Postup : 2009/0010(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A6-0261/2009

Predkladané texty :

A6-0261/2009

Rozpravy :

PV 06/05/2009 - 2
CRE 06/05/2009 - 2

Hlasovanie :

PV 06/05/2009 - 6.8
CRE 06/05/2009 - 6.8
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2009)0366

SPRÁVA     ***I
PDF 262kWORD 353k
8. apríla 2009
PE 423.742v01-00 A6-0261/2009

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa ustanovuje program podpory hospodárskej obnovy prostredníctvom poskytovania finančnej pomoci Spoločenstva na projekty v oblasti energetiky

(KOM(2009)0035 – C6-0049/2009 – 2009/0010(COD))

Výbor pre priemysel, výskum a energetiku

Spravodajca: Eugenijus Maldeikis

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 STANOVISKO Výboru pre rozpočet
 STANOVISKO Výboru pre regionálny rozvoj
 POSTUP

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa ustanovuje program podpory hospodárskej obnovy prostredníctvom poskytovania finančnej pomoci Spoločenstva na projekty v oblasti energetiky

(KOM(2009)0035 – C6-0049/2009 – 2009/0010(COD))

(Spolurozhodovací postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (KOM(2009)0035),

–   so zreteľom na článok 251 ods. 2 a články 156 a 175 ods. 1 Zmluvy o ES, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C6-0049/2009),

–   so zreteľom na článok 51 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre priemysel, výskum a energetiku a stanoviská Výboru pre rozpočet a Výboru pre regionálny rozvoj (A6-0261/2009),

1.  schvaľuje zmenený a doplnený návrh Komisie;

2.  domnieva sa, že referenčná suma uvedená v legislatívnom návrhu môže byť v súlade s viacročným finančným rámcom, iba ak sa tento rámec preskúma;

3.  opätovne zdôrazňuje svoju ochotu rokovať s Radou s cieľom nájsť riešenie vo veci referenčnej sumy; pripomína, že sa treba vyhnúť akémukoľvek prerozdeleniu prostriedkov, ktoré by malo negatívny vplyv na ostatné politiky EÚ v tom zmysle, že by sa znížili finančné prostriedky pridelené na tieto politiky;

4.  pripomína, že o ročnej sume sa rozhodne v rámci ročného rozpočtového postupu v súlade s ustanoveniami bodu 37 medziinštitucionálnej dohody zo 17. mája 2006 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení(1);

5.  pripomína, že legislatívny postup sa môže ukončiť, iba ak sa schváli financovanie programu;

6.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh, alebo ho nahradiť iným textom;

7.  poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade a Komisii.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     1

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 13a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(13a) Tam, kde finančnú pomoc nemožno poskytnúť na projekty uvedené v zozname v dôsledku ich nedostatočného pokroku a investičnej vyzretosti v roku 2009 a 2010, mala by Komisia najneskôr do 1. septembra 2009 podať nový návrh kritérií oprávnenosti a výberových kritérií pre projekty v oblasti energetiky, najmä v oblasti energetickej účinnosti (napríklad inteligentných miest) a obnoviteľnej energie, aby sa na tieto projekty mohli presmerovať nevyčerpané finančné prostriedky. Komisia by mala tieto projekty pozorne sledovať, aby umožnila čo najrýchlejšie prerozdelenie finančných prostriedkov.

Odôvodnenie

Ak identifikované projekty nie sú pripravené na investovanie do dvoch rokov, malo by sa zabezpečiť, aby sa finančná pomoc určená týmto projektom sprístupnila pre iné oprávnené projekty spĺňajúce kritériá stanovené v pododseku 1 článku 1.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     2

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 3a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Ak ustanovené podprogramy a určené projekty uvedené v bodoch a), b) a c) druhého odseku kvôli nezrelosti projektu nedosiahnu úroveň individuálnych právnych záväzkov do 1. septembra 2010, nevyčerpané finančné prostriedky, ktoré boli pridelené týmto projektom, sa prerozdelia dodatočným podprogramom a projektom v oblasti energetickej účinnosti (napríklad inteligentných miest) a obnoviteľnej energie.

Odôvodnenie

Ak definované projekty nie sú pripravené na investovanie do dvoch rokov, malo by sa zabezpečiť, aby sa finančná pomoc určená týmto projektom sprístupnila pre iné oprávnené projekty spĺňajúce kritériá stanovené v pododseku 1.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     3

Návrh nariadenia

Článok 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Na realizáciu EEPO v rokoch 2009 a 2010 bolo vyčlenených 3 500 miliónov EUR, ktoré boli rozdelené takto:

1. Na realizáciu EEPO v rokoch 2009 a 2010 bolo vyčlenených xxxx miliónov EUR, ktoré boli rozdelené takto:

a) projekty v oblasti prepojení plynovodov a elektrických sietí: 1 750 miliónov EUR;

a) projekty v oblasti prepojení plynovodov a elektrických sietí: xxxx miliónov EUR;

b) projekty v oblasti veternej energie na mori: 500 miliónov EUR;

b) projekty v oblasti veternej energie na mori: xxxx miliónov EUR;

c) projekty v oblasti zachytávania a ukladania uhlíka: 1 250 miliónov EUR.

c) projekty v oblasti zachytávania a ukladania uhlíka: xxxx miliónov EUR.

 

1a. Individuálne právne záväzky, na základe ktorých sa plnia rozpočtové záväzky prijaté v rokoch 2009 a 2010, sa pre projekty uvedené v bodoch a), b) a c) odseku 1 prijmú do 1. septembra 2010.

 

1b. Ak projekt nedosiahne investičnú fázu a nie je možné prijať individuálne právne záväzky podľa odseku 1a, finančné prostriedky, ktoré boli pre daný projekt vyhradené, sa bezodkladne presmerujú na projekty v oblasti energetickej účinnosti a obnoviteľnej energie.

 

Komisia predloží Parlamentu a Rade najneskôr do 1. septembra 2009 návrh kritérií oprávnenosti a výberových kritérií, ktoré sa vzťahujú na projekty v oblasti energetickej účinnosti (napríklad inteligentných miest) a obnoviteľnej energie.

2. Viazané rozpočtové prostriedky zodpovedajúce výške záväzkov, ktorých viazanosť sa zrušila v dôsledku úplného alebo čiastočného neuskutočnenia projektov, na ktoré boli určené, sa môžu v roku 2010 a 2011 vo výnimočných a riadne odôvodnených prípadoch opätovne sprístupniť, ak je to nevyhnutné na splnenie cieľov EEPO.

 

3. Na účely odseku 2 preskúma Komisia na začiatku každého rozpočtového roku rozpočtové prostriedky, ktorých viazanosť sa zrušila počas predchádzajúceho rozpočtového roka, a so zreteľom na požiadavky posúdi potrebu opätovného sprístupnenia týchto rozpočtových prostriedkov. Na základe tohto posúdenia môže Komisia predložiť rozpočtovému orgánu do 15. februára každého rozpočtového roka príslušné návrhy, v ktorých pre každú rozpočtovú položku uvedie dôvody na opätovné sprístupnenie týchto rozpočtových prostriedkov.

 

4. Rozpočtový orgán rozhodne o návrhoch Komisie do šiestich týždňov. Keď sa v tejto lehote neprijme žiadne rozhodnutie, návrhy sa považujú za schválené.

 

5. Viazané rozpočtové prostriedky, ktoré sa opätovne sprístupnili, sa neprenášajú. Právne záväzky týkajúce sa viazaných rozpočtových prostriedkov, ktoré boli opätovne sprístupnené, sa uzatvárajú do 31. decembra roku n. Zodpovedný povoľujúci úradník zruší na konci roku n viazanosť nevyužitého zostatku týchto opätovne sprístupnených viazaných rozpočtových prostriedkov.

 

Odôvodnenie

Podporovať by sa mali aj miestne a regionálne iniciatívy, ktoré sa môžu uskutočniť pomerne ľahko a rýchlo.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     4

Návrh nariadenia

Článok 12 – odsek 2a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

2a. Komisia informuje Európsky parlament o kontrolných, riadiacich a monitorovacích systémoch, ktoré zaviedli členské štáty.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     5

Návrh nariadenia

Článok 20

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Komisia v rámci posudzovania návrhov predložených na základe výzvy na predkladanie uvedenej v článku 18 ods. 2 uplatňuje tieto kritéria výberu:

1. Komisia v rámci posudzovania návrhov predložených na základe výzvy na predkladanie návrhov uplatňuje tieto kritériá poskytovania pomoci:

a) primeranosť a technická vhodnosť danej koncepcie;

a) vyzretosť, t. j. návrh dosiahol do konca roku 2010 investičnú fázu a boli vynaložené značné kapitálové výdavky;

b) primeranosť finančného balíka určeného na celú investičnú fázu projektu;

b) rozsah, v akom neprístupnosť finančných prostriedkov odďaľuje realizáciu projektu.

c) uvedenie všetkých potrebných povolení na výstavbu a fungovanie projektu na navrhnutom mieste(ach) a stratégie ich zabezpečenia .

 

2. Komisia v rámci posudzovania návrhov predložených na základe výzvy na predloženie návrhov uvedenej v článku 18 ods. 2 uplatňuje tieto kritéria poskytovania pomoci:

 

a) zníženie požadovaného financovania na jednu tonu CO2 v priebehu 5 rokov (váha hodnotenia 40 %);

 

b) komplexnosť projektu a úroveň inovácie celého zariadenia vrátane ďalších výskumných činností, ako aj záväzok príjemcov pomoci šíriť výsledky projektu v oblasti technologického pokroku medzi ostatnými európskymi prevádzkovateľmi v súlade s právom Spoločenstva, a najmä s cieľmi a štruktúrami uvedenými v strategickom pláne energetických technológií pre Európu (váha hodnotenia 40 %).

 

d) primeranosť a vhodnosť plánu riadenia aj vzhľadom na vedecké, prevádzkové a technické informácie a údaje, ktoré tento plán obsahuje, dokumentujúce pripravenosť navrhovanej koncepcie dosiahnuť funkčnosť projektu do 31. decembra 2015 (váha hodnotenia 20 %).

 

Odôvodnenie

Nariadenie by malo jasne a jednoznačne určiť prvky potrebné na ohodnotenie finančného plánu návrhu projektu. Všeobecné znenie tohto článku by nemuselo náležite podporiť Európsku komisiu pri výbere návrhov projektov CCS.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     6

Návrh nariadenia

Článok 23

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Iná pomoc EEPO a nástroje

Pomoc EEPO prostredníctvom inovatívnych finančných nástrojov

1. Časť pomoci Spoločenstva na projekty uvedené v prílohe sa môže realizovať prostredníctvom príspevku na príslušný nástroj zo zdrojov Európskej investičnej banky. Tento príspevok nesmie byť vyšší ako 500 miliónov EUR.

1. Časť pomoci Spoločenstva sa realizuje prostredníctvom príspevku na príslušný nástroj, ako je úver, záruka, vlastný kapitál alebo iný finančný produkt Európskej investičnej banky (EIB), Európskeho investičného fondu (EIF) alebo iných verejných finančných inštitúcií, ktoré poskytujú dlhodobé úvery, aby podporili projekty v oblasti prepojenia plynovodov a elektrických sietí, zachytávania a ukladania uhlíka, energetickej účinnosti, obnoviteľnej energie a inteligentných miest. Tento príspevok je vo výške 500 miliónov EUR. Príslušné finančné inštitúcie prispejú rovnakou sumou.

Náklady Spoločenstva na nástroj záruk za úvery alebo iný nástroj financovania vrátane správnych poplatkov a ostatných oprávnených nákladov sú obmedzené na sumu príspevku Spoločenstva na tento nástroj, pričom pre všeobecný rozpočet Európskej únie nesmie vyplynúť nijaký ďalší záväzok.

2. Náklady Spoločenstva na nástroj záruk za úvery alebo iný nástroj financovania vrátane správnych poplatkov a ostatných oprávnených nákladov sú obmedzené na sumu príspevku Spoločenstva na tento nástroj, pričom pre všeobecný rozpočet Európskej únie nesmie vyplynúť nijaký ďalší záväzok. EIB bude venovať osobitnú pozornosť vývoju finančného nástroja, v súlade s finančným nástrojom zdieľania rizika pre projekty z oblasti výskumu a vývoja, navrhnutého na finančnú podporu projektov v oblasti energetiky, ktoré sú súčasťou tohto nariadenia.

2. Komisia konajúc v súlade s postupom uvedeným v článku 28 ods. 2 rozhodne o výške pomoci EEPO, ktorá bude poskytnutá na tento nástroj. Komisia a Európska investičná banka prijmú memorandum o porozumení, v ktorom budú uvedené podmienky a spôsoby výkonu tohto rozhodnutia.

3. Komisia, EIB, EIF a iné verejné finančné inštitúcie, ktoré poskytujú dlhodobé úvery, prijmú memorandum o porozumení, v ktorom spresnia podmienky a spôsoby výkonu týchto nástrojov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     7

Návrh nariadenia

Článok 27 – odsek 2a (nový)

Návrh legislatívneho uznesenia

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

2a. Komisia prísne posúdi finančné parametre každého z navrhovaných projektov s cieľom predísť zneužívaniu finančných prostriedkov Spoločenstva;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     8

Návrh nariadenia

Článok 29 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Komisia hodnotí EEPO s cieľom posúdiť jeho prínos k cieľom energetickej politiky Spoločenstva a účinného využívania pridelených rozpočtových prostriedkov.

1. Komisia hodnotí EEPO s cieľom posúdiť jeho prínos k cieľom energetickej politiky Spoločenstva a účinného využívania pridelených rozpočtových prostriedkov. Komisia predloží výsledky tohto hodnotenia rozpočtovému orgánu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     9

Návrh nariadenia

Článok 29 – odsek 3a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

3a. Prvá revízia Komisie týkajúca sa projektov, na ktoré boli vyčlenené alebo vynaložené finančné prostriedky, bude odovzdaná Európskemu parlamentu a Rade najneskôr do 31. decembra 2009.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     10

Návrh nariadenia

Článok 29 – odsek 3b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

3b. Komisia vykoná ďalšie hodnotenie EEPO do 31. marca 2010 s cieľom posúdiť efektívnosť rozpočtových prostriedkov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     11

Návrh nariadenia

Článok 29 – odsek 3c (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

3c. Hneď ako Komisia zistí, že projekt nemôže byť financovaný, pridelí finančné prostriedky projektom v oblasti energetickej účinnosti (napríklad inteligentných miest) a obnoviteľnej energie. Komisia po tom, ako oboznámi Európsky parlament a zohľadní jeho názor, predloží návrhy v súlade s článkami 1 a 3.

(1)

Ú. v. EÚ C 139, 14.6.2006, s. 1.


STANOVISKO Výboru pre rozpočet (31.3.2009)

pre Výbor pre priemysel, výskum a energetiku

k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa ustanovuje program podpory hospodárskej obnovy prostredníctvom poskytovania finančnej pomoci Spoločenstva na projekty v oblasti energetiky

(KOM(2009)0035 – C6-0049/2009 – 2009/0010(COD))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Mario Mauro

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Návrh programu podpory hospodárskej obnovy prostredníctvom poskytnutia finančnej pomoci Spoločenstva na projekty v oblasti energetiky je súčasťou plánu hospodárskej obnovy, v rámci ktorého sa predpokladá vyčlenenie sumy 30 miliárd EUR (30 000 000 000 EUR).

Tento návrh súvisí s návrhom nariadenia zameraného na posilnenie rozvoja vidieka a širokopásmových technológií vo vidieckych oblastiach. Celková výška príspevkov je 5 miliárd EUR, z čoho 3,5 miliárd EUR je určených na odvetvie energetiky a 1,5 miliárd EUR na rozvoj vidieka.

Ako Komisia uviedla vo svojom návrhu, „predložila už návrh na zrevidovanie viacročného finančného rámca na roky 2007 – 2013, aby sa sprístupnili dodatočné finančné prostriedky v rámci okruhu 1A so zachovaním celkových súm dohodnutých v medziinštitucionálnej dohode o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení zo 17. mája 2006(1). Komisia „teraz navrhuje presun prostriedkov, ktoré neboli potrebné v rámci stropu okruhu 2 v roku 2008, do okruhu 1A na účely vyčlenenia sumy 3,5 miliárd EUR navrhnutej pre projekty v oblasti energetiky (1,5 miliárd EUR v roku 2009 a 2 miliardy EUR v roku 2010)“.

                                                                                        v miliónoch EUR

 

Druh výdavkov

Oddiel č.

 

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

 

Spolu

Prevádzkové výdavky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viazané rozpočtové prostriedky (ViRP )

8.1

A

1498,8

1998,8

 

 

 

 

 

3497,6

Výdavkové rozpočtové prostriedky (VýRP)

 

B

75

1012

750

1024

362

212

62,6

3497,6

Administratívne výdavky zahrnuté v referenčnej sume

Technická a administratívna pomoc (NRP)

8.2.4

C

1,2

1,2

 

 

 

 

 

2,4

CELKOVÁ REFERENČNÁ SUMA

 

 

 

 

 

 

 

 

Viazané rozpočtové prostriedky

 

a+c

1500

2000

 

 

 

 

 

3500

Výdavkové rozpočtové prostriedky

 

b+c

76,2

1013,2

750

1024

362

212

62,6

3500

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko poznamenáva, že k administratívnym výdavkom treba pridať ďalších 18 miliónov EUR, ktoré nie sú zahrnuté v referenčnej sume a bol by rád, ak by Komisia objasnila administratívne výdavky, ktoré sú obsahom tohto návrhu.

Hoci sa Európska rada v decembri 2008 vyjadrila kladne k tejto iniciatíve, Rada ministrov zatiaľ nedospela k žiadnej dohode. Výbor pre rozpočet už veľakrát zdôraznil potrebu revízie viacročného finančného rámca.

Týmto návrhom sa stanovuje program na financovanie projektov v oblasti energetiky, ktoré môžu prispieť k oživeniu hospodárstva, zabezpečeniu dodávok energie a zníženiu emisií skleníkových plynov.

Komisia navrhla zoznam projektov, ktoré by mohli byť financované v rámci programu, a Rada ho revidovala s cieľom reagovať na potreby tých členských štátov, ktoré požiadali o širšiu škálu projektov.

Spravodajca podporuje návrh Komisie. Aj napriek veľkému objemu finančných prostriedkov z rozpočtu EÚ je hodnota takéhoto projektu z hospodárskeho hľadiska a z hľadiska obnovy taká veľká, že k jeho uskutočneniu treba prispieť všetkými možnými prostriedkami.

Vzhľadom na zmeny vykonané v prílohe návrhu Komisie predloženom na schôdzi Výboru pre rozpočet dňa 19. februára 2009 sa spravodajca nemôže vyjadriť k presnej výške prostriedkov potrebných na financovanie programu.

Čo sa týka pôvodu prostriedkov určených na projekty v oblasti energetiky na roky 2009 a 2010, spravodajcu by zaujímalo, ako sa využitie tohto zdroja zosúladí s možným rizikom prudkého poklesu cien poľnohospodárskych výrobkov v budúcnosti (napr. ceny mlieka), čo si vyžiada v krátkodobom horizonte vyčlenenie prostriedkov pre oblasť vidieka.

V čase vypracovávania tohto stanoviska spravodajca ešte nemá informácie o tom, či sa v rámci Rady uzavrela nejaká konkrétna dohoda, najmä pokiaľ ide o konečnú sumu vyhradenú na program. V tomto štádiu je zrejmé, že rozhodnutie bolo zverené do rúk Európskej rade, ktorá zasadne 19. až 20. marca 2009.

V každom prípade je možné už teraz predložiť niekoľko pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov k návrhu Komisie, pričom sa berie na vedomie, že predmet rokovaní sa v priebehu pár dní môže zmeniť.

Predložené pozmeňujúce a doplňujúce návrhy sa týkajú súladu referenčnej sumy s VFR. Spravodajca sa rovnako ako Komisia domnieva, že treba uskutočniť revíziu VFR s cieľom nájsť prostriedky vo výške 3,5 miliárd EUR na projekty v oblasti energetiky.

Spravodajca trvá na potrebe nepripraviť okruh 2 o celú disponibilnú rezervu, keďže situácia na poľnohospodárskych trhoch je značne nestabilná. Spustenie projektov v oblasti energetiky by nemalo mať negatívny vplyv na žiadnu politiku EÚ, pričom všetky politiky by mali byť i naďalej financované podľa potreby.

Okrem toho spravodajca trvá na tom, že výsledkom rokovaní v rámci Rady musí byť jasný, ucelený a podrobný návrh financovania a informácie o možných dôsledkoch na ročný rozpočet. Preto predkladá pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý pripomína potrebu postupovať v súlade s bodom 38 MID zo 17. mája 2006, pokiaľ ide o rozpočtový postup.

Ďalší pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá spravodajca, sa týka povinnosti Komisie podať Parlamentu správu o hodnotení, ktoré bude vykonávať na začiatku každého rozpočtového roku s cieľom posúdiť, či treba opätovne v rámci programu sprístupniť rozpočtové prostriedky, ktorých viazanosť sa zrušila počas predchádzajúceho rozpočtového roka.

Na záver spravodajca predkladá pozmeňujúci a doplňujúci návrh, v ktorom vyzýva Komisiu, aby informovala Parlament o kontrolných, riadiacich a monitorovacích systémoch, ktoré zaviedli členské štáty a o ktorých informovali iba Komisiu.

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre rozpočet vyzýva Výbor pre priemysel, výskum a energetiku, aby ako gestorský výbor zaradil do svojej správy tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     1

Návrh legislatívneho uznesenia

Odsek 1a (nový)

Návrh legislatívneho uznesenia

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

1a. domnieva sa, že referenčná suma uvedená v legislatívnom návrhu môže byť v súlade s viacročným finančným rámcom, iba ak sa tento rámec preskúma;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     2

Návrh legislatívneho uznesenia

Odsek 1b (nový)

Návrh legislatívneho uznesenia

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

1b. opätovne zdôrazňuje svoju ochotu rokovať s Radou s cieľom nájsť riešenie vo veci referenčnej sumy; pripomína, že treba vylúčiť akékoľvek prerozdelenie prostriedkov, ktoré by malo negatívny vplyv na ostatné politiky EÚ v tom zmysle, že by sa znížili finančné prostriedky pridelené na tieto politiky;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     3

Návrh legislatívneho uznesenia

Odsek 1c (nový)

Návrh legislatívneho uznesenia

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

1c. pripomína, že o ročnej sume sa rozhodne v rámci ročného rozpočtového postupu v súlade s ustanoveniami bodu 37 medziinštitucionálnej dohody zo 17. mája 2006;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     4

Návrh legislatívneho uznesenia

Odsek 1d (nový)

Návrh legislatívneho uznesenia

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

1d. pripomína, že legislatívny postup sa môže ukončiť, iba ak sa schváli financovanie programu;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     5

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Na realizáciu EEPO v rokoch 2009 a 2010 bolo vyčlenených 3 500 miliónov EUR, ktoré boli rozdelené takto:

1. Na realizáciu EEPO v rokoch 2009 a 2010 bolo vyčlenených XXX miliónov EUR, ktoré boli rozdelené takto:

a) projekty v oblasti prepojení plynovodov a elektrických sietí: 1 750 miliónov EUR;

a) projekty v oblasti prepojení plynovodov a elektrických sietí: XXX miliónov EUR;

b) projekty v oblasti veternej energie na mori: 500 miliónov EUR;

b) projekty v oblasti veternej energie na mori: XXX miliónov EUR;

c) projekty v oblasti zachytávania a ukladania uhlíka: 1 250 miliónov EUR.

c) projekty v oblasti zachytávania a ukladania uhlíka: XXX miliónov EUR.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     6

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Viazané rozpočtové prostriedky zodpovedajúce výške záväzkov, ktorých viazanosť sa zrušila v dôsledku úplného alebo čiastočného neuskutočnenia projektov, na ktoré boli určené, sa môžu v roku 2010 a 2011 vo výnimočných a riadne odôvodnených prípadoch opätovne sprístupniť, ak je to nevyhnutné na splnenie cieľov EEPO.

2. Viazané rozpočtové prostriedky zodpovedajúce výške záväzkov, ktorých viazanosť sa zrušila v dôsledku úplného alebo čiastočného neuskutočnenia projektov, na ktoré boli určené, sa môžu nasledujúcom roku, t. j. v roku 2010, resp. 2011 vo výnimočných a riadne odôvodnených prípadoch opätovne sprístupniť, ak je to nevyhnutné na splnenie cieľov EEPO.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     7

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Na účely odseku 2 preskúma Komisia na začiatku každého rozpočtového roku rozpočtové prostriedky, ktorých viazanosť sa zrušila počas predchádzajúceho rozpočtového roka, a so zreteľom na požiadavky posúdi potrebu opätovného sprístupnenia týchto rozpočtových prostriedkov. Na základe tohto posúdenia môže Komisia predložiť rozpočtovému orgánu do 15. februára každého rozpočtového roka príslušné návrhy, v ktorých pre každú rozpočtovú položku uvedie dôvody na opätovné sprístupnenie týchto rozpočtových prostriedkov.

3. Na účely odseku 2 preskúma Komisia na začiatku každého rozpočtového roku rozpočtové prostriedky, ktorých viazanosť sa zrušila počas predchádzajúceho rozpočtového roka, a so zreteľom na požiadavky posúdi potrebu opätovného sprístupnenia týchto rozpočtových prostriedkov. Na základe tohto posúdenia, ktoré sa postúpi rozpočtovému orgánu, môže Komisia predložiť rozpočtovému orgánu do 15. februára každého rozpočtového roku príslušné návrhy, v ktorých pre každú rozpočtovú položku uvedie dôvody na opätovné sprístupnenie týchto rozpočtových prostriedkov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     8

Návrh nariadenia

Článok 12 – odsek 2a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

2a. Komisia informuje Európsky parlament o kontrolných, riadiacich a monitorovacích systémoch, ktoré zaviedli členské štáty.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     9

Návrh nariadenia

Článok 27 – odsek 2a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

2a. Komisia prísne posúdi finančné parametre každého z navrhovaných projektov s cieľom predísť zneužívaniu finančných prostriedkov Spoločenstva;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     10

Návrh nariadenia

Článok 29 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Komisia hodnotí EEPO s cieľom posúdiť jeho prínos k cieľom energetickej politiky Spoločenstva a účinného využívania pridelených rozpočtových prostriedkov.

1. Komisia hodnotí EEPO s cieľom posúdiť jeho prínos k cieľom energetickej politiky Spoločenstva a účinného využívania pridelených rozpočtových prostriedkov; Komisia predloží výsledky tohto hodnotenia rozpočtovému orgánu.

POSTUP

Názov

Program podpory hospodárskej obnovy prostredníctvom poskytovania finančnej pomoci Spoločenstva na projekty v oblasti energetiky

Referenčné čísla

KOM(2009)0035 – C6-0049/2009 – 2009/0010(COD)

Gestorský výbor

ITRE

Výbor, ktorý predložil stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

BUDG

19.2.2009

 

 

 

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko

       dátum menovania

Mario Mauro

10.2.2009

 

 

Prerokovanie vo výbore

11.3.2009

30.3.2009

 

 

Dátum prijatia

30.3.2009

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

17

0

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Laima Liucija Andrikienė, Richard James Ashworth, Reimer Böge, Simon Busuttil, Paulo Casaca, Szabolcs Fazakas, Salvador Garriga Polledo, Ingeborg Gräßle, Catherine Guy-Quint, Janusz Lewandowski, Vladimír Maňka, Mario Mauro, Gérard Onesta, Nina Škottová, László Surján, Gary Titley

Náhradník prítomný na záverečnom hlasovaní

Călin Cătălin Chiriţă

(1)

KOM(2008) 0859 z 10. 12. 2008.


STANOVISKO Výboru pre regionálny rozvoj (30.3.2009)

pre Výbor pre priemysel, výskum a energetiku

k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa ustanovuje program podpory hospodárskej obnovy prostredníctvom poskytovania finančnej pomoci Spoločenstva na projekty v oblasti energetiky

(KOM(2009)0035 – C6-0049/2009 – 2009/0010(COD))

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Rumiana Jeleva

app

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Ø Úvod

Návrh Európskej komisie sa týka dvoch oblastí politiky: hospodárstva a energetickej bezpečnosti. Argument v prospech okamžitého konania je reakciou na výzvu Európskej rady, ktorá požiadala Komisiu o predloženie zoznamu konkrétnych projektov(1), ktoré by mali stimulovať európske hospodárstvo pri zohľadnení potreby zabezpečiť primeranú zemepisnú rovnováhu a schopnosť ich rýchlej realizácie.

Zároveň s finančnou krízou a globálnou recesiou trpí Európa dôsledkami obrovských, nekontrolovateľných fluktuácií ceny ropy a rozsiahlymi a opakovanými výpadkami dodávok plynu z Ruska. Je tiež zrejmé, že napriek spomaleniu ekonomiky treba zabezpečiť, aby investície do vývoja a využívania obnoviteľných zdrojov energie pokračovali v objeme zodpovedajúcom ambíciám.

Návrh investícií, ktorý predložila Komisia, je postavený na troch pilieroch:

v prepojenie plynových a elektrických sietí,

v zachytávanie a ukladanie uhlíka,

v projekty v oblasti veternej energie na mori.

Návrh teda ustanovuje postupy a metódy poskytovania finančnej pomoci na podporu investícií do vytvorenia integrovanej európskej energetickej siete, ktorá by dokázala zaistiť vyššiu bezpečnosť dodávok a zároveň zlepšiť politiku Únie v oblasti znižovania emisií skleníkových plynov.

Vytvorenie celoeurópskej prepojenej energetickej siete nie je novou myšlienkou. Európska únia už financuje projekty európskeho záujmu týkajúce sa infraštruktúry na prenos elektriny a prepravu plynu. Vyčlenený ročný rozpočet, ktorý predstavuje okolo 25 miliónov eur, sa využíva najmä na financovanie štúdií realizovateľnosti. Väčšina projektov presahuje štátne hranice a má vplyv na viaceré členské štáty Európskej únie. Návrh treba vnímať ako doplnok tohto plánu, ktorý sa veľmi dobre hodí do súčasnej energetickej politiky EÚ.

Ø Bezpečnosť a diverzita dodávok a kontrola emisií uhĺika

Kontrola emisií uhlíka a vývoj alternatívnych obnoviteľných zdrojov energie sú kľúčové pre všetky európske politiky. Bez realistických, rýchlych a účinných opatrení prijatých na všetkých úrovniach správy Únia nedokáže splniť ciele, ku ktorým sa zaviazala, t.j. znížiť emisie uhlíka do roku 2020 alebo zabezpečiť dominantné konkurenčné postavenie svojej energetiky na globálnom trhu po tom, ako sa hospodárstvo zotaví. Už pri zbežnom pohľade na rozloženie energetických zdrojov Únie je zrejmé, že v blízkej budúcnosti bude uhlie a uhoľné deriváty naďalej významným energetickým zdrojom pri výrobe elektriny a ocele. V súčasnosti sú uhoľné elektrárne zodpovedné za 20 % emisií CO2 Európskej únie a európska energetika plánuje vybudovať počas nasledujúcich piatich rokov 40 nových uhoľných elektrární.(2) Pri tomto pravdepodobnom vývoji je použitie technológie ukladania uhlíka nielen možnosťou, ale realistickou a absolútnou nutnosťou.

Vývoj technológií na trvalo udržateľnú výrobu elektriny, medzi ktoré patrí využívanie veternej a slnečnej energie, musí samozrejme pokračovať a navyše sa zrýchliť, a projekty, ktoré majú najväčšie šance na realizáciu v praxi v krátkodobom a strednodobom horizonte, musia byť podporované zo všetkých strán. Domnievať sa, že tieto technológie dokážu naplniť všetky energetické potreby Únie v danom časovom rámci, by však bolo naivné. Únia musí využiť všetky technológie na výrobu energie. Návrh Komisie je okamžitou odpoveďou, ktorej cieľom je splniť potreby prispôsobenia a koordinovania energetickej politiky tak, aby dokázala čeliť všetkým súčasným scenárom.

Globálne a miestne hospodárske a finančné podmienky v súčasnosti ani zďaleka nepomáhajú zvýšenému investovaniu do energetického výskumu a infraštruktúrnych projektov. Zaistenie bezpečnosti dodávok energie v celej Únii v budúcnosti však vyžaduje určitú úroveň vnútroštátnych rezerv a zároveň možnosť dať k dispozícii zdroje tým miestam a regiónom, ktoré majú z akéhokoľvek dôvodu problém s ich dodávkami a dostupnosťou. Z tohto pohľadu je naliehavo potrebné konať a podporiť investície do prepojenia energetických sietí s cieľom zabrániť ťažkostiam s nedostatkom energie, ktorým v poslednej dobe opakovane čelili niektoré členské štáty.

Únia touto iniciatívou preto urýchli nielen vývoj projektov, ktoré úzko súvisia s bezpečnosťou dodávok energie, ale zároveň vytvorí a udrží pracovné miesta vo vysoko špecializovanom a technicky pokročilom priemysle, ktorý je nesmierne dôležitý pre všetky európske regióny.

Ø geopolitcké aspekty dodávok energie do EÚ

Ako jeden z najväčších dovozcov ropy, plynu a uhlia je EÚ významným hráčom na medzinárodnom energetickom trhu(3), ale jej závislosť od dovozu energie sa počas nasledujúcich 20 rokov exponenciálne zvýši. Európska komisia odhaduje(4), že ak sa nepodniknú žiadne kroky, závislosť EÚ od dovozu energie sa zvýši z 50 % v roku 2000 na 70 % v roku 2030. Hlavnými dodávateľmi zemného plynu do Únie sú Rusko (30 %), Alžírsko (25 %) a Nórsko (25 %), pričom závislosť od ruských zdrojov sa podľa predpovedí zvýši na 80 % do roku 2030. Z historických a zemepisných dôvodov sú členské štáty, ktoré v minulosti patrili do sovietskej zóny vplyvu, najzraniteľnejšie voči nekonzistentnosti, s akou Rusko riadi svoje zmluvné podmienky(5).

Zatiaľ čo neisté dodávky plynu boli na predných stránkach novín v celej Európe, závislosť Únie od dovozu ropy z Blízkeho východu sa počas nasledujúcich dvadsať rokov zdvojnásobí a potreba uhlia v EÚ sa zo 66 % bude zabezpečovať prostredníctvom dovozu. Európska komisia vo svojej zelenej knihe o trvalo udržateľných, konkurencieschopných a bezpečných dodávkach energie pre Európu uvádza, že existencia 27 samostatných národných energetických politík, ktoré samostatne rokujú s externými dodávateľmi, hospodárstvu neprospieva, a myšlienka spoločnej vonkajšej energetickej politiky sa stáva stále atraktívnejšou v súčasnej mimoriadnej finančnej a hospodárskej klíme.

Samozrejme, s bezprecedentnými vládnymi výdavkami, ktorých sme boli svedkami v globálnej ekonomike počas predchádzajúcich mesiacov, je nevyhnutné, aby sa dostupné finančné prostriedky poskytovali presne a cielene tým projektom, ktoré majú potenciál zabezpečiť optimálnu bezpečnosť tak na úrovni dodávok, ako aj udržateľnosti a znižovania uhlíkových emisií.

Ø výber projektov a vplyv na rozpočet

Európska komisia tvrdí(6), že aby sa docielil okamžitý vplyv na hospodársku krízu, je nevyhnutné vytvoriť zoznam projektov, ktoré môžu okamžite získať finančnú pomoc. Výber projektov na zoznam Európskej komisie spolu s príslušným vplyvom na rozpočet je vo svojej podstate veľmi odbornou záležitosťou. Parlament môže samozrejme predložiť pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k zoznamu projektov, ale vo väčšine prípadov by išlo len o opakované zapísanie projektov, ktoré sa z nejakého dôvodu nedostali do výberu Komisie alebo členského štátu. Vaša spravodajkyňa sa domnieva, že takýto postup by bol kontraproduktívny, keďže, ako bolo uvedené vyššie, čas je v tomto prípade veľmi podstatný. To isté platí vo veľkej miere aj pre objemy prostriedkov vyčlenených na jednotlivé projekty. Bez podrobných technických informácií, ktoré sú potrebné na posúdenie primeranosti navrhovaných súm, by išlo len o predstieraný zámer na ich zmenu.

Ø Záver

Vzhľadom na uvedené fakty, na naliehavosť tejto problematiky a na jasný prínos európskej ekonomike, bezpečnosti dodávok energie a zníženiu uhlíkových emisií, ktoré hrajú v prospech rýchlej realizácie tohto návrhu legislatívy, vaša spravodajkyňa dôrazne odporúča, aby bol návrh prijatý bez zmien a doplnení.

*******

Výbor pre regionálny rozvoj vyzýva Výbor pre priemysel, výskum a energetiku, aby ako gestorský výbor navrhol schválenie návrhu Komisie.

POSTUP

Názov

Program podpory hospodárskej obnovy prostredníctvom poskytovania finančnej pomoci Spoločenstva na projekty v oblasti energetiky

Referenčné čísla

KOM(2009)0035 – C6-0049/2009 – 2009/0010(COD)

Gestorský výbor

ITRE

Výbor, ktorý predložil stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

REGI

19.2.2009

 

 

 

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko

       dátum menovania

Rumiana Jeleva

9.3.2009

 

 

Prerokovanie vo výbore

9.3.2009

 

 

 

Dátum prijatia

30.3.2009

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

23

2

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Emmanouil Angelakas, Stavros Arnaoutakis, Rolf Berend, Victor Boştinaru, Wolfgang Bulfon, Gerardo Galeote, Gábor Harangozó, Mieczysław Edmund Janowski, Rumiana Jeleva, Gisela Kallenbach, Tunne Kelam, Evgeni Kirilov, Constanze Angela Krehl, Florencio Luque Aguilar, Sérgio Marques, Maria Petre, Elisabeth Schroedter, Catherine Stihler, Margie Sudre, Oldřich Vlasák

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Domenico Antonio Basile, Emanuel Jardim Fernandes, Samuli Pohjamo

Náhradníci (čl. 178 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Jorgo Chatzimarkakis, Dragoş Florin David, Siiri Oviir

(1)

Európska rada z 11. - 12. decembra 2008.

(2)

Zdroj: MVO Climate Action

(3)

Zdroj: EurActiv

(4)

Zelená kniha o dodávkach energie, november 2000

(5)

Pozri vplyv na Bulharsko, Rumunsko a Maďarsko počas zím v roku 2006 a 2009.

(6)

Pozri KOM (2009)0035, s. 7.


POSTUP

Názov

Program podpory hospodárskej obnovy prostredníctvom poskytovania finančnej pomoci Spoločenstva na projekty v oblasti energetiky

Referenčné čísla

KOM(2009)0035 – C6-0049/2009 – 2009/0010(COD)

Dátum predloženia v EP

28.1.2009

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

ITRE

19.2.2009

Výbory požiadané o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

BUDG

19.2.2009

CONT

19.2.2009

ENVI

19.2.2009

REGI

19.2.2009

Bez predloženia stanoviska

       dátum rozhodnutia

CONT

17.2.2009

ENVI

11.2.2009

 

 

Spravodajca

       dátum menovania

Eugenijus Maldeikis

16.2.2009

 

 

Prerokovanie vo výbore

19.3.2009

30.3.2009

 

 

Dátum prijatia

31.3.2009

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

37

4

5

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Šarūnas Birutis, Jan Březina, Jerzy Buzek, Jorgo Chatzimarkakis, Giles Chichester, Pilar del Castillo Vera, Den Dover, Fiona Hall, Rebecca Harms, Erna Hennicot-Schoepges, Mary Honeyball, Ján Hudacký, Romana Jordan Cizelj, Werner Langen, Pia Elda Locatelli, Eugenijus Maldeikis, Eluned Morgan, Antonio Mussa, Angelika Niebler, Reino Paasilinna, Atanas Paparizov, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Anni Podimata, Miloslav Ransdorf, Herbert Reul, Teresa Riera Madurell, Mechtild Rothe, Paul Rübig, Andres Tarand, Catherine Trautmann, Claude Turmes, Nikolaos Vakalis, Adina-Ioana Vălean, Alejo Vidal-Quadras

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Ivo Belet, Danutė Budreikaitė, Avril Doyle, Edit Herczog, Gunnar Hökmark, Bernhard Rapkay, Esko Seppänen, Hannes Swoboda, Lambert van Nistelrooij

Náhradníci (čl. 178 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Jill Evans, Ona Juknevičienė, Willem Schuth

Dátum predloženia

8.4.2009

Posledná úprava: 23. apríla 2009Právne oznámenie