Процедура : 2008/0192(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A6-0258/2009

Внесени текстове :

A6-0258/2009

Разисквания :

PV 04/05/2009 - 16
CRE 04/05/2009 - 16

Гласувания :

PV 06/05/2009 - 6.5
CRE 06/05/2009 - 6.5
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P6_TA(2009)0364

ДОКЛАД     ***I
PDF 371kWORD 511k
7 април 2009 г.
PE 418.192v02-00 A6-0258/2009

относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за прилагане на принципа на равно третиране на мъжете и жените, които извършват дейности в качеството на самостоятелно заети лица, и за отмяна на Директива 86/613/ЕИО

(COM(2008)0636 – C6-0341/2008 – 2008/0192(COD))

Комисия по правата на жените и равенството между половете

Докладчик: Astrid Lulling

Докладчик по становище:(*): Luigi Cocilovo,

Kомисия по заетостта и социалните въпроси

(*) Асоциирана комисия – член 47 от Правилника за дейността

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ
 СТАНОВИЩЕ на комисията по заетост и социални въпроси (*)
 СТАНОВИЩЕ на комисията по правни въпроси

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за прилагане на принципа на равно третиране на мъжете и жените, които извършват дейности в качеството на самостоятелно заети лица, и за отмяна на Директива 86/613/ЕИО

(COM(2008)0636 – C6-0341/2008 – 2008/0192(COD))

(Процедура на съвместно вземане на решение: първо четене)

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2008)0636),

–   като взе предвид член 251, параграф 2, и член 141, параграф 3 от Договора за ЕО, съгласно които Комисията внесе предложението в Парламента (C6-0341/2008),

–   като взе предвид член 51 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на комисията по правата на жените и равенството между половете и становищата на комисията по заетостта и социалните въпроси и комисията по правни въпроси (A6-0000/2009),

1.  одобрява предложението на Комисията във вида, в който е изменено;

2.  призовава Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в това предложение или да го замени с друг текст;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията.

Изменение  1

Предложение за директива

Съображение 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(4) Европейският парламент последователно е приканвал Комисията да преразгледа Директива 86/613/ЕИО, по-специално, за да се подобри положението на помагащите съпрузи в селското стопанство.

(4) Европейският парламент последователно е приканвал Комисията да преразгледа Директива 86/613/ЕИО, по-специално, за да се постигне по-добра закрила на самостоятелно заетите жени по време на бременност и майчинство и да се подобри положението на помагащите съпрузи в селското стопанство, занаятчийството, търговията, малките и средните предприятия и свободните професии.

Обосновка

Извършената от Комисията оценка на въздействието е показала неефективността на Директива 86/613/ЕИО. Европейският парламент неколкократно е отправял искане за преразглеждането й и по-специално — в резолюцията си от 21 февруари 1997 г., посветена изцяло на помагащите съпрузи, за да се подобри социалното положение на самостоятелно заетите лица и помагащите съпрузи във всички области на дейност, като селското стопанство, занаятчийството, търговията, малките и средните предприятия и свободните професии.

Изменение  2

Предложение за директива

Съображение 4а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(4a) В резолюцията си от 21 февруари 1997 г. относно положението на помагащите съпрузи на самостоятелно заети лица1, Европейският парламент предложи задължителното регистриране на помагащите съпрузи, за да не бъдат повече „невидими работници“, и задължението за държавите-членки да разрешат на помагащите съпрузи да членуват в застрахователните схеми на самостоятелно заетите лица за болест, инвалидност и старост.

 

ОВ C 85 от 17.3.1997 г., стр. 186.

Изменение  3

Предложение за директива

Съображение 7 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(7б) На помагащите съпрузи следва да се даде ясно определен професионален статут, както и да се установят техните права.

Изменение  4

Предложение за директива

Съображение 10

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(10) Съгласно член 141, параграф 4 от Договора всяка държава-членка да запази или да приеме мерки, предвиждащи специфични придобивки за улеснение на упражняването на професионална дейност от недостатъчно представения пол или да предотврати или да компенсира неизгоди в професионалната кариера. По принцип мерките за постигане на практическо равенство не следва да бъдат възприемани като нарушение на правния принцип за равно третиране на жените и мъжете.

(10) Съгласно член 141, параграф 4 от Договора всяка държава-членка да запази или да приеме мерки, предвиждащи специфични придобивки за улеснение на упражняването на професионална дейност от недостатъчно представения пол или да предотврати или да компенсира неизгоди в професионалната кариера. По принцип тези мерки, като положителни действия за постигане на практическо равенство, не следва да бъдат възприемани като нарушение на правния принцип за равно третиране на жените и мъжете.

Обосновка

Следва да се припомни, че в тази област могат да бъдат извършени положителни действия.

Изменение  5

Предложение за директива

Съображение 11

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(11) При самостоятелната заетост прилагането на принципа на равно третиране означава недопускане на дискриминация във връзка със създаването, оборудването или разширяването на предприятие или всякаква друга форма на самостоятелна заетост.

(11) При самостоятелната заетост прилагането на принципа на равно третиране означава недопускане на дискриминация във връзка със създаването, управлението, оборудването или разширяването на предприятие или всякаква друга форма на самостоятелна заетост.

Изменение  6

Предложение за директива

Съображение 12

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(12) Необходимо е да се гарантира, че няма дискриминация, основана на брачното или семейното положение че по отношение на условията за създаване на дружество от съпрузи или от партньори на семейни начала, когато те са законни по силата на националното законодателство.

(12) Необходимо е да се гарантира, че няма дискриминация, основана на брачното или семейното положение по отношение на условията за създаване на дружество от съпрузи или от партньори на семейни начала, когато те са законни по силата на националното законодателство. За целите на настоящата директива термините „семейно положение“ и „семейно предприятие“следва да се тълкуват, като се взема под внимание признаването на партньорствата на семейни начала съгласно решенията на Съда на Европейските общности.

Обосновка

Настоящото изменение прилага решението на Съда на Европейските общности от 1.4.2008 г. по дело „C-267/06 Tadao Maruko”.

Изменение  7

Предложение за директива

Съображение 13

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(13) Предвид приноса им за семейния бизнес, помагащите съпрузи, при искане от тяхна страна, следва да разполагат с възможността да ползват равнище на закрила най-малко равно на онова, от което се ползват самостоятелно заетите лица, при същите условия като приложимите за самостоятелно заетите лица, особено по отношение на осигурителните вноски. От държавите-членки следва да бъде изискано да предприемат необходимите мерки, за да бъде възможен посочения избор. При всички положения, равнището на закрила на самостоятелно заетите лица и помагащите съпрузи може да съответства на степента на тяхното участие в дейностите, които са част от семейния бизнес.

(13) Предвид приноса им за семейния бизнес, помагащите съпрузи следва да разполагат с възможността да ползват равнище на закрила най-малко равно на онова, от което се ползват самостоятелно заетите лица, при същите условия като приложимите за самостоятелно заетите лица. От държавите-членки следва да бъде изискано да предприемат необходимите мерки, за да бъде възможен посочения избор. При всички положения, равнището на закрила на помагащите съпрузи би следвало да съответства на степента на тяхното участие в дейностите на самостоятелно заетото лице в семейния бизнес.

Обосновка

Опитът на някои държави-членки е показал, че когато на помагащите съпрузи се предоставя избор дали да членуват, или не в система за социално осигуряване, в повечето случаи те избират да не членуват. Членството им, разбира се, ще причини разходи, но те не осъзнават сериозните последици от липсата на застраховка, особено при развод или смърт на членуващия съпруг.

Изменение  8

Предложение за директива

Съображение 16

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(16) Повишаването на ефикасността на системите за социална закрила, по-специално чрез подобряване на стимулирането, по-добро администриране и оценяване и чрез определяне на приоритети в програмите за разходи, стана особено важно за осигуряването на дългосрочната финансова стабилност на европейските модели за социална сигурност. При определянето на мерките, необходими за прилагането на настоящата директива, държавите-членки следва да обърнат специално внимание на подобряването и гарантирането на качеството и на дългосрочната устойчивост на своите системи за социална закрила.

(16) Повишаването на ефикасността на системите за социална закрила, по-специално чрез подобряване на стимулирането, по-добро администриране и оценяване и чрез определяне на приоритети в програмите за разходи, стана особено важно за осигуряването на дългосрочната финансова стабилност на европейските модели за социална сигурност.

Обосновка

Мерките, чрез които се цели да се подобри положението на самостоятелно заетите лица и помагащите съпрузи, не следва да оказват по никакъв начин отрицателно въздействие върху стабилността на схемите за социална защита, тъй като броят на плащащите ще нарасне.

Изменение  9

Предложение за директива

Съображение 18

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(18) Защитата от дискриминацията, основана на пола, следва да бъде подкрепена във всяка държава-членка от един или няколко органа с нужната компетенция за анализиране на тези проблеми, за проучване на възможните решения и за осигуряване на конкретна помощ на жертвите. Посоченият орган или органи могат да бъде същият, който на национално равнище е натоварен със защитата на правата на човека, закрилата на правата на личността или прилагането на принципа на равно третиране. При упражняване на правомощията си и изпълнение на отговорностите си, произтичащи от настоящата директива, тези органи трябва да действат по начин, съвместим с Парижките принципи на Организацията на обединените нации, отнасящи се до статута и функционирането на националните институции за защита и насърчаване на правата на човека.

(18) Защитата на самостоятелно заетите лица и помагащите съпрузи от дискриминацията, основана на пола, следва да бъде подкрепена във всяка държава-членка от един орган с нужната компетенция за анализиране на тези проблеми, за проучване на възможните решения и за осигуряване на конкретна помощ на жертвите.

Обосновка

Желателно е да не се смесват въпросите в областта на правата на човека с равното третиране на мъжете и жените.

Изменение  10

Предложение за директива

Член 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a) всички лица, които развиват доходоносна дейност за своя сметка в съответствие с условията, предвидени в националното законодателство, включително и земеделските работници и лицата, упражняващи свободни професии;

a) „самостоятелно заети лица“: всички лица, които развиват доходоносна дейност за своя сметка в съответствие с условията, предвидени в националното законодателство, включително и земеделските работници и лицата, упражняващи свободни професии, занаятчиите, търговците и в рамките на малки и средни предприятия;

Обосновка

Заетите в малките и средните предприятия, занаятчиите и търговците представляват също така значителен брой самостоятелно заети лица.

Изменение  11

Предложение за директива

Член 3 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Принципът на равното третиране означава, че не се допуска каквато и да е дискриминация, основана на пола, пряко или косвено, по-специално чрез позоваване на брачното или семейното положение, по-специално по отношение на създаването, оборудването и разширяването на предприятие или на започването или разширяването на каквато и да е друга форма на дейност, която се извършва в качеството на самостоятелно заето лице.

1. Принципът на равното третиране означава, че не се допуска каквато и да е дискриминация, основана на пола, пряко или косвено, по-специално чрез позоваване на брачното или семейното положение, по-специално по отношение на създаването, управлението, оборудването и разширяването на предприятие или на започването или разширяването на каквато и да е друга форма на дейност, която се извършва в качеството на самостоятелно заето лице.

Изменение  12

Предложение за директива

Член 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

С оглед да се осигури пълно равенство между мъжете и жените на практика, принципът на равното третиране не е пречка държава-членка да запази или приеме специфични мерки, които имат за цел да предотвратят или да компенсират неизгода, свързана с пола.

С оглед да се осигури пълно равенство между мъжете и жените на практика, принципът на равното третиране не е пречка държава-членка да запази или приеме специфични мерки, които имат за цел да предотвратят или да компенсират неизгода, свързана с пола, като например имат за цел да насърчат предприемаческия дух у жените.

Обосновка

Следва да се посочи създаването на предприятия от жени.

Изменение  13

Предложение за директива

Член 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Без да се засягат специфичните условия за достъп до определени дейности, които еднакво се прилагат и към двата пола, държавите-членки предприемат необходимите мерки за гарантиране на това, условията за създаване на дружество от съпрузи или партньори, съжителстващи на семейни начала, когато са признати от националното законодателство, да не са с по-ограничителен характер от условията за създаване на дружество с други лица.

Без да се засягат специфичните условия за достъп до определени дейности, които еднакво се прилагат и към двата пола, държавите-членки предприемат необходимите мерки за гарантиране на това, условията за създаване на дружество от съпрузи или от партньори, съжителстващи на семейни начала, когато са признати от националното законодателство, да не са с по-ограничителен характер от условията за създаване на дружество с други лица.

Изменение  14

Предложение за директива

Член 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Държавите-членки предприемат необходимите мерки да гарантират, че помагащите съпрузи могат по свое искане да се ползват поне от същото ниво на закрила като самостоятелно заетите лица и при същите условия като самостоятелно заетите лица.

Държавите-членки предприемат необходимите мерки да гарантират, че помагащите съпрузи се ползват поне от същото ниво на закрила като самостоятелно заетите лица и при същите условия като самостоятелно заетите лица.

 

Мерките гарантират независимото членуване на помагащите съпрузи в системите за социална сигурност, които са предназначени за самостоятелно заетите лица и покриват болест, инвалидност и старост, при условие че внасят същите вноски като самостоятелно заетите лица, дори ако за тази цел трябва да се предвиди възможността вноските им да се изчисляват на базата на фиксирана ставка.

 

Вноските за социално осигуряване на помагащите съпрузи няма да могат да се приспадат от данъците като оперативни разходи, също както и реалното възнаграждение, което те получават, при две условия: услугите им са надлежно заплатени и се отнася за обичайно възнаграждение за предоставените услуги.

Обосновка

Включването в системите за социална закрила за помагащите съпрузи следва да стане задължително. Опитът на някои държави-членки е показал, че когато се предоставя избор дали да се членува, или не в система за социална закрила, повечето от лицата избират да не членуват. Малка част от помагащите съпрузи си дават сметка, че особено в случай на развод, те се лишават от каквато и да е социална закрила, най-вече що се отнася до правото на пенсия.

Изменение  15

Предложение за директива

Член 7 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Държавите-членки предприемат необходимите мерки да гарантират, че самостоятелно заетите жени и помагащите съпруги могат, по свое искане, да имат право на същия период на отпуск по майчинство, както е предвидено в Директива 92/85/ЕИО.

Държавите-членки предприемат необходимите мерки, за да гарантират, че самостоятелно заетите жени и помагащите съпруги могат да имат право на период на отпуск по майчинство, който е съобразен с техните потребности. Продължителността на отпуска по майчинство следва да бъде по избор на съответните жени, при условие че като цяло той не превишава предвиденото в Директива 92/85/ЕИО.

Изменение  16

Предложение за директива

Член 7 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Обезщетението, посочено в параграф 2, се счита за достатъчно, ако гарантира доход, най-малкото равностоен на онзи, който съответното лице би получавало в случай на прекъсване на работа по здравословни причини или, ако не е приложимо, всякакво равностойно обезщетение, определено от националното законодателство, до евентуалния максимален размер, определен от националното законодателство.

3. Обезщетението, посочено в параграф 2, се счита за достатъчно, ако гарантира доход, най-малкото равностоен на онзи, който съответното лице би получавало в случай на прекъсване на работа по здравословни причини или, ако не е приложимо, всякакво равностойно обезщетение, определено от националното законодателство, до евентуалния максимален размер, определен от националното законодателство, който не може да бъде причина за каквато и да било дискриминация.

Изменение  17

Предложение за директива

Член 7 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4. Държавите-членки предприемат необходимите мерки да гарантират, че самостоятелно заетите жени и помагащите съпруги имат възможно най-голям достъп до услуги, които осигуряват временно заместване или до всякакви съществуващи национални социални услуги, като алтернатива на обезщетението, посочено в параграф 2.

4. Държавите-членки предприемат необходимите мерки да гарантират, че самостоятелно заетите жени и помагащите съпруги имат възможно най-голям достъп до услуги, които осигуряват временно заместване или до всякакви национални социални услуги, като алтернатива на обезщетението, посочено в параграф 2.

Изменение  18

Предложение за директива

Член 7а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 7а

 

Признаване на труда на помагащите съпрузи

 

Държавите-членки следва да проучат при какви условия може да се насърчава признаването на труда на съпрузите и, в резултат на това проучване, да обмислят и всички подходящи инициативи за насърчаване на това признаване.

Обосновка

Тук се разглежда стария член 7 на Директива 86/613/ЕИО относно признаване на труда на помагащите съпрузи, за да могат да бъдат предвидени евентуално компенсации в случай на развод или раздяла, в който помагащият съпруг би се оказал в много несигурно положение след години труд в осъществяването на стопанските дейности.

Изменение  19

Предложение за директива

Член 8 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Държавите-членки гарантират, че юридическите или административните процедури, включително, когато те считат за подходящо, и помирителните процедури, за привеждането в изпълнение на задълженията по настоящата директива, са достъпни за всички лица, които считат, че са претърпели загуби или щети вследствие на неприлагането спрямо тях на принципа за равно третиране, дори и след прекратяване на отношенията, относно които се твърди, че са имали дискриминационен характер.

1. Държавите-членки гарантират, че ефективни юридически или административни процедури, включително, когато те считат за подходящо, и помирителни процедури, за привеждането в изпълнение на задълженията по настоящата директива, са достъпни за всички лица, които считат, че са претърпели загуби или щети вследствие на неприлагането спрямо тях на принципа за равно третиране, дори и след прекратяване на отношенията, относно които се твърди, че са имали дискриминационен характер.

Изменение  20

Предложение за директива

Член 10 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Държавите-членки определят орган или органи за насърчаване, анализ, мониторинг и подпомагане на равното третиране без дискриминация, основана на пола, на всички лица и създават необходимата уредба за това. Тези органи могат да бъдат част от агенции, чиято задача е да защитават на национално равнище правата на човека или да закрилят правата на личността или да прилагат принципа на равното третиране.

1. Държавите-членки определят орган, отговорен за прилагането на настоящата директива. Той може да се избере между съществуващите органи за насърчаване, анализ, мониторинг и ефикасно подпомагане на равното третиране на жените и мъжете.

Обосновка

Препоръчително е да не се смесват компетенциите в областта на правата на човека или борбата срещу другите видове дискриминация и тези на малчинствата с равното третиране на мъжете и жените, тъй като това са въпроси, които следва да се разглеждат по различен начин.

Изменение  21

Предложение за директива

Член 10 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Държавите-членки гарантират, че органите, посочени в параграф 1, имат следната мисия:

2. Държавите-членки гарантират, че органът, посочен в параграф 1, има следната мисия:

Обосновка

(Виж Обосновка за изменение 13 относно член 10 – параграф 1).

Изменение  22

Предложение за директива

Член 10 – параграф 2 – буква ва) (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ва) да се обменя налична информация с европейски органи на съответното равнище, като Европейския институт за равенството на половете.

Обосновка

Желателно е органите да обменят информация, и по-специално с Европейския институт за равенството на половете.

Изменение  23

Предложение за директива

Член 10а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 10а

 

Включване на въпроси в областта на равенството между мъжете и жените в различните политики

 

Държавите-членки активно вземат предвид целта на равенството между половете при изработването и изпълнението на законовите, подзаконовите и административните разпоредби, както и политиките и дейностите в областите, за които се отнася настоящата директива.

Обосновка

Тези разпоредби произхождат от Директива 2006/54/ЕО на Европейския съвет и на Съвета от 5 юли 2006 година за прилагането на принципа на равните възможности и равното третиране на мъжете и жените в областта на заетостта и професиите (преработена) и също е правилно да бъдат въведени в директивата.

Изменение  24

Предложение за директива

Член 11

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Държавите-членки следят приетите разпоредби в приложение на настоящата директива, както и онези, които вече са в сила в тази област, да бъдат доведени до знанието на заинтересованите лица чрез всички подходящи средства и за цялата им територия.

Държавите-членки следят приетите разпоредби в приложение на настоящата директива, както и онези, които вече са в сила в тази област, да бъдат доведени до знанието на заинтересованите лица чрез всички подходящи средства, включително интернет, и за цялата им територия.

Изменение  25

Предложение за директива

Член 13 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Държавите-членки съобщават на Комисията всякаква налична информация относно прилагането на настоящата директива най късно до [6 години след приемането ѝ].

1. Държавите-членки съобщават на Комисията всякаква налична информация относно прилагането на настоящата директива най късно до[4 години след приемането й].

Комисията съставя обобщителен доклад, който се предава на Европейския парламент и на Съвета най-късно до [7 години след приемането ѝ]. Ако е уместно, тези доклади се придружават от предложения за изменения на настоящата директива.

Комисията съставя обобщителен доклад, който се предава на Европейския парламент и на Съвета най-късно до[5 години след приемането й]. Ако е уместно, тези доклади се придружават от предложения за изменения на настоящата директива.

Обосновка

Период от 7 години е прекалено дълъг за получаване на доклада на Комисията.

Изменение  26

Предложение за директива

Член 13а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 13а

 

Преразглеждане

 

Не по-късно от четири години след датата, посочена в член 14, параграф 1, Комисията разглежда прилагането на настоящата директива и, ако е уместно, предлага изменения, каквито тя определи за необходими.

Обосновка

Тези разпоредби произхождат от Директива 2006/54/ЕО на Европейския съвет и на Съвета от 5 юли 2006 година за прилагането на принципа на равните възможности и равното третиране на мъжете и жените в областта на заетостта и професиите (преработена) и също е правилно да бъдат въведени в директивата.

Изменение  27

Предложение за директива

Член 14 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. За да вземат предвид специалните условия, държавите-членки могат при необходимост да разполагат с допълнителен период от [2 години] за съобразяване с член 6.

2. Ако конкретните затруднения го обосновават, държавите-членки могат да разполагат с допълнителен период от [1 година] за съобразяване с настоящата директива.

Обосновка

Допълнителният период не следва да продължава повече от 1 година.

Изменение  28

Предложение за директива

Член 14а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 14а

 

Минимални изисквания

 

Държавите-членки могат да приемат или да подкрепят по-благоприятни разпоредби във връзка със защитата на принципа на равното третиране от тези, които са предвидени в настоящата директива.

Обосновка

Тези разпоредби произхождат от Директива 2006/54/ЕО на Европейския съвет и на Съвета от 5 юли 2006 година за прилагането на принципа на равните възможности и равното третиране на мъжете и жените в областта на заетостта и професиите (преработена) и също е правилно да бъдат въведени в директивата.


ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Директивата от 11 декември 1986 г.(1) има дълга история и не особено славно минало.

Първоначалното предложение на Комисията от 1984 г.(2) беше много по-амбициозно в сравнение с текста, който в крайна сметка беше приет от Съвета през 1986 г.

В приетите през 90-те години резолюции и доклади, Европейският парламент няколкократно настоява за подобряване на тази директива.

В доклада си от 1997 г.(3), посветен на положението на помагащите съпрузи на самостоятелно заети лица, Парламентът изрази съжаление от плахата формулировка в Директива 86/613/ЕИО, с която слабо се подобрява положението на помагащите съпрузи на самостоятелно заети лица от гледна точка на признаването на техния труд и подходящата социална закрила.

Парламентът поиска изменение на директивата, за да й се придаде по-голяма задължителна сила за държавите-членки, които да предвидят:

- задължително регистриране за помагащите съпрузи, така че те да престанат да бъдат работници в сянка,

- задължение за държавите-членки да приемат мерки, позволяващи на помагащите съпрузи, да получат осигурително покритие по-специално за здравни грижи и пенсия за осигурителен стаж и възраст.

Независимо от многократните припомняния на Парламента на съвсем конкретните му предложения за гарантиране на равно третиране на мъжете и жените, извършващи дейност в качеството си на самостоятелно заети лица, включително помагащите съпрузи, Комисията изчака до октомври 2008 г., за да предложи отмяна на Директива 86/613/ЕИО и да представи на Европейския парламент и на Съвета предложение за директива(4), чието конкретно правно основание е член 141 от Договора за ЕО. Предложението обхваща единствено аспектите, които все още не са уредени от други междувременно приети директиви, с които се прилага принципът за равно третиране на мъжете и жените(5). Да припомним, че правното основание на директивата от 1986 г. бяха членове 100 и 235, а не на член 119 от Римския договор, който не се прилагаше по отношение на самостоятелно заетите лица, докато член 141, параграф 3 вече се прилага в областта на заетостта и труда и следователно обхваща и самостоятелно заетите работници.

Решението на Комисията да отмени директивата от 1986 г. и да предложи нов законодателен инструмент за прилагане на принципа на равно третиране между мъжете и жените, извършващи дейност в качеството си на самостоятелно заети лица, или с принос в упражняването на тази дейност, се основава на докладите относно прилагането на директивата от 1986 г., на доклади от експерти и анализи на въздействието(6). Всички тези доклади и проучвания показаха неефективността на директивата от 1986 г., чиито практически резултати са незадоволителни спрямо целта на директивата както по отношение на самите самостоятелно заети лица, така и по отношение на помагащите съпрузи, и то въпреки факта, че правното положение на тези две категории лица е очевидно различно.

Вярно е, че след 1986 г. както положението на самостоятелно заетите лица, така и това на помагащите съпрузи или признатите партньори съгласно националното право, в земеделието, занаятчийството, търговията и свободните професии е претърпяло развитие в по-голямата част от държавите-членки. Това се отнася за членството в схемата за социална сигурност и за социалната закрила на майчинството.

Докладът за анализ на въздействието(7), който придружава новото предложение за директива, дава възможност да се оцени обхватът на директивата по отношение на самостоятелно заетите лица и по отношение на помагащите съпрузи, съответно признати партньори.

Самостоятелно заети лица

Самостоятелната дейност продължава да бъде характерна за малцинството в Европа, като обхваща 16% от населението в трудоспособна възраст. Едва една трета от 32,5 милиона самостоятелно заети лица са жени(8), макар жените да показват по-голяма склонност да започнат дейност като самостоятелно заети лица с цел преодоляване на безработицата или като по-добър начин за съчетаване на професионалния и личния живот.

71% от жените, извършващи дейност в качеството си на самостоятелно заети лица, работят в сектора на услугите.

В земеделието се наблюдава приблизително равен брой мъже и жени – съответно 21% и 20%. Според доклада EPEC(9)най-голямото нарастване (10% между 1998 и 2006 г.) сред жените, извършващи дейност в качеството си на самостоятелно заети лица, е регистрирано във Великото херцогство Люксембург, следвано от Гърция, Италия и Кипър (5%).

Предложението за преодоляване на препятствията пред достъпа на жените до самостоятелна дейност, напр. като се предвидят мерки или специални облекчения, насочени към улесняване на извършването на дейност като самостоятелно заети лица от страна на по-слабо представения пол, следва да бъде подкрепено, но и засилено от гледна точка на позитивното действие (съображение 10, член 4 от предложението за директива).

Предложението относно създаване на дружество (член 5) е от изключително важно значение, тъй като предвижда задължителни мерки, насочени към премахване на забраната в националното право за учредяване на дружество между съпрузи или партньори. По силата само на тази разпоредба се премахва забраната самостоятелно заето лице да наема по трудово правоотношение свой съпруг или партньор, като по този начин се решава проблемът със самостоятелното социално осигуряване на помагащия съпруг, създава се възможност действително изплащаното на съпруга възнаграждение да бъде включено в оперативните разходи при кумулативното наличие на две условия: да става въпрос за обичайно възнаграждение за надлежно предоставените услуги и да са внесени всички удръжки и задължителните социалноосигурителни вноски.

По отношение на закрилата на майчинството на жените, извършващи дейност в качеството си на самостоятелно заети лица, не трябва да се следва автоматично моделът на отпуска за бременност и раждане, приложим за работещите по трудово правоотношение.

В повечето случаи жените ръководители на предприятия или селскостопански ферми не могат да си позволят да прекъснат своята дейност в продължение на много седмици. Въпреки това, по тяхно искане отпускът трябва да бъде с продължителност най-малко четири седмици преди и четири седмици след раждането от съображения за закрила на здравето на майката и детето. По отношение на работещите по трудово правоотношение тези минимални граници също са задължителни понастоящем.

По отношение на обезщетението, е разумно да се предвиди размерът му да бъде най-малко равностоен на обезщетението при болест, като обаче е необходимо подобно обезщетение да е предвидено в националното право, а изглежда не във всички държави-членки положението е такова.

Вярно е, че вече в 19 държави-членки жените, извършващи дейност в качеството си на самостоятелно заети лица, имат право на платен отпуск за бременност и раждане в размер на 14 седмици. Според начина на финансиране на обезщетението (за сметка на държавата или въз основа на осигурителна вноска за сметка на самостоятелно заетото лице), е възможно да възникнат нарушения на правилата на конкуренцията. Ако съществуват заместващи национални услуги, е разумно да се предвиди достъп на самостоятелно заетите лица до тези услуги като алтернатива на паричното обезщетение.

Помагащи съпрузи и признати партньори

ЕС-27 ще наброява 3,75 милиона помагащи съпрузи (или членове на семейства), като тази цифра съответства на 11,5% от всички самостоятелно заети лица в Европейския съюз(10). Около 11% от самостоятелно заетите лица са декларирали, че им помагат членове на семейството. В повечето случаи става въпрос за жени, които помагат на своите съпрузи или признати партньори.

Помагащите съпрузи не са хомогенна група. Този вид заетост е преобладаващ в селското стопанство, занаятчийството и търговията, но също така и при свободните професии. В някои държави-членки помагащите съпрузи се ползват с официален статут. Например във Франция те могат да избират между три възможности: съпрузи, работещи по трудово правоотношение, съдружници или сътрудници, вписани в търговския регистър или регистъра на занаятите. В повечето държави-членки тази категория все още няма обособен статут. Трудът им не е признат. Те не се ползват със самостоятелна по отношение на другия съпруг социална сигурност. В повечето държави-членки те имат производни права, т.е. осигуряват се (по подобие на децата) от здравната каса на самостоятелно заетото лице и имат право на рента като вдовец/вдовица след смъртта на самостоятелно заетото лице. Но какво се случва при развод, особено след дългогодишен брак? Съпругът е силно застрашен от бедност без подходяща социална закрила, тъй като не се ползва с никакъв статут и не разполага с доказателство за прослужените години, пораждащо право на пенсия за старост или инвалидност.

Директивата от 1986 г. не постигна целта си, въпреки факта, че в някои държави-членки на помагащите съпрузи е предоставена възможност да членуват на доброволна основа в система за социална сигурност, по общо правило схемата за самостоятелно заети лица, ако такава съществува.

В някои държави-членки съществува задължение за помагащите съпрузи да членуват в системите за социална закрила (Франция от юли 2007 г., Белгия от 2006 г.)

В Португалия помагащите съпрузи също подлежат на задължително осигуряване по схемата на самостоятелно заети лица и се ползват с плащания по тази схема. Във Великото херцогство Люксембург от 1974 г. съществува система на задължително осигуряване на помагащите съпрузи и оказващите помощ членове на семейството в сектора на селското стопанство. Същият режим се прилага и по отношение на занаятите, търговията и свободните професии, но в него са предвидени множество възможности за отклонения и освобождаване.

Във Финландия всяко лице с постоянно местопребиваване участва автоматично в системата за социална сигурност, независимо от вида на заетостта му. В Германия помагащите съпрузи се считат за съсобственици на предприятието или селскостопанската ферма и се ползват със статут на самостоятелно заети лица.

Опитът на тези държави-членки показа, че единствено задължителното членство е ефикасен механизъм.

Директива 86/613/ЕИО предвижда само доброволно членство на помагащите съпрузи в системите за социална закрила. Следователно тя се оказа неефикасна. Същевременно, новото предложение на Комисията предвижда и доброволна система. Член 6 от предложението предвижда, че: „помагащите съпрузи могат по свое искане да се ползват поне от същото ниво на закрила като самостоятелно заетите лица и при същите условия като самостоятелно заетите лица“. Следователно, предложението на Комисията предвижда участието на помагащите съпрузи на самостоятелно заети лица на доброволна основа и на база осигурителни вноски. Докладчикът е убеден, че подобен подход е неефикасен и с нищо няма да подобри положението на помагащите съпрузи. Опитът на държавите-членки, в които съществува доброволно членство, показа, че когато на помагащите съпрузи се предоставя избор дали да членуват или не в пенсионноосигурителна система, в повечето случаи те избират да не членуват. Тяхното притеснение е, че членството им би причинило значителни разходи под формата на осигурителни вноски. Малко са помагащите съпрузи обаче, които си дават сметка за сериозните последици от липсата на такова членство при развод или смърт на членуващия съпруг. Поради тези причини докладчикът е убеден, че членството в системите за социална закрила за помагащите съпрузи трябва да стане задължително. Необходимо е Съюзът да разполага със законодателство с по-голяма задължителна сила, в което да се определи рамка на минимални гаранции за помагащите съпрузи, в която държавите-членки да могат да избират най-подходящото средство за адаптиране на своите системи.

Следователно е необходимо да се изменят съответно съображение 13 и член 6 от предложението за директива, за да се гарантира най-напред възможността за членство в схемата на самостоятелно заетото лице, като по този начин се изключва освобождаването и се предвижда задължително членство при запазване на възможността за изчисляване на осигурителните вноски по фиксирана ставка.

От съществено значение е да се предвиди също тези социалноосигурителни вноски да се приспадат от данъчното облагане, като се зачитат, например, за оперативни разходи.

Във връзка с отпуска по майчинство, е необходимо този отпуск да бъде адаптиран към особеното положение на помагащите съпрузи, а не да се следва автоматично моделът на работещите по трудово правоотношение съгласно изложените по-горе аргументи по отношение на самостоятелно заетите лица. Изборът за преустановяване на работа в семейното предприятие преди и след раждането зависи и по отношение на помагащите съпрузи от изплащането на обезщетението за това прекъсване, което е абсолютно препоръчително най-малко четири седмици преди и след раждането на детето. Стимулът да се спази тази препоръка зависи основно от финансирането на отпуска по майчинство. Както във Великото херцогство Люксембург, финансирането трябва да бъде изцяло за сметка на държавата, а не за сметка на работодателите и на работещите по трудово правоотношение или за сметка на самостоятелно заетите лица и на техните съпрузи, включително с цел да се избегнат нарушения на правилата на конкуренцията на единния пазар.

Признаване на труда на помагащия съпруг

В предложението си за директива за замяна на директивата от 1986 г. Комисията пренебрегва значението на признаването на труда, полаган от помагащите съпрузи. Член 7 от предходната директива предвижда, че: „Държавите-членки следва да проучат при какви условия може да се насърчава признаването на труда на съпрузите“. В предложението на Комисията за преразглеждане на директивата този член е изцяло заличен.

В този ред на мисли е необходимо да се насочи вниманието към обстоятелството, че е трудно да се признае участието на помагащите съпрузи в печалбата на предприятието, без задължителното й регистриране. Признаването на труда с оглед предвиждане на обезщетения е особено важно в случай на развод или раздяла. Вярно е, че предвид комплексния характер на темата, нормативното уреждане ще обхване семейното право, данъчното право и дружественото право.

Органи за равно третиране

Предложенията на Комисията (член 10), в които се смесват компетенциите в областта на правата на човека и дискриминацията по полов признак, трудно могат да бъдат приети. Равното третиране между мъжете и жените засяга цялото население, а не дискриминирани малцинства на други основания, като раса, религия и др. По тази причина органът, който следи за правилното прилагане на директивата, може да бъде същият като този, който е компетентен в областта на равното третиране между мъжете и жените, работещи по трудово правоотношение, но това не може да бъде органът за защита на правата на човека.

Заключения

Директивата от 1986 г. не постигна своите цели, тъй като беше твърде колеблива. Настоящото предложение на Комисията продължава да е недостатъчно амбициозно, тъй като предлага разрешения с недостатъчна задължителна сила. Възможността за отказ, освобождаването от задължението за членство в схема за социална сигурност на самостоятелно заетото лице и особено за помагащия съпруг няма да гарантира равно третиране между мъже и жени.

С пълното съзнание, че позицията на държавите-членки съвсем не е единодушна по отношение на необходимостта от подобряване на правната рамка, за да се гарантира правилното прилагане на принципа за равенство между мъжете и жените, извършващи дейност в качеството си на самостоятелна заети лица и помагащите съпрузи и признати партньори.

Като отбелязва твърде различаващите се позиции на професионалните организации, от една страна, и на съответните неправителствени организации, от друга страна, не би следвало да е невъзможно да се постигне разумен консенсус, който да доведе до приемане на тази директива на първо четене преди изборите за Европейски парламент.

(1)

Директива 86/613/ЕИО на Съвета от 11 декември 1986 г. за прилагане принципа на равното третиране на мъжете и жените, извършващи дейности в качеството на самостоятелно заети лица, включително и в сектора на земеделието, както и за закрила на самостоятелно заетите жени по време на бременност и майчинство (ОВ L 359, 19.12.1986 г., стр. 56).

(2)

Предложение за директива на Съвета относно прилагане принципа на равното третиране между мъжете и жените, извършващи дейности в качеството на самостоятелно заети лица, включително и в сектора на земеделието, както и за закрила на самостоятелно заетите жени по време на бременност и майчинство, COM/84/57ОКОНЧАТЕЛЕН, ОВ C 113, 27.4.1984 г., стр. 4).

(3)

Доклад за положението на помагащите съпрузи на самостоятелно заети лица, от 8 януари 1997 г., ОВ C 055, 24.02.1997 г., стр. 0003.

(4)

COM(2008)636 окончателен.

(5)

79/7 ЕИО, 2004/113/ЕО, 2006/54/ЕО

(6)

Доклад на Комисията относно прилагането на директивата на Съвета от 11 декември 1986 г. за прилагане принципа на равното третиране на мъжете и жените, извършващи дейности в качеството на самостоятелно заети лица, включително и в сектора на земеделието, както и за закрила на самостоятелно заетите жени по време на бременност и майчинство [COM(94)163], Доклад относно Директива 86/613/ЕИО от мрежа от експерти юристи относно прилагането на общностното право в областта на равното третиране между мъжете и жените, SEC(2008)2592, SEC(2008)2593.

(7)

SEC(2008)2593

(8)

EPEC - Проучване относно прилагането на принципа на равно третиране между мъжете и жените, извършващи дейност в качеството си на самостоятелно заети лица, и помагащите съпрузи, Генерална дирекция „Заетост, социални въпроси и равни възможности“, юни 2008 г.

(9)

EPEC - Проучване относно прилагането на принципа на равно третиране между мъжете и жените, извършващи дейност в качеството си на самостоятелно заети лица, и помагащите съпрузи, Генерална дирекция „Заетост, социални въпроси и равни възможности“, юни 2008 г.

(10)

EPEC - Проучване относно прилагането на принципа на равно третиране между мъжете и жените, извършващи дейност в качеството си на самостоятелно заети лица, и помагащите съпрузи, Генерална дирекция „Заетост, социални въпроси и равни възможности“, юни 2008 г.


СТАНОВИЩЕ на комисията по заетост и социални въпроси (*) (12.2.2009)

на вниманието на комисията по правата на жените и равенството между половете

относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за прилагане на принципа на равно третиране на мъжете и жените, които извършват дейности в качеството на самостоятелно заети лица, и за отмяна на Директива 86/613/ЕИО

(COM(2008)0636 – C6-0341/2008 – 2008/0192(COD))

Докладчик: Luigi Cocilovo

(*) Асоциирана комисия – член 47 от Правилника за дейността

КРАТКА ОБОСНОВКА

Предложението за директива, която би отменила действащата Директива 86/613/ЕИО, беше поискано от Европейския парламент „с цел да се премахне непряката дискриминация, да се създаде положително задължение за равно третиране и да се подобри юридическото положение на помагащите съпрузи. Беше разгледано положението на съпрузи, помагащи в областта на занаятите, търговията, селското стопанство, рибното стопанство и малките семейни предприятия, от гледна точка на равнопоставеността на половете, както и предвид обстоятелството, че жените са в по-уязвимо положение от мъжете.(1)

Настоящото становище има за цел да подчертае това искане. В допълнение, то подкрепя предложението на Комисията да се добавят „партньорите, съжителстващи на семейни начала” като група, която също следва да бъде включена в обхвата на Директивата. Тъй като по въпроса за законодателството относно партньорите, съжителстващи на семейни начала, положението в държавите-членки е много сложно, изглежда необходимо да се изясни, че от европейска гледна точка всички лица, които участват в дейностите на самостоятелно заети лица, без да са нито работници или служители, нито съдружници, следва да се ползват от същото равнище на права и закрила.

По отношение на равенството между жените и мъжете, принципът на равно третиране следва да се прилага не само по отношение на създаването, оборудването или разширяването на предприятие, но и по отношение на управлението, което включва участие в процесите на вземане на решения.

По отношение на равното третиране, се приветстват и усилията на Комисията да осигури по-добра социална закрила за помагащите съпрузи и партньорите, съжителстващи на семейни начала. Въпреки това, придобивките в рамките на системите за социална закрила следва да са на доброволна основа само когато същият принцип е в сила и за самостоятелно заетите лица. Ако дадена държава-членка задължава самостоятелно заетите лица да се присъединят към система за социална сигурност, това следва да е задължително и за помагащите съпрузи и партньорите, съжителстващи на семейни начала.

В заключение се предлага държавите-членки да бъдат в състояние да изпълнят целите на директивата много по-рано от предвиденото от Комисията, тъй като вече е налице директива, която само ще бъде разширена в известна степен.

изменения

Комисията по заетост и социални въпроси приканва водещата комисия по правата на жените и равенството между половете да включи в своя доклад следните изменения:

Изменение  1

Предложение за директива

Съображение 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(7) Настоящата директива следва да се прилага за самостоятелно заетите лица и помагащите съпрузи, тъй като както едните, така и другите участват в осъществяването на стопанските дейности.

(7) Настоящата директива следва да се прилага за самостоятелно заетите лица и помагащите съпрузи и партньорите, съжителстващи на семейни начала, тъй като както едните, така и другите участват в осъществяването на стопанските дейности.

Изменение  2

Предложение за директива

Съображение 11

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(11) При самостоятелната заетост прилагането на принципа на равно третиране означава недопускане на дискриминация във връзка със създаването, оборудването или разширяването на предприятие или всякаква друга форма на самостоятелна заетост.

(11) При самостоятелната заетост прилагането на принципа на равно третиране означава недопускане на дискриминация във връзка със създаването, управлението, оборудването или разширяването на предприятие или всякаква друга форма на самостоятелна заетост.

Изменение  3

Предложение за директива

Съображение 12

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(12) Необходимо е да се гарантира, че няма дискриминация, основана на брачното или семейното положение че по отношение на условията за създаване на дружество от съпрузи или от партньори на семейни начала, когато те са законни по силата на националното законодателство.

(12) Необходимо е да се гарантира, че няма дискриминация, основана на брачното или семейното положение по отношение на условията за създаване на дружество от съпрузи или от партньори на семейни начала, когато те са законни по силата на националното законодателство. За целите на настоящата директива термините „семейно положение“ и „семейно предприятие“следва да се тълкуват, като се взема под внимание признаването на партньорствата на семейни начала съгласно решенията на Съда на Европейските общности.

Обосновка

Настоящото изменение прилага решението на Съда на Европейските общности от 01.04.2008 г. по дело „C-267/06 Tadao Maruko”.

Изменение  4

Предложение за директива

Съображение 13

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(13) Предвид приноса им за семейния бизнес, помагащите съпрузи, при искане от тяхна страна, следва да разполагат с възможността да ползват равнище на закрила най-малко равно на онова, от което се ползват самостоятелно заетите лица, при същите условия като приложимите за самостоятелно заетите лица, особено по отношение на осигурителните вноски. От държавите-членки следва да бъде изискано да предприемат необходимите мерки, за да бъде възможен посочения избор. При всички положения, равнището на закрила на самостоятелно заетите лица и помагащите съпрузи може да съответства на степента на тяхното участие в дейностите, които са част от семейния бизнес.

(13) Предвид приноса им за семейния бизнес, помагащите съпрузи и партньорите, съжителстващи на семейни начала, при искане от тяхна страна, следва да разполагат с възможността да ползват равнище на закрила най-малко равно на онова, от което се ползват самостоятелно заетите лица, при същите условия като приложимите за самостоятелно заетите лица, особено по отношение на осигурителните вноски. От държавите-членки следва да бъде изискано да предприемат необходимите мерки, за да бъде възможен посоченият избор или да включат помагащите съпрузи и партньорите, съжителстващи на семейни начала, в задължителните си схеми за социална сигурност при същите условия, приложими за самостоятелно заетите лица. При всички положения, равнището на закрила на самостоятелно заетите лица и помагащите съпрузи и партньорите, съжителстващи на семейни начала, може да съответства на степента на тяхното участие в дейностите, които са част от семейния бизнес.

Изменение  5

Предложение за директива

Съображение 14

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(14) Икономическата и физическата уязвимост на бременните самостоятелно заети жени и подпомагащи съпрузи изисква необходимостта да им бъдат предоставени права за ползване на отпуск по майчинство, от който една част следва да се счита за задължителна. Държавите-членки продължат да бъдат компетентни за определяне на размера на вноските, както и на всички разпоредби по отношение на обезщетенията и плащанията, при условие че са спазени минималните предписания на настоящата директива. За да се вземе под внимание особеното положение, в което се намират самостоятелно заетите жени и подпомагащите съпрузи, следва да им бъде предоставена възможността да направят окончателния избор за това дали да се възползват, или не, от отпуск по майчинство.

(14) Икономическата и физическата уязвимост на бременните самостоятелно заети жени, подпомагащи съпрузи и партньорите, съжителстващи на семейни начала, изисква необходимостта да им бъдат предоставени права за ползване на отпуск по майчинство, от който една част следва да се счита за задължителна. Държавите-членки продължат да бъдат компетентни за определяне на размера на вноските, както и на всички разпоредби по отношение на обезщетенията и плащанията, при условие че са спазени минималните предписания на настоящата директива. За да се вземе под внимание особеното положение, в което се намират самостоятелно заетите жени, подпомагащите съпрузи и партньорите, съжителстващи на семейни начала, следва да им бъде предоставена възможността да направят окончателния избор за това дали да се възползват, или не, от отпуск по майчинство.

Изменение  6

Предложение за директива

Съображение 15

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(15) За да се отрази спецификата на самостоятелната заетост, самостоятелно заетите жени и подпомагащите съпрузи следва да разполагат, в рамките на възможното, с правото на избор между финансово обезщетение и временно заместване за периода, през който ползват отпуск по майчинство.

(15) За да се отрази спецификата на самостоятелната заетост, самостоятелно заетите жени, подпомагащите съпрузи и партньорите, съжителстващи на семейни начала, следва да разполагат, в рамките на възможното, с правото на избор между финансово обезщетение и временно заместване за периода, през който ползват отпуск по майчинство.

Изменение  7

Предложение за директива

Член 1 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Настоящата директива обхваща самостоятелно заетите лица и помагащите съпрузи.

2. Настоящата директива обхваща самостоятелно заетите лица, помагащите съпрузи и партньорите, съжителстващи на семейни начала.

Изменение  8

Предложение за директива

Член 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Държавите-членки следят да няма дискриминация въз основа на брачно или семейно положение по отношение на условията за учредяване на дружество между съпрузи или партньори, съжителстващи на семейни начала, когато са признати от национално законодателство. За „семейни предприятия” се признават всички предприятия, които са учредени съвместно от съпрузи или партньори, съжителстващи на семейни начала, когато са признати от национално законодателство. Признаването на партньорства на семейни начала се основава на съответните решения на Съда на Европейските общности.

Изменение 9

Предложение за директива

Член 2 - параграф 1 - буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б) „помагащи съпрузи“: съпрузите или партньорите, съжителстващи на семейни начала със самостоятелно заетите лица, когато са признати от националното законодателство, които не са нито работници или служители, нито съдружници, а редовно и в съответствие с условията на националното законодателство участват в дейностите на самостоятелно заетото лице и изпълняват същите или помощни задачи.

б) „помагащи съпрузи и партньори, съжителстващи на семейни начала “: съпрузите или партньорите, съжителстващи на семейни начала със самостоятелно заетите лица, когато са признати от националното законодателство, които не са нито работници или служители, нито съдружници, а редовно и в съответствие с условията на националното законодателство участват в дейностите на самостоятелно заетото лице и изпълняват същите или помощни задачи.

Изменение  10

Предложение за директива

Член 3 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Принципът на равното третиране означава, че не се допуска каквато и да е дискриминация, основана на пола, пряко или косвено, по-специално чрез позоваване на брачното или семейното положение, по-специално по отношение на създаването, оборудването и разширяването на предприятие или на започването или разширяването на каквато и да е друга форма на дейност, която се извършва в качеството на самостоятелно заето лице.

1. Принципът на равното третиране означава, че не се допуска каквато и да е дискриминация, основана на пола, пряко или косвено, по-специално чрез позоваване на брачното или семейното положение, по-специално по отношение на създаването, управлението, оборудването и разширяването на предприятие или на започването или разширяването на каквато и да е друга форма на дейност, която се извършва в качеството на самостоятелно заето лице.

Изменение  11

Предложение за директива

Член 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Без да се засягат специфичните условия за достъп до определени дейности, които еднакво се прилагат и към двата пола, държавите-членки предприемат необходимите мерки за гарантиране на това, условията за създаване на дружество от съпрузи или партньори, съжителстващи на семейни начала, когато са признати от националното законодателство, да не са с по-ограничителен характер от условията за създаване на дружество с други лица.

Без да се засягат специфичните условия за достъп до определени дейности, които еднакво се прилагат и към двата пола, държавите-членки предприемат необходимите мерки за гарантиране на това, условията за създаване на дружество от съпрузи или от партньори, съжителстващи на семейни начала, когато са признати от националното законодателство, да не са с по-ограничителен характер от условията за създаване на дружество с други лица.

Изменение  12

Предложение за директива

Член 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Социална закрила за помагащи съпрузи

Социална закрила за помагащи съпрузи и партньори, съжителстващи на семейни начала

6. Държавите-членки предприемат необходимите мерки да гарантират, че помагащите съпрузи могат по свое искане да се ползват поне от същото ниво на закрила като самостоятелно заетите лица и при същите условия като самостоятелно заетите лица.

6. Държавите-членки предприемат необходимите мерки да гарантират, че помагащите съпрузи и партньорите, съжителстващи на семейни начала, могат да се ползват поне от същото ниво на закрила като самостоятелно заетите лица и при същите условия като самостоятелно заетите лица. Ако това разширяване на обхвата на придобивките не е задължително съгласно законодателството на дадена държава-членка, то се предоставя при поискване от страна на помагащ съпруг или партньор, съжителстващ на семейни начала.

Обосновка

В социални системи, при които участието в схема за социална сигурност не е по желание на самостоятелно заетото лице, то следва да е задължително и за помагащите съпрузи и партньорите, съжителстващи на семейни начала; ако самостоятелно заетите лица имат избор, помагащите съпрузи и партньорите, съжителстващи на семейни начала, също трябва да имат.

Изменение  13

Предложение за директива

Член 7 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Държавите-членки предприемат необходимите мерки да гарантират, че самостоятелно заетите жени и помагащите съпруги могат, по свое искане, да имат право на същия период на отпуск по майчинство, както е предвидено в Директива 92/85/ЕИО.

1. Държавите-членки предприемат необходимите мерки да гарантират, че самостоятелно заетите жени, помагащите съпруги и партньорите, съжителстващи на семейни начала, могат, по свое искане, да имат право на същия период на отпуск по майчинство, както е предвидено в Директива 92/85/ЕИО.

Изменение  14

Предложение за директива

Член 7 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Обезщетението, посочено в параграф 2, се счита за достатъчно, ако гарантира доход, най-малкото равностоен на онзи, който съответното лице би получавало в случай на прекъсване на работа по здравословни причини или, ако не е приложимо, всякакво равностойно обезщетение, определено от националното законодателство, до евентуалния максимален размер, определен от националното законодателство.

3. Обезщетението, посочено в параграф 2, се счита за достатъчно, ако гарантира доход, най-малкото равностоен на минималното възнаграждение, ако е определено в национално законодателство, или най-малкото равностоен на онзи, който съответното лице би получавало в случай на прекъсване на работа по здравословни причини или, ако не е приложимо, всякакво равностойно обезщетение, определено от националното законодателство, до евентуалния максимален размер, определен от националното законодателство, доколкото този максимален размер не води до дискриминация.

Изменение  15

Предложение за директива

Член 7 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4. Държавите-членки предприемат необходимите мерки да гарантират, че самостоятелно заетите жени и помагащите съпруги имат възможно най-голям достъп до услуги, които осигуряват временно заместване или до всякакви съществуващи национални социални услуги, като алтернатива на обезщетението, посочено в параграф 2.

4. Държавите-членки предприемат необходимите мерки да гарантират, че самостоятелно заетите жени и помагащите съпруги и партньорки, съжителстващи на семейни начала, имат достъп до услуги, които осигуряват временно заместване или до всякакви съществуващи национални социални услуги, като алтернатива на обезщетението, посочено в параграф 2.

Изменение  16

Предложение за директива

Член 13 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Държавите-членки съобщават на Комисията всякаква налична информация относно прилагането на настоящата директива най късно до [6 години след приемането ѝ].

1. Държавите-членки съобщават на Комисията всякаква налична информация относно прилагането на настоящата директива най късно до [4 години след приемането ѝ].

Комисията съставя обобщителен доклад, който се предава на Европейския парламент и на Съвета най-късно до [7 години след приемането ѝ]. Ако е уместно, тези доклади се придружават от предложения за изменения на настоящата директива.

Комисията съставя обобщителен доклад, който се предава на Европейския парламент и на Съвета най-късно до [5 години след приемането ѝ]. Ако е уместно, тези доклади се придружават от предложения за изменения на настоящата директива.

Изменение  17

Предложение за директива

Член 14 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. За да вземат предвид специалните условия, държавите-членки могат при необходимост да разполагат с допълнителен период от [2 години] за съобразяване с член 6.

2. За да вземат предвид специалните условия, държавите-членки могат при необходимост да разполагат с допълнителен период от [1 година] за съобразяване с член 6.

ПРОЦЕДУРА

Заглавие

Равно третиране на мъжете и жените, които извършват дейности в качеството на самостоятелно заети лица

Позовавания

COM(2008)0636 – C6-0341/2008 – 2008/0192(COD)

Водеща комисия

FEMM

Становище, изказано от

       Дата на обявяване в заседание

EMPL

21.10.2008 г.

 

 

 

Докладчик по становище

       Дата на назначаване

Luigi Cocilovo

4.11.2008 г.

 

 

Разглеждане в комисия

21.1.2009 г.

10.2.2009 г.

 

 

Дата на приемане

11.2.2009 г.

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

40

0

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Jan Andersson, Edit Bauer, Iles Braghetto, Philip Bushill-Matthews, Milan Cabrnoch, Alejandro Cercas, Ole Christensen, Luigi Cocilovo, Jean Louis Cottigny, Jan Cremers, Harald Ettl, Richard Falbr, Carlo Fatuzzo, Ilda Figueiredo, Joel Hasse Ferreira, Stephen Hughes, Karin Jöns, Ona Juknevičienė, Jean Lambert, Bernard Lehideux, Elizabeth Lynne, Thomas Mann, Jiří Maštálka, Maria Matsouka, Elisabeth Morin, Csaba Őry, Siiri Oviir, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Pier Antonio Panzeri, Rovana Plumb, Elisabeth Schroedter, José Albino Silva Peneda, Kathy Sinnott, Jean Spautz, Gabriele Stauner, Ewa Tomaszewska, Anne Van Lancker, Gabriele Zimmer

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Corina Creţu, Pierre Jonckheer, Jamila Madeira, Adrian Manole, Ria Oomen-Ruijten, Csaba Sógor, Patrizia Toia

(1)

Резолюция на ЕП от 3 септември 2008 г. относно равенството между жените и мъжете - 2008 г.


СТАНОВИЩЕ на комисията по правни въпроси (30.3.2009)

на вниманието на комисията по правата на жените и равенството между половете

относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за прилагане на принципа на равно третиране на мъжете и жените, които извършват дейности в качеството на самостоятелно заети лица, и за отмяна на Директива 86/613/ЕИО

(COM(2008)0636 – C6-0341/2008 – 2008/0192(COD))

Докладчик по становище: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

PA_Legam

КРАТКА ОБОСНОВКА

Докладчикът подкрепя предложението на Комисията за директива за прилагане на принципа на равно третиране на мъжете и жените, които извършват дейности в качеството на самостоятелно заети лица, и за отмяна на Директива 86/613/ЕИО.

Ролята на помагащите съпрузи се схваща често и несправедливо като нормална и безплатна задача.

Предметът на Директива 86/613/ЕИО на Съвета от 11 декември 1986 г. е прилагането принципа на равното третиране на мъжете и жените, които извършват дейности в качеството на самостоятелно заети лица, включително и в сектора на земеделието, както и за закрила на самостоятелно заетите жени по време на бременност и майчинство.

Директива 86/613/ЕИО не е постигнала своята цел, състояща се в това да даде на помагащите съпрузи, които са невидими истински работници, ясно определен професионален статут и да определи минималните права и гаранции, които пряко ги засягат.

Директива 86/613/ЕИО обхваща две различни категории лица:

1. "самостоятелно заетите лица", което ще рече всяко лице, което съгласно условията, предвидени от националното законодателство, упражнява дейност срещу възнаграждение за собствена сметка, в това число селскостопанските производители и лицата, упражняващи либерални професии;

2. техните съпрузи, които не получават заплата или не са съдружници, участващи обичайно и съгласно условията, предвидени в националното законодателство, в дейността на самостоятелно заетото лице като извършват било същите, било допълнителни задачи

През декември 2007 г. Съветът се обърна към Комисията с призив да „прецени необходимостта от преразглеждане, ако се налага, на Директива 86/613/ЕИО на Съвета, за да се гарантират правата , свързани с отпуските по майчинство и бащинство на самостоятелно заетите лица и на техните помагащи съпрузи.

През март 2008 г. Европейският парламент обърна внимание на Комисията с цел тя да преразгледа директивата, за да се подобри положението на помагащите съпрузи в селското стопанство.

Следователно Комисията поиска от независими експерти да изготвят доклад за въздействието, за да се провери дали промените, внесени в директивата, биха могли да подобрят прилагането на принципа за равно третиране между мъжете и жените и да увеличат участието на жените в сферата на самостоятелната заетост.

Докладчикът достигна до заключението, че прилагането на необвързващи мерки трябва да продължи. В доклада се стигна също така до извода, че вариантът, който в най-голяма степен отговаря на постигането на целите, е предложение за изменение на Директива 86/613/ЕИО. Тази директива следва да обхваща следните елементи:

· осигуряване на възможност за период на отпуск по майчинство за самостоятелно заетите жени с максимална продължителност от 14 седмици, в това число две задължителни седмици,

· правото на помагащите съпрузи да бъдат обхванати от същите разпоредби за социална защита, като тези, с които се ползват техните самостоятелно заети съпрузи,

· даване на националните органи по въпросите на равенството на правомощия в областта, обхваната от директивата.

Целта на настоящото предложение за директива, чието правно основание е член 141 от Договора за ЕС, е отменянето на Директива 86.613/ЕИО; тя засяга аспекти, които не са обхванати от Директиви 2006/54/ЕО, 2004/113/ЕО и 79/7/ЕИО.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по правни въпроси приканва водещата комисия по правата на жените и равенството между половете да включи в доклада си следните изменения:

Изменение  1

Предложение за директива

Съображение 7 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(7a) Ролята на помагащите съпрузи се схваща често и несправедливо като нормална и безплатна задача.

Изменение  2

Предложение за директива

Съображение 7 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(7b) На помагащите съпрузи следва да се даде ясно определен професионален статут, както и да се установят техните права.

Изменение  3

Предложение за директива

Съображение 12

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(12) Необходимо е да се гарантира, че няма дискриминация, основана на брачното или семейното положение че по отношение на условията за създаване на дружество от съпрузи или от партньори на семейни начала, когато те са законни по силата на националното законодателство.

(12) Необходимо е да се гарантира, че няма дискриминация, основана на семейното положение че по отношение на условията за създаване на дружество от съпрузи или от партньори на семейни начала, когато те са законни по силата на националното законодателство.

Обосновка

Понятието за „дискриминация, основана на семейното положение“ е спорно и би могло да се отрази на областта на семейното право, която е от изключителната отговорност на държавите-членки.

Изменение  4

Предложение за директива

Член 2 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. „помагащи съпрузи“: съпрузите или партньорите, съжителстващи на семейни начала със самостоятелно заетите лица, когато са признати от националното законодателство, които не са нито работници или служители, нито съдружници, а редовно и в съответствие с условията на националното законодателство участват в дейностите на самостоятелно заетото лице и изпълняват същите или помощни задачи.

1. „помагащи съпрузи“: съпрузите, които не са нито работници или служители, нито съдружници, но които редовно и в съответствие с условията на националното законодателство участват в дейностите на самостоятелно заетото лице и изпълняват същите или помощни задачи.

Обосновка

Изменението се отразява на областта на семейното право, която е от изключителната отговорност на държавите-членки. С цел спазване на принципа на субсидиарност и на компетенциите на държавите-членки е необходимо те самите да могат да решават дали да поставят при равни условия в този контекст брачните двойки и партньорите, съжителстващи на семейни начала.

Изменение  5

Предложение за директива

Член 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Без да се засягат специфичните условия за достъп до определени дейности, които еднакво се прилагат и към двата пола, държавите-членки предприемат необходимите мерки за гарантиране на това, условията за създаване на дружество от съпрузи или партньори, съжителстващи на семейни начала, когато са признати от националното законодателство, да не са с по-ограничителен характер от условията за създаване на дружество с други лица.

Без да се засягат специфичните условия за достъп до определени дейности, които еднакво се прилагат и към двата пола, държавите-членки предприемат необходимите мерки за гарантиране на това условията за създаване на дружество от съпрузи да не са с по-ограничителен характер от условията за създаване на дружество с други лица.

Обосновка

Изменението се отразява на областта на семейното право, която е от изключителната отговорност на държавите-членки. С цел спазване на принципа на субсидиарност и на компетенциите на държавите-членки е необходимо те самите да могат да решават дали да поставят при равни условия в този контекст брачните двойки и партньорите, съжителстващи на семейни начала.

Изменение  6

Предложение за директива

Член 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Държавите-членки предприемат необходимите мерки да гарантират, че помагащите съпрузи могат по свое искане да се ползват поне от същото ниво на закрила като самостоятелно заетите лица и при същите условия като самостоятелно заетите лица.

Държавите-членки предприемат необходимите мерки да гарантират, че помагащите съпрузи могат по свое искане да се ползват поне от същото ниво на закрила като самостоятелно заетите лица и при същите условия като самостоятелно заетите лица, включително равнището на социално-осигурителните вноски, което следва да е резултат от съвместно споразумение между помагащия съпруг и предприемача, при пълно отчитане на съображения от икономически и социален характер.

Изменение  7

Предложение за директива

Член 8 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Държавите-членки гарантират, че юридическите или административните процедури, включително, когато те считат за подходящо, и помирителните процедури, за привеждането в изпълнение на задълженията по настоящата директива, са достъпни за всички лица, които считат, че са претърпели загуби или щети вследствие на неприлагането спрямо тях на принципа за равно третиране, дори и след прекратяване на отношенията, относно които се твърди, че са имали дискриминационен характер.

1. Държавите-членки гарантират, че ефективни юридически или административни процедури, включително, когато те считат за подходящо, и помирителни процедури, за привеждането в изпълнение на задълженията по настоящата директива, са достъпни за всички лица, които считат, че са претърпели загуби или щети вследствие на неприлагането спрямо тях на принципа за равно третиране, дори и след прекратяване на отношенията, относно които се твърди, че са имали дискриминационен характер.

Изменение  8

Предложение за директива

Член 10 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Държавите-членки определят орган или органи за насърчаване, анализ, мониторинг и подпомагане на равното третиране без дискриминация, основана на пола, на всички лица и създават необходимата уредба за това. Тези органи могат да бъдат част от агенции, чиято задача е да защитават на национално ниво правата на човека или да закрилят правата на личността или да прилагат принципа на равното третиране.

1. Държавите-членки определят орган или органи за ефективното насърчаване, анализ, мониторинг и подпомагане на равното третиране без дискриминация, основана на пола, на всички лица и създават необходимата уредба за това. Тези органи могат да бъдат част от агенции, чиято задача е да защитават на национално ниво правата на човека или да закрилят правата на личността или да прилагат принципа на равното третиране.

Изменение  9

Предложение за директива

Член 10 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б) да извършват независими проучвания, свързани с проява на дискриминация;

б) да извършват независими проучвания, свързани с проява на икономическа и социална дискриминация;

Изменение  10

Предложение за директива

Член 11

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Държавите-членки следят приетите разпоредби в приложение на настоящата директива, както и онези, които вече са в сила в тази област, да бъдат доведени до знанието на заинтересованите лица чрез всички подходящи средства и за цялата им територия.

Държавите-членки следят приетите разпоредби в приложение на настоящата директива, както и онези, които вече са в сила в тази област, да бъдат доведени до знанието на заинтересованите лица чрез всички подходящи средства, включително интернет, и за цялата им територия.

ПРОЦЕДУРА

Заглавие

Равно третиране на мъжете и жените, които извършват дейности в качеството на самостоятелно заети лица

Позовавания

COM(2008)0636 – C6-0341/2008 – 2008/0192(COD)

Водеща комисия

FEMM

Становище, изказано от

       Дата на обявяване в заседание

JURI

21.10.2008 г.

 

 

 

Докладчик по становище

       Дата на назначаване

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

3.11.2008 г.

 

 

Разглеждане в комисия

19.1.2009 г.

11.2.2009 г.

 

 

Дата на приемане

30.3.2009 г.

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

12

0

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Bert Doorn, Giuseppe Gargani, Neena Gill, Klaus-Heiner Lehne, Manuel Medina Ortega, Aloyzas Sakalas, Eva-Riitta Siitonen, Francesco Enrico Speroni, Diana Wallis, Jaroslav Zvěřina, Tadeusz Zwiefka

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Jean-Paul Gauzès

ПРОЦЕДУРА

Заглавие

Равно третиране на мъжете и жените, които извършват дейности в качеството на самостоятелно заети лица

Позовавания

COM(2008)0636 – C6-0341/2008 – 2008/0192(COD)

Дата на представяне на ЕП

3.10.2008 г.

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

FEMM

21.10.2008 г.

Подпомагаща(и) комисия(и)

       Дата на обявяване в заседание

EMPL

21.10.2008 г.

ITRE

21.10.2008 г.

JURI

21.10.2008 г.

LIBE

21.10.2008 г.

Неизказано становище

       Дата на решението

ITRE

3.11.2008 г.

LIBE

30.3.2009 г.

 

 

Процедура с асоциирана(и) комисия(и)

       Дата на обявяване в заседание

EMPL

12.3.2009 г.

 

 

 

Докладчик(ци)

       Дата на назначаване

Astrid Lulling

19.11.2008 г.

 

 

Разглеждане в комисия

10.2.2009 г.

9.3.2009 г.

 

 

Дата на приемане

31.3.2009 г.

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

23

0

2

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Edit Bauer, Edite Estrela, Věra Flasarová, Nicole Fontaine, Lissy Gröner, Anneli Jäätteenmäki, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Urszula Krupa, Astrid Lulling, Siiri Oviir, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Zita Pleštinská, Teresa Riera Madurell, Eva-Riitta Siitonen, Eva-Britt Svensson, Anne Van Lancker, Anna Záborská

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Donata Gottardi, Mary Honeyball, Marusya Ivanova Lyubcheva, Maria Petre, Heide Rühle

Заместник(ци) (чл. 178, пар. 2), присъствал(и) на окончателното гласуване

Jean-Pierre Audy, Wolfgang Bulfon, Marie-Hélène Descamps, Jean Spautz

Дата на внасяне

7.4.2009 г.

Последно осъвременяване: 22 април 2009 г.Правна информация