Procedure : 2008/0215(CNS)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A6-0244/2009

Indgivne tekster :

A6-0244/2009

Forhandlinger :

PV 23/04/2009 - 22
CRE 23/04/2009 - 22

Afstemninger :

PV 24/04/2009 - 7.17
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P6_TA(2009)0325

BETÆNKNING     *
PDF 380kWORD 597k
3. april 2009
PE 418.010v02-00 A6-0244/2009

om forslag til Rådets direktiv om beskatning af indtægter fra opsparing i form af rentebetalinger

(KOM(2008)0727 – C6-0464/2008 – 2008/0215(CNS))

Økonomi- og Valutaudvalget

Ordfører: Benoît Hamon

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING
 BEGRUNDELSE
 UDTALELSE fra Retsudvalget

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Rådets direktiv om Beskatning af indtægter fra opsparing i form af rentebetalinger

(KOM(2008)0727 – C6-0464/2008 – 2008/0215(CNS))

(Høringsprocedure)

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til Kommissionens forslag til Rådet (KOM(2008)0727),

–   der henviser til EF-traktatens artikel 94, der danner grundlag for Rådets høring af Parlamentet (C6-0464/2008),

–   der henviser til forretningsordenens artikel 51,

–   der henviser til betænkningen fra Økonomi- og Valutaudvalget og til udtalelserne fra Retsudvalget (A6-0244/2009),

1.  godkender Kommissionens forslag som ændret;

2.  opfordrer Kommissionen til at ændre sit forslag i overensstemmelse hermed, jf. EF-traktatens artikel 250, stk. 2/Euratom-traktatens artikel 119, stk. 2;

3.  opfordrer Rådet til at underrette Parlamentet, hvis det ikke agter at følge den tekst, Parlamentet har godkendt;

4.  anmoder Rådet om fornyet høring, hvis det agter at ændre Kommissionens forslag i væsentlig grad;

5.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

Ændringsforslag  1

Forslag til direktiv – ændringsretsakt

Betragtning 10 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(10a) Det Europæiske Fællesskab bør fremme skattemæssig forvaltning på globalt plan i overensstemmelse med Økofin-Rådets konklusioner fra oktober 2006, i henhold til hvilke Rådet officielt har givet Kommissionen bemyndigelse til at undersøge muligheden for at forhandle specifikke aftaler med Hongkong, Macao og Singapore om beskatning af indtægter fra opsparing med henblik på at indgå en international aftale om anvendelse af foranstaltninger svarende til dem, medlemsstaterne anvender i medfør af direktiv 2003/48/EF.

 

Ændringsforslag  2

Forslag til direktiv – ændringsretsakt

Betragtning 12 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(12a) I henhold til Rådets konklusioner af 21. januar 2003 anvender Amerikas Forenede Stater foranstaltninger svarende til foranstaltningerne i direktiv 2003/48/EF. Det vil imidlertid være formålstjenligt at medtage visse juridiske former og retlige arrangementer i direktivets bilag I for at sikre en effektiv beskatning.

Ændringsforslag  3

Forslag til direktiv – ændringsretsakt

Betragtning 13 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(13a) I sin gennemgang af, hvorledes dette direktiv fungerer, skal Kommissionen være særlig opmærksom på de former for kapitalindkomst, f. eks. kapitalindkomst afledt af livsforsikringsprodukter, livrenter, swap-aftaler og visse pensionsformer, som endnu ikke falder under dette direktivs anvendelsesområde.

Ændringsforslag  4

Forslag til direktiv – ændringsretsakt

Artikel 1 – nr. -1 (nyt)

Direktiv 2003/48/EF

Betragtning 8

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(-1) Betragtning 8 affattes således:

 

"(8) Dette direktiv har et dobbelt formål, dels at muliggøre, at indtægter fra opsparing i form af rentebetalinger, som udbetales i en medlemsstat til retmæssige ejere, der er fysiske personer med skattemæssig bopæl i en anden medlemsstat, gøres til genstand for reel beskatning i overensstemmelse med lovgivningen i sidstnævnte medlemsstat, dels at sikre en reel minimumsbeskatning af indtægter fra opsparing i form af rentebetalinger, som udbetales i en medlemsstat til retmæssige ejere, der er fysiske personer med skattemæssig bopæl i en anden medlemsstat."

Ændringsforslag  5

Forslag til direktiv – ændringsretsakt

Artikel 1 – nr. -1 a (nyt)

Direktiv 2003/48/EF

Betragtning 19

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(-1a) Betragtning 19 affattes således:

"(19) De medlemsstater, der anvender kildeskat, bør overføre størstedelen af provenuet af denne kildeskat til den retmæssige ejers bopælsland. Den del af deres provenu, som de pågældende medlemsstater må tilbageholde, skal være forholdsmæssigt afpasset til de administrative omkostninger, der er forbundet med håndteringen af provenudelingsordningen, iberegnet omkostningerne ved udveksling af oplysninger."

Ændringsforslag  6

Forslag til direktiv – ændringsretsakt

Artikel 1 – nr. -1 b (nyt)

Direktiv 2003/48/EF

Betragtning 24 a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(-1b) Følgende betragtning indsættes:

 

"(24a) Så længe Hongkong, Singapore og andre lande og territorier, som er opført i bilag I, ikke alle træffer foranstaltninger, der svarer til, eller er de samme som dem, der opstilles i dette direktiv, udgør kapitalflugt til disse lande og territorier en hindring for opnåelsen af direktivets mål. Det er derfor nødvendigt, at Fællesskabet tager de nødvendige skridt for at sikre indgåelsen af en aftale med disse lande og territorier, hvorved de forpligtes til at træffe sådanne foranstaltninger."

Ændringsforslag  7

Forslag til direktiv – ændringsretsakt

Artikel 1 – nr. -1 b (nyt)

Direktiv 2003/48/EF

Artikel 1 – stk. 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(-1b) Artikel 1, stk. 1, affattes således:

 

"1. Formålet med dette direktiv er:

 

– at muliggøre, at indtægter fra opsparing i form af rentebetalinger, som udbetales i en medlemsstat til retmæssige ejere, der er fysiske personer med skattemæssig bopæl i en anden medlemsstat, gøres til genstand for reel beskatning i overensstemmelse med den sidstnævnte medlemsstats lovgivning

 

– at sikre en reel minimumsbeskatning af indtægter fra opsparing i form af rentebetalinger, som udbetales i en medlemsstat til retmæssige ejere, der er fysiske personer med skattemæssig bopæl i en anden medlemsstat."

Begrundelse

Direktivets formål ændres på baggrund af den mulighed, medlemsstaterne får for at vælge mellem informationsudveksling om og opkrævning af kildeskat på renteindtægter.

Ændringsforslag  8

Forslag til direktiv – ændringsretsakt

Artikel 1 – nr. 1

Direktiv 2003/48/EF

Artikel 1 – stk. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

“2. Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger til at sikre, at de opgaver, der er nødvendige til gennemførelse af dette direktiv, udføres af betalende agenter etableret på deres område, uanset hvor debitor for den fordring, der giver renten, eller udsteder af værdipapiret, der danner baggrund for rentebetalingen, er etableret."

2. Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger til at sikre, at de opgaver, der er nødvendige til gennemførelse af dette direktiv, udføres af økonomiske aktører og betalende agenter etableret på deres område, uanset hvor debitor for den fordring, der giver renten, eller udsteder af værdipapiret, der danner baggrund for rentebetalingen, er etableret.

Begrundelse

Dette er nødvendigt, for at medlemsstaterne kan forpligte økonomiske aktører, som betaler rente til en i disse etableret enhed (art. 4, stk. 2), til at oplyse denne enheds identitet og rentebeløb udbetalt til samme.

Ændringsforslag  9

Forslag til direktiv – ændringsretsakt

Artikel 1 – nr. 2 – litra a – nr. i

Direktiv 2003/48/EF

Artikel 2 – stk. 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Indledningen affattes således:

Indledningen affattes således:

"I dette direktiv og med forbehold af artikel 4, stk. 2, forstås ved "retmæssig ejer" enhver fysisk person, der modtager en rentebetaling, eller enhver fysisk person, for hvem en sådan betaling er sikret, medmindre han fremlægger bevis for, at betalingen ikke er modtaget eller sikret til hans egen fordel, dvs."

I dette direktiv og med forbehold af artikel 4, stk. 2, forstås ved "retmæssig ejer" enhver fysisk person, der modtager eller formodes at have modtaget en rentebetaling, eller enhver fysisk person, for hvem en rentebetaling er sikret eller formodes at være sikret, medmindre han fremlægger bevis for, at betalingen ikke er modtaget eller sikret til hans egen fordel, dvs.

Begrundelse

Det er tydeligere i artiklen om "retmæssig ejer" at nævne, at denne også kan være en person, som formodes at modtage en rentebetaling, eller som formodes at have fået udbetalt rentebeløb.

Ændringsforslag  10

Forslag til direktiv – ændringsretsakt

Artikel 1 – nr. 3

Direktiv 2003/48/EF

Artikel 3 -stk. 2 - afsnit 1 – litra b

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b) For kontraktlige forbindelser, der er optaget, eller, hvis sådanne kontraktlige forbindelser ikke findes, for transaktioner, der er gennemført på eller efter den 1. januar 2004, fastlægger den betalende agent den retmæssige ejers identitet i form af navn, adresse og fødested og, hvis den retmæssige ejer har adresse eller på anden måde forelægger dokumentation for at have skattemæssig bopæl i en af de medlemsstater, der optræder på listen i bilag II, det skattemæssige identifikationsnummer eller tilsvarende, der er tildelt af den pågældende medlemsstat.

b) For kontraktlige forbindelser, der er optaget, eller, hvis sådanne kontraktlige forbindelser ikke findes, for transaktioner, der er gennemført på eller efter den 1. januar 2004, fastlægger den betalende agent den retmæssige ejers identitet i form af navn, adresse og fødested og, hvis den retmæssige ejer har adresse eller på anden måde forelægger dokumentation for at have skattemæssig bopæl i en af de medlemsstater, der optræder på listen i bilag II, det skattemæssige identifikationsnummer eller tilsvarende, der er tildelt af den pågældende medlemsstat, når dette fremgår af de forelagte identifikationsdokumenter.

Ændringsforslag  11

Forslag til direktiv – ændringsretsakt

Artikel 1 – nr. 3

Direktiv 2003/48/EF

Artikel 3 –stk. 2 – afsnit 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Oplysningerne, der henvises til i stk. 1, litra b), fastlægges på grundlag af passet, det officielle identitetskort eller et andet af de officielle dokumenter, der optræder på listen i bilag II, der forevises af den retmæssige ejer. Oplysninger, der ikke er anført i passet, i det officielle identitetskort eller i det officielle dokument, fastlægges på grundlag af ethvert andet dokument, der beviser identiteten, som forevises af den retmæssige ejer og som er udstedt af en offentlig myndighed i det land, hvor vedkommende har adresse eller på anden måde bevisligt har skattemæssig bopæl.

Oplysningerne, der henvises til i stk. 1, litra b), fastlægges på grundlag af et pas, et officielt identitetskort eller et andet af de officielle dokumenter, der optræder på listen i bilag II, som forevises af den retmæssige ejer. Oplysninger, der ikke er anført i et pas, i et officielt identitetskort eller i ethvert andet officielt dokument, fastlægges på grundlag af ethvert andet dokument, der beviser identiteten, som forevises af den retmæssige ejer og som er udstedt af en offentlig myndighed i det land, hvor vedkommende har adresse eller på anden måde bevisligt har skattemæssig bopæl.

Ændringsforslag  12

Forslag til direktiv – ændringsretsakt

Artikel 1 – nr. 3

Direktiv 2003/48/EF

Artikel 4 –stk. 2 – afsnit 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

I stk. 2, første afsnit, anses et retligt arrangement for at have hovedsæde i det land, hvor den person, som primært er indehaver og primært forvalter dets ejendom og indtægter, har fast adresse.

I stk. 2, første afsnit, anses et retligt arrangement for at have hovedsæde i det land, hvor den person, som primært er indehaver og primært forvalter dets ejendom eller indtægter, har fast adresse.

Ændringsforslag  13

Forslag til direktiv – ændringsretsakt

Artikel 1 – nr. 3

Direktiv 2003/48/EF

Artikel 4 –stk. 2 – afsnit 7

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Enhver økonomisk aktør, der foretager en rentebetaling til, eller sikrer en rentebetaling for en enhed eller et retligt arrangement, der optræder på listen i bilag III, meddeler den kompetente myndighed i sin etableringsmedlemsstat navnet på og stedet for hovedsædet for enheden eller, i tilfælde af et retligt arrangement, navn og fast adresse på den person, der primært er indehaver og primært forvalter det retlige arrangements ejendom og indtægter, og meddeler ligeledes det samlede beløb for rentebetalinger, som er foretaget til eller sikret for enheden eller det retlige arrangement. Hvis enhedens eller det retlige arrangements hovedsæde befinder sig i en anden medlemsstat, videregiver den kompetente myndighed disse oplysninger til denne anden medlemsstat.

Enhver økonomisk aktør, der foretager en rentebetaling til, eller sikrer en rentebetaling for en enhed eller et retligt arrangement, der optræder på listen i bilag III, meddeler den kompetente myndighed i sin etableringsmedlemsstat navnet på og stedet for hovedsædet for enheden eller, i tilfælde af et retligt arrangement, navn og fast adresse på den person, der primært er indehaver og primært forvalter det retlige arrangements ejendom eller indtægter, og meddeler ligeledes det samlede beløb for rentebetalinger, som er foretaget til eller sikret for enheden eller det retlige arrangement. Hvis enhedens eller det retlige arrangements hovedsæde befinder sig i en anden medlemsstat, videregiver den kompetente myndighed disse oplysninger til denne anden medlemsstat.

Ændringsforslag  14

Forslag til direktiv – ændringsretsakt

Artikel 1 – nr. 3

Direktiv 2003/48/EF

Artikel 4 – stk. 3

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. De enheder og retlige arrangementer, der henvises til i stk. 2, og hvis aktiver eller indtægter der umiddelbart ikke er nogen retmæssig ejer af på tidspunktet for modtagelse af en rentebetaling, kan i henhold til dette direktiv behandles som et institut for kollektiv investering eller som en anden kollektiv investeringsfond eller ordning som henvist til i stk. 2, litra a).

udgår

Hvis en enhed eller et retligt arrangement gør brug af denne mulighed, udsteder den medlemsstat, hvor enhedens eller det retlige arrangements hovedsæde ligger, en attest til dette formål. Enheden eller det retlige arrangement forelægger denne attest for den økonomiske aktør, der foretager eller sikrer rentebetalingen.

 

Medlemsstaterne fastlægger de nærmere regler for denne mulighed for enheder og retlige arrangementer, som har hovedsæde på deres område, og sikrer, at enheder eller retlige arrangementer, som gør brug af denne mulighed, optræder som betalende agent i henhold til stk. 1, op til det samlede beløb af modtagne rentebetalinger, hver gang en retmæssig ejer umiddelbart bliver indehaver af deres aktiver eller indtægter.

 

Ændringsforslag  15

Forslag til direktiv - ændringsretsakt

Artikel 1 – nr. 4

Direktiv 2003/48/EF

Artikel 6 - stk. 1 - litra c - nr. ii

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

ii) enheder eller retlige arrangementer, der gør brug af muligheden i artikel 4, stk. 3

udgår

Ændringsforslag  16

Forslag til direktiv - ændringsretsakt

Artikel 1 – nr. 4

Direktiv 2003/48/EF

Artikel 6 - stk. 1 - litra d - nr. ii

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

ii) enheder eller retlige arrangementer, der gør brug af muligheden i artikel 4, stk. 3

udgår

Ændringsforslag  17

Forslag til direktiv – ændringsretsakt

Artikel 1 – nr. 4

Direktiv 2003/48/EF

Artikel 6 – stk. 1 – litra e

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

e) udbytte af en livsforsikringsaftale, hvor kontrakten giver dækning af biometriske risici, som, udtrykt som et gennemsnit for kontraktens varighed, er lavere end 5 % af den forsikrede kapital, og dens nuværende ydelse er fuldt forbundet med den type renter eller indtægter, der henvises til i litra a), aa), b), c) og d); i denne forbindelse anses enhver forskel mellem de beløb, som er betalt i henhold til en livsforsikringsaftale og summen af alle betalinger til livsforsikringen under samme livsforsikringsaftale for at være udbytte fra livsforsikringsaftaler.

e) udbytte af en livsforsikringsaftale, hvor kontrakten giver dækning af biometriske risici, som, udtrykt som et gennemsnit for kontraktens varighed, er lavere end 5 % af den forsikrede kapital, og dens nuværende ydelse er fuldt forbundet med den type renter eller er udtrykt i eller direkte forbundet med enheder, og mere end 40 % af de underliggende aktiver er investeret i den type indtægter, der henvises til i litra a), aa), b), c) og d).

 

Dersom en betalende agent i forbindelse med en forsikringsaftale forbundet med enheder ikke har nogen oplysninger om procentsatsen for de underliggende aktiver, der er investeret i fordringer eller i relevante værdipapirer, anses denne procentsats for at være højere end 40 %.

 

I denne forbindelse anses enhver forskel mellem de beløb, som er betalt i henhold til en livsforsikringsaftale, og summen af alle betalinger til livsforsikringen under samme livsforsikringsaftale for at være udbytte fra livsforsikringsaftaler.

 

Hvis forsikringsgiver, forsikringstager og begunstiget i forbindelse med aftalen ikke er en og samme person, anses dækningen af den biometriske risiko for at være lavere end 10 %.

Ændringsforslag  18

Forslag til direktiv – ændringsretsakt

Artikel 1 – nr. 4

Direktiv 2003/48/EF

Artikel 6 – stk. 9

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

9. De i stk. 1, litra aa), omhandlede indtægter, betragtes kun som en rentebetaling for så vidt værdipapirerne, der danner baggrund for indtægterne, først er udstedt den eller efter den 1. december 2008.

9. De i stk. 1, litra aa), omhandlede indtægter, betragtes kun som en rentebetaling, for så vidt værdipapirerne, der danner baggrund for indtægterne, først er udstedt seks måneder efter datoen for offentliggørelsen af dette direktiv eller senere.

Ændringsforslag  19

Forslag til direktiv – ændringsretsakt

Artikel 1 – nr. 4

Direktiv 2003/48/EF

Artikel 6 – stk. 10

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

10. Udbytte fra livsforsikringsaftaler anses kun for at være en rentebetaling i henhold til stk. 1, litra e), for så vidt livsforsikringsaftalen, der giver anledning til et sådant udbytte, først er indgået den eller efter den 1. december 2008.

10. Udbytte fra livsforsikringsaftaler anses kun for at være en rentebetaling i henhold til stk. 1, litra e), for så vidt livsforsikringsaftalen, der giver anledning til et sådant udbytte, først er indgået seks måneder efter datoen for offentliggørelsen af dette direktiv eller senere.

Ændringsforslag  20

Forslag til direktiv – ændringsretsakt

Artikel 1 – nr. 5 a (nyt)

Direktiv 2003/48/EF

Artikel 10 – stk. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(5a) Artikel 10, stk. 2, affattes således:

 

"Overgangsperioden slutter senest den 1. juli 2014 eller ved udgangen af det første fulde skatteår efter den af følgende datoer, der kommer sidst, forudsat at denne ligger før den 1. juli 2014:

 

datoen for ikrafttrædelsen af en aftale mellem Det Europæiske Fællesskab, i henhold til en enstemmig afgørelse truffet af Rådet, og det sidste af landene: Det Schweiziske Forbund, Fyrstendømmet Liechtenstein, Republikken San Marino, Fyrstendømmet Monaco og Fyrstendømmet Andorra om udveksling af oplysninger på anmodning som fastlagt i OECD-modelaftalen om udveksling af oplysninger i skattesager, der blev offentliggjort den 18. april 2002 (i det følgende benævnt "OECD-modelaftalen"), vedrørende rentebetalinger, som defineret i dette direktiv, som udbetales af betalende agenter etableret på deres respektive områder til retmæssige ejere, der er hjemmehørende i det område, hvor direktivet finder anvendelse, idet samme lande samtidig opkræver kildeskat af sådanne betalinger med den sats, der er fastlagt for de tilsvarende perioder, der er nævnt i artikel 11, stk. 1

 

den dato, hvor Rådet enstemmigt konstaterer, at USA har forpligtet sig til at udveksle oplysninger på anmodning som fastlagt i OECD-modelaftalen med hensyn til rentebetalinger som defineret i dette direktiv, der udbetales af betalende agenter etableret på dets område til retmæssige ejere, der er hjemmehørende i det område, hvor direktivet finder anvendelse.

 

– datoen for Rådets enstemmige anerkendelse af, at Hongkong, Singapore og andre lande og territorier opført under bilag I har forpligtet sig til på anmodning at udveksle information i henhold til OECD's aftalemodel vedrørende rentebetalinger, som defineret i direktivet, foretaget af betalende agenter etableret på deres område til de retmæssige ejere med bopæl i det område, hvor direktivet er gældende."

 

 

 

 

Ændringsforslag  21

Forslag til direktiv – ændringsretsakt

Artikel 1 – nr. 6 a (nyt)

Direktiv 2003/48/EF

Artikel 12 – stk. 1 og 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

6a) Artikel 12, stk. 1 og 2, ændres således:

 

"1. Medlemsstater, der opkræver kildeskat i henhold til artikel 11, stk. 1, beholder 10 % af deres provenu og overfører 90 % af provenuet til den retmæssige ejers bopælsland.

 

2. Medlemsstater, der opkræver kildeskat i henhold til artikel 11, stk. 5, beholder 10 % af deres provenu og overfører 90 % af provenuet til de andre medlemsstater i samme forhold som de overførsler, der foretages i medfør af stk. 1."

Ændringsforslag  22

Forslag til direktiv – ændringsretsakt

Artikel 1 – nr. 10

Direktiv 2003/48/EF

Artikel 18

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 18, første punktum, affattes således:

Artikel 18 affattes således:

 

"1. Kommissionen fremlægger senest den 31. december 2010 en komparativ analyse af fordele og ulemper ved både systemet til informationsudveksling og til kildebeskatning med henblik på at vurdere målsætningen om bekæmpelse af skattesvig. Denne komparative analyse bør især omhandle gennemskuelighed, respekt for medlemsstaternes skattepolitiske suverænitet, retfærdighed på skatteområdet og den administrative byrde, der er forbundet med et eller begge systemer.

"Kommissionen forelægger hvert tredje år beretning for Rådet om, hvorledes dette direktiv virker, på baggrund af de i bilag V omhandlede statistikker, som skal indgives af hver medlemsstat til Kommissionen."

2. Kommissionen forelægger hvert tredje år beretning for Rådet og Europa-Parlamentet om, hvorledes dette direktiv virker, på baggrund af de i bilag V omhandlede statistikker, som skal indgives af hver medlemsstat til Kommissionen. På grundlag af denne beretning og den analyse, der henvises til i stk. 1, og især vedrørende afslutningen på den overgangsperiode, der henvises til i artikel 10, stk. 2, skal Kommissionen, hvor det er hensigtsmæssigt, foreslå Rådet de ændringer til dette direktiv, som er nødvendige for at sikre effektiv beskatning af indtægter fra opsparinger og for at fjerne uønsket konkurrenceforvridning.

3. Kommissionen undersøger i forbindelse med analysen og beretningen i stk. 1 og 2 især det hensigtsmæssige i at udvide direktivets anvendelsesområde til at omfatte alle finansielle indtægtskilder, inklusive dividender og kapitalgevinster såvel som betalinger til enhver juridisk person."

 

 

Ændringsforslag  23

Forslag til direktiv - ændringsretsakt

Artikel 1 – nr. 11

Direktiv 2003/48/EF

Artikel 18 b –stk. 3 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Kommissionen bistået af udvalget foretager hvert andet år fra den 1. januar 2010 en evaluering af de procedurer, dokumenter og formater, der er omhandlet i artikel 18a, og vedtager i overensstemmelse med proceduren i artikel 18b, stk. 2, de foranstaltninger, der er nødvendige med henblik på en forbedring heraf.

Ændringsforslag  24

Forslag til direktiv – ændringsretsakt

Bilag – punkt 2

Direktiv 2003/48/EF

Bilag I

 

Kommissionens forslag

BILAG I

Liste over de juridiske former, som enheder og retlige arrangementer, der er omfattet af artikel 2, stk. 3, kan antage, på grund af deres hovedsædes beliggenhed på bestemte landes og jurisdiktioners område

1. Enheder og retlige arrangementer, hvis hovedsæde er beliggende i et land eller en jurisdiktion uden for direktivets territoriale dækning som angivet i artikel 7, der ikke optræder på listen i artikel 17, stk. 2:

Antigua og Barbuda

International Business Company

Bahamas

Trust

Foundation

International Business Company

Bahrain

Financial trust

Barbados

Trust

Belize

Trust

International Business Company

Bermuda

Trust

Brunei

Trust

International Business Company

International trust

International Limited Partnership

Cookøerne

Trust

International trust

International company

International partnership

Costa Rica

Trust

Djibouti

Fritaget selskab

(Udenlandsk) trust

Dominica

Trust

International Business Company

Fiji

Trust

Fransk Polynesien

Société (selskab)

Société de personnes (insteressentskab)

Société en participation (joint venture-selskab)

(Udenlandsk) trust

Guam

Company

Enkeltmandsforetagende

Partnership

(Udenlandsk) trust

Guatemala

Trust

Fundación (fond)

Hongkong

Trust

Kiribati

Trust

Labuan (Malaysia)

Offshore company

Malaysian offshore bank

Offshore limited partnership

Offshore trust

Libanon

Selskaber, der benytter sig af "offshore company regime"

Macao

Trust

Fundação (fond)

Maldiverne

Alle selskaber, interessentskaber og udenlandske trusts

Nordmarianerne

Foreign sales corporation

Offshore banking corporation

(Udenlandsk) trust

Marshalløerne

Trust

Mauritius

Trust

Global business company cat. 1 and 2

Mikronesien

Company

Partnership

(Udenlandsk) trust

Nauru

Trusts/nominee company

Company

Partnership

Enkeltmandsforetagende

Udenlandsk testamente

Udenlandsk ejendom

Andre former for virksomheder efter aftale med regeringen

Ny Kaledonien

Société

Société civile

Société de personnes

Joint venture

Afdød persons ejendom

(Udenlandsk) trust

Niue

Trust

International Business Company

Panama

Fideicomiso (trust)

Fundación de interés privado (fond)

Palau

Company

Partnership

Enkeltmandsforetagende

Repræsentationskontor

Credit union (finansielt kooperativ)

Cooperative

(Udenlandsk) trust

Filippinerne

Trust

Puerto Rico

Estate

Trust

International banking entity

Saint Kitts og Nevis

Trust

Foundation

Fritaget selskab

Saint Lucia

Trust

Saint Vincent og Grenadinerne

Trust

Samoa

Trust

International trust

International company

Offshore bank

Offshore insurance company

International partnership

Limited partnership

Seychellerne

Trust

International Business Company

Singapore

Trust

Salomonøerne

Company

Partnership

Trust

Sydafrika

Trust

Tonga

Trust

Tuvalu

Trust

Provident fund (forsorgskasse)

De Forenede Arabiske Emirater

Trust

De Amerikanske Jomfruøer

Trust

Fritaget selskab

Uruguay

Trust

Vanuatu

Trust

Fritaget selskab

International company

2. Enheder og retlige arrangementer med hovedsæde i et land eller en jurisdiktion, der fremgår af artikel 17, stk. 2, og for hvilke artikel 2, stk. 3, finder anvendelse, indtil det berørte land eller den berørte jurisdiktions her vedtaget bestemmelser, der svarer til bestemmelserne i artikel 4, stk. 2:

Andorra

Trust

Anguilla

Trust

Aruba

Stichting (fond)

Selskaber, der benytter sig af offshore-selskabsordningen

De Britiske Jomfruøer

Trust

International Business Company

Caymanøerne

Trust

Fritaget selskab

Guernsey

Trust

Zero tax company

Øen Man

Trust

Jersey

Trust

Liechtenstein

Anstalt (trust)

Stiftung (fond)

Monaco

Trust

Fondation (fond)

Montserrat

Trust

De Nederlandske Antiller

Trust

Stichting (fond)

San Marino

Trust

Fondazione (fond)

Schweiz

Trust

Fond

Turks- og Caicosøerne

Fritaget selskab

Limited partnership

Trust

 

Ændringsforslag

BILAG I

1. Enheder og retlige arrangementer, der er omfattet af artikel 2, stk. 3, kan antage følgende juridiske former:

· Aktieselskaber, anpartsselskaber eller kapitalselskaber med begrænset ansvar med ansvarsbegrænsning i form af aktier, sikkerhed eller anden mekanisme

· Internationale aktieselskaber, anpartsselskaber eller kapitalselskaber

· Fritagne aktieselskaber, anpartsselskaber eller kapitalselskaber

· "Protected cell companies" (selskaber med adskilte porteføljer)

· "Incorporated cell companies" (indregistrerede selskaber med adskilte porteføljer)

· Internationale banker, herunder aktieselskaber med lignende navn

· Offshore-banker, herunder aktieselskaber med lignende navn

· Forsikringsselskaber

· Genforsikringsselskaber

· Andelsselskaber og kooperativer

· Spare- og låneforeninger

· Partnerskaber af enhver art, inklusive (uden begrænsninger) interessenter med ubegrænset ansvar, kommanditselskaber, kommanditselskaber med begrænset ansvar og internationale partnerskaber

· Konsortier

· Truster

· Fideikommiser

· Stiftelser

· Afdød persons ejendom

· Fonde af enhver art

· Afdelinger af enhver af de enheder og arrangementer, der her er opført

· Repræsentationskontorer for enhver af de enheder og arrangementer, der her er opført

· Faste driftssteder for enhver af de enheder og arrangementer, der her er opført

· Mangeartede stiftelser/fonde, uanset betegnelse

 

2. De lande og jurisdiktioner uden for direktivets territoriale dækning som angivet i artikel 7, og som ikke optræder på listen i artikel 17, stk. 2, og for hvilke artikel 2, stk. 3, finder anvendelse med hensyn til de juridiske former, som enheder og retlige arrangementer, som der henvises til i 1. del af dette bilag, kan antage, hvis deres hovedsæde er beliggende heri, omfatter:

· Anjouan

· Antigua og Barbuda

· Bahamas

· Bahrain

· Barbados

· Belize

· Bermuda

· Brunei

· Cookøerne

· Costa Rica

· Djibouti

· Dominica

· Dubai

· Fiji

· Fransk Polynesien

· Ghana

· Grenada

· Guam

· Guatemala

· Hongkong

· Kiribati

· Labuan (Malaysia)

· Libanon

· Liberia

· Macao

· Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien

· Maldiverne

· Montenegro

· Nordmarianerne

· Marshalløerne

· Mauritius

· Mikronesien

· Nauru

· Ny Kaledonien

· Niue

· Panama

· Palau

· Filippinerne

· Puerto Rico

· Saint Kitts og Nevis

· Saint Lucia

· Saint Vincent og Grenadinerne

· Samoa

· São Tomé og Príncipe

· Seychellerne

· Singapore

· Salomonøerne

· Somalia

· Sydafrika

· Tonga

· Tuvalu

· De Forenede Arabiske Emirater

· Den amerikanske delstat Delaware

· Den amerikanske delstat Nevada

· De Amerikanske Jomfruøer

· Uruguay

· Vanuatu

 

3. De lande og jurisdiktioner, der optræder på listen i artikel 17, stk. 2, og for hvilke artikel 2, stk. 3, finder anvendelse indtil de pågældende lande og jurisdiktioner har vedtaget bestemmelser, der svarer til bestemmelserne artikel 4, stk. 2, med hensyn til de juridiske former, som enheder og retlige arrangementer, som der henvises til i 1. del af dette bilag, kan antage, hvis deres hovedsæde er beliggende heri, omfatter:

 

· Andorra

· Anguilla

· Aruba

· De Britiske Jomfruøer

· Caymanøerne

· Guernsey, Alderney eller Sark

· Øen Man

· Jersey

· Liechtenstein

· Monaco

· Montserrat

· De Nederlandske Antiller

· San Marino

· Sark

· Schweiz

· Turks- og Caicosøerne

 

4. De juridiske former, som enheder og retlige arrangementer, som der henvises til i 1. del af dette bilag, kan antage, er omfattet af artikel 2, stk. 3, hvis deres hovedsæde er beliggende i et af de lande eller en af de jurisdiktioner, der er opført i 2. og 3. del af dette bilag, for hvilke følgende er gældende:

a.  Et land eller en jurisdiktion, som der henvises til i 2. og 3. del, kan ansøge udvalget i artikel 18b om, at en af de juridiske former, som enheder og retlige arrangementer, som der henvises til i 1. del, kan antage, ikke tages i betragtning for det pågældende land eller jurisdiktion med den begrundelse, at de pågældende juridiske former, som enheder og retlige arrangementer kan antage, ikke kan have hovedsæde heri eller fordi det allerede sikres, at der sker en passende beskatning af renteindtægter, der udbetales til disse juridiske personer eller arrangementer;

 

b.  Udvalget offentliggør sine begrundede beslutninger senest tre måneder efter indgivelsen af en sådan anmodning for en periode, der ikke kan overskride to år, men som kan forlænges efter anmodning fra det land eller den jurisdiktion, der har indgivet anmodningen, og anmodningen herom skal indgives senest seks måneder inden periodens udløb.

Ændringsforslag  25

Forslag til direktiv – ændringsretsakt

Bilag – nr. 2

Direktiv 2003/48/EF

Bilag III

 

Kommissionens forslag

BILAG III

Liste over "betalende agenter efter modtagelse" i henhold til artikel 4, stk. 2

INDLEDNING

Truster og lignende retlige arrangementer optræder på listen for de medlemsstaters vedkommende, som ikke har en national skatteordning for beskatning af indtægter modtaget på vegne af sådanne retlige arrangementer af den person, som primært er indehaver og primært forvalter deres ejendom og indtægter, og som har bopæl på deres område. Denne liste henviser til truster og lignende retlige arrangementer, hvis hovedsæde for deres aktiver i andet end fast ejendom er i disse lande (bopæl for hovedformueforvalteren eller en anden administrator med ansvar for aktiver i andet end fast ejendom), uanset i henhold til hvilke love disse truster og lignende retlige arrangementer er etableret.

Lande

Liste over enheder og ordninger

Bemærkninger

Belgien

- Société de droit commun / maatschap (civilretligt selskab eller kommercielt selskab uden juridisk status)

 

- Société momentanée / tijdelijke handelsvennootschap (selskab uden juridisk status, hvis formål er at foretage en eller flere specifikke transaktioner)

 

- Société interne / stille handelsvennootschap (selskab uden juridisk status, hvor en eller flere personer har interesse i transaktioner, som en eller flere andre personer forvalter på deres vegne)

 

- "Trust" eller lignende retlige arrangementer

Se artikel 46, 47 og 48 i den belgiske selskabslov

 

 

Disse "selskaber" (det navn, der angives på fransk og nederlandsk) har ikke juridisk status, og med hensyn til beskatning anvendes "look-through-tilgangen"

 

 

 

 

 

 

 

Bulgarien

- Drujestvo sys specialna investicionna cel (selskab med særligt investeringsformål)

 

 

- Investicionno drujestvo (investeringsselskab, som ikke er omfattet af artikel 6)

 

- "Trust" eller lignende retlige arrangementer

 

Enhed, som er fritaget for selskabsskat

 

 

 

 

 

Trusts kan børsnoteres i Bulgarien og er fritaget for selskabsskat

Tjekkiet

- Veřejná obchodní společnost (ver. obch. spol. eller V.O.S.) (interessentskab)

- Sdruženi (forening)

- Drustvo (kooperativ)

- Evropské hospodářské zájmové sdružení (EHZS) (Europæisk økonomisk firmagruppe (EØFG))

- "Trust" eller lignende retlige arrangementer

 

 

 

 

 

 

 

Danmark

 

- Interessentskaber

 

- Kommanditselskaber

 

- Partnerselskaber

 

- Europæisk økonomisk firmagruppe (EØFG)

- "Trust" eller lignende retlige arrangementer

 

 

Tyskland

- Gesellschaft bürgerlichen Rechts (civilretligt selskab)

 

- Kommanditgesellschaft — KG, offene Handelsgesellschaft — OHG (kommercielt interessentskab)

 

- Europäische Wirtschaftliche Interessenvereinigung (Europæisk økonomisk firmagruppe (EØFG))

 

 

Estland

- Täisühing- TÜ (interessentskab)

- Usaldusühing-UÜ (kommanditselskab)

 

- "Trust" eller lignende retlige arrangementer

 

Interessentskaber og kommanditselskaber beskattes som separate skatteenheder, og deres udlodninger betragtes som udbytte (genstand for udlodningsskat)

 

Irland

- Interessentskab og investeringssammenslutning

 

 

- Europæisk økonomisk firmagruppe

 

Irske statsborgere, som er formueforvaltere, beskattes for indtægter, der hidrører fra trusten

Grækenland

 

- Omorrythmos Eteria (OE) (interessentskab)

 

 

- Eterorythmos Eteria (EE) (kommanditselskab)

 

 

- "Trust" eller lignende retlige arrangementer

 

 

Interessentskaber er pålagt selskabsskat. Op til 50 % af udbyttet fra interessentskaber beskattes imidlertid hos de enkelte parter til deres personlige skattesats

Spanien

Enheder, som pålægges udbyttebeskatning:

- Sociedad civil con o sin personalidad jurídica (civilretligt selskab med eller uden status som juridisk person)

- Agrupación europea de interés económico (AEIE) (europæisk økonomisk firmagruppe (EØFG))

- Herencias yacentes (en afdød persons ejendom)

- Comunidad de bienes (fælles ejerskab)

 

- Andre enheder, der ikke har status som juridisk person, og som udgør en selvstændig økonomisk enhed eller en separat gruppe af aktiver (artikel 35, stk. 4, i Ley General Tributaria).

- "Trust" eller lignende retlige arrangementer

 

 

Frankrig

- Société en participation (joint venture-selskab)

 

- Société ou association de fait (de facto-selskab)

 

- Indivision (fælles ejerskab)

 

- "Trust" eller lignende retlige arrangementer

 

 

Italien

- Società semplice (civilretligt selskab og ligestillet enhed)

 

 

 

 

 

- Ikke-kommerciel enhed, der ikke er en juridisk person

 

- "Trust" eller lignende retlige arrangementer

Kategorien af enheder, der behandles som "società semplici" omfatter: "società di fatto" (ulovligt eller "de facto"-interessentskab), som ikke har til formål at foretage kommercielle transaktioner, og "associazioni" (sammenslutninger) etableret af kunstnere eller professionelle med henblik på udførelse af deres kunstneriske virksomhed eller profession i sammenslutning, uden at disse er juridiske personer

 

Kategorien af ikke-kommercielle enheder, der ikke er en juridisk person, er bred og kan omfatte forskellige typer organisationer: foreninger, fagforeninger, udvalg, ikke-udbyttegivende organisationer o.a.

 

Cypern

- Syneterismos (interessentskab)

- Syndesmos eller somatio (forening)

- Synergatikes (kooperativ)

- "Trust" eller lignende retlige arrangementer

 

 

- Ekswxwria Eteria (offshore-selskab)

 

 

 

Trusts etableret under cypriotisk jurisdiktion betragtes i den nationale lovgivning som gennemsigtige enheder

 

Letland

- Pilnsabiedrība (interessentskab)

- Komandītsabiedrība (kommanditselskab)

- Eiropas Ekonomisko interešu grupām (EEIG) (europæisk økonomisk firmagruppe (EØFG))

- Biedrības un nodibinājumi (forening og fond)

- Lauksaimniecības kooperatīvi (landbrugskooperativ)

- "Trust" eller lignende retlige arrangementer

 

Litauen

- Europos ekonominių interesų grupės (europæisk økonomisk firmagruppe (EØFG))

- Asociacija (forening)

 

- "Trust" eller lignende retlige arrangementer

 

Rente- og kapitaludbytte fra aktier eller obligationer i foreninger er fritaget for selskabsskat

Luxembourg

- Société en nom collectif (interessentskab)

- Société en commandite simple (kommanditselskab)

- "Trust" eller lignende retlige arrangementer

 

Ungarn

- "Trust" eller lignende retlige arrangementer

 

Ungarn anerkender trusts som "enheder" efter national ret

Malta

- Soċjetà in akomonditia (interessentskab "en commandite"), hvis kapital ikke deles op i andele

- Arrangement in participation (forening "en participation")

- Investment club

- Soċjetà Kooperattiva (kooperativt selskab)

 

Interessentskaber "en commandite", hvis kapital ikke deles op i andele, er genstand for almindelig selskabsskat

 

 

 

Nederlandene

- Vennootschap onder firma (interessentskab)

 

- Commanditaire vennootschap (lukket kommanditselskab)

- Europese economische samenwerkingsverbanden (EESV) (Europæisk økonomisk firmagruppe (EØFG))

Interessentskaber, lukkede kommanditselskaber og europæiske økonomiske firmagrupper er gennemsigtige af skattemæssige hensyn

 

 

- Vereniging (forening)

- Stichting (fond)

- "Trust" eller lignende retlige arrangementer

Verenigingen (foreninger) og stichtingen (fonde) er ubeskattede, medmindre de udøver kommercielle eller lignende aktiviteter

Østrig

- Personengesellschaft (interessentskab)

 

- Offene Personengesellschaft (kommercielt interessentskab)

- Kommanditgesellschaft, KG (kommanditselskab)

- Gesellschaft nach bürgerlichem Recht, GesBR (civilretligt selskab)

- Offene Erwerbsgesellschaft (OEG) (professionelt interessentskab)

- Kommandit-Erwerbsgesellschaft (professionelt kommanditselskab)

- Stille Gesellschaft (stille interessentskab)

- Einzelfirma (enkeltmandsforetagende)

 

- Wirtschaftliche Interessenvereinigung (Europæisk økonomisk firmagruppe (EØFG))

- Privatstiftung (privat fond)

 

- "Trust" eller lignende retlige arrangementer

 

Interessentskaber betragtes som gennemsigtige, også selv om de anses for at være enheder med udbytteberegning til formål

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Behandles som et almindelig "interessentskab"

 

Beskattes som et selskab, hvis renteindtægter beskattes til en reduceret sats på 12,5 %

 

Polen

- Spólka jawna (Sp. j.) (interessentskab)

 

- Spólka komandytowa (Sp. k.) (kommanditselskab)

 

- Spólka komandytowo-akcyjna (S.K.A.) (gensidigt kommanditselskab)

 

- Spólka partnerska (Sp. p.) (professionelt interessentskab)

 

- Europejskie ugrupowanie interesów gospodarczych (EUIG) (Europæisk økonomisk firmagruppe (EØFG))

- "Trust" eller lignende retlige arrangementer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Portugal

- Sociedade civil (civilretligt selskab), som ikke har kommerciel form

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Inkorporerede firmaer, som er engageret i bestemte erhvervsaktiviteter, hvor alle parter er fysiske personer inden for samme erhverv

 

- Agrupamento de Interesse Económico (AIE) (indenlandsk økonomiske firmagruppe)

 

- Agrupamento Europeu de Interesse Económico (AEIE) (Europæisk økonomisk firmagruppe (EØFG))

 

- Sociedade gestora de participacoes sociais (SGPS) (holdingselskaber, som enten kontrolleres af en familiegruppe eller ejes fuldt ud af højst fem medlemmer

 

- Herencias yacentes (en afdød persons ejendom)

 

- Forening uden status som juridisk person

 

- Offshore-selskab, der opererer i frihandelszoner i Madeira eller på Azorerne i Santa Maria

 

 

 

- "Trust" eller lignende retlige arrangementer

 

Civilretlige selskaber, som ikke har kommerciel form, inkorporerede firmaer engageret i angivne professionelle aktiviteter, ACE'er (af typen inkorporeret joint venture), europæiske økonomiske firmagrupper og selskaber med aktiver, som hverken kontrolleres af en familiegruppe eller ejes fuldt ud af højst fem medlemmer, er skattemæssigt gennemsigtige.

Andre inkorporerede interessentskaber behandles som selskaber og beskattes i henhold til de generelle IRC-regler.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Offshore-selskaber, der opererer i frihandelszoner i Madeira eller på Azorerne i Santa Maria, er fritaget fra selskabsskat og kildeskat af udbytte, renter, royalties og lignende betalinger til det udenlandske moderselskab

 

De eneste trusts, der tillades i henhold til portugisisk lovgivning, er trusts, som er etableret under udenlandsk lovgivning af juridiske personer i det internationale erhvervscenter på Madeira, og deres aktiver udgør en selvstændig del af værdierne hos den juridiske person, der optræder som formueforvalter

Rumænien

- Forening (interessentskab)

 

- Cooperative (kooperativ)

 

- "Trust" eller lignende retlige arrangementer

 

 

 

 

Slovenien

- Samostojni podjetnik (enkeltmandsforetagende)

- "Trust" eller lignende retlige arrangementer

 

Slovakiet

- Verejná obchodná spoločnosť (interessentskab)

- Európske združenie hospodárskych záujmov (Europæisk økonomisk firmagruppe (EØFG))

 

- Komanditná spoločnosť (kommanditselskab), når det gælder indtægter tildelt en komplementar

 

 

 

 

 

 

- Združenie (forening)

 

 

 

- Enheder, som ikke er oprettet med henblik på at drive virksomhed: handelskamre, frivillige civile foreninger, Nadácia (fonde)

 

- "Trust" eller lignende retlige arrangementer

 

 

 

 

 

Beskatningsgrundlaget beregnes først for kommanditselskabet som helhed og tildeles derpå komplementarer og kommanditister. De udbytteandele, som komplementarerne modtager fra et kommanditselskab, beskattes på komplementarniveau. Kommanditisternes øvrige indtægter beskattes indledningsvist på interessentskabsniveau i henhold til selskabsreglerne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ubeskattede indtægter omfatter indtægter, der hidrører fra aktiviteter, som er formålet med organisationens etablering, med undtagelse af indtægter, hvoraf der opkræves kildeskat

Finland

- yksityisliike (uregistreret firma)

 

- avoin yhtiö / öppet bolag (interessentskab)

 

- kommandiittiyhtiö / kommanditbolag (kommanditselskab)

 

- kuolinpesä / dödsbo (en afdød persons ejendom)

 

- eurooppalaisesta taloudellisesta etuyhtymästä (ETEY) / europeiska ekonomiska intressegrupperingar (Europæisk økonomisk firmagruppe (EØFG))

- "Trust" eller lignende retlige arrangementer

 

Sverige

- handelsbolag (interessentskab)

 

- kommanditbolag (kommanditselskab)

 

- enkelt bolag (simpelt interessentskab)

 

- "Trust" eller lignende retlige arrangementer

 

 

Det Forenede Kongerige

- General partnership (interessentskab)

 

- Limited partnership (kommanditselskab)

 

- Limited liability partnership (kommanditselskab med begrænset ansvar)

 

- EEIG (europæisk økonomisk firmagruppe)

 

- Investment club (investeringsklub, hvor medlemmerne har krav på bestemt andel af aktiverne)

 

Interessentskaber, lukkede kommanditselskaber og europæiske økonomiske firmagrupper er gennemsigtige af skattemæssige hensyn

 

 

 

 

 

 

 

Ændringsforslag

BILAG III

Liste over "betalende agenter efter modtagelse" i henhold til artikel 4, stk. 2

INDLEDNING

Truster og lignende retlige arrangementer optræder på listen for de medlemsstaters vedkommende, som ikke har en national skatteordning for beskatning af indtægter modtaget på vegne af sådanne retlige arrangementer af den person, som primært er indehaver og primært forvalter deres ejendom og indtægter, og som har bopæl på deres område. Denne liste henviser til truster og lignende retlige arrangementer, hvis hovedsæde for deres aktiver i andet end fast ejendom er i disse lande (bopæl for hovedformueforvalteren eller en anden administrator med ansvar for aktiver i andet end fast ejendom), uanset i henhold til hvilke love disse truster og lignende retlige arrangementer er etableret.

Lande

Liste over enheder og ordninger

Bemærkninger

Belgien

- Société de droit commun / maatschap (civilretligt selskab eller kommercielt selskab uden juridisk status)

 

- Société momentanée / tijdelijke handelsvennootschap (selskab uden juridisk status, hvis formål er at foretage en eller flere specifikke transaktioner)

 

- Société interne / stille handelsvennootschap (selskab uden juridisk status, hvor en eller flere personer har interesse i transaktioner, som en eller flere andre personer forvalter på deres vegne)

 

- "Trust", fond eller lignende retlige arrangementer

Se artikel 46, 47 og 48 i den belgiske selskabslov.

 

 

Disse "selskaber" (det navn, der angives på fransk og nederlandsk) har ikke juridisk status, og med hensyn til beskatning anvendes "look-through-tilgangen".

 

 

 

 

 

 

 

Bulgarien

- Drujestvo sys specialna investicionna cel (selskab med særligt investeringsformål)

 

 

- Investicionno drujestvo (investeringsselskab, som ikke er omfattet af artikel 6)

 

- "Trust", fond eller lignende retlige arrangementer

 

Enhed, som er fritaget for selskabsskat

 

 

 

 

 

Trusts kan børsnoteres i Bulgarien og er fritaget for selskabsskat

Tjekkiet

- Veřejná obchodní společnost (ver. obch. spol. eller V.O.S.) (interessentskab)

- Sdruženi (forening)

- Drustvo (kooperativ)

- Evropské hospodářské zájmové sdružení (EHZS) (Europæisk økonomisk firmagruppe (EØFG))

- "Trust", fond eller lignende retlige arrangementer

 

Tjekkiet

Danmark

 

- Interessentskaber

 

- Kommanditselskaber

 

- Partnerselskaber

 

- Europæisk økonomisk firmagruppe (EØFG)

- "Trust", fond eller lignende retlige arrangementer

 

 

Tyskland

- Gesellschaft bürgerlichen Rechts (civilretligt selskab)

 

- Kommanditgesellschaft — KG, offene Handelsgesellschaft — OHG (kommercielt interessentskab)

 

- Europäische Wirtschaftliche Interessenvereinigung (Europæisk økonomisk firmagruppe (EØFG))

 

- "Trust", fond eller lignende retlige arrangementer

 

 

Estland

- Täisühing- TÜ (interessentskab)

- Usaldusühing-UÜ (kommanditselskab)

 

- "Trust", fond eller lignende retlige arrangementer

 

Interessentskaber og kommanditselskaber beskattes som separate skatteenheder, og deres udlodninger betragtes som udbytte (genstand for udlodningsskat)

 

Irland

- Interessentskab og investeringssammenslutning

 

 

- Europæisk økonomisk firmagruppe

 

- "General partnership" (interessentskab)

 

- "Limited partnership"(kommanditselskab)

 

- "Investment partnership"(investeringsinteressentskab)

 

- "Non-resident limited liability company" (ikke-hjemmehørende aktie- eller anpartsselskab)

 

- "Irish common contractual fund"(irsk kollektiv investeringsfond)

 

- "Trust", fond eller lignende retlige arrangementer

 

Irske statsborgere, som er formueforvaltere, beskattes for indtægter, der hidrører fra trusten

Grækenland

 

- Omorrythmos Eteria (OE) (interessentskab)

 

 

- Eterorythmos Eteria (EE) (kommanditselskab)

 

 

- "Trust", fond eller lignende retlige arrangementer

 

 

Interessentskaber er pålagt selskabsskat. Op til 50 % af udbyttet fra interessentskaber beskattes imidlertid hos de enkelte parter til deres personlige skattesats

Spanien

Enheder, som pålægges udbyttebeskatning:

- Sociedad civil con o sin personalidad jurídica (civilretligt selskab med eller uden status som juridisk person)

- Agrupación europea de interés económico (AEIE) (europæisk økonomisk firmagruppe (EØFG))

- Herencias yacentes (en afdød persons ejendom)

- Comunidad de bienes (fælles ejerskab)

 

 

- Andre enheder, der ikke har status som juridisk person, og som udgør en selvstændig økonomisk enhed eller en separat gruppe af aktiver (artikel 35, stk. 4, i Ley General Tributaria).

- "Trust", fond eller lignende retlige arrangementer

 

 

Frankrig

- Société en participation (joint venture-selskab)

 

- Société ou association de fait (de facto-selskab)

 

- Indivision (fælles ejerskab)

 

 

- "Trust", fond eller lignende retlige arrangementer

 

 

Italien

- Società semplice (civilretligt selskab og ligestillet enhed)

 

 

 

 

 

- Ikke-kommerciel enhed, der ikke er en juridisk person

 

- "Trust", fond eller lignende retlige arrangementer

Kategorien af enheder, der behandles som "società semplici" omfatter: "società di fatto" (ulovligt eller "de facto"-interessentskab), som ikke har til formål at foretage kommercielle transaktioner, og "associazioni" (sammenslutninger) etableret af kunstnere eller professionelle med henblik på udførelse af deres kunstneriske virksomhed eller profession i sammenslutning, uden at disse er juridiske personer

 

Kategorien af ikke-kommercielle enheder, der ikke er en juridisk person, er bred og kan omfatte forskellige typer organisationer: foreninger, fagforeninger, udvalg, ikke-udbyttegivende organisationer o.a.

 

Cypern

- Syneterismos (interessentskab)

- Syndesmos eller somatio (forening)

- Synergatikes (kooperativ)

- "Trust", fond eller lignende retlige arrangementer

 

 

- Ekswxwria Eteria (offshore-selskab)

 

 

 

Trusts etableret under cypriotisk jurisdiktion betragtes i den nationale lovgivning som gennemsigtige enheder

 

Letland

- Pilnsabiedrība (interessentskab)

- Komandītsabiedrība (kommanditselskab)

- Eiropas Ekonomisko interešu grupām (EEIG) (europæisk økonomisk firmagruppe (EØFG))

- Biedrības un nodibinājumi (forening og fond)

- Lauksaimniecības kooperatīvi (landbrugskooperativ)

- "Trust", fond eller lignende retlige arrangementer

 

Litauen

- Europos ekonominių interesų grupės (europæisk økonomisk firmagruppe (EØFG))

- Asociacija (forening)

 

- "Trust", fond eller lignende retlige arrangementer

 

Rente- og kapitaludbytte fra aktier eller obligationer i foreninger er fritaget for selskabsskat

Luxembourg

- Société en nom collectif (interessentskab)

- Société en commandite simple (kommanditselskab)

- "Trust", fond eller lignende retlige arrangementer

 

Ungarn

- "Trust", fond eller lignende retlige arrangementer

 

Ungarn anerkender trusts som "enheder" efter national ret

Malta

- Soċjetà in akomonditia (interessentskab "en commandite"), hvis kapital ikke deles op i andele

- Arrangement in participation (forening "en participation")

- Investment club

- Soċjetà Kooperattiva (kooperativt selskab)

 

- "Trust", fond eller lignende retlige arrangementer

 

Interessentskaber "en commandite", hvis kapital ikke deles op i andele, er genstand for almindelig selskabsskat

 

 

 

Nederlandene

- Vennootschap onder firma (interessentskab)

 

- Commanditaire vennootschap (lukket kommanditselskab)

- Europese economische samenwerkingsverbanden (EESV) (Europæisk økonomisk firmagruppe (EØFG))

Interessentskaber, lukkede kommanditselskaber og europæiske økonomiske firmagrupper er gennemsigtige af skattemæssige hensyn

 

 

- Vereniging (forening)

- Stichting (fond)

- "Trust", fond eller lignende retlige arrangementer

Verenigingen (foreninger) og stichtingen (fonde) er ubeskattede, medmindre de udøver kommercielle eller lignende aktiviteter

Østrig

- Personengesellschaft (interessentskab)

 

- Offene Personengesellschaft (kommercielt interessentskab)

- Kommanditgesellschaft, KG (kommanditselskab)

- Gesellschaft nach bürgerlichem Recht, GesBR (civilretligt selskab)

- Offene Erwerbsgesellschaft (OEG) (professionelt interessentskab)

- Kommandit-Erwerbsgesellschaft (professionelt kommanditselskab)

- Stille Gesellschaft (stille interessentskab)

- Einzelfirma (enkeltmandsforetagende)

 

- Europäische Wirtschaftliche Interessenvereinigung (Europæisk økonomisk firmagruppe (EØFG))

- Privatstiftung (privat fond)

 

- "Trust", fond eller lignende retlige arrangementer

 

Interessentskaber betragtes som gennemsigtige, også selv om de anses for at være enheder med udbytteberegning til formål.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Behandles som et almindelig "interessentskab"

 

Beskattes som et selskab, hvis renteindtægter beskattes til en reduceret sats på 12,5 %

 

Polen

- Spólka jawna (Sp. j.) (interessentskab)

 

- Spólka komandytowa (Sp. k.) (kommanditselskab)

 

- Spólka komandytowo-akcyjna (S.K.A.) (gensidigt kommanditselskab)

 

- Spólka partnerska (Sp. p.) (professionelt interessentskab)

 

- Europejskie ugrupowanie interesów gospodarczych (EUIG) (Europæisk økonomisk firmagruppe (EØFG))

- "Trust", fond eller lignende retlige arrangementer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Portugal

- Sociedade civil (civilretligt selskab), som ikke har kommerciel form

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Inkorporerede firmaer, som er engageret i bestemte erhvervsaktiviteter, hvor alle parter er fysiske personer inden for samme erhverv

 

- Agrupamento de Interesse Económico (AIE) (indenlandsk økonomiske firmagruppe)

 

- Agrupamento Europeu de Interesse Económico (AEIE) (Europæisk økonomisk firmagruppe (EØFG))

 

- Sociedade gestora de participacoes sociais (SGPS) (holdingselskaber, som enten kontrolleres af en familiegruppe eller ejes fuldt ud af højst fem medlemmer

 

- Herencias yacentes (en afdød persons ejendom)

 

- Forening uden status som juridisk person

 

- Offshore-selskab, der opererer i frihandelszoner i Madeira eller på Azorerne i Santa Maria

 

 

 

- "Trust", fond eller lignende retlige arrangementer

 

Civilretlige selskaber, som ikke har kommerciel form, inkorporerede firmaer engageret i angivne professionelle aktiviteter, ACE'er (af typen inkorporeret joint venture), europæiske økonomiske firmagrupper og selskaber med aktiver, som hverken kontrolleres af en familiegruppe eller ejes fuldt ud af højst fem medlemmer, er skattemæssigt gennemsigtige.

Andre inkorporerede interessentskaber behandles som selskaber og beskattes i henhold til de generelle IRC-regler.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Offshore-selskaber, der opererer i frihandelszoner i Madeira eller på Azorerne i Santa Maria, er fritaget fra selskabsskat og kildeskat af udbytte, renter, royalties og lignende betalinger til det udenlandske moderselskab

 

De eneste trusts, der tillades i henhold til portugisisk lovgivning, er trusts, som er etableret under udenlandsk lovgivning af juridiske personer i det internationale erhvervscenter på Madeira, og deres aktiver udgør en selvstændig del af værdierne hos den juridiske person, der optræder som formueforvalter

Rumænien

- Forening (interessentskab)

 

- Cooperative (kooperativ)

 

- "Trust", fond eller lignende retlige arrangementer

 

 

 

 

Slovenien

- Samostojni podjetnik (enkeltmandsforetagende)

- "Trust", fond eller lignende retlige arrangementer

 

Slovakiet

- Verejná obchodná spoločnosť (interessentskab)

- Európske združenie hospodárskych záujmov (Europæisk økonomisk firmagruppe (EØFG))

 

- Komanditná spoločnosť (kommanditselskab), når det gælder indtægter tildelt en komplementar

 

 

 

 

 

 

- Združenie (forening)

 

 

 

- Enheder, som ikke er oprettet med henblik på at drive virksomhed: handelskamre, frivillige civile foreninger, Nadácia (fonde)

 

- "Trust", fond eller lignende retlige arrangementer

 

 

 

 

 

Beskatningsgrundlaget beregnes først for kommanditselskabet som helhed og tildeles derpå komplementarer og kommanditister. De udbytteandele, som komplementarerne modtager fra et kommanditselskab, beskattes på komplementarniveau. Kommanditisternes øvrige indtægter beskattes indledningsvist på interessentskabsniveau i henhold til selskabsreglerne.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ubeskattede indtægter omfatter indtægter, der hidrører fra aktiviteter, som er formålet med organisationens etablering, med undtagelse af indtægter, hvoraf der opkræves kildeskat

Finland

- yksityisliike (uregistreret firma)

 

- avoin yhtiö / öppet bolag (interessentskab)

 

- kommandiittiyhtiö / kommanditbolag (kommanditselskab)

 

- kuolinpesä / dödsbo (en afdød persons ejendom)

 

- eurooppalaisesta taloudellisesta etuyhtymästä (ETEY) / europeiska ekonomiska intressegrupperingar (Europæisk økonomisk firmagruppe (EØFG))

- "Trust", fond eller lignende retlige arrangementer

 

Sverige

- handelsbolag (interessentskab)

 

- kommanditbolag (kommanditselskab)

 

- enkelt bolag (simpelt interessentskab)

 

- "Trust", fond eller lignende retlige arrangementer

 

 

Det Forenede Kongerige

- General partnership (interessentskab)

 

- Limited partnership (kommanditselskab)

 

- Limited liability partnership (kommanditselskab med begrænset ansvar)

 

- EEIG (europæisk økonomisk firmagruppe)

 

- Investment club (investeringsklub, hvor medlemmerne har krav på bestemt andel af aktiverne)

- "Trust", fond eller lignende retlige arrangementer

- For så vidt angår enheder og retlige arrangementer, hvis hovedsæde er beliggende i bl.a. Gibraltars jurisdiktion:

- Aktieselskaber, anpartsselskaber eller kapitalselskaber med begrænset ansvar med ansvarsbegrænsning i form af aktier, sikkerhed eller anden mekanisme

- Internationale aktieselskaber, anpartsselskaber eller kapitalselskaber

- Fritagne aktieselskaber, anpartsselskaber eller kapitalselskaber

- "Protected cell companies"(selskaber med adskilte porteføljer)

- "Incorporated cell companies" (indregistrerede selskaber med adskilte porteføljer)

- Internationale banker, herunder aktieselskaber med lignende navn

- Offshore-banker, herunder aktieselskaber med lignende navn

- Forsikringsselskaber

- Genforsikringsselskaber

- Andelsselskaber og kooperativer

- Spare- og låneforeninger

- Partnerskaber af enhver art, inklusive (uden begrænsninger) interessenter med ubegrænset ansvar, kommanditselskaber, kommanditselskaber med begrænset ansvar og internationale partnerskaber

- Konsortier

- Fonde

- Fideikommiser

- Stiftelser

- Afdød persons ejendom

- Fonde af enhver art

- Afdelinger af enhver af de enheder og arrangementer, der her er opført

- Repræsentationskontorer for enhver af de enheder og arrangementer, der her er opført

- Faste driftssteder for enhver af de enheder og arrangementer, der her er opført

- Mangeartede stiftelser/fonde, uanset betegnelse

 

Interessentskaber, lukkede kommanditselskaber og europæiske økonomiske firmagrupper er gennemsigtige af skattemæssige hensyn

 

 

 

 

 

 

Begrundelse

Dette ændringsforslag udbedrer manglerne i bilag III ved navnlig at nævne "truster", fonde eller lignende retlige arrangementer i forbindelse med hvert medlemsland og ved at tilføje visse juridiske former.


BEGRUNDELSE

I. Forslagets baggrund

Rådets direktiv 2003/48/EF om beskatning af indtægter fra opsparing i form af rentebetalinger (herefter benævnt "direktivet") blev vedtaget i 2003. Medlemsstaterne har anvendt bestemmelserne siden 1. juli 2005. Samtidig trådte lignende bestemmelser i kraft i Andorra, Liechtenstein, Monaco, San Marino og Schweiz efter aftaler indgået med Fællesskabet, og bestemmelser svarende til direktivets bestemmelser trådte i kraft i 10 afhængige eller associerede territorier til Nederlandene og Det Forenede Kongerige.

Direktivets endelige mål er at gøre det muligt for hver medlemsstat at anvende deres nationale skatteregler på rentebetalinger, som fysiske personer bosiddende i landet modtager fra betalende agenter, der har hovedsæde i en anden medlemsstat. For at nå dette ultimative mål indeholder direktivet bestemmelser om en automatisk informationsudveksling om disse betalinger. Tre medlemsstater (Belgien, Luxembourg og Østrig) vil dog i en overgangsperiode i stedet for fremsendelse af oplysninger opkræve en kildeskat, idet indtægterne herfra deles med den medlemsstat, hvor den retmæssige ejer har bopæl.

Efter de første afsløringer i februar 2008 af svindelsager, der omfattede EU-borgere og EU-baserede foreninger i Liechtenstein, anmodede Rådet den 4. marts 2008 Kommissionen om at fremskynde udarbejdelsen af dens beretning om gennemførelsen af direktivet. I beretningen konkluderede Kommissionen blandt andet, at det er muligt at omgå direktivet:

§ ved at benytte mellemled som investeringsinstrumenter (juridiske personer eller retlige arrangementer), eftersom disse ikke er dækket af den officielle definition af retmæssig ejer (definitionen henviser udelukkende til fysiske personer) og på nuværende tidspunkt ikke er forpligtet til at optræde som betalende agenter og/eller

§ ved at organisere investeringsporteføljen således, at visse indtægter holdes uden for det område, der omfattes af direktivets definition af rentebetalinger, selv om de investeringer, som indtægterne kommer fra, har de samme kendetegn, hvad angår risikobegrænsning, fleksibilitet og sikkerhed for fast udbytte, som fordringerne.

II. Beskrivelse af visse foranstaltninger, som Kommissionen har foreslået

Mellemkomst ved enheder eller retlige arrangementer, der er oprettet i visse jurisdiktioner tilhørende en tredjepart

Direktivet gælder på nuværende tidspunkt ikke betalinger til fordel for enheder eller retlige arrangementer, der ejes af fysiske personer, hvilket gør det muligt for fysiske personer at omgå direktivet ved hjælp af enheders eller retlige arrangementers mellemkomst. Kommissionen mener imidlertid ikke, at en generel udvidelse at direktivets anvendelsesområde til også at omfatte betalinger til fordel for enheder eller retlige arrangementer vil være en hensigtsmæssig løsning. I stedet mener Kommissionen, at det vil være mere effektivt at anmode de betalende agenter om at benytte de oplysninger, de allerede har fået stillet til rådighed til bekæmpelse af hvidvaskning af penge ("look-through-tilgangen"). Betalende agenter i EU vil kun skulle fokusere på visse juridiske personer og retlige arrangementer, der er etableret i bestemte jurisdiktioner uden for EU, hvor retmæssig beskatning af rentebetalinger fra opsparinger, som disse enheder eller retlige arrangementer har fået udbetalt, ikke kan sikres. Disse enheder og jurisdiktioner fremgår af listen i bilag 1. Ændringer af denne liste sker i henhold til komitologiproceduren.

Mellemkomst ved enheder eller retlige arrangementer, der er oprettet inden for EU

Kommissionen foreslår at præcisere begrebet "betalende agenter efter modtagelse" og de hertil hørende forpligtelser, blandt andet ved at formulere en "positiv" definition på de mellemliggende strukturer, der er forpligtede til at optræde som ""betalende agenter efter modtagelse" (jf. forslagets bilag III).

Fastlæggelse af den retmæssige ejers bopæl

Hvad angår den retmæssige ejers bopæl, foreslår Kommissionen at forbedre procedurerne til sikring af regelmæssig opdatering af oplysninger om den retmæssige ejers faste adresse og prioritere ethvert officielt bevis på skattemæssig bopæl i et givent land, når den retmæssige ejer frivilligt har forsynet den betalende agent med dette bevis.

Dækkede indtægter

Kommissionen foreslår at udvide definitionerne af "renter", der falder ind under direktivet, til ikke blot at omfatte indtægter fra fordringer, men også renter der opkræves ved hjælp af visse investeringsinstrumenter, hvilket står i modsætning til den oprindelige beslutning om at udelukke "innovative" finansprodukter fra direktivets anvendelsesområde. Dette vil omfatte renter og indtægter, der i vid udstrækning svarer hertil og stammer fra værdipapirer, som set ud fra investorens synspunkt kan opfattes som ligestillede med fordringer, som følge af en på forhånd kendt risiko der ikke er større end risikoen for fordringerne (investoren kan ved forfaldstid med sikkerhed indkassere mindst 95 % af den investerede kapital). Kommissionen foreslår ligeledes at inkludere indtægter fra ikke-UCITS.

Den internationale dimension

Det bør afslutningsvis påpeges, at enhver ændring af direktivets anvendelsesområde vil kræve en revision af de aftaler, der er indgået med jurisdiktionerne i de ti afhængige eller associerede territorier, hvor de samme foranstaltninger finder anvendelse. Hvad angår de fem lande, der ikke er medlemmer af EU, og som anvender lignende foranstaltninger, finder Kommissionen det ønskeligt at indføre analoge ændringer i de aftaler, der er undertegnet med de pågældende lande. Det er desuden af afgørende betydning, at EU fortsætter dette arbejde ved at indgå nye aftaler med andre jurisdiktioner med henblik på geografisk at udvide den zone, der er omfattet af ensartede foranstaltninger, til især at inkludere visse asiatiske finanscentre og samtidig begrænse mulighederne for skattesvig.

III. Fejl og mangler i forslaget

Mellemkomst ved enheder eller retlige arrangementer, der er etableret i bestemte jurisdiktioner uden for EU

Selv om bilag 1 kan ændres ved komitologi, er det på nuværende tidspunkt ufuldstændigt. Ordføreren foreslår at udvide både listen over berørte jurisdiktioner såvel som listen over enheder og retlige arrangementer. Til gengæld kan der indføres en procedure, hvorved de berørte jurisdiktioner kan anmode om, at visse bestemte enheder og arrangementer fjernes fra listen, hvis de opfylder visse betingelser. Et sådant system vil desuden virke som et incitament til at fremme god forvaltning på skatte- og finansområdet.

Dækkede indtægter

Tærsklerne på 95 % kapitalgaranti og 5 % biometrisk risiko inden for livsforsikring kan risikere at åbne op for nye muligheder for omgåelse af reglerne. Derfor bør det det hensigtsmæssige i de niveauer, som Kommissionen har foreslået, tages op til fornyet overvejelse.

Overgangsperiode for kildeskat

I Belgien, Luxembourg og Østrig gælder der på nuværende tidspunkt en overgangsperiode, hvor disse lande er fritaget for ordningen for automatisk informationsudveksling og i stedet anvender en alternativ ordning med kildeskat. Kommissionen stiller ingen forslag i denne forbindelse. Ordføreren understreger, at denne alternative ordning ikke er beregnet til at være permanent og derfor bør forblive en overgangsordning, der ophæves på et fastsat tidspunkt.

Revisionsklausul

Kommissionen skal hvert tredje år fremlægge en rapport og eventuelt forslag til ændringer. Ordføreren forslår at opstille visse retningslinier for Kommissionens fremtidige arbejde, især hvad angår udvidelsen af anvendelsesområdet til også at omfatte andre indtægtskilder (især udbytte og kapitalgevinster) og betalinger til juridiske personer.

IV. Konklusion

Omfanget af skattesvig i EU beløber sig ifølge visse vurderinger og alle skatter iberegnet til mere end 200 mia. EUR hvert år. Dette beløb svarer til mere end 2 % af BNP.

Hvis man sammenligner beløbet med det niveau på 1 %, der er indeholdt i den økonomiske genoplivningsplan for EU, som Kommissionen har foreslået for at imødegå følgerne af finanskrisen, forekommer bekæmpelsen af skattesvig at være et økonomisk spørgsmål af større vigtighed.

Der er endvidere tale om et klart socialt anliggende, når man tager i betragtning, at de milliarder af euro, der unddrages EU's medlemsstater, giver sig udslag i færre offentlige investeringer og i udgifter til almennyttige formål, især inden for sundhed, uddannelse og forskning.

Dette direktiv er et af EU's mest effektive våben til bekæmpelse af en så skandaløs forbrydelse som skattesvig. Idet der på den ene side må tages højde for skattebedragernes grænseløse talent for nytænkning, og på den anden side hvor langsomt, EU er i stand til at lovgive på skatteområdet, bør denne revision ikke blot rette de allerede konstaterede mangler, men i videst muligt omfang også forebygge nye muligheder for skatteunddragelse.

Denne tekst berører endvidere spørgsmålet om skattely, dvs. de stater og jurisdiktioner, der har en eftergivende lovgivning, garanti for mørklægning og anonymitet ved transaktioner, yderst begrænsede skattesystemer og minimal opbakning til det internationale retslige og skattemæssige samarbejde. I dag, hvor den nye, verdensomspændende finanskrise har afsløret farerne og det absurde ved et uigennemskueligt og stadigt mindre reguleret system, bør EU udnytte de muligheder, denne tekst giver for at styrke gennemskueligheden og kontrollen og forvaltningen inden for Unionens grænser, såvel som i forbindelse med transaktioner mellem EU og lande og jurisdiktioner uden for EU tilhørende tredjelande.


UDTALELSE fra Retsudvalget (30.3.2009)

til Økonomi- og Valutaudvalget

om forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2003/48/EF om beskatning af indtægter fra opsparing i form af rentebetalinger

(KOM(2008)0727 – C6-0464/2008 – 2008/0215(CNS))

Rådgivende ordfører: Eva-Riitta Siitonen

app

KORT BEGRUNDELSE

Rådets direktiv 2003/48/EF (herefter "direktivet") om beskatning af indtægter fra opsparing i form af rentebetalinger, blev vedtaget i 2003. Medlemsstaterne begyndte at anvende reglerne fra det den 1. juli 2005. Formålet med direktivet er at gøre det muligt for medlemsstaterne i overensstemmelse med deres lovgivning at beskatte renteindtægter fra opsparing også for de retmæssige ejere, der er fysiske personer med skattemæssig bopæl i medlemsstaten, og som modtager de pågældende renteindtægter fra en anden medlemsstat.

I henhold til artikel 18 i direktivet skal Kommissionen hvert tredje år forelægge beretning for Rådet om, hvorledes dette direktiv virker og forelægge Rådet eventuelle forslag til ændringer af direktivet på baggrund af disse beretninger.

I Kommissionens første beretning af 15. september 2008 fremgik det, at direktivet i sin nuværende form kan omgås, hvis man benytter sig af investeringsselskaber som mellemled (fysiske personer eller retlige arrangementer), som ikke er omfattet af den nuværende officielle definition af retmæssige ejer (definitionen henviser kun til fysiske personer) og som indtil videre ikke er forpligtede til at fungere som betalende agenter. Direktivet kan også omgås ved at konstruere investeringsporteføljen på en sådan måde, at indtægter forbliver udelukket fra direktivets definition af rentebetalinger, alt imens der drages fordel af risikobegrænsninger, fleksibilitet og på forhånd fastsatte investeringsafkast svarende til fordringer.

Beskrivelse af målsætninger og foranstaltninger i Kommissionens forslag

Målet med Kommissionens forslag er at udvide direktivets anvendelsesområde, uden dog samtidig at øge den administrative byrde for de økonomiske aktører. Desuden er målet at gennemføre ændringer, der har til formål så vidt muligt at lukke de huller i direktivet, der blev gjort opmærksom på i Kommissionens beretning, samt at forhindre konkurrenceforvridning.

Definitionen af retmæssig ejer

Direktivets anvendelsesområde omfatter i øjeblikket ikke betalinger opnået af visse enheder og retlige arrangementer, som er i de retmæssige ejeres besiddelse, hvorfor de retmæssige ejeres har kunnet omgå direktivets regler ved at anvende enheder eller retlige arrangementer som mellemled. Kommissionen mener ikke, at en udvidelse af definitionen af den retmæssige ejer til at omfatte alle betalinger til retlige enheder og retlige arrangementer ville være en hensigtsmæssig løsning, og som sådan ville den være for tung. Efter Kommissionens mening er det mere effektivt at forpligte de betalende agenter til at anvende de oplysninger, som allerede er tilgængelige for dem, idet de er underlagt forpligtelser vedrørende bekæmpelse af hvidvaskning af penge (direktiv 2005/60/EF) (look-through-tilgangen). Hermed forsøger man at få alle de fysiske personer, som anvender forskellige mellemled til modtagelse af indtægter fra opsparinger, underlagt reel beskatning i bopælslandet.

Ifølge forslaget skal betalende agenter i EU anvende look-through-tilgangen ved betalinger, som foretages til visse enheder og retlige arrangementer uden for EU, hvor retmæssig beskatning af renteindtægterne, som disse enheder har fået udbetalt, ikke sikres. Disse foreninger og jurisdiktioner er opremset i bilag I.

Der er fornuft i at anvende de eksisterende regler til bekæmpelse af hvidvaskning af penge, for at undgå administrative ekstrabyrder. Henvisningerne til ovennævnte direktiv er imidlertid problematiske bl.a. på grund af begrebsmæssige forskelle, hvilket har indflydelse på fortolkningen af direktivet. Systemet til indsamling af oplysninger til bekæmpelse af hvidvaskning af penge egner sig som sådan ikke til formålet med direktivet, at forhindre skattespekulation. Man bør forklare anvendelsen af reglerne mod hvidvaskning af penge nærmere i dette direktiv, for at undgå uklarheder.

Betalende agent og agent ved modtagelse af betalinger

Kommissionen foreslår en præcisering af begrebet betalende agent i direktivets artikel 4, og med ændringen vil de mellemliggende strukturer blive forpligtet til at optræde som "betalende agenter ved modtagelse". Det foreslås at en positivliste, der omfatter enheder og retlige arrangementer, som betragtes som ”betalende agenter ved modtagelse” i hver medlemsstat, indføjes som bilag III. Der er dog stadig uklarhed omkring ansvarsdelingen i tilfælde, hvor flere betalende agenter fungerer som mellemled, inden indtægterne fra opsparinger når frem til de retmæssige ejere.

Definition af rentebetalinger

Kommissionen foreslår, at direktivets artikel 6 ændres, således at definitionen på modtagne "renter" kommer til at omfatte både rentebetalinger og stort set tilsvarende indtægter, der følger af værdipapirer, som set ud fra en investors synspunkt kan betragtes som svarende til fordringer, fordi risikoen er kendt og ikke er højere end den risiko, som er forbundet med fordringer (investoren modtager mindst 95 % af den investerede kapital ved slutningen af værdipapirernes udløb). I forslaget ønsker man at belaste det økonomiske områdes investeringsaktiviteter mindst muligt, da man kan forvente 95 % af den garanterede kapital som grænseværdi for værdipapirers vedkommende og den dermed forbundne byrde står i et rimeligt forhold til den fordel, man opnår ved ændringen.

Kommissionen foreslår desuden, at direktivet udvides til at omfatte udbytte fra livsforsikringsaftaler, som direkte kan sammenlignes med institutter for kollektiv investering, idet deres aktuelle positive resultater, som udbyttet er opstået af, er fuldt forbundet med indtægter fra fordringer eller tilsvarende indtægter, og idet de ikke yder nogen større dækning af biometriske risici (under 5 %). Udvidelsen af definitionen til at omfatte disse livsforsikringsprodukter hænger sammen med sager om skatteunddragelse, som man ifølge Kommissionen kan undgå fremover ved den omtalte ændring. Man burde imidlertid stræbe mod en mere generel lovgivning, da man gerne vil forhindre omgåelse af direktivet ved udvikling af nye investeringsprodukter. Det er en udfordring at finde effektive midler, der samtidig er et skridt i den rigtige retning.

Overgangsperiode for opkrævning af kildeskat

Belgien, Østrig og Luxembourg nyder godt af det nuværende direktivs overgangsperiode, hvor de står uden for det automatiske informationsudvekslingssystem ved anvendelsen af det frivillige kildeskattesystem. Kommissionen stiller ingen forslag i den forbindelse. Kommissionen stiller heller ingen forslag om deling af skatteprovenuet ved anvendelse af kildeskattesystemet.

°

° °

De ændringer af direktivet, Kommissionen foreslår, er nødvendige for at forhindre skatteunddragelse og for at skabe klarhed om det nuværende direktivs anvendelsesområde. De foreslåede ændringer er dog stadig uklare og åbne for fortolkninger.

ÆNDRINGSFORSLAG

Retsudvalget opfordrer Økonomi- og Valutaudvalget, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i sin betænkning:

Ændringsforslag  1

Forslag til direktiv – ændringsretsakt

Betragtning 13 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(13b) I sin gennemgang af, hvorledes dette direktiv fungerer, skal Kommissionen være særlig opmærksom på de former for kapitalindkomst, f. eks. kapitalindkomst afledt af livsforsikringsprodukter, livrenter, swap-aftaler og visse pensionsformer, som endnu ikke falder under dette direktivs anvendelsesområde.

Ændringsforslag  2

Forslag til direktiv – ændringsretsakt

Artikel 1 – nr. 4

Direktiv 2003/48/EF

Artikel 6 – stk. 1 – litra e

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

e) udbytte af en livsforsikringsaftale, hvor kontrakten giver dækning af biometriske risici, som, udtrykt som et gennemsnit for kontraktens varighed, er lavere end 5 % af den forsikrede kapital, og dens nuværende ydelse er fuldt forbundet med den type renter eller indtægter, der henvises til i litra a), aa), b), c) og d); i denne forbindelse anses enhver forskel mellem de beløb, som er betalt i henhold til en livsforsikringsaftale og summen af alle betalinger til livsforsikringen under samme livsforsikringsaftale for at være udbytte fra livsforsikringsaftaler.

e) udbytte af en livsforsikringsaftale, hvor kontrakten giver dækning af biometriske risici, som, udtrykt som et gennemsnit for kontraktens varighed, er lavere end 5 % af den oprindeligt forsikrede kapital, og dens nuværende ydelse er fuldt forbundet med den type renter eller indtægter, der henvises til i litra a), aa), b), c) og d); i denne forbindelse anses enhver forskel mellem de beløb, som er betalt i henhold til en livsforsikringsaftale og summen af alle betalinger til livsforsikringen under samme livsforsikringsaftale for at være udbytte fra livsforsikringsaftaler.

Begrundelse

Det er vigtigt at præcisere definitionen på forsikret kapital.

Ændringsforslag  3

Forslag til direktiv – ændringsretsakt

Artikel 1 – nr. 4

Direktiv 2003/48/EF

Artikel 6 – stk. 9

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

9. De i stk. 1, litra aa), omhandlede indtægter, betragtes kun som en rentebetaling for så vidt værdipapirerne, der danner baggrund for indtægterne, først er udstedt den eller efter den 1. december 2008.

9. De i stk. 1, litra aa), omhandlede indtægter, betragtes kun som en rentebetaling, for så vidt værdipapirerne, der danner baggrund for indtægterne, først er udstedt seks måneder efter datoen for offentliggørelsen af dette direktiv eller senere.

Begrundelse

Det ville være urimeligt at pålægge forsikringsaktørerne nye forpligtelser med hensyn til indsamling af oplysninger allerede inden direktivets ikrafttræden.

Ændringsforslag  4

Forslag til direktiv – ændringsretsakt

Artikel 1 – nr. 4

Direktiv 2003/48/EF

Artikel 6 – stk. 10

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

10. Udbytte fra livsforsikringsaftaler anses kun for at være en rentebetaling i henhold til stk. 1, litra e), for så vidt livsforsikringsaftalen, der giver anledning til et sådant udbytte, først er indgået den eller efter den 1. december 2008.

10. Udbytte fra livsforsikringsaftaler anses kun for at være en rentebetaling i henhold til stk. 1, litra e), for så vidt livsforsikringsaftalen, der giver anledning til et sådant udbytte, først er indgået seks måneder efter datoen for offentliggørelsen af dette direktiv eller senere.

Begrundelse

Det ville være urimeligt at pålægge forsikringsaktørerne nye forpligtelser med hensyn til indsamling af oplysninger allerede inden direktivets ikrafttræden.

Ændringsforslag  5

Forslag til direktiv – ændringsretsakt

Artikel 1 – nr. 10

Direktiv 2003/48/EF

Artikel 18 – første punktum

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(10) Artikel 18, første punktum, affattes således:

(10) Artikel 18 affattes således:

"Kommissionen forelægger hvert tredje år beretning for Rådet om, hvorledes dette direktiv virker, på baggrund af de i bilag V omhandlede statistikker, som skal indgives af hver medlemsstat til Kommissionen."

"Kommissionen forelægger hvert tredje år beretning for Rådet og Europa-Parlamentet om, hvorledes dette direktiv virker, på baggrund af de i bilag V omhandlede statistikker, som skal indgives af hver medlemsstat til Kommissionen. Senest den 31. december 2010 forelægger Kommissionen en sammenlignende undersøgelse af systemerne for informationsudveksling og kildeskat med en analyse af de strukturelle fordele og ulemper, hvad angår den effektive beskatning af indtægter fra opsparing. Kommissionen foreslår på baggrund af denne undersøgelse og disse beretninger i påkommende tilfælde Rådet de ændringer af direktivet, som måtte være nødvendige for bedre at sikre en reel beskatning af indtægter fra opsparing og fjerne uønskede konkurrencefordrejninger."

Begrundelse

I henhold til artikel 18 aflægger Kommissionen hvert tredje år beretning om, hvordan direktivet fungerer i praksis. I den forbindelse ville det være særdeles hensigtsmæssigt at foretage en sammenlignende undersøgelse af fordele og ulemper ved de to systemer for effektiv beskatning af indtægter fra opsparing, inden det overvejes eventuelt at afskaffe systemet.

PROCEDURE

Titel

Beskatning af indtægter fra opsparing i form af rentebetalinger

Referencer

KOM(2008)0727 – C6-0464/2008 – 2008/0215(CNS)

Korresponderende udvalg

ECON

Udtalelse fra

       Dato for meddelelse på plenarmødet

JURI

4.12.2008

 

 

 

Rådgivende ordfører

       Dato for valg

Eva-Riitta Siitonen

19.1.2009

 

 

Behandling i udvalg

11.2.2009

 

 

 

Dato for vedtagelse

30.3.2009

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

12

0

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Bert Doorn, Giuseppe Gargani, Neena Gill, Klaus-Heiner Lehne, Manuel Medina Ortega, Aloyzas Sakalas, Eva-Riitta Siitonen, Francesco Enrico Speroni, Diana Wallis, Jaroslav Zvěřina, Tadeusz Zwiefka

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Jean-Paul Gauzès

PROCEDURE

Titel

Beskatning af indtægter fra opsparing i form af rentebetalinger

Referencer

KOM(2008)0727 – C6-0464/2008 – 2008/0215(CNS)

Dato for høring af EP

2.12.2008

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

ECON

4.12.2008

Rådgivende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

JURI

4.12.2008

LIBE

4.12.2008

 

 

Ingen udtalelse

       Dato for afgørelse

LIBE

21.1.2009

 

 

 

Ordfører

       Dato for valg

Benoît Hamon

22.4.2008

 

 

Behandling i udvalg

20.1.2009

23.3.2009

 

 

Dato for vedtagelse

31.3.2009

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

28

2

1

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Paolo Bartolozzi, Zsolt László Becsey, Pervenche Berès, Sebastian Valentin Bodu, Sharon Bowles, Udo Bullmann, David Casa, Manuel António dos Santos, Jonathan Evans, Elisa Ferreira, Ingo Friedrich, José Manuel García-Margallo y Marfil, Jean-Paul Gauzès, Donata Gottardi, Benoît Hamon, Karsten Friedrich Hoppenstedt, Sophia in ‘t Veld, Wolf Klinz, Kurt Joachim Lauk, Astrid Lulling, Gay Mitchell, Sirpa Pietikäinen, John Purvis, Dariusz Rosati, Salvador Domingo Sanz Palacio, Olle Schmidt, Margarita Starkevičiūtė, Ieke van den Burg

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Harald Ettl, Gianni Pittella, Eva-Riitta Siitonen

Dato for indgivelse

3.4.2009

Seneste opdatering: 8. april 2009Juridisk meddelelse