Postup : 2008/0216(CNS)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A6-0253/2009

Předložené texty :

A6-0253/2009

Rozpravy :

PV 21/04/2009 - 22
CRE 21/04/2009 - 22

Hlasování :

PV 22/04/2009 - 6.39
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :


ZPRÁVA     *
PDF 445kWORD 613k
6. dubna 2009
PE 420.021v02-00 A6-0253/2009

o návrhu nařízení Rady o zavedení kontrolního režimu Společenství k zajištění dodržování pravidel společné rybářské politiky

(KOM(2008)0721 – C6-0510/2008 – 2008/0216(CNS))

Výbor pro rybolov

Zpravodaj: Raül Romeva i Rueda

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ
 MENŠINOVÉ STANOVISKO
 STANOVISKO Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
 POSTUP

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Rady o zavedení kontrolního režimu Společenství k zajištění dodržování pravidel společné rybářské politiky

(KOM(2008)0721 – C6-0510/2008 – 2008/0216(CNS))

(Postup konzultace)

Evropský parlament,

–   s ohledem na návrh Komise předložený Radě (KOM(2008)0721),

–   s ohledem na článek 37 Smlouvy o ES, podle kterého Rada konzultovala s Parlamentem (C6-0510/2008),

–   s ohledem na článek 51 jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Výboru pro rybolov a stanovisko Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (A6-0253/2009),

1.  schvaluje pozměněný návrh Komise;

2.  vyzývá Komisi, aby návrh v souladu s čl. 250 odst. 2 Smlouvy o ES změnila odpovídajícím způsobem;

3.  vyzývá Radu, aby informovala Parlament, bude-li mít v úmyslu odchýlit se od znění schváleného Parlamentem;

4.  vyzývá Radu, aby znovu konzultovala s Parlamentem, bude-li mít v úmyslu podstatně změnit návrh Komise;

5.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.

Pozměňovací návrh   1

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(4) V současné době se kontrolní opatření vyskytují ve velkém počtu překrývajících se a složitých právních textů. Některé části kontrolního režimu jsou prováděny členskými státy nedostatečně, což vede k nedostatečným a opatřením v reakci na porušování pravidel společné rybářské politiky, a tím k podkopávání tvorby rovnocenných podmínek pro rybáře v celém Společenství. Proto by stávající režim a všechny jeho povinnosti měly být konsolidovány, racionalizovány a zjednodušeny, a to zejména snížením dvojí regulace a správní zátěže.

(4) V současné době se kontrolní opatření vyskytují ve velkém počtu překrývajících se a složitých právních textů. Některé části kontrolního režimu jsou prováděny členskými státy nedostatečně a Komise nepředložila návrhy všech nezbytných prováděcích nařízení, které vyžaduje nařízení (EHS) č. 2847/1993. Výsledkem je skutečnost, že opatření reagující na porušování pravidel společné rybářské politiky jsou nedostatečná a vzájemně odlišná, což podkopává vytváření rovnocenných podmínek pro rybáře v celém Společenství. Proto by stávající režim a všechny jeho povinnosti měly být konsolidovány, racionalizovány a zjednodušeny, a to zejména snížením dvojí regulace a správní zátěže.

Pozměňovací návrh   2

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 14 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(14a) Společná rybářská politika se vztahuje na zachování, řízení a využívání živých vodních zdrojů takovým způsobem, aby všechny druhy činností, které těchto zdrojů využívají, měly rovnocenné postavení bez ohledu na to, zda jsou komerční nebo nekomerční povahy. Bylo by diskriminační uvalit na komerční rybolov přísné kontroly a limity a nekomerční rybolov z nich zcela vyjmout.

Pozměňovací návrh   3

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(19) Činnosti a metody kontroly musí být systematicky a komplexně založeny na řízení rizik s použitím postupů křížové kontroly.

(19) Činnosti a metody kontroly musí být systematicky a komplexně založeny na řízení rizik s použitím postupů křížové kontroly členskými státy. Je rovněž nutné, aby si členské státy vyměňovaly příslušné informace.

Pozměňovací návrh   4

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 24

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(24) Mezi systémy dohledu, sledování, identifikace a vysledování musí být vytvořena integrovaná námořní kontrolní síť provozovaná za účelem námořní bezpečnosti, ochrany mořského prostředí, kontroly rybolovu, kontroly hranic, obecného prosazování právních předpisů a usnadnění obchodní činnosti. Síť bude mít možnost poskytovat nepřetržitě informace o činnostech v námořní oblasti, a tak podporovat včasné rozhodování. To naopak umožní veřejným orgánům zapojeným do dohledových činností, aby poskytovaly účinnější a nákladově efektivní služby. Za tím účelem musí být údaje pořízené automatickými identifikačními systémy, systémy sledování plavidel, jak je uvedeno v nařízení Komise (EC) č. 2244/2003 ze dne 18. prosince 2003, kterým se stanoví pravidla pro systémy satelitního sledování plavidel a systémy detekce plavidel v rámci tohoto nařízení předávány a využívány jinými veřejnými orgány zapojenými do uvedených dohledových činností.

(24) Mezi systémy dohledu, sledování, identifikace a vysledování musí být vytvořena integrovaná námořní kontrolní síť provozovaná za účelem námořní bezpečnosti, ochrany mořského prostředí, kontroly rybolovu, kontroly hranic, obecného prosazování právních předpisůusnadnění obchodní činnosti, jež bude přizpůsobena odlišným podmínkám jednotlivých členských států. Síť bude mít možnost poskytovat nepřetržitě informace o činnostech v námořní oblasti, a tak podporovat včasné rozhodování. To naopak umožní veřejným orgánům zapojeným do dohledových činností, aby poskytovaly účinnější a nákladově efektivní služby. Za tím účelem musí být údaje pořízené automatickými identifikačními systémy, systémy sledování plavidel, jak je uvedeno v nařízení Komise (EC) č. 2244/2003 ze dne 18. prosince 2003, kterým se stanoví pravidla pro systémy satelitního sledování plavidel a systémy detekce plavidel v rámci tohoto nařízení předávány a využívány jinými veřejnými orgány zapojenými do uvedených dohledových činností.

Odůvodnění

Změna má za cíl zajistit přizpůsobení prostředků pro dohled.

Pozměňovací návrh   5

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 29

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(29) Komisi by měla být svěřena pravomoc uzavřít rybolov, když je vyčerpána kvóta členského státu nebo TAC. Komise by také měla být zmocněna snížit kvótu a odmítnout převod nebo výměnu kvót v zájmu dosažení cílů společné rybářské politiky členskými státy.

(29) Komisi by měla být svěřena pravomoc uzavřít rybolov, když je vyčerpána kvóta členského státu nebo TAC.

Odůvodnění

Vůči každému členskému státu, který umožňuje, aby loďstvo opakovaně překračovalo svou kvótu, nebo který nepřijme opatření nezbytná k zajištění dodržování pravidel společné rybářské politiky, je nutno uplatnit sankce. Takovýchto cílů by však nemělo být dosahováno prostřednictvím snižování kvóty nebo odmítnutí převodu či výměny kvót, což nepoškodí členský stát, který porušil pravidla, nýbrž jednotlivá loďstva, která nenesou žádnou odpovědnost za uvedené porušení pravidel, nebo dokonce jiné členské státy, které s tímto porušením nemají nic společného. V případě výměny kvót by k tomu došlo. Na druhou stranu by Komise mohla pomocí těchto opatření jednostranně narušit relativní stabilitu členských států.

Pozměňovací návrh   6

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 34

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(34) V souladu s rozhodnutím Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi by měla být přijata opatření nezbytná pro uplatňování tohoto nařízení. Všechna opatření přijatá Komisí k provedení tohoto nařízení budou v souladu se zásadou proporcionality.

(34) V souladu s rozhodnutím Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi ve znění rozhodnutí Rady 2006/512/ES ze dne 17. července 2006 by měla být přijata opatření nezbytná pro uplatňování tohoto nařízení. Všechna opatření přijatá Komisí k provedení tohoto nařízení budou v souladu se zásadou proporcionality.

Pozměňovací návrh   7

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 39

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(39) V souladu se zásadou proporcionality je pro dosažení základního cíle, kterým je zajištění účinného provádění společné rybářské politiky, nezbytné a vhodné stanovit komplexní a jednotný systém kontrol. V souladu čl. 5 odst. 3 Smlouvy nepřekračuje toto nařízení meze toho, co je k dosažení tohoto cíle nezbytné.

(39) V souladu se zásadou proporcionality je pro dosažení základního cíle, kterým je zajištění účinného provádění společné rybářské politiky, nezbytné a vhodné stanovit komplexní a jednotný systém kontrol a zároveň přihlížet ke skutečnosti, že malý a drobný rybolov se jasně liší od průmyslového rybolovu, rybolovu vykonávaného pro vlastní obživu a rekreačního rybolovu. V souladu čl. 5 odst. 3 Smlouvy nepřekračuje toto nařízení meze toho, co je k dosažení tohoto cíle nezbytné.

Pozměňovací návrh   8

Návrh nařízení

Článek 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Toto nařízení zavádí režim Společenství sloužící pro kontrolu, sledování, dohled, inspekci a prosazování pravidel společné rybářské politiky (dále „kontrolní režim Společenství“).

Toto nařízení zavádí kontrolní režim Společenství s cílem zajistit dodržování pravidel společné rybářské politiky.

Odůvodnění

Cílem tohoto nařízení je kontrola prosazování pravidel společné rybářské politiky, aniž jsou dotčeny přidružené povinnosti členských států.

Pozměňovací návrh   9

Návrh nařízení

Čl. 4 – bod 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1) „rybolovnou činností“ vyhledávání ryb, nahazování, nastavování, vlečení lovného zařízení, vytahování úlovku na palubu, překládka, uchovávání na palubě, zpracovávání na palubě, přemísťování a umísťování ryb a produktů rybolovu do klecí;

1) „rybolovnou činností“ vyhledávání ryb, nahazování, nastavování, vlečení lovného zařízení, vytahování úlovku na palubu, překládka, uchovávání na palubě, vykládka, zpracovávání na palubě, přemísťování, výkrm a umísťování ryb a produktů rybolovu do klecí;

Pozměňovací návrh   10

Návrh nařízení

Čl. 4 – bod 6 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

6a) „závažným porušením“ činnosti uvedené v čl. 42 odst. 1 nařízení Rady (ES) č. 1005/2008;

Odůvodnění

V zájmu zabránění nedorozumění je třeba pojem „závažné porušení“ definovat podle nařízení týkajícího se nezákonného, nehlášeného a neregulovaného rybolovu.

Pozměňovací návrh   11

Návrh nařízení

Čl. 4 – bod 7 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

7a) „rekreačním rybolovem“ nekomerční rybolovné činnosti využívající živých vodních zdrojů k rekreaci nebo sportu, např. rekreační rybaření, sportovní rybaření, sportovní turnaje a jiné formy rekreačního rybaření;

Pozměňovací návrh   12

Návrh nařízení

Čl. 4 – bod 8

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

8) „oprávněním k rybolovu“ oprávnění k rybolovu vydané rybářskému plavidlu Společenství vedle jeho licence k rybolovu, které jej opravňuje vykonávat rybolovné činnosti ve vodách Společenství obecně a/nebo zvláštní rybolovné činnosti během určitého období v dané oblasti nebo pro dané loviště za zvláštních podmínek;

8) „oprávněním k rybolovu“ oprávnění k rybolovu vydané rybářskému plavidlu Společenství vedle jeho licence k rybolovu, které jej opravňuje vykonávat rybolovné činnosti a/nebo zvláštní rybolovné činnosti během určitého období v dané oblasti nebo pro dané loviště za zvláštních podmínek;

Pozměňovací návrh   13

Návrh nařízení

Čl. 4 – bod 17

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

17) „zpracováním“ proces přípravy produktu. Zahrnuje čištění, porcování, chlazení ledem, balení, konzervaci, mražení, uzení, solení, vaření, nakládání, sušení nebo jakýkoli jiný způsob přípravy ryb k uvedení na trh;

17) „zpracováním“ proces přípravy produktu. Zahrnuje porcování, balení, konzervaci, mražení, uzení, solení, vaření, nakládání, sušení nebo jakýkoli jiný způsob přípravy ryb k uvedení na trh;

Odůvodnění

Zařadit čištění a chlazení ledem mezi části procesu zpracování je nepřiměřené a může mít dopad například při definování ekoznaček u zpracovaných produktů. Chlazení ledem je postup, kdy je určitý produkt konzervován na palubě, aby pak mohl být prodáván jako čerstvý, nikoliv jako mražený. Pokud jde o bezprostřední čištění ryb, tento postup je prakticky nevyhnutelný, chceme-li zabránit množení parazitů, kvůli nimž se ryby mohou stát neprodejnými.

Pozměňovací návrh   14

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Členské státy kontrolují činnosti prováděné fyzickými či právnickými osobami v rámci společné rybářské politiky na jejich území a ve vodách podléhajících jejich svrchovanosti nebo jurisdikci, zejména rybolov, překládku, přemísťování ryb do klecí nebo zařízení určených pro akvakulturu včetně výkrmových zařízení, vykládku, dovoz, přepravu, uvádění na trh a skladování produktů rybolovu.

1. Členské státy kontrolují činnosti prováděné fyzickými či právnickými osobami v rámci společné rybářské politiky na jejich území a ve vodách podléhajících jejich svrchovanosti nebo jurisdikci, zejména rybolov, akvakulturní činnosti, překládku, přemísťování ryb do klecí nebo zařízení určených pro akvakulturu včetně výkrmových zařízení, vykládku, dovoz, přepravu, uvádění na trh a skladování produktů rybolovu.

Odůvodnění

Akvakulturní činnosti spadají do působnosti navrhovaného nařízení.

Pozměňovací návrh   15

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4. Každý členský stát zajistí, že kontrola, inspekce, sledování, dohled a prosazování probíhá bez diskriminace, pokud jde o odvětví, plavidla nebo osoby vybrané pro inspekci, a na základě řízení rizik.

4. Každý členský stát zajistí, že kontrola, inspekce, sledování, dohled a prosazování probíhá bez diskriminace, pokud jde o odvětví, plavidla nebo osoby, a na základě řízení rizik.

Odůvodnění

Provádění inspekcí spadá do pravomoci členských států, musí však podléhat kontrole a dohledu ze strany Komise.

Pozměňovací návrh   16

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Členský stát vlajky dočasně pozastaví licenci k rybolovu plavidlu, které je dočasně odstaveno z rozhodnutí daného členského státu a které má své oprávnění k rybolovu pozastaveno v souladu s čl. 45 odst. 1 písm. d) nařízení (ES) č. 1005/2008.

3. Členský stát vlajky dočasně pozastaví licenci k rybolovu plavidlu, které je dočasně odstaveno z rozhodnutí daného členského státu a které má své oprávnění k rybolovu pozastaveno v souladu s čl. 45 odst. 4 nařízení (ES) č. 1005/2008.

Odůvodnění

Chyba při přepisu návrhu Komise.

Pozměňovací návrh   17

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4. Členský stát vlajky trvale odejme licenci k rybolovu plavidlu, které podléhá opatření na úpravu kapacity uvedenému v čl. 11 odst. 3 nařízení (ES) č. 2371/2002 nebo kterému bylo jeho oprávnění k rybolovu odebráno v souladu s čl. 45 odst. 1 písm. d) nařízení (ES) č. 1005/2008.

4. Členský stát vlajky trvale odejme licenci k rybolovu plavidlu, které podléhá opatření na úpravu kapacity uvedenému v čl. 11 odst. 3 nařízení (ES) č. 2371/2002 nebo kterému bylo jeho oprávnění k rybolovu odebráno v souladu s čl. 45 odst. 4 nařízení (ES) č. 1005/2008.

Odůvodnění

Chyba při přepisu návrhu Komise.

Pozměňovací návrh   18

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 1 – písm. f

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

f) rybolovné činnosti s využitím spodního lovného zařízení oblastech, které nespadají do odpovědnosti regionální organizace pro řízení rybolovu;

f) rybolovné činnosti s využitím spodního lovného zařízení mezinárodních vodách, které nespadají do odpovědnosti regionální organizace pro řízení rybolovu; je vytvořen seznam zařízení zmíněných v tomto ustanovení;

Odůvodnění

Je třeba vytvořit jejich podrobný seznam, neboť mohou mít rozsáhlé dopady na mořský ekosystém.

Pozměňovací návrh   19

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Rybářské plavidlo o celkové délce vyšší než 10 metrů má na palubě instalováno plně funkční zařízení, které umožňuje automatickou lokalizaci a identifikaci daného plavidla systémem sledování plavidel pomocí přenosu údajů o poloze prováděném v pravidelných intervalech. Toto zařízení rovněž umožňuje středisku sledování lovišť členského státu vlajky namátkově kontrolovat rybářské plavidlo. V případě plavidel, jejichž celková délka je vyšší než 10 metrů a dosahuje až 15 metrů, se tento odstavec použije od 1. ledna 2012.

2. Rybářské plavidlo o celkové délce vyšší než 10 metrů má na palubě instalováno plně funkční zařízení, které umožňuje automatickou lokalizaci a identifikaci daného plavidla systémem sledování plavidel pomocí přenosu údajů o poloze prováděném v pravidelných intervalech. Toto zařízení rovněž umožňuje středisku sledování lovišť členského státu vlajky namátkově kontrolovat rybářské plavidlo. V případě plavidel, jejichž celková délka je vyšší než 10 metrů a dosahuje až 15 metrů, se tento odstavec použije od 1. července 2013.

Pozměňovací návrh   20

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a. Finanční pomoc na instalaci zařízení systému sledování plavidel je způsobilá pro financování podle nařízení (ES) č. 861/2006. Spolufinancování z rozpočtu Společenství dosahuje 80 %.

Pozměňovací návrh   21

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 6 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a) provozují svou činnost výhradně v územních mořích členského státu vlajky nebo

a) provozují svou činnost výhradně v územních mořích členského státu vlajky a

Odůvodnění

Odchylka by měla být omezena na plavidla, která neloví v územních mořích déle než 24 hodin.

Pozměňovací návrh   22

Návrh nařízení

Čl. 11 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Komise může požadovat, aby členský stát používal systém detekce plavidel pro dané loviště a v danou dobu.

2. Poté, co předloží podpůrné odůvodnění v podobě důkazů o nedodržení kontrolních opatření nebo vědeckých zpráv, může Komise požadovat, aby členský stát používal systém detekce plavidel pro dané loviště a v danou dobu.

Odůvodnění

Přílišná diskreční pravomoc Komise. Každé jednostranné rozhodnutí, které Komise přijme, musí být řádně odůvodněno.

Pozměňovací návrh   23

Návrh nařízení

Čl. 14 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Povolená tolerance pro odhadovaná množství kilogramů ryb uchovávaných na palubě, zaznamenávaná do lodního deníku činí 5 %.

3. Povolená tolerance pro odhadovaná množství kilogramů ryb uchovávaných na palubě, zaznamenávaná do lodního deníku činí 10 %.

Odůvodnění

Povolená tolerance 5 % je málo, protože se musí při udávání váhy úlovku počítat také s 2 %, která připadají na živou váhu. Kdyby byla povolená tolerance 5 %, znamenalo by to, že by na povolenou toleranci zbývala 3 %. Například u úlovku vážícího 40 kg by bylo už překročení váhy o více než 1,2 kg nepřípustné. Jak rybáři, tak i většina vnitrostátních správních orgánů prakticky jednomyslně nesouhlasí s prudkým poklesem povolené tolerance z 20 % na 5 %. Přestože se může zdát, že tolerance ve výši 20 % je příliš vysoká, je na místě poukázat na to, že pro druhy spadající do plánu obnovy byla stanovena mez ve výši 8 %. Pokud ji pro všechny druhy snížíme na 5 %, není to přiměřené.

Pozměňovací návrh   24

Návrh nařízení

Čl. 15 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a. Finanční pomoc na instalaci elektronického deníku je způsobilá pro financování podle nařízení (ES) č. 861/2006. Spolufinancování z rozpočtu Společenství dosahuje 80 %.

Pozměňovací návrh   25

Návrh nařízení

Čl. 15 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Odstavec 1 se použije pro rybářská plavidla Společenství o celkové délce vyšší než 15 metrů a dosahující až 24 metrů od 1. července 2011 a pro rybářská plavidla Společenství o celkové délce vyšší než 10 metrů a dosahující až 15 metrů od 1. ledna 2012. Plavidla Společenství o celkové délce do 15 metrů mohou být zproštěna povinnosti uvedené v odstavci 1, pokud:

2. Odstavec 1 se použije pro rybářská plavidla Společenství o celkové délce vyšší než 15 metrů a dosahující až 24 metrů od 1. července 2011 a pro rybářská plavidla Společenství o celkové délce vyšší než 10 metrů a dosahující až 15 metrů od 1. července 2013. Plavidla Společenství o celkové délce do 15 metrů mohou být zproštěna povinnosti uvedené v odstavci 1, pokud:

a) provozují svou činnost výhradně v územních mořích členského státu vlajky nebo

a) provozují svou činnost výhradně v územních mořích členského státu vlajky a

b) nikdy na moři nestráví více než 24 hodin, počítáno od doby vyplutí do návratu do přístavu.

b) nikdy na moři nestráví více než 24 hodin, počítáno od doby vyplutí do návratu do přístavu.

Pozměňovací návrh   26

Návrh nařízení

Čl. 17 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Aniž jsou dotčena zvláštní ustanovení obsažená ve víceletých plánech, velitelé rybářských plavidel Společenství nebo jejich zástupci oznámí příslušným orgánům členského státu, jehož přístav nebo výkladiště chtějí použít, alespoň 4 hodiny před odhadovanou dobou vplutí do přístavu, ledaže příslušné orgány povolily dřívější vplutí, následující informace:

1. Aniž jsou dotčena zvláštní ustanovení obsažená ve víceletých plánech, velitelé rybářských plavidel Společenství, která mají na palubě druhy podléhající omezením úlovku nebo intenzity, nebo jejich zástupci oznámí příslušným orgánům členského státu, jehož přístav nebo výkladiště chtějí použít, alespoň 4 hodiny před odhadovanou dobou vplutí do přístavu, ledaže příslušné orgány povolily dřívější vplutí, následující informace:

Pozměňovací návrh   27

Návrh nařízení

Čl. 17 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d) kalendářní data rybářské expedice a oblasti, ve kterých byly úlovky získány;

d) kalendářní data rybářské expedice a oblasti, ve kterých byly úlovky získány; oblast je popsána se stejnou mírou podrobnosti jako podle čl. 14 odst. 1;

Odůvodnění

V současné době má návrh několik různých forem znění úpravy popisu zeměpisného původu ryb v různých dokumentech. Tento a ostatní pozměňovací návrhy usilují o jeho standardizaci pro snadnější použití.

Pozměňovací návrh   28

Návrh nařízení

Čl. 17 – odst. 1 – písm. f

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

f) množství od každého druhu uchovávaná na palubě, včetně nulových množství ryb vrácených zpátky do moře;

f) množství od každého druhu uchovávaná na palubě;

Odůvodnění

Tento odstavec je nesrozumitelný. Za prvé, nelze „uchovávat na palubě“ nulové množství něčeho. Za druhé, má-li být oznamováno něco, co nebylo uloveno, co má rybář dělat? Mít s sebou seznam všech druhů, které nežijí např. v Atlantském oceánu, a učinit poznámku „nula kilogramů“ u každého, který nebyl uloven? Toto znění je příliš nejasné a nelze je přijmout, dokud nebude dostatečně vysvětleno. Je přehnané zaznamenávat ryby, které nebyly uloveny.

Pozměňovací návrh   29

Návrh nařízení

Čl. 17 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4. Postupem podle článku 111 může Komise určité kategorie rybářských plavidel na omezenou dobu, která může být prodloužena, zprostit povinnosti stanovené v odstavci 1, nebo stanovit jinou lhůtu pro podání oznámení, kdy mimo jiné zohledňuje typ produktů rybolovu, vzdálenost mezi lovišti, výkladišti a přístavy, kde jsou předmětná plavidla zaregistrována.

4. Rada může na návrh Komise stanovit pro určité kategorie rybářských plavidel jinou lhůtu pro splnění oznamovací povinnosti stanovené v odstavci 1, kdy mimo jiné zohledňuje typ produktů rybolovu, vzdálenost mezi lovišti, výkladišti a přístavy, kde jsou předmětná plavidla zaregistrována.

Odůvodnění

Podmínky předchozího oznámení lze upravit v případě určitých kategorií plavidel a s ohledem na vzdálenosti mezi lovišti a výkladišti, avšak žádné plavidlo by nemělo být těchto povinností zproštěno. Udílení výjimek, tím spíše, pokud nejsou předem známa přesná kritéria jejich odůvodnění, s sebou nese riziko, že toto ustanovení bude nakonec zbaveno svého obsahu, že bude znesnadněna práce kontrolních orgánů a že mezi jednotlivými subjekty zavládne nedůvěra. Zejména to platí, má-li být Komise jediným orgánem, který rozhoduje o zproštění konkrétních plavidel uvedené povinnosti, aniž by předem stanovila kritéria pro toto zproštění.

Pozměňovací návrh   30

Návrh nařízení

Čl. 17 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

4a. Pokud velitel rybářského plavidla zašle alespoň čtyři hodiny před plánovaným příjezdem žádost příslušným orgánům členského státu, jehož přístavu nebo vykládkového zařízení hodlá využít, udělí tyto orgány veliteli souhlas během dvou hodin od obdržení jeho žádosti.

Odůvodnění

Velitel rybářského plavidla by měl získat souhlas orgánů, že může použít vykládkové zařízení, v přijatelné lhůtě.

Pozměňovací návrh   31

Návrh nařízení

Čl. 19 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Prohlášení o překládce uvádí přeložené množství produktů rybolovu podle druhů, datum a místo každého úlovku, jména plavidel, kterých se překládka týkala, a přístavy překládky a určení. Velitelé obou plavidel nesou odpovědnost za přesnost těchto prohlášení.

3. Prohlášení o překládce uvádí přeložené množství produktů rybolovu podle druhů, datum a místo každého úlovku, jména plavidel, kterých se překládka týkala, a přístavy překládky a určení. Velitelé obou plavidel nesou odpovědnost za přesnost těchto prohlášení. Oblast je popsána se stejnou mírou podrobnosti jako podle čl. 14 odst. 1.

Odůvodnění

V současné době má návrh několik různých forem znění úpravy popisu zeměpisného původu ryb v různých dokumentech. Tento a další pozměňovací návrhy usilují o jeho standardizaci pro snadnější použití.

Pozměňovací návrh   32

Návrh nařízení

Čl. 19 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4. Postupem podle článku 111 může Komise určité kategorie rybářských plavidel na omezenou a prodloužitelnou dobu zprostit povinnosti stanovené v odstavci 1, nebo stanovit jinou lhůtu pro podání oznámení, kdy mimo jiné zohledňuje typ produktů rybolovu, vzdálenost mezi lovišti, výkladišti a přístavy, kde jsou předmětná plavidla zaregistrována.

vypouští se

Odůvodnění

V tomto odstavci je doslovně převzato znění čl. 17 odst. 4 týkající se povinnosti předchozího oznámení v případě vykládky. V tomto případě se však jedná o prohlášení o překládce. Vzhledem k tomu, že překládka je jedním z nejslabších článků kontrolního řetězce, jehož cílem je zajistit vysledovatelnost produktů rybolovu, neměly by v této oblasti existovat výjimky.

Pozměňovací návrh   33

Návrh nařízení

Čl. 20 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4. Při udělení povolení vykládat příslušné orgány přidělí vykládce specifické číslo vykládky (ULN) a sdělí jej veliteli plavidla. Pokud je vykládka přerušena, je nutno před znovuzahájením vykládky získat svolení.

vypouští se

Odůvodnění

ULN se nikde jinde v návrhu neobjevuje a je třeba je vypustit s ohledem na informace v článku 50 o vysledovatelnosti, kde každá partie obdrží číslo.

Pozměňovací návrh   34

Návrh nařízení

Čl. 21 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Aniž jsou dotčena zvláštní ustanovení obsažená ve víceletých plánech, velitel nebo zástupce velitele rybářského plavidla Společenství o celkové délce vyšší než 10 metrů elektronicky předává údaje z prohlášení o vykládce příslušným orgánům členského státu vlajky do 2 hodin od ukončení vykládky.

2. Aniž jsou dotčena zvláštní ustanovení obsažená ve víceletých plánech, velitel nebo zástupce velitele rybářského plavidla Společenství o celkové délce vyšší než 10 metrů elektronicky předá údaje z prohlášení o vykládce příslušným orgánům členského státu vlajky do 6 hodin od ukončení vykládky.

Odůvodnění

Cílem tohoto návrhu je změnit lhůtu 2 hodin na minimálně 6 hodin, jelikož množství lodí přítomných u rybí aukce, logistika a způsob systému vykládky a prodeje znemožňují jakýkoli kratší časový úsek. Je třeba říci, že současná lhůta platná pro tuto povinnost je 48 hodin, a že tedy nelze přijmout radikální zpřísnění obsažené v tomto návrhu. Tento návrh dokládá neznalost předkladatele legislativního návrhu, co se týče způsobu práce v oblasti prvního prodeje čerstvých a zmražených ryb. Přestože se zde jedná o elektronické předávání údajů, které následuje po převzetí údajů, k nimž zavazuje článek 14, dvouhodinová lhůta se jeví jako příliš krátká. Je nutno brát ohled na to, že jde o plavidla delší než 10 metrů, na nichž může být přepravováno značné množství úlovku. Kromě toho nelze opomíjet skutečnost, že článek 14 zavazuje k přesnosti. Z těchto důvodů by příliš krátká lhůta mohla způsobit nutnost dodatečného zpřesňování údajů. To by ztížilo a znásobilo správní postupy, které jsou již nyní značně náročné.

Pozměňovací návrh   35

Návrh nařízení

Čl. 21 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4. Odstavec 2 se použije pro rybářská plavidla Společenství o celkové délce vyšší než 15 metrů a dosahující až 24 metrů od 1. července 2011 a pro rybářská plavidla Společenství o celkové délce vyšší než 10 metrů a dosahující až 15 metrů od 1. ledna 2012. Plavidla Společenství o celkové délce do 15 metrů mohou být zproštěna povinnosti uvedené v odstavci 2, pokud:

4. Odstavec 2 se použije pro rybářská plavidla Společenství o celkové délce vyšší než 15 metrů a dosahující až 24 metrů od 1. července 2011 a pro rybářská plavidla Společenství o celkové délce vyšší než 10 metrů a dosahující až 15 metrů od 1. července 2013. Plavidla Společenství o celkové délce do 15 metrů mohou být zproštěna povinnosti uvedené v odstavci 2, pokud:

a) provozují svou činnost výhradně v územních mořích členského státu vlajky nebo

a) provozují svou činnost výhradně v územních mořích členského státu vlajky a

b) nikdy na moři nestráví více než 24 hodin, počítáno od doby vyplutí do návratu do přístavu.

b) nikdy na moři nestráví více než 24 hodin, počítáno od doby vyplutí do návratu do přístavu.

Pozměňovací návrh   36

Návrh nařízení

Čl. 21 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5. V případě plavidel zproštěných povinnosti uvedené v odstavci 2 velitel nebo jeho zástupce při vykládce vypracovávají prohlášení o vykládce a předávají jej co nejdříve, nejpozději do 24 hodin od vykládky, příslušným orgánům členského státu, ve kterém byla vykládka provedena.

5. V případě plavidel zproštěných povinnosti uvedené v odstavci 2 velitel nebo jeho zástupce při vykládce vypracuje prohlášení o vykládce a předá je co nejdříve, nejpozději do 24 hodin od vykládky, příslušným orgánům členského státu, ve kterém byla vykládka provedena, které toto prohlášení bezodkladně předají členskému státu vlajky.

Odůvodnění

Členský stát vlajky by měl být také informován.

Pozměňovací návrh   37

Návrh nařízení

Čl. 23 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Každý členský stát zaznamenává všechny příslušné údaje o rybolovných právech uvedených v této kapitole, vyjádřené z hlediska úlovku a intenzity rybolovu, a uchovává originály daných údajů po dobu tří let, případně déle v souladu s vnitrostátními předpisy.

1. Každý členský stát zaznamenává všechny příslušné údaje o rybolovných právech uvedených v této kapitole, vyjádřené z hlediska úlovku, výmětů a intenzity rybolovu, a uchovává originály daných údajů po dobu tří let, případně déle v souladu s vnitrostátními předpisy. Údaje v elektronickém formátu se uchovávají nejméně deset let.

Odůvodnění

Je třeba shromažďovat a analyzovat údaje o výmětech. Zatímco původní (papírové) záznamy je možné zničit po třech letech, údaje, které obsahují, by se měly pro účely vědeckého výzkumu uchovávat déle, neboť ten se často opírá o historické údaje.

Pozměňovací návrh   38

Návrh nařízení

Čl. 23 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Všechny úlovky populace nebo skupiny populací podléhající kvótám, uskutečněné rybářskými plavidly Společenství se započítají proti kvótě pro předmětnou populaci nebo skupinu populací, která platí pro členský stát vlajky, bez ohledu na místo vykládky.

3. Všechny úlovky a výměty populace nebo skupiny populací podléhající kvótám, uskutečněné rybářskými plavidly Společenství se započítají proti kvótě pro předmětnou populaci nebo skupinu populací, která platí pro členský stát vlajky, bez ohledu na místo vykládky.

Odůvodnění

Výměty by se měly odečítat z vnitrostátních kvót, čímž se podpoří selektivnější rybolov, který se vyvaruje toho, aby byly tyto ryby vůbec chyceny.

Pozměňovací návrh   39

Návrh nařízení

Čl. 26 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Rozhodnutí uvedené v odstavci 2 zveřejňuje dotčený členský stát a okamžitě se sděluje Komisi a dalším členským státům. Zveřejňuje se v Úředním věstníku Evropské unie (řadě C). Od data, kdy dotčený členský stát zveřejní své rozhodnutí, členské státy zajistí, aby plavidla plující pod vlajkou dotčeného členského státu v jejich vodách nebo na jejich území neuchovávala na palubě, nevykládala, neukládala do klecí ani nepřekládala příslušné ryby.

3. Rozhodnutí uvedené v odstavci 2 zveřejňuje dotčený členský stát a okamžitě je sděluje Komisi, která informuje další členské státy. Zveřejňuje se v Úředním věstníku Evropské unie (řadě C). Od data, kdy dotčený členský stát zveřejní své rozhodnutí, členské státy ověří prostřednictvím příslušné dokumentace, že plavidla plující pod vlajkou dotčeného členského státu v jejich vodách nebo na jejich území neuchovávala na palubě, nevykládala, neukládala do klecí ani nepřekládala příslušné ryby ulovené po uzavření lovišť.

Pozměňovací návrh   40

Návrh nařízení

Čl. 28 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Tyto odpočty a následná rozdělení se provádějí s ohledem prioritně na druhy a oblasti, pro které byla rybolovná práva stanovena. Mohou být provedeny v roce, ve kterém došlo k újmě, nebo v následujícím roce či letech.

3. Tyto odpočty a následná rozdělení se provádějí s ohledem prioritně na druhy a oblasti, pro které byla rybolovná práva stanovena. Mohou být provedeny v roce, ve kterém došlo k újmě, nebo v následujícím roce.

Odůvodnění

Vzhledem ke krizi, kterou odvětví rybolovu prochází, musí být náhrady škod prováděny co nejrychleji.

Pozměňovací návrh   41

Návrh nařízení

Článek 28 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 28a

Převod nevyužitých kvót

 

1. V případě, že kvóty, které byly členskému státu v nějakém roce přiděleny, budou během tohoto roku plně či zčásti nevyužity, mohou je v témže roce využít jiné členské státy. Komise nejprve dotyčné členské státy informuje a požádá je, aby potvrdily, že uvedená rybolovná práva nevyužijí. Po příslušném potvrzení Komise nejprve posoudí celkový objem nevyužitých rybolovných práv a tuto informaci sdělí členským státům, a teprve poté přijme v úzké spolupráci s dotčenými členskými státy rozhodnutí o opětovném udělení těchto práv.

 

2. Předáním žádostí podle tohoto článku není nijak dotčeno rozdělení rybolovných práv mezi členské státy nebo jejich výměna podle článku 20 nařízení (ES) č. 2371/2002.

 

3. Podrobné prováděcí předpisy k tomuto článku, zejména předpisy týkající se podmínek využívání nebo převodu kvót, se přijímají postupem uvedeným v článku 111.

Pozměňovací návrh   42

Návrh nařízení

Článek 33

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 33

 

Překládky v přístavu

 

Rybářská plavidla Společenství, která se účastní rybolovné činnosti v lovištích spadajících do víceletého plánu, nepřekládají své úlovky na palubu žádného jiného plavidla nebo dopravního prostředku, aniž by předtím nevyložila své úlovky ke zvážení v dražebním středisku nebo jiném orgánu oprávněném členskými státy.

vypouští se

Odůvodnění

Tento článek v praxi znemožňuje převoz úlovku z lodi na místo dražby nějakým přepravním prostředkem. Dále to znamená, že např. lodě, které jsou vybaveny zařízením k chlazení produktů rybolovu, nemohou vykládat sledě nebo makrely za účelem zpracování. Do dneška nebylo pochybnosti o tom, že množství ryb, které byly vyloženy, může být tímto způsobem řádně sledováno. Není proto jasné, proč je najednou nutné tento postup zakázat.

Pozměňovací návrh   43

Návrh nařízení

Čl. 34 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

4a. Členské státy mohou určit přístav, který nesplňuje kritéria uvedená v odst. 4, pokud by plavidla při plavbě do přístavu musela jinak urazit vzdálenost přesahující 50 mil.

Odůvodnění

Mohou nastat případy, kdy se v přiměřené vzdálenosti nenalézá žádný určený přístav, takže by členské státy měly mít určitou míru flexibility.

Pozměňovací návrh   44

Návrh nařízení

Čl. 37 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. V lovištích, ve kterých je povoleno mít na palubě více než dva druhy lovného zařízení, je zařízení, které se nepoužívá, uskladněno tak, aby nebylo připraveno k okamžitému použití, v souladu s následujícími podmínkami:

2. V lovištích, ve kterých je povoleno mít na palubě více než jeden druh lovného zařízení, je zařízení, které se nepoužívá, uskladněno tak, aby nebylo připraveno k okamžitému použití, v souladu s následujícími podmínkami:

Odůvodnění

Jedná se patrně o chybu, která není ve stávajícím nařízení. Zdá se logické uskladnit nepoužívaná zařízení, i když jsou pouze dvě.

Pozměňovací návrh   45

Návrh nařízení

Čl. 41 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Velitel rybářského plavidla zaznamená všechny výměty přesahující 15 kg ekvivalentů živé váhy v množstvísdělí tuto informaci bez prodlenípokud možno elektronicky příslušným úřadům.

1. Velitel rybářského plavidla zaznamená všechny výměty přesahující 15 kg ekvivalentů živé váhy v množství na jedno vytažení lovného zařízení a v množství na výpravu a sdělí tuto informaci bez prodlenípokud možno elektronicky příslušným úřadům. Komise posoudí možnost instalace zařízení pro video sledování, které by sloužilo k zajištění plnění tohoto nařízení. Ryby vypuštěné zpět při rekreačním rybolovu se pro účely tohoto nařízení nepovažují za výměty ani nepředstavují úmrtnost.

Odůvodnění

Pokud jde o výraz „na výpravu“, je nezbytný k definici časového období, během nějž má zaznamenávání proběhnout.

Pozměňovací návrh   46

Návrh nařízení

Článek 42

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

U plavidel vybavených systémem sledování plavidel členské státy systematicky ověří, že informace přijatá ze střediska sledování lovišť odpovídá činnostem zaznamenaným v deníku pomocí údajů ze systému sledování plavidel a údajů od pozorovatelů, jsou-li k dispozici. Takové křížové kontroly se zaznamenávají v počítačově čitelném formátu a jsou archivovány po dobu tří let.

U plavidel vybavených systémem sledování plavidel členské státy systematicky ověří, že informace přijatá ze střediska sledování lovišť odpovídá činnostem zaznamenaným v deníku pomocí údajů ze systému sledování plavidel a údajů od pozorovatelů, jsou-li k dispozici. Takové křížové kontroly se zaznamenávají v počítačově čitelném formátu a jsou archivovány po dobu deseti let.

Pozměňovací návrh   47

Návrh nařízení

Kapitola IV – oddíl 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Oddíl 4

Celý oddíl 4 se vypouští.

Uzavření lovišť v reálném čase

 

Odůvodnění

Uzavření lovišť představuje technické opatření, na které by se měla vztahovat působnost tohoto nařízení, nikoli nařízení o kontrole. Na druhou stranu však Výbor pro rybolov dosud nerozhodl o tom, jakými charakteristikami by se mělo uzavření lovišť vyznačovat, neboť se dosud nehlasovalo o návrhu zprávy a o příslušných pozměňovacích návrzích. Oba tyto texty by měly být konzistentní. Po přijetí konečného rozhodnutí ohledně uzavírání lovišť by za takovéto situace mělo být úkolem Rady a Komise rozhodnout, zda je na místě začlenit do budoucího nařízení opatření týkající se kontroly tohoto uzavírání.

Pozměňovací návrh   48

Návrh nařízení

Čl. 47 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Rekreační rybolov na plavidle ve vodách Společenství týkající se populace, na kterou se vztahuje víceletý plán, je podřízen oprávnění pro takové plavidlo, které vydá členský stát vlajky plavidla.

1. Rekreační rybolov prováděný z plavidla v námořních vodách Společenství týkající se populace, na kterou se vztahuje víceletý plán obnovy, může hodnotit členský stát, v jehož vodách je rybolov prováděn. To se netýká rybolovu prováděného rybářskými pruty s navijáky z pobřeží.

Pozměňovací návrh   49

Návrh nařízení

Čl. 47 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Úlovky populace, na kterou se vztahuje víceletý plán, v rekreačním rybolovu jsou evidovány členským státem vlajky plavidla.

2. Do dvou let od data vstupu tohoto nařízení v platnost mohou členské státy provést odhad dopadu rekreačního rybolovu prováděného v jejich vodách a informovat o něm Komisi. Příslušný členský stát a Komise rozhodnou na základě poradenství poskytnutého Vědeckotechnickým a hospodářským výborem pro rybářství, které druhy rekreačního rybolovu mají významný dopad na tyto populace. U druhů rybolovu, které mají významný dopad, vytvoří dotčený členský stát v úzké spolupráci s Komisí systém sledování, jenž bude schopen přesného odhadu celkového množství rekreačních úlovků z každé populace. Rekreační rybolov musí splňovat cíle společné rybářské politiky.

Pozměňovací návrh   50

Návrh nařízení

Čl. 47 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Odlovy druhů, na které se vztahuje víceletý plán, v rekreačním rybolovu jsou počítány proti příslušným kvótám členského státu vlajky plavidla. Dotčené členské státy stanoví z těchto kvót podíl, který bude použit výhradně pro účely rekreačního rybolovu.

3. Pokud se zjistí, že nějaký druh rekreačního rybolovu má významný dopad, jsou úlovky počítány proti příslušné kvótě členského státu vlajky plavidla. Členský stát může stanovit podíl z této kvóty, který bude použit výhradně pro účely tohoto druhu rekreačního rybolovu.

Pozměňovací návrh   51

Návrh nařízení

Čl. 48 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Při stanovené minimální velikosti daného druhu musejí být hospodářské subjekty odpovědné za prodej, skladování nebo dopravu schopné prokázat zeměpisný původ produktů odkazem na podoblast a divizi nebo subdivizi nebo případně na statistický obdélník, ve kterém platí omezení úlovku podle právních předpisů Společenství.

3. Hospodářské subjekty odpovědné za prodej, skladování nebo dopravu musí být schopné prokázat zeměpisný původ produktů se stejnou mírou podrobnosti jako podle čl. 14 odst. 1.

Odůvodnění

Mnoho dokumentů vyžaduje různou míru podrobnosti ve vztahu k oblasti úlovku. Nejjednodušší je standardizace, a to na úrovni zapisované do deníku.

Pozměňovací návrh   52

Návrh nařízení

Čl. 50 – odst. 2 d a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

da) oblast úlovku, se stejnou mírou podrobnosti jako podle čl. 14 odst. 1;

Odůvodnění

V současné době má návrh několik různých forem znění úpravy popisu zeměpisného původu ryb v různých dokumentech. Tento a další pozměňovací návrhy usilují o jeho standardizaci pro snadnější použití.

Pozměňovací návrh   53

Návrh nařízení

Čl. 54 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Registrovaní odběratelé, registrovaná dražební střediska nebo jiné organizace nebo osoby, které zajišťují první uvedení produktů rybolovu vyložených v členském státě na trh, předloží v elektronické formě do 2 hodin po prvním prodeji doklad o prodeji příslušným orgánům členského státu, na jehož území se první prodej uskutečnil. Není-li tento členský stát státem vlajky plavidla, které vyložilo ryby, zajistí, aby byla kopie dokladu o prodeji předložena příslušným orgánům státu vlajky ihned po obdržení příslušných informací. Za přesnost dokladu o prodeji odpovídají tito odběratelé, dražební střediska, orgány nebo osoby.

1. Registrovaní odběratelé, registrovaná dražební střediska nebo jiné organizace nebo osoby, které zajišťují první uvedení produktů rybolovu vyložených v členském státě na trh, předloží v elektronické formě do 6 hodin po prvním prodeji doklad o prodeji příslušným orgánům členského státu, na jehož území se první prodej uskutečnil. Není-li tento členský stát státem vlajky plavidla, které vyložilo ryby, zajistí, aby byla kopie dokladu o prodeji bezodkladně předložena příslušným orgánům státu vlajky ihned po obdržení příslušných informací. Za přesnost dokladu o prodeji odpovídají tito odběratelé, dražební střediska, orgány nebo osoby.

Odůvodnění

Přestože se zde jedná o elektronické předávání údajů, které následuje po převzetí údajů, k nimž zavazuje článek 14, dvouhodinová lhůta se jeví jako příliš krátká. Je nutno brát ohled na to, že jde o plavidla o délce vyšší než 10 metrů, na nichž může být přepravováno značné množství úlovku. Kromě toho nelze opomíjet skutečnost, že článek 14 zavazuje k přesnosti. Z těchto důvodů by příliš krátká lhůta mohla způsobit nutnost dodatečného zpřesňování údajů. To by ztížilo a znásobilo správní postupy, které jsou již nyní značně náročné.

Pozměňovací návrh   54

Návrh nařízení

Čl. 55 – písm. e

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

e) příslušné jméno nebo kód alfa FAO každého druhu a jeho zeměpisný původ odkazem na podoblast a divizi nebo subdivizi, ve které platí omezení úlovku podle právních předpisů Společenství;

e) příslušné jméno nebo kód alfa FAO každého druhu a jeho zeměpisný původ se stejnou mírou podrobnosti jako podle čl. 14 odst. 1;

Odůvodnění

V současné době má návrh několik různých forem znění úpravy popisu zeměpisného původu ryb v různých dokumentech. Tento a další pozměňovací návrhy usilují o jeho standardizaci pro snadnější použití.

Pozměňovací návrh   55

Návrh nařízení

Čl. 55 – písm. e a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ea) množství každého druhu v kilogramech živé váhy;

Odůvodnění

Množství ryb se jeví jako užitečná informace v dokladu o prodeji.

Pozměňovací návrh   56

Návrh nařízení

Čl. 63 – odst. 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

6. Veškeré náklady vyplývající z působení pozorovatelů podle tohoto článku uhradí členský stát vlajky plavidla. Členské státy mohou účtovat tyto náklady, částečně nebo plně, provozovatelům plavidel, které plují pod jejich vlajkou, působících v příslušném lovišti.

6. Veškeré náklady vyplývající z působení pozorovatelů podle tohoto článku uhradí členský stát vlajky plavidla a Komise.

Odůvodnění

Komise musí nést náklady na programy sledování, protože je nařizuje k prohloubení účinnosti systému kontroly.

Pozměňovací návrh   57

Návrh nařízení

Článek 69

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Členské státy zřídí a aktualizují elektronickou databázi, do které vkládají všechny inspekční zprávy a zprávy o dohledu vyhotovené jejich úředníky.

Členské státy zřídí a aktualizují elektronickou databázi, do které vkládají všechny inspekční zprávy a zprávy o dohledu vyhotovené jejich úředníky, včetně zpráv pozorovatelů.

Odůvodnění

Nezdá se, že existuje důvod, proč do databáze nezařadit i zprávy pozorovatelů.

Pozměňovací návrh   58

Návrh nařízení

Článek 78

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Členský stát provádějící inspekci může rovněž postoupit stíhání příslušným orgánům členského státu vlajky nebo členského státu registrace nebo členského státu, jehož je osoba, která se dopustila porušení předpisů, občanem v době spáchání porušení předpisů, a to se souhlasem posledně jmenovaného členského státu a za podmínky, že výsledkem postoupení bude s nejvyšší pravděpodobností skutečnost uvedená v čl. 81 odst. 2.

Členský stát provádějící inspekci může rovněž postoupit stíhání příslušným orgánům členského státu vlajky nebo členského státu, jehož je osoba, která se dopustila porušení předpisů, občanem v době spáchání porušení předpisů, a to se souhlasem posledně jmenovaného členského státu a za podmínky, že výsledkem postoupení bude s nejvyšší pravděpodobností skutečnost uvedená v čl. 81 odst. 2.

Pozměňovací návrh   59

Návrh nařízení

Čl. 82 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby fyzická osoba, která se dopustila závažného porušení předpisů, nebo právnická osoba, která za něj nese odpovědnost, byla potrestána formou účinných, přiměřených a odrazujících administrativních sankcí v souladu s rozsahem sankcí a opatřeními uvedenými v kapitole IX nařízení (ES) č. 1005/2008.

1. Členské státy zajistí, aby fyzická osoba, která se dopustila závažného porušení předpisů, nebo právnická osoba, která za nese odpovědnost, byla v principu potrestána formou účinných, přiměřených a odrazujících administrativních sankcí v souladu s rozsahem sankcí a opatřeními uvedenými v kapitole IX nařízení (ES) č. 1005/2008.

Odůvodnění

Aby byly vytvořeny rovnocenné podmínky, musí být ve všech členských státech učiněna opatření v souladu s jejich vnitrostátním právem, která budou mít stejnou váhu a stejný dopad. Proporcionalita by neměla být volitelná, ale musí být základním principem.

Pozměňovací návrh   60

Návrh nařízení

Čl. 82 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. V případě opakovaného závažného porušování předpisů v průběhu 5 let členský stát uvalí správní pokutu v minimální výši 10 000 EUR a maximální výši 600 000 EUR.

(Netýká se českého znění.)

Odůvodnění

(Netýká se českého znění.)

Pozměňovací návrh   61

Návrh nařízení

Čl. 82 – odst. 6 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

6a. Členské státy zajistí, aby hospodářským subjektům, u nichž bylo zjištěno závažné porušení pravidel společné rybářské politiky, bylo znemožněno využívat Evropského rybářského fondu, dohod o partnerství v odvětví rybolovu a další veřejné podpory. Sankce stanovené v této kapitole jsou doprovázeny dalšími sankcemi nebo opatřeními, k nimž patří zejména vrácení finanční pomoci z veřejných zdrojů nebo dotací, které plavidla provozující nezákonný, nehlášený a neregulovaný rybolov během daného období financování obdržela.

Odůvodnění

V souladu s čl. 45 odst. 7 nařízení 1005/2008 Evropské rady, který jakožto možnou sankci předpokládá dočasný nebo trvalý zákaz přístupu k veřejné podpoře nebo podpoře Společenství, bude podmíněnost veřejného financování souladem s předpisy hospodářské subjekty motivovat k tomu, aby dodržovaly pravidla společné rybářské politiky, a přispěje k vytvoření rovných podmínek a k zajištění toho, aby nebyla veřejná podpora využívána k nezákonné činnosti. Plavidla NNN by neměla dostávat žádné příspěvky z peněz daňových poplatníků a plavidla, která finanční příspěvek z peněz daňových poplatníků v průběhu operačního programu již obdržela, by měla získané prostředky vrátit.

Pozměňovací návrh   62

Návrh nařízení

Čl. 84 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Členské státy uplatní sankční bodový systém, na jehož základě držitel oprávnění k rybolovu obdrží příslušné sankční body následkem porušování pravidel společné rybářské politiky.

1. Členské státy uplatní sankční bodový systém, na jehož základě držitel oprávnění k rybolovu obdrží příslušné sankční body následkem závažného porušování pravidel společné rybářské politiky.

Odůvodnění

Sankční body by se měly použít pouze u takových porušení, která byla na úrovni Rady posouzena jako závažná.

Pozměňovací návrh   63

Návrh nařízení

Čl. 84 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Pokud fyzická osoba spáchá nebo právnická osoba ponese odpovědnost za porušování pravidel společné rybářské politiky, obdrží držitel oprávnění k rybolovu následkem tohoto porušování předpisů příslušný počet sankčních bodů. Držitel oprávnění k rybolovu bude oprávněn přezkoumat řízení podle vnitrostátního práva.

2. Pokud fyzická osoba spáchá nebo právnická osoba ponese odpovědnost za závažné porušování pravidel společné rybářské politiky, obdrží držitel oprávnění k rybolovu následkem tohoto závažného porušování předpisů příslušný počet sankčních bodů. Držitel oprávnění k rybolovu bude oprávněn přezkoumat řízení podle vnitrostátního práva.

Odůvodnění

Sankční body by se měly použít pouze u takových porušení, která byla na úrovni Rady posouzena jako závažná.

Pozměňovací návrh   64

Návrh nařízení

Čl. 84 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a. Po dobu uložení sankčních bodů držiteli oprávnění k rybolovu nemá tento držitel možnost získat dotace Společenství a vnitrostátní veřejnou podporu.

Odůvodnění

Plavidla, která se dopustila závažného porušení společné rybářské politiky, by neměla mít nárok na dotace. Zatím je vyloučení dotací Společenství pro vlastníky plavidel usvědčených ze závažného porušení možné pouze tehdy, je-li tak stanoveno ve vnitrostátní legislativě členského státu. Odstranění ze seznamu způsobilých příjemců by mělo být povinné, aby daňoví poplatníci nepodporovali plavidla a provozovatele, kteří byli usvědčeni z trestné činnosti.

Pozměňovací návrh   65

Návrh nařízení

Čl. 84 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4. V případě závažného porušení předpisů se počet udělených sankčních bodů musí rovnat alespoň polovině bodů uvedených v odstavci 3.

vypouští se

Odůvodnění

Sankční body by se měly použít pouze u takových porušení, která byla na úrovni Rady posouzena jako závažná. Tento odstavec se tedy stává nadbytečným.

Pozměňovací návrh   66

Návrh nařízení

Čl. 84 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5. Pokud držitel pozastaveného oprávnění k rybolovu nespáchá do tří let od data posledního porušení předpisů jiné porušení předpisů, všechny body na oprávnění k rybolovu budou smazány.

5. Pokud držitel pozastaveného oprávnění k rybolovu nespáchá do tří let od data posledního závažného porušení předpisů jiné závažné porušení předpisů, všechny body na oprávnění k rybolovu budou smazány.

Odůvodnění

Sankční body by se měly použít pouze u takových porušení, která byla na úrovni Rady posouzena jako závažná.

Pozměňovací návrh   67

Návrh nařízení

Čl. 84 – odst. 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

7. Členské státy rovněž vytvoří sankční bodový systém, v jehož rámci velitel a důstojníci obdrží příslušné sankční body jako důsledek porušení pravidel společné rybářské politiky.

7. Členské státy rovněž vytvoří sankční bodový systém, v jehož rámci velitel nebo kapitán plavidla obdrží příslušné sankční body jako důsledek porušení pravidel společné rybářské politiky.

Odůvodnění

Je absurdní udílet sankce vedle majitele a kapitána nebo velitele ještě důstojníkům plavidla a nepřináší to žádné další výhody kontrolní politice. Naopak, pokud by bylo možné trestat posádku za rozhodnutí týkající se lovu, za něž nenese prakticky žádnou odpovědnost, může to ztížit nábor posádky plavidel. Pokud dojde k porušení pravidel, sankce je již udělena plavidlu, majiteli a veliteli.

Pozměňovací návrh   68

Návrh nařízení

Čl. 85 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Členské státy zanesou do vnitrostátní databáze veškerá porušení pravidel společné rybářské politiky spáchaná plavidly plujícími pod jejich vlajkou nebo jejich státními příslušníky, včetně sankcí, které uvalily,množství přidělených bodů. Porušení předpisů ze strany plavidel, která plují pod jejich vlajkou, nebo jejich státních příslušníků, kteří jsou právně stíháni v jiných členských státech, budou rovněž zanesena členskými státy do jejich vnitrostátní databáze případů porušování předpisů, a to na základě konečného rozsudku členského státu, pod jehož jurisdikci uvedené spadá, v souladu s článkem 82.

1. Členské státy zanesou do vnitrostátní databáze veškerá porušení pravidel společné rybářské politiky spáchaná osobami odpovědnými za plavidla plující pod jejich vlajkou nebo jejich státními příslušníky, včetně sankcí, které uvalily, i množství přidělených bodů. Porušení předpisů ze strany plavidel, která plují pod jejich vlajkou, nebo jejich státních příslušníků, kteří jsou právně stíháni v jiných členských státech, budou rovněž zanesena členskými státy do jejich vnitrostátní databáze případů porušování předpisů, a to na základě konečného rozsudku členského státu, pod jehož jurisdikci uvedené spadá, v souladu s článkem 82.

Odůvodnění

Plavidla nepáchají přestupky, páchají je ti, kdo je řídí. Tato skutečnost poukazuje na nutnost posouzení, se vší přísností, stupně odpovědnosti fyzických či právnických osob, které se přestupků dopouštějí při provozu nebo jako držitelé vlastnických práv nebo povolení k rybolovu. Plavidla neprovádějí rozhodnutí, proto je nesmyslné je jako taková pokutovat. Historie přestupků se může výrazně změnit při příchodu nového kapitána nebo majitele.

Pozměňovací návrh   69

Návrh nařízení

Čl. 85 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Pokud členský stát požaduje informace od jiného členského státu v souvislosti s trestním stíháním porušování předpisů, poskytne jiný členský stát příslušné informace o příslušných rybářských plavidlech a osobách.

3. Pokud členský stát požaduje informace od jiného členského státu v souvislosti s trestním stíháním porušování předpisů, poskytne jiný členský stát neprodleně příslušné informace o příslušných rybářských plavidlech a osobách.

Odůvodnění

Rychlá výměna informace je nezbytná, má-li přístup založený na analýze rizika navrhovaný Komisí správně fungovat.

Pozměňovací návrh   70

Návrh nařízení

Čl. 85 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3a. Informace o porušeních předpisů, jež byla spáchána a za něž byl nad rybářskými plavidly a příslušnými osobami vynesen rozsudek, budou dostupné veřejnosti prostřednictvím veřejné části internetové stránky uvedené v článku 107.

Odůvodnění

Mnoho členských států omezuje podrobnosti a informace na rozsah a název nezákonného, nehlášeného a neregulovaného rybolovu ve svých vodách. Směrnice 31995L0046 (směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, Úř. věst. L 281, 23.11.1995, s. 31–50) uvádí v bodě odůvodnění 34, že členské státy musí být rovněž oprávněny odchýlit se od zákazu zpracovávat kategorie citlivých údajů, pokud to opodstatňuje důležitý veřejný zájem v oblastech, jako je zdravotnictví a sociální péče […] a vědecký výzkum a veřejné statistiky. V souvislosti s nebezpečným vyčerpáváním rybích populací a jejich řízením musí být údaje o závažných porušeních v sektoru rybolovu přístupná veřejnosti, neboť se týkají veřejných zdrojů, a jsou tudíž definovány jako významné důvody veřejného zájmu.

Pozměňovací návrh   71

Návrh nařízení

Čl. 91 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4. Úředníci dotčeného členského státu mají možnost být přítomni během inspekce a na požádání úředníků Komise jim napomáhají při plnění jejich povinností.

4. Úředníci dotčeného členského státu jsou vždy přítomni během inspekce a na požádání úředníků Komise jim napomáhají při plnění jejich povinností.

Pozměňovací návrh   72

Návrh nařízení

Čl. 95 – odst. 1 – point a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

α) ustanovení tohoto nařízení nebyla dodržena z důvodu jednání nebo opomenutí, za které je přímo odpovědný dotčený členský stát, a že

vypouští se

Odůvodnění

Pozastavení nebo zrušení financování představuje zvláště přísné opatření, které vyvolá četné problémy v oblasti rozvoje a zkvalitňování rybolovu a bude mít sociální, ekonomické, environmentální a strukturální dopady. Uplatnění takového opatření by se mělo zvažovat pouze v případech vážného ohrožení.

Pozměňovací návrh   73

Návrh nařízení

Čl. 96 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Tam, kde členský stát nerespektuje své závazky pro provádění víceletého plánu a tam, kde Komise důvody se domnívat, že nedodržení těchto závazků je zejména škodlivé pro dotčenou populaci, může Komise dočasně uzavřít loviště, na něž mají tato nedodržení dopad .

1. Tam, kde členský stát nerespektuje své závazky pro provádění víceletého plánu a tam, kde Komise doklady o tom, že nedodržení těchto závazků je zejména škodlivé pro dotčenou populaci, může Komise dočasně uzavřít loviště, na něž mají tato nedodržení dopad.

Odůvodnění

Komise může mít důvody k rozličným domněnkám, to ale nepředstavuje objektivní kritérium. Loviště nelze uzavírat na základě pouhého podezření.

Pozměňovací návrh   74

Návrh nařízení

Čl. 97 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Jakmile Komise stanoví, že členský stát přečerpal svou kvótu, příděl nebo podíl na populaci nebo skupině populací, které měl k dispozici, Komise provede v následujícím roce nebo letech odpočty z roční kvóty podle této tabulky:

1. Jakmile Komise stanoví, že členský stát přečerpal svou kvótu, příděl nebo podíl na populaci nebo skupině populací, které měl k dispozici, Komise provede v následujícím roce odpočty z roční kvóty podle této tabulky:

Odůvodnění

Až dosud umožňovalo nařízení Rady (ES) č. 847/96 prostřednictvím nařízení Komise pouze sankce z jednoho roku do roku následujícího. Víceleté sankce za nadměrný rybolov by měly být upraveny nařízením Rady.

Pozměňovací návrh   75

Návrh nařízení

Čl. 97 – odst. 1 – tabulka

Znění navržené Komisí

Rozsah přečerpání v poměru k povoleným vykládkám

Násobící koeficient

Do 5%

Přečerpání * 1.0

Od 5 % do 10 %

Přečerpání * 1.1

Od 10 % do 20 %

Přečerpání * 1.2

Od 20 % do 40 %

Přečerpání * 1.4

Od 40 % do 50 %

Přečerpání * 1.8

Jakékoliv další přečerpání nad 50 %

Přečerpání * 2.0

Pozměňovací návrh

Rozsah přečerpání v poměru k povoleným vykládkám

Násobící koeficient

Prvních 10 %

Odpočet = přečerpání x 1,00

Následujících 10 % až do 20 % celkem

Odpočet = přečerpání x 1,10

Následujících 20 % až do 40 % celkem

Odpočet = přečerpání x 1,20

Jakékoliv další přečerpání nad 40 %

Odpočet = přečerpání x 1,40

Poznámka: Procentní rozpětí obsažená v návrhu Komise se nahrazují rozpětími uvedenými v čl. 5 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 847/96 ze dne 6. května 1996, kterým se stanoví dodatečné podmínky pro meziroční řízení celkových přípustných odlovů a kvót.

Odůvodnění

Pokud jde o tabulku sankcí, údaje vyjádřené v procentech nezachycují přiměřeným způsobem stav přečerpání, a to zvláště v případě hlubinných druhů ryb, u nichž jsou kvóty některých členských států omezeny na malá množství, dokonce i nižší než 30–50 tun.

Pozměňovací návrh   76

Návrh nařízení

Čl. 97 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a. Pokud kvóta, příděl nebo podíl na populaci nebo skupině populací, které má určitý členský stát k dispozici, nepřekročí 100 tun, odpočet za přečerpání kvóty nebude uplatňován procentuálně, nýbrž lineárně, kromě případů, kdy se jedná o druhy spadající pod víceletý plán, na něž se vztahuje odstavec 1.

Odůvodnění

V případech, kdy se jedná o poměrně nízké kvóty na určité druhy, může k překročení dojít u velmi malého počtu výjezdů nebo v případě velmi malého množství jednotek. Pokud by byl v těchto případech uplatněn systém percentuálního odpočtu, tak jak je stanoven, mohlo by to způsobit okamžité uzavření loviště, a tím i nevratné škody ostatním jednotkám. Má se za to, že lineární systém je v takovýchto případech mnohem spravedlivější.

Pozměňovací návrh   77

Návrh nařízení

Čl. 97 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Pokud členský stát opakovaně přečerpal svou kvótu, příděl nebo podíl na populaci nebo skupině populací během předchozích dvou let, pokud je přečerpání zejména škodlivé pro dotčenou populaci nebo pokud populace spadá pod víceletý plán, násobící koeficient uvedený v odstavci 1 se zdvojnásobí.

2. Pokud členský stát během předchozích dvou let opakovaně přečerpal kvótu, příděl nebo podíl na populaci nebo skupině populací zvláště citlivých vůči vyčerpání zdrojů nebo spadajících pod víceletý plán, násobící koeficient uvedený v odstavci 1 se zdvojnásobí.

Odůvodnění

Takové opatření, jakým je zdvojnásobení sankčních koeficientů, je nutno omezit pouze na biologicky ohrožené druhy, na druhy zvláště citlivé vůči vyčerpání zdrojů nebo na druhy spadající pod víceletý plán. Je nutno vzít v úvahu to, že kvóty nemají souvislost s biologickým stavem rybolovu a že mnohé z členských států dostávají s ohledem na zásadu relativní stability k dispozici kvóty, které nevyužijí, takže přečerpání ze strany jiného členského státu nemusí nutně přispívat k vyčerpání zdrojů. Je však logické, aby bylo každé přečerpání kvóty sankcionováno, jak je stanoveno v odstavci 1.

Pozměňovací návrh   78

Návrh nařízení

Čl. 97 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Pokud členský stát provede odlov z populace, která podléhá kvótě a pro níž sám nemá k dispozici kvótu, příděl ani podíl na populaci či skupině populací, může Komise odečíst v následujícím roce nebo letech kvóty pro jiné populace nebo skupiny populací, které má tento členský stát k dispozici podle odstavce 1.

vypouští se

Odůvodnění

Nově přijímaná opatření nejsou dostatečně vysvětlena. Není např. upřesněno, zda jsou do odlovu započteny i výměty, není dáno, jakých dalších druhů se odpočet kvóty týká, a není ani stanoveno, podle jakých měřítek bude uplatňován odpočet během jednoho roku či během více let. Provádění rybolovu bez kvóty patří k nejzávažnějším porušením pravidel v rámci společné rybářské politiky. Členský stát, který takový rybolov povolí, musí být přísně potrestán, a to dokonce i podle nařízení č. 1005/2008, neboť by šlo o nelegální rybolov. Nemá ale smysl trestat i další loďstva téhož členského státu, která se tohoto porušení nedopustila. Je spravedlivé, aby byl potrestán ten, kdo jednal protiprávně, a ten, kdo takové jednání povolil, nikoli třetí osoby.

Pozměňovací návrh   79

Návrh nařízení

Článek 98

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 98

vypouští se

Odpočet kvót za nedodržení cílů společné rybářské politiky

 

1. Tam, kde existují důkazy, že pravidla pro ochranu, kontrolu, inspekci či prosazování v rámci společné rybářské politiky nebyla členským státem dodržena a tato skutečnost může mít za následek závažné ohrožení ochrany živých vodních zdrojů nebo účinné fungování systému kontroly a prosazování Společenství, může Komise provést odpočty od ročních kvót, přídělů či podílů na populaci či skupině populací, které má tento členský stát k dispozici.

 

2. Komise informuje písemně dotčený členský stát o svých zjištěních a stanoví pro členský stát termín minimálně 10 dnů, v jehož rámci prokáže, že loviště může být využíváno bezpečně.

 

3. Opatření uvedená v odstavci 1 se použijí pouze tehdy, pokud členský stát neodpoví na tuto žádost Komise v rámci období uvedeného v odstavci 2, nebo pokud bude odpověď považována za neuspokojivou, nebo pokud je jasně patrná skutečnost, že nebyla učiněna nutná opatření.

 

4. Prováděcí pravidla k tomuto článku, a zejména k určení dotčených množství, se přijmou postupem podle článku 111.

 

Odůvodnění

Je spravedlivé, aby byl potrestán ten, kdo jednal protiprávně, a ten, kdo takové jednání povolil, nikoli třetí osoby. Daný členský by měl být potrestán a možnosti tohoto potrestání jsou různé, mimo jiné i podle článku 95 tohoto nařízení. Komise však nemůže trestat rybáře za nesprávné kontrolní postupy uplatňované jejich státem vlajky a ani nemůže jednostranně narušovat relativní stabilitu členských států. Možnost snížení kvóty určitého členského státu z iniciativy Komise v případě, že Komise neobdrží od tohoto státu odpověď nebo že odpověď, kterou Komise obdrží, bude nedostatečná, by měla být uplatňována pouze ve velmi odůvodněných případech a na základě rozhodnutí Rady. V návrhu nejsou podmínky pro uplatnění této možnosti řádně odůvodněny, což vytváří značnou právní nejistotu.

Pozměňovací návrh   80

Návrh nařízení

Článek 100

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 100

vypouští se

Odmítnutí výměn kvót

 

Komise může vyloučit možnost výměny kvót podle čl. 20 odst. 5 nařízení (ES) č. 2371/2002:

 

a) pro kvóty, u nichž došlo k přečerpání více než 10 % dostupných kvót, které měl k dispozici jeden z dotčených členských států, v jednom z bezprostředně předcházejících dvou letech, nebo

 

b) pokud dotčený členský stát neučiní příslušná opatření pro zajištění řádného řízení rybolovných práv pro dotčené populace, konkrétně neprovozováním automatizovaného systému validace, jak je uveden v článku 102, nebo nedostatečným provozováním systémů, které poskytují údaje pro systém validace.

 

Odůvodnění

Komise nemůže odmítnout výměnu kvót, kterou stanoví nařízení Rady (ES) č. 2371/2002 o zachování a udržitelném využívání rybolovných zdrojů v rámci společné rybářské politiky. Není pochyb o tom, že za přečerpání kvót má být členský stát potrestán. Pokud však určitý členský stát přečerpá svou kvótu o 10 %, jasně to svědčí o tom, že stanovená kvóta není dostatečná. Pokud jinému členskému státu kvóta přebývá, existuje možnost výměny. V takovém případě je nesmyslné, je-li členský stát sankcionován odmítnutím výměny kvót, neboť takto je zároveň sankcionován i druhý členský stát. Tato otázka by měla být vyřešena v rámci nařízení č. 2371/2002, současně se stanovením předpisů týkajících se uplatnění kvót, které nebyly plně využity.

Pozměňovací návrh   81

Návrh nařízení

Čl. 101 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Existuje-li důkaz, a to i na základě výsledků odběru vzorků prováděného Komisí, že rybolovná činnost a/nebo opatření, která přijal členský stát nebo členské státy, poškozují společnou rybářskou politiku nebo ohrožují mořský ekosystém a toto vyžaduje okamžité jednání, Komise, na základě opodstatněné žádosti kteréhokoliv členského státu, nebo ze své vlastní iniciativy může rozhodnout o nouzových opatřeních, jejichž trvání nepřesáhne jeden rok. Komise může učinit nové rozhodnutí o rozšíření nouzových opatření o maximálně šest měsíců.

1. Existuje-li důkaz, a to i na základě výsledků odběru vzorků prováděného Komisí, že rybolovná činnost a/nebo opatření, která přijal členský stát nebo členské státy, poškozují společnou rybářskou politiku nebo ohrožují mořský ekosystém a toto vyžaduje okamžité jednání, Komise, na základě opodstatněné žádosti kteréhokoliv členského státu, nebo ze své vlastní iniciativy může rozhodnout o nouzových opatřeních, jejichž trvání nepřesáhne šest měsíců. Komise může učinit nové rozhodnutí o rozšíření nouzových opatření o maximálně šest měsíců.

Odůvodnění

S ohledem na závažnost sankcí uvedených v čl. 101 odst. 2 se má za to, že doba jednoho roku je příliš dlouhá. K tomu, aby mohl členský stát, který se dopustil porušení, přijmout potřebná nápravná opatření, postačuje šest měsíců.

Pozměňovací návrh   82

Návrh nařízení

Čl. 101 – odst. 2 – písm. g

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

g) zákaz rybolovu pro rybářská plavidla plující pod vlajkou dotčeného členského státu ve vodách spadajících pod jurisdikci ostatních členských států;

g) zákaz rybolovu pro rybářská plavidla plující pod vlajkou dotčeného členského státu ve vodách spadajících pod jurisdikci jiných členských států nebo třetí země nebo na volném moři;

Odůvodnění

Je diskriminační zakázat plavidlům rybolov ve vodách jiných členských států, ale povolit jej mimo EU; tento zákaz by vyústil v situaci, kdy by plavidla z členských států, které neprosazují společnou rybářskou politiku, mohla provádět rybolov mimo EU, a dokonce v něm byla podporována.

Pozměňovací návrh   83

Návrh nařízení

Čl. 101 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Členský stát sdělí požadavek uvedený v odstavci 1 souběžně Komisi a dotčenému členskému státu. Ostatní členské státy mohou předložit svá písemná vyjádření Komisi do pěti pracovních dnů od obdržení požadavku. Komise učiní rozhodnutí do 15 pracovních dnů od obdržení požadavku.

3. Členský stát sdělí požadavek uvedený v odstavci 1 souběžně Komisi a dotčenému členskému státu. Ostatní členské státy mohou předložit svá písemná vyjádření Komisi do 15 pracovních dnů od obdržení požadavku. Komise učiní rozhodnutí do 15 pracovních dnů od obdržení požadavku.

Odůvodnění

Má se za to, že není na místě, aby měl členský stát pro předložení vyjádření k dispozici lhůtu pěti dnů, zatímco Komise má pro své rozhodnutí k dispozici lhůtu 15 dnů.

Pozměňovací návrh   84

Návrh nařízení

Čl. 101 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5. Dotčené členské státy sdělení.

5. Dotčené členské státy mohou předložit Radě rozhodnutí Komise do 15 pracovních dnů od obdržení oznámení.

Odůvodnění

Obdobně jako u pozměňovacího návrhu 83 je nutno upravit lhůty, které se týkají správních orgánů a jednotlivých orgánů Společenství.

Pozměňovací návrh   85

Návrh nařízení

Čl. 104 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Jména fyzických osob se Komisi nebo jinému členskému státu sdělují pouze v případě, že to výslovně stanoví toto nařízení nebo že je to nutné pro zamezení porušování předpisů nebo jeho stíhání nebo je-li třeba prověřit podezření z porušování předpisů. Údaje uvedené v odstavci 1 se předávají pouze v případě, že jsou začleněny do ostatních údajů takovým způsobem, že totožnost příslušné fyzické osoby nelze přímo ani nepřímo zjistit.

2. Osobní údaje se Komisi nebo jinému členskému státu sdělují pouze v případě, že to výslovně stanoví toto nařízení nebo že je to nutné pro zamezení porušování předpisů nebo jeho stíhání nebo je-li třeba prověřit podezření z porušování předpisů. Údaje uvedené v odstavci 1 se předávají pouze v případě, že jsou začleněny do ostatních údajů takovým způsobem, že totožnost příslušné fyzické osoby nelze přímo ani nepřímo zjistit.

Pozměňovací návrh   86

Návrh nařízení

Čl. 105 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Členské státy a Komise učiní veškeré nezbytné kroky pro zajištění toho, aby údaje shromážděné a nabyté v rámci tohoto nařízení byly považovány za důvěrné a aby byla dodržena všechna pravidla pro profesní a obchodní tajemství.

1. Členské státy a Komise učiní veškeré nezbytné kroky pro zajištění toho, aby údaje shromážděné a nabyté v rámci tohoto nařízení byly považovány za důvěrné a aby byla dodržena všechna pravidla pro profesní a obchodní tajemství, v souladu se všemi použitelnými ustanoveními uvedenými v nařízení (ES) č. 45/2001 a směrnici 95/46/ES.

Pozměňovací návrh   87

Návrh nařízení

Čl. 105 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4. Údaje sdělované v rámci tohoto nařízení osobám, které pracují pro příslušné orgány, soudy, jiné orgány veřejné moci a Komisi nebo orgán jí ustanovený, jejichž zpřístupnění je porušením:

vypouští se

a) ochrany soukromí a osobnosti jednotlivce podle právních předpisů Společenství na ochranu osobních údajů,

 

b) obchodních zájmů fyzické či právnické osoby, včetně práv duševního vlastnictví,

 

c) soudního řízení a právního poradenství, nebo

 

d) rozsahu inspekce nebo vyšetřování,

 

jsou přípustná pouze, je-li nutné dosáhnout ukončení nebo zákazu porušování pravidel společné rybářské politiky a orgán, který sděluje informace, souhlasí s jejich zpřístupněním.

 

Pozměňovací návrh   88

Návrh nařízení

Čl. 108 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Každý členský stát umožní vzdálený přístup k zabezpečené části své internetové stránky Komisi nebo orgánu jí určeném. Členský stát umožní přístup úředníkům Komise na základě elektronických certifikátů, které vytvoří Komise nebo orgán jí určený.

3. Každý členský stát umožní vzdálený přístup k zabezpečené části své internetové stránky Komisi nebo orgánu jí určeném. Členský stát umožní přístup úředníkům Komise na základě elektronických certifikátů, které vytvoří Komise nebo orgán jí určený.

 

Třetím zemím se poskytují informace uvedené v odst. 1 písm. b), písm. d) a písm. f) týkající se plavidel Společenství, která žádají o licenci k rybolovu v jejich vodách. Tyto informace se poskytují na žádost dotčené třetí země neprodleně, pokud je splněna podmínka, že třetí země písemně zaručí důvěrnost těchto informací. O převodu osobních údajů podle tohoto ustanovení se má za to, že splňuje čl. 26 odst. 1 písm. d) směrnice 95/46/ES.

Odůvodnění

Pokud plavidla EU žádají o oprávnění k rybolovu ve třetích zemích v rámci smluv o partnerství nebo soukromých dohod, měla by mít vláda třetí země právo na některé informace o těchto plavidlech, pokud odsouhlasí důvěrnost těchto údajů.

Pozměňovací návrh   89

Návrh nařízení

Článek 112

Nařízení (ES) č. 768/2005

Čl. 17a – odst. 1 – návětí

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Aniž jsou dotčeny donucovací pravomoci svěřené Smlouvou Komisi, je agentura nápomocna Komisi při vyhodnocování a kontrole uplatňování pravidel společné rybářské politiky členskými státy. Agentura může provádět inspekce orgánů veřejné moci i soukromých hospodářských subjektů v členských státech. Za tímto účelem může v souladu s ustanovením právních předpisů dotčeného členského státu:

1. Aniž jsou dotčeny donucovací pravomoci svěřené Smlouvou Komisi, je agentura nápomocna Komisi při vyhodnocování a kontrole uplatňování pravidel společné rybářské politiky členskými státy. Agentura může z vlastních zdrojů provádět inspekce orgánů veřejné moci i soukromých hospodářských subjektů v členských státech. Za tímto účelem může v souladu s ustanovením právních předpisů dotčeného členského státu:

Odůvodnění

Agentura by měla mít v budoucnu k dispozici vlastní zdroje, např. náležitě vybavená plavidla, aby mohla provádět inspekce, k nimž ji opravňuje toto nařízení.


VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Jedním ze základních pilířů společné rybářské politiky (SRP) musí být efektivní a nediskriminační uplatňování pravidel. Dodržování pravidel a koherentní přístup ke kontrole je nejlepším způsobem dlouhodobé ochrany zájmů odvětví rybolovu. Nebudou-li aktéři zapojení do rybolovu – od posádek člunů po prodejce ryb zákazníkům – dodržovat pravidla, skončí tato politika nevyhnutelně neúspěchem. Populace ryb zmizí a zároveň s nimi ti, kdo jsou na nich závislí.

Komise i Evropský parlament opakovaně vyjadřovaly politování nad nedostatečným dodržováním pravidel a požadovaly zlepšení kontroly ze strany členských států, harmonizaci kritérií inspekcí a sankcí, transparentnost výsledků inspekcí, posílení systému inspekcí Společenství atd.(1)

Pravidla se formulují na úrovni EU, avšak za jejich uplatňování a vymáhání jsou odpovědné členské státy, takže nejsou-li pravidla řádně uplatňována, může to být z několika důvodů. První důvod je justiční v tom smyslu, že nařízení o kontrolním režimu a související nástroje jsou nedostatečné, neboť nedávají inspektorům náležité právní oprávnění k tomu, aby mohli plnit své úkoly. Další je politický: plní členské státy svou právní povinnost plně uplatňovat pravidla, která odsouhlasily v Radě, a vyčleňují na plnění těchto pravidel dostatečné zdroje? Ověřuje Komise řádně, co činí členské státy? Je třeba poznamenat, že při plnění svých povinností selhala i Komise, protože stávající nařízení vyžadovalo více než 20 prováděcích nařízení, z nichž Komise od roku 1993 navrhla pouze několik.

Zvláštní zpráva Účetního dvora z roku 2007(2) zkoumala otázku uplatňování jednoho aspektu SRP (pravidel pro zachování zdrojů) a dospěla k závěru, že existují závažné problémy:

125. Celkově práce Účetního dvora vedla k závěrům, že ustanovení týkající se kontroly, inspekce a sankcí nejsou přes nedávná zlepšení schopna zajistit účinné uplatňování pravidel řízení rybolovných zdrojů, a zejména režimu TAC a kvót.

Účetní dvůr předložil řadu doporučení ke zlepšení této situace a Komise slíbila, že se všemi těmito problémy bude zabývat při přepracování nařízení o kontrolním režimu. Návrh tohoto nařízení je předmětem této zprávy.

Po přijetí nařízení o nezákonném, nehlášeném a neregulovaném rybolovu(3) a nařízení o oprávněních k rybolovu(4) má být nové nařízení posledním ze tří nařízení, která vytvoří kontrolní režim. Je naprosto zásadní, aby opatření obsažená v tomto návrhu nejen zahrnovala veškeré nezbytné aspekty stávajícího nařízení o kontrolním režimu a doporučení Účetního dvora, ale také aby byla v souladu s ustanoveními obou uvedených nařízení.

Patrně nejdůležitějším rysem kontrolního režimu platného pro 27 členských států je požadavek, aby se s každým zacházelo stejně, aby se žádní účastníci produkčního řetězce – rybáři, zpracovatelé, odběratelé a další – necítili diskriminováni a aby všichni nesli svůj díl odpovědnosti. V celém Společenství a po celé délce zpracovatelského řetězce se musí vytvořit rovné podmínky pro všechny. Součástí tohoto návrhu je řada aspektů, které by znamenaly výrazný krok tímto směrem, což je vítané. Vzhledem k povaze Společenství a k jeho úkolu zachovávat nestrannost hraje v této souvislosti zvláště důležitou roli Agentura Společenství pro kontrolu rybolovu.

Obecně platí, že s ohledem na rostoucí komplexnost kontrolního režimu v EU musí Komise zajistit, aby byla všechna pravidla praktická, použitelná a účinná. K posouzení účinnosti navrhovaných opatření je třeba prozkoumat řadu pokusných případů a při tom použít konkrétní případové studie vycházející z příkladů skutečných kontrolních situací. To je třeba učinit ještě před přijetím nařízení o kontrolním režimu přijme v Radě. Komise by se tím pak měla řídit při navrhování prováděcích opatření, která vyžadují všechny tři části kontrolního režimu. Mohly by se tak odhalit případné obtíže, které by pak mohlo být možné vyřešit ještě před přijetím těchto právních předpisů.

Velká část návrhu obsahuje opatření, která jsou v tomto nařízení už roky, nicméně některé nové prvky si zaslouží podrobnější zmínku.

Rekreační rybolov – Toto téma je silně medializováno a dominuje veškeré diskuzi o tomto návrhu. Z textu není zřejmé, co Komise navrhuje. Jasné je ovšem to, že v některých případech může rekreační rybolov dosahovat velkých rozměrů a může mít značný dopad na populace ryb. Podle údajů členských států např. francouzští sportovní rybáři uloví 5 000 tun mořského okouna a němečtí rekreační rybáři uloví v Baltském moři až 5 200 tun tresky. Rekreační úlovky tuňáka obecného jsou tak velké, že Mezinárodní komise pro ochranu tuňáků v Atlantiku (ICCAT) přijala řídicí opatření pro jejich kontrolu. Je spravedlivé vůči komerčním rybářům nechat rekreační rybáře lovit bez jakýchkoli kontrol? Předkládá se pozměňovací návrh, který by omezil platnost nařízení na nekomerční rybolov prováděný z člunů (tj. nikoli z pobřeží) v mořských vodách (tj. nikoli ve vnitrozemských vodách). Členské státy by měly čas posoudit dopad tohoto rybolovu na populace a v případech, kdy je jeho dopad značný, navrhnout způsob jeho sledování. Protože je diskriminační podřídit komerční rybáře omezením úlovků a dalším restrikcím, a zároveň dovolit nekomerčním rybářům lovit bez omezení, je třeba, aby se národní kvóty nakonec vztahovaly na všechny úlovky.

Agentura Společenství pro kontrolu rybolovu – Tato agentura funguje zatím jen několik let, ale již prokázala svou hodnotu lepší koordinací námořních kontrol mezi členskými státy během několika plánů společného nasazení. Komise navrhuje úlohu této agentury v několika oblastech posílit, např. při vytváření základních osnov pro vzdělávací programy, při pomoci vytváření společných kontrolních postupů, zlepšování komunikace a výměny informací mezi členskými státy atd. Agentura hraje klíčovou roli v rámci oslabování, a snad i vyvrácení přesvědčení mnoha účastníků, že jsou kontrolováni přísněji než jejich sousedé. Rozšířený mandát agentury je důležitou složkou lepšího kontrolního režimu. Poslankyně Attwoollová ve své zprávě z roku 2005(5) zřízení agentury přivítala a již v okamžiku jejího vzniku požadovala, aby tato agentura dostala větší roli.

Analýza rizika – Důležitým doporučením Účetního dvora bylo, aby členské státy „stanovily kontrolní strategii založenou na analýze rizika“, jež má být součástí nařízení o kontrolním režimu(6). Účetní dvůr se domníval, že:

75. Pro vypracování řádné analýzy rizika, vytyčení přiměřené kontrolní strategie a přípravu vhodného programu je nezbytná dobrá znalost jednotlivých rybolovných činností, dotčených subjektů, zjištěných protiprávních jednání a sankcí uložených v minulosti.

Přístup k plánování založený na analýze rizika by umožnil stanovit priority inspekce a pomohl by lepší alokaci zdrojů, a tím umožnil efektivnější kontrolu činností. Komise tato doporučení akceptovala a začlenila do svého návrhu několik opatření, která členským státům poskytnou nezbytné struktury včetně databází obsahujících informace o úlovcích, inspekcích apod., o postupech ověřování údajů atd.

Některé z těchto informací by členské státy mohly sdílet v zájmu podpory plynulé výměny informací, jež by jim pomohla vytvořit společný základ pro analýzy rizika. Rozsah výměny informací o otázkách, jako je vyšetřování porušování právních předpisů, je ovšem třeba důkladně posoudit, neboť je nutné zajistit důvěrnost a právo na soukromí. Pokud však jde o společnou politiku, jako je politika v oblasti rybolovu, kde mohou plavidla volně rybařit ve všech vodách Společenství, členské státy evidentně potřebují přístup k příslušným informacím, mají-li být jejich kontrolní programy maximálně efektivní a účinné. Agentura by mohla mít úlohu při utváření a organizaci této analýzy a výměny informací, a to včetně zodpovězení otázky, jak dlouho by měly být tyto informace uchovány.

Náklady a administrativní zátěž – Mnohé členské státy se obávají, že návrh zvýší náklady spojené s jejich kontrolními programy a bude od nich vyžadovat zavedení nových komplikovaných administrativních systémů. Podle údajů Komise stojí inspekce na moři více než desetkrát tolik, co inspekce na souši (7 552 EUR na moři, 306 EUR na souši, 541 EUR na trhu). Z těchto údajů je zřejmé, že je nutné, aby byly kontroly optimálně cílené. Inspekce na moři musí zůstat páteří kontrolního režimu, neboť vyplutí na moře představuje jediný způsob, jak ověřit, co se na moři děje. Přístup založený na analýze rizika, jenž je součástí návrhu, by však členským státům umožnil snížit počet jejich inspekcí na moři, neboť by zlepšil jejich cílenost a efektivnost. Návrh zahrnuje využití mnoha moderních technologií, jež umožní značné snížení nákladů, např. elektronických systémů pro rychlé a snadné křížové ověření údajů, které již nevyžadují manuální srovnávání.

Inspekce na moři – Návrh rozšiřuje možnosti členských států provádět inspekce ve vodách jiných členských států. Postupy pro vzájemné inspekce již existují v rámci některých regionálních organizací pro řízení rybolovu, jichž je Společenství členem. Rozšířily by se i možnosti Komise provádět vlastní vyšetřování. Vzhledem k již zmíněným důvodům, že je třeba vymýtit pocit diskriminace a vytvořit rovné podmínky pro všechny, přichází tento návrh s velkým zpožděním. Mohou-li se rybářské lodi pohybovat všude ve vodách Společenství, měla by mít inspekční plavidla tutéž pravomoc. Jedna navržená změna obsažená v této zprávě se týká pronásledování. Návrh Komise říká, že pokud inspekční plavidlo jednoho členského státu pronásleduje plavidlo, které vstoupí do vod jiného členského státu, musí požádat pobřežní členský stát o povolení k provedení inspekce. Tento požadavek je v rozporu se smyslem celého pronásledování, a proto je navrženo, aby členský stát, který provádí inspekci, pobřežní členský stát před vstupem do jeho vod pouze informoval.

Sankce – Komise se opět snaží harmonizovat sankce za závažná porušení právních předpisů. O této otázce již proběhla debata v souvislosti se zprávou poslankyně Aubertové o nařízení o nezákonném, nehlášeném a neregulovaném rybolovu(7). Tehdy Parlament souhlasil s Komisí, že je třeba harmonizovat horní hranici administrativních sankcí. Komise teď u administrativních sankcí navrhuje jak nejnižší (alespoň 5 000 EUR), tak nejvyšší hranici (maximálně 300 000 EUR).

Návrh dále přichází s inovativní myšlenkou sankčního bodového systému, spočívajícího v udělování trestných bodů plavidlům a velitelům, kteří se dopustí porušení právních předpisů. Za opakované porušení se udělí více bodů, přičemž bude existovat práh, jehož dosažení povede k dočasnému pozastavení či zrušení oprávnění k rybolovu. Nebudou-li spáchána další porušení, body po určité době zmizí. Tento systém by členským státům pomohl důsledněji řešit porušování právních předpisů, což je součástí snahy o vytvoření rovných podmínek pro všechny. Vkládá se pozměňovací návrh na přidání majitelů lodí, neboť jsou to oni, kdo nese konečnou odpovědnost za plavidla.

Závěrem – Návrh Komise představuje důležitý krok na cestě k vytvoření „kultury dodržování pravidel“ v EU a k omezení přesvědčení mnoha zúčastněných, že oni jsou přísně kontrolováni, zatímco jejich sousedé si mohou dělat, co chtějí. Všichni, jichž se týká SRP, by měli mít dojem, že systém je spravedlivý a že nediskriminační kontrolní režim je nezbytný, má-li mít odvětví rybolovu dlouhodobou budoucnost.

(1)

  Viz např. usnesení EP ze dne 6. září 2006 (A6-0228/2006, Morillon), ze dne 23. října 2003 (A5-0331/2003, Figueiredo), ze dne 4. července 2002 (A5-0228/2002,Attwooll), ze dne 17. ledna 2002 (A5-0470/2001, Miguelez Ramos) a ze dne 6. listopadu 1997 (A4-0298/1997, Fraga Estevez).

(2)

  Zvláštní zpráva č. 7/2007 o systémech kontroly, inspekce a sankcí týkajících se pravidel pro zachování rybolovných zdrojů Společenství.

(3)

  Nařízení Rady (ES) č. 1005/2008 ze dne 29. září 2008, kterým se zavádí systém Společenství pro předcházení, potírání a odstranění nezákonného, nehlášeného a neregulovaného rybolovu.

(4)

  Nařízení Rady (ES) č. 1006/2088 ze dne 29. září 2008 o udělování oprávnění k rybolovným činnostem provozovaným rybářskými plavidly Společenství mimo vody Společenství a o přístupu plavidel třetích zemí do vod Společenství.

(5)

  Zpráva A6-0022/2005 poslankyně Attwoollové o návrhu nařízení Rady, kterým se zřizuje Agentura Společenství pro kontrolu rybolovu, usnesení EP ze dne 23. února 2005.

(6)

  Viz zvláštní zpráva Účetního dvora č. 7/2007, body 129 a 130.

(7)

  Zpráva A6-0193/2008 poslankyně Aubertové o návrhu nařízení Rady o zavedení režimu Společenství pro předcházení, potírání a odstranění nezákonného, nehlášeného a neregulovaného rybolovu.


MENŠINOVÉ STANOVISKO

podle čl. 48 odst. 3 jednacího řádu

Hélène Goudin

Cílem návrhu Komise, který již přijal i Výbor pro rybolov Evropského parlamentu, je vytvořit na úrovni Společenství legislativu upravující rekreační rybolov. Tento cíl je vyjádřen v článku 47 návrhu Komise. Předložila jsem ve výboru pozměňovací návrh, podle nějž by měl být celý článek 47 vypuštěn. Výbor můj pozměňovací návrh nepřijal, a proto jsem hlasovala proti této zprávě.

O rekreačním a sportovním rybolovu by se za žádných okolností nemělo jednat na úrovni EU. Podle zásady subsidiarity se jedná o téma, o němž by měly i nadále rozhodovat vnitrostátní, regionální a místní orgány.


STANOVISKO Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (18. 2. 2009)

pro Výbor pro rybolov

k návrhu nařízení Rady o zavedení kontrolního režimu Společenství k zajištění dodržování pravidel společné rybářské politiky

(KOM(2008)0721 – C6-0510/2008 – 2008/0216(CNS))

Navrhovatel: Roberto Musacchio

STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Jedním z hlavních cílů společné rybářské politiky (SRP) je stanovit ochranná opatření k zajištění toho, aby rybí populace byly loveny na ekologicky udržitelném základě. Jak ovšem dokazuje současný stav rybích populací ve vodách EU, je úroveň jejich lovu příliš vysoká. Třicet procent hodnocených populací je v současnosti pod bezpečnou biologickou hranicí a 88 % z nich je loveno tak intenzivně, že došlo ke snížení výtěžnosti. Vědci varují, že počet dospělých ryb je nižší, než je nezbytné pro dlouhodobou udržitelnost populací ryb lovených ke komerčním účelům, což ohrožuje jak dlouhodobou udržitelnost rybolovných činností, tak vyváženost mořského ekosystému.

Jedním z důvodů zjištěného neúspěchu SRP je, že členské státy řádně nekontrolují, kolik ryb je každoročně z moře vyloveno, a nebyl vytvořen žádný účinný systém pro monitorování překládky ryb. Také úroveň sankcí v EU je obvykle tak nízká, že nikoho od nezákonných rybolovných činností neodrazuje. To subjektům v odvětví rybolovu umožňuje, aby považovaly uložené sankce za pouhý provozní náklad na jejich činnost, čímž odpadá skutečná motivace dodržovat ustanovení SRP. Porušování příslušných předpisů by mělo být postihováno odrazujícími sankcemi. Členským státům s účinnými kontrolními systémy by však mohl být poskytnut preferenční přístup ke zdrojům Společenství a EK by měla stanovit vhodnou finanční motivaci založenou na systému odměn.

Pokud je hlavním cílem SRP dosáhnout udržitelného využívání rybolovných zdrojů, měly by být stávající systémy kontrol, inspekcí a sankcí výrazně posíleny. Konečným cílem kontrol a prosazování předpisů je zajistit, aby rybolovné činnosti byly skutečně udržitelné a aby hospodářské subjekty nepoškozovaly ekosystémy nadměrným rybolovem. Bez účinných kontrol není možné získat spolehlivé údaje o úlovcích a vykládkách. Shromáždění přesných údajů je klíčové pro hodnocení vědeckého poradenství ohledně množství ryb, které může být v budoucnu bezpečně vyloveno, čímž se zajistí zdravá rovnováha našich živých mořských zdrojů a udržitelné a rentabilní živobytí pro rybářské komunity, které by jinak měly jen málo dalších možností, jak se uživit.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin vyzývá Výbor pro rybolov jako příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh   1

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 18 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(18a) Komise by měla v roce 2010 navrhnout závazná legislativní opatření ke snížení rybolovné kapacity EU.

Odůvodnění

Jedním z hlavních důvodů stávajícího nadměrného rybolovu je výrazně nadměrná kapacita evropského loďstva. Nejnovější odhady Komise dokonce ukazují, že kapacita loďstva je o 40 % vyšší, než by bylo třeba. Dokud nebudou provedeny účinné programy na snížení kapacity, žádnému systému, ať bude jakkoli přísný, se nepodaří odstranit podvody. Je tedy nezbytně nutné, aby Evropská komise řešila problém nadměrné rybolovné kapacity členských států jakožto nezbytný předpoklad před zavedením účinného kontrolního systému.

Pozměňovací návrh   2

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Rybářské plavidlo o celkové délce vyšší než 10 metrů má na palubě instalováno plně funkční zařízení, které umožňuje automatickou lokalizaci a identifikaci daného plavidla systémem sledování plavidel pomocí přenosu údajů o poloze prováděném v pravidelných intervalech. Toto zařízení rovněž umožňuje středisku sledování lovišť členského státu vlajky namátkově kontrolovat rybářské plavidlo. V případě plavidel, jejichž celková délka je vyšší než 10 metrů a dosahuje až 15 metrů, se tento odstavec použije od 1. ledna 2012.

2. Rybářské plavidlo o celkové délce vyšší než 10 metrů má na palubě instalováno plně funkční zařízení, které umožňuje automatickou lokalizaci a identifikaci daného plavidla systémem sledování plavidel pomocí přenosu údajů o poloze prováděném v pravidelných intervalech. Toto zařízení rovněž umožňuje středisku sledování lovišť členského státu vlajky namátkově kontrolovat rybářské plavidlo. V případě plavidel, jejichž celková délka je vyšší než 10 metrů a dosahuje až 15 metrů, se tento odstavec použije od 1. ledna 2010.

Odůvodnění

Tato povinnost by měla být v souladu s datem 1. ledna 2010, kdy má vstoupit v platnost nařízení (ES) č. 1005/2008 ze dne 29. 9. 2008, kterým se zavádí systém Společenství pro předcházení, potírání a odstranění nezákonného, nehlášeného a neregulovaného rybolovu, zejména pokud jde o ustanovení čl. 3 odst. b, c a k, podle nichž by registrace, údaje o úlovcích a sledování rybolovných činností v oblastech omezeného rybolovu měly být vyhodnocovány prostřednictvím satelitní kontroly.

Pozměňovací návrh   3

Návrh nařízení

Čl. 15 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Odstavec 1 se použije pro rybářská plavidla Společenství o celkové délce vyšší než 15 metrů a dosahující až 24 metrů od 1. července 2011 a pro rybářská plavidla Společenství o celkové délce vyšší než 10 metrů a dosahující až 15 metrů od 1. ledna 2012. Plavidla Společenství o celkové délce do 15 metrů mohou být zproštěna povinnosti uvedené v odstavci 1, pokud:

2. Odstavec 1 se použije pro rybářská plavidla Společenství o celkové délce vyšší než 10 metrů od 1. ledna 2010. Plavidla Společenství o celkové délce do 15 metrů mohou být zproštěna povinnosti uvedené v odstavci 1, pokud:

Odůvodnění

Tato povinnost by měla být v souladu s datem 1. ledna 2010, kdy má vstoupit v platnost nařízení (ES) č. 1005/2008 ze dne 29. 9. 2008, kterým se zavádí systém Společenství pro předcházení, potírání a odstranění nezákonného, nehlášeného a neregulovaného rybolovu, zejména pokud jde o ustanovení čl. 3 odst. b, podle nichž by registrace a údaje o úlovcích měly být zpřístupněny a přenášeny prostřednictvím satelitního zařízení.

Pozměňovací návrh   4

Návrh nařízení

Čl. 21 – odst. 4 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4. Odstavec 2 se použije pro rybářská plavidla Společenství o celkové délce vyšší než 15 metrů a dosahující až 24 metrů od 1. července 2011 a pro rybářská plavidla Společenství o celkové délce vyšší než 10 metrů a dosahující až 15 metrů od 1. ledna 2012. Plavidla Společenství o celkové délce do 15 metrů mohou být zproštěna povinnosti uvedené v odstavci 2, pokud:

4. Odstavec 2 se použije pro rybářská plavidla Společenství o celkové délce vyšší než 10 metrů od 1. ledna 2010. Plavidla Společenství o celkové délce do 15 metrů mohou být zproštěna povinnosti uvedené v odstavci 2, pokud:

Odůvodnění

V souladu s datem 1. ledna 2010, kdy má vstoupit v platnost první nařízení Rady (ES) č. 1005/2008 ze dne 29. 9. 2008, kterým se zavádí systém Společenství pro předcházení, potírání a odstranění nezákonného, nehlášeného a neregulovaného rybolovu, a s ustanoveními tohoto nařízení, pokud jde o články 9 a 15 týkající se povinnosti předávat údaje o rybářských úlovcích.

Pozměňovací návrh   5

Návrh nařízení

Čl. 82 – odst. 6 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

6a. Členské státy zajistí, aby hospodářské subjekty, u nichž bylo zjištěno vážné porušení pravidel společné rybářské politiky, byly vyloučeny z využívání Evropského rybářského fondu, dohod o partnerství v odvětví rybolovu a další veřejné podpory. Sankce stanovené v této kapitole jsou doprovázeny dalšími sankcemi nebo opatřeními, zejména vrácením finanční pomoci z veřejných zdrojů anebo dotací, které plavidla NNN během daného období financování obdržela.

Odůvodnění

V souladu s čl. 45 odst. 7 nařízení 1005/2008 Evropské rady, který jakožto možnou sankci předpokládá dočasný nebo trvalý zákaz přístupu k veřejné podpoře nebo podpoře Společenství, bude podmíněnost veřejného financování souladem s předpisy hospodářské subjekty motivovat k tomu, aby dodržovaly pravidla společné rybářské politiky, a přispěje k zavedení rovných podmínek a k zajištění toho, aby veřejná podpora nebyla využívána na nezákonné činnosti. Plavidla NNN by neměla dostávat žádné příspěvky z peněz daňových poplatníků a plavidla, která finanční příspěvek z peněz daňových poplatníků v průběhu operačního programu již obdržela, by měla prostředky vrátit.

Pozměňovací návrh   6

Návrh nařízení

Čl. 85 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3a. Informace o příslušných rybářských plavidlech a osobách musí být zpřístupněny veřejnosti.

Odůvodnění

Mnoho členských států omezuje zveřejňování podrobností a informací o rozsahu a názvech rybářských plavidel NNN v jejich vodách.

Pozměňovací návrh   7

Návrh nařízení

Čl. 87 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a. Komise stanoví výkonnostní ukazatele a finanční pobídky, jakožto základ systému odměn pro ty členské státy, které zcela splní pravidla týkající se ochrany, kontroly a prosazování v rámci společné rybářské politiky.

Odůvodnění

Měla by být přijata opatření zaměřená na to, aby ty členské státy, které mají účinné kontrolní systémy, byly odměněny preferenčním přístupem ke zdrojům. Finanční příspěvky Společenství určené na kontrolní programy členských států v oblasti rybolovu by mohly být použity k odměně těch členských států, které mají účinné kontrolní systémy.

POSTUP

Název

Kontrolní režim Společenství k zajištění dodržování pravidel společné rybářské politiky

Referenční údaje

KOM(2008)0721 – C6-0510/2008 – 2008/0216(CNS)

Příslušný výbor

PECH

Výbor, který zaujal stanovisko

      Datum oznámení na zasedání

ENVI

18.12.2008

 

 

 

Navrhovatel

      Datum jmenování

Roberto Musacchio

10.12.2008

 

 

Projednání ve výboru

22.1.2009

 

 

 

Datum přijetí

17.2.2009

 

 

 

Výsledek závěrečného hlasování

+:

–:

0:

45

2

1

Členové přítomní při závěrečném hlasování

Adamos Adamou, Margrete Auken, Liam Aylward, Irena Belohorská, Maria Berger, John Bowis, Hiltrud Breyer, Martin Callanan, Dorette Corbey, Magor Imre Csibi, Avril Doyle, Mojca Drčar Murko, Jill Evans, Elisabetta Gardini, Matthias Groote, Satu Hassi, Christa Klaß, Holger Krahmer, Urszula Krupa, Peter Liese, Marios Matsakis, Linda McAvan, Roberto Musacchio, Miroslav Ouzký, Vladko Todorov Panayotov, Vittorio Prodi, Frédérique Ries, Dagmar Roth-Behrendt, Guido Sacconi, Daciana Octavia Sârbu, Richard Seeber, María Sornosa Martínez, Salvatore Tatarella, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Åsa Westlund, Anders Wijkman, Glenis Willmott

Náhradník(ci) přítomný(í) při závěrečném hlasování

Kathalijne Maria Buitenweg, Philip Bushill-Matthews, Christofer Fjellner, Jutta Haug, Johannes Lebech, Caroline Lucas, Hartmut Nassauer, Justas Vincas Paleckis, Alojz Peterle, Lambert van Nistelrooij


POSTUP

Název

Kontrolní režim Společenství k zajištění dodržování pravidel společné rybářské politiky

Referenční údaje

KOM(2008)0721 – C6-0510/2008 – 2008/0216(CNS)

Datum konzultace s EP

15.12.2008

Příslušný výbor

      Datum oznámení na zasedání

PECH

18.12.2008

Výbor(y) požádaný(é) o stanovisko

      Datum oznámení na zasedání

ENVI

18.12.2008

 

 

 

Zpravodaj(ové)

      Datum jmenování

Raül Romeva i Rueda

10.11.2008

 

 

Datum přijetí

31.3.2009

 

 

 

Výsledek závěrečného hlasování

+:

–:

0:

19

5

1

Členové přítomní při závěrečném hlasování

Stavros Arnaoutakis, Elspeth Attwooll, Iles Braghetto, Niels Busk, Paulo Casaca, Zdzisław Kazimierz Chmielewski, Avril Doyle, Emanuel Jardim Fernandes, Carmen Fraga Estévez, Ioannis Gklavakis, Hélène Goudin, Pedro Guerreiro, Daniel Hannan, Ian Hudghton, Heinz Kindermann, Rosa Miguélez Ramos, Philippe Morillon, Ulrike Rodust, Struan Stevenson, Catherine Stihler, Margie Sudre, Cornelis Visser

Náhradník(ci) (čl. 178 odst. 2) přítomný(í) při závěrečném hlasování

Ole Christensen, Constantin Dumitriu, Nigel Farage, Raül Romeva i Rueda, Thomas Wise

Datum předložení

6.4.2009

Poslední aktualizace: 15. dubna 2009Právní upozornění