Procedūra : 2008/0219(CNS)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A6-0248/2009

Iesniegtie teksti :

A6-0248/2009

Debates :

Balsojumi :

PV 22/04/2009 - 6.4

Pieņemtie teksti :


ZIŅOJUMS     *
PDF 142kWORD 69k
2009. gada 6. aprīļa
PE 423.758v01-00 A6-0248/2009

par priekšlikumu Padomes direktīvai par dzīvnieku veselības prasībām attiecībā uz zirgu dzimtas dzīvnieku pārvadāšanu un importu no trešām valstīm (kodificēta versija)

(COM(2008)0715 – C6-0479/2008 – 2008/0219(CNS))

Juridiskā komiteja

Referente: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg,

PR_CNS_Codification

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS
 PIELIKUMS: EIROPAS PARLAMENTA, PADOMES UN KOMISIJAS JURIDISKO DIENESTU KONSULTATĪVĀS DARBA GRUPAS ATZINUMS
 PROCEDŪRA

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Padomes direktīvai par dzīvnieku veselības prasībām attiecībā uz zirgu dzimtas dzīvnieku pārvadāšanu un importu no trešām valstīm (kodificēta versija)

(COM(2008)0715 – C6-0479/2008 – 2008/0219(CNS))

(Apspriežu procedūra)

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Padomei (COM(2008)0715),

–   ņemot vērā EK līguma 37. pantu, saskaņā ar kuru Padome ar to ir apspriedusies(C6 – 0479/2008),

–   ņemot vērā 1994. gada 20. decembra Iestāžu nolīgumu „Paātrināta darba metode tiesību aktu oficiālai kodifikācijai”(1),

–   ņemot vērā Reglamenta 80. un 51. pantu,

–   ņemot vērā Juridiskās komitejas ziņojumu (A6-0248/2009),

A. tā kā no Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas juridisko dienestu konsultatīvās darba grupas atzinuma izriet, ka šis priekšlikums aprobežojas tikai ar pašreizējo tiesību aktu kodifikāciju, nemainot to būtību,

1.  apstiprina Komisijas priekšlikumu, kurš pielāgots Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas juridisko dienestu konsultatīvās darba grupas ieteikumiem;

2.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt tā nostāju Padomei un Komisijai.

(1)

OV C 102, 4.4.1996., 2. lpp.


PIELIKUMS: EIROPAS PARLAMENTA, PADOMES UN KOMISIJAS JURIDISKO DIENESTU KONSULTATĪVĀS DARBA GRUPAS ATZINUMS

 

 

 

JURIDISKO DIENESTU

KONSULTATĪVĀ DARBA GRUPA

Briselē, 2009. gada 23. februārī

ATZINUMS

                                                              EIROPAS PARLAMENTAM

                                                              PADOMEI

                                                              KOMISIJAI

Priekšlikums Padomes direktīvai par dzīvnieku veselības prasībām attiecībā uz zirgu dzimtas dzīvnieku pārvadāšanu un importu no trešām valstīm

COM(2008)715, 21.11.2008 – 2008/0219(CNS)

Ņemot vērā Iestāžu 1994. gada 20. decembra nolīgumu par paātrinātu darba metodi tiesību aktu oficiālai kodifikācijai, jo īpaši tā 4. punktu, konsultatīvā darba grupa, ko veido Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas attiecīgo juridisko dienestu pārstāvji, sanāca 2008. gada 3. decembrī, lai cita starpā izskatītu iepriekšminēto Komisijas priekšlikumu.

Šajā sanāksmē(1), izskatot priekšlikumu Padomes direktīvai, ar ko kodificē 1990. gada 26. jūnija Padomes Direktīvu 90/426/EEK par dzīvnieku veselības prasībām attiecībā uz zirgu dzimtas dzīvnieku pārvadāšanu un importu no trešām valstīm, konsultatīvā darba grupa, savstarpēji vienojoties, lēma šādi:

1) 3. apsvērumā formulējums „zirgu dzimtas dzīvnieku pārvadāšanu starp dalībvalstīm” būtu jāpiemēro šādā redakcijā: „zirgu dzimtas dzīvnieku pārvadāšanu dalībvalstīs un starp dalībvalstīm.

2) Attiecībā uz 3. panta pirmo daļu, proti, formulējumu „pārvadāt to teritorijā reģistrētus zirgu dzimtas dzīvniekus”, tika atzīts, ka pastāv nopietna pretruna starp Direktīvas 90/426/EEK versiju angļu un vācu valodā. Konsultatīvā darba grupa uzskata, ka šāda pretruna acīmredzot ir jālabo.

3) Vēl kāda būtiska pretruna starp tiesību akta versiju angļu valodā un citās valodās tika atzīta attiecībā uz 4. panta 5. punkta a) apakšpunkta iv) punktu. Arī šajā gadījumā konsultatīvā darba grupa izteica viedokli, ka šī pretruna acīmredzot ir jālabo.

4) Direktīvas 4. panta 6. punktā ievadfrāzi vajadzētu aizstāt ar šādu tekstu: „Ja dalībvalsts veido vai ir izveidojusi brīvprātīgas vai obligātas kontroles programmu attiecībā uz slimībām, pret ko ir uzņēmīgi zirgu dzimtas dzīvnieki, tā var iesniegt programmu Komisijai sešu mēnešu laikā pēc 1990. gada 4. jūlija Beļģijai, Dānijai, Vācijai, Īrijai, Grieķijai, Spānijai, Francijai, Itālijai, Luksemburgai, Nīderlandei, Portugālei un Apvienotajai Karalistei, no 1995. gada 1. janvāra Austrijai, Somijai un Zviedrijai, pēc 2004. gada 1. maija Čehijai, Igaunijai, Kiprai, Latvijai, Lietuvai, Ungārijai, Maltai, Polijai, Slovēnijai un Slovākijai, un pēc 2007. gada 1. janvāra Bulgārijai un Rumānijai, konkrēti norādot uz:”.

5) 13. panta 2. punkta a) apakšpunktā veiktā atsauce uz „5. panta 2. un 3. punktu” būtu jāpielāgo tā, lai tā būtu atsauce uz „5. panta 2. un 5. punktu”.

6) 15. panta a) apakšpunktā jāsvītro vārdi „un importa veidam”.

7) 16. panta 1. punkta f) apakšpunktā no jauna vajadzētu iekļaut vārdkopu „Dalībvalstis dara zināmu Komisijai, ka tās izmanto šo iespēju”, kas parādās pašlaik piemērojamajā atbilstošā punkta tekstā Direktīvā 90/426/EEK.

8) 19. panta a) apakšpunktā jāsvītro vārdi „vai importa veidiem”.

9) V pielikuma B daļā atbilstoši norādei „2006/104/EK” jāmin šīs direktīvas transponēšanas termiņš valsts tiesību aktos. Saskaņā ar Direktīvas 2006/104/EK 2. panta 1. punkta pirmo daļu „Dalībvalstīs stājas spēkā normatīvie un administratīvie akti, kas nepieciešami, lai izpildītu šīs direktīvas prasības, vēlākais līdz dienai, kad Bulgārija un Rumānija pievienojas Eiropas Savienībai”.

Tātad konsultatīvā darba grupa, izskatījusi priekšlikumu, vienprātīgi secināja, ka šis priekšlikums ir tieša esošo tiesību aktu kodifikācija, kas nekādā veidā nemaina to būtību.

C. Pennera                                      J.-C. Piris                                        C.-F. Durand

juriskonsults                                      juriskonsults                                      ģenerāldirektors

(1)

Konsultatīvās darba grupas rīcībā bija priekšlikuma versijas 22 valodās, un tā strādāja, pamatojoties uz versiju angļu valodā, kas bija apspriežamā teksta oriģinālvaloda.


PROCEDŪRA

Virsraksts

Dzīvnieku veselības prasības attiecībā uz zirgu dzimtas dzīvnieku pārvadāšanu un importu no trešām valstīm (kodificēta versija)

Atsauces

COM(2008)0715 – C6-0479/2008 – 2008/0219(CNS)

Datums, kad notika apspriešanās ar EP

8.12.2008

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

JURI

15.12.2008

Referente

       Iecelšanas datums

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

3.11.2008

 

 

Pieņemšanas datums

31.3.2009

 

 

 

Pēdējā atjaunošana - 2009. gada 15. aprīļaJuridisks paziņojums