύσσουν προγράμματα για την κοινή χρήση οργάνων και ιστών των ζώων που θανατώνονται με μη βάναυση μέθοδο.

 

Αιτιολόγηση

Είναι εξαιρετικά δύσκολο να βρει εφαρμογή τέτοιο αίτημα σε εθνικό ή σε κοινοτικό επίπεδο. Ειδικότερα, οι παράμετροι της ποιότητας, η συνεχής τυποποίηση δειγμάτων, η διατήρηση, αντίστοιχα οι όροι αποθήκευσης και μεταφοράς πρέπει να εφαρμόζονται και να ελέγχεται η εφαρμογή τους.

Τροπολογία  27

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 19 – σημείο 4α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(γα) και τα εν λόγω ζώα δεν είναι γενετικώς τροποποιημένα πειραματόζωα ή μη ανθρώπινα πρωτεύοντα θηλαστικά.

Αιτιολόγηση

Δεν είναι σκόπιμο να υποστηρίζεται γενικά η απελευθέρωση των πειραματόζωων στην άγρια φύση ή σε αστικά περιβάλλοντα. Από τη μια πλευρά μια τέτοια προσέγγιση αντίκειται σε οποιαδήποτε αίσθηση ευθύνης προς το πειραματόζωο. Επιπλέον, αυτό το αίτημα δεν θα ήταν συμβατό με τις κατευθυντήριες γραμμές της γερμανικής νομοθεσίας σχετικά με τα ζώα και τη διατήρηση της φύσης.

Τροπολογία  28

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 20 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Οι άδειες όλων των προσώπων χορηγούνται για περιορισμένη χρονική περίοδο η οποία δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι η ανανέωση μιας άδειας χορηγείται μόνο εφόσον το άτομο επιδείξει την απαιτούμενη επάρκεια.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Οι άδειες όσων εργάζονται με πειραματόζωα περιορίζονται σε διάρκεια πέντε ετών και θα ανανεώνονται μόνο μετά από έλεγχο επαγγελματικών προσόντων. Τούτο έρχεται σε αντίθεση με τη βασική αρχή της ίσης μεταχείρισης όσον αφορά τις διάφορες επαγγελματικές κατηγορίες. Το αίτημα για περαιτέρω και προωθημένη κατάρτιση στο άρθρο 20, παρ. 2 και 4, καλύπτει τη διασφάλιση προσόντων.

Τροπολογία  29

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 24 – στοιχείο 2α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(2a) τεχνικό προσωπικό με επαρκή κατάρτιση στην αντιμετώπιση ζωικών ειδών που καλύπτονται από την παρούσα οδηγία.

Αιτιολόγηση

Από την καταλογογράφηση λείπει η απαραίτητη αναφορά σε ειδικευμένο τεχνικό προσωπικό.

Τροπολογία  30

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 26 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(βa) εκτιμά και εγκρίνει κάθε μεμονωμένο έργο που βασίζεται στο κόστος όσον αφορά το ζώο και τα οφέλη όσον αφορά την έρευνα·

Τροπολογία  31

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 27 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι εγκαταστάσεις εκτροφής και προμήθειας που στεγάζουν πρωτεύοντα πλην του ανθρώπου ακολουθούν στρατηγική για την αύξηση της αναλογίας των ζώων που γεννήθηκαν από πρωτεύοντα πλην του ανθρώπου τα οποία έχουν εκτραφεί σε συνθήκες αιχμαλωσίας.

1. Η χρήση αποικιών F1 (αιχμαλωτισμένων ζώων εκτροφής που δεν έχουν συλληφθεί άγρια) επιτρέπεται, εκτός αν η χρήση αποικιών F2 (ζώων μη πρωτευόντων που έχουν εκτραφεί σε συνθήκες αιχμαλωσίας) για πειραματικούς σκοπούς έχει αιτιολογηθεί σύμφωνα με το τρίτο εδάφιο του άρθρου 10, παρ. 1.

Αιτιολόγηση

Οι χώρες του τρίτου κόσμου δύσκολα θα μπορέσουν να αναπτύξουν αυτές τις στρατηγικές για τη μετάβαση σε αποικίες ζώων F2 σε σύντομο χρονικό διάστημα. Οι συνέπειες δεν θα είναι οι επιθυμητές: Το πλεόνασμα F1 θα θανατώνεται, θα αφήνεται ελεύθερο στην άγρια φύση ή θα παγιδεύεται.

Τροπολογία  32

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 30 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Κάθε πρωτεύον πλην του ανθρώπου διαθέτει προσωπικό ιστορικό που συνοδεύει το ζώο καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής του.

2. Κάθε πρωτεύον πλην του ανθρώπου, γάτα και σκύλος διαθέτει προσωπικό ιστορικό που συνοδεύει το ζώο καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής του. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν την επάρκεια και τη συνέπεια της παρούσας οδηγίας.

Αιτιολόγηση

Αν και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή φαίνεται να καταλαβαίνει την ανάγκη τήρησης πληροφοριών για τα πρωτεύοντα πλην του ανθρώπου, τις γάτες και τους σκύλους (επομένως αναγνωρίζει τις αμφισβητήσεις ως προς τη χρήση των συγκεκριμένων ειδών), δεν είναι σαφές γιατί η υποχρέωση να τηρούνται προσωπικά ιστορικά εφαρμόζεται μόνο σε πρωτεύοντα πλην του ανθρώπου. Είναι ασφαλώς σημαντικότατο για τους σκοπούς της έρευνας, πέρα από τους προβληματισμούς σχετικά με τη μεταχείριση των ζώων. Τα παραπάνω πρέπει να ισχύσουν και προκειμένου για τις γάτες και τους σκύλους (εφόσον επιτραπεί προς το παρόν η εξακολούθηση τέτοιων διαδικασιών).

Τα κράτη μέλη πρέπει να συμμετέχουν στην προώθηση τυποποιημένων και επαρκών ρυθμίσεων για τη διαχείριση των ιστορικών.

Τροπολογία  33

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 37 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4. Η δεοντολογική αξιολόγηση πραγματοποιείται με τρόπο διαφανή, λαμβάνοντας υπόψη τις απόψεις ανεξάρτητων φορέων.

4. Η δεοντολογική αξιολόγηση πραγματοποιείται με τρόπο διαφανή.

Αιτιολόγηση

Οι εμπιστευτικές πληροφορίες πρέπει να προστατεύονται. Αυτή η ιδέα αντίκειται σε όλες τις λειτουργίες της αγοράς και οδηγεί σε μετακίνηση της βιομηχανίας σε μη ευρωπαϊκές χώρες.

Τροπολογία  34

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 40, παράγραφος 1, εισαγωγική παράγραφος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Με την επιφύλαξη της προστασίας εμπιστευτικών πληροφοριών, η μη τεχνική περίληψη του έργου παρέχει τα ακόλουθα:

1. Με την επιφύλαξη της προστασίας εμπιστευτικών πληροφοριών καθώς και στοιχείων που αφορούν εταιρείες και το προσωπικό τους, η μη τεχνική περίληψη του έργου παρέχει τα ακόλουθα:

Αιτιολόγηση

Πρέπει να διασφαλιστεί επαρκώς η ανωνυμία καθώς και ότι οι πληροφορίες συγκεντρώνονται σε εθνικό επίπεδο, ώστε να αποφευχθεί ο εντοπισμός εταιρειών που έχουν αναλάβει έργα σε περιφερειακό επίπεδο.

Τροπολογία  35

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 40 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(β) στοιχεία που αποδεικνύουν τη συμμόρφωση προς την απαίτηση για αντικατάσταση, μείωση και βελτίωση.

(β) στοιχεία που αποδεικνύουν ότι οι αρχές της αντικατάστασης, μείωσης και βελτίωσης έχουν ληφθεί υπόψη.

Αιτιολόγηση

Δεν μπορεί να αποδειχθεί η συμμόρφωση με τα τρία R τη στιγμή που το έργο υποβάλλεται για έγκριση - οι αρχές των τριών R πρέπει να ενσωματώνονται στο σχεδιασμό του πειράματος και να τεκμηριώνεται η συνεκτίμησή τους.

Τροπολογία  36

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 41 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Η άδεια έργου χορηγείται για μια περίοδο όχι μεγαλύτερη των τεσσάρων ετών.

3. Η άδεια έργου χορηγείται για μια περίοδο όχι μεγαλύτερη των πέντε ετών.

Αιτιολόγηση

Για μικρότερο γραφειοκρατικό φόρτο.

Τροπολογία  37

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 41 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4. Τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέψουν την αδειοδότηση πολλαπλών έργων εάν αυτά τα έργα επιβάλλονται από τη νομοθεσία.

4. Τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέψουν την αδειοδότηση πολλαπλών έργων δοκιμών κανονιστικού χαρακτήρα, εάν αυτά τα έργα επιβάλλονται από τη νομοθεσία.

Αιτιολόγηση

Για δοκιμές κανονιστικού χαρακτήρα χρησιμοποιούνται πρωτόκολλα γενικής χρήσεως, ενώ ο καθορισμός τους γίνεται βάσει των κατευθυντήριων γραμμών ICH. Αυτές από κοινού με περιφερειακές κατευθυντήριες γραμμές καθορίζουν τις μελέτες που απαιτούνται, τα δε περιθώρια τροποποίησής τους είναι μικρά. Πρέπει να ζητούν έγκριση μόνο μία φορά.

Τροπολογία  38

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 42 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Οποιαδήποτε τροποποίηση ή ανανέωση άδειας έργου προϋποθέτει περαιτέρω θετική δεοντολογική αξιολόγηση.

2. Ανανέωση άδειας έργου προϋποθέτει περαιτέρω θετική δεοντολογική αξιολόγηση.

Αιτιολόγηση

Υπάρχει ο κίνδυνος η πλειονότητα των έργων που ζητούν έγκριση να μην αφορά την καλή μεταχείριση των ζώων. Τροποποιήσεις που δεν αλλάζουν την κατάταξη δριμύτητας πρέπει να αντιμετωπίζονται με κοινοποίηση, όχι με διαδικασία έγκρισης.

Τροπολογία  39

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 45

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη συμβάλλουν στην ανάπτυξη και επικύρωση εναλλακτικών προσεγγίσεων που, ενώ δεν περιλαμβάνουν τη χρήση ζώων ή χρησιμοποιούν λιγότερα ζώα ή συνεπάγονται λιγότερο επώδυνες διαδικασίες, μπορούν να παράσχουν επίπεδο πληροφόρησης ίδιο ή ανώτερο εκείνου που επιτυγχάνεται μέσω διαδικασιών στις οποίες χρησιμοποιούνται ζώα, λαμβάνουν δε τα μέτρα που θεωρούν κατάλληλα για να ενθαρρύνουν την έρευνα σε αυτόν τον τομέα.

Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη συμβάλλουν οικονομικά και άλλως στην ανάπτυξη και, όταν χρειάζεται, στην επιστημονική επικύρωση εναλλακτικών προσεγγίσεων που, ενώ δεν περιλαμβάνουν τη χρήση ζώων ή χρησιμοποιούν λιγότερα ζώα ή συνεπάγονται λιγότερο επώδυνες διαδικασίες, προορίζονται να παράσχουν συγκρίσιμο επίπεδο πληροφόρησης με εκείνο που επιτυγχάνεται μέσω διαδικασιών στις οποίες χρησιμοποιούνται ζώα, λαμβάνουν δε τα μέτρα που θεωρούν κατάλληλα για να ενθαρρύνουν την έρευνα σε αυτόν τον τομέα.

Τροπολογία  40

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 45 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 45 α

 

Ευρωπαϊκό Κέντρο Αριστείας για Εναλλακτικές Μεθόδους

 

1. Η Επιτροπή μέχρι τις [ένα έτος από την έναρξη εφαρμογής της οδηγίας] θα ιδρύσει Ευρωπαϊκό Κέντρο Αριστείας για Εναλλακτικές Μεθόδους, για να διευκολύνει την ανάπτυξη και χρήση εναλλακτικών αντί των διαδικασιών με ζώα.

 

2. Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Αριστείας για Εναλλακτικές Μεθόδους συντονίζει και προωθεί την ανάπτυξη και χρήση εναλλακτικών αντί των διαδικασιών με ζώα, συμπεριλαμβανομένων της εφαρμοσμένης και βασικής βιοϊατρικής έρευνας, της κτηνιατρικής έρευνας και των δοκιμών κανονιστικού χαρακτήρα, με τη διεξαγωγή των ακόλουθων λειτουργιών:

 

(a) συντονισμός της έρευνας προκειμένου να διευκολύνονται οι εναλλακτικές αντί των διαδικασιών με ζώα εκ μέρους των Εθνικών Εργαστηρίων Αναφοράς για Εναλλακτικές Μεθόδους που περιγράφονται στο άρθρο 46·

 

(β) διεξαγωγή ερευνών για την ευκολότερη ανάπτυξη εναλλακτικών αντί των διαδικασιών με ζώα·

 

(γ) έρευνα κατά παραγγελία σε τομείς που πιθανόν να αποκομιστούν πληροφορίες οι οποίες θα διευκολύνουν η αντικατάσταση, μείωση και βελτίωση στα πειράματα σε ζώα·

 

(δ) κατόπιν διαβούλευσης με τους ενδιαφερόμενους, εκπόνηση και εφαρμογή στρατηγικών για την αντικατάσταση, μείωση και βελτίωση στα πειράματα σε ζώα·

 

(ε) διάθεση πληροφοριών σχετικά με τις εναλλακτικές αντί των διαδικασιών με ζώα με την τακτική υποβολή εκθέσεων στο κοινό, στους ενδιαφερόμενους και στις αρχές των κρατών μελών·

 

(στ) παροχή τραπεζών δεδομένων προκειμένου να διευκολύνεται η ανταλλαγή των σχετικών πληροφοριών, περιλαμβανομένων των πληροφοριών σε σχέση με τις διαθέσιμες εναλλακτικές μεθόδους και των πληροφοριών που παρέχουν σε εθελοντική βάση οι ερευνητές, οι οποίες διαφορετικά θα έμεναν αδημοσίευτες θα μπορούσαν όμως να αποτρέψουν την επικάλυψη ανεπιτυχών μελετών για τα ζώα.

 

3. Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Αριστείας για Εναλλακτικές Μεθόδους, αυξάνοντας το δυναμικό και τις αρμοδιότητες του υπάρχοντος Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Επικύρωση Εναλλακτικών Μεθόδων (ECVAM), εργάζεται με σκοπό την πλήρη υποκατάσταση των δοκιμών σε ζώα που χρησιμοποιούνται για κανονιστικούς σκοπούς και πληροί τις ακόλουθες λειτουργίες:

 

(a) συντονισμός της προ-επικύρωσης και επικύρωσης μελετών που αναλαμβάνουν τα Εθνικά Εργαστήρια Αναφοράς για Εναλλακτικές Μεθόδους σύμφωνα με το άρθρο 46·

 

(β) πραγματοποίηση προ-επικύρωσης και επικύρωσης μελετών όπου κρίνεται σκόπιμο·

 

(γ) κατόπιν διαβούλευσης με τους αρμόδιους ρυθμιστικούς φορείς και τους ενδιαφερόμενους, εκπόνηση και εφαρμογή στρατηγικών για την αντικατάσταση, μείωση και βελτίωση των πειραμάτων σε ζώα που χρησιμοποιούνται για κανονιστικούς σκοπούς·

 

(δ) διευκόλυνση της επιστημονικής επικύρωσης και της κανονιστικής αποδοχής των εναλλακτικών σε σχέση με τη χρήση ζώων δοκιμών που χρησιμοποιούνται για κανονιστικούς σκοπούς·

 

(ε) ενημέρωση των σχετικών ρυθμιστικών αρχών όταν αρχίζει προ-επικύρωση και επικύρωση μελετών και όταν εναλλακτικές μέθοδοι τύχουν επιστημονικής επικύρωσης και κανονιστικής αποδοχής και διάθεση των πληροφοριών αυτών στο κοινό και τους ενδιαφερόμενους μέσω ειδικών ιστοσελίδων του διαδικτύου.

Αιτιολόγηση

Τα πειράματα σε ζώα απαιτούνται από διάφορα μέρη της κοινοτικής νομοθεσίας. Για να εφαρμοστούν αποτελεσματικά οι αρχές των 3R , πρέπει να ιδρυθούν και κοινοτικά και εθνικά κέντρα για εναλλακτικές μεθόδους, για να εξασφαλίζουν ότι οι προσπάθειες θα είναι συντονισμένες και στρατηγικά εστιασμένες .

Τροπολογία  41

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 48 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η Επιτροπή μπορεί να προσαρμόσει τα παραρτήματα II έως VII ανάλογα με την τεχνική και επιστημονική πρόοδο.

Η Επιτροπή μπορεί να προσαρμόσει τα παραρτήματα I έως VII ανάλογα με την τεχνική και επιστημονική πρόοδο.

Αιτιολόγηση

Ο κατάλογος των ασπόνδυλων ζώων, συμπεριλαμβανομένων των προνυμφών που τρέφονται ανεξάρτητα, πρέπει επίσης να αναθεωρούνται σύμφωνα με την τεχνική και επιστημονική πρόοδο.

Οι ορισμοί της δριμύτητας πρέπει να εναρμονιστούν καθ’ όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι δε απαραίτητο να εγκριθούν προσωρινοί ορισμοί μέχρι να εγκρίνει η Επιτροπή τους οριστικούς.

Τροπολογία  42

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 52 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Το αργότερο [επτά έτη μετά την ημερομηνία μεταφοράς] και, στη συνέχεια, κάθε πέντε έτη, η Επιτροπή υποβάλλει, με βάση τις πληροφορίες που λαμβάνει από τα κράτη μέλη δυνάμει του άρθρου 49 παράγραφος 1, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο, έκθεση σχετικά με την υλοποίηση της παρούσας οδηγίας.

1. Το αργότερο [τρία έτη μετά την ημερομηνία μεταφοράς] και, στη συνέχεια, κάθε τρία έτη, η Επιτροπή υποβάλλει, με βάση τις πληροφορίες που λαμβάνει από τα κράτη μέλη δυνάμει του άρθρου 49 παράγραφος 1, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο, έκθεση σχετικά με την υλοποίηση της παρούσας οδηγίας.

Αιτιολόγηση

Η συχνότερη υποβολή εκθέσεων προόδου στο Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο θα επιτρέψει την καλύτερη εφαρμογή της παρούσας οδηγίας στα κράτη μέλη.

Τροπολογία  43

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 52 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Το αργότερο [επτά έτη μετά την ημερομηνία μεταφοράς] και, στη συνέχεια, κάθε τρία έτη, η Επιτροπή υποβάλλει, με βάση τις στατιστικές πληροφορίες που υποβάλλουν τα κράτη μέλη δυνάμει του άρθρου 49 παράγραφος 2, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο, συνοπτική έκθεση σχετικά με τις εν λόγω πληροφορίες.

2. Το αργότερο [ένα έτος μετά την ημερομηνία μεταφοράς] και ετησίως, στη συνέχεια, κάθε τρία έτη, η Επιτροπή υποβάλλει, με βάση τις στατιστικές πληροφορίες που υποβάλλουν τα κράτη μέλη δυνάμει του άρθρου 49 παράγραφος 2, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο, συνοπτική έκθεση σχετικά με τις εν λόγω πληροφορίες.

Αιτιολόγηση

Η συχνότερη υποβολή εκθέσεων προόδου στο Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο θα επιτρέψει την καλύτερη εφαρμογή της παρούσας οδηγίας στα κράτη μέλη.

Τροπολογία  44

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα III - πίνακας

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Είδος

Ημερομηνίες

Καλλιτριχίδες (μάρμοζετ/ουιστιτί) (Callithrix jacchus)

[ημερομηνία εφαρμογής που αναφέρεται στο δεύτερο εδάφιο της πρώτης παραγράφου του άρθρου περί μεταφοράς]

Μακάκος «cynomolgus» (Macaca fascicularis)

[7 έτη μετά τη μεταφορά της οδηγίας]

Πίθηκος ρήσους ή ρέζους (Macace mulatta)

[7 έτη μετά τη μεταφορά της οδηγίας]

Άλλα είδη πρωτευόντων πλην του ανθρώπου

[10 έτη μετά τη μεταφορά της οδηγίας]

Τροπολογία

Είδος

Ημερομηνίες

Καλλιτριχίδες (μάρμοζετ/ουιστιτί) (Callithrix jacchus)

[ημερομηνία εφαρμογής που αναφέρεται στο δεύτερο εδάφιο της πρώτης παραγράφου του άρθρου περί μεταφοράς]

Μακάκος «cynomolgus» (Macaca fascicularis)

[η ημερομηνία θα καθοριστεί με βάση τα πορίσματα της μελέτης εφαρμοσιμότητας που προβλέπει το άρθρο 10]

Πίθηκος ρήσους ή ρέζους (Macace mulatta)

[η ημερομηνία θα καθοριστεί με βάση τα πορίσματα της μελέτης εφαρμοσιμότητας που προβλέπει το άρθρο 10]

Άλλα είδη πρωτευόντων πλην του ανθρώπου

[η ημερομηνία θα καθοριστεί με βάση τα πορίσματα της μελέτης εφαρμοσιμότητας που προβλέπει το άρθρο 10]

Αιτιολόγηση

Το χρονοδιάγραμμα που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν είναι ρεαλιστικό και δεν λαμβάνει υπόψη το σύνολο των δεοντολογικών, τεχνικών, οικονομικών και υγειονομικών πτυχών του παραρτήματος ΙΙΙ. Οι εν λόγω προθεσμίες είναι σκόπιμο να παραταθούν. Επίσης, πρέπει να εκπονηθεί μια μελέτη λίγο μετά τη δημοσιοποίηση της παρούσας οδηγίας, για να ενσωματωθούν όλα τα αναγκαία δεδομένα εν όψει της εφαρμογής του παραρτήματος ΙΙΙ.

Τροπολογία  45

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα V

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Το παράρτημα διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Το παράρτημα V θα μπορούσε να οδηγήσει στην εφαρμογή ξεπερασμένων μεθόδων για τη θανάτωση πειραματόζωων στο μέλλον. Πρέπει να αντικατασταθεί από κατευθυντήριες γραμμές που αναπροσαρμόζονται εύκολα.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Προστασία των ζώων που χρησιμοποιούνται για επιστημονικούς σκοπούς

Έγγραφα αναφοράς

COM(2008)0543 – C6-0391/2008 – 2008/0211(COD)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

AGRI

Γνωμοδοτική επιτροπή

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

ENVI

4.12.2008

 

 

 

Συντάκτης γνωμοδότησης

       Ημερομηνία ορισμού

Mojca Drčar Murko

21.1.2009

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

9.2.2009

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

17.2.2009

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

23

18

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Johannes Blokland, John Bowis, Hiltrud Breyer, Martin Callanan, Avril Doyle, Mojca Drčar Murko, Edite Estrela, Jill Evans, Karl-Heinz Florenz, Elisabetta Gardini, Cristina Gutiérrez-Cortines, Satu Hassi, Jens Holm, Caroline Jackson, Christa Klaß, Urszula Krupa, Peter Liese, Jules Maaten, Linda McAvan, Riitta Myller, Péter Olajos, Miroslav Ouzký, Vittorio Prodi, Guido Sacconi, Daciana Octavia Sârbu, Amalia Sartori, Carl Schlyter, Horst Schnellhardt, Richard Seeber, Kathy Sinnott, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Anders Wijkman, Αδάμος Αδάμου

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Karsten Friedrich Hoppenstedt, Johannes Lebech, Caroline Lucas

Αναπληρωτές (άρθρο 178, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Albert Deß, Fiona Hall, Elisabeth Jeggle, Juan Andrés Naranjo Escobar


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας (11.3.2009)

προς την Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου

σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί προστασίας των ζώων που χρησιμοποιούνται για επιστημονικούς σκοπούς

(COM(2008)0543 – C6-0391/2008 – 2008/0211(COD))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Esko Seppänen

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Στόχος της πρότασης της Επιτροπής είναι μια νέα οδηγία που θα αντικαταστήσει την οδηγία 86/609/ΕΟΚ. Το νέο σχέδιο οδηγίας είναι ένα σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση της εφαρμογής των αρχών των Τριών R (Replacement, Reduction and Refinement)- αντικατάσταση, μείωση και βελτίωση στα πειράματα σε ζώα και της μείωσης της ταλαιπωρίας των ζώων που χρησιμοποιούνται για πειράματα. Κάποια ημέρα η επιστημονική κοινότητα θα επιτύχει την ανάπτυξη εναλλακτικών μεθόδων στα πειράματα επί ζώων, η ώρα αυτή όμως δεν έχει φθάσει ακόμη.

Τα πειράματα στα ζώα και ιδιαίτερα η χρησιμοποίηση στην έρευνα πρωτευόντων πλην του ανθρώπου (NHP) είναι ένα λεπτό και αντιφατικό θέμα λόγω της ευαισθητοποίησης των πολιτών σε σχέση με την καλή μεταχείριση των ζώων. Πολλές ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται στον τομέα των δικαιωμάτων των ζώων προτάσσουν ισχυρά επιχειρήματα κατά των πειραμάτων με ζώα και συγκεκριμένα ότι είναι απάνθρωπα, το κόστος υπερβαίνει τα θετικά αποτελέσματα και τα ζώα έχουν το εγγενές δικαίωμα να μην χρησιμοποιούνται για πειραματικούς σκοπούς.

Αντικατοπτρίζοντας τις απόψεις αυτές, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με τη Γραπτή Δήλωση του Μαρτίου 2007 ζήτησε να αναθεωρηθεί επειγόντως η οδηγία 809/609/ΕΚ και τούτο να αποτελέσει "ευκαιρία α) για να καταστεί ο τερματισμός της χρησιμοποίησης των ανθρωποειδών πιθήκων και των ανθρωποειδών πιθήκων και κερκοπιθηκοειδών που έχουν αιχμαλωτιστεί στη φύση σε επιστημονικά πειράματα επείγουσα προτεραιότητα και β)να καθορισθεί χρονοδιάγραμμα για την αντικατάσταση της χρησιμοποίησης όλων των πρωτευόντων σε επιστημονικά πειράματα με κάποιες εναλλακτικές λύσεις". Ο συντάκτης υπέγραψε επίσης τη δήλωση αυτή.

Στο σχέδιο οδηγίας προβλέπεται η απαγόρευση της χρησιμοποίησης των ανθρωποειδών πιθήκων σε πειράματα και στην ΕΕ, η τελευταία φορά που χρησιμοποιήθηκαν χιμπατζήδες ήταν το 1999. Ως εκ τούτου δεν υφίσταται πρόβλημα.

Το πρόβλημα ωστόσο έγκειται στο ότι υφίσταται ανάγκη χρησιμοποίησης μικρότερων NHP γιατί έχουν ανατομικά, φυσιολογικά και ανοσοποιητικά συστήματα που προσομοιάζουν περισσότερο με τα αντίστοιχα του ανθρώπου αν και δεν είναι ταυτόσημα και είναι δυνατόν να προσβληθούν από ασθένειες που πιθανόν να μην προσβάλλουν άλλα είδη. Ως εκ τούτου, η χρησιμοποίηση των πρωτευόντων εξακολουθεί να παραμένει αναπόφευκτη σε διαφόρους τομείς της βασικής έρευνας και τούτο για λόγους ευζωίας του ανθρώπου.

Στη βασική και εφαρμοσμένη έρευνα τα πειράματα με τη χρησιμοποίηση ζώων χρησιμοποιούνται επί παραδείγματι για την ανακάλυψη τρόπων θεραπείας ή ανακούφισης στους ακόλουθους τομείς: AIDS, διαβήτης τύπου2, ελονοσία, φυματίωση εγκεφαλικά επεισόδια, καρκίνος, ηπατίτιδα, γρίπη των πτηνών, νευροεκφυλιστικές παθήσεις (Πάρκινσον, Αλτζχάιμερ), σκλήρυνση κατά πλάκας, πολιομυελίτιδα, έρευνα για τη γονιμότητα, δάγκειος αιμορραγικός πυρετός και τοξικομανία.

Η απαγόρευση των πειραμάτων με NHP στους τομείς αυτούς θα έχει ως αποτέλεσμα τη σημαντική συρρίκνωση της βιοϊατρικής έρευνας στην Ευρώπη, σε βάρος της ευζωίας και της υγείας των ανθρώπων και των ζώων.

Δεν είναι δυνατός ο καθορισμός στο εγγύς μέλλον ενός χρονοδιαγράμματος για την αντικατάσταση των NHP με εναλλακτικές λύσεις. Η τελευταία επιστημονική γνώση εκφράζεται στην έκθεση SCHER με τίτλο "Ανάγκη NHP στη βιοϊατρική έρευνα, παραγωγή και δοκιμή προϊόντων και συσκευών". Η έκθεση αυτή παρέχει στην Επιτροπή επιστημονικές συμβουλές. Την ίδια γνωμοδότηση συμμερίζεται σε μεγάλο βαθμό η ακαδημαϊκή κοινότητα. Ως εκ τούτου, η προαναφερθείσα κοινοβουλευτική δήλωση ενδέχεται να μην είναι σωστή όταν αναφέρει ότι "η προηγμένη τεχνολογία και τεχνικές παρέχουν εναλλακτικές μεθόδους που αποδεικνύονται περισσότερο επαρκείς και αξιόπιστες σε σχέση με τα πειράματα σε πρωτεύοντα".

Στην περίπτωση που τα πειράματα με ζώα είναι αναπόφευκτα, είναι ουσιώδους σημασίας να εξασφαλίζεται ότι τα ζώα που εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται για πειραματικούς σκοπούς θα έχουν τη μέγιστη δυνατή προστασία και καλή μεταχείριση, τα δε πειράματα θα αποτελούν αντικείμενο αυστηρής ρύθμισης. Ο συντάκτης γνωμοδότησης συμφωνεί απόλυτα με τους σκοπούς και το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας καλεί την Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία  1

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(6) Είναι απαραίτητο να συμπεριληφθούν συγκεκριμένα ασπόνδυλα είδη στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας, δεδομένου ότι υπάρχουν επιστημονικά στοιχεία σχετικά με την πιθανή ικανότητα αυτών των ειδών να βιώνουν πόνο, ταλαιπωρία, αγωνία ή μόνιμη βλάβη.

(6) Είναι απαραίτητο να συμπεριληφθούν συγκεκριμένα ασπόνδυλα είδη στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας, αν υπάρχουν ελεγμένα από ειδικούς επιστημονικά στοιχεία σχετικά με την πιθανή ικανότητα αυτών των ειδών να βιώνουν πόνο, ταλαιπωρία, αγωνία ή μόνιμη βλάβη.

Αιτιολόγηση

Για μερικά ασπόνδυλα είδη είναι σκόπιμη η προστασία των σταδίων της ανάπτυξης. Αυτό οδηγεί στην εσφαλμένη υπόθεση ότι η κύηση ή η επώαση εξελίσσεται με τον ίδιο ρυθμό για όλα τα είδη. Η επιστημονικά σταθερή προσέγγιση αφορά τους ελέγχους στην ανάπτυξη των νευρωνικών οδών που συνδέονται με τον πόνο. Η ρύθμιση πρέπει να βασίζεται σε αποδεικτικά στοιχεία της ανάπτυξης της ευαισθησίας και όχι σε αυθαίρετο χρόνο που μπορεί να ποικίλλει σε μεγάλο βαθμό μεταξύ των ειδών. Η συμπερίληψη όλων των εμβρύων και των λοιπών εμβρυακών μορφών από το τελευταίο τρίτο στάδιο της ανάπτυξής τους είναι αυθαίρετο εφόσον η ευαισθησία δεν έχει καθορισθεί για όλους τις μορφές.

Τροπολογία  2

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(7) Η παρούσα οδηγία θα πρέπει επίσης να καλύπτει τα έμβρυα και τις λοιπές εμβρυακές μορφές των σπονδυλωτών ζώων, δεδομένου ότι υπάρχουν επιστημονικά στοιχεία που αποδεικνύουν ότι, κατά το τελευταίο τρίτο της ανάπτυξης αυτών των μορφών, αυξάνεται ο κίνδυνος να βιώσουν πόνο, ταλαιπωρία και αγωνία, γεγονός που μπορεί επίσης να επηρεάσει αρνητικά τη μετέπειτα ανάπτυξή τους. Επίσης, σύμφωνα με τα επιστημονικά στοιχεία, η εφαρμογή επιστημονικών διαδικασιών σε έμβρυα και λοιπές εμβρυακές μορφές, σε πρώιμο στάδιο της ανάπτυξής τους, μπορεί να προκαλέσει πόνο, ταλαιπωρία, αγωνία ή μόνιμη βλάβη, σε περίπτωση που επιτραπεί στις μορφές αυτές, οι οποίες βρίσκονται ακόμα στην ανάπτυξη, να ζήσουν μετά τα πρώτα δύο τρίτα της ανάπτυξής τους

(7) Η παρούσα οδηγία θα πρέπει επίσης να καλύπτει τα έμβρυα και τις λοιπές εμβρυακές μορφές των σπονδυλωτών ζώων, για τα οποία προβλέπεται γέννηση, αφής στιγμής αποδειχθεί επιστημονικά ότι το νευρικό τους σύστημα είναι ικανό να καταγράψει την αίσθηση του πόνου, στις περιπτώσεις που υπάρχουν επιστημονικά στοιχεία που αποδεικνύουν ότι, κατά το τελευταίο τρίτο της ανάπτυξης αυτών των μορφών, αυξάνεται ο κίνδυνος να βιώσουν πόνο, ταλαιπωρία και αγωνία, γεγονός που μπορεί επίσης να επηρεάσει αρνητικά τη μετέπειτα ανάπτυξή τους. Επίσης, σύμφωνα με τα επιστημονικά στοιχεία, η εφαρμογή επιστημονικών διαδικασιών σε έμβρυα και λοιπές εμβρυακές μορφές θηλαστικών σε πρώιμο στάδιο της ανάπτυξής τους, μπορεί να προκαλέσει πόνο, ταλαιπωρία, αγωνία ή μόνιμη βλάβη, σε περίπτωση που επιτραπεί στις μορφές αυτές, οι οποίες βρίσκονται ακόμα στην ανάπτυξη, να ζήσουν μετά τα πρώτα δύο τρίτα της ανάπτυξής τους

Αιτιολόγηση

Η συμπερίληψη των εμβρύων και των λοιπών εμβρυακών μορφών αφού ολοκληρώσουν το ένα τρίτο της ανάπτυξής τους είναι αυθαίρετη δεδομένου ότι δεν έχει ληφθεί απόφαση για το σύνολό τους. Επιπλέον, με τέτοιο ευρύ πεδίο εφαρμογής, η οδηγία θα καλύπτει τη χρήση εμβρύων αυγών ορνίθων για την παραγωγή εμβολίων.

Τροπολογία  3

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 8α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(8α) Το 7ο Κοινοτικό Πρόγραμμα Πλαίσιο για την έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη και για τις δραστηριότητες επίδειξης που ενέκριναν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο στις 18 Δεκεμβρίου 2006, περιλαμβάνει στις προτεραιότητές του στον τομέα της βιοϊατρικής έρευνας, την έρευνα για τις διανοητικές και συναφείς ασθένειες καθώς και τις σχετικές γεροντικές ασθένειες, την έρευνα για τις μεταδοτικές ασθένειες HIV/AIDS, ελονοσία και φυματίωση και τη μεταγραφική έρευνα σε βασικές ασθένειες όπως ο καρκίνος, οι καρδιοαγγειακές ασθένειες, ο διαβήτης/παχυσαρκία και άλλες χρόνιες ασθένειες που ενδέχεται να απαιτούν πειράματα σε πρωτεύοντα πλην του ανθρώπου.

Αιτιολόγηση

Το 7ο Κοινοτικό Πρόγραμμα Πλαίσιο χρηματοδοτεί τη βιοϊατρική έρευνα που ενδεχομένως απαιτεί τη χρήση πρωτευόντων πλην του ανθρώπου.

Τροπολογία  4

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 8 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(8 α) Λαμβανομένης υπόψη της επιστημονικής εξέλιξης, τα πειράματα στα ζώα εξακολουθούν να αποτελούν σημαντική μέθοδο για να διασφαλισθεί πολύ υψηλό επίπεδο ποιότητας της έρευνας σε θέματα δημόσιας υγείας.

Αιτιολόγηση

Σε πολλές περιπτώσεις γίνονται επιστημονικά πειράματα στα ζώα προκειμένου να τηρηθούν τα ευρωπαϊκά κριτήρια ποιότητας, αποτελεσματικότητας και ασφάλειας, και τούτο παράλληλα με δοκιμές όπου δεν χρησιμοποιούνται ζώα.

Τροπολογία  5

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(10) Τα ζώα έχουν εγγενή αξία από μόνα τους, η οποία πρέπει να είναι σεβαστή. Επίσης, η κοινή γνώμη εκφράζει ορισμένους ηθικούς προβληματισμούς σχετικά με τη χρήση ζώων σε διαδικασίες. Επομένως, τα ζώα πρέπει πάντοτε να αντιμετωπίζονται ως ευαίσθητα όντα και η χρήση τους σε επιστημονικές διαδικασίες να περιορίζεται στους τομείς οι οποίοι προάγουν την επιστήμη και τελικά ωφελούν την υγεία του ανθρώπου και των ζώων ή το περιβάλλον. Η χρήση ζώων σε επιστημονικές διαδικασίες που εντάσσονται σε άλλους τομείς κοινοτικής αρμοδιότητας πρέπει να απαγορευθεί.

(10) Τα ζώα έχουν εγγενή αξία από μόνα τους, η οποία πρέπει να είναι σεβαστή. Επίσης, η κοινή γνώμη εκφράζει ορισμένους ηθικούς προβληματισμούς σχετικά με τη χρήση ζώων σε διαδικασίες. Επομένως, τα ζώα πρέπει πάντοτε να αντιμετωπίζονται ως ευαίσθητα όντα και η χρήση τους σε επιστημονικές διαδικασίες να περιορίζεται στους τομείς οι οποίοι προάγουν την επιστήμη και τελικά ωφελούν την υγεία του ανθρώπου και των ζώων ή το περιβάλλον. Συνεπώς, η χρήση ζώων σε επιστημονικές διαδικασίες θα πρέπει να εξετάζεται μόνο όταν δεν υπάρχει εναλλακτική λύση χωρίς ζώα. Η χρήση ζώων σε επιστημονικές διαδικασίες που εντάσσονται σε άλλους τομείς κοινοτικής αρμοδιότητας πρέπει να απαγορευθεί.

Τροπολογία  6

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(13) Οι επιλεγμένες μέθοδοι πρέπει να αποφεύγουν, κατά το δυνατόν, τον θάνατο ως καταληκτικό σημείο της διαδικασίας επειδή το ζώο βιώνει υπερβολικό πόνο λόγω του επικείμενου θανάτου. Όπου είναι δυνατόν, πρέπει να υποκαθίσταται από ένα λιγότερο βάναυσο καταληκτικό σημείο, το οποίο βασίζεται στις κλινικές ενδείξεις που προσδιορίζουν τον επικείμενο θάνατο, επιτρέποντας τη θανάτωση του ζώου με μια μη βάναυση μέθοδο και χωρίς περαιτέρω πόνο.

(13) Οι επιλεγμένες μέθοδοι πρέπει να αποφεύγουν, κατά το δυνατόν, τον θάνατο ως καταληκτικό σημείο της διαδικασίας επειδή το ζώο βιώνει υπερβολικό πόνο λόγω του επικείμενου θανάτου. Όπου είναι δυνατόν, πρέπει να υποκαθίσταται από ένα λιγότερο βάναυσο καταληκτικό σημείο, το οποίο βασίζεται στις κλινικές ενδείξεις που προσδιορίζουν τον επικείμενο θάνατο, επιτρέποντας την ευθανασία του ζώου με την κατάλληλη μέθοδο και χωρίς περαιτέρω πόνο.

Εάν εγκριθεί, οι λέξεις

- θανάτωση του ζώου με μια μη βάναυση μέθοδο

- θανάτωση του ζώου χρησιμοποιώντας μια μη βάναυση μέθοδο

- μη βάναυση(ες) μέθοδος(οι) θανάτωσης

αντικαθίστανται από

- θανάτωση του ζώου με μια κατάλληλη μέθοδο

- θανάτωση του ζώου χρησιμοποιώντας μια κατάλληλη μέθοδο

- κατάλληλη(ες) μέθοδος (οι) θανάτωσης

σε ολόκληρο το κείμενο.

Αιτιολόγηση

Δεν υπάρχουν μη βάναυσες μέθοδοι θανάτωσης των ζώων, υπάρχουν απλώς κατάλληλες μέθοδοι.

Τροπολογία  7

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(16) Με βάση τις τρέχουσες επιστημονικές γνώσεις, η χρήση πρωτευόντων πλην του ανθρώπου σε επιστημονικές διαδικασίες εξακολουθεί να είναι απαραίτητη στον τομέα της βιοϊατρικής έρευνας. Λόγω της γενετικής τους ομοιότητας με τον άνθρωπο και τις ιδιαίτερα ανεπτυγμένες κοινωνικές ικανότητές τους, η χρήση των πρωτευόντων πλην του ανθρώπου σε επιστημονικές διαδικασίες θέτει συγκεκριμένα ηθικά και πρακτικά προβλήματα όσον αφορά την κάλυψη των αναγκών τους σε σχέση με τη συμπεριφορά και το περιβάλλον τους, καθώς και την κοινωνία, σε ένα εργαστηριακό περιβάλλον. Επιπλέον, η χρήση πρωτευόντων πλην του ανθρώπου είναι ένα ζήτημα μεγίστης σημασίας για την κοινή γνώμη. Επομένως, η χρήση πρωτευόντων πλην του ανθρώπου θα πρέπει να επιτρέπεται μόνο σε εκείνους τους τομείς της βιοϊατρικής που είναι καθοριστικής σημασίας για τον άνθρωπο και για τους οποίους δεν υπάρχουν ακόμα άλλες εναλλακτικές μέθοδοι, και μόνο στις περιπτώσεις όπου οι διαδικασίες εφαρμόζονται είτε σε σχέση με παθήσεις που έχουν σημαντικό αντίκτυπο στην καθημερινότητα των ασθενών, δεδομένου ότι απειλούν τη ζωή του ανθρώπου ή προκαλούν σοβαρή αναπηρία, είτε για την προστασία των αντίστοιχων ειδών πρωτευόντων πλην του ανθρώπου. Από τη βασική έρευνα που διεξάγεται σε διάφορα πεδία των βιοϊατρικών επιστημών μπορούν να προκύψουν νέα σημαντικά στοιχεία για πολλές παθήσεις που απειλούν τη ζωή του ανθρώπου ή προκαλούν σοβαρή αναπηρία. Οι εκφράσεις «που απειλούν τη ζωή του ανθρώπου» και «που προκαλούν σοβαρή αναπηρία», προκειμένου για παθήσεις, έχουν καθιερωθεί στην κοινοτική νομοθεσία, όπως εμφαίνεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 141/2000, την οδηγία 2001/20/ΕΚ, τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 726/2004 και τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 507/2006.

(16) Με βάση τις τρέχουσες επιστημονικές γνώσεις, η χρήση πρωτευόντων πλην του ανθρώπου σε επιστημονικές διαδικασίες εξακολουθεί να είναι απαραίτητη στον τομέα της βιοϊατρικής έρευνας. Λόγω της γενετικής τους ομοιότητας με τον άνθρωπο και τις ιδιαίτερα ανεπτυγμένες κοινωνικές ικανότητές τους, η χρήση των πρωτευόντων πλην του ανθρώπου σε επιστημονικές διαδικασίες θέτει συγκεκριμένα ηθικά προβλήματα και δικαιολογεί ορισμένες πρακτικές όσον αφορά την κάλυψη των αναγκών τους σε σχέση με τη συμπεριφορά και το περιβάλλον τους, καθώς και την κοινωνία, σε ένα εργαστηριακό περιβάλλον. Επομένως, η χρήση πρωτευόντων πλην του ανθρώπου θα πρέπει να επιτρέπεται σε εκείνους τους τομείς της έρευνας και της βιοϊατρικής που είναι καθοριστικής σημασίας για τον άνθρωπο και για τους οποίους δεν υπάρχουν ακόμα άλλες εναλλακτικές μέθοδοι, ή για την προστασία των αντίστοιχων ειδών πρωτευόντων πλην του ανθρώπου. Από τη βασική έρευνα που διεξάγεται σε όλα τα πεδία των βιοϊατρικών επιστημών μπορούν να προκύψουν νέα σημαντικά στοιχεία για πολλές παθήσεις του ανθρώπου. Τα σχέδια βασικής έρευνας που κάνουν χρήση πρωτευόντων πλην του ανθρώπου πρέπει να υποβάλλονται σε επιστημονική αξιολόγηση των ειδικών του κλάδου καθώς και σε αυστηρή δεοντολογική αξιολόγηση, λαμβανομένων υπόψη των ειδικών χαρακτηριστικών των ειδών αυτών.

Τροπολογία  8

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(18) Η αιχμαλωσία πρωτευόντων πλην του ανθρώπου από το φυσικό τους περιβάλλον είναι εξαιρετικά οδυνηρή για τα ζώα και αυξάνει τον κίνδυνο τραυματισμού και ταλαιπωρίας κατά τη διάρκεια της αιχμαλωσίας και της μεταφοράς. Για να σταματήσει σταδιακά η αιχμαλωσία ζώων από το φυσικό περιβάλλον με σκοπό την εκτροφή τους, οι επιστημονικές διαδικασίες πρέπει να αρχίσουν το συντομότερο δυνατό μόνο με ζώα που γεννήθηκαν από ζώο το οποίο έχει εκτραφεί σε συνθήκες αιχμαλωσίας. Επομένως, η εκτροφή και η προμήθεια πρωτευόντων πλην του ανθρώπου πρέπει να ακολουθεί μια στρατηγική με σκοπό την υποστήριξη και διευκόλυνση της προοδευτικής επίτευξης αυτού του στόχου.

(18) Η αιχμαλωσία πρωτευόντων πλην του ανθρώπου από το φυσικό τους περιβάλλον είναι εξαιρετικά οδυνηρή για τα ζώα και αυξάνει τον κίνδυνο τραυματισμού και ταλαιπωρίας κατά τη διάρκεια της αιχμαλωσίας και της μεταφοράς. Για να σταματήσει σταδιακά η αιχμαλωσία ζώων από το φυσικό περιβάλλον με σκοπό την εκτροφή τους, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η τεχνική και επιστημονική σκοπιμότητα της διαδικασίας αυτής, να εξετασθεί η οικονομική της βιωσιμότητα, να εξετασθούν όλες οι συνέπειές της για την ευημερία των ζώων, θετικές και αρνητικές, και να εξετασθούν οι πιθανές λύσεις για τον μακροπρόθεσμο εφοδιασμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη θα πρέπει να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα για να προωθήσουν κατάλληλες συνθήκες μεταφοράς των πρωτευόντων στην επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αιτιολόγηση

Υφίστανται σοβαρές ανησυχίες όσον αφορά την επίπτωση συγχρόνως στην προστασία των ζώων αλλά και στην εφαρμογή της παρούσας διάταξης. Πράγματι, η σκοπιμότητα της δημιουργίας αποικιών F2 δεν αποδεικνύεται μακροπρόθεσμα. Το προτεινόμενο χρονοδιάγραμμα από την Επιτροπή αναφέρεται μόνον στην αναπαραγωγή, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη ούτε η υγεία των ζώων ούτε η επιστημονική και/ή κοινωνική επίπτωση της εν λόγω πρότασης, ούτε ο απαραίτητος εφοδιασμός για την Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ είναι γνωστό ότι σήμερα σχεδόν δεν υφίσταται κτηνοτροφία στην Ευρώπη. Τέλος η μεταφορά πρωτευόντων μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα που θα πρέπει να εξετασθούν και να ρυθμιστούν εκ των προτέρων.

Τροπολογία  9

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(22) Από δεοντολογικής απόψεως, επιβάλλεται να οριστεί ένα ανώτατο όριο πόνου, ταλαιπωρίας και αγωνίας, πέρα από το οποίο τα ζώα δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να υποβάλλονται σε επιστημονικές διαδικασίες. Για το σκοπό αυτό, πρέπει να απαγορεύεται η εκτέλεση διαδικασιών που οδηγούν σε μεγάλο και ενδεχομένως παρατεταμένο πόνο, ταλαιπωρία ή αγωνία. Κατά την κατάρτιση κοινού μορφοτύπου για την υποβολή εκθέσεων, πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η πραγματική δριμύτητα των εμπειριών του ζώου και όχι η εκτιμώμενη κατά τη δεοντολογική αξιολόγηση δριμύτητα.

(22) Από δεοντολογικής απόψεως, επιβάλλεται να οριστεί ένα ανώτατο όριο πόνου, ταλαιπωρίας και αγωνίας, πέρα από το οποίο τα ζώα δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να υποβάλλονται σε επιστημονικές διαδικασίες. Για το σκοπό αυτό, πρέπει να περιορίζεται όσο το δυνατό περισσότερο, λαμβανομένων υπόψη του επιστημονικού ενδιαφέροντος και της προστασίας της δημόσιας υγείας, η εκτέλεση διαδικασιών που οδηγούν σε μεγάλο και ενδεχομένως παρατεταμένο πόνο, ταλαιπωρία ή αγωνία. . Κατά την κατάρτιση κοινού μορφοτύπου για την υποβολή εκθέσεων, πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η πραγματική δριμύτητα των εμπειριών του ζώου και όχι η εκτιμώμενη κατά τη δεοντολογική αξιολόγηση δριμύτητα.

Αιτιολόγηση

Είναι αδιανόητο να απαγορευθούν οι σημαντικές έρευνες π.χ. στον τομέα της ογκολογίας, αλλά η ανάπτυξή τους πρέπει να βασίζεται σε έγκυρες επιστημονικές ανάγκες.

Τροπολογία  10

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(23) Ο αριθμός των ζώων που χρησιμοποιούνται σε επιστημονικές διαδικασίες μπορεί να μειωθεί με την εκτέλεση διαδικασιών περισσότερες από μία φορές στα ίδια ζώα, εφόσον αυτή η τακτική δεν συνιστά απόκλιση από τον επιστημονικό στόχο ή δεν οδηγεί σε κακή μεταχείριση του ζώου. Ωστόσο, η επαναχρησιμοποίηση ζώων πρέπει να εκτιμάται σε σχέση με την ελαχιστοποίηση τυχόν αρνητικών επιπτώσεων στην καλή διαβίωσή τους, λαμβάνοντας υπόψη τη συνολική εμπειρία ζωής του εκάστοτε ζώου. Εξαιτίας αυτής της πιθανής σύγκρουσης, η επαναχρησιμοποίηση ζώων πρέπει να εξετάζεται κατά περίπτωση και να περιορίζεται μόνο στις διαδικασίες εκείνες όπου ο πόνος, η ταλαιπωρία και η αγωνία είναι σημαντικά μειωμένες.

(23) Ο αριθμός των ζώων που χρησιμοποιούνται σε επιστημονικές διαδικασίες μπορεί να μειωθεί με την εκτέλεση διαδικασιών περισσότερες από μία φορές στα ίδια ζώα, εφόσον αυτή η τακτική δεν συνιστά απόκλιση από τον επιστημονικό στόχο ή δεν οδηγεί σε κακή μεταχείριση του ζώου. Ωστόσο, η επαναχρησιμοποίηση ζώων πρέπει να εκτιμάται σε σχέση με την ελαχιστοποίηση τυχόν αρνητικών επιπτώσεων στην καλή διαβίωσή τους, λαμβάνοντας υπόψη τη συνολική εμπειρία ζωής του εκάστοτε ζώου. Εξαιτίας αυτής της πιθανής σύγκρουσης, η επαναχρησιμοποίηση ζώων πρέπει να εξετάζεται κατά περίπτωση και να περιορίζεται μόνο στις διαδικασίες εκείνες όπου ο πόνος, η ταλαιπωρία και η αγωνία έχουν δικαιολογηθεί μετά από δεοντολογική εξέταση.

Αιτιολόγηση

Η αρχική πρόταση της Επιτροπής θα οδηγούσε σε αύξηση του αριθμού των ζώων που χρησιμοποιούνται για πειράματα· σε ορισμένες περιπτώσεις ο αριθμός των σκύλων θα μπορούσε και να 20πλασιασθεί. Είναι επίσης σκόπιμο να μην αυξηθεί ο αριθμός των ζώων αλλά συγχρόνως να διασφαλισθεί η συνέχιση των επιστημονικών διαδικασιών και να μην διακυβευθεί η συνέχεια των πειραμάτων.

Τροπολογία  11

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 26

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(26) Η καλή μεταχείριση των ζώων που χρησιμοποιούνται σε διαδικασίες εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την ποιότητα και την επαγγελματική επάρκεια τόσο του προσωπικού που επιβλέπει όσο και εκείνου που εκτελεί τις διαδικασίες ή που επιβλέπει τα άτομα τα οποία φροντίζουν τα ζώα σε καθημερινή βάση. Για να διασφαλίζεται ικανοποιητικός βαθμός επάρκειας των ατόμων που διαχειρίζονται τόσο τα ζώα όσο και τις διαδικασίες όπου χρησιμοποιούνται ζώα, οι δραστηριότητες αυτές πρέπει να εκτελούνται μόνο από άτομα που διαθέτουν σχετική άδεια από τις αρμόδιες αρχές. Το κύριο ενδιαφέρον πρέπει να εστιάζεται στην επίτευξη και διατήρηση ενός ικανοποιητικού βαθμού επάρκειας, ο οποίος πρέπει να αποδεικνύεται πριν από τη χορήγηση ή την ανανέωση της σχετικής άδειας στα εν λόγω άτομα.

(26) Η καλή μεταχείριση των ζώων που χρησιμοποιούνται σε διαδικασίες εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την ποιότητα και την επαγγελματική επάρκεια τόσο του προσωπικού που επιβλέπει όσο και εκείνου που εκτελεί τις διαδικασίες ή που επιβλέπει τα άτομα τα οποία φροντίζουν τα ζώα σε καθημερινή βάση. Για να διασφαλίζεται ικανοποιητικός βαθμός επάρκειας των ατόμων που διαχειρίζονται τόσο τα ζώα όσο και τις διαδικασίες όπου χρησιμοποιούνται ζώα, οι δραστηριότητες αυτές πρέπει να εκτελούνται μόνο σε εγκαταστάσεις, από άτομα που διαθέτουν σχετική άδεια από τις αρμόδιες αρχές. Το κύριο ενδιαφέρον πρέπει να εστιάζεται στην επίτευξη και διατήρηση ενός ικανοποιητικού βαθμού επάρκειας, ο οποίος πρέπει να αποδεικνύεται πριν από τη χορήγηση ή την ανανέωση της σχετικής άδειας στα εν λόγω άτομα.

Αιτιολόγηση

Για τις εγκαταστάσεις, υπό την έννοια των φυσικών εγκαταστάσεων και ομάδων ανθρώπων, καθώς επίσης μεμονωμένων υπαλλήλων, θα πρέπει να απαιτείται άδεια.

Τροπολογία  12

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 27

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(27) Οι εγκαταστάσεις πρέπει να διαθέτουν επαρκείς χώρους και εξοπλισμό για να καλύψουν τις απαιτήσεις παροχής στέγης των ζωικών ειδών που χρησιμοποιούνται καθώς και για να επιτρέπουν την αποτελεσματική εκτέλεση των διαδικασιών, με τρόπο που να προκαλεί τη μικρότερη δυνατή αγωνία στα ζώα. Οι εγκαταστάσεις πρέπει να λειτουργούν μόνο εφόσον διαθέτουν σχετική άδεια από τις αρμόδιες αρχές.

(27) Οι εγκαταστάσεις πρέπει να διαθέτουν επαρκείς χώρους και εξοπλισμό για να καλύψουν τις απαιτήσεις παροχής στέγης των ζωικών ειδών που χρησιμοποιούνται καθώς και για να επιτρέπουν την αποτελεσματική εκτέλεση των διαδικασιών, με τρόπο που να προκαλεί τη μικρότερη δυνατή αγωνία στα ζώα, τόσο εκείνα στα οποία εκτελούνται οι διαδικασίες όσο και στα ζώα συντρόφους τους. Οι εγκαταστάσεις πρέπει να λειτουργούν μόνο εφόσον διαθέτουν σχετική άδεια από τις αρμόδιες αρχές.

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να αποφεύγονται η αγωνία και η απόγνωση των ζώων που βλέπουν τους συντρόφους τους να υποβάλλονται σε πειράματα.

Τροπολογία  13

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 40

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(40) Προκειμένου να διασφαλιστεί η ενημέρωση του κοινού, είναι σημαντικό να διατίθενται δημοσίως αντικειμενικές πληροφορίες σχετικά με τα έργα που χρησιμοποιούν ζώντα ζώα. Η μορφή αυτών των πληροφοριών πρέπει να είναι τέτοια ώστε να μην παραβιάζει τα δικαιώματα κυριότητας ούτε να αποκαλύπτει εμπιστευτικές πληροφορίες. Ως εκ τούτου, οι εγκαταστάσεις πειραματισμού πρέπει να παρέχουν ανώνυμες μη τεχνικές περιλήψεις των εν λόγω έργων, οι οποίες θα περιλαμβάνουν τα αποτελέσματα τυχόν αναδρομικών εκτιμήσεων, και να καθιστούν δημόσια διαθέσιμες αυτές τις περιλήψεις.

(40) Προκειμένου να διασφαλιστεί η ενημέρωση του κοινού, είναι σημαντικό να συλλέγονται και να σταχυολογούνται αντικειμενικές πληροφορίες σχετικά με τα έργα που χρησιμοποιούν ζώντα ζώα. Η μορφή αυτών των πληροφοριών πρέπει να είναι τέτοια ώστε να μην παραβιάζει τα δικαιώματα κυριότητας ούτε να αποκαλύπτει εμπιστευτικές πληροφορίες ή πληροφορίες που αφορούν την ασφάλεια των ατόμων και των εγκαταστάσεων. Ως εκ τούτου, οι εγκαταστάσεις πειραματισμού πρέπει να καταρτίζουν ανώνυμες μη τεχνικές περιλήψεις των εν λόγω έργων, οι οποίες θα περιλαμβάνουν τα αποτελέσματα τυχόν αναδρομικών εκτιμήσεων, και να θέτουν τις περιλήψεις αυτές στη διάθεση των αρμοδίων αρχών.

Αιτιολόγηση

Οι αρμόδιες αρχές είναι εκείνες που πρέπει να λαμβάνουν τις πληροφορίες αυτές προκειμένου να τις αρχειοθετούν, εάν κρίνεται απαραίτητο.

Τροπολογία  14

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 45

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(45) Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Επικύρωσης Εναλλακτικών Μεθόδων ιδρύθηκε στους κόλπους του Κοινού Κέντρου Ερευνών της Επιτροπής και συντονίζει την επικύρωση εναλλακτικών προσεγγίσεων στην Κοινότητα. Ωστόσο, διαπιστώνεται μια ολοένα και μεγαλύτερη ανάγκη για την ανάπτυξη νέων μεθόδων και για την υποβολή τους προς επικύρωση. Για να καταστούν διαθέσιμοι οι απαραίτητοι μηχανισμοί σε επίπεδο κρατών μελών, κάθε κράτος μέλος πρέπει να ορίσει ένα εργαστήριο αναφοράς για την επικύρωση εναλλακτικών μεθόδων. Τα κράτη μέλη πρέπει να ορίσουν εργαστήρια αναφοράς που είναι διαπιστευμένα σύμφωνα με την οδηγία 2004/10/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Φεβρουαρίου 2004 για την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων σχετικά με την εφαρμογή των αρχών ορθής εργαστηριακής πρακτικής και τον έλεγχο της εφαρμογής τους κατά τις δοκιμές των χημικών ουσιών, για να διασφαλίζεται η συνεκτική και συγκρίσιμη ποιότητα των αποτελεσμάτων.

(45) Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Επικύρωσης Εναλλακτικών Μεθόδων ιδρύθηκε στους κόλπους του Κοινού Κέντρου Ερευνών της Επιτροπής και συντονίζει την επικύρωση εναλλακτικών προσεγγίσεων στην Κοινότητα. Ωστόσο, διαπιστώνεται μια ολοένα και μεγαλύτερη ανάγκη για την ανάπτυξη νέων μεθόδων και για την υποβολή τους προς επικύρωση. Για να καταστούν διαθέσιμοι οι απαραίτητοι μηχανισμοί σε επίπεδο κρατών μελών, κάθε κράτος μέλος πρέπει να ορίσει ένα εργαστήριο αναφοράς για την επικύρωση εναλλακτικών μεθόδων. Τα κράτη μέλη πρέπει να ορίσουν εργαστήρια αναφοράς που είναι διαπιστευμένα σύμφωνα με την οδηγία 2004/10/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Φεβρουαρίου 2004 για την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων σχετικά με την εφαρμογή των αρχών ορθής εργαστηριακής πρακτικής και τον έλεγχο της εφαρμογής τους κατά τις δοκιμές των χημικών ουσιών, για να διασφαλίζεται η συνεκτική και συγκρίσιμη ποιότητα των αποτελεσμάτων. Επιπλέον, η αρμοδιότητα του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Επικύρωση Εναλλακτικών Μεθόδων θα πρέπει να επεκταθεί ώστε να περιλάβει το συντονισμό και την προώθηση της ανάπτυξης και χρήσης εναλλακτικών λύσεων στα πειράματα με ζώα.

Τροπολογία  15

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 47

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(47) Οι τεχνικές και επιστημονικές εξελίξεις στη βιοϊατρική έρευνα μπορεί να είναι πολύ γρήγορες, όπως και οι εξελίξεις στις γνώσεις σχετικά με τους παράγοντες που επηρεάζουν την καλή διαβίωση των ζώων. Κατά συνέπεια, είναι απαραίτητο να προβλεφθεί η επανεξέταση της παρούσας οδηγίας. Η εν λόγω επανεξέταση πρέπει να εξετάζει, κατά προτεραιότητα όπου είναι δυνατό, το ενδεχόμενο αντικατάστασης της χρήσης ζώων, ιδιαίτερα των πρωτευόντων πλην του ανθρώπου, λαμβάνοντας υπόψη την πρόοδο της επιστήμης.

(47) Οι τεχνικές και επιστημονικές εξελίξεις στη βιοϊατρική έρευνα μπορεί να είναι πολύ γρήγορες, όπως και οι εξελίξεις στις γνώσεις σχετικά με τους παράγοντες που επηρεάζουν την καλή διαβίωση των ζώων. Κατά συνέπεια, είναι απαραίτητο να προβλεφθεί η επανεξέταση της παρούσας οδηγίας. Η εν λόγω επανεξέταση, με βάση τα αποτελέσματα επιστημονικών εργασιών που έχουν αξιολογηθεί από ομοτίμους του κλάδου, πρέπει να εξετάζει, κατά προτεραιότητα όπου είναι δυνατό, το ενδεχόμενο αντικατάστασης της χρήσης ζώων, ιδιαίτερα των πρωτευόντων πλην του ανθρώπου, λαμβάνοντας υπόψη την πρόοδο της επιστήμης.

Αιτιολόγηση

Η επανεξέταση αυτή πρέπει απαραιτήτως να βασίζεται σε επιστημονικά στοιχεία.

Τροπολογία  16

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται στα ακόλουθα ζώα:

2. Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται στα ζώντα σπονδυλωτά ζώα πλην του ανθρώπου, συμπεριλαμβανομένων των προνυμφών που τρέφονται ανεξάρτητα, των εμβρύων και των λοιπών εμβρυακών μορφών θηλαστικών από το τελευταίο τρίτο της φυσιολογικής τους ανάπτυξης,

a) ζώντα σπονδυλωτά ζώα πλην του ανθρώπου, συμπεριλαμβανομένων των προνυμφών που τρέφονται ανεξάρτητα, των εμβρύων και των λοιπών εμβρυακών μορφών από το τελευταίο τρίτο της φυσιολογικής τους ανάπτυξης,

 

β) ζώντα ασπόνδυλα ζώα, συμπεριλαμβανομένων των προνυμφών που τρέφονται ανεξάρτητα, τα οποία ανήκουν στα είδη που παρατίθενται στο παράρτημα I.

 

Αιτιολόγηση

Δεν μπορούμε εκ των προτέρων να συμπεριλάβουμε όλες τις εμβρυακές μορφές, ιδίως όταν τα πρωτόκολλα δεν οδηγούν στη γέννηση της αυτόνομης μορφής. Η διατήρηση αυτού του άρθρου θα είχε καταστρεπτικές συνέπειες στην αξιολόγηση πολλών εμβολίων για ανθρώπους και ζώα, των οποίων μέγας αριθμός παρασκευάζεται με βάση τα γονιμοποιημένα αυγά κότας, αλλά προπάντων θα ανέστειλε την ανάπτυξη ενδιαφερουσών εναλλακτικών μεθόδων στην τοξικολογία και τη βιολογία της ανάπτυξης, που βασίζονται στη χρήση αυγών ψαριού (προνύμφες που τρέφονται ανεξάρτητα).

Τροπολογία  17

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται σε ζώα που χρησιμοποιούνται σε διαδικασίες, τα οποία βρίσκονται σε προγενέστερο στάδιο ανάπτυξης από αυτό που αναφέρεται στην παράγραφο 2 στοιχείο α), σε περίπτωση που επιτραπεί στο ζώο να ζήσει μετά από αυτό το στάδιο της ανάπτυξής του και αν το ζώο είναι πιθανό να βιώσει πόνο, ταλαιπωρία, αγωνία ή μόνιμη βλάβη αφού φτάσει σε αυτό το στάδιο ανάπτυξης.

3. Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται σε ζώα που χρησιμοποιούνται σε διαδικασίες, τα οποία βρίσκονται σε προγενέστερο στάδιο ανάπτυξης από αυτό που αναφέρεται στην παράγραφο 2 στοιχείο α), για τα οποία προβλέπεται γέννηση και έχει αποδειχθεί επιστημονικά ότι το νευρικό τους σύστημα είναι ικανό να καταγράψει την αίσθηση του πόνου.

Αιτιολόγηση

Είναι σκόπιμο να εφαρμοσθεί η οδηγία αυτή αποκλειστικά και μόνο στις αναφερόμενες στην παρούσα παράγραφο κατηγορίες των οποίων είναι εξασφαλισμένη η γέννηση.

Τροπολογία  18

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – παράγραφος 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

6a. «αρμόδια αρχή»: κάθε αρχή ή αρχές που ορίζει κάθε κράτος μέλος ως υπεύθυνη ή υπεύθυνες για την εποπτεία της εφαρμογής της παρούσας οδηγίας.

Αιτιολόγηση

Λείπει ο ορισμός αυτός.

Τροπολογία              19

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 4 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Σε περίπτωση που υπάρχει μέθοδος δοκιμών η οποία δεν περιλαμβάνει τη χρήση ζώων και μπορεί να χρησιμοποιηθεί αντί μιας διαδικασίας, τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι χρησιμοποιείται η εναλλακτική μέθοδος.

1. Σε περίπτωση που υπάρχει μέθοδος δοκιμών η οποία δεν περιλαμβάνει τη χρήση ζώων, παρέχει εξίσου σημαντικές πληροφορίες και μπορεί να χρησιμοποιηθεί αντί άλλης διαδικασίας, τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι χρησιμοποιείται αυτή η εναλλακτική μέθοδος.

Αιτιολόγηση

Στο πλαίσιο των προσπαθειών για την ασφάλεια των προϊόντων και για υψηλότερο ποιοτικό επίπεδο της δημόσιας υγείας, είναι σκόπιμο η εναλλακτική μέθοδος να ικανοποιεί τις ίδιες απαιτήσεις και να παρέχει εξίσου σημαντικές επιστημονικές πληροφορίες.

Τροπολογία  20

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 4 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3a. Τα κράτη μέλη παρέχουν χρηματοδότηση για την εκπαίδευση και την έρευνα, καθώς επίσης για την ανάπτυξη και την εφαρμογή εναλλακτικών μεθόδων.

Τροπολογία  21

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 5 – σημείο 2 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

β α) βελτίωση των συνθηκών παραγωγής και της ευημερίας των ζώων που εκτρέφονται για γεωργικούς σκοπούς.

Αιτιολόγηση

Η χρήση πειραμάτων στα ζώα έχει επίσης και γεωργικούς σκοπούς (βελτίωση των συστημάτων παραγωγής, αξιολόγηση και βελτίωση της ευημερίας των εκτρεφόμενων ζώων)· εξυπακούεται ότι οι πράξεις σχετικά με τρέχουσες γεωργικές πρακτικές όπως ορίζονται στο άρθρο 2, παράγραφος 4 δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας. Είναι αναγκαίο να λαμβάνονται υπόψη οι απώτεροι στόχοι της γεωργικής έρευνας για να προωθείται η ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής γεωργίας.

Τροπολογία  22

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 6 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Οι αρμόδιες αρχές δύνανται να εγκρίνουν εξαιρέσεις από την παράγραφο 1 με το επιστημονικό επιχείρημα ότι ο σκοπός της διαδικασίας δεν μπορεί να επιτευχθεί με τη χρήση μη βάναυσης μεθόδου θανάτωσης.

2. Οι αρμόδιες αρχές δύνανται να εγκρίνουν εξαιρέσεις από την παράγραφο 1 με το επιστημονικό επιχείρημα ότι ο σκοπός της διαδικασίας δεν μπορεί να επιτευχθεί με τη χρήση μη βάναυσης μεθόδου θανάτωσης ή καταδεικνύοντας ότι έχουν αναπτυχθεί και άλλες μέθοδοι που παρέχουν μεγαλύτερη προστασία στα ζώα.

Τροπολογία  23

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 6 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 6 α

 

Εθνικά μέτρα

Η παρούσα οδηγία δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο για τα κράτη μέλη που επιθυμούν να εφαρμόσουν ή να εγκρίνουν πιο αυστηρά εθνικά μέτρα με στόχο τη βελτίωση της ευημερίας και της προστασίας των ζώων που χρησιμοποιούνται για επιστημονικούς σκοπούς.

Τροπολογία  24

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 8 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.        Τα πρωτεύοντα πλην του ανθρώπου δεν χρησιμοποιούνται στις διαδικασίες, με εξαίρεση τις διαδικασίες που πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:

1.        Τα πρωτεύοντα πλην του ανθρώπου δεν χρησιμοποιούνται στις διαδικασίες, με εξαίρεση τις διαδικασίες που πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:

(α) η διαδικασία έχει είτε έναν από τους σκοπούς που αναφέρονται στο άρθρο 5 σημεία (1), (2) στοιχείο α), (3) και εφαρμόζεται για την αποφυγή, πρόληψη, διάγνωση ή θεραπεία κλινικών παθήσεων που απειλούν τη ζωή του ανθρώπου ή που προκαλούν σοβαρή αναπηρία, είτε τον σκοπό που αναφέρεται στο άρθρο 5 σημείο (5),

(α) η διαδικασία έχει είτε έναν από τους σκοπούς που αναφέρονται στο άρθρο 5 σημεία (1), (2) στοιχείο α), (3) και στο άρθρο 5 σημείο (5),

(β) υπάρχει το επιστημονικό επιχείρημα ότι ο σκοπός της διαδικασίας δεν μπορεί να επιτευχθεί με τη χρήση άλλων ειδών από τα πρωτεύοντα πλην του ανθρώπου.

(β) υπάρχει το επιστημονικό επιχείρημα στην αρμόδια εθνική αρχή ή σε φορέα δεοντολογικού ελέγχου ότι ο σκοπός της διαδικασίας δεν μπορεί να επιτευχθεί με τη χρήση άλλων ειδών από τα πρωτεύοντα πλην του ανθρώπου.

Αιτιολόγηση

Η χρήση των πρωτευόντων πλην του ανθρώπου (NHP) δεν θα πρέπει να περιορίζεται στην έρευνα που αφορά ασθένειες που απειλούν την ζωή ή που επιφέρουν αναπηρία. Αυτός ο περιορισμός αποκλείει περισσότερη ακαδημαϊκή έρευνα, καθώς και τη βασική έρευνα που δεν συνδέεται ακόμη με συγκεκριμένη ασθένεια. Σε μερικές περιπτώσεις, για παράδειγμα στην ανακάλυψη φαρμάκων για ασθένειες όπως το HIV/AIDS, το Αλτσχάϊμερ, η Πάρκινσον ( οι οποίες έχουν ταξινομηθεί ή δεν έχουν ταξινομηθεί ως ασθένειες που απειλούν την ζωή ή που επιφέρουν σοβαρή αναπηρία), ή για την ασφάλεια ή την ποιοτική δοκιμή ορισμένων εμβολίων, τα πρωτεύοντα πλην του ανθρώπου είναι τα μόνα ζώα που μπορούν να παράσχουν ορισμένες κρίσιμες πληροφορίες. Οι εξαιρέσεις στο (β) πρέπει να επιτρέπονται στο εθνικό θεσμικό πλαίσιο σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας.

Τροπολογία  25

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – σημείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(βa) η διαδικασία είναι αναγκαία για σημαντική βασική έρευνα που δικαιολογείται από τις δυνατότητες που προσφέρει για βελτίωση της ανθρώπινης υγείας και της ποιότητας της κατάστασης του ανθρώπου.

Αιτιολόγηση

Η βασική έρευνα που μπορεί να οδηγήσει σε θεραπείες και διαδικασίες προς όφελος της ανθρώπινης υγείας και ευεξίας δεν πρέπει να εξαιρείται Και από τα οφέλη αυτά δεν θα πρέπει να εξαιρούνται τομείς όπως η γενετήσια υγεία ή άλλα πλεονεκτήματα για καταστάσεις της υγείας που δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι «απειλούν τη ζωή του ανθρώπου ή προκαλούν σοβαρή αναπηρία».

Τροπολογία  26

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 8 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2 α. Η Επιτροπή καταρτίζει στρατηγική για τη σύσταση ομάδας υψηλού επιπέδου έργο της οποίας θα είναι να επανεξετάζει σε ετήσια βάση τη χρησιμοποίηση πρωτευόντων πλην του ανθρώπου στις διαδικασίες.

Τροπολογία  27

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 9 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Οι αρμόδιες αρχές δύνανται να χορηγήσουν απαλλαγές από την παράγραφο 1 με το επιστημονικό επιχείρημα ότι ο σκοπός της διαδικασίας δεν μπορεί να επιτευχθεί με τη χρήση ενός ζώου το οποίο έχει εκτραφεί για χρήση σε διαδικασίες.

2. Οι αρμόδιες αρχές δύνανται να χορηγήσουν απαλλαγές από την παράγραφο 1 με το αδιάσειστο επιστημονικό και κοινωνικό επιχείρημα ότι ο σκοπός της διαδικασίας δεν μπορεί να επιτευχθεί με τη χρήση ενός ζώου το οποίο έχει εκτραφεί για χρήση σε διαδικασίες.

Αιτιολόγηση

Τα ζώα που αποσπώνται από το φυσικό τους περιβάλλον βιώνουν πολύ μεγαλύτερη ταλαιπωρία σε σχέση με ζώα που εκτρέφονται γι’ αυτό το σκοπό. Η χρήση τους πρέπει να επιτρέπεται μόνο σε σπανιότατες περιπτώσεις.

Τροπολογία  28

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τα ζώα που ανήκουν στα είδη τα οποία παρατίθενται στο παράρτημα II μπορούν να χρησιμοποιούνται σε διαδικασίες μόνο στις περιπτώσεις όπου τα εν λόγω ζώα έχουν εκτραφεί για χρήση σε διαδικασίες.

1. Το αργότερο [5 χρόνια μετά την έναρξη ισχύος της οδηγίας], η Επιτροπή υποβάλλει μελέτη τεχνικής εφικτότητας των απαιτήσεων που ορίζει η παράγραφος 1 α, διευκρινίζοντας συγχρόνως τις συνέπειες για την καλή διαβίωση των ζώων,

Ωστόσο, αρχής γενομένης από τις ημερομηνίες που ορίζονται στο παράρτημα III, τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τα πρωτεύονταν πλην του ανθρώπου τα οποία παρατίθενται στο εν λόγω παράρτημα μπορούν να χρησιμοποιούνται σε διαδικασίες μόνο στις περιπτώσεις όπου γεννήθηκαν από πρωτεύοντα πλην του ανθρώπου τα οποία έχουν εκτραφεί σε συνθήκες αιχμαλωσίας.

1 α. Υπό το φως των αποτελεσμάτων της μελέτης που ορίζει το άρθρο 1, και εφόσον κρίνεται σκόπιμο από επιστημονική, οικονομική και δεοντολογική άποψη, αρχής γενομένης από τις ημερομηνίες που ορίζονται στο παράρτημα III, τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τα πρωτεύονταν πλην του ανθρώπου τα οποία παρατίθενται στο εν λόγω παράρτημα μπορούν να χρησιμοποιούνται σε διαδικασίες μόνο στις περιπτώσεις όπου γεννήθηκαν από πρωτεύοντα πλην του ανθρώπου τα οποία έχουν εκτραφεί σε συνθήκες αιχμαλωσίας.

2. Οι αρμόδιες αρχές δύνανται να εγκρίνουν εξαιρέσεις από την παράγραφο 1 με βάση επιστημονικά επιχειρήματα.

2. Οι αρμόδιες αρχές δύνανται να εγκρίνουν εξαιρέσεις από την παράγραφο 1 με βάση επιστημονικά επιχειρήματα ή σχετιζόμενες με την ευεξία των ζώων.

Αιτιολόγηση

Υπάρχουν σοβαρές ανησυχίες όσον αφορά τις επιπτώσεις, τόσο στην ευεξία των ζώων όσο και στην εφαρμογή της διάταξης αυτής. Πράγματι, δεν έχει αποδειχθεί η μακροπρόθεσμη εφικτότητα της δημιουργίας αποικιών F2.

Το χρονοδιάγραμμα που προτείνει η Επιτροπή αναφέρεται μόνο στην αναπαραγωγή, χωρίς να λαμβάνει υπόψη, ούτε την υγεία των ζώων, ούτε τις επιστημονικές και/ή οικονομικές επιπτώσεις της εν λόγω πρότασης, ούτε τον αναγκαίο εφοδιασμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεδομένου ότι σήμερα δεν υπάρχει σχεδόν καθόλου εκτροφή στην Ευρώπη.

Τροπολογία  29

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 13 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι μια διαδικασία δεν εκτελείται αν η κοινοτική νομοθεσία αναγνωρίζει κάποια άλλη επιστημονικά ικανοποιητική μέθοδο ή στρατηγική δοκιμή που επιτυγχάνει το επιθυμητό αποτέλεσμα χωρίς να περιλαμβάνει τη χρήση ζώου. Απουσία τέτοιας μεθόδου, μια διαδικασία δεν μπορεί να εκτελεστεί αν υπάρχει διαθέσιμη, με εύλογο και πρακτικό τρόπο, κάποια άλλη επιστημονικά ικανοποιητική μέθοδος ή στρατηγική δοκιμής που επιτυγχάνει το επιθυμητό αποτέλεσμα χωρίς τη χρήση ζώου, συμπεριλαμβανομένων των μεθοδολογιών με τη βοήθεια υπολογιστή, in vitro και άλλων.

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι μια διαδικασία δεν εκτελείται αν η κοινοτική νομοθεσία και η διεθνής κοινότητα αναγνωρίζουν κάποια άλλη επιστημονικά ικανοποιητική μέθοδο ή στρατηγική δοκιμή που επιτυγχάνει το επιθυμητό αποτέλεσμα χωρίς να περιλαμβάνει τη χρήση ζώου. Απουσία τέτοιας μεθόδου, μια διαδικασία δεν μπορεί να εκτελεστεί αν υπάρχει διαθέσιμη, με εύλογο και πρακτικό τρόπο, κάποια άλλη επιστημονικά ικανοποιητική μέθοδος ή στρατηγική δοκιμής που επιτυγχάνει το επιθυμητό αποτέλεσμα χωρίς τη χρήση ζώου, συμπεριλαμβανομένων των μεθοδολογιών με τη βοήθεια υπολογιστή, in vitro και άλλων.

Τροπολογία  30

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 14 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι όλες οι διαδικασίες εκτελούνται υπό συνθήκες γενικής ή τοπικής αναισθησίας.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Πολλές μελέτες απαιτούν την παρατήρηση του ζώου στις κανονικές του δραστηριότητες και δεν είναι δυνατόν να πραγματοποιηθούν σε κατάσταση τοπικής ή γενικής νάρκωσης (μελέτες της πέψης, του ανοσοποιητικού συστήματος, του άγχους, της ευεξίας των ζώων...).

Τροπολογία  31

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 14 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό τμήμα

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1, οι διαδικασίες μπορούν να εκτελούνται χωρίς αναισθησία στις ακόλουθες περιπτώσεις:

2. Οι διαδικασίες μπορούν να εκτελούνται χωρίς αναισθησία στις ακόλουθες περιπτώσεις:

Αιτιολόγηση

Πολλές μελέτες απαιτούν την παρατήρηση του ζώου στις κανονικές του δραστηριότητες και δεν είναι δυνατόν να πραγματοποιηθούν σε κατάσταση τοπικής ή γενικής νάρκωσης (μελέτες της πέψης, του ανοσοποιητικού συστήματος, του άγχους, της ευεξίας των ζώων...).

Τροπολογία  32

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 15 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι όλες οι διαδικασίες κατατάσσονται ως «έως ήπιες», «μέτριες», «βαριές» ή «χωρίς ανάνηψη», με κριτήριο τη διάρκεια και την ένταση του ενδεχόμενου πόνου, ταλαιπωρίας, αγωνίας ή μόνιμης βλάβης, τη συχνότητα της παρέμβασης, τη στέρηση των ηθολογικών αναγκών, καθώς και τη χρήση αναισθησίας ή αναλγησίας ή αμφότερων.

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι όλες οι διαδικασίες κατατάσσονται ως «έως ήπιες», «μέτριες» ή «βαριές» σύμφωνα με το παράρτημα VIIα.

Τροπολογία  33

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 15 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι διαδικασίες που κατατάσσονται ως «βαριές» δεν εκτελούνται αν ο πόνος, η ταλαιπωρία ή η αγωνία ενδέχεται να έχουν παρατεταμένη διάρκεια.

2. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι διαδικασίες που κατατάσσονται ως «βαριές» αποτελούν αντικείμενο ενισχυμένης διαδικασίας επιστημονικής και δεοντολογικής αξιολόγησης που υποστηρίζεται από τον ορισμό σαφώς καθορισμένων τελικών σημείων, αν ο πόνος, η ταλαιπωρία ή η αγωνία ενδέχεται να έχουν παρατεταμένη διάρκεια

Αιτιολόγηση

Η προτεινόμενη απαγόρευση θα έθετε υπό αμφισβήτηση τη δυνατότητα να διεξάγονται έρευνες σε πολλούς τομείς (καρκινολογία, λοιμώδεις νόσοι, χρόνιες φλεγμονώδεις παθήσεις). Αντίθετα είναι απαραίτητο να υπάρχει έντονη επιστημονική σκοπιμότητα και να θεσπισθεί διαδικασία τελικών σημείων με πολύ αυστηρό τρόπο.

Τροπολογία  34

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 15 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4. Τα κριτήρια ταξινόμησης των διαδικασιών καθορίζονται από την Επιτροπή.

4. Τα κριτήρια ταξινόμησης των διαδικασιών καθορίζονται από την Επιτροπή.

Τα εν λόγω μέτρα, τα οποία έχουν σχεδιαστεί για την τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της παρούσας οδηγίας με τη συμπλήρωσή της, θεσπίζονται το αργότερο [εντός 18 μηνών από την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας] με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο που αναφέρεται στο άρθρο 51 παράγραφος 3.

Τα κριτήρια ταξινόμησης των διαδικασιών καθορίζονται από την Επιτροπή εντός [τριμήνου από την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγία[.

Αιτιολόγηση

Δεν νοείται ένα τόσο βασικό από πλευράς διαδικασίας στοιχείο να μην εφαρμόζεται ταυτόχρονα με την οδηγία

Τροπολογία  35

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 16 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι ένα ζώο που έχει ήδη χρησιμοποιηθεί σε μια διαδικασία, μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί σε μια νέα διαδικασία - ενώ θα ήταν δυνατόν να χρησιμοποιηθεί ένα διαφορετικό ζώο το οποίο δεν έχει υποβληθεί μέχρι τότε σε καμία διαδικασία - μόνο όταν πληρούνται όλες οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι ένα ζώο που έχει ήδη χρησιμοποιηθεί σε μια διαδικασία, μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί σε μια νέα διαδικασία, η οποία, με επιστημονικούς όρους, είναι εντελώς διαφορετική της προηγούμενης, ενώ θα ήταν δυνατόν να χρησιμοποιηθεί ένα διαφορετικό ζώο το οποίο δεν έχει υποβληθεί μέχρι τότε σε καμία διαδικασία - μόνο όταν πληρούνται όλες οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) η προηγούμενη διαδικασία κατατάσσεται ως «έως ήπια»,

α) η προηγούμενη διαδικασία κατατάσσεται ως «μετρίας δριμύτητας »,

β) αποδεικνύεται ότι η γενική κατάσταση της υγείας και της διαβίωσής του έχει αποκατασταθεί πλήρως,

β) αποδεικνύεται ότι η γενική κατάσταση της υγείας και της διαβίωσής του έχει αποκατασταθεί πλήρως,

γ) η επόμενη διαδικασία κατατάσσεται ως «έως ήπια» ή «χωρίς ανάνηψη».

γ) η επόμενη διαδικασία κατατάσσεται ως «μέτριας σοβαρότητας» ή «χωρίς ανάνηψη».

 

γ α) πραγματοποιείται κτηνιατρική εξέταση πριν από ενδεχόμενη επαναχρησιμοποίηση.

Τροπολογία  36

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 19 – εισαγωγικό τμήμα

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέψουν την απελευθέρωση ή τον επαναπατρισμό των ζώων που χρησιμοποιούνται ή προορίζονται να χρησιμοποιηθούν σε διαδικασίες, εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

Τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέψουν την τοποθέτηση σε κανονικές συνθήκες εκτροφής ή τον επαναπατρισμό των ζώων που χρησιμοποιούνται ή προορίζονται να χρησιμοποιηθούν σε διαδικασίες, εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

Αιτιολόγηση

Οι όροι "κανονικές συνθήκες εκτροφής" ανταποκρίνονται καλύτερα στη συμπεριφορά και τα φυσιολογικά χαρακτηριστικά των ειδών αγρονομικού ενδιαφέροντος (κατοικίδια είδη, επιλεγόμενα με το κριτήριο του ενδιαφέροντος που παρουσιάζουν για τον άνθρωπο), σχετικά με τα οποία δεν είναι δυνατόν να γίνεται λόγος για "απελευθέρωση".

Τροπολογία  37

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 20 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό τμήμα

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τα άτομα διαθέτουν άδεια από την αρμόδια αρχή πριν προβούν σε κάποια από τις ακόλουθες ενέργειες:

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τα άτομα διαθέτουν άδεια από την αρμόδια αρχή ή εξουσιοδοτημένη αρχή, πριν προβούν σε κάποια από τις ακόλουθες ενέργειες:

Αιτιολόγηση

Η αρμόδια αρχή θα πρέπει να μπορεί να μεταβιβάζει την αδειοδοτική εξουσία της . Αυτό συμβαίνει σε πολλά κράτη μέλη. Η οδηγία πρέπει να σέβεται την οργάνωση των εθνικών συστημάτων αδειοδότησης.

Τροπολογία  38

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 20 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Οι άδειες όλων των προσώπων χορηγούνται για περιορισμένη χρονική περίοδο η οποία δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι η ανανέωση μιας άδειας χορηγείται μόνο εφόσον το άτομο επιδείξει την απαιτούμενη επάρκεια.

3. Οι άδειες όλων των προσώπων χορηγούνται για περιορισμένη χρονική περίοδο η οποία δεν υπερβαίνει τα επτά έτη. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι η ανανέωση μιας άδειας χορηγείται μόνο εφόσον το άτομο επιδείξει την απαιτούμενη επάρκεια. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν την αμοιβαία αναγνώριση των ως άνω αρμοδιοτήτων και της άδειας.

Αιτιολόγηση

Στόχος είναι η μείωση του διοικητικού φόρτου.

Τροπολογία  39

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 22 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Σε περίπτωση που μια εγκατάσταση δεν τηρεί πλέον τις απαιτήσεις που καθορίζονται στην παρούσα οδηγία, η αρμόδια αρχή αναστέλλει ή ανακαλεί την άδειά της.

1. Σε περίπτωση που μια εγκατάσταση δεν τηρεί πλέον τις απαιτήσεις που καθορίζονται στην παρούσα οδηγία, η αρμόδια αρχή αναστέλλει ή ανακαλεί την άδειά της. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν κατάλληλο μηχανισμό σε περίπτωση εφέσεων κατά αναστολής ή ανάκλησης αδείας.

Αιτιολόγηση

Για να διασφαλισθεί μια δίκαιη και λογική διαδικασία θα πρέπει να υπάρχει μηχανισμός για την υποβολή εφέσεων.

Τροπολογία  40

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 23 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Ο σχεδιασμός, η κατασκευή και η μέθοδος λειτουργίας των χώρων και του εξοπλισμού που αναφέρονται στην παράγραφο 1 διασφαλίζουν ότι οι διαδικασίες εκτελούνται όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικά, παρέχοντας συνεπή αποτελέσματα με τη χρήση του ελάχιστου δυνατού αριθμού ζώων και προκαλώντας τους τον ελάχιστο δυνατό πόνο, ταλαιπωρία, αγωνία ή μόνιμη βλάβη.

2. Ο σχεδιασμός, η κατασκευή και η μέθοδος λειτουργίας των χώρων και του εξοπλισμού που αναφέρονται στην παράγραφο 1 διασφαλίζουν ότι οι διαδικασίες εκτελούνται όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικά, με τη χρήση του ελάχιστου δυνατού αριθμού ζώων και προκαλώντας τους τον ελάχιστο δυνατό πόνο, ταλαιπωρία, αγωνία ή μόνιμη βλάβη.

Αιτιολόγηση

Με κανένα τρόποι οι αρχές δεν διασφαλίζουν ότι τα αποτελέσματα είναι συνεπή.

Τροπολογία  41

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 25 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Το μόνιμο όργανο δεοντολογικού ελέγχου απαρτίζεται από τον επίσημο κτηνίατρο, τον(τους) υπεύθυνο(ους) για την καλή μεταχείριση και φροντίδα των ζώων στην εγκατάσταση και, αν πρόκειται για εγκατάσταση πειραματισμού, ένα επιστημονικό μέλος.

2. Το μόνιμο όργανο δεοντολογικού ελέγχου απαρτίζεται τουλάχιστον από τον επίσημο κτηνίατρο, τον(τους) υπεύθυνο(ους) για την καλή μεταχείριση και φροντίδα των ζώων στην εγκατάσταση και, αν πρόκειται για εγκατάσταση πειραματισμού, ένα επιστημονικό μέλος και ένα πρόσωπο με πείρα στην εφαρμογή των αρχών αντικατάστασης, μείωσης και βελτίωσης.

Τροπολογία  42

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 26 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό τμήμα

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Το μόνιμο όργανο δεοντολογικού ελέγχου αναλαμβάνει τα εξής καθήκοντα:

1. Το μόνιμο όργανο δεοντολογικού ελέγχου των πρωτοκόλλων και των διαδικασιών αναλαμβάνει τα εξής καθήκοντα:

Αιτιολόγηση

Χάριν συνοχής με το κείμενο και τα καθήκοντα των οργάνων δεοντολογικού ελέγχου.

Τροπολογία  43

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 26 – παράγραφος 1 – σημείο δ – εισαγωγικό τμήμα

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(δ) επανεξετάζει σε ετήσια βάση όλα τα έργα διάρκειας άνω των 12 μηνών, εστιάζοντας ιδιαίτερα στα εξής:

(δ) επανεξετάζει σε ετήσια βάση όλα τα έργα που έχουν καταχωρηθεί ως "εντόνου πόνου" επί των πρωτευόντων εκτός του ανθρώπου και σε τριετή βάση όλα τα υπόλοιπα έργα διάρκειας άνω των 12 μηνών, εστιάζοντας ιδιαίτερα στα εξής:

Αιτιολόγηση

Κάθε μεγάλο πανεπιστήμιο έχει τυπικά πλεόνασμα 300 ξεχωριστών έργων. Η επανεξέταση εκάστου σε ετήσια βάση θα είχε ως συνέπεια την πλήρη απασχόληση του οργάνου δεοντολογικού ελέγχου στα καθήκοντα αυτά, απαιτώντας τόσο πολύ χρόνο, που θα είχε ως συνέπεια, τα διορισμένα μέλη τους του οργάνου αυτού να μην είναι σε θέση να ανταπεξέλθουν στα κύρια καθήκοντά τους με δυσμενείς συνέπειες τόσο για την καλή μεταχείριση των ζώων όσο και για την επιστήμη. Αυτή η ετήσια επανεξέταση θα πρέπει να γίνεται μόνο για έργα τα οποία ταξινομούνται ως "εντόνου πόνου" ενώ για τα υπόλοιπα αρκεί επανεξέταση ανά τριετία.

Τροπολογία  44

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 26 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα αρχεία υποβάλλονται στην αρμόδια αρχή μετά από σχετικό αίτημα.

Τα αρχεία διατίθενται στην αρμόδια αρχή μετά από σχετικό αίτημα. Τα κράτη μέλη αποδίδουν ιδιαίτερη προσοχή στη συλλογή, αντιπαραβολή και δημοσίευση των αρχείων που αφορούν έργα τα οποία έχουν καταχωρηθεί ως εντόνου πόνου ή εκείνα επί πρωτευόντων εκτός ανθρώπου προκειμένου να παρέχονται πληροφορίες που θα μπορούσαν να βελτιώσουν την καλή μεταχείριση των ζώων και να αναπτύξουν περαιτέρω τα 3Rs.

Τροπολογία  45

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 27 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι εγκαταστάσεις εκτροφής και προμήθειας που στεγάζουν πρωτεύοντα πλην του ανθρώπου ακολουθούν στρατηγική για την αύξηση της αναλογίας των ζώων που γεννήθηκαν από πρωτεύοντα πλην του ανθρώπου τα οποία έχουν εκτραφεί σε συνθήκες αιχμαλωσίας.

1. Με επιφύλαξη της αρχής της αντικατάστασης, της μείωσης και της βελτίωσης, τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι εγκαταστάσεις εκτροφής και προμήθειας που στεγάζουν πρωτεύοντα πλην του ανθρώπου ακολουθούν στρατηγική για την αύξηση της αναλογίας των ζώων που γεννήθηκαν από πρωτεύοντα πλην του ανθρώπου τα οποία έχουν εκτραφεί σε συνθήκες αιχμαλωσίας. Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα που θα ευνοήσουν τη δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών μεταφοράς και εκπονούν κοινή στρατηγική για να υποστηρίξουν την απαραίτητη παρουσία των πρωτευόντων πλην του ανθρώπου στον έδαφος της Κοινότητας.

Τροπολογία  46

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 29 – παράγραφος 1 – σημείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(α) τον αριθμό και το είδος των ζώων που εκτρέφονται, αποκτούνται, προμηθεύονται, απελευθερώνονται ή επαναπατρίζονται,

(α) τον αριθμό και το είδος των σπονδυλωτών ζώων που εκτρέφονται, αποκτούνται, προμηθεύονται, απελευθερώνονται ή επαναπατρίζονται,

Αιτιολόγηση

Η συμπερίληψη όλων των ωρίμων και μη ωρίμων μη σπονδυλωτών ζώων όλων των ειδών είναι απλώς αδύνατον να γίνει.

Τροπολογία  47

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 32 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν, όσον αφορά την φροντίδα των ζώων και την παροχή στέγης σ' αυτά, τα εξής:

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν, όσον αφορά την φροντίδα των ζώων και την παροχή στέγης σ' αυτά, τα εξής:

(α) σε όλα τα ζώα παρέχεται στέγη, περιβάλλον χώρος, ελάχιστη ελευθερία κινήσεων, τροφή, νερό και φροντίδα, κατάλληλα για την υγεία και την καλή διαβίωσή τους,

(α) σε όλα τα ζώα παρέχεται στέγη, περιβάλλον χώρος, ελευθερία κινήσεων, τροφή, νερό και φροντίδα, κατάλληλα για την υγεία και την καλή διαβίωσή τους και που τα επιτρέπει να ικανοποιούν τις ηθολογικές και φυσικές τους ανάγκες·

(β) ελαχιστοποιούνται τυχόν περιορισμοί του βαθμού ικανοποίησης των φυσιολογικών και ηθολογικών αναγκών του ζώου,

(β) ελαχιστοποιούνται τυχόν περιορισμοί του βαθμού ικανοποίησης των φυσιολογικών και ηθολογικών αναγκών του ζώου,

(γ) οι περιβαλλοντικές συνθήκες στις οποίες εκτρέφονται, στεγάζονται ή χρησιμοποιούνται τα ζώα ελέγχονται καθημερινά,

(γ) οι περιβαλλοντικές συνθήκες στις οποίες εκτρέφονται, στεγάζονται ή χρησιμοποιούνται τα ζώα ελέγχονται καθημερινά,

(δ) η καλή διαβίωση και η κατάσταση της υγείας των ζώων παρακολουθούνται από αρμόδιο πρόσωπο για να αποφεύγεται ο πόνος ή να προλαμβάνεται η ταλαιπωρία, η αγωνία ή η μόνιμη βλάβη,

(δ) η καλή διαβίωση και η κατάσταση της υγείας των ζώων παρακολουθούνται από αρμόδιο πρόσωπο τουλάχιστον μια φορά την ημέρα για να αποφεύγεται ο πόνος ή να προλαμβάνεται η ταλαιπωρία, η αγωνία ή η μόνιμη βλάβη,

(ε) λαμβάνονται μέτρα που διασφαλίζουν ότι τυχόν ελαττώματα ή ταλαιπωρία που θα εντοπιστούν εξαλείφονται το συντομότερο δυνατό.

(ε) λαμβάνονται μέτρα που διασφαλίζουν ότι τυχόν ελαττώματα στον εξοπλισμό που προκαλούν ταλαιπωρία εντοπίζονται και εξαλείφονται το συντομότερο δυνατό.

Αιτιολόγηση

Τα νέα πρότυπα θα πρέπει να εφαρμοσθούν το συντομότερο δυνατό. Τα υφιστάμενα πρότυπα έγιναν δεκτά κατά την αναθεώρηση του 1998· κατόπιν, 8 χρόνια χρειάστηκαν σε Ομάδα Εργασίας του Συμβουλίου της Ευρώπης να αναπτύξουν νέα πρότυπα και να αποσπάσουν συμφωνία από όλους τους ενδιαφερομένους συμπεριλαμβανομένων της βιομηχανίας, των υπευθύνων εκτροφής, των ακαδημαϊκών προσώπων και των ρυθμιστικών αρχών. Τώρα έχουν περάσει άλλα 2 χρόνια. Περαιτέρω καθυστέρηση στην εφαρμογή των προτύπων θα είναι προκλητική. Η προτεινόμενη μεταβατική περίοδος για την έγκριση προτύπων στέγασης σημαίνει ότι μερικά ζώα θα εξακολουθήσουν να φυλάσσονται σε μέρη τα οποία είναι γνωστόν προ πολλού ότι δεν τηρούν τα συνήθη πρότυπα.

Τροπολογία  48

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 32 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Για τους σκοπούς της παραγράφου 1 στοιχεία α) και β), τα κράτη μέλη εφαρμόζουν τα πρότυπα φροντίδας και παροχής στέγης που ορίζονται στο παράρτημα IV, αρχής γενομένης από τις ημερομηνίες που αναφέρονται στο εν λόγω παράρτημα.

2. Για τους σκοπούς της παραγράφου 1 στοιχεία α) και β), τα κράτη μέλη εφαρμόζουν τις κατευθυντήριες γραμμές που εφαρμόζονται στην φροντίδα και την παροχή στέγης και ορίζονται στο παράρτημα IV, αρχής γενομένης από τις ημερομηνίες που αναφέρονται στο εν λόγω παράρτημα.

Αιτιολόγηση

Οι εν λόγω κατευθυντήριες γραμμές (Παράρτημα Α της σύμβασης STE123 του Συμβουλίου της Ευρώπης) συνιστούν ένα πλαίσιο που αναγνωρίζει και εφαρμόζει η επιστημονική κοινότητα. Δεν θα πρέπει ωστόσο να καταστούν κανόνες. Πράγματι, είναι ουσιαστικής σημασίας να προσαρμοσθούν η φροντίδα και οι συνθήκες στέγασης στον επιστημονικό στόχο, πράγμα που δεν θα επέτρεπε η αυστηρή εφαρμογή των ως άνω διατάξεων.

Τροπολογία  49

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 32 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη δύνανται να επιτρέψουν εξαιρέσεις από την παράγραφο 2 για λόγους καλής διαβίωσης των ζώων.

3. Τα κράτη μέλη δύνανται να επιτρέψουν εξαιρέσεις από την παράγραφο 2 για δεόντως αιτιολογημένους επιστημονικούς και κτηνιατρικούς λόγους ή λόγους που συνδέονται με την καλή διαβίωση των ζώων.

Αιτιολόγηση

Οι εξαιρέσεις στην παράγραφο 2 θα πρέπει να αξιολογούνται λαμβάνοντας υπόψη την καλή διαβίωση των ζώων αλλά και τους επιστημονικούς και/ή κτηνιατρικούς λόγους.

Τροπολογία  50

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 33 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα ώστε οι έλεγχοι να μην θέτουν σε κίνδυνο την επιστημονική ποιότητα των έργων και την καλή μεταχείριση των ζώων και να μη διενεργούνται σε συνθήκες ασυμβίβαστες με τις λοιπές ισχύουσες ρυθμίσεις.

Τροπολογία  51

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 34 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Η Επιτροπή μπορεί να προβεί σε ελέγχους της υποδομής και της διενέργειας των εθνικών επιθεωρήσεων στα κράτη μέλη.

1. Η Επιτροπή μπορεί να προβεί σε ελέγχους της υποδομής και της διενέργειας των εθνικών επιθεωρήσεων στα κράτη μέλη για να διασφαλίσει ότι οι κατατάξεις αυστηρότητας εφαρμόζονται σωστά και ομοιόμορφα σε όλη την επικράτεια της ΕΕ.

Αιτιολόγηση

Η αναθεωρημένη οδηγία πρέπει να τηρεί την αρχή της διαφάνειας και της λογοδοσίας.

Τροπολογία  52

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 35 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι δεν εκτελούνται έργα χωρίς να έχει χορηγηθεί άδεια από την αρμόδια αρχή.

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι δεν εκτελούνται έργα χωρίς να έχει χορηγηθεί άδεια από την αρμόδια αρχή ή, κατόπιν εξουσιοδότησης, από το μόνιμο όργανο δεοντολογικού ελέγχου των πρωτοκόλλων και των διαδικασιών.

Αιτιολόγηση

Ανήκει στα καθήκοντα των μονίμων οργάνων δεοντολογικού ελέγχου να αναθεωρούν τις διαδικασίες και τα πρωτόκολλα. Πράγματι, η ύπαρξη μιας και μοναδικής αρμόδιας αρχής, κεντρικής και ως εκ τούτου απομακρυσμένης τοπικά, θα συνεπάγετο μεγάλες καθυστερήσεις για την έρευνα. Τα κράτη μέλη οφείλουν να αναπτύξουν στην επικράτειά τους το όργανο που θα είναι ικανό να εκπληρώσει το ρόλο αυτό.

Τροπολογία  53

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 35 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Η αδειοδότηση προϋποθέτει σχετική θετική δεοντολογική αξιολόγηση από την αρμόδια αρχή.

2. Η αδειοδότηση προϋποθέτει σχετική θετική δεοντολογική αξιολόγηση από την αρμόδια αρχή ή, κατόπιν εξουσιοδότησης, από το μόνιμο όργανο δεοντολογικού ελέγχου των πρωτοκόλλων και των διαδικασιών.

Αιτιολόγηση

Οι αναθεωρήσεις ανήκουν στα καθήκοντα των μονίμων οργάνων δεοντολογικού ελέγχου

Τροπολογία  54

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 35 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2 α. Δεν απαιτείται καμία τυπική άδεια για τα έργα που απαιτεί ο νόμος, αλλά τέτοια έργα θα πρέπει να αποτελέσουν αντικείμενο θετικής δεοντολογικής αξιολόγησης.

Αιτιολόγηση

Τα έργα που απαιτεί ο νόμος εγκρίνονται αυτοδικαίως. Παρά ταύτα, τα έργα αυτά πρέπει να υποβάλλονται σε δεοντολογική αξιολόγηση. Πρόκειται για την τήρηση της αρχής της ισότητας και της εγγύησης ότι θα ληφθεί δεόντως υπόψη η καλή διαβίωση των ζώων.

Τροπολογία  55

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 36 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό τμήμα

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Η εγκατάσταση πειραματισμού υποβάλει αίτηση αδειοδότησης του έργου, η οποία περιλαμβάνει τα εξής:

1. Ο επιστημονικός διευθυντής ή ο υπεύθυνος της εγκατάστασης στην οποία προβλέπεται να εφαρμοσθεί το έργο υποβάλει αίτηση αδειοδότησης του έργου, η οποία περιλαμβάνει τα εξής

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να ληφθεί υπόψη η περίπτωση των εγκαταστάσεων πειραματισμού που είναι κοινές για πολλά εργαστήρια, όπως αυτό συμβαίνει συχνά στον τομέα της πανεπιστημιακής έρευνας.

Τροπολογία  56

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 36 – παράγραφος 1 – σημείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(γα) επιστημονική απόδειξη του γεγονότος ότι η ερευνητική διαδικασία είναι απαραίτητη και δεοντολογικά αποδεκτή, και ότι ο επιδιωκόμενος στόχος είναι αδύνατο να επιτευχθεί με άλλες μεθόδους ή διαδικασίες.

Αιτιολόγηση

Τα ανωτέρω στοιχεία είναι απαραίτητα για την εξέταση της αίτησης.

Τροπολογία  57

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 37 – παράγραφος 2 – σημείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(δ) ανάλυση βλάβης-οφέλους του έργου, προκειμένου να εκτιμηθεί, όπου συντρέχει περίπτωση, αν η βλάβη στα ζώα, με κριτήριο τον πόνο, την ταλαιπωρία και την αγωνία τους, καθώς και στο περιβάλλον, αντισταθμίζεται από την αναμενόμενη πρόοδο της επιστήμης η οποία τελικά ωφελεί τον άνθρωπο, τα ζώα και το περιβάλλον,

(δ) ανάλυση βλάβης-οφέλους του έργου, προκειμένου να εκτιμηθεί, όπου συντρέχει περίπτωση, αν η βλάβη στα ζώα, με κριτήριο τον πόνο, την ταλαιπωρία και την αγωνία τους, καθώς και στο περιβάλλον, είναι δεοντολογικά αποδεκτή με βάση την αναμενόμενη πρόοδο της επιστήμης η οποία τελικά ωφελεί τον άνθρωπο, τα ζώα και το περιβάλλον,

Αιτιολόγηση

Η ανάλυση βλάβης οφέλους δεν είναι πρακτικά εφαρμόσιμη με βάση αντικειμενικά και επιστημονικά αναγνωρισμένα κριτήρια και αντίκειται στη φύση της επιστήμης. Η απόκτηση γνώσης από επιστημονικά πειράματα δεν είναι προβλέψιμη εκ των προτέρων, και η πείρα έχει δείξει ότι η χρησιμότητα ορισμένων αποτελεσμάτων για την ανάπτυξη ειδικών εφαρμογών για τον άνθρωπο, τα ζώα ή το περιβάλλον συχνά φαίνεται αφού περάσουν πολλά χρόνια. Η δεοντολογική αξιολόγηση πρέπει επομένως να καλύπτει τη δεοντολογική αποδοχή. Έτσι λειτουργεί και η καθιερωμένη και καταξιωμένη διαδικασία της Γερμανίας.

Τροπολογία  58

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 37 – παράγραφος 3 - εισαγωγικό τμήμα

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Η αρμόδια αρχή που πραγματοποιεί τη δεοντολογική αξιολόγηση συμβουλεύεται εμπειρογνώμονες, ιδίως στους ακόλουθους τομείς:

3. Η αρμόδια αρχή που πραγματοποιεί τη δεοντολογική αξιολόγηση χρησιμοποιεί κατάλληλη εμπειρογνωμοσύνη ιδίως στους ακόλουθους τομείς:

Αιτιολόγηση

Η δεοντολογική αξιολόγηση θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη ανεξάρτητη εμπειρογνωμοσύνη. Στην πρόταση της Επιτροπής δεν λαμβάνεται ως τώρα υπόψη ότι εμπειρογνωμοσύνη μπορεί να είναι διαθέσιμη και στην επιτροπή δεοντολογίας, ούτε ότι πρέπει να διασφαλίζεται η εμπιστευτικότητα των αντίστοιχων πληροφοριών.

Τροπολογία  59

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 37 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4. Η δεοντολογική αξιολόγηση πραγματοποιείται με τρόπο διαφανή, λαμβάνοντας υπόψη τις απόψεις ανεξάρτητων φορέων.

4. Η δεοντολογική αξιολόγηση πραγματοποιείται με τρόπο διαφανή, λαμβάνοντας υπόψη τις απόψεις ανεξάρτητων φορέων, και διαφυλάσσοντας την εμπιστευτικότητα και το σεβασμό της αρχής περί προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας, καθώς επίσης την ασφάλεια των αγαθών και των προσώπων.

Τροπολογία  60

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 38 – παράγραφος 2 – σημείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β) τη βλάβη που προκλήθηκε στα ζώα, συμπεριλαμβανομένου του αριθμού και των ειδών των ζώων που χρησιμοποιήθηκαν και της δριμύτητας των διαδικασιών,

β) τη βλάβη που προκλήθηκε στα ζώα, συμπεριλαμβανομένου του αριθμού και των ειδών των ζώων που χρησιμοποιήθηκαν και τη φύση, το βαθμό και τη διάρκεια της βλάβης που υπέστησαν τα ζώα,

Τροπολογία  61

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 40 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Με την επιφύλαξη της προστασίας εμπιστευτικών πληροφοριών, η μη τεχνική περίληψη του έργου παρέχει τα ακόλουθα:

1. Με την επιφύλαξη της προστασίας εμπιστευτικών πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων εκείνων της επιχείρησης και του προσωπικού της, η μη τεχνική περίληψη του έργου παρέχει τα ακόλουθα:

α) πληροφορίες για τους στόχους του έργου, συμπεριλαμβανομένης της πιθανότητας επίτευξής τους, της πιθανής βλάβης, καθώς και λεπτομερειών σχετικά με τον αριθμό και τα είδη των ζώων που θα χρησιμοποιηθούν,

α) πληροφορίες για τους στόχους του έργου, συμπεριλαμβανομένης της πιθανότητας επίτευξής τους, της πιθανής βλάβης, καθώς και λεπτομερειών σχετικά με τον αριθμό και τα είδη των ζώων που θα χρησιμοποιηθούν,

β) στοιχεία που αποδεικνύουν τη συμμόρφωση προς την απαίτηση για αντικατάσταση, μείωση και βελτίωση.

β) στοιχεία που αποδεικνύουν ότι επιτεύχθηκε η συμμόρφωση προς την απαίτηση για αντικατάσταση, μείωση και βελτίωση.

Τροπολογία  62

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 40 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4. Τα κράτη μέλη καθιστούν διαθέσιμες στο κοινό τις μη τεχνικές περιλήψεις των έργων που διαθέτουν άδεια, καθώς και τυχόν ενημερωμένες εκδόσεις τους.

4. Οι μη τεχνικές περιλήψεις των έργων που διαθέτουν άδεια, καθώς και τυχόν ενημερωμένες εκδόσεις τους διαβιβάζονται, κατόπιν αιτήσεως, στις αρμόδιες αρχές, οι οποίες μεριμνούν για τη δημοσίευσή τους.

Αιτιολόγηση

Χάριν αποφυγής διοικητικών "συμφορήσεων", καθιστώντας συγχρόνως σαφή τη δυνατότητα δημόσιας πρόσβασης στις εν λόγω πληροφορίες.

Τροπολογία  63

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 41 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Η άδεια έργου χορηγείται για μια περίοδο όχι μεγαλύτερη των τριών ετών.

3. Η άδεια έργου χορηγείται για μια περίοδο όχι μεγαλύτερη των πέντε ετών.

Αιτιολόγηση

Δεν θα πρέπει να αυξηθεί υπέρμετρα ο διοικητικός φόρτος.

Τροπολογία  64

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 41 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4. Τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέψουν την αδειοδότηση πολλαπλών έργων εάν αυτά τα έργα επιβάλλονται από τη νομοθεσία.

4. Τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέψουν την αδειοδότηση πολλαπλών έργων μέσω ομαδικής αδειοδότησης, εάν αυτά τα έργα επιβάλλονται από τη νομοθεσία.

Αιτιολόγηση

Αποσαφήνιση του κειμένου.

Τροπολογία  65

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 42 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Η αρμόδια αρχή μπορεί να τροποποιήσει ή να ανανεώσει την άδεια έργου μετά από σχετικό αίτημα της εγκατάστασης πειραματισμού.

1. Η αρμόδια αρχή μπορεί να τροποποιήσει ή να ανανεώσει την άδεια έργου μετά από σχετικό αίτημα της εγκατάστασης πειραματισμού ή του επιστημονικού υπευθύνου του έργου.

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να ληφθεί υπόψη η περίπτωση των εγκαταστάσεων πειραματισμού που είναι κοινές για πολλά εργαστήρια, όπως αυτό συμβαίνει συχνά στον τομέα της πανεπιστημιακής έρευνας.

Τροπολογία  66

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 42 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Οποιαδήποτε τροποποίηση ή ανανέωση άδειας έργου προϋποθέτει περαιτέρω θετική δεοντολογική αξιολόγηση.

2. Οποιαδήποτε ανανέωση άδειας έργου που συνεπάγεται δριμείες διαδικασίες ή τη χρήση πρωτευόντων πλην του ανθρώπου ή όπου σημειώνεται η μεγαλύτερη αύξηση βλάβης στα ζώα προϋποθέτει περαιτέρω θετική δεοντολογική αξιολόγηση και χορήγηση αδείας εκ μέρους της αρμόδιας αρχής.

Αιτιολόγηση

Πρόκειται για πολύ σοβαρή επιβάρυνση δεδομένου ότι καλύπτει ακόμα και ήσσονος σημασίας τροποποιήσεις χωρίς καμία ή ελάχιστη επίπτωση στην καλή μεταχείριση των ζώων.

Τροπολογία  67

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 42 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Σε περίπτωση που το έργο δεν εκτελείται σύμφωνα με την άδεια έργου, η αρμόδια αρχή μπορεί να ανακαλέσει τη σχετική άδεια.

3. Σε περίπτωση που το έργο δεν εκτελείται σύμφωνα με την άδεια έργου και ενδέχεται να προκαλέσει επιδείνωση της καλής μεταχείρισης των ζώων, η αρμόδια αρχή μπορεί να ανακαλέσει τη σχετική άδεια.

Τροπολογία  68

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 43 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, σε εξαιρετικές περιπτώσεις και όταν το έργο είναι μη σύνηθες, καινοτόμο και περιλαμβάνει πολλές ειδικότητες, η απόφαση αδειοδότησης λαμβάνεται και κοινοποιείται στην εγκατάσταση πειραματισμού εντός 60 ημερών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Πρέπει να υπάρχει ανώτατο όριο για όλες τις αιτήσεις πειραμάτων με ζώα. Πρέπει επίσης να ισχύει για όλες τις αιτήσεις η «αυτόματη» χορήγηση άδειας σε περίπτωση υπέρβασης της προθεσμίας αυτής. Διαφορετικά δεν διασφαλίζονται η διαφάνεια και η νομιμότητα της διαδικασίας.

Για πολύπλοκες αιτήσεις πειραμάτων με ζώα, η προθεσμία των 30 ή ακόμα και των 90 ημερών δεν επαρκεί για την ολοκληρωμένη εξέτασή τους από τις αρμόδιες αρχές και τους αρμόδιους φορείς. Η προθεσμία των 90 ημερών για όλες τις αιτήσεις έχει αποδειχτεί κατάλληλη στη Γερμανία, όπου ισχύει εδώ και πολλά χρόνια.

Τροπολογία  69

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 45

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη συμβάλλουν στην ανάπτυξη και επικύρωση εναλλακτικών προσεγγίσεων που, ενώ δεν περιλαμβάνουν τη χρήση ζώων ή χρησιμοποιούν λιγότερα ζώα ή συνεπάγονται λιγότερο επώδυνες διαδικασίες, μπορούν να παράσχουν επίπεδο πληροφόρησης ίδιο ή ανώτερο εκείνου που επιτυγχάνεται μέσω διαδικασιών στις οποίες χρησιμοποιούνται ζώα, λαμβάνουν δε τα μέτρα που θεωρούν κατάλληλα για να ενθαρρύνουν την έρευνα σε αυτόν τον τομέα.

Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη συμβάλλουν οικονομικά και άλλως στην ανάπτυξη και, όταν χρειάζεται, στην επιστημονική επικύρωση εναλλακτικών προσεγγίσεων που, ενώ δεν περιλαμβάνουν τη χρήση ζώων ή χρησιμοποιούν λιγότερα ζώα ή συνεπάγονται λιγότερο επώδυνες διαδικασίες, προορίζονται να παράσχουν συγκρίσιμο επίπεδο πληροφόρησης με εκείνο που επιτυγχάνεται μέσω διαδικασιών στις οποίες χρησιμοποιούνται ζώα, λαμβάνουν δε τα μέτρα που θεωρούν κατάλληλα για να ενθαρρύνουν την έρευνα σε αυτόν τον τομέα.

Αιτιολόγηση

Τα τελευταία χρόνια έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος προς την αντικατάσταση, τη μείωση και τη βελτίωση της χρήσης ζώων σε διαδικασίες μέσω της αφοσιωμένης σε αυτό έρευνας, της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών και μέσω των μελετών επικύρωσης που διεξάγονται σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές. Οι προσπάθειες σ' αυτό τον τομέα θα πρέπει να αυξηθούν προκειμένου να ενθαρρυνθεί η καλή μεταχείριση των ζώων και να μειωθεί η ταλαιπωρία τους.

Τροπολογία  70

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 45 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 45 α

 

Η Επιτροπή [ένα έτος μετά τη θέση σε ισχύ της παρούσας οδηγίας], ενισχύει το ρόλο του Ευρωπαϊκού Κέντρου Επικύρωσης Εναλλακτικών Μεθόδων και δημιουργεί νέες διευκολύνσεις για την προώθηση της ανάπτυξης και τη χρήσης εναλλακτικών μεθόδων σε σχέση με τα πειράματα σε ζώα, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης ζώων σε βασική και εφαρμοσμένη βιοϊατρική και κτηνιατρική έρευνα.

 

Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Επικύρωσης Εναλλακτικών Μεθόδων συντονίζεται με τα εθνικά εργαστήρια αναφοράς, όπως αναφέρεται στο άρθρο 46, προκειμένου:

 

(α) να αναπτύσσει στρατηγικές για την προώθηση της αντικατάστασης, της μείωσης και της βελτίωσης της χρήσης ζώων στη βασική και εφαρμοσμένη βιοϊατρική και κτηνιατρική έρευνα, καθώς και στις ρυθμιστικές δοκιμές·

 

(β) να πραγματοποιεί και να αναθέτει τη διεξαγωγή ερευνών προκειμένου να αναπτύσσονται νέες τεχνικές αντικατάστασης, μείωσης και βελτίωσης·

 

(γ) να παρέχει συμβουλές, γενικές κατευθύνσεις και πληροφορίες για την εφαρμογή των 3Rs (αντικατάσταση, μείωση και βελτίωση) σε αρμόδιες αρχές, στην επιστημονική κοινότητα, στο κοινό και στους σχετικά ενδιαφερομένους·

 

(δ) να συντονίζει την προεπικύρωση και την επικύρωση μελετών προκειμένου να προωθηθεί η αντικατάσταση, η μείωση και η βελτίωση της χρήσης ζώων σε ρυθμιστικές δοκιμές·

 

(ε) να διευκολύνει την επιστημονική επικύρωση και την κανονιστική αποδοχή εναλλακτικών δοκιμών σε ζώα που χρησιμοποιούνται για κανονιστικούς σκοπούς.

Αιτιολόγηση

Τα τελευταία χρόνια έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος προς την αντικατάσταση, τη μείωση και τη βελτίωση της χρήσης ζώων σε διαδικασίες μέσω της αφοσιωμένης σε αυτό έρευνας, της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών και μέσω των μελετών επικύρωσης που διεξάγονται σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές. Οι προσπάθειες σ' αυτό τον τομέα θα πρέπει να αυξηθούν προκειμένου να ενθαρρυνθεί η καλή μεταχείριση των ζώων και να μειωθεί η ταλαιπωρία τους.

Είναι απαραίτητη ευρύτερη και πιο συντονισμένη προσέγγιση για την επιδίωξη των στόχων του Άρθρου 45, τη συντονισμένη προσέγγιση στην έρευνα, και την ανάπτυξη εναλλακτικών λύσεων για όλους τους τομείς που χρησιμοποιούνται ζώα, καθώς επίσης τη διαχείριση των μελετών επικύρωσης, την επέκταση του ρόλου και των διευκολύνσεων των υφισταμένων υποδομών (ECVAM).

Τροπολογία  71

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 46 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Κάθε κράτος μέλος ορίζει, το αργότερο [ένα έτος μετά τη θέση σε ισχύ της παρούσας οδηγίας], ένα εθνικό εργαστήριο αναφοράς που αναλαμβάνει την επικύρωση εναλλακτικών μεθόδων για την αντικατάσταση, μείωση ή βελτίωση της χρήσης ζώων.

1. Κάθε κράτος μέλος διασφαλίζει, το αργότερο [ένα έτος μετά τη θέση σε ισχύ της παρούσας οδηγίας], πρόσβαση σε ένα ή περισσότερα διαπιστευμένα ευρωπαϊκά κέντρα αναφοράς που αναλαμβάνει την επικύρωση εναλλακτικών μεθόδων για την αντικατάσταση, μείωση ή βελτίωση της χρήσης ζώων.

Αιτιολόγηση

Δεν είναι ούτε αποδοτικό από άποψη κόστους ούτε σκόπιμο από την προοπτική του εκπαιδευμένου προσωπικού για κάθε κράτος μέλος να δημιουργεί το δικό του εργαστήριο αναφοράς. Αρκεί να ζητεί πρόσβαση σε παρόμοια κέντρα αναφοράς σε επίπεδο ΕΕ. Κάτι τέτοιο ενθαρρύνει επίσης τον επιμερισμό της καλύτερης πρακτικής.

Τροπολογία  72

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 46 – παράγραφος 4 - στοιχείο δ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

δ) παρέχουν επιστημονική και τεχνική υποστήριξη στις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών με σκοπό την αποδοχή και εφαρμογή εναλλακτικών μεθόδων,

δ) παρέχουν επιστημονική και τεχνική υποστήριξη στις αρμόδιες αρχές εντός και μεταξύ των κρατών μελών με σκοπό την αποδοχή και εφαρμογή εναλλακτικών μεθόδων,

Αιτιολόγηση

Οι βέλτιστες πρακτικές θα έπρεπε να είναι κτήμα όλων.

Τροπολογία  73

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 49 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη συλλέγουν και δημοσιοποιούν, σε ετήσια βάση, τις στατιστικές πληροφορίες σχετικά με τη χρήση ζώων σε διαδικασίες, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που αφορούν την πραγματική δριμύτητα των διαδικασιών, καθώς και την καταγωγή και τα είδη των πρωτευόντων πλην του ανθρώπου που χρησιμοποιούνται σε διαδικασίες.

2. Τα κράτη μέλη συλλέγουν σε ετήσια βάση τις στατιστικές πληροφορίες σχετικά με τη χρήση ζώων σε διαδικασίες, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που αφορούν την πραγματική δριμύτητα των διαδικασιών, καθώς και την καταγωγή και τα είδη των πρωτευόντων πλην του ανθρώπου που χρησιμοποιούνται σε διαδικασίες.

Τα κράτη μέλη υποβάλλουν αυτές τις στατιστικές πληροφορίες στην Επιτροπή το αργότερο [τρία έτη μετά την ημερομηνία μεταφοράς] και, στη συνέχεια, κάθε χρόνο.

Τα κράτη μέλη δημοσιοποιούν και υποβάλλουν αυτές τις στατιστικές πληροφορίες στην Επιτροπή το αργότερο [τρία έτη μετά την ημερομηνία μεταφοράς] και, στη συνέχεια, ανά διαστήματα που δεν υπερβαίνουν τα δύο έτη.

Τροπολογία  74

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 53

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η Επιτροπή επανεξετάζει την παρούσα οδηγία το αργότερο [10 έτη μετά την ημερομηνία θέσης σε ισχύ], λαμβάνοντας υπόψη την πρόοδο στην ανάπτυξη εναλλακτικών μεθόδων που δεν περιλαμβάνουν τη χρήση ζώων, ιδιαίτερα δε πρωτευόντων πλην του ανθρώπου, και προτείνει τυχόν τροποποιήσεις, εφόσον συντρέχει περίπτωση.

53. Η Επιτροπή επανεξετάζει την παρούσα οδηγία το αργότερο [πέντε έτη μετά την ημερομηνία θέσης σε ισχύ], λαμβάνοντας υπόψη την πρόοδο στην ανάπτυξη εναλλακτικών μεθόδων που δεν περιλαμβάνουν τη χρήση ζώων, ιδιαίτερα δε πρωτευόντων πλην του ανθρώπου, και προτείνει τυχόν τροποποιήσεις, εφόσον συντρέχει περίπτωση.

Αιτιολόγηση

Μια επανεξέταση που πραγματοποιείται 10 έτη μετά τη θέση σε ισχύ της παρούσας οδηγίας δεν θα είναι σε θέση να συμβαδίσει με την τεχνολογική και επιστημονική πρόοδο.

Τροπολογία  75

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα I

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Κυκλόστομα

 

• Κεφαλόποδα

• Κεφαλόποδα

Δεκάποδα καρκινοειδή

 

Αιτιολόγηση

Η ευαισθησία των ασπόνδυλων πλην των κεφαλοπόδων ουδέποτε αποδείχθηκε επιστημονικά.

Τροπολογία  76

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα II – σημείο 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

8. Κουνέλι (Oryctolagus cuniculus)

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Εις ό,τι αφορά το κουνέλι, είναι ουσιαστικής σημασίας να επιτραπεί η συνέχιση του πειραματισμού για αγρονομικούς σκοπούς (γενετική βελτίωση των ζώων κρεατοπαραγωγής, ποιότητα του κρέατος, καλή διαβίωση του εκτρεφόμενου ζώου κτλ) Επιπλέον, θα συνιστούσε διάκριση το να ζητείται η εκτροφή του ιδίου είδους σε διαφορετικές εγκαταστάσεις εκτροφής, αναλόγως του εάν προορίζεται για ερευνητικούς σκοπούς ή για κρεατοπαραγωγή.

Τροπολογία  77

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα II – σημείο 11 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

11 α. Ζεβρόψαρο (Danio danio)

Αιτιολόγηση

Εις ό,τι αφορά το ζεβρόψαρο (danio danio), πρόκειται για είδος εργαστηρίου με πάρα πολλές γενετικές παραλλαγές, το οποίο διαφέρει σήμερα κατά πολύ από το άγριο αρχικό είδος και πρέπει να προέρχεται από εγκαταστάσεις εκτροφής για πειραματικούς σκοπούς, ειδικότερα για λόγους υγειονομικής ασφάλειας.

Τροπολογία  78

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα IV – σημείο 1 – εισαγωγικό τμήμα

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. ΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

1. ΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

 

Οι συνθήκες στέγασης είναι προσαρμοσμένες στον επιστημονικό στόχο

Τροπολογία  79

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα IV – σημείο 3 – εισαγωγικό τμήμα

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. ΜΕΡΙΜΝΑ

3. ΜΕΡΙΜΝΑ

 

Η φροντίδα είναι προσαρμοσμένη στον επιστημονικό στόχο.

Τροπολογία  80

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα IV – σημείο 3 – εδάφιο 3.5 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α) Πάντοτε εξασφαλίζεται σε όλα τα ζώα καθαρό πόσιμο νερό.

(α) Εξασφαλίζεται επαρκώς σε όλα τα ζώα καθαρό πόσιμο νερό.

Αιτιολόγηση

Σε πολλά πειράματα συμπεριφοράς χορηγούνται ως επιβράβευση στα πειραματόζωα υγρά (νερό, χυμοί, κ.λπ.) τα οποία είναι επίσης αναγκαία για τη διαμόρφωση της συμπεριφοράς τους. Σε τέτοια πειράματα τα ζώα δεν επιτρέπεται επομένως να έχουν διαρκή πρόσβαση σε υγρά. Πρέπει, όμως, φυσικά, να εξασφαλίζεται επαρκής χορήγηση υγρών.

Τροπολογία  81

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα VII α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIIα

 

Γενικοί Ορισμοί των Βαθμών Δριμύτητας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 15, παράγραφος 1

 

Γενικά:

 

Μέχρι αποδείξεως του εναντίου δεχόμαστε ότι οι διαδικασίες που προκαλούν πόνο στον άνθρωπο έχουν το ίδιο αποτέλεσμα και στα ζώα.

 

Κανένας ή ήπιος πόνος: Βαθμός δριμύτητας 1

 

Παρεμβάσεις και χειρισμοί σε ζώα για πειραματικούς σκοπούς που δεν προκαλούν σε αυτά τα ζώα καθόλου πόνο, ταλαιπωρία, τραυματισμό ή ακραία αγωνία και καμία σημαντική βλάβη στη γενική τους κατάσταση.

 

Παραδείγματα:

 

- μελέτες με διαφορετική σύνθεση της τροφής ή με μη φυσιολογική διατροφή, με ήσσονος σημασίας κλινικές ενδείξεις ή συμπτώματα·

 

- λήψη δειγμάτων αίματος ή ένεση (s.c., i.m., i.p., i.v.) φαρμάκου;

 

- ένα και μόνο οπισθοβολβικό δείγμα αίματος ή μερικά οπισθοβολβικά δείγματα αίματος σε διαστήματα μικρότερα των 14 ημερών με σύντομη αναισθησία (εναλλασσόμενες παρεκεντρήσεις)·

 

- υποδορίως εισερχόμενοι φλεβικοί καθετήρες·

 

- μετρήσεις NMR (μαγνητική τομογραφία), με ή χωρίς νάρκωση των ζώων·

 

- δοκιμασία σκιαγράφησης μέσω διερευνητικής ηχογραφίας·

 

- εφαρμογή ουσιών με γνωστά αβλαβή αποτελέσματα (όχημα-έλεγχος)·

 

- μελέτες ανεκτικότητας που προκαλούν παροδικές, ήπιες, τοπικές ή συστημικές αντιδράσεις και, χάρη στην μέθοδο διεξαγωγής ή της συλλογής του δείγματος, δεν επιφέρουν αξιόλογη αγωνία στα ζώα·

 

- βρογχοσκόπηση, απόπλυση βροχικών κυψελίδων ή δοκιμασία της πνευμονικής λειτουργίας σε ζώα που έχουν υποστεί αναισθησία·

 

- ηλεκτροκαρδιογραφήματα σε σκύλους που διατηρούν τις αισθήσεις τους·

 

- δοκιμές ανοικτού πεδίου, δοκιμές λαβυρίνθου, δοκιμασία σκάλας·

 

- μοντέλο κιρκαδικού ρυθμού·

 

Μέτρια δοκιμασία: Βαθμός δριμύτητας 2

 

Παρεμβάσεις και χειρισμοί σε ζώα για πειραματικούς σκοπούς όπου τα ζώα υποβάλλονται σε σύντομο επεισόδιο μέτριας δοκιμασίας ή σε επεισόδιο ήπιας δοκιμασίας μέσης ή μακράς διάρκειας (πόνο, ταλαιπωρία ή τραυματισμό, ακραία αγωνία ή σοβαρή βλάβη της γενικής τους κατάστασης).

 

Παραδείγματα:

 

- μοντέλα με τηλεμετρικές μετρήσεις καρδιακού ρυθμού σε ζώα που διατηρούν τις αισθήσεις τους, μέσω καθετήρων/μεταδοτών που τοποθετούνται στην κοιλιακή κοιλότητα·

 

- χειρουργική επέμβαση ή ευνουχισμός θηλυκών ζώων υπό καθεστώς αναισθησίας·

 

- μελέτες με μη φυσιολογική διατροφή, με έκδηλες κλινικές ενδείξεις ή συμπτώματα·

 

- εμφύτευση σε θετές μητέρες ποντίκια εμβρύων των οποίων το γονίδιο έχει υποστεί τεχνολογική μετάλλαξη·

 

- αυθόρμητος σακχαρώδης διαβήτης·

 

- γενετικώς τροποποιημένα ποντίκια με ογκογονίδια, αν το πείραμα τερματίζεται πρόωρα σύμφωνα με καθορισμένα κριτήρια (δηλαδή, αν η μελέτη ολοκληρώνεται πριν ο όγκος υπερβεί ένα προκαθορισμένο μέγεθος)·

 

- υπέρβαρα ποντίκια με σακχαρώδη διαβήτη·

 

- επαναληπτική ημερήσια λήψη δειγμάτων αίματος από τη φλέβα της ουράς του αρουραίου σε διάστημα πέντε ημερών·

 

- επανειλημμένα οπισθοβολβικά δείγματα αίματος υπό καθεστώς βραχείας αναισθησίας (τρεις φορές εντός 14 ημερών κατ' ανώτατο όριο, αλληλοδιαδόχως, και στην τελευταία περίπτωση πρόωρα)·

 

 

- χειρουργικές επεμβάσεις:

 

- τοποθέτηση καθετήρα στην κοιλιακή αορτή ή στη χοληδόχο κύστη,

 

- τοποθέτηση μικροαντλιών ενδοφλεβίως,

 

- δοκιμές οξείας τοξικότητας, μελέτες οξείας ανεκτικότητας, μελέτες τηλεμετρίας, δοκιμές χρόνιας τοξικότητας/καρκινογένεσης· τοξικοκινετικές δοκιμές,

 

- μοντέλο petit-mal (π.χ. για επιληπτικές κρίσεις),

 

- συλλογή εγκεφαλονωτιαίου υγρού μέσω κυρτού σωλήνα (μικροδιάλυσης) στον αρουραίο.

 

Βαριά δοκιμασία: Βαθμός δριμύτητας 3

 

Παρεμβάσεις και χειρισμοί σε ζώα για πειραματικούς σκοπούς, οι οποίοι προκαλούν σε αυτά τα ζώα βαριά έως πολύ βαριά αγωνία ή τα υποβάλουν σε επεισόδιο μέτριας έως μακράς διάρκειας μέτριας αγωνίας, ισχυρότατου πόνου, παρατεταμένης ταλαιπωρίας ή σοβαρού τραυματισμού ή σοβαρή και διαρκή βλάβη της γενικής τους κατάστασης.

 

Παραδείγματα:

 

- βακτηρίδια: μοντέλα με μολύνσεις για λεπτομερή εξέταση νέων αντιβιοτικών·

 

- μεταδοτική ρευματοειδής αρθρίτις·

 

- αυτο-άνοσος αρθρίτις·

 

- γενετικώς τροποποιημένα ποντίκια με ογκογονίδια, χωρίς πρόωρη ολοκληρωση του πειράματος·

 

- κοινές μεταμοσχεύσεις·

 

- μεταμόσχευση εσωτερικών οργάνων (νεφρού, παγκρέατος)·

 

- μοντέλα με επαγωγή κλινικώς εκδηλωμένης καρδιακής ανεπάρκειας·

 

- λοιμώδεις και νεοπλαστικές νόσοι, που προβλέπεται να οδηγήσουν στο θάνατο, χωρίς πρόωρη ευθανασία.

 

- αναίσθητα ποντίκια με συμπτώματα ολικής στέρησης.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Προστασία των ζώων που χρησιμοποιούνται για επιστημονικούς σκοπούς

Έγγραφα αναφοράς

COM(2008)0543 – C6-0391/2008 – 2008/0211(COD)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

AGRI

Γνωμοδοτική επιτροπή

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

ITRE

4.12.2008

 

 

 

Συνδεδεμέν-η(-ες) επιτροπ-ή(-ές) - Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

19.2.2009

 

 

 

Συντάκτης γνωμοδότησης

       Ημερομηνία ορισμού

Esko Seppänen

2.12.2008

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

11.2.2009

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

9.3.2009

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

37

2

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Jan Březina, Jorgo Chatzimarkakis, Giles Chichester, Pilar del Castillo Vera, Den Dover, Lena Ek, Norbert Glante, Umberto Guidoni, Fiona Hall, David Hammerstein, Erna Hennicot-Schoepges, Mary Honeyball, Romana Jordan Cizelj, Anne Laperrouze, Pia Elda Locatelli, Eluned Morgan, Reino Paasilinna, Atanas Paparizov, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Άννυ Ποδηματά, Miloslav Ransdorf, Herbert Reul, Teresa Riera Madurell, Paul Rübig, Catherine Trautmann, Claude Turmes, Adina-Ioana Vălean, Dominique Vlasto

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Alexander Alvaro, Pilar Ayuso, Ivo Belet, Françoise Grossetête, Marie-Noëlle Lienemann, Erika Mann, Vittorio Prodi, Esko Seppänen, Vladimir Urutchev, Lambert van Nistelrooij

Αναπληρωτές (άρθρο 178, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Ulrike Rodust


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ