Postup : 2007/0248(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A6-0257/2009

Predkladané texty :

A6-0257/2009

Rozpravy :

PV 05/05/2009 - 3
CRE 05/05/2009 - 3

Hlasovanie :

PV 06/05/2009 - 6.1
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2009)0360

ODPORÚČANIE DO DRUHÉHO ČÍTANIA     ***II
PDF 469kWORD 706k
7. apríla 2009
PE 421.119v03-00 A6-0257/2009

o spoločnej pozícii Rady pre prijatie smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2002/22/ES o univerzálnej službe a právach užívateľov týkajúcich sa elektronických komunikačných sietí a služieb, smernica 2002/58/ES týkajúca sa spracovávania osobných údajov a ochrany súkromia v sektore elektronických komunikácií a nariadenie (ES) č. 2006/2004 o spolupráci medzi národnými orgánmi zodpovednými za vynucovanie právnych predpisov na ochranu spotrebiteľa

(16497/1/2008 – C6-0068/2009 – 2007/0248(COD))

Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa

Spravodajca: Malcolm Harbour

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 POSTUP

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o spoločnej pozícii Rady pre prijatie smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2002/22/ES o univerzálnej službe a právach užívateľov týkajúcich sa elektronických komunikačných sietí a služieb, smernica 2002/58/ES týkajúca sa spracovávania osobných údajov a ochrany súkromia v sektore elektronických komunikácií a nariadenie (ES) č. 2006/2004 o spolupráci medzi národnými orgánmi zodpovednými za vynucovanie právnych predpisov na ochranu spotrebiteľa

(16497/1/2008 – C6-0068/2009 – 2007/0248(COD))

(Spolurozhodovací postup: druhé čítanie)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na spoločnú pozíciu Rady (16497/1/2008 – C6-0068/2009),

–   so zreteľom na svoju pozíciu v prvom čítaní(1) k návrhu Komisie pre Európsky parlament a Radu (KOM(2007)0698),

–   so zreteľom na zmenený návrh Komisie (KOM(2008)0723),

–   so zreteľom na článok 251 ods. 2 Zmluvy o ES,

–   so zreteľom na článok 62 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na odporúčanie do druhého čítania Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa (A6-0257/2009),

1.  schvaľuje zmenenú a doplnenú spoločnú pozíciu;

2.  poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade a Komisii.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     1

Spoločná pozícia Rady – pozmeňujúci akt

Odôvodnenie 3a (nové)

Spoločná pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(3a) Základnou požiadavkou univerzálnej služby je na požiadanie poskytnúť užívateľom spojenie s verejnou telekomunikačnou sieťou v pevnom mieste a za prijateľnú cenu. Požiadavkou je zabezpečiť miestne, vnútroštátne a medzinárodné volania, telefaxovú komunikáciu a dátové služby, ktorých zabezpečenie môžu členské štáty obmedziť na hlavné miesto/bydliska koncového užívateľa. Nemali by existovať žiadne prekážky z hľadiska technických prostriedkov, ktorými sa spojenie, či už drôtové alebo bezdrôtové, zabezpečuje, ani žiadne prekážky z hľadiska toho, či podnik poskytuje všetky univerzálne služby alebo len ich časť.

 

Pripojenie k verejnej komunikačnej sieti na pevnom mieste by malo umožniť podporiť dátovú komunikáciu s prenosovou rýchlosťou dostatočnou na prístup k takým on-line službám, ako sú služby poskytované cez internet. Rýchlosť prístupu k internetu daného užívateľa môže závisieť od niekoľkých faktorov vrátane poskytovateľa alebo poskytovateľov pripojenia na internet, ako aj použitia, na ktoré sa pripojenie využíva. Rýchlosť prenosu, ktorá môže byť podporovaná pripojením k verejnej komunikačnej sieti, závisí od možností koncového zariadenia účastníka a od spojenia. Z tohto dôvodu nie je primerané stanoviť konkrétne dáta alebo prenosovú rýchlosť na úrovni Spoločenstva. Je potrebná pružnosť, ktorá členským štátom umožní v prípade potreby prijať opatrenia na zabezpečenie toho, aby dátové pripojenie umožňovalo takú podporu rýchlosti prenosu dát, ktorá je dostatočná na to, aby umožnila funkčný prístup k internetu vymedzený členským štátom pri zohľadnení osobitných podmienok národného trhu, napríklad prevládajúcu šírku prenosového pásma používanú väčšinou účastníkov v danom členskom štáte alebo technickú uskutočniteľnosť, za predpokladu, že cieľom týchto opatrení je minimalizácia narušenia hospodárskej súťaže. Ak pri riadnom zohľadnení nákladov a príjmov ako aj nehmotných výhod vyplývajúcich z poskytovania daných služieb takéto opatrenia vyústia do nespravodlivej záťaže určeného podniku, môžu sa zahrnúť do ktorejkoľvek kalkulácie čistých nákladov univerzálnych povinností. Môže sa tiež realizovať alternatívne financovanie základnej sieťovej infraštruktúry, ktoré zahŕňa finančné prostriedky Spoločenstva alebo vnútroštátne opatrenia v súlade s právnymi predpismi Spoločenstva.

 

Tým nie je dotknutá potreba Komisie uskutočniť preskúmanie povinnosti univerzálnej služby, ktorá môže zahŕňať financovanie takejto povinnosti v súlade s článkom 15 smernice 2002/22/ES a v prípade potreby najneskôr do januára 2010 predložiť návrhy reformy so zámerom splniť ciele verejného záujmu.

(Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh)

Odôvodnenie

Zmena a doplnenie odôvodnenia 8 smernice 2002/22/ES.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     2

Spoločná pozícia Rady – pozmeňujúci akt

Odôvodnenie 5

Spoločná pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(5) Bez toho, aby bola dotknutá smernica Európskeho parlamentu a Rady 1999/5/ES z 9. marca 1999 o rádiovom zariadení a koncových telekomunikačných zariadeniach a o vzájomnom uznávaní ich zhody, a predovšetkým požiadavky súvisiace so zdravotným postihnutím ustanovené v jej článku 3 ods. 3 písm. f), by sa určité aspekty koncových zariadení vrátane zariadenia pre užívateľov so zdravotným postihnutím mali zaradiť do rámca smernice 2002/22/ES (smernica o univerzálnej službe), aby sa uľahčil prístup k sieti a využívanie služieb. Medzi takéto zariadenia v súčasnosti patria koncové zariadenia určené len na príjem rádiového a televízneho signálu, ako aj špeciálne koncové zariadenia pre koncových užívateľov s poruchami sluchu.

(5) Bez toho, aby bola dotknutá smernica Európskeho parlamentu a Rady 1999/5/ES z 9. marca 1999 o rádiovom zariadení a koncových telekomunikačných zariadeniach a o vzájomnom uznávaní ich zhody, a predovšetkým požiadavky súvisiace so zdravotným postihnutím ustanovené v jej článku 3 ods. 3 písm. f), by sa určité aspekty koncových zariadení vrátane zariadenia priestorov pre užívateľov so zdravotným postihnutím, či už tieto osobitné potreby vyplývajú z ich zdravotného postihnutia alebo súvisia s ich vekom, mali zaradiť do rámca smernice 2002/22/ES (smernica o univerzálnej službe), aby sa uľahčil prístup k sieti a využívanie služieb. Medzi takéto zariadenia v súčasnosti patria koncové zariadenia určené len na príjem rádiového a televízneho signálu, ako aj špeciálne koncové zariadenia pre koncových užívateľov s poruchami sluchu.

(Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     3

Spoločná pozícia Rady – pozmeňujúci akt

Odôvodnenie 6a (nové)

Spoločná pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(6a) Ustanovenia tejto smernice by sa mali uplatňovať bez toho, aby boli dotknuté pravidlá Spoločenstva o ochrane spotrebiteľa, najmä smernice 93/13/EHS, 97/7/ES a 2005/29/ES, a vnútroštátne predpisy v súlade s právom Spoločenstva.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     4

Spoločná pozícia Rady – pozmeňujúci akt

Odôvodnenie 6b (nové)

Spoločná pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(6b) Technologický rozvoj viedol k podstatnému zníženiu počtu verejných platených telefónov. S cieľom zabezpečiť technologickú neutrálnosť a nepretržitý prístup verejnosti k hlasovej telefónnej sieti by národné regulačné orgány mali mať možnosť ukladať podnikom povinnosti zabezpečiť na tento účel nielen verejné platené telefóny na uspokojenie primeraných potrieb koncových užívateľov, ale aj alternatívne verejné telekomunikačné prístupové miesta.

(Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     5

Spoločná pozícia Rady – pozmeňujúci akt

Odôvodnenie 6c (nové)

Spoločná pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(6c) Mal by sa zaručiť rovnocenný prístup k službám pre koncových užívateľov so zdravotným postihnutím a to na takej úrovni, na akej je dostupný pre ostatných koncových užívateľov. Na tento účel by mal byť prístup funkčne rovnocenný tak, aby koncoví užívatelia so zdravotným postihnutím mali osoh z možnosti použiť rovnaké služby ako iní koncoví užívatelia, ale iným spôsobom.

(Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     6

Spoločná pozícia Rady – pozmeňujúci akt

Odôvodnenie 22

Spoločná pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(22) Vzhľadom na rastúci význam elektronických komunikácií pre spotrebiteľov a pre podniky, by mal prevádzkovateľ služby a/alebo siete, s ktorým užívatelia uzavreli zmluvu, týchto užívateľov plne informovať o stratégiách riadenia prevádzky siete. Ak chýba účinná hospodárska súťaž, národné regulačné orgány by mali využiť nápravné opatrenia, ktoré im poskytuje smernica 2002/19/ES (prístupová smernica) na zabezpečenie toho, aby sa prístup užívateľov ku konkrétnym typom obsahu alebo aplikácií bezdôvodne neobmedzoval.

(22) Koncoví užívatelia by sa mali rozhodnúť, aký obsah by chceli posielať a dostávať, a ktoré služby, aplikácie, hardvér a softvér by chceli na tieto účely používať bez toho, aby bola dotknutá potreba chrániť integritu a bezpečnosť sietí a služieb. Trh otvorený hospodárskej súťaži s transparentnými ponukami v súlade so smernicou 2008/22/ES by mal zabezpečiť, aby koncoví užívatelia mali možnosť pristupovať k akémukoľvek obsahu, distribuovať ho a používať všetky aplikácie a/alebo služby podľa vlastného výberu tak, ako sa to stanovuje v článku 8 smernice 2002/21/ES. Vzhľadom na rastúci význam elektronických komunikácií pre spotrebiteľov a pre podniky, by mal prevádzkovateľ služby a/alebo siete v každom prípade plne informovať užívateľov o všetkých obmedzeniach súvisiacich s využívaním elektronických komunikačných služieb. Takéto informácie by mali, na základe voľby poskytovateľa, špecifikovať daný typ obsahu, aplikácie alebo služby, individuálne aplikácie alebo služby, alebo oboje. V závislosti od použitej technológie a typu obmedzení si môžu takéto obmedzenia vyžadovať súhlas užívateľa v súlade so smernicou 2002/58/ES.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     7

Spoločná pozícia Rady – pozmeňujúci akt

Odôvodnenie 24

Spoločná pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(24) Hlavným prvkom pre spotrebiteľov na konkurenčných trhoch s viacerými poskytovateľmi ponúkajúcimi služby je dostupnosť transparentných, aktuálnych a porovnateľných informácií o ponukách a službách. Koncoví užívatelia a spotrebitelia elektronických komunikačných služieb by mali mať možnosť jednoduchým spôsobom porovnávať ceny rozličných služieb ponúkaných na trhu na základe informácií zverejňovaných v ľahko dostupnej podobe. Aby mohli jednoducho porovnávať ceny, národné regulačné orgány by mali mať právomoc požadovať od podnikov, ktoré poskytujú elektronické komunikačné siete a/alebo služby, väčšiu transparentnosť v súvislosti s informáciami (vrátane sadzieb, modelov spotreby a iných relevantných štatistických informácií) a zabezpečiť, aby tretie strany mali právo bezplatne využívať takéto informácie. Národné regulačné orgány by mali mať tiež možnosť sprístupniť usmernenia k cenám, a to najmä ak ich trh neposkytol zdarma alebo za primeranú cenu. Podniky by nemali mať nárok na odmenu za také využívanie informácií, ktoré už boli zverejnené a sú teda verejne známe. Okrem toho by koncoví užívatelia a spotrebitelia mali byť primerane informovaní o cene alebo o druhu ponúkanej služby ešte predtým, ako túto službu kúpia, predovšetkým v prípade, keď sa čísla služieb volania na účet volaného spoplatnia ďalšími poplatkami. Národné regulačné orgány by mali mať možnosť vyžadovať, aby sa takéto informácie poskytovali všeobecne a pri určitých kategóriách služieb, ktoré určia, okamžite pred spojením volania, pokiaľ nie je vo vnútroštátnom práve ustanovené inak. Pri určovaní kategórií volaní, ktoré si vyžadujú informáciu o cene pred spojením, by mali národné regulačné orgány riadne zohľadniť charakter služby, cenové podmienky, ktoré sa na ňu vzťahujú a či ju ponúka poskytovateľ, ktorý nie je poskytovateľom elektronických komunikačných služieb. Bez toho, aby bola dotknutá smernica 2000/31/ES (smernica o elektronickom obchode), podniky by v prípade, ak to členské štáty vyžadujú, mali účastníkom poskytnúť informácie vo verejnom záujme vytvorené príslušnými orgánmi verejnej moci, a to okrem iného o najčastejších porušeniach predpisov a ich právnych následkoch.

(24) Hlavným prvkom pre spotrebiteľov na konkurenčných trhoch s viacerými poskytovateľmi ponúkajúcimi služby je dostupnosť transparentných, aktuálnych a porovnateľných informácií o ponukách a službách. Koncoví užívatelia a spotrebitelia elektronických komunikačných služieb by mali mať možnosť jednoduchým spôsobom porovnávať ceny rozličných služieb ponúkaných na trhu na základe informácií zverejňovaných v ľahko dostupnej podobe. Aby mohli jednoducho porovnávať ceny, národné regulačné orgány by mali mať právomoc požadovať od podnikov, ktoré poskytujú elektronické komunikačné siete a/alebo služby, väčšiu transparentnosť v súvislosti s informáciami (vrátane sadzieb, modelov spotreby a iných relevantných štatistických informácií) a zabezpečiť, aby tretie strany mali právo bezplatne využívať takéto informácie. Národné regulačné orgány by mali mať tiež možnosť sprístupniť usmernenia k cenám, a to najmä ak ich trh neposkytol zdarma alebo za primeranú cenu. Podniky by nemali mať nárok na odmenu za také využívanie informácií, ktoré už boli zverejnené a sú teda verejne známe. Okrem toho by koncoví užívatelia a spotrebitelia mali byť primerane informovaní o cene alebo o druhu ponúkanej služby ešte predtým, ako túto službu kúpia, predovšetkým v prípade, keď sa čísla služieb volania na účet volaného spoplatnia ďalšími poplatkami. Národné regulačné orgány by mali mať možnosť vyžadovať, aby sa takéto informácie poskytovali všeobecne a pri určitých kategóriách služieb, ktoré určia, okamžite pred spojením volania, pokiaľ nie je vo vnútroštátnom práve ustanovené inak. Pri určovaní kategórií volaní, ktoré si vyžadujú informáciu o cene pred spojením, by mali národné regulačné orgány riadne zohľadniť charakter služby, cenové podmienky, ktoré sa na ňu vzťahujú a či ju ponúka poskytovateľ, ktorý nie je poskytovateľom elektronických komunikačných služieb. Bez toho, aby bola dotknutá smernica 2000/31/ES (smernica o elektronickom obchode), podniky by v prípade, ak to členské štáty vyžadujú, mali účastníkom poskytnúť informácie vo verejnom záujme vytvorené príslušnými orgánmi verejnej moci, a to okrem iného o najčastejších porušeniach predpisov a ich právnych následkoch. Poskytovanie takýchto informácií by však pre podniky nemalo predstavovať nadmernú záťaž. Členské štáty by mali požadovať, aby podniky takéto informovanie uskutočňovali prostriedkami, ktoré bežne používajú pri komunikácii s účastníkmi.

(Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     8

Spoločná pozícia Rady – pozmeňujúci akt

Odôvodnenie 24a (nové)

Spoločná pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(24a) Členské štáty by mali zriadiť jednotné informačné strediská pre všetky žiadosti užívateľov o informácie. Tieto strediská, ktoré by mohli spravovať národné regulačné orgány spolu so združeniami spotrebiteľov, by takisto mali byť schopné poskytovať právnu pomoc v prípade sporov s operátormi. Prístup k týmto strediskám by mal byť bezplatný a užívatelia by mali byť o ich existencii informovaní prostredníctvom pravidelných informačných kampaní.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     9

Spoločná pozícia Rady – pozmeňujúci akt

Odôvodnenie 26

Spoločná pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(26) Konkurenčný trh by mal zabezpečiť, aby sa užívateľom poskytovali služby v takej kvalite, akú požadujú, ale vo výnimočných prípadoch môže byť potrebné zabezpečiť, aby verejné komunikačné siete dosahovali minimálnu úroveň kvality a nedochádzalo k zhoršeniu služby, blokovaniu prístupu a spomaleniu prevádzky v sieťach.

(26) Konkurenčný trh by mal zabezpečiť, aby sa užívateľom poskytovali služby v takej kvalite, akú požadujú, ale vo výnimočných prípadoch môže byť potrebné zabezpečiť, aby verejné komunikačné siete dosahovali minimálnu úroveň kvality a nedochádzalo k zhoršeniu služby, blokovaniu prístupu a spomaleniu prevádzky v sieťach. Na zabezpečenie kvality služieb môžu operátori využívať postupy zamerané na meranie a formu prevádzky sieťového pripojenia s cieľom predchádzať tomu, aby sa naplnila alebo presiahla jeho kapacita, čo by mohlo viesť k preťaženiu siete a jej slabému výkonu. Tieto postupy by sa mali považovať za vhodné a primerané, ak je možné dokázať, že nepôsobia proti hospodárskej súťaži alebo neuprednostňujú internetové služby, alebo aplikácie operátorov sietí, alebo ich obchodných partnerov pred internetovými službami a aplikáciami ostatných poskytovateľov. Národné regulačné orgány by mali mať možnosť overiť si, či tieto postupy neobmedzujú hospodársku súťaž alebo nebránia rozvoju informačnej spoločnosti a napraviť akékoľvek zneužitie. Keďže nejednotné nápravné opatrenia v značnej miere narušia dosiahnuté výsledky na vnútornom trhu, Komisia by mala posúdiť všetky požiadavky stanovené národnými orgánmi na účely možného regulačného zásahu v rámci Spoločenstva a v prípade potreby prijať technické vykonávacie opatrenia s cieľom dosiahnuť jednotné uplatňovanie v rámci Spoločenstva.

(Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     10

Spoločná pozícia Rady – pozmeňujúci akt

Odôvodnenie 27

Spoločná pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(27) V budúcich sieťach IP, kde sa môže poskytovanie služby oddeliť od poskytovania siete, by mali členské štáty určiť prijatie najvhodnejších opatrení, aby sa zaistila dostupnosť verejne dostupných telefónnych služieb poskytovaných prostredníctvom verejných komunikačných sietí a neprerušovaný prístup k službám tiesňového volania v prípade katastrofického výpadku siete alebo v prípade zásahu vyššej sily, pričom sa zohľadnia priority rôzneho typu účastníkov a technické obmedzenia.

(27) V budúcich sieťach IP, kde sa môže poskytovanie služby oddeliť od poskytovania siete, by mali členské štáty určiť prijatie najvhodnejších opatrení, aby sa zaistila dostupnosť verejne dostupných telefónnych služieb poskytovaných prostredníctvom verejných komunikačných sietí a neprerušovaný prístup k službám tiesňového volania v prípade katastrofického výpadku siete alebo v prípade zásahu vyššej moci.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     11

Spoločná pozícia Rady – pozmeňujúci akt

Odôvodnenie 30

Spoločná pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(30) Telefónne informačné služby by sa mali poskytovať a často sa aj poskytujú na základe podmienok konkurenčného trhu podľa článku 5 smernice Komisie 2002/77/ES zo 16. septembra 2002 o hospodárskej súťaži na trhoch elektronických komunikačných sietí a služieb. V opatreniach týkajúcich sa zahrnutia údajov o koncových užívateľoch (pri všetkých podnikoch, ktoré prideľujú účastnícke telefónne čísla) do databáz by sa mali rešpektovať záruky ochrany osobných údajov vrátane článku 12 smernice 2002/58/ES (smernica o súkromí a elektronických komunikáciách). Fungovať by malo nákladovo orientované poskytovanie takýchto údajov na účely služieb verejne prístupného zoznamu a telefónnych informačných služieb, aby sa zabezpečil úplný prospech užívateľov z primeraných a transparentných konkurenčných podmienok.

(30) Telefónne informačné služby by sa mali poskytovať a často sa aj poskytujú na základe podmienok konkurenčného trhu podľa článku 5 smernice Komisie 2002/77/ES zo 16. septembra 2002 o hospodárskej súťaži na trhoch elektronických komunikačných sietí a služieb. V opatreniach na veľkoobchodnej úrovni zabezpečujúcich zahrnutie údajov o koncových užívateľoch (pevných aj mobilných) do databáz by sa mali rešpektovať záruky ochrany osobných údajov vrátane článku 12 smernice 2002/58/ES (smernica o súkromí a elektronických komunikáciách). Fungovať by malo nákladovo orientované poskytovanie takýchto údajov poskytovateľom služieb, pričom členské štáty by mohli rozhodnúť o zavedení centralizovaného mechanizmu poskytovania komplexných úhrnných informácií poskytovateľom informačných služieb a poskytovanie prístupu k sieti za primeraných a transparentných podmienok, aby sa zabezpečil úplný prospech užívateľov z hospodárskej súťaže, pričom konečným cieľom bude umožniť odstránenie regulácie maloobchodu z týchto služieb a ponuka poskytovania informačných služieb za primeraných a transparentných podmienok.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     12

Spoločná pozícia Rady – pozmeňujúci akt

Odôvodnenie 31

Spoločná pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(31) Koncoví užívatelia by mali mať možnosť volať na služby tiesňového volania a mať k nim prístup pomocou akejkoľvek telefónnej služby, ktorá umožňuje vytváranie volania prostredníctvom čísla alebo čísel z národného telefónneho číslovacieho plánu. Subjekty zabezpečujúce službu tiesňového volania by mali byť schopné spracovať a prijímať volania na číslo 112 aspoň tak rýchlo a účinne ako v prípade volaní na národné čísla tiesňového volania. Je dôležité zvýšiť informovanosť o čísle „112“, aby sa zlepšila úroveň ochrany a bezpečnosti občanov cestujúcich v Európskej únii. V tejto súvislosti by mali byť občania plne informovaní, najmä prostredníctvom informácií na zastávkach medzinárodných autobusových liniek, železničných staniciach, v prístavoch alebo na letiskách a v telefónnych zoznamoch, telefónnych búdkach, účastníckych informačných materiáloch a vyúčtovaní o tom, že keď cestujú v ktoromkoľvek členskom štáte číslo „112“ sa môže používať ako jednotné číslo tiesňového volania v celom Spoločenstve. Hoci sú za takéto informovanie primárne zodpovedné členské štáty, Komisia by mala pokračovať v podpore a v dopĺňaní iniciatív členských štátov týkajúcich sa ďalšieho zvyšovania povedomia o čísle „112“, ako aj v pravidelnom hodnotení tohto povedomia medzi verejnosťou. Mala by sa posilniť aj povinnosť poskytovať informácie o polohe volajúceho, aby sa zlepšila ochrana občanov Európskej únie. Konkrétne by podniky mali sprístupniť informácie o polohe volajúceho službám tiesňového volania, a to okamžite po tom, ako volanie dosiahne uvedenú službu, a nezávisle od použitej technológie.

(31) Koncoví užívatelia by mali mať možnosť volať na služby tiesňového volania a mať k nim prístup pomocou akejkoľvek telefónnej služby, ktorá umožňuje vytváranie volania prostredníctvom čísla alebo čísel z národného telefónneho číslovacieho plánu. Subjekty zabezpečujúce službu tiesňového volania by mali byť schopné spracovať a prijímať volania na číslo 112 aspoň tak rýchlo a účinne ako v prípade volaní na národné čísla tiesňového volania. Je dôležité zvýšiť informovanosť o čísle „112“, aby sa zlepšila úroveň ochrany a bezpečnosti občanov cestujúcich v Európskej únii. V tejto súvislosti by mali byť občania plne informovaní, najmä prostredníctvom informácií na zastávkach medzinárodných autobusových liniek, železničných staniciach, v prístavoch alebo na letiskách a v telefónnych zoznamoch, telefónnych búdkach, účastníckych informačných materiáloch a vyúčtovaní o tom, že keď cestujú v ktoromkoľvek členskom štáte číslo „112“ sa môže používať ako jednotné číslo tiesňového volania v celom Spoločenstve. Hoci sú za takéto informovanie primárne zodpovedné členské štáty, Komisia by mala pokračovať v podpore a v dopĺňaní iniciatív členských štátov týkajúcich sa ďalšieho zvyšovania povedomia o čísle „112“, ako aj v pravidelnom hodnotení tohto povedomia medzi verejnosťou. Mala by sa posilniť aj povinnosť poskytovať informácie o polohe volajúceho, aby sa zlepšila ochrana občanov Európskej únie. Konkrétne by podniky mali sprístupniť informácie o polohe volajúceho službám tiesňového volania, a to okamžite po tom, ako volanie dosiahne uvedenú službu, a nezávisle od použitej technológie. V reakcii na vývoj technológií vrátane technológií vedúcich k čoraz vyššej presnosti určenia polohy volajúceho, by mala mať Komisia právo prijímať technické vykonávacie opatrenia s cieľom zabezpečiť účinné zavedenie čísla „112“ v Spoločenstve v prospech občanov Únie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     13

Spoločná pozícia Rady – pozmeňujúci akt

Odôvodnenie 32

Spoločná pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(32) Členské štáty by mali zabezpečiť, aby podniky poskytujúce koncovým užívateľom elektronické komunikačné služby zamerané na vytváranie volaní prostredníctvom čísla alebo čísel vo vnútroštátnom telefónnom číslovacom pláne poskytovali prístup k službám tiesňového volania s presnosťou a spoľahlivosťou, ktorá je pri uvedených elektronických komunikačných službách technicky možná. Poskytovatelia služieb, ktorí sú nezávislí od siete, pravdepodobne nemajú kontrolu nad sieťou a nemohli by zabezpečiť presmerovanie tiesňových volaní prostredníctvom svojej služby s rovnakou spoľahlivosťou ako tradiční poskytovatelia integrovaných telefónnych služieb, keďže vzhľadom na skutočnosť, že nemajú pod kontrolou problémy súvisiace s infraštruktúrou, nemôžu zaručiť dostupnosť predmetnej služby. Hneď ako sa zavedú medzinárodne uznávané normy, ktorými sa zabezpečí presné a spoľahlivé smerovanie a spojenie so službami tiesňového volania, by poskytovatelia služieb, ktorí sú nezávislí od siete, mali spĺňať povinnosti týkajúce sa prístupu k službám tiesňového volania na úrovni porovnateľnej s inými podnikmi.

(32) Členské štáty by mali zabezpečiť, aby podniky poskytujúce koncovým užívateľom elektronické komunikačné služby zamerané na vytváranie volaní prostredníctvom čísla alebo čísel vo vnútroštátnom telefónnom číslovacom pláne poskytovali spoľahlivý a správny prístup k službám tiesňového volania pri zohľadnení možného nedostatočného prístupu v oblastiach, ktoré nie sú pokryté mobilnými sieťami. Podniky, ktoré sú nezávislé od siete, pravdepodobne nemajú kontrolu nad sieťou a nemohli by zabezpečiť presmerovanie tiesňových volaní prostredníctvom svojej služby s rovnakou spoľahlivosťou ako tradiční poskytovatelia integrovaných telefónnych služieb, keďže vzhľadom na skutočnosť, že tieto podniky nemajú pod priamou kontrolou problémy súvisiace s infraštruktúrou, nemôžu zaručiť dostupnosť predmetnej služby. Hneď ako sa zavedú medzinárodne uznávané normy, ktorými sa zabezpečí presné a spoľahlivé smerovanie a spojenie so službami tiesňového volania, by poskytovatelia služieb, ktorí sú nezávislí od siete, mali spĺňať povinnosti týkajúce sa prístupu k službám tiesňového volania na úrovni porovnateľnej s inými podnikmi.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     14

Spoločná pozícia Rady – pozmeňujúci akt

Odôvodnenie 33a (nové)

Spoločná pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(33a) Vytvorenie medzinárodného číselného znaku “3883” (Európsky telefónny číslovací priestor (ETNS)) v súčasnosti sťažuje nedostatočná informovanosť, nadmerné byrokratické procesné požiadavky a v dôsledku toho nedostatočný záujem. V záujme podporenia rozvoja ETNS by krajiny, ktorým Medzinárodná telekomunikačná únia pridelila medzinárodný číselný znak „3883“, mali delegovať zodpovednosť za jeho správu, prideľovanie čísel a propagovanie buď na Orgán európskych regulátorov v telekomunikáciách (BERT) alebo, podľa príkladu realizácie domény najvyššej úrovne „.eu“, na samostatné organizácie, ktoré Komisia určila na základe otvoreného, transparentného a nediskriminačného výberového postupu, a s prevádzkovými pravidlami, ktoré sú súčasťou práva Spoločenstva.“

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     15

Spoločná pozícia Rady – pozmeňujúci akt

Odôvodnenie 33b (nové)

Spoločná pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(33b) Vzhľadom na konkrétne aspekty týkajúce sa oznamovania nezvestných detí a obmedzenú dostupnosť tejto služby v súčasnosti by členské štáty nemali len vyhradiť číslo, ale aj zabezpečiť, aby bola služba nahlasovania nezvestných detí na ich území dostupná pod číslom 116000.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     16

Spoločná pozícia Rady – pozmeňujúci akt

Odôvodnenie 36

Spoločná pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(36) Pri jednotnom trhu sa predpokladá, že koncoví užívatelia majú možnosť prístupu k všetkým telefónnym číslam uvedeným v národných číslovacích plánoch iných členských štátov a k všetkým službám prostredníctvom negeografických čísel v rámci Spoločenstva, medzi ktoré okrem iných patria čísla služieb volania na účet volaného a čísla služieb za zvýšenú úhradu. Koncoví užívatelia by mali mať možnosť prístupu aj k číslam z Európskeho telefónneho číslovacieho priestoru (ETNS) a k univerzálnym medzinárodným telefónnym číslam služieb volania na účet volaného (UIFN). Cezhraničnému prístupu k zdrojom číslovania a k súvisiacim službám by sa nemalo brániť, s výnimkou objektívne odôvodnených prípadov, napríklad keď je to potrebné pre boj proti podvodom a zneužívaniu napr. v súvislosti s určitými službami so zvýšenou tarifou, keď je číslo definované ako číslo len s vnútroštátnou pôsobnosťou (t. j. skrátený národný kód), alebo pokiaľ je to technicky alebo ekonomicky neuskutočniteľné. Užívatelia by mali byť vopred úplne a jasne informovaní o všetkých poplatkoch účtovaných za služby volania na účet volaného, napríklad o poplatkoch za medzinárodné volanie na čísla prístupné prostredníctvom štandardných medzinárodných predvolieb.

(36) Pri jednotnom trhu sa predpokladá, že koncoví užívatelia majú možnosť prístupu k všetkým telefónnym číslam uvedeným v národných číslovacích plánoch iných členských štátov a k všetkým službám prostredníctvom negeografických čísel v rámci Spoločenstva, medzi ktoré okrem iných patria čísla služieb volania na účet volaného a čísla služieb za zvýšenú úhradu. Koncoví užívatelia by mali mať možnosť prístupu aj k číslam z Európskeho telefónneho číslovacieho priestoru (ETNS) a k univerzálnym medzinárodným telefónnym číslam služieb volania na účet volaného (UIFN). Cezhraničnému prístupu k zdrojom číslovania a k súvisiacim službám by sa nemalo brániť, s výnimkou objektívne odôvodnených prípadov, napríklad keď je to potrebné na boj proti podvodom a zneužívaniu napr. v súvislosti s určitými službami so zvýšenou tarifou, keď je číslo definované len ako číslo s vnútroštátnou pôsobnosťou (t. j. skrátený národný kód), alebo pokiaľ je to technicky alebo ekonomicky neuskutočniteľné. Užívatelia by mali byť vopred úplne a jasne informovaní o všetkých poplatkoch účtovaných za služby volania na účet volaného, napríklad o poplatkoch za medzinárodné volanie na čísla prístupné prostredníctvom štandardných medzinárodných predvolieb. V záujme zabezpečenia účinného prístupu koncových užívateľov k číslam a službám v Spoločenstve by Komisia mala mať právomoc prijať vykonávacie opatrenia. Koncoví užívatelia by tiež mali mať možnosť spojiť sa na účely výmeny údajov s ostatnými koncovými užívateľmi (najmä prostredníctvom čísel IP) bez ohľadu na to, ktorého operátora si vyberú.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     17

Spoločná pozícia Rady – pozmeňujúci akt

Odôvodnenie 37

Spoločná pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(37) S cieľom využiť v plnej miere výhody súťažného prostredia by spotrebitelia mali mať možnosť informovanej voľby a zmeniť si poskytovateľov služieb, ak je to v ich záujme. Je veľmi dôležité zabezpečiť, aby tak mohli konať bez obmedzovania právnymi, technickými alebo praktickými prekážkami vrátane zmluvných podmienok, postupov, poplatkov atď. To však nebráni uloženiu primeraných minimálnych zmluvných lehôt v zmluvách so spotrebiteľmi. Prenositeľnosť čísel je kľúčovým faktorom, ktorý uľahčuje voľbu spotrebiteľom a účinnú súťaž na konkurenčných trhoch elektronických komunikácií. Mala by sa vykonať s minimálnym oneskorením. Prenesenie čísla po technickej stránke by nemalo v nijakom prípade trvať dlhšie ako jeden deň. Príslušné vnútroštátne orgány môžu na prenášanie čísel stanoviť celkový postup, v ktorom sa zohľadnia vnútroštátne ustanovenia o zmluvných záväzkoch a technickú realizovateľnosť a podľa potreby aj primerané opatrenia na zabezpečenie ochrany spotrebiteľa počas procesu zmeny poskytovateľa. Táto ochrana môže zahŕňať obmedzenie zneužívania prenosu a/alebo ustanovenie rýchlych nápravných postupov.

(37) S cieľom využiť v plnej miere výhody súťažného prostredia by spotrebitelia mali mať možnosť informovanej voľby a zmeniť si poskytovateľov služieb, ak je to v ich záujme. Je veľmi dôležité zabezpečiť, aby tak mohli robiť bez toho, aby im v tom bránili právne, technické alebo praktické prekážky vrátane zmluvných podmienok, postupov, poplatkov atď. To však nevylučuje ukladanie primeraných minimálnych zmluvných lehôt v zmluvách so spotrebiteľmi. Prenosnosť čísel je kľúčovým faktorom, ktorý uľahčuje voľbu spotrebiteľom a účinnú hospodársku súťaž na konkurenčných trhoch elektronických komunikácií a mala by sa vykonať s minimálnym oneskorením, aby mohol užívateľ číslo pri novom podniku používať do jedného pracovného dňa. Príslušné vnútroštátne orgány s cieľom zabezpečiť nepretržitú službu môžu na prenášanie čísel stanoviť celkový postup, v ktorom zohľadnia vnútroštátne ustanovenia o zmluvných záväzkoch a technický rozvoj. Skúsenosti z niektorých členských štátov ukazujú, že existuje riziko zmeny poskytovateľa bez súhlasu spotrebiteľa. Aj keď by sa týmito prípadmi mali v prvom rade zaoberať orgány činné v trestnom konaní, členské štáty by mali mať možnosť prijať také minimálne zodpovedajúce opatrenia týkajúce sa postupu prenosu čísla, ktoré sú potrebné na minimalizáciu takéhoto rizika a na zabezpečenie ochrany spotrebiteľa počas procesu zmeny poskytovateľa vrátane primeraných sankcií bez toho, aby sa tento postup stal pre spotrebiteľov menej príťažlivý.

(Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     18

Spoločná pozícia Rady – pozmeňujúci akt

Odôvodnenie 39

Spoločná pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(39) S cieľom odstrániť existujúce nedostatky v oblasti konzultácií so spotrebiteľmi a riadne sa venovať záujmom občanov by členské štáty mali zaviesť primeraný konzultačný mechanizmus. Takýto mechanizmus by mohol mať formu subjektu, ktorý nezávisle od národného regulačného orgánu, ako aj od poskytovateľov služieb, vykonáva výskum problémov týkajúcich sa spotrebiteľov, ako napríklad správania spotrebiteľov a mechanizmov zmeny dodávateľa, a ktorý by fungoval transparentne a prispieval by k existujúcim mechanizmom konzultácií so zúčastnenými stranami. Okrem toho by sa mohol vytvoriť mechanizmus na účely umožnenia primeranej spolupráce v otázkach týkajúcich sa podpory zákonnému obsahu. Žiadne postupy spolupráce odsúhlasené na základe takéhoto mechanizmu by však nemali umožniť systematický dozor nad používaním internetu.

(39) S cieľom prekonať existujúce nedostatky v oblasti konzultácií so spotrebiteľmi a riadne sa venovať záujmom občanov by členské štáty mali zaviesť primeraný konzultačný mechanizmus. Takýto mechanizmus by mohol mať formu subjektu, ktorý nezávisle od národného regulačného orgánu, ako aj od poskytovateľov služieb, vykonáva prieskum problémov týkajúcich sa spotrebiteľov, ako napríklad správania spotrebiteľov a mechanizmov zmeny dodávateľa, a ktorý by fungoval transparentne a prispieval by k existujúcim mechanizmom konzultácií so zúčastnenými stranami. Okrem toho by sa mohol vytvoriť mechanizmus na účely umožnenia primeranej spolupráce v otázkach týkajúcich sa podpory zákonnému obsahu. Žiadne postupy spolupráce odsúhlasené na základe takéhoto mechanizmu by však nemali umožniť systematický dozor nad používaním internetu. Ak existuje potreba riešiť uľahčenie prístupu k elektronickým komunikačným službám a koncovému zariadeniu pre zdravotne postihnutých užívateľov a uľahčenie využívania týchto služieb takýmito užívateľmi, a bez toho, aby bola dotknutá smernica 1999/5/ES, a predovšetkým požiadavky súvisiace so zdravotným postihnutím uvedené v jej článku 3 ods. 3 písm. f), Komisia by mala mať právo prijať vykonávacie opatrenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     19

Spoločná pozícia Rady – pozmeňujúci akt

Odôvodnenie 39a (nové)

Spoločná pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(39a) Postup mimosúdneho riešenia sporov by sa mal posilniť tak, že sa zabezpečí využívanie nezávislých orgánov na riešenie sporov a že postup bude v súlade aspoň s minimálnymi zásadami, ktoré sú ustanovené v odporúčaní Komisie 98/257/ES z 30. marca 1998 o zásadách, ktoré sa majú uplatňovať na mimosúdne orgány pri riešeniach spotrebiteľských sporov dohodou¹. Členské štáty môžu na tento účel buď využiť existujúce orgány na riešenie sporov, za predpokladu, že spĺňajú uplatniteľné požiadavky, alebo môžu zriadiť nové orgány. Okrem toho by členské štáty v prípadoch uplatňovania postupov mimosúdneho urovnávania sporov mali vyvinúť maximálne úsilie, aby zabezpečili transparentný charakter a nestranné vykonávanie týchto postupov, najmä vzhľadom na odporúčanie 98/257/ES, s cieľom zaručiť účinnosť, spravodlivosť a zákonnosť daného postupu.

 

___________

Ú. v. ES L 115, 17.4.1998, s. 31.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     20

Spoločná pozícia Rady – pozmeňujúci akt

Odôvodnenie 39b (nové)

Spoločná pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(39b) Smernica 2002/58/ES zabezpečuje harmonizáciu ustanovení vnútroštátneho práva požadovaných na zabezpečenie primeranej úrovne ochrany základných práv a slobôd, najmä práva na súkromie a práva na dôvernosť, pokiaľ ide o spracúvanie osobných údajov v odvetví elektronických komunikácií a zabezpečenia voľného pohybu takýchto údajov a elektronického komunikačného zariadenia a služieb v Spoločenstve. Ak sa opatrenia zamerané na zabezpečenie toho, aby koncové zariadenie bolo zostrojené spôsobom zabezpečujúcim ochranu osobných údajov a súkromia, prijímajú podľa smernice 1999/5/ES alebo rozhodnutia Rady 87/95/EHS, mali by rešpektovať zásadu technologickej neutrality.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     21

Spoločná pozícia Rady – pozmeňujúci akt

Odôvodnenie 39c (nové)

Spoločná pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(39c) Pri prijímaní vykonávacích opatrení týkajúcich sa bezpečnosti spracúvania by Komisia mala konzultovať so všetkými príslušnými európskymi orgánmi a organizáciami (agentúrou ENISA, Európskym dozorným úradníkom pre ochranu údajov a pracovnou skupinou zriadenou podľa článku 29), ako aj všetkými ostatnými príslušnými zainteresovanými stranami, najmä s cieľom získať informácie o najlepších technických a ekonomických metódach, ktoré sú k dispozícii, na zlepšenie vykonávania smernice 2002/58/ES.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     22

Spoločná pozícia Rady – pozmeňujúci akt

Odôvodnenie 39d (nové)

Spoločná pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(39d) Vývoj súvisiaci s využívaním IP adries by sa mal ostro sledovať s prihliadnutím na už vykonanú prácu, okrem iného pracovnou skupinou na ochranu jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov ustanovenou podľa článku 29 smernice 95/46/ES, ako aj na základe takých návrhov, ktoré môžu byť vhodné.

(Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     23

Spoločná pozícia Rady – pozmeňujúci akt

Odôvodnenie 43

Spoločná pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(43) V súlade s cieľmi regulačného rámca pre elektronické komunikácie a služby a so zásadami proporcionality a subsidiarity a na účely právnej istoty a efektívnosti pre európske podniky i národné regulačné orgány sa táto smernica zameriava na verejné elektronické komunikačné siete a služby, a neuplatňuje sa na uzavreté skupiny užívateľov a podnikové siete.

(43) V súlade s cieľmi regulačného rámca pre elektronické komunikácie a služby a so zásadami proporcionality a subsidiarity a na účely právnej istoty a efektívnosti pre európske podniky i národné regulačné orgány sa táto smernica zameriava na elektronické komunikačné služby, t. j. služby bežne poskytované za úhradu a úplne alebo čiastočne pozostávajúce z prenosu signálov prostredníctvom elektronických komunikačných sietí, ak sú tieto služby verejne dostupné, a neuplatňuje sa preto na služby sprístupnené obmedzeným skupinám identifikovateľných jednotlivcov, ako je tomu v prípade uzavretých skupín užívateľov a podnikových sietí.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     24

Spoločná pozícia Rady – pozmeňujúci akt

Odôvodnenie 45

Spoločná pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(45) Poskytovateľ verejne dostupnej elektronickej komunikačnej služby by mal uskutočniť vhodné technické a organizačné opatrenia na zaistenie bezpečnosti svojich služieb. Bez toho, aby bola dotknutá smernica Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov, by sa prostredníctvom takýchto opatrení mala zabezpečiť možnosť prístupu k osobným údajom len pre oprávnený personál na zákonom schválené účely a ochrana uchovávaných alebo prenášaných osobných údajov, ako aj siete a služieb. Okrem toho by sa na účely identifikácie zraniteľných miest v systéme vo vzťahu k spracovaniu osobných údajov mala vypracovať bezpečnostná politika a malo by sa pravidelne vykonávať monitorovanie a preventívne a nápravné opatrenia.

(45) Poskytovateľ verejne prístupnej elektronickej komunikačnej služby alebo služby informačnej spoločnosti by mal uskutočniť vhodné technické a organizačné opatrenia na zaistenie bezpečnosti svojich služieb. Bez toho, aby bola dotknutá smernica Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov, by sa prostredníctvom takýchto opatrení mala zabezpečiť možnosť prístupu k osobným údajom len pre oprávnený personál na zákonom schválené účely a ochrana uchovávaných alebo prenášaných osobných údajov, ako aj siete a služieb. Okrem toho by sa na účely identifikácie zraniteľných miest v systéme vo vzťahu k spracovaniu osobných údajov mala vypracovať bezpečnostná politika primeraná činnostiam prevádzkovateľa a malo by sa pravidelne vykonávať monitorovanie a preventívne a nápravné opatrenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     25

Spoločná pozícia Rady – pozmeňujúci akt

Odôvodnenie 45a (nové)

Spoločná pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(45a) Príslušné vnútroštátne orgány by mali podporovať záujmy občanov Únie okrem iného aj prispievaním k zabezpečeniu vysokej úrovne ochrany osobných údajov a súkromia. V tejto súvislosti musia mať k dispozícii prostriedky potrebné na plnenie svojich povinností vrátane obsiahlych a spoľahlivých údajov o skutočných prípadoch narušenia bezpečnosti, ktoré viedli k ohrozeniu osobných údajov jednotlivcov. Mali by monitorovať prijaté opatrenia a oboznamovať poskytovateľov verejne dostupných elektronických komunikačných služieb s osvedčenými postupmi. Poskytovatelia by si preto mali viesť a uchovávať dôkladné záznamy s podrobnosťami o každom narušení osobných údajov s cieľom umožniť príslušným vnútroštátnym orgánom ďalšiu analýzu a hodnotenie a mali by tieto orgány informovať o všetkých narušeniach osobných údajov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     26

Spoločná pozícia Rady – pozmeňujúci akt

Odôvodnenie 47

Spoločná pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(47) Ak sa narušenie bezpečnosti, ktorého následkom je strata alebo ohrozenie osobných údajov jednotlivého užívateľa, nerieši primeraným spôsobom a včas, môže to viesť k značným hospodárskym stratám a spoločenskej škode, vrátane podvodu s osobnými údajmi. Preto by poskytovateľ verejne dostupnej elektronickej komunikačnej služby, hneď ako sa dozvie o takomto narušení, mal posúdiť riziká, ktoré sú s ňou spojené, napr. zistením typu údajov, ktoré sú narušením postihnuté (vrátane ich citlivosti, kontextu a použitých bezpečnostných opatrení), príčiny a rozsahu narušenia, počtu postihnutých účastníkov a možnej ujmy spôsobenej účastníkom v dôsledku narušenia (napr. krádež totožnosti, finančná strata, strata podnikateľskej príležitosti alebo príležitosti na zamestnanie, fyzická ujma). Dotknutí účastníci, ktorých sa týkajú bezpečnostné udalosti, ktorých výsledkom by mohlo byť vážne riziko pre ich súkromie (napr. krádež totožnosti alebo podvod, fyzická ujma, závažné poníženie alebo poškodenie dobrého mena), by sa o nich mali bezodkladne informovať, aby mohli prijať potrebné bezpečnostné opatrenia. Takéto oznámenie by malo obsahovať informácie o opatreniach, ktoré prijal poskytovateľ služby s cieľom riešiť toto narušenie bezpečnosti, ako aj odporúčania pre postihnutých užívateľov. Oznámenie narušenia bezpečnosti účastníkovi by sa nemalo vyžadovať v prípade, ak poskytovateľ preukázal príslušnému orgánu, že zaviedol primerané technické ochranné opatrenia a že uplatnil tieto opatrenia na údaje, ktorých sa narušenie bezpečnosti týka. Takéto technologické ochranné opatrenia by mali spôsobiť nečitateľnosť údajov pre všetky osoby, ktoré k nim nemajú oprávnenie na prístup.

(47) Ak sa narušenie osobných údajov nerieši primeraným spôsobom a včas, môže to viesť k značným hospodárskym stratám a spoločenskej škode užívateľa alebo príslušného jednotlivca. Preto by poskytovateľ verejne dostupných elektronických komunikačných služieb alebo služieb informačnej spoločnosti bezprostredne potom ako sa o takomto narušení dozvie, mal posúdiť jeho možné nepriaznivé účinky, okrem iného napríklad krádež totožnosti, podvod, finančnú stratu, straty podnikateľskej príležitosti alebo príležitosti na zamestnanie, fyzickú ujmu, závažné poníženie alebo poškodenie dobrého mena a prístup k e-mailu alebo iným komunikáciám. Posúdenie by sa malo vykonať urýchlene s maximálnou primeranou starostlivosťou a malo by vychádzať z predpokladu, že každý zistený nepriaznivý účinok sa čoskoro môže naozaj prejaviť. Na účely informovania užívateľov alebo jednotlivcov o narušení osobných údajov, ktoré na nich môžu mať nepriaznivý dopad, by sa požiadavka informovania bez zbytočného odkladu mala chápať v tom zmysle, že by mali byť informovaní v čase, ktorý im umožní prijať potrebné bezpečnostné opatrenia. Takéto oznámenie by malo obsahovať informácie o opatreniach, ktoré prijal poskytovateľ služby s cieľom riešiť toto narušenie bezpečnosti, ako aj odporúčania pre užívateľa alebo príslušného jednotlivca s cieľom predísť prípadným nepriaznivým účinkom narušenia alebo ich minimalizovať. Oznámenie narušenia bezpečnosti účastníkovi by sa však nemalo vyžadovať v prípade, ak poskytovateľ preukázal príslušnému orgánu, že zaviedol primerané technické ochranné opatrenia, na základe ktorých sú údaje nečitateľné pre osoby, ktoré k nim nemajú povolenie na prístup, a že uplatnil tieto opatrenia na údaje, ktorých sa narušenie bezpečnosti týka.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     27

Spoločná pozícia Rady – pozmeňujúci akt

Odôvodnenie 50

Spoločná pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(50) Malo by sa ustanoviť, aby Komisia prijala odporúčania o prostriedkoch na dosiahnutie primeranej úrovne ochrany súkromia a bezpečnosti osobných údajov prenášaných alebo spracovávaných v súvislosti s využívaním elektronických komunikačných sietí.

(50) Malo by sa ustanoviť, že sa prijmú vykonávacie opatrenia, ktorými sa zavedie spoločný súbor požiadaviek na dosiahnutie primeranej úrovne ochrany súkromia a bezpečnosti osobných údajov prenášaných alebo spracovávaných v súvislosti s využívaním elektronických komunikačných sietí na vnútornom trhu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     28

Spoločná pozícia Rady – pozmeňujúci akt

Odôvodnenie 51

Spoločná pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(51) Pri stanovení podrobných predpisov týkajúcich sa formy a postupov, ktoré sa vzťahujú na oznámenie prípadov narušenia osobných údajov, by sa mala venovať náležitá pozornosť okolnostiam tohto narušenia, vrátane toho, či osobné údaje boli chránené šifrovaním alebo inými prostriedkami, ktoré účinne obmedzujú pravdepodobnosť podvodu s osobnými údajmi alebo iných foriem zneužívania. Okrem toho by sa v takýchto pravidlách a postupoch mali zohľadňovať oprávnené záujmy orgánov presadzovania práva v prípadoch, keď by mohlo predčasné zverejnenie informácií zbytočne prekážať vyšetrovaniu okolností prípadu narušenia.

(51) Pri stanovení podrobných predpisov týkajúcich sa formy a postupov, ktoré sa vzťahujú na oznámenie prípadov narušenia osobných údajov, by sa mala venovať náležitá pozornosť okolnostiam tohto narušenia, vrátane toho, či osobné údaje boli chránené vhodnými technickými ochrannými opatreniami, ktoré účinne obmedzujú pravdepodobnosť podvodu s osobnými údajmi alebo iných foriem zneužívania. Okrem toho by sa v takýchto pravidlách a postupoch mali zohľadňovať oprávnené záujmy orgánov presadzovania práva v prípadoch, keď by mohlo predčasné zverejnenie informácií zbytočne prekážať vyšetrovaniu okolností prípadu narušenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     29

Spoločná pozícia Rady – pozmeňujúci akt

Odôvodnenie 51a (nové)

Spoločná pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(51a) Komisia by mala byť splnomocnená na prijatie opatrení týkajúcich sa bezpečnosti spracovania údajov. Pri prijímaní takýchto opatrení by mala konzultovať so všetkými príslušnými európskymi orgánmi a organizáciami ako sú agentúra ENISA, Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov a pracovná skupina zriadená podľa článku 29, ako aj všetkými ostatnými príslušnými zainteresovanými stranami, najmä s cieľom získať informácie o najlepších technických a ekonomických metódach, ktoré sú na zlepšenie vykonávania smernice 2002/58/ESk dispozícii. Pretože tieto opatrenia sú všeobecného charakteru a ich cieľom je zmeniť a doplniť nepodstatné prvky tejto smernice doplnením nových nepodstatných prvkov, musia byť prijaté v súlade s regulačným postupom s kontrolou ustanoveným v článku 5a rozhodnutia 1999/468/ES.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     30

Spoločná pozícia Rady – pozmeňujúci akt

Odôvodnenie 52

Spoločná pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(52) Softvér, ktorý tajne monitoruje činnosť užívateľa a/alebo zhoršuje fungovanie koncových zariadení užívateľa v prospech tretej strany (tzv. „špionážny program“), predstavuje vážne ohrozenie súkromia užívateľov. Treba zabezpečiť vysokú a rovnocennú úroveň ochrany súkromnej sféry užívateľov bez ohľadu na to, či sú nechcené špionážne programy nevedome stiahnuté cez elektronické komunikačné siete alebo sa dodajú a nainštalujú skryto v softvéri distribuovanom na iných externých médiách archivácie dát, napr. na CD, CD-ROM alebo USB kľúčoch. Členské štáty by mali nabádať koncových užívateľov, aby prijali potrebné opatrenia na ochranu svojich koncových zariadení proti vírusom a špionážnym programom.

(52) Softvér, ktorý tajne monitoruje činnosť užívateľa a/alebo zhoršuje fungovanie koncových zariadení užívateľa v prospech tretej strany („špionážny program“), predstavuje vážne ohrozenie súkromia užívateľov rovnako, ako ho môžu predstavovať vírusy. Treba zabezpečiť vysokú a rovnocennú úroveň ochrany súkromnej sféry užívateľov bez ohľadu na to, či sú nechcené špionážne programy alebo vírusy nevedome stiahnuté cez elektronické komunikačné siete alebo sa dodajú a nainštalujú skryto v softvéri distribuovanom na iných externých médiách archivácie dát, napr. na CD, CD-ROM alebo USB kľúčoch. Členské štáty by mali informovať koncových užívateľov o dostupných bezpečnostných opatreniach a nabádať ich, aby prijali potrebné opatrenia na ochranu svojich koncových zariadení proti vírusom a špionážnym programom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     31

Spoločná pozícia Rady – pozmeňujúci akt

Odôvodnenie 52a (nové)

Spoločná pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(52a) Záruky poskytované účastníkom proti preniknutiu do ich súkromia nevyžiadanými správami na účely priamej reklamy prostredníctvom elektronickej pošty sú uplatniteľné aj na SMS, MMS a podobné aplikácie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     32

Spoločná pozícia Rady – pozmeňujúci akt

Odôvodnenie 57

Spoločná pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(57) Opatrenia potrebné na vykonávanie smernice 2002/22/ES (smernica o univerzálnej službe) by sa mali prijať v súlade s rozhodnutím Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu.

(57) Opatrenia potrebné na vykonávanie smernice 2002/22/ES (smernica o univerzálnej službe) a smernice 2002/58/ES (smernica o súkromí a elektronických komunikáciách) by sa mali prijať v súlade s rozhodnutím Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     33

Spoločná pozícia Rady – pozmeňujúci akt

Odôvodnenie 57a (nové)

Spoločná pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(57a) Komisia by mala v prípade, že bude k dispozícii nový právny základ, predložiť Európskemu parlamentu a Rade nový legislatívny návrh týkajúci sa ochrany súkromia a bezpečnosti údajov v elektronických komunikáciách, vychádzajúci z tohto nového právneho základu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     34

Spoločná pozícia Rady – pozmeňujúci akt

Odôvodnenie 58

Spoločná pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(58) Komisia by predovšetkým mala byť splnomocnená na prispôsobenie príloh technickému pokroku alebo zmenám v dopyte na trhu. Keďže tieto opatrenia majú všeobecnú pôsobnosť a ich cieľom je zmeniť nepodstatné prvky smernice 2002/22/ES (smernica o univerzálnej službe) jej doplnením o nové nepodstatné prvky musia sa prijať v súlade s regulačným postupom s kontrolou, ustanoveným v článku 5a rozhodnutia 1999/468/ES.

(58) Komisia by mala byť predovšetkým splnomocnená na prijatie vykonávacích opatrení v oblasti transparentnosti sadzieb, požiadaviek na minimálnu kvalitu služieb, účinného zavedenia služieb čísla „112“, účinného prístupu k číslam a službám, zlepšenia prístupnosti pre zdravotne postihnutých koncových užívateľov, ako aj na prispôsobenie príloh technickému pokroku alebo zmenám v dopyte na trhu. Tiež by mala byť splnomocnená na prijímanie vykonávacích opatrení týkajúcich sa požiadaviek na informácie a oznámenia, ako aj cezhraničnej spolupráce. Keďže tieto opatrenia majú všeobecnú pôsobnosť a ich cieľom je zmeniť nepodstatné prvky smernice 2002/22/ES (smernica o univerzálnej službe) jej doplnením o nové nepodstatné prvky musia sa prijať v súlade s regulačným postupom s kontrolou, ustanoveným v článku 5a rozhodnutia 1999/468/ES. Vzhľadom na to, že uplatnenie regulačného postupu s kontrolou v rámci bežných lehôt by v niektorých výnimočných prípadoch mohlo zabrániť včasnému prijatiu vykonávacích opatrení, Európsky parlament, Rada a Komisia by mali urýchlene konať, aby zabezpečili, že tieto opatrenia budú prijaté včas.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     35

Spoločná pozícia Rady – pozmeňujúci akt

Odôvodnenie 60

Spoločná pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(60) V súlade s bodom 34 Medziinštitucionálnej dohody o lepšej tvorbe práva sa členské štáty vyzývajú, aby pre seba a v záujme Spoločenstva vypracovali a zverejnili vlastné tabuľky zhody, ktoré budú čo najlepšie vyjadrovať vzájomný vzťah medzi smernicami 2002/22/ES (smernica o univerzálnej službe) a 2002/58/ES (smernica o súkromí a elektronických komunikáciách) a opatreniami na ich transpozíciu,

(60) V súlade s bodom 34 Medziinštitucionálnej dohody o lepšej tvorbe práva by členské štáty mali pre seba a v záujme Spoločenstva vypracovať a zverejniť vlastné tabuľky zhody, ktoré budú čo najlepšie vyjadrovať vzájomný vzťah medzi smernicami 2002/22/ES (smernica o univerzálnej službe) a 2002/58/ES (smernica o súkromí a elektronických komunikáciách) a opatreniami na ich transpozíciu,

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     36

Spoločná pozícia Rady – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 1

Smernica č. 2002/22/ES

Článok 1 – odsek 3

 

Spoločná pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Ustanovenia tejto smernice týkajúce sa práv koncových užívateľov sa uplatňujú bez toho, aby boli dotknuté pravidlá Spoločenstva o ochrane spotrebiteľa, najmä smernice 93/13/ES a 97/7/ES, a vnútroštátne pravidlá, ktoré sú v súlade s právom Spoločenstva.;

3. Ustanovenia tejto smernice sa uplatňujú bez toho, aby boli dotknuté pravidlá Spoločenstva o ochrane spotrebiteľa, najmä smernice 93/13/EHS, 97/7/ES a 2005/29/ES, a vnútroštátne pravidlá, ktoré sú v súlade s právom Spoločenstva.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     37

Spoločná pozícia Rady – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 2 – písmeno b

Smernica č. 2002/22/ES

Článok 2 – písmeno c

 

Spoločná pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

c) „verejne dostupná telefónna služba“ znamená službu dostupnú pre verejnosť na priame alebo nepriame vytváranie a príjem národných alebo národných a medzinárodných volaní prostredníctvom jedného alebo viacerých čísel národného alebo medzinárodného číslovacieho plánu;

c) „verejne dostupná telefónna služba“ znamená službu dostupnú pre verejnosť na priame alebo nepriame vytváranie a/alebo prijem národných a/alebo medzinárodných volaní a ďalších komunikačných prostriedkov osobitne určených pre užívateľov so zdravotným postihnutím, ktorí používajú služby prenosu textu alebo služby úplného rozhovoru, prostredníctvom čísla alebo čísel národného alebo medzinárodného telefónneho číslovacieho plánu;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     38

Spoločná pozícia Rady – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 4a (nový)

Smernica č. 2002/22/ES

Článok 6 – názov a odsek 1

 

Spoločná pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

4a) názov a odsek 1 článku 6 sa nahrádza takto:

 

Verejné mincové alebo kartové telefóny a iné verejné telekomunikačné prístupové miesta“

 

 

 

1. Členské štáty zabezpečia, aby národné regulačné orgány mohli ukladať podnikom povinnosti, ktorými zabezpečia, že sa verejné telefóny alebo iné verejné telekomunikačné prístupové miesta budú poskytovať s cieľom splnenia odôvodnených potrieb koncových užívateľov z hľadiska geografického pokrytia, počtu telefónov alebo iných prístupových miest, [...] prístupnosti [...] pre užívateľov so zdravotným postihnutím a kvality služieb.

(Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     39

Spoločná pozícia Rady – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 5

Smernica č. 2002/22/ES

Článok 7 – odsek 1

 

Spoločná pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Ak sa v kapitole IV nevymedzili požiadavky, ktorými sa dosahuje rovnaký účinok, členské štáty prijmú špecifické opatrenia, aby užívateľom so zdravotným postihnutím zabezpečili porovnateľný prístup k službám a porovnateľnú prijateľnosť služieb uvedených v článku 4 ods. 3 a v článku 5, aké majú ostatní koncoví užívatelia. Členské štáty môžu národným regulačným orgánom uložiť povinnosť posúdiť všeobecnú potrebu a osobitné požiadavky na takéto špecifické opatrenia pre užívateľov so zdravotným postihnutím vrátane ich rozsahu a konkrétnej formy.

1. Ak sa v kapitole IV nevymedzili požiadavky, ktorými sa dosahuje rovnaký účinok, členské štáty prijmú špecifické opatrenia, aby užívateľom so zdravotným postihnutím zabezpečili rovnocenný prístup k službám a rovnocennú prijateľnosť služieb uvedených v článku 4 ods. 3 a v článku 5, aké majú ostatní koncoví užívatelia. Členské štáty môžu národným regulačným orgánom uložiť povinnosť posúdiť všeobecnú potrebu a osobitné požiadavky na takéto špecifické opatrenia pre užívateľov so zdravotným postihnutím vrátane ich rozsahu a konkrétnej formy.

(Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     40

Spoločná pozícia Rady – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 5

Smernica č. 2002/22/ES

Článok 7 – odsek 2a (nový)

 

Spoločná pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

2a. Prijatím opatrení uvedených v ods. 1 a 2 členské štáty podporia zosúladenie príslušných noriem a špecifikácií zverejnených v súlade s článkami 17, 18 a 19 smernice 2002/21/ES (rámcová smernica).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     41

Spoločná pozícia Rady – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 13

Smernica č. 2002/22/ES

Článok 20

 

Spoločná pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Členské štáty zabezpečia, aby spotrebitelia a ďalší koncoví užívatelia, ktorí si objednajú služby poskytujúce pripojenie k verejnej komunikačnej sieti a/alebo verejne dostupné elektronické komunikačné služby a ktorí si tak želajú, mali právo uzatvoriť zmluvu s jedným podnikom alebo viacerými podnikmi poskytujúcimi takéto pripojenie a/alebo služby. V uvedenej zmluve sa v jasnej, úplnej a ľahko prístupnej forme uvedú aspoň:

1. Členské štáty zabezpečia, aby spotrebitelia a ďalší koncoví užívatelia, ktorí si objednajú služby poskytujúce pripojenie k verejnej komunikačnej sieti a/alebo verejne dostupné elektronické komunikačné služby a ktorí si tak želajú, mali právo uzatvoriť zmluvu s jedným podnikom alebo viacerými podnikmi poskytujúcimi takéto pripojenie a/alebo služby. V uvedenej zmluve sa v jasnej, úplnej a ľahko prístupnej forme uvedú aspoň:

a) totožnosť a adresa dodávateľa;

a) totožnosť a adresa podniku;

b) poskytované služby zahrňujúce najmä:

b) poskytované služby, zahrňujúce najmä:

 

– informácie o tom, či sa poskytuje prístup k službám tiesňového volania a informácie o mieste volajúceho, a/alebo o všetkých obmedzeniach pri poskytovaní služieb tiesňového volania podľa článku 26,

– informácie o stratégiách poskytovateľa v oblasti riadenia prevádzky siete,

– informácie o akýchkoľvek iných obmedzeniach týkajúcich sa prístupu k službám a aplikáciám a/alebo ich používania, ak to umožňujú vnútroštátne právne predpisy, ktoré sú v súlade s právom Spoločenstva,

– minimálnu ponúkanú úroveň kvality služieb, konkrétne čas do prvého pripojenia, a v prípade potreby iné parametre kvality služieb, ktoré vymedzia národné regulačné orgány,

– minimálnu ponúkanú úroveň kvality služieb, konkrétne čas do prvého pripojenia, a v prípade potreby iné parametre kvality služieb, ktoré vymedzia národné regulačné orgány,

 

informácie o akýchkoľvek postupoch uplatňovaných podnikom zameraných na meranie a formu prevádzky s cieľom predchádzať tomu, aby sa naplnila alebo presiahla kapacita sieťového pripojenia a o tom, ako môžu tieto postupy vplývať na kvalitu služieb,

– druhy ponúkaných údržbárskych služieb a podporných služieb zákazníkom, ako aj spôsob spojenia sa s týmito službami,

– druhy ponúkaných údržbárskych služieb a podporných služieb zákazníkom, ako aj spôsob spojenia sa s týmito službami,

– všetky obmedzenia, ktoré poskytovateľ zavedie na používanie dodaných koncových zariadení,

– všetky obmedzenia, ktoré poskytovateľ zavedie na používanie dodaných koncových zariadení,

c) ak existuje povinnosť podľa článku 25, možnosti účastníka, pokiaľ ide o to, či uviesť alebo neuviesť jeho osobné údaje v zozname, a tieto údaje;

c) ak existuje povinnosť podľa článku 25, možnosti účastníka, pokiaľ ide o to, či uviesť alebo neuviesť jeho osobné údaje v zozname, a tieto údaje;

d) podrobnosti o cenách a tarifách, vrátane prostriedkov, ktorými je možné získať aktualizované informácie o všetkých platných tarifách a údržbárskych poplatkoch, ponúkané spôsoby platby a všetky rozdiely v nákladoch súvisiace so spôsobom platby;

d) podrobnosti o cenách a tarifách, vrátane prostriedkov, ktorými je možné získať aktualizované informácie o všetkých platných tarifách a údržbárskych poplatkoch, ponúkané spôsoby platby a všetky rozdiely v nákladoch súvisiace so spôsobom platby;

e) obdobie trvania zmluvy a podmienky predĺženia a ukončenia služieb a zmluvy vrátane:

e) obdobie trvania zmluvy a podmienky predĺženia a ukončenia služieb a zmluvy vrátane:

podmienok týkajúcich sa minimálneho trvania zmluvy pri akciách podpory predaja,

akýchkoľvek minimálnych podmienok používania, ktoré musia byť splnené v záujme využívania výhod z akcií podpory predaja,

– všetkých poplatkov súvisiacich s prenositeľnosťou čísiel a iných identifikátorov,

– všetkých poplatkov súvisiacich s prenositeľnosťou čísiel a iných identifikátorov,

– všetkých poplatkov splatných pri skončení zmluvy vrátane náhrady akýchkoľvek nákladov súvisiacich s koncovými zariadeniami;

– všetkých poplatkov splatných pri skončení zmluvy vrátane náhrady akýchkoľvek nákladov súvisiacich s koncovými zariadeniami;

f) všetky odškodnenia a systémy úhrad, ktoré sa uplatnia v prípade nesplnenia zmluvne dohodnutej úrovne kvality služieb;

f) všetky odškodnenia a systémy úhrad, ktoré sa uplatnia v prípade nesplnenia zmluvne dohodnutej úrovne kvality služieb;

g) spôsob začatia postupu urovnávania sporov v súlade s článkom 34;

g) spôsob začatia postupu urovnávania sporov v súlade s článkom 34;

h) druhy opatrení, ktoré by mohol prijať podnik v prípade narušenia bezpečnosti alebo integrity alebo ohrozenia a poruchovosti.

h) druhy opatrení, ktoré by mohol prijať podnik poskytujúci pripojenie k verejnej komunikačnej sieti a/alebo verejne dostupné elektronické komunikačné služby v prípade narušenia bezpečnosti alebo integrity alebo ohrozenia a poruchovosti, ako aj akékoľvek kompenzačné opatrenia, ktoré sa uplatňujú, ak dôjde k narušeniu bezpečnosti alebo integrity.

Členské štáty môžu vyžadovať aj to, aby sa v zmluve uviedli všetky informácie, ktoré by mohli na tento účel poskytnúť príslušné orgány verejnej moci o používaní elektronických komunikačných sietí a služieb s cieľom zapojiť sa do nezákonnej činnosti alebo rozširovať škodlivý obsah, ako aj o prostriedkoch ochrany proti rizikám z hľadiska osobnej bezpečnosti, súkromia a osobných údajov, ktoré sa uvádzajú v článku 21 ods. 4 písm. a) a týkajú poskytovanej služby.

Členské štáty môžu vyžadovať aj to, aby sa v zmluve uviedli všetky informácie, ktoré by mohli na tento účel poskytnúť príslušné orgány verejnej moci o používaní elektronických komunikačných sietí a služieb s cieľom zapojiť sa do nezákonnej činnosti alebo rozširovať škodlivý obsah, ako aj o prostriedkoch ochrany proti rizikám z hľadiska osobnej bezpečnosti, súkromia a osobných údajov, ktoré sa uvádzajú v článku 21 ods. 4 písm. a) a týkajú poskytovanej služby.

2. Členské štáty zabezpečia, aby v prípadoch, keď sú zmluvy uzatvorené medzi účastníkmi a podnikmi poskytujúcimi elektronické komunikačné služby, ktoré umožňujú hlasovú komunikáciu, boli účastníci jasne informovaní o tom, či je alebo nie je poskytovaný prístup k tiesňovým službám a či sa poskytujú informácie o tom, kde sa volajúci nachádza. Poskytovatelia elektronických komunikačných služieb zabezpečia, aby boli zákazníci jasne informovaní o všetkých obmedzeniach prístupu k tiesňovým službám, a to ešte pred uzavretím zmluvy a pri každej zmene v prístupe k takýmto službám.

 

3. Členské štáty zabezpečia pre účastníkov právo odstúpiť od zmluvy bez sankcií v prípade oznámenia úprav zmluvných podmienok, ktoré navrhol podnik poskytujúci elektronické komunikačné siete a/alebo služby. Účastníci dostanú vopred primerané oznámenie minimálne mesiac pred takými zmenami a v rovnakom čase sú informovaní o svojich právach týkajúcich sa odstúpenia od takej zmluvy bez pokuty v prípade, že neakceptujú nové podmienky. Členské štáty zabezpečia, aby mohli národné regulačné orgány stanoviť formát uvedených oznámení.

2. Členské štáty zabezpečia pre účastníkov právo odstúpiť od zmluvy bez sankcií v prípade oznámenia úprav zmluvných podmienok, ktoré navrhol podnik poskytujúci elektronické komunikačné siete a/alebo služby. Účastníci dostanú vopred primerané oznámenie minimálne mesiac pred takými zmenami a v rovnakom čase sú informovaní o svojich právach týkajúcich sa odstúpenia od takej zmluvy bez pokuty v prípade, že neakceptujú nové podmienky. Členské štáty zabezpečia, aby mohli národné regulačné orgány stanoviť formát uvedených oznámení.

Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh. Uvádza sa celý článok 20 vrátane častí, ktoré neboli zmenené alebo doplnené.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     42

Spoločná pozícia Rady – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 13

Smernica č. 2002/22/ES

Článok 21

 

Spoločná pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Členské štáty zabezpečia, aby národné regulačné orgány mohli podnikom poskytujúcim elektronické komunikačné siete a/alebo služby uložiť povinnosť uverejňovať transparentné, porovnateľné, primerané a aktuálne informácie ustanovené v prílohe II o platných cenách a tarifách a o štandardných podmienkach súvisiacich s prístupom k službám poskytovaným koncovým užívateľom a spotrebiteľom a s ich využívaním. Národné regulačné orgány môžu stanoviť ďalšie požiadavky týkajúce sa spôsobu, akým sa predmetné informácie budú uverejňovať, aby sa na prospech spotrebiteľov zabezpečila ich transparentnosť, porovnateľnosť, jasnosť a prístupnosť.

1. Členské štáty zabezpečia, aby národné regulačné orgány mohli podnikom poskytujúcim verejné elektronické komunikačné siete a/alebo verejne dostupné elektronické komunikačné služby uložiť povinnosť uverejňovať transparentné, porovnateľné, primerané a aktuálne informácie v súlade s prílohou II o platných cenách a tarifách a o štandardných podmienkach súvisiacich s prístupom k službám poskytovaným koncovým užívateľom a spotrebiteľom a s ich využívaním. Tieto informácie musia byť uverejnené v jasnej, zrozumiteľnej a ľahko dostupnej podobe. Národné regulačné orgány môžu stanoviť ďalšie požiadavky týkajúce sa spôsobu, akým sa predmetné informácie majú uverejňovať.

2. Národné regulačné orgány podporia poskytovanie porovnateľných informácií, aby mohli koncoví užívatelia a spotrebitelia nezávisle posúdiť náklady alternatívnych systémov využívania, a to napríklad prostredníctvom interaktívnych návodov alebo podobných techník. Členské štáty zabezpečia, aby mohli národné regulačné orgány sprístupniť takéto návody a takéto techniky, najmä pokiaľ nie sú dostupné na trhu zdarma alebo za primeranú cenu. Tretie strany majú právo využívať bez poplatku informácie zverejnené podnikmi poskytujúcimi elektronické komunikačné siete a/alebo služby, a to na účely predaja alebo sprístupnenia takýchto návodov alebo techník.

2. Národné regulačné orgány podporia poskytovanie porovnateľných informácií, aby mohli koncoví užívatelia a spotrebitelia nezávisle posúdiť náklady alternatívnych systémov využívania, a to napríklad prostredníctvom interaktívnych návodov alebo podobných techník. Členské štáty zabezpečia, aby ich národné regulačné orgány, v prípade, keď takéto prostriedky nie sú dostupné na trhu zadarmo alebo za primeranú cenu, mohli sprístupniť takéto návody a techniky priamo alebo prostredníctvom tretích strán. Tretie strany majú právo využívať bez poplatku informácie zverejnené podnikmi poskytujúcimi elektronické komunikačné siete a/alebo verejne dostupné elektronické komunikačné služby, a to na účely predaja alebo sprístupnenia takýchto interaktívnych návodov alebo podobných techník.

 

 

3. Členské štáty zabezpečia, aby národné regulačné orgány mohli uložiť podnikom poskytujúcim elektronické komunikačné služby povinnosť okrem iného:

3. „Členské štáty zabezpečia, aby národné regulačné orgány mohli uložiť podnikom poskytujúcim verejnú elektronickú komunikačnú sieť a/alebo verejne dostupné elektronické komunikačné služby, povinnosť okrem iného:

a) poskytovať účastníkom informácie o platných tarifách vo vzťahu ku všetkým číslam alebo službám na základe konkrétnych cenových podmienok; v súvislosti s jednotlivými kategóriami služieb môžu národné regulačné orgány vyžadovať, aby sa tieto informácie poskytli okamžite pred spojením volania;

a) poskytovať účastníkom informácie o platných tarifách vo vzťahu ku všetkým číslam alebo službám na základe konkrétnych cenových podmienok; v súvislosti s jednotlivými kategóriami služieb môžu národné regulačné orgány vyžadovať, aby sa tieto informácie poskytli okamžite pred spojením volania;

 

aa) pravidelne účastníkov informovať o podmienkach prístupu k službám tiesňového volania alebo informáciám o polohe volajúceho v rámci služby, ktorú si predplatili;

b) informovať účastníkov o všetkých zmenách stratégie poskytovateľa v oblasti riadenia prevádzky siete;

b) informovať účastníkov o akýchkoľvek zmenách podmienok týkajúcich sa prístupu k službám a aplikáciám a/alebo ich používania, ak to umožňujú vnútroštátne právne predpisy, ktoré sú v súlade s právom Spoločenstva;

 

ba) poskytovať informácie o akýchkoľvek postupoch uplatňovaných podnikom zameraných na meranie a formu prevádzky s cieľom predchádzať tomu, aby sa naplnila alebo presiahla kapacita sieťového pripojenia a o tom, ako môžu tieto postupy vplývať na kvalitu služieb;

c) informovať účastníkov o ich práve určiť, či uvedú alebo neuvedú svoje osobné údaje v telefónnom zozname a o type takýchto údajov v súlade s článkom 12 smernice 2002/58/ES a

c) informovať účastníkov o ich práve určiť, či uvedú alebo neuvedú svoje osobné údaje v telefónnom zozname, a o type takýchto údajov v súlade s článkom 12 smernice 2002/58/ES; ako aj

d) pravidelne informovať účastníkov so zdravotným postihnutím o podrobnostiach produktov a služieb, ktoré sú pre nich určené.

d) pravidelne informovať účastníkov so zdravotným postihnutím o podrobnostiach produktov a služieb, ktoré sú pre nich určené.

Ak sa to považuje za potrebné, národné regulačné orgány môžu pred uložením akejkoľvek povinnosti podporiť samoregulačné alebo koregulačné opatrenia.

Ak sa to považuje za potrebné, národné regulačné orgány môžu pred uložením akejkoľvek povinnosti podporiť samoregulačné alebo koregulačné opatrenia.

4. Členské štáty môžu vyžadovať, aby podniky uvedené v odseku 3 podľa potreby bezplatne poskytovali informácie vo verejnom záujme existujúcim a novým účastníkom. V takom prípade takéto informácie poskytujú príslušné orgány verejnej moci v štandardizovanom formáte, pričom sa okrem iného týkajú:

4. 4. Členské štáty môžu vyžadovať, aby podniky uvedené v odseku 3 podľa potreby bezplatne poskytovali informácie vo verejnom záujme existujúcim a novým účastníkom, a to rovnakými prostriedkami, ktoré tieto podniky bežne používajú pri svojej komunikácii s účastníkmi. V takom prípade takéto informácie poskytujú príslušné orgány verejnej moci v štandardizovanom formáte, pričom sa okrem iného týkajú:

a) najčastejšieho využitia elektronických komunikačných služieb na nezákonnú činnosť alebo na šírenie škodlivého obsahu, a to najmä ak sa môže dotýkať dodržiavania práv a slobôd iných osôb vrátane porušovania autorských a súvisiacich práv, a právnych následkov takéhoto konania a and

a) najčastejšieho využitia elektronických komunikačných služieb na nezákonnú činnosť alebo na šírenie škodlivého obsahu, a to najmä ak sa môže dotýkať dodržiavania práv a slobôd iných osôb vrátane porušovania autorských a súvisiacich práv, a právnych následkov takéhoto konania a and

b) prostriedkov ochrany proti rizikám z hľadiska osobnej bezpečnosti, súkromia a osobných údajov pri používaní elektronických komunikačných služieb.

b) prostriedkov ochrany proti rizikám z hľadiska osobnej bezpečnosti, súkromia a osobných údajov pri používaní elektronických komunikačných služieb.

Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh. Uvádza sa celý článok 21 vrátane častí, ktoré neboli zmenené alebo doplnené.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     43

Spoločná pozícia Rady – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 13

Smernica č. 2002/22/ES

Článok 22 – odsek 1

 

Spoločná pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Členské štáty zabezpečia, aby národné regulačné orgány mohli po zohľadnení stanovísk dotknutých strán požadovať od podnikov poskytujúcich verejne dostupné elektronické komunikačné siete a/alebo služby uverejnenie porovnateľných, primeraných a aktuálnych informácií pre koncových užívateľov o kvalite svojich služieb a o opatreniach prijatých na zabezpečenie porovnateľného prístupu pre koncových užívateľov so zdravotným postihnutím. Tieto informácie sa na požiadanie dodajú národnému regulačnému orgánu pred ich uverejnením.

1. Členské štáty zabezpečia, aby národné regulačné orgány mohli po zohľadnení stanovísk dotknutých strán požadovať od podnikov poskytujúcich verejne dostupné elektronické komunikačné siete a/alebo služby uverejnenie porovnateľných, primeraných a aktuálnych informácií pre koncových užívateľov o kvalite svojich služieb a o opatreniach prijatých na zabezpečenie rovnakého prístupu pre koncových užívateľov so zdravotným postihnutím. Tieto informácie sa na požiadanie dodajú národnému regulačnému orgánu pred ich uverejnením.

(Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     44

Spoločná pozícia Rady – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 13

Smernica č. 2002/22/ES

Článok 22 – odsek 2

 

Spoločná pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Národné regulačné orgány môžu okrem iného špecifikovať merateľné parametre kvality služby a obsah, formu a spôsob uverejnenia informácií vrátane prípadných mechanizmov osvedčovania kvality, aby zabezpečili, že koncoví užívatelia budú mať prístup ku komplexným, porovnateľným, spoľahlivým a užívateľsky zrozumiteľným informáciám. V prípade potreby sa môžu použiť parametre, definície a metódy merania uvedené v prílohe III.

2. Národné regulačné orgány môžu okrem iného špecifikovať merateľné parametre kvality služby a obsah, formu a spôsob uverejnenia informácií vrátane prípadných mechanizmov osvedčovania kvality, aby zabezpečili, že koncoví užívatelia vrátane koncových užívateľov so zdravotným postihnutím budú mať prístup ku komplexným, porovnateľným, spoľahlivým a užívateľsky zrozumiteľným informáciám. V prípade potreby sa môžu použiť parametre, definície a metódy merania uvedené v prílohe III.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     45

Spoločná pozícia Rady – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 13

Smernica č. 2002/22/ES

Článok 22 – odsek 3 – pododsek 1a (nový)

 

Spoločná pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Komisia môže po preskúmaní takýchto požiadaviek a po konzultácii s Orgánom európskych regulátorov v telekomunikáciách (BERT) prijať v tomto smere technické vykonávacie opatrenia, ak sa domnieva, že tieto požiadavky by mohli byť prekážkou pre vnútorný trh. Tieto opatrenia zamerané na zmenu a doplnenie nepodstatných prvkov tejto smernice jej doplnením sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 37 ods. 2.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     46

Spoločná pozícia Rady – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 14

Smernica č. 2002/22/ES

Článok 23a – názov

 

Spoločná pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Zabezpečenie porovnateľného prístupu a výberu pre koncových užívateľov so zdravotným postihnutím

Zabezpečenie rovnakého prístupu a výberu pre koncových užívateľov so zdravotným postihnutím

(Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     47

Spoločná pozícia Rady – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 14

Smernica č. 2002/22/ES

Článok 23a – odsek 1 – písmeno a

 

Spoločná pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

a) možnosť prístupu k službám elektronickej komunikácie porovnateľným so službami, ktoré využíva väčšina koncových užívateľov, a

a) možnosť prístupu k službám elektronickej komunikácie rovnocenným so službami, ktoré využíva väčšina koncových užívateľov, a

(Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     48

Spoločná pozícia Rady – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 15

Smernica č. 2002/22/ES

Článok 25

 

Spoločná pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

15) Článok 25 sa mení a dopĺňa takto:

15) Článok 25 sa nahrádza takto:

a) názov sa nahrádza takto:

„Článok 25

„Informačné služby o účastníckych číslach“;

Informačné služby o účastníckych číslach

b) odsek 1 sa nahrádza takto:

 

"1. Členské štáty zabezpečia, aby účastníci verejne dostupných telefónnych služieb mali právo na zapísanie do verejne dostupného telefónneho zoznamu podľa článku 5 ods. 1 písm. a) a na sprístupnenie údajov poskytovateľom telefónnych informačných služieb a/alebo zoznamov v súlade s odsekom 2 tohto článku.“;

1. Členské štáty zabezpečia, aby účastníci verejne dostupných telefónnych služieb mali právo na zapísanie do verejne dostupného telefónneho zoznamu podľa článku 5 ods. 1 písm. a) a na sprístupnenie údajov poskytovateľom telefónnych informačných služieb a/alebo zoznamov v súlade s odsekom 2 tohto článku.“;

 

2. Členské štáty zabezpečia, aby na účely zabezpečenia verejne prístupných informačných služieb a telefónnych zoznamov všetky podniky, ktoré prideľujú telefónne čísla účastníkom, splnili všetky odôvodnené požiadavky na sprístupnenie príslušných informácií v dohodnutom formáte za podmienok, ktoré sú spravodlivé, objektívne, nákladovo orientované a nediskriminačné.

(c) odseky 3, 4 a5 sa nahrádzajú takto:

 

"3. Členské štáty zabezpečia, aby všetci koncoví užívatelia, ktorým je poskytovaná verejne dostupná telefónna služba, mohli mať prístup k telefónnej informačnej službe. Národné regulačné orgány majú možnosť uložiť povinnosti a podmienky pre podniky, ktoré riadia prístup ku koncovým užívateľom na účely poskytovania telefónnych informačných služieb v súlade s ustanoveniami článku 5 smernice 2002/19/ES (prístupová smernica). Takéto povinnosti a podmienky musia byť objektívne, primerané, nediskriminačné a transparentné.

3. Členské štáty zabezpečia, aby všetci koncoví užívatelia, ktorým je poskytovaná verejne dostupná telefónna služba, mohli mať prístup k telefónnej informačnej službe. Národné regulačné orgány majú možnosť uložiť povinnosti a podmienky pre podniky, ktoré riadia prístup ku koncovým užívateľom na účely poskytovania telefónnych informačných služieb v súlade s ustanoveniami článku 5 smernice 2002/19/ES (prístupová smernica). Takéto povinnosti a podmienky musia byť objektívne, spravodlivé, primerané, nediskriminačné a transparentné.

4. Členské štáty neponechávajú v platnosti žiadne regulačné obmedzenia, ktoré bránia koncovým užívateľom v jednom členskom štáte, aby mali priamy prístup k telefónnym informačných službám v inom členskom štáte prostredníctvom hlasového volania alebo SMS, a prijmú opatrenia na zabezpečenie takéhoto prístupu v súlade s článkom 28.

4. Členské štáty neponechávajú v platnosti žiadne regulačné obmedzenia, ktoré bránia koncovým užívateľom v jednom členskom štáte, aby mali priamy prístup k telefónnym informačných službám v inom členskom štáte prostredníctvom hlasového volania alebo SMS.

5. Odseky 1 až 4 sa uplatňujú s výhradou požiadaviek právnych predpisov Spoločenstva o ochrane osobných údajov a súkromia a najmä článku 12 smernice 2002/58/ES (smernica o súkromí a elektronických komunikáciách).“

5. Odseky 1 až 4 sa uplatňujú s výhradou požiadaviek právnych predpisov Spoločenstva o ochrane osobných údajov a súkromia a najmä článku 12 smernice 2002/58/ES (smernica o súkromí a elektronických komunikáciách).“

Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh. Uvádza sa celý článok 25 vrátane častí, ktoré neboli zmenené alebo doplnené. Odsek 2 zostáva v nezmenenej podobe ako sa uvádza v smernici 2002/22/ES.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     49

Spoločná pozícia Rady – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 16

Smernica č. 2002/22/ES

Článok 26 – odsek 2

 

Spoločná pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Členské štáty zabezpečia, aby podniky poskytujúce koncovým užívateľom služby elektronickej komunikácie na vytváranie vnútroštátnych volaní na číslo alebo čísla vo vnútroštátnom telefónnom pláne poskytovali prístup k tiesňovým službám.

2. Členské štáty v spolupráci s národnými regulačnými orgánmi, tiesňovými službami a poskytovateľmi zabezpečia, aby podniky poskytujúce elektronické komunikačné služby na vytváranie vnútroštátnych a/alebo medzinárodných volaní prostredníctvom čísla alebo čísel vo vnútroštátnom alebo medzinárodnom telefónnom pláne poskytovali spoľahlivý prístup k tiesňovým službám.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     50

Spoločná pozícia Rady – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 16

Smernica č. 2002/22/ES

Článok 26 – odsek 4

 

Spoločná pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. Členské štáty zabezpečia užívateľom so zdravotným postihnutím porovnateľný prístup k tiesňovým službám, aký majú ostatní koncoví užívatelia. Opatrenia prijaté na zabezpečenie prístupu zdravotne postihnutých koncových užívateľov k tiesňovým službám počas cestovania v iných členských štátoch vychádzajú v čo najvyššej možnej miere z európskych noriem alebo špecifikácií zverejnených v súlade s ustanoveniami článku 17 smernice 2002/21/ES (rámcová smernica), pričom členským štátom nebránia v prijímaní ďalších požiadaviek s cieľom sledovať ciele stanovené v tomto článku.

4. Členské štáty zabezpečia užívateľom so zdravotným postihnutím rovnaký prístup k tiesňovým službám, aký majú ostatní koncoví užívatelia. Opatrenia prijaté na zabezpečenie prístupu zdravotne postihnutých koncových užívateľov k tiesňovým službám počas cestovania v iných členských štátoch vychádzajú v čo najvyššej možnej miere z európskych noriem alebo špecifikácií zverejnených v súlade s ustanoveniami článku 17 smernice 2002/21/ES (rámcová smernica), pričom členským štátom nebránia v prijímaní ďalších požiadaviek s cieľom sledovať ciele stanovené v tomto článku.

(Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     51

Spoločná pozícia Rady – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 16

Smernica č. 2002/22/ES

Článok 26 – odsek 5

 

Spoločná pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5. Členské štáty zabezpečia, aby v technicky možnej miere dotknuté podniky dali bezplatne k dispozícii orgánu spracovávajúcemu tiesňové volania informácie o tom, kde sa volajúci nachádza, hneď ako uvedený orgán dané volanie prijme. Týka sa to všetkých volaní na jednotné európske číslo tiesňového volania „112“. Členské štáty môžu rozšíriť túto povinnosť na volania na národné čísla tiesňového volania. Ak chcú podniky uvedené v odseku 2 vyhlásiť, že poskytovanie informácií o tom, kde sa volajúci nachádza, je technicky neuskutočniteľné, musia znášať dôkazové bremeno.

5. Členské štáty zabezpečia, aby dotknuté podniky dali bezplatne k dispozícii orgánu spracovávajúcemu tiesňové volania informácie o tom, kde sa volajúci nachádza, hneď ako uvedený orgán dané volanie prijme. Týka sa to všetkých volaní na jednotné európske číslo tiesňového volania „112“. Členské štáty môžu rozšíriť túto povinnosť na volania na národné čísla tiesňového volania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     52

Spoločná pozícia Rady – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 16

Smernica č. 2002/22/ES

Článok 26 – odsek 6a (nový)

 

Spoločná pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

6a. S cieľom zabezpečiť účinné zavedenie služieb čísla „112“ v členských štátoch môže Komisia po konzultácii s BERT prijať technické vykonávacie opatrenia.

 

Tieto opatrenia zamerané na zmenu a doplnenie nepodstatných prvkov tejto smernice jej doplnením sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 37 ods. 2.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     53

Spoločná pozícia Rady – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 16

Smernica č. 2002/22/ES

Článok 27 – odsek 1a (nový)

 

Spoločná pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

1a. Právnická osoba vytvorená v rámci Spoločenstva a určená Komisiou má výhradnú zodpovednosť za správu, ako aj za prideľovanie čísel a propagáciu Európskeho telefónneho číslovacieho priestoru. Komisia prijíma potrebné vykonávacie opatrenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     54

Spoločná pozícia Rady – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 16

Smernica č. 2002/22/ES

Článok 27 – odsek 2

 

Spoločná pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Členské štáty zabezpečia, aby všetky podniky poskytujúce verejne dostupné telefónne služby umožňujúce medzinárodné volania vybavili všetky volania do a z európskeho telefónneho číslovacieho priestoru (ETNS) bez toho, aby bola dotknutá potreba podnikov týkajúca sa úhrady ich nákladov.

2. Členské štáty zabezpečia, aby všetky podniky poskytujúce verejne dostupné telefónne služby vybavili všetky volania do ETNS a z neho za sadzby, ktoré nepresahujú maximálnu sadzbu, ktorú účtujú za volania do iných členských štátov a z nich.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     55

Spoločná pozícia Rady – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 17

Smernica č. 2002/22/ES

Článok 27a – odseky 2 až 4

 

Spoločná pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Členské štáty uľahčia prístup koncových užívateľov so zdravotným postihnutím k službám poskytovaným v rámci číselného rozsahu začínajúceho číslom „116“. Opatrenia prijaté na uľahčenie prístupu zdravotne postihnutých koncových užívateľov k takýmto službám počas cestovania v iných členských štátoch môžu zahŕňať aj zabezpečenie zhody s príslušnými normami alebo špecifikáciami zverejnenými v súlade s ustanoveniami článku 17 smernice 2002/21/ES (rámcová smernica).

2. Členské štáty zabezpečia, aby koncoví užívatelia so zdravotným postihnutím mali prístup k službám poskytovaným v rámci číselného rozsahu začínajúceho číslom „116“. Opatrenia prijaté na zabezpečenie prístupu zdravotne postihnutých koncových užívateľov k takýmto službám počas cestovania v iných členských štátoch zahŕňajú aj zabezpečenie zhody s príslušnými normami alebo špecifikáciami zverejnenými v súlade s ustanoveniami článku 17 smernice 2002/21/ES (rámcová smernica).

3. Členské štáty zabezpečia, aby boli občania náležite informovaní o existencii a používaní služieb poskytovaných v rámci číselného rozsahu začínajúceho číslom „116“, a to najmä prostredníctvom iniciatív osobitne určených pre osoby cestujúce medzi členskými štátmi.

3. Členské štáty zabezpečia, aby boli občania náležite informovaní o existencii a používaní služieb poskytovaných v rámci číselného rozsahu začínajúceho číslom „116“, a to najmä prostredníctvom iniciatív osobitne určených pre osoby cestujúce medzi členskými štátmi.

4. Členské štáty spolu s opatreniami so všeobecným uplatnením na všetky čísla v číselnom rozsahu začínajúcom číslom „116“, ktoré sa prijmú podľa odsekov 1, 2 a 3, uľahčia občanom prístup k službe horúcej linky na oznamovanie prípadov nezvestných detí. Táto horúca linka je dostupná na čísle 116000.

4. Členské štáty spolu s opatreniami so všeobecným uplatnením na všetky čísla v číselnom rozsahu začínajúcom číslom „116“, ktoré sa prijmú podľa odsekov 1, 2 a 3, zabezpečia občanom prístup k službe horúcej linky na oznamovanie prípadov nezvestných detí. Táto horúca linka je dostupná na čísle 116000.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     56

Spoločná pozícia Rady – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 17

Smernica č. 2002/22/ES

Článok 27a – odsek 4a (nový)

 

Spoločná pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

4a. S cieľom zabezpečiť účinné zavedenie liniek číselného rozsahu začínajúceho číslom „116“, najmä čísla 116000 pre horúcu linku pre nezvestné deti v členských štátoch vrátane prístupu pre zdravotne postihnutých koncových užívateľov počas ciest do iných členských štátov môže Komisia po konzultácii s BERT prijať technické vykonávacie opatrenia.

 

Tieto opatrenia zamerané na zmenu a doplnenie nepodstatných prvkov tejto smernice jej doplnením sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 37 ods. 2.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     57

Spoločná pozícia Rady – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 18

Smernica č. 2002/22/ES

Článok 28 – odsek 1 – písmená a, b

 

Spoločná pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

a) prístup k službám s použitím negeografických čísiel v rámci Spoločenstva a aby mohli tieto služby využívať; a

a) prístup k službám s použitím negeografických čísiel v rámci Spoločenstva a aby mohli tieto služby využívať;

b) prístup ku všetkým číslam poskytovaným v Spoločenstve, vrátane čísel v národných číslovacích plánoch členských štátov, čísel ETNS a univerzálnych medzinárodných čísel služieb volania na účet volaného (UIFN).

b) prístup ku všetkým číslam poskytovaným v Spoločenstve bez ohľadu na technológiu a zariadenia, ktoré operátor používa, vrátane čísel v národných číslovacích plánoch členských štátov, čísel ETNS a univerzálnych medzinárodných čísel služieb volania na účet volaného (UIFN);

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     58

Spoločná pozícia Rady – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 18

Smernica č. 2002/22/ES

Článok 28 – odsek 1 – písmeno ba (nové)

 

Spoločná pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

ba) prístup k službám prostredníctvom textových telefónov, videotelefónov a produktov, ktoré uľahčujú komunikáciu starším osobám alebo osobám so zdravotným postihnutím, a to prinajmenšom v súvislosti s tiesňovým volaním, a ich využitie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     59

Spoločná pozícia Rady – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 18

Smernica č. 2002/22/ES

Článok 28 – odsek 2a (nový)

 

Spoločná pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

2a. S cieľom zabezpečiť, aby koncoví užívatelia mali účinný prístup k číslam a službám v Spoločenstve, môže Komisia prijímať technické vykonávacie opatrenia. Tieto opatrenia zamerané na zmenu a doplnenie nepodstatných prvkov tejto smernice jej doplnením sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 37 ods. 2.

 

Všetky takéto technické vykonávacie opatrenia sa môžu pravidelne revidovať, aby sa zohľadnil vývoj trhu a technológií.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh       60

Spoločná pozícia Rady – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 19 – písmeno b

Smernica č. 2002/22/ES

Článok 29 – odsek 3

 

Spoločná pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Bez toho, aby bol dotknutý článok 10 ods. 2, môžu členské štáty ako všeobecnú požiadavku pre všetky podniky, ktoré poskytujú prístup k verejným komunikačným sieťam a/alebo k verejne dostupným telefónnym službám, uložiť povinnosti týkajúce sa odpojenia stanovené v prílohe I časti A písm. a) a e).

3. Bez toho, aby bol dotknutý článok 10 ods. 2, môžu členské štáty ako všeobecnú požiadavku pre všetky podniky, ktoré poskytujú prístup k verejným komunikačným sieťam a/alebo k verejne dostupným telefónnym službám, uložiť povinnosti týkajúce sa odpojenia stanovené v prílohe I časti A písm. e).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh       61

Spoločná pozícia Rady – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 20

Smernica č. 2002/22/ES

Článok 30 – odseky 4 a 5

 

Spoločná pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. Prenesenie čísel a ich následná aktivácia sa vykonajú v čo najkratšom čase. Prenesenie čísla po technickej stránke nesmie v nijakom prípade trvať dlhšie ako jeden deň.

4. Prenesenie čísel a ich následná aktivácia sa vykonajú v čo najkratšom čase. V každom prípade musí byť účastníkom, ktorí uzatvorili zmluvu o prenesení čísla do nového podniku, číslo aktivované do jedného pracovného dňa.

Príslušné vnútroštátne orgány môžu pre prenášanie čísel stanoviť celkový postup, v ktorom sa zohľadnia vnútroštátne ustanovenia o zmluvných záväzkoch a technická uskutočniteľnosť vrátane, v prípade potreby, opatrení na zabezpečenie ochrany účastníkov počas tohto postupu.

Bez toho, aby bol dotknutý prvý pododsek, príslušné vnútroštátne orgány môžu pre prenášanie čísel stanoviť celkový postup, v ktorom sa zohľadnia vnútroštátne ustanovenia o zmluvných záväzkoch a potreba službu účastníkovi neprerušiť vrátane, v prípade potreby, opatrení na zabezpečenie ochrany účastníkov počas tohto postupu a pred tým, aby účastníkom nebolo prenesené číslo proti ich vôli. Národné regulačné orgány musia byť schopné ukladať podnikom príslušné sankcie vrátane povinnosti kompenzovať účastníkov v prípade zdržania prenosu alebo zneužitia prenosu z ich strany alebo v ich mene.

5. Členské štáty zabezpečia, aby sa v zmluvách uzavretých medzi užívateľmi a podnikmi poskytujúcimi elektronické komunikačné služby neustanovovala povinnosť úvodnej viazanosti, ktorá presahuje 24 mesiacov.

5. Členské štáty zabezpečia, aby sa v zmluvách uzavretých medzi spotrebiteľmi a podnikmi poskytujúcimi elektronické komunikačné služby neustanovovala povinnosť úvodnej viazanosti, ktorá presahuje 24 mesiacov. Takisto zabezpečia, aby podniky poskytli užívateľom možnosť uzavrieť zmluvu na maximálnu dobu 12 mesiacov.

(Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     62

Spoločná pozícia Rady – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 21a (nový)

Smernica č. 2002/22/ES

Článok 32a (nový)

 

Spoločná pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

21a) Vkladá sa tento článok:

 

„Článok 32a

 

Prístup k obsahu, službám a aplikáciám

 

Členské štáty zaručia, aby sa akékoľvek obmedzenia práv účastníkov na prístup k obsahu, službám a aplikáciám, ak sú takéto obmedzenia potrebné, uplatňovali vhodnými opatreniami v súlade so zásadami proporcionality, efektívnosti a odrádzania. Tieto opatrenia nesmú brániť rozvoju informačnej spoločnosti v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2000/31/ES z 8. júna 2000 o určitých právnych aspektoch služieb informačnej spoločnosti na vnútornom trhu, najmä o elektronickom obchode (smernica o elektronickom obchode)* a nesmú byť v rozpore so základným právami občanov ani s právom na súkromie a právom na spravodlivý proces.“.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     63

Spoločná pozícia Rady – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 22 – písmeno ba (nové)

Smernica č. 2002/22/ES

Článok 33 – odsek 3a (nový)

 

Spoločná pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

ba) dopĺňa sa nový odsek:

 

"3a. Bez toho, aby bolo dotknutá smernica 1999/5/ES, a najmä požiadavky pre užívateľov so zdravotným postihnutím podľa článku 3 ods. 3 písm. f) uvedenej smernice, a s cieľom zlepšiť prístup koncových užívateľov so zdravotným postihnutím k elektronickým komunikačným službám a zariadeniam, môže Komisia prijať vhodné technické vykonávacie opatrenia, a to po konzultácii s verejnosťou a BERT. Tieto opatrenia zamerané na zmenu a doplnenie nepodstatných prvkov tejto smernice jej doplnením sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 37 ods. 2.“

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     64

Spoločná pozícia Rady – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 23

Smernica č. 2002/22/ES

Článok 34 – odsek 1

 

Spoločná pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Členské štáty zabezpečia, aby na riešenie sporov medzi spotrebiteľmi a podnikmi poskytujúcimi elektronické komunikačné siete a/alebo služby, ktoré vyplývajú z tejto smernice a ktoré sa týkajú zmluvných podmienok a/alebo plnenia zmlúv týkajúcich poskytovania takýchto sietí alebo služieb, boli k dispozícii transparentné, jednoduché a nenákladné mimosúdne postupy. Členské štáty prijmú opatrenia, aby zabezpečili, že takými postupmi sa môžu spravodlivo a bez zdržania urovnávať spory a prípadne sa môže zaviesť systém úhrad alebo odškodnenia. Členské štáty môžu rozšíriť tieto povinnosti tak, aby sa vzťahovali aj na spory, v ktorých sú zapojení aj iní koncoví užívatelia.

1. Členské štáty zabezpečia, aby na riešenie sporov medzi spotrebiteľmi a podnikmi poskytujúcimi elektronické komunikačné siete a/alebo služby, ktoré vyplývajú z tejto smernice a ktoré sa týkajú zmluvných podmienok a/alebo plnenia zmlúv týkajúcich sa poskytovania takýchto sietí alebo služieb, boli k dispozícii transparentné, nediskriminačné, jednoduché a nenákladné mimosúdne postupy. Členské štáty prijmú opatrenia, aby zabezpečili, že takými postupmi sa môžu spravodlivo a bez zdržania urovnávať spory a prípadne sa môže zaviesť systém úhrad alebo odškodnenia. Tieto postupy umožnia nestranné riešenie sporov a spotrebiteľovi neodopierajú právnu ochranu ustanovenú vo vnútroštátnom práve. Členské štáty môžu rozšíriť tieto povinnosti tak, aby sa vzťahovali aj na spory, v ktorých sú zapojení aj iní koncoví užívatelia.

 

Členské štáty zabezpečia, aby orgány zodpovedné za takéto postupy, ktoré môžu byť jednotnými informačnými strediskami, poskytovali Komisii a príslušným vnútroštátnym orgánom relevantné informácie na štatistické účely.

 

Členské štáty podporujú dôveryhodné mimosúdne postupy, a to s osobitným zreteľom na interakciu audiovizuálnej a elektronickej komunikácie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     65

Spoločná pozícia Rady – pozmeňujúci akt

Článok 2 – bod 1

Smernica č. 2002/58/ES

Článok 1 – odsek 1

 

Spoločná pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Touto smernicou sa ustanovuje harmonizácia vnútroštátnych ustanovení požadovaných na zabezpečenie primeranej úrovne ochrany základných práv a slobôd a najmä práva na súkromie, z hľadiska spracovávania osobných údajov v elektronickom komunikačnom sektore a zabezpečenia voľného pohybu takých údajov a elektronických komunikačných zariadení a služieb v Spoločenstve.

1. Touto smernicou sa ustanovuje harmonizácia vnútroštátnych ustanovení požadovaných na zabezpečenie primeranej úrovne ochrany základných práv a slobôd a najmä práva na súkromie a dôvernosť, z hľadiska spracovávania osobných údajov v elektronickom komunikačnom sektore a zabezpečenia voľného pohybu takých údajov a elektronických komunikačných zariadení a služieb v Spoločenstve.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     66

Spoločná pozícia Rady – pozmeňujúci akt

Článok 2 – bod 1a (nový)

Smernica č. 2002/58/ES

Článok 1 – odsek 2

 

Spoločná pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

1a) Článok 1 ods. 2 sa nahrádza takto:

 

"2. Ustanovenia tejto smernice upresňujú a dopĺňajú smernicu 95/46/ES o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov na účely uvedené v prvom odseku. Okrem toho poskytujú ochranu legitímnych záujmov účastníkov, ktorí sú právnickými osobami.“

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     67

Spoločná pozícia Rady – pozmeňujúci akt

Článok 2 – bod 2 – písmeno c

Smernica č. 2002/58/ES

Článok 2 – písmeno h

 

Spoločná pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

h) „porušenie ochrany osobných údajov“ znamená porušenie bezpečnosti, ktoré má za následok náhodné alebo nezákonné zničenie, stratu, zmenu nedovolené zverejnenie alebo sprístupnenie osobných údajov, ktoré sa prenášajú, ukladajú alebo inak spracúvajú v súvislosti s poskytovaním verejne dostupnej elektronickej komunikačnej služby v Spoločenstve.

h) „porušenie ochrany osobných údajov“ znamená porušenie bezpečnosti, ktoré má za následok náhodné alebo nezákonné zničenie, stratu, zmenu, nedovolené zverejnenie alebo sprístupnenie osobných údajov, ktoré sa prenášajú, ukladajú alebo inak spracúvajú v súvislosti s poskytovaním verejne prístupnej elektronickej komunikačnej služby alebo služby informačnej spoločnosti v Spoločenstve.“

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     68

Spoločná pozícia Rady – pozmeňujúci akt

Článok 2 – bod 4 – písmeno aa (nové)

Smernica č. 2002/58/ES

Článok 4 – odsek 1

 

Spoločná pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

aa) odsek 1 sa nahrádza takto:

 

"1. Poskytovateľ verejne dostupnej elektronickej komunikačnej služby alebo služby informačnej spoločnosti musí uskutočniť vhodné technické a organizačné opatrenia na zaručenie bezpečnosti svojej služby, ak je to z hľadiska bezpečnosti siete nevyhnutné, aj v spojení s poskytovateľom verejnej komunikačnej siete. So zreteľom na stav techniky a náklady na ich implementáciu, tieto opatrenia musia zaručiť úroveň bezpečnosti primeranú existujúcemu riziku.“

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     69

Spoločná pozícia Rady – pozmeňujúci akt

Článok 2 – bod 4 – písmeno ab (nové)

Smernica č. 2002/58/ES

Článok 4 – odsek 1a (nový)

 

Spoločná pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

ab) vkladá sa tento odsek:

 

"1a. Bez toho, aby bola dotknutá smernica 95/46/ES, opatrenia uvedené v ods. 1 zahŕňajú aspoň:

 

– zabezpečenie prístupu k osobným údajom iba pre oprávnených zamestnancov na zákonom povolené účely;

 

– ochranu uložených alebo prenášaných osobných údajov pred náhodným alebo nezákonným zničením, náhodnou stratou alebo zmenou, neoprávneným alebo nezákonným ukladaním, spracovaním, prístupom alebo vyzradením; a

 

– uplatňovanie bezpečnostnej politiky vo vzťahu k spracovaniu osobných údajov

 

Národné regulačné orgány majú možnosť kontrolovať opatrenia prijaté poskytovateľom verejne dostupných služieb elektronickej komunikácie a služieb informačnej spoločnosti a vydávať odporúčania o osvedčených postupoch týkajúcich sa úrovne bezpečnosti, ktorú majú tieto opatrenia dosiahnuť.“

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     70

Spoločná pozícia Rady – pozmeňujúci akt

Článok 2 – bod 4 – písmeno b

Smernica č. 2002/58/ES

Článok 4 – odsek 3

 

Spoločná pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. V prípade porušenia ochrany osobných údajov poskytovateľ verejne dostupných služieb elektronickej komunikácie posúdi rozsah porušenia ochrany osobných údajov, vyhodnotí závažnosť porušenia a zváži, či je potrebné oznámiť ho príslušnému národnému orgánu a dotknutému účastníkovi, pričom prihliada na predpisy ustanovené príslušným národným orgánom v súlade s odsekom 4.

3. V prípade porušenia ochrany osobných údajov poskytovateľ verejne dostupných služieb elektronickej komunikácie alebo informačnej spoločnosti bezodkladne oznámi porušenie príslušnému národnému orgánu.

Ak porušenie ochrany osobných údajov predstavuje pre súkromie účastníka závažné riziko, poskytovateľ verejne dostupných služieb elektronickej komunikácie oznámi príslušnému národnému orgánu a dotknutému účastníkovi takéto porušenie bez zbytočného odkladu.

Ak je pravdepodobné, že porušenie ochrany osobných údajov nepriaznivo ovplyvní osobné údaje a súkromie účastníka alebo jednotlivca, poskytovateľ oznámi účastníkovi alebo jednotlivcovi takéto porušenie bez zbytočného odkladu.

 

Ak poskytovateľ ešte neinformoval účastníka alebo jednotlivca o porušení ochrany osobných údajov, príslušný národný orgán ho po posúdení pravdepodobných nepriaznivých účinkov porušenia môže o to požiadať.

V oznámení účastníkovi sa uvedie aspoň povaha daného porušenia ochrany osobných údajov, kontaktné miesta, na ktorých možno získať viac informácií a odporúčané opatrenia na zmiernenie potenciálnych nepriaznivých účinkov porušenia ochrany osobných údajov. V oznámení príslušnému národnému orgánu sa okrem toho uvedú následky porušenia ochrany osobných údajov a opatrenia, ktoré poskytovateľ navrhuje alebo vykonal s cieľom vyriešiť ho.

V oznámení účastníkovi alebo jednotlivcovi sa uvedie aspoň povaha daného porušenia ochrany osobných údajov, kontaktné miesta, na ktorých možno získať viac informácií a odporúčané opatrenia na zmiernenie potenciálnych nepriaznivých účinkov porušenia ochrany osobných údajov. V oznámení príslušnému národnému orgánu sa okrem toho uvedú následky porušenia ochrany osobných údajov a opatrenia, ktoré poskytovateľ navrhuje alebo vykonal s cieľom vyriešiť ho.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     71

Spoločná pozícia Rady – pozmeňujúci akt

Článok 2 – bod 4 – písmeno b

Smernica č. 2002/58/ES

Článok 4 – odsek 4

 

Spoločná pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. Členské štáty zabezpečia, aby príslušný národný orgán mohol ustanovovať podrobné predpisy a v prípade potreby vydávať pokyny týkajúce sa okolností, za ktorých sú poskytovatelia verejne dostupnej elektronickej komunikačnej služby povinní oznamovať prípady porušenia ochrany osobných údajov, formy takýchto oznámení, ako aj spôsobu, akým sa oznámenia uskutočňujú.

4. Príslušné vnútroštátne orgány môžu pri dodržaní akýchkoľvek technických vykonávacích opatrení prijatých podľa ods. 5 prijímať usmernenia a v prípade potreby vydávať pokyny týkajúce sa okolností, za ktorých sa vyžaduje oznamovať prípady porušenia ochrany osobných údajov, formy takýchto oznámení ako aj spôsobu, akým sa oznámenia uskutočňujú. Monitorujú tiež, či si poskytovatelia splnili svoju oznamovaciu povinnosť podľa tohto odseku, a v prípade nedodržania povinnosti ukladajú primerané sankcie.

 

Poskytovatelia vedú zoznam prípadov porušenia ochrany osobných údajov, ktorý obsahuje skutočnosti spojené s týmito porušeniami, ich následky a prijaté opatrenia na nápravu, pričom tento zoznam postačuje na to, aby príslušné vnútroštátne orgány mohli overiť dodržiavanie ustanovení odseku 3. Zoznam obsahuje len informácie, ktoré sú na tento účel nevyhnutné.

(Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     72

Spoločná pozícia Rady – pozmeňujúci akt

Článok 2 – bod 4 – písmeno b

Smernica č. 2002/58/ES

Článok 4 – odsek 5

 

Spoločná pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5. S cieľom zabezpečiť jednotné vykonávanie opatrení uvedených v odsekoch 1 až 4 môže Komisia po porade s Európskou agentúrou pre bezpečnosť sietí a informácií (ENISA), pracovnou skupinou článku 29 a Európskym dozorným úradníkom pre ochranu údajov prijímať odporúčania týkajúce sa okrem iného okolností, formy a postupov, ktoré sa vzťahujú na požiadavky súvisiace s informáciami a oznámeniami podľa tohto článku.

5. S cieľom zabezpečiť jednotné vykonávanie opatrení uvedených v odsekoch 2, 3 a 4 môže Komisia po porade s Európskou agentúrou pre bezpečnosť sietí a informácií (ENISA), pracovnou skupinou zriadenou podľa článku 29 a Európskym dozorným úradníkom pre ochranu údajov prijímať technické vykonávacie opatrenia týkajúce sa okrem iného okolností, formy a postupov, ktoré sa vzťahujú na požiadavky súvisiace s informáciami a oznámeniami podľa tohto článku. Komisia najmä s cieľom byť informovaná o najlepších dostupných technických a hospodárskych prostriedkoch vykonávania tohto článku zapojí všetky príslušné zúčastnené strany.

 

Tieto opatrenia zamerané na zmenu a doplnenie nepodstatných prvkov tejto smernice jej doplnením, sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou podľa článku 14a ods. 2.

(Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     73

Spoločná pozícia Rady – pozmeňujúci akt

Článok 2 – bod 5

Smernica č. 2002/58/ES

Článok 5 – odsek 3

 

Spoločná pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Členské štáty zabezpečia, aby bolo ukladanie informácií alebo prístup k informáciám už uloženým v koncovom zariadení účastníka alebo užívateľa povolené len pod podmienkou, že dotknutému účastníkovi alebo užívateľovi sa v súlade so smernicou 95/46/ES poskytnú jasné a komplexné informácie, okrem iného aj o účeloch spracovania, a možnosti odmietnuť takéto spracovanie dozorcom údajov. To nebráni akémukoľvek technickému uloženiu alebo prístupu výhradne na účely výkonu alebo uľahčenia prenosu správy v elektronickej komunikačnej sieti alebo, ak je to nevyhnutne potrebné, na zabezpečenie služby informačnej spoločnosti, ktorú výslovne požaduje účastník alebo užívateľ.

3. Členské štáty zabezpečia, aby bolo uchovávanie informácií alebo získavanie prístupu k informáciám už uloženým v koncovom zariadení účastníka alebo užívateľa povolené len pod podmienkou, že dotknutý účastník alebo užívateľ dal k tomu vopred súhlas, ktorý sa môže udeliť s použitím príslušného nastavenia prehliadača alebo inej aplikácie, na základe zrozumiteľných a úplných informácií v súlade so smernicou 95/46/ES, okrem iného aj o účeloch spracovania. To nebráni akémukoľvek technickému uloženiu alebo prístupu výhradne na účely výkonu prenosu správy v elektronickej komunikačnej sieti alebo, ak je to nevyhnutne potrebné, na zabezpečenie služby informačnej spoločnosti, ktorú výslovne požaduje účastník alebo užívateľ.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     74

Spoločná pozícia Rady – pozmeňujúci akt

Článok 2 – bod 6

Smernica č. 2002/58/ES

Článok 6 – odsek 1

 

Spoločná pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(a) odsek 1 sa nahrádza takto:

vypúšťa sa

"1. Prevádzkové dáta týkajúce sa účastníkov a užívateľov, spracovávané a uložené poskytovateľom verejnej komunikačnej siete alebo verejne dostupnej elektronickej komunikačnej služby, sa vymažú alebo anonymizujú, ak už naďalej nie sú potrebné na účely prenosu správy. Toto sa nedotýka odsekov 2, 3, 5 a 7 tohto článku a článku 15 ods. 1.“

 

(Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh. Vypustenie sa týka krížového odkazu na ods. 7, ktorý bol doplnený v spoločnej pozícii Rady. Parlament zachoval terajšie znenie článku 6 ods. 1.)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     75

Spoločná pozícia Rady – pozmeňujúci akt

Článok 2 – bod 6

Smernica č. 2002/58/ES

Článok 6 – odsek 7

 

Spoločná pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(c) dopĺňa sa nový odsek:

vypúšťa sa

"7. Prevádzkové dáta sa môžu spracúvať v rozsahu nevyhnutne potrebnom na zaistenie sieťovej a informačnej bezpečnosti, ako sa vymedzuje v článku 4 písm. c) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 460/2004 z 10. marca 2004 o zriadení Európskej agentúry pre bezpečnosť sietí a informácií*.

 

(Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     76

Spoločná pozícia Rady – pozmeňujúci akt

Článok 2 – bod 7

Smernica č. 2002/58/ES

Článok 13 – odsek 1

 

Spoločná pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Používanie automatických volacích systémov bez ľudského zásahu (automatické volacie zariadenia), faxov alebo elektronickej pošty (vrátane služby krátkych správ (SMS) a multimediálnych služieb (MMS)) na účely priamej reklamy sa môže povoliť len s predchádzajúcim súhlasom účastníkov alebo užívateľov.

1. Používanie automatických volacích a komunikačných systémov bez ľudského zásahu (automatické volacie zariadenia), faxov alebo elektronickej pošty na účely priamej reklamy sa môže povoliť len s predchádzajúcim súhlasom účastníkov alebo užívateľov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     77

Spoločná pozícia Rady – pozmeňujúci akt

Článok 2 – bod 7

Smernica č. 2002/58/ES

Článok 13 – odsek 4

 

Spoločná pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. V každom prípade je zakázaná prax posielania elektronickej pošty na účely priamej reklamy, pri ktorej sa skrýva alebo zatajuje totožnosť odosielateľa, v mene ktorého sa správa odosiela, alebo ktorá je v rozpore s článkom 6 smernice 2000/31/ES, alebo pri ktorej chýba adresa, na ktorú môže príjemca poslať žiadosť o zastavenie takých správ.

4. V každom prípade je zakázaná prax posielania elektronickej pošty na účely priamej reklamy, pri ktorej sa skrýva alebo zatajuje totožnosť odosielateľa, v mene ktorého sa správa odosiela, alebo ktorá je v rozpore s článkom 6 smernice 2000/31/ES, alebo pri ktorej chýba adresa, na ktorú môže príjemca poslať žiadosť o zastavenie takých správ alebo ktorá príjemcov nabáda, aby navštívili internetové stránky, čo je v rozpore s článkom 6 smernice 2000/31/ES.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     78

Spoločná pozícia Rady – pozmeňujúci akt

Článok 2 – bod 7

Smernica č. 2002/58/ES

Článok 13 – odsek 6

 

Spoločná pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

6. Bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek správne opravné prostriedky, ktoré sa môžu ustanoviť okrem iného podľa článku 15a ods. 2, členské štáty zabezpečia, aby každá fyzická alebo právnická osoba, ktorú nepriaznivo ovplyvňuje porušovanie vnútroštátnych predpisov prijatých v súlade s týmto článkom a ktorá má preto oprávnený záujem na tom, aby sa takéto porušovanie ukončilo alebo zakázalo, vrátane poskytovateľa elektronických komunikačných služieb chrániaceho si svoje oprávnené obchodné záujmy, mohla začať súdne konanie proti takémuto porušovaniu. Členské štáty môžu ustanoviť aj osobitné pravidlá o sankciách, ktoré sa vzťahujú na poskytovateľov elektronických komunikačných služieb, ktorí svojou nedbanlivosťou prispievajú k porušovaniu vnútroštátnych predpisov prijatých podľa tohto článku.

6. Bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek správne opravné prostriedky, ktoré sa môžu ustanoviť okrem iného podľa článku 15a ods. 2, členské štáty zabezpečia, aby každá fyzická alebo právnická osoba s oprávneným záujmom bojovať proti porušovaniu vnútroštátnych predpisov prijatých v súlade s touto smernicou vrátane poskytovateľa elektronických komunikačných služieb chrániaceho si svoje oprávnené obchodné záujmy alebo záujmy svojich zákazníkov mohla začať súdne konanie proti takémuto porušovaniu. Členské štáty môžu ustanoviť aj osobitné pravidlá o sankciách, ktoré sa vzťahujú na poskytovateľov elektronických komunikačných služieb, ktorí svojou nedbanlivosťou prispievajú k porušovaniu vnútroštátnych predpisov prijatých podľa tohto článku.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     79

Spoločná pozícia Rady – pozmeňujúci akt

Článok 2 – bod 7a (nový)

Smernica č. 2002/58/ES

Článok 14a (nový)

 

Spoločná pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

7a) Vkladá sa tento článok:

 

„Článok 14a

 

Postup výboru

 

1. Komisii pomáha Komunikačný výbor zriadený článkom 22 smernice 2002/21/ES (rámcová smernica).

 

2. Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňujú sa článok 5 a ods. 1 až 4 a článok 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na ustanovenia článku 8 uvedeného rozhodnutia.

 

3. Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5a ods. 1, 2, 4 a 6 a článok 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na ustanovenia článok 8 uvedeného rozhodnutia.“

(Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     80

Spoločná pozícia Rady – pozmeňujúci akt

Článok 2 – bod 7b (nový)

Smernica č. 2002/58/ES

Článok 15 – odsek 1b (nový)

 

Spoločná pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

7b) do článku 15 sa vkladá tento odsek:

 

"1b. Poskytovatelia stanovia vnútorné postupy na poskytovanie odpovedí na žiadosti o prístup k osobným údajom užívateľov na základe vnútroštátnych ustanovení prijatých podľa odseku 1. Príslušnému vnútroštátnemu orgánu poskytnú na požiadanie informácie o týchto postupoch, počte prijatých žiadostí, právnych odôvodneniach, na ktoré sa žiadosti odvolávajú a o odpovediach poskytovateľa.“

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     81

Spoločná pozícia Rady – pozmeňujúci akt

Článok 2 – bod 8

Smernica č. 2002/58/ES

Článok 15a – odsek 1

 

Spoločná pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Členské štáty ustanovia predpisy o sankciách za porušovanie vnútroštátnych predpisov prijatých podľa tejto smernice a prijmú všetky opatrenia potrebné na to, aby zabezpečili ich vykonávanie. Ustanovené sankcie musia byť účinné, primerané a odradzujúce a môžu sa uplatňovať tak, že sa budú vzťahovať na obdobie každého porušenia, a to aj v prípade, že porušenie bolo následne napravené. Členské štáty oznámia takéto predpisy Komisii najneskôr do ... a bezodkladne jej oznamujú všetky následné zmeny a doplnenia, ktoré ich ovplyvňujú.

1. Členské štáty ustanovia pravidlá o sankciách vrátane prípadných trestných postihov za porušovanie vnútroštátnych predpisov prijatých podľa tejto smernice a prijmú všetky opatrenia potrebné na to, aby zabezpečili ich vykonávanie. Ustanovené sankcie musia byť účinné, primerané a odradzujúce a môžu sa uplatňovať tak, že sa budú vzťahovať na obdobie každého porušenia, a to aj v prípade, že porušenie bolo následne napravené. Členské štáty oznámia takéto predpisy Komisii najneskôr do ... a bezodkladne jej oznamujú všetky následné zmeny a doplnenia, ktoré ich ovplyvňujú.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     82

Spoločná pozícia Rady – pozmeňujúci akt

Článok 2 – bod 8

Smernica č. 2002/58/ES

Článok 15a – odsek 2

 

Spoločná pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Členské štáty zabezpečia, aby príslušné vnútroštátne orgány a prípadne iné vnútroštátne orgány mali právomoc nariadiť ukončenie porušovania uvedeného v odseku 1.

2. Bez toho, aby tým boli dotknuté akékoľvek súdne opravné prostriedky, ktoré by mohli byť k dispozícii, členské štáty zabezpečia, aby príslušné vnútroštátne orgány mali právomoc nariadiť ukončenie porušovania uvedeného v odseku 1.

(Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     83

Spoločná pozícia Rady – pozmeňujúci akt

Článok 2 – bod 8

Smernica č. 2002/58/ES

Článok 15a – odsek 3

 

Spoločná pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Členské štáty zabezpečia, aby príslušné vnútroštátne orgány a prípadne iné vnútroštátne orgány mali všetky potrebné vyšetrovacie právomoci a zdroje na monitorovanie a vynucovanie vnútroštátnych predpisov prijatých podľa tejto smernice vrátane právomoci získavať všetky relevantné informácie.

3. Členské štáty zabezpečia, aby národné regulačné orgány a prípadne iné vnútroštátne orgány mali všetky potrebné vyšetrovacie právomoci a zdroje na monitorovanie a vynucovanie vnútroštátnych predpisov prijatých podľa tejto smernice vrátane právomoci získavať všetky relevantné informácie.

(Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     84

Spoločná pozícia Rady – pozmeňujúci akt

Článok 2 – bod 8

Smernica č. 2002/58/ES

Článok 15a – odsek 4

 

Spoločná pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. S cieľom zabezpečiť účinnú cezhraničnú spoluprácu pri vynucovaní vnútroštátnych právnych predpisov prijatých podľa tejto smernice a vytvoriť harmonizované podmienky na poskytovanie služieb zahŕňajúcich cezhraničné toky údajov môže Komisia po konzultácii s agentúrou ENISA, pracovnou skupinou článku 29 a príslušnými regulačnými orgánmi prijímať odporúčania.“.

4. S cieľom zabezpečiť účinnú cezhraničnú spoluprácu pri presadzovaní vnútroštátnych právnych predpisov prijatých podľa tejto smernice a vytvoriť harmonizované podmienky na poskytovanie služieb zahŕňajúcich cezhraničné toky údajov môže Komisia po konzultácii s agentúrou ENISA, pracovnou skupinou zriadenou podľa článku 29 a príslušnými regulačnými orgánmi prijímať technické vykonávacie opatrenia.

 

Tieto opatrenia zamerané na zmenu a doplnenie nepodstatných prvkov tejto smernice jej doplnením, sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou podľa článku 14a ods. 2. Komisia môže v naliehavých odôvodnených prípadoch uplatniť postup pre naliehavé prípady v súlade s článkom 14a ods. 3.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     85

Spoločná pozícia Rady – pozmeňujúci akt

Článok 2 – bod 8a (nový)

Smernica č. 2002/58/ES

Článok 18

 

Spoločná pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

8a) Článok 18 sa nahrádza takto:

 

„Článok 18

 

Preskúmanie

 

Komisia predloží Európskemu parlamentu a Rade najneskôr do … *po konzultáciách s pracovnou skupinou na ochranu jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov ustanovenou podľa článku 29 smernice 95/46/ES a s európskym dozorným úradníkom pre ochranu osobných údajov správu o uplatňovaní tejto smernice a o jej dopade na ekonomických operátorov a spotrebiteľov, najmä pokiaľ ide o ustanovenia týkajúce sa nevyžiadaných správ a oznámenia o narušení, so zreteľom na medzinárodné prostredie. Na tento účel môže Komisia od členských štátov požadovať informácie, ktoré jej poskytnú bez zbytočného odkladu. Komisia predloží prípadné návrhy na zmenu a doplnenie tejto smernice, so zreteľom na výsledky uvedenej správy, akékoľvek zmeny v sektore a akýkoľvek iný návrh, ktorý môže považovať za nevyhnutný, s cieľom zlepšiť účinnosť tejto smernice.

 

*3 rokov od dátumu uvedeného v prvom pododseku článku 4 ods. 1.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     86

Spoločná pozícia Rady – pozmeňujúci akt

Článok 4 – odsek 1 – pododsek 1

Spoločná pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Členské štáty prijmú a uverejnia do …* zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou. Komisii bezodkladne oznámia znenie týchto ustanovení

1. Členské štáty prijmú a uverejnia do ...* zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou. Európskemu parlamentu a Komisii bezodkladne oznámia znenie týchto opatrení a tabuľku zhody medzi nimi a touto smernicou.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     87

Spoločná pozícia Rady – pozmeňujúci akt

Príloha I

Smernica č. 2002/22/ES

Príloha I – časť A – písmeno a – uvádzacia veta

 

Spoločná pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Členské štáty zabezpečia, aby národné regulačné orgány, rešpektujúc požiadavky príslušných právnych predpisov o ochrane osobných údajov a súkromia, mohli stanoviť základnú úroveň rozpísaných účtov, ktoré vystavia určené podniky (ustanovené podľa článku 8) bezplatne spotrebiteľom, aby títo mohli:

Členské štáty zabezpečia, aby národné regulačné orgány, rešpektujúc požiadavky príslušných právnych predpisov o ochrane osobných údajov a súkromia, mohli stanoviť základnú úroveň podrobného rozpisu účtov, ktoré určené podniky (ustanovené podľa článku 8) vystavia bezplatne koncovým užívateľom, aby títo mohli:

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     88

Spoločná pozícia Rady – pozmeňujúci akt

Príloha I

Smernica č. 2002/22/ES

Príloha I – časť A – písmeno b

 

Spoločná pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Zariadenie, ktorým môže účastník na základe žiadosti adresovanej určenému podniku poskytujúcemu telefónne služby bezplatne blokovať odchádzajúce volania alebo službu premium SMS alebo MMS vymedzeného typu alebo vymedzených typov čísel.

Zariadenie, ktorým môže účastník na základe žiadosti adresovanej určenému podniku poskytujúcemu telefónne služby bezplatne blokovať odchádzajúce volania alebo iné formy komunikácie vymedzeného typu alebo vymedzených typov čísel.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     89

Spoločná pozícia Rady – pozmeňujúci akt

Príloha I

Smernica č. 2002/22/ES

Príloha I – časť A – písmeno e

 

Spoločná pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Členské štáty povolia špecifické opatrenia týkajúce sa neplatenia účtov podnikov určených v súlade s článkom 8, pričom tieto opatrenia musia byť primerané, nediskriminačné a musia byť uverejnené. Tieto opatrenia zabezpečia, aby po náležitom včasnom upozornení mohlo nasledovať prerušenie alebo odpojenie účastníka. S výnimkou prípadov podvodu, trvalého oneskoreného platenia alebo neplatenia tieto opatrenia zabezpečia, pokiaľ je to technicky možné, aby sa každé prerušenie služby obmedzilo na príslušnú službu. Odpojenie za neplatenie účtov by sa malo vykonať len po náležitom upozornení účastníka. Členské štáty môžu na určité obdobie povoliť poskytovanie obmedzenej služby predtým, než bude služba úplne odpojená, a počas tohto obdobia sa povoľujú len volania, z ktorých nevyplývajú žiadne poplatky pre účastníka (napr. volanie na číslo „112“).

Členské štáty povolia špecifické opatrenia týkajúce sa neplatenia účtov operátorov určených v súlade s článkom 8, pričom tieto opatrenia musia byť primerané, nediskriminačné a musia byť uverejnené. Tieto opatrenia zabezpečia, aby po náležitom včasnom upozornení mohlo nasledovať prerušenie alebo odpojenie účastníka. S výnimkou prípadov podvodu, trvalého oneskoreného platenia alebo neplatenia tieto opatrenia zabezpečia, pokiaľ je to technicky možné, aby sa každé prerušenie služby obmedzilo na príslušnú službu. Odpojenie za neplatenie účtov by sa malo vykonať len po náležitom upozornení účastníka. Členské štáty môžu na určité obdobie povoliť poskytovanie obmedzenej služby predtým, než bude služba úplne odpojená, a počas tohto obdobia sa povoľujú len služby, z ktorých nevyplývajú žiadne poplatky pre účastníka (napr. volanie na číslo „112“). Prístup k službám tiesňového volania prostredníctvom čísla „112“ možno zablokovať v prípade opakovaného zneužitia užívateľom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     90

Spoločná pozícia Rady – pozmeňujúci akt

Príloha I

Smernica č. 2002/22/ES

Príloha I – časť A – písmeno ea (nové)

 

Spoločná pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

ea) Kontrola nákladov

 

Členské štáty zabezpečia, aby národné regulačné orgány od všetkých podnikov poskytujúcich elektronické komunikačné služby požadovali poskytovanie nástrojov, ktorými by účastníci mohli kontrolovať náklady vynaložené na telekomunikačné služby vrátane bezplatných upozornení spotrebiteľov v prípade neobvyklej spotreby.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     91

Spoločná pozícia Rady – pozmeňujúci akt

Príloha I

Smernica č. 2002/22/ES

Príloha I – časť A – písmeno eb (nové)

 

Spoločná pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

eb) Poradenstvo

 

to znamená služba, prostredníctvom ktorej podnik raz ročne oznámi účastníkom, ktorí si túto službu vyžiadali a súhlasili, aby podnik uchovával údaje potrebné na jej poskytovanie, možné lacnejšie tarify, ak sú k dispozícii, na základe využívania služieb charakteristického pre predchádzajúcich šiestich mesiacov.

(Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     92

Spoločná pozícia Rady – pozmeňujúci akt

Príloha I

Smernica č. 2002/22/ES

Príloha I – časť B – písmeno ba (nové)

 

Spoločná pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

ba) Služby v prípade krádeže

 

Členské štáty zabezpečia zriadenie bezplatného čísla spoločného pre všetkých poskytovateľov mobilných telefónnych služieb, ktoré umožní nahlásiť krádež koncového zariadenia a okamžite pozastaviť služby spojené s predplatným. Prístup k tejto službe sa musí zabezpečiť aj pre užívateľov so zdravotným postihnutím. Užívatelia musia byť pravidelne informovaní o existencii tohto čísla, ktoré musí byť ľahko zapamätateľné.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     93

Spoločná pozícia Rady – pozmeňujúci akt

Príloha I

Smernica č. 2002/22/ES

Príloha I – časť B – písmeno bb (nové)

 

Spoločná pozícia Rady

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

bb) Ochranný softvér

 

Členské štáty zabezpečia, aby národné regulačné orgány mohli požadovať od operátorov, aby bezplatne sprístupnili svojim účastníkom spoľahlivý, ľahko ovládateľný, voľne a plne nastaviteľný softvér na ochranu a/alebo filtrovanie, s cieľom zabrániť deťom alebo zraniteľným osobám v prístupe k obsahu, ktorý je pre ne nevhodný.

 

Akékoľvek údaje o sledovaní prevádzky, ktoré môže tento softvér zbierať, slúžia výhradne účastníkovi.

(1)

Prijaté texty 24.9.2008, P6_TA(2008)0452.


POSTUP

Názov

Elektronické komunikačné siete a služby, ochrana súkromia a ochrana spotrebiteľa

Referenčné čísla

16497/1/2008 – C6-0068/2009 – 2007/0248(COD)

Dátum prvého čítania EP– Číslo P

24.9.2008  T6-0452/2008

Návrh Komisie

COM(2007)0698 - C6-0420/2007

Zmenený návrh Komisie

COM(2008)0723

Dátum oznámenia prijatia spoločnej pozície na schôdzi

19.2.2009

Gestorský výbor

dátum oznámenia na schôdzi

IMCO

19.2.2009

Spravodajca

dátum menovania

Malcolm Harbour

22.1.2008

 

 

Prerokovanie vo výbore

2.3.2009

9.3.2009

30.3.2009

 

Dátum prijatia

31.3.2009

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

24

1

2

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Cristian Silviu Buşoi, Mogens Camre, Charlotte Cederschiöld, Gabriela Creţu, Janelly Fourtou, Evelyne Gebhardt, Martí Grau i Segú, Ioan Lucian Hămbăşan, Malcolm Harbour, Pierre Jonckheer, Eija-Riitta Korhola, Alexander Graf Lambsdorff, Toine Manders, Arlene McCarthy, Nickolay Mladenov, Catherine Neris, Zita Pleštinská, Zuzana Roithová, Heide Rühle, Leopold Józef Rutowicz, Salvador Domingo Sanz Palacio, Andreas Schwab, Eva-Britt Svensson, Jacques Toubon, Barbara Weiler

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Emmanouil Angelakas, Wolfgang Bulfon

Dátum predloženia

7.4.2009

Posledná úprava: 23. apríla 2009Právne oznámenie