Postup : 2008/0267(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A6-0242/2009

Predkladané texty :

A6-0242/2009

Rozpravy :

PV 05/05/2009 - 10
CRE 05/05/2009 - 10

Hlasovanie :

PV 06/05/2009 - 6.7
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2009)0365

SPRÁVA     ***I
PDF 212kWORD 266k
3. apríl 2009
PE 418.381v03-00 A6-0242/2009

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1927/2006, ktorým sa zriaďuje Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii

(KOM(2008)0867 – C6-0518/2008 – 2008/0267(COD))

Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci

Spravodajkyňa: Gabriele Stauner

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 DÔVODOVÁ SPRÁVA
 MENŠINOVÉ STANOVISKO
 STANOVISKO Výboru pre hospodárske a menové veci
 STANOVISKO Výboru pre regionálny rozvoj
 POSTUP

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1927/2006, ktorým sa zriaďuje Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii

(KOM(2008)0867 – C6-0518/2008 – 2008/0267(COD))

(Spolurozhodovací postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (KOM(2008)0867),

–   so zreteľom na článok 251 ods. 2 a článok 159 ods. 3 Zmluvy o ES, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C6-0518/2008),

–   so zreteľom na článok 51 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci a stanoviská Výboru pre hospodárske a menové veci a Výboru pre regionálny rozvoj (A6-0242/2009),

1.  schvaľuje návrh Komisie;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh alebo ho nahradiť iným textom;

3.  poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade a Komisii.


DÔVODOVÁ SPRÁVA

Celosvetová finančná kríza ťažko postihla Európske spoločenstvo. Obmedzené poskytovanie úverov, klesajúce ceny nehnuteľností, nové a nové miliardové straty v európskom bankovníctve a pády kurzov na burzách viedli a ďalej povedú k čoraz väčšej strate dôvery, a tým k poklesu dopytu a investícii. Podľa odhadu ekonómov sa hospodársky rast EÚ bez nápravných opatrení v roku 2009 zastaví a objavujú sa obavy, že niektoré členské štáty upadnú do recesie, takže treba počítať s miliónmi nezamestnaných.

Cieľ Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii spočíva v účinnej podpore zamestnancov, ktorí boli prepustení z dôvodu globalizácie. Fond bol zriadený v decembri 2006 na obdobie do roku 2013. Jeho veľkosť predstavuje ročne maximálne 500 miliónov eur, ktoré sa používajú na podporu aktívnych opatrení pracovného trhu, ako napr. na pomoc pri hľadaní zamestnania alebo na vzdelávanie a podporu mobility.

Fond trpel doteraz predovšetkým tým, že z dôvodu vysoko stanovených intervenčných kritérií sa nemohol využiť jeho celý potenciál, takže do polovice roku 2008 bolo podporených len 15 000 zamestnancov priemernou sadzbou podpory vo výške 4 500 eur. Vítame preto zníženie počtu prepúšťaných pracovníkov ako intervenčného kritéria o 50 % na 500 prepustených pracovníkov, pretože z analýz Komisie vyplýva, že v skúmanom období boli v 73 prípadoch prepustení zamestnanci v podnikoch, ktoré prepustili menej ako 1 000, no viac ako 500 pracovníkov, takže zníženie kritéria prepustených pracovníkov by prispelo k väčšej solidarite. Skúsenosti navyše ukázali, že v niektorých prípadoch, ako napríklad v automobilovom priemysle, sa postihnuté podniky síce dokázali vyhnúť prepúšťaniu pomocou inteligentných a flexibilných účtov pracovného času, ich dodávateľské podniky - často ide o MSP- však utrpeli ťažké straty v dôsledku znižovania výroby. Preto by bolo vítané, ak by sa intervenčné kritériá stanovili dostatočne flexibilne, aby mohli členské štáty v odôvodnených prípadoch intervenovať pomocou tohto fondu aj na menších trhoch práce.

Výbor sa kvôli hospodárskej a finančnej kríze vyslovil za dočasné zvýšenie spolufinancovania na 75 % celkovej sumy do roku 2010, aby tak nedošlo k neposkytnutiu podpory prepusteným pracovníkom z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov regiónu alebo štátu. Intervenčné kritérium (500 prepustených počas 4 mesiacov, v prípade podnikov na úrovni NUTS II počas 6 mesiacov) by sa malo predĺžiť o niekoľko dní, aby nebolo nutné zamietnuť solidaritu s prepustenými iba preto, že počas 4 mesiacov bolo prepustených o čosi menej pracovníkov než 500, a neskôr ich počet prevýšil 500.

Výbor preto väčšinou svojich podporil prijatie návrhu Európskej komisie bez pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov.


MENŠINOVÉ STANOVISKO (3.4.2009)

v súlade s článkom 48 ods. 3 rokovacieho poriadku predkladá

Gabriele Stauner

Menšina vrátane spravodajkyne odmieta toto stanovisko pre nižšie uvedené dôvody.

Miera spolufinancovania v objeme 75 % je príliš vysoká, pretože boli zmiernené kritériá a následne sa dramaticky zvýšil počet oprávnených osôb z dôvodu nového vymedzenia pojmu intervencia. Prostriedky fondu by sa mohli rýchlo vyčerpať a žiadosti by sa museli zamietať.

Okrem toho by mali intervenčné kritériá platiť len do roku 2010, nie je možné vydať nové právne predpisy pri každej novej kríze.

Mala by sa znížiť technická pomoc, aby boli dostupné prostriedky k dispozícii dotknutým subjektom a nemíňali sa na prípravné opatrenia, monitorovanie, informácie a administratívnu výpomoc, pretože tieto činnosti by Komisia mohla financovať aj s iných rozpočtových riadkov.

Prevodom pravidiel z ESF o paušalizovaní nepriamych nákladov by sa mala zjednodušiť administratíva.

Spravodajkyňa navyše chcela viazať poskytnuté finančné dávky na postihnuté osoby a poskytnúť im možnosť ďalšieho vzdelávania a získavania kvalifikácie v povolaniach, ktoré majú budúcnosť, ale vylúčiť dávky vyplácané pre rodinu. Rodinné dávky podporujúce flexibility na pracovnom trhu by sa mali považovať za opatrenie členských štátov ovplyvňujúce politiku pracovného trhu, ktoré by v rámci národných programov podpory nemalo slúžiť len na prospech tých, čo prišli o svoje pracovné miesto v dôsledku globalizácie. Pre zvýšenie právnej istoty bolo vymedzené aj intervenčné kritérium „znevýhodnený zamestnanec“.


STANOVISKO Výboru pre hospodárske a menové veci

pre Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci

k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1927/2006, ktorým sa zriaďuje Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii

(KOM(2008)0867 – C6-0518/2008 – 2008/0267(COD))

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Mia De Vits

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko celkovo podporuje návrh Európskej komisie na úpravu nariadenia č. 1927/2006 o globalizačnom fonde. Vzhľadom na vysoké počty prepustených v reálnej ekonomike za posledné obdobie v dôsledku finančnej krízy by mohol byť tento upravený návrh významným nástrojom, ktorý pomôže rekvalifikovať pracovníkov špecifických priemyselných odvetví zasiahnutých krízou. Ako ukázali nedávne skúsenosti, intervencie tohto nástroja EGF majú skutočne pozitívne výsledky.

S cieľom zvýšiť tieto pozitívne výsledky spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko súhlasí s hlavnými zmenami návrhu Komisie, ako je rozšírenie rozsahu pôsobnosti nariadenia na obmedzený čas, rozšírenie systému spolufinancovania, čo najširší výklad opatrení, ktoré majú členské štáty prijať v súvislosti so zdrojmi EGF, ako aj predĺženie trvania podpory EGF na 24 mesiacov, aby sa ponechal dostatočne dlhý čas na dosiahnutie účinku opatrení pri opätovnom začleňovaní najmä najzraniteľnejších pracovníkov do nových pracovných miest.

Na zvýšenie právnej istoty je však ešte potrebné doplniť niektoré úpravy a objasnenia.

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre hospodárske a menové veci vyzýva Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci, aby ako gestorský výbor zaradil do svojej správy tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     1

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 2

Nariadenie (ES) č. 1927/2006

Článok 2 – odsek 1 – písmeno a

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

a) najmenej 500 prepúšťaných pracovníkov v období štyroch mesiacov v jednom podniku v jednom členskom štáte vrátane pracovníkov prepúšťaných u jeho dodávateľov alebo u nadväzujúcich výrobcov;

a) najmenej 500 prepúšťaných pracovníkov v období šiestich mesiacov v jednom podniku v jednom členskom štáte vrátane pracovníkov prepúšťaných u jeho dodávateľov alebo u nadväzujúcich výrobcov;

Odôvodnenie

Predĺžením štvormesačného obdobia o dva mesiace umožní tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh viac zohľadniť záporné dôsledky krízy.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     2

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 2

Nariadenie (ES) č. 1927/2006

Článok 2 – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Na účely stanovenia počtu prepúšťaných pracovníkov v zmysle písmen a), b) a c) prvého odseku možno prepustenie považovať za uskutočnené od podania individuálnej výpovede zo strany zamestnávateľa, ktorou ukončuje pracovný pomer prepúšťaného pracovníka, alebo od momentu ukončenia pracovného pomeru de facto pred uplynutím doby, na ktorú bol uzavretý, z dôvodov, ktoré sa netýkajú príslušného jednotlivého pracovníka. V každom prípade musí byť zvolená jedna z dvoch možností a zvolená možnosť sa musí uviesť v žiadosti.

Na účely stanovenia počtu prepúšťaných pracovníkov v zmysle písmen a), b) a c) prvého odseku sa berú do úvahy všetky typy prepustenia a považujú sa za uskutočnené od podania individuálnej výpovede zo strany zamestnávateľa, ktorou ukončuje pracovný pomer prepúšťaného pracovníka, alebo od momentu ukončenia pracovného pomeru de facto pred uplynutím doby, na ktorú bol uzavretý, z dôvodov, ktoré sa netýkajú príslušného jednotlivého pracovníka. V každom prípade musí byť zvolená jedna z dvoch možností a zvolená možnosť sa musí uviesť v žiadosti.

Odôvodnenie

Pojem „prepustenie“ by sa mal chápať v širokom zmysle. Malo by sa počítať aj s pracovnými zmluvami na dobu určitú.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     3

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 5

Nariadenie (ES) č. 1927/2006

Článok 10 – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Komisia na základe posúdenia vykonaného podľa článku 5 ods. 5, a najmä vzhľadom na počet pracovníkov, ktorým je potrebné poskytnúť podporu, navrhované činnosti a odhadované náklady čo najrýchlejšie zhodnotí a navrhne výšku prípadného finančného príspevku, ktorý možno poskytnúť v rámci dostupných zdrojov. Suma nesmie presiahnuť 75 % celkových odhadovaných nákladov uvedených v článku 5 ods. 2 písm. d).

1. Komisia na základe posúdenia vykonaného podľa článku 5 ods. 5, a najmä vzhľadom na počet pracovníkov, ktorým je potrebné poskytnúť podporu, navrhované činnosti a odhadované náklady čo najrýchlejšie – v každom prípade najviac do troch mesiacov – zhodnotí a navrhne výšku prípadného finančného príspevku, ktorý možno poskytnúť v rámci dostupných zdrojov. Suma nesmie presiahnuť 75 % celkových odhadovaných nákladov uvedených v článku 5 ods. 2 písm. d). Suma môže byť až 75 % celkových odhadovaných nákladov, ak je členský štát schopný zdôvodniť, že navrhované opatrenie urýchli prechod na hospodárstvo s nízkymi emisiami oxidu uhličitého a vytvorenie pracovných miest, ktoré pomáhajú šetriť životné prostredie.

Odôvodnenie

Stanovenie presnej doby poskytne členským štátom istotu, že budú mať prístup k finančným príspevkom čo najrýchlejšie. Ako potvrdzuje plán hospodárskej obnovy Európy, strategickým cieľom je urýchliť prechod na hospodárstvo s nízkymi emisiami oxidu uhličitéhovytvoriť pracovné miesta, ktoré pomáhajú šetriť životné prostredie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     4

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 1a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Článok 1a

 

Prechodné ustanovenia

 

Toto nariadenie sa uplatňuje na všetky požiadavky predložené Komisii od 1. januára 2009. Komisia preskúma všetky existujúce dohovory s príslušnými členskými štátmi, aby overila, či sú v súlade s nariadením.

Odôvodnenie

Kvôli právnej istote je potrebné jasne stanoviť, od ktorého dátumu sa nové usporiadanie uplatňuje.

POSTUP

Názov

Zmena a doplnenie nariadenia (ES) č. 1927/2006, ktorým sa zriaďuje Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii

Referenčné čísla

KOM(2008)0867 – C6-0518/2008 – 2008/0267(COD)

Gestorský výbor

EMPL

Výbor, ktorý predložil stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

ECON

15.1.2009

 

 

 

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko

       dátum menovania

Mia De Vits

 

14.1.2009

 

 

Prerokovanie vo výbore

11.2.2009

 

 

 

Dátum prijatia

2.3.2009

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

27

0

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Mariela Velichkova Baeva, Paolo Bartolozzi, Zsolt László Becsey, Pervenche Berès, Sharon Bowles, Manuel António dos Santos, Elisa Ferreira, José Manuel García-Margallo y Marfil, Jean-Paul Gauzès, Donata Gottardi, Gunnar Hökmark, Karsten Friedrich Hoppenstedt, Sophia in ‘t Veld, Gay Mitchell, Sirpa Pietikäinen, John Purvis, Eoin Ryan, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Margarita Starkevičiūtė

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Mia De Vits, Harald Ettl, Werner Langen, Klaus-Heiner Lehne, Gianni Pittella

Náhradníci (čl. 178 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Françoise Castex, Hans-Peter Mayer


STANOVISKO Výboru pre regionálny rozvoj (10.3.2009)

pre Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1927/2006, ktorým sa zriaďuje Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii

(KOM(2008)0867 – C6-0518/2008 – 2008/0267(COD))

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Monica Giuntini

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Ako upozornil Výbor pre regionálny rozvoj vo svojom stanovisku z roku 2006, globalizácia hospodárskych činností a obchodu priniesla európskemu trhu mnoho výhod, pokiaľ ide o možnosti výberu, konkurenčné ceny, technologické inovácie a postupný posun od postindustriálnej spoločnosti k rannému štádiu vedomostnej spoločnosti. Cenou za tento priaznivý vývoj je však vysoký stupeň fluktuácie a neistoty na trhu práce, ktorý spôsobuje koncentráciu veľkých skupín nezamestnaných v oblastiach, ktoré boli v minulosti vysoko produktívnymi priemyselnými centrami a regiónmi. Tento vývoj je sprevádzaný poklesom relatívneho bohatstva pracovníkov, keďže spoločnosti sa premiestnili do regiónov, v ktorých sú náklady na pracovnú silu nižšie a poskytujú fiškálne alebo iné výhody. Fenomén premiestňovania nie je nový. Jeho výskyt sa však rozšíril z vnútroštátnej a medziregionálnej úrovne na globálnu úroveň, čo podnietilo Komisiu, aby navrhla vytvorenie Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii, aby bol pracovníkom, ktorí prišli o zamestnanie z dôvodu takéhoto premiestnenia, poskytnutý určitý stupeň finančnej pomoci.

Ako Komisia upozornila vo svojom odôvodnení, doposiaľ nepoznaná finančná kríza a hospodársky pokles, ktoré od roku 2007 postihli vo väčšom alebo menšom rozsahu svetové hospodárstvo, bude mať za následok rozsiahle prepúšťanie pracovníkov.

Z tohto dôvodu, ak má byť Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii efektívnym nástrojom na zmierňovanie následkov krízy, je viac ako žiaduce, aby sa tomuto fondu pridelilo viac finančných prostriedkov, a aby sa pre tento fond vyčlenila rozpočtová položka v rámci príslušnej rozpočtovej kapitoly.

Komisia upozorňuje, že hlavným zmyslom globalizačného fondu je vyjadriť solidaritu s pracovníkmi, ktorí prišli o svoje zamestnanie v dôsledku hospodárskych otrasov spôsobených globálnymi udalosťami.opačnom prípade by dochádzalo k vážnemu narušeniu zásad vnútorného trhu, ktoré neumožňujú úpravu motivovanú len udalosťami vyskytujúcimi sa vnútri Spoločenstva.

Návrh Komisie je vysoko technickej povahy a je výsledkom hĺbkových konzultácií s expertmi členských štátov, sociálnymi partnermi a inými zainteresovanými stranami v roku 2008.

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko schvaľuje najmä niektoré návrhy na zmenu nariadenia o EGF, napríklad urýchlenie a zlepšenie prístupu k fondom, zníženie hranice prepustených pracovníkov z 1000 na 500, zaradenie pracovníkov prepustených pred začiatkom referenčného obdobia medzi pracovníkov oprávnených na podporu z EGF a predĺženie obdobia na poskytovanie podpory z EGF z 12 na 24 mesiacov.

Efektívnosť tohto nástroja bude spočívať v jeho uplatňovaní, odsek 2 písm. a) zmeneného a doplneného článku 5, ktorý je kľúčovou podmienkou jeho úspechu, keďže obsahuje upravené pravidlá a objasňuje nutnosť preukázať príčinnú súvislosť medzi príslušným prepúšťaním pracovníkov na jednej strane a veľkými svetovými štrukturálnymi zmenami, alebo finančnou a hospodárskou krízou na strane druhej. Je potrebné opatrenie, ktoré jasne odlíši tieto nepredpovedateľné udalosti od tých, ktoré sú jasným výsledkom zlého riadenia alebo nekompetentných činností zamestnávateľa. Je jasné, že stanovenie tohto povinného prepojenia nebude jednoduché, a môže otvoriť nové cesty neoprávneným žiadostiam. V zmysle uvedeného spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko vyjadruje svoju plnú podporu ustanoveniam nového článku 8, ktorý umožňuje za určitých podmienok použiť prostriedky EGF na financovanie aktivít v oblasti prípravy, monitorovania, technickej podpory, auditu a kontroly.

Výbor pre regionálny rozvoj vo svojom stanovisku z roku 2006 navrhol, aby sa v článku 2 písm. b) obdobie, počas ktorého sa vyskytol minimálny počet prepustených zamestnancov, predĺžilo na 12 mesiacov. Je jasné, že následky globalizácie, najmä tie, ktoré boli spôsobené hospodárskym poklesom, potrebujú dlhší čas, aby sa prejavili v štruktúre odvetvia alebo miestneho hospodárstva. Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko opätovne predkladá tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh, pričom je presvedčená, že v súvislosti s navrhovaným rozšírením je v plnej miere odôvodnený .

Komisia navrhuje, aby sa do článku 20 vložil nový pododsek, ktorý umožní Európskemu parlamentu a Rade preskúmať na návrh Komisie nariadenie vrátane dočasnej výnimky. Verím, že je potrebné vykonať takéto preskúmanie, a preto som zodpovedajúcim spôsobom zmenila a doplnila toto ustanovenie.

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre regionálny rozvoj vyzýva Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci, aby ako gestorský výbor zaradil do svojej správy tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     1

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Odôvodnenie 4a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(4a) Rozšírenie oblasti pôsobnosti EGF je záväzkom solidarity, ktorého cieľom je zmiernenie hlavného dosahu celosvetovej hospodárskej a finančnej krízy na možnosti zabezpečiť trvalo udržateľný rozvoj regiónov a zabrániť prehlbovaniu rozdielov medzi nimi.

Odôvodnenie

Zmena a doplnenie nariadenia o EGF v zmysle tohto návrhu v mimoriadnom kontexte celosvetovej hospodárskej a finančnej krízy umožňuje, aby Spoločenstvo posilnilo svoju sociálnu a hospodársku súdržnosť a ďalej presadzovalo vyvážený a trvalo udržateľný rozvoj regiónov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     2

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 1 - bod 2

Nariadenie (ES) č. 1927/2006

Článok 2 - odsek 2 - písmeno b

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(b) najmenej 500 prepúšťaných pracovníkov v období deviatich mesiacov, najmä v malých a stredných podnikoch, v divízii NACE 2 v jednom regióne alebo v dvoch susediacich regiónoch na úrovni NUTS II.

(b) najmenej 500 prepustených pracovníkov v období deviatich mesiacov, najmä v malých a stredných podnikoch, v divízii NACE 2 v jednom regióne alebo v dvoch susediacich regiónoch v rámci toho istého členského štátu alebo susediacich členských štátov na úrovni NUTS II, alebo

Odôvodnenie

Je dôležité, aby sa súdržnosť regiónov zabezpečila na úrovni Spoločenstva, a nielen na vnútroštátnej úrovni. Považujeme za dôležité, aby sa v prípade, že sa v susediacich regiónoch zaznamená vysoká miera nezamestnanosti v rovnakej oblasti, využil EGF.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     3

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 1 - bod 2

Nariadenie (ES) č. 1927/2006

Článok 2 - odsek 1a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Zároveň miestne orgány podporia monitorovanie a informačné kampane s cieľom identifikovať nové pracovné príležitosti a možnosti odbornej rekvalifikácie v závislosti od osobitných potrieb každého regiónu.

Odôvodnenie

V každom prípade je veľmi dôležité neprestajne monitorovať počet prepustených pracovníkov a usilovať sa identifikovať nové pracovné príležitosti na regionálnej úrovni.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     4

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt

Článok 1 - bod 7

Nariadenie 1(ES) č. 927/2006

Článok 20 - nový pododsek

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

„Na návrh Komisie môže Európsky parlament a Rada preskúmať toto nariadenie vrátane dočasnej výnimky stanovenej v článku 1 ods. 1a.

„Komisia predloží najneskôr do konca roku 2010 správu o hodnotení vplyvu a účinnosti ustanovení o dočasnej výnimke stanovenej v článku 1 ods. 1a, ktorú bude dopĺňať návrh na preskúmanie tohto nariadenia Európskym parlamentom a Radou“

Odôvodnenie

Za týchto mimoriadnych okolností je potrebné, aby Európska Komisia vykonala hĺbkové celoeurópske posúdenie vplyvu dočasných opatrení, a aby mal Európsky parlament možnosť preskúmať právne predpisy.

POSTUP

Názov

Zmena nariadenia (ES) č. 1927/2006, ktorým sa zriaďuje Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii

Referenčné čísla

KOM(2008)0867 – C6-0518/2008 – 2008/0267(COD)

Gestorský výbor

EMPL

Výbor, ktorý predložil stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

REGI

15.1.2009

 

 

 

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko

       dátum menovania

Monica Giuntini

2.2.2009

 

 

Prerokovanie vo výbore

12.2.2009

 

 

 

Dátum prijatia

9.3.2009

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

38

0

1

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Emmanouil Angelakas, Stavros Arnaoutakis, Elspeth Attwooll, Jean Marie Beaupuy, Rolf Berend, Jana Bobošíková, Victor Boştinaru, Wolfgang Bulfon, Gerardo Galeote, Iratxe García Pérez, Monica Giuntini, Ambroise Guellec, Pedro Guerreiro, Marian Harkin, Jim Higgins, Mieczysław Edmund Janowski, Evgeni Kirilov, Constanze Angela Krehl, Florencio Luque Aguilar, Jamila Madeira, Sérgio Marques, Yiannakis Matsis, Iosif Matula, Markus Pieper, Wojciech Roszkowski, Elisabeth Schroedter, Catherine Stihler, Margie Sudre, Kyriacos Triantaphyllides, Lambert van Nistelrooij, Oldřich Vlasák

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Domenico Antonio Basile, Jan Březina, Brigitte Douay, Den Dover, Ramona Nicole Mănescu, Samuli Pohjamo, Christa Prets, László Surján


POSTUP

Názov

Zmena nariadenia (ES) č. 1927/2006, ktorým sa zriaďuje Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii

Referenčné čísla

KOM(2008)0867 – C6-0518/2008 – 2008/0267(COD)

Dátum predloženia v EP

16.12.2008

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

EMPL

15.1.2009

Výbory požiadané o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

INTA

15.1.2009

BUDG

15.1.2009

ECON

15.1.2009

ITRE

15.1.2009

 

REGI

15.1.2009

 

 

 

Bez predloženia stanoviska

       dátum rozhodnutia

INTA

20.1.2009

BUDG

21.1.2009

ITRE

19.1.2009

 

Spravodajkyňa

       dátum menovania

Gabriele Stauner

14.1.2009

 

 

Prerokovanie vo výbore

11.2.2009

2.3.2009

30.3.2009

 

Dátum prijatia

31.3.2009

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

23

11

3

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Jan Andersson, Jean-Pierre Audy, Edit Bauer, Iles Braghetto, Philip Bushill-Matthews, Alejandro Cercas, Derek Roland Clark, Jean Louis Cottigny, Jan Cremers, Vasilica Viorica Dăncilă, Harald Ettl, Richard Falbr, Joel Hasse Ferreira, Stephen Hughes, Ona Juknevičienė, Jean Lambert, Bernard Lehideux, Elizabeth Lynne, Thomas Mann, Juan Andrés Naranjo Escobar, Csaba Őry, Siiri Oviir, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Elisabeth Schroedter, José Albino Silva Peneda, Jean Spautz, Gabriele Stauner, Ewa Tomaszewska, Anne Van Lancker

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Jean Marie Beaupuy, Gabriela Creţu, Donata Gottardi, Rumiana Jeleva, Magda Kósáné Kovács, Jamila Madeira, Adrian Manole, Csaba Sógor

Dátum predloženia

3.4.2009

Posledná úprava: 16. apríl 2009Právne oznámenie