Διαδικασία : 2009/2033(ACI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0266/2009

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0266/2009

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 05/05/2009 - 5.4
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2009)0339

ΕΚΘΕΣΗ     
PDF 235kWORD 147k
21 Απριλίου 2009
PE 423.740v02-00 A6-0266/2009

σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, σύμφωνα με το σημείο 28 της διοργανικής συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση

(COM(2009)0150 – C6-0115/2009 – 2009/2033(ACI))

Επιτροπή Προϋπολογισμών

Εισηγητής: Reimer Böge

PR_ACI_Funds

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, σύμφωνα με το σημείο 28 της διοργανικής συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση

((COM(2009)0150 – C6-0115/2009 – 2009/2033(ACI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2009)0150 – C6-0115/2009),

–   έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 17ης Μαΐου 2006 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(1), και ιδίως το σημείο 28,

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1927/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση(2) (κανονισμός για το ΕΤΠ),

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (A6-0266/2009),

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θεσπίσει κατάλληλα νομοθετικά και δημοσιονομικά μέσα για την παροχή πρόσθετης υποστήριξης στους εργαζόμενους που υφίστανται τις συνέπειες των μειζόνων διαρθρωτικών αλλαγών που συντελούνται στις παγκόσμιες εμπορικές πρακτικές καθώς και για την υποστήριξη της επανένταξής τους στην αγορά εργασίας,

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης προς τους εργαζόμενους που απολύονται πρέπει να χαρακτηρίζεται από δυναμισμό και να διατεθεί το συντομότερο δυνατό και με τη μεγαλύτερη δυνατή αποτελεσματικότητα, σύμφωνα με την Κοινή Δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής που εγκρίθηκε κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης συνδιαλλαγής της 17ης Ιουλίου 2008 και συνεκτιμώντας δεόντως τις διατάξεις της Διοργανικής Συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006 όσον αφορά την έγκριση αποφάσεων για κινητοποίηση του Ταμείου,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ισπανία ζήτησε υποστήριξη για περιπτώσεις που αφορούν απολύσεις στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας στις περιοχές Castilla y Leon και Aragon(3) και ότι πληροί τα κριτήρια επιλεξιμότητας που ορίζονται στον κανονισμό για το ΕΤΠ,

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι στο άρθρο 8, παράγραφος 1 του κανονισμού για το ΕΤΠ προβλέπεται ότι έως και το 0,35% του ετήσιου ποσού μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων παρακολούθησης, πληροφόρησης, διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης, λογιστικού ελέγχου, γενικού ελέγχου και αξιολόγησης που είναι αναγκαίες για την εφαρμογή του κανονισμού για το ΕΤΠ,

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, με βάση αυτό το άρθρο, η Επιτροπή πρότεινε ανάπτυξη του Ταμείου, ούτως ώστε να δημιουργηθεί η ιστοσελίδα του ΕΤΠ, στην οποία παρέχονται πληροφορίες για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση σε όλες τις γλώσσες της ΕΕ, οι οποίες υποστηρίζονται από δημοσιεύσεις, οπτικοακουστικές εφαρμογές και από ένα δίκτυο ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των κρατών μελών(4) και ότι το γεγονός αυτό είναι συμβατό με την βούληση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να καταστούν οι δράσεις της ΕΕ πιο γνωστές στους πολίτες,

1.  ζητεί από τα θεσμικά όργανα που συμμετέχουν στη διαδικασία λήψης αποφάσεων και εφαρμογής να καταβάλουν τις αναγκαίες προσπάθειες για επιτάχυνση της κινητοποίησης του Ταμείου·

2.  υπενθυμίζει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να χρησιμοποιήσει όλα τα μέσα που διαθέτει για να αντιμετωπίσει τις συνέπειες της παγκόσμιας οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίση· σημειώνει εν προκειμένω ότι το ΕΤΠ μπορεί να διαδραματίσει καίριο ρόλο στην επανένταξη των εργαζομένων που απολύονται στην αγορά εργασίας·

3.  εκφράζει επιδοκιμασία για την πρωτοβουλία της Επιτροπής να προσφέρει στους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης μία διαφανή, εύχρηστη και ενημερωμένη ιστοσελίδα·

4.  τονίζει ότι η κινητοποίηση του ΕΤΠ στις πιστώσεις πληρωμών δεν πρέπει να θέτει σε κίνδυνο την χρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου·

5.  εγκρίνει την απόφαση που επισυνάπτεται στο παρόν ψήφισμα·

6.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να υπογράψει την απόφαση μαζί με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

7.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα, περιλαμβανομένου του παραρτήματος, στο Συμβούλιο και την Επιτροπή.

(1)

EE C 139 της 14.6.2006, σελ. 1.

(2)

EE L 406 της 30.12.2006, σελ. 1.

(3)

ΕΤΠ/2008/004 ES/Castilla y Leon και Aragon.

(4)

SEC(2008)2986.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της ... Απριλίου 2009

σχετικά με την κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης σύμφωνα με το σημείο 28 της διοργανικής συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

έχοντας υπόψη τη Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 17ης Μαΐου 2006 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με τη δημοσιονομική πειθαρχία και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(1), και ιδιαίτερα το σημείο 28,

έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1927/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση(2) και συγκεκριμένα το άρθρο 12, παράγραφος 3,

έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής,

Εκτιμώντας ότι:

(1)      Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (το "Ταμείο") συστάθηκε για να παράσχει συμπληρωματική στήριξη στους απολυόμενους εργαζόμενους που πλήττονται από τις συνέπειες των μεγάλων διαρθρωτικών αλλαγών στις παγκόσμιες εμπορικές πρακτικές, ώστε να βοηθήσει την επανένταξή τους στην αγορά εργασίας,

(2)      Η διοργανική συμφωνία της 17ης Μαΐου 2006 επιτρέπει την ενεργοποίηση του Ταμείου εντός του ετήσιου ανωτάτου ορίου των 500 εκατομμυρίων ευρώ,

(3)      Η Ισπανία υπέβαλε αίτηση για κινητοποίηση του Ταμείου, με αφορμή τις απολύσεις στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας, στις 29 Δεκεμβρίου 2008. Η αίτηση πληροί τις απαιτήσεις που ισχύουν για τον καθορισμό των χρηματοδοτικών συνεισφορών, σύμφωνα με το άρθρο 10 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1927/2006. Η Επιτροπή προτείνει συνεπώς τη διάθεση ποσού ύψους 2.694.300 ευρώ,

(4)      Επιπλέον, η Επιτροπή προτείνει διάθεση ποσού ύψους 690.000 ευρώ από το Ταμείο για παροχή τεχνικής υποστήριξης, σύμφωνα με το άρθρο 8 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1927/2006,

(5)      Το Ταμείο πρέπει, ως εκ τούτου, να κινητοποιηθεί, προκειμένου να παρασχεθεί χρηματοδοτική συνεισφορά για την αίτηση που υπέβαλε η Ισπανία, καθώς και προκειμένου να αντιμετωπισθεί η ανάγκη τεχνικής υποστήριξης,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ:

Άρθρο 1

Το Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης κινητοποιείται στο πλαίσιο του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2009, με σκοπό να παράσχει το ποσό των 3.384.300 ευρώ σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων και πληρωμών.

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Βρυξέλλες,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο                    Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος                                                  Ο Πρόεδρος

(1)

EE C 139 της 14.6.2006, σελ. 1.

(2)

EE L 406 της 30.12.2006, σελ. 1.


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Ι. Ιστορικό

Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση δημιουργήθηκε για να παράσχει συμπληρωματική στήριξη στους εργαζόμενους που πλήττονται από τις συνέπειες των μεγάλων διαρθρωτικών αλλαγών στις παγκόσμιες εμπορικές πρακτικές.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του σημείου 28 της διοργανικής συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με τη δημοσιονομική πειθαρχία και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(1) και με το άρθρο 12 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1927/2006(2), το Ταμείο δεν μπορεί να υπερβεί ένα ανώτατο ποσόν 500 εκατομμυρίων ευρώ, που αντλούνται από το περιθώριο κάτω από το συνολικό ανώτατο όριο δαπανών του προηγούμενου οικονομικού έτους και/ή από ακυρωθείσες πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων των τελευταίων δύο ετών, εκτός εκείνων που σχετίζονται με την κατηγορία 1β.

Τα κατάλληλα ποσά εγγράφονται στον προϋπολογισμό ως προβλέψεις, μόλις εξακριβωθεί ότι υπάρχουν επαρκή περιθώρια και/ή ακυρωθείσες πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων.

Όσον αφορά τη διαδικασία, για να ενεργοποιηθεί το Ταμείο, εφόσον αξιολογηθεί θετικά κάποια αίτηση, η Επιτροπή υποβάλλει στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή πρόταση κινητοποίησης του Ταμείου και, ταυτόχρονα, την αντίστοιχη αίτηση μεταφοράς πιστώσεων. Παράλληλα, οργανώνεται τριμερής διάλογος για την επίτευξη συμφωνίας σχετικά με τη χρήση του Ταμείου και τα απαιτούμενα ποσά. Αυτός ο τριμερής διάλογος μπορεί να έχει απλοποιημένη μορφή.

ΙΙ. Τρέχουσα κατάσταση: η πρόταση της Επιτροπής

Στις 29 Δεκεμβρίου 2008 η Ισπανία υπέβαλε την αίτηση ΕΤΠ/2008/004 ES/Castilla y León και Aragón για χρηματοδοτική συνδρομή από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, μετά από τις απολύσεις που πραγματοποιήθηκαν σε δώδεκα επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της παραγωγής μηχανοκίνητων οχημάτων, ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων στις δύο όμορες περιφέρειες του NUTS II, Castilla y León και Aragón.

Με βάση αυτό το αίτημα, που συμπληρώθηκε με πρόσθετες πληροφορίες στις 8 Ιανουαρίου 2009, η Επιτροπή ενέκρινε αυτήν την πρώτη αίτηση(3) στις 10 Φεβρουαρίου 2009.

Στις 17 Φεβρουαρίου 2009, οι ισπανικές αρχές ζήτησαν από την Επιτροπή να αναθεωρήσει την αίτησή τους, προκειμένου να αυξηθεί ο αριθμός των εργαζομένων, για τους οποίους προορίζεται η συνδρομή. Η Ισπανία υπέβαλε πρόσθετες πληροφορίες στις 23 Φεβρουαρίου 2009. Δεδομένου ότι, βάσει αυτών των πληροφοριών, μεταβάλλεται ο αριθμός των εργαζομένων, για τους οποίους προορίζεται η συνδρομή και το ποσό που ζητήθηκε από το ΕΤΠ, η αρχική αξιολόγηση της αίτησης EΤΠ/2008/004 ES/Castilla y León και Aragón καθίσταται ανεπίκαιρη και αντικαθίσταται από αναθεωρημένη πρόταση(4) .

Η αίτηση της Ισπανίας αφορά 1 082 απολύσεις σε δώδεκα επιχειρήσεις κατασκευής εξαρτημάτων για την αυτοκινητοβιομηχανία, και ιδιαίτερα στις μονάδες της General Motors στην Σαραγόσα, της Renault στο Valladolid και στην Palencia, της Fiat-Iveco στο Valladolid και της Nissan στην Avila. Έξι από τις επιχειρήσεις που πραγματοποίησαν τις απολύσεις βρίσκονται στην περιφέρεια NUTS II Castilla y León και έξι στην περιφέρεια NUTS II, Aragón.

Οι ισπανικές αρχές ζήτησαν 2.694.300 ευρώ από το Ταμείο, με βάση τα κριτήρια που ορίζονται στο άρθρο 2, παράγραφος (β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1927/2006, που αφορά τα γενικά κριτήρια παρέμβασης (τουλάχιστον 1.000 απολύσεις σε διάστημα 9 μηνών, ιδίως σε μικρές ή μεσαίες επιχειρήσεις, σε τομέα NACE 2 μιας περιφέρειας ή δύο όμορων περιφερειών σε επίπεδο NUTS II).

Ταυτόχρονα, η Επιτροπή υπέβαλε στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή πρόταση έγκρισης της κινητοποίησης 690.000 ευρώ από το ΕΤΠ για τεχνική υποστήριξη(5), με πρωτοβουλία της Επιτροπής στις αρχές του 2009, βάσει του άρθρου 8, παράγραφος 1 του κανονισμού για το ΕΤΠ.

Με πρωτοβουλία της Επιτροπής, εντός του ορίου του 0,35% των χρηματοδοτικών πόρων που είναι διαθέσιμοι για το συγκεκριμένο έτος, το ΕΤΠ μπορεί να χρηματοδοτήσει δραστηριότητες παρακολούθησης, πληροφόρησης, διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης, λογιστικού ελέγχου, επιθεώρησης και αξιολόγησης, οι οποίες είναι αναγκαίες για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού.

Σύμφωνα με αυτό το άρθρο, από την εφαρμογή του ανώτατου ορίου του 0,35% επί των 500 εκατομμυρίων ευρώ προκύπτει δυνατότητα διάθεσης μέγιστου ποσού 1,75 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως για τεχνική υποστήριξη, με πρωτοβουλία της Επιτροπής.

Η ΔΣ προβλέπει κινητοποίηση του Ταμείου εντός ετήσιου ανώτατου ορίου 500 εκατομμυρίων ευρώ. Αυτή είναι η πρώτη πρόταση για κινητοποίηση του Ταμείου για το 2009.

Προκειμένου να κινητοποιηθεί το Ταμείο, η Επιτροπή θα υποβάλει στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή αίτημα για μεταφορά συνολικού ποσού ύψους 3.384.300 ευρώ σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων, από την θέση του προϋπολογισμού 40 02 43 που έχει δημιουργηθεί στο αποθεματικό για το ΕΤΠ, προς δύο χωριστές θέσεις του προϋπολογισμού: την 04 05 01 (2.694.300 ευρώ για την Ισπανία) και την 04 01 04 14 (690.000 ευρώ - τεχνική υποστήριξη - δαπάνες για τη διοικητική διαχείριση). Όσον αφορά τις πληρωμές, προτείνεται να εγκριθούν οι μεταφορές για το ίδιο ποσό από τις θέσεις του προϋπολογισμού του ΕΤΠ: 04 02 17 (σύγκλιση ΕΤΠ) για την Ισπανία και 04 02 20 (Επιχειρησιακή τεχνική βοήθεια ΕΤΠ 2007-2013) για την τεχνική υποστήριξη του ΕΤΠ.

Σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 6 της νομικής βάσης, την 1η Σεπτεμβρίου κάθε έτους, τουλάχιστον 125 εκατομμύρια ευρώ πρέπει να παραμένουν διαθέσιμα για την κάλυψη των αναγκών που θα προκύψουν έως τα τέλη του έτους. Δεδομένου ότι είναι η πρώτη πρόταση για το 2009, παραμένει διαθέσιμο το συνολικό ποσό των 500 εκατομμυρίων ευρώ.

Μετά από αξιολόγηση των αιτημάτων, η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου γνωστοποίησε τις απόψεις της για την κινητοποίηση του Ταμείου, όπως εκφράζονται στη γνωμοδότηση που επισυνάπτεται στην παρούσα έκθεση.

Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠΠ): Επισκόπηση αιτήσεων - 2009

 

 

 

 

 

Αριθ. αναφοράς

Κράτος μέλος

Υπόθεση

Συνεισφορά ΕΤΠΠ (€)

Απολύσεις

EGF/2008/004

Ισπανία

Castilla y Leon και Aragon

2 694 300

1 082

SEC(2008)2986

Επιτροπή

Τεχνική υποστήριξη

690 000

---

 

 

Σύνολο

3 384 300

 

 

 

 

 

 

Σημ . Το Ταμείο δεν μπορεί να υπερβαίνει ανώτατο ποσό 500 εκατ. ευρώ ετησίως

ΙΙI. Διαδικασία

Η Επιτροπή ζήτησε μεταφορά πιστώσεων (6) για την εγγραφή ειδικών πιστώσεων αναλήψεων υποχρεώσεων και πιστώσεων πληρωμών στον προϋπολογισμό 2009, όπως ορίζεται στο σημείο 28 της διοργανικής συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006.

Ο τριμερής διάλογος σχετικά με την πρόταση της Επιτροπής σχετικά με απόφαση κινητοποίησης του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση θα μπορούσε, ενδεχομένως, να λάβει απλοποιημένη μορφή (ανταλλαγή επιστολών), όπως προβλέπεται στο άρθρο 12, παράγραφος 5, της νομικής βάσης, εκτός εάν δεν υπάρξει συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

Βάσει εσωτερικής συμφωνίας με την Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, η επιτροπή αυτή πρέπει να συμμετάσχει στη διαδικασία, προκειμένου να παρασχεθεί εποικοδομητική στήριξη και συμβολή στην εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση.

Η κοινή δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, που εγκρίθηκε στη διάρκεια της συνεδρίασης συνεννόησης της 17ης Ιουλίου 2008, επιβεβαιώνει τη σημασία της εξασφάλισης μιας ταχείας διαδικασίας, με σεβασμό των διατάξεων της διοργανικής συμφωνίας όσον αφορά τη λήψη αποφάσεων σχετικά με την κινητοποίηση του Ταμείου.

(1)

ΕΕ C 139 της 14.6.2006, σελ. 1.

(2)

ΕΕ L 406 της 30.12.2006, σελ. 1.

(3)

SEC(2009)140 της 10.2.2009.

(4)

SEC(2009)322 της 13.3.2009.

(5)

SEC(2008)2986 της 9.12.2008.

(6)

DEC 02/2009, BUDG/A7/2009/D/1267.


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ES7sg

                                                                  Προς

                                                                 τον κ. Reimer Böge

                                                                  Πρόεδρο Επιτροπής Προϋπολογισμών

ASP 05F365

D(2009)21581

Θέμα: Γνωμοδότηση για την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠΠ), στις υποθέσεις EGF/2008/04/Castilla y León και Aragón καθώς και Τεχνική Υποστήριξη με πρωτοβουλία της Επιτροπής

Αξιότιμε κύριε Böge,

Στις συνεδριάσεις της της 31ης Μαρτίου και της 16ης Απριλίου 2009, η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (EMPL) εξέτασε το θέμα της κινητοποίησης του ΕΤΠΠ στις υποθέσεις EGF/2008/04/Castilla y León και Aragón και Τεχνική Υποστήριξη με πρωτοβουλία της Επιτροπής. Η Επιτροπή EMPL, μετά από πρόταση της εισηγήτριάς μας κυρίας Stauner, αποφάσισε να εκδώσει την παρακάτω γνωμοδότηση υπό μορφή επιστολής, προκειμένου να μπορέσει η Επιτροπή BUDG να εγκρίνει εγκαίρως την έκθεσή της.

Μετά από εκτενή εξέταση των δυο αιτήσεων, η Επιτροπή EMPL κρίνει ότι και οι δυο πληρούν τα κριτήρια που ορίζει ο Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1927/206 και συνεπώς είναι υπέρ της κινητοποίησης του ΕΤΠΠ για τις υποθέσεις που υπέβαλαν η Ισπανία και η Επιτροπή: EGF/2008/04/Castilla y León και Aragón και Τεχνική Υποστήριξη με πρωτοβουλία της Επιτροπής.

Τα σημαντικότερα στοιχεία της κρίσης μας μπορούν να συνοψισθούν ως εξής:

α)        EGF/2008/04/Castilla y León και Aragón

Κριτήρια αίτησης (άρθρο 5 Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1927/2006)

Η αίτηση υποβλήθηκε εντός της προθεσμίας των 10 εβδομάδων που προβλέπεται στο άρθρο 5 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1927/2006.

Κριτήριο παρέμβασης (άρθρο 2α Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1927/2006)

Η αίτηση αφορά 1.082 απολύσεις, που έγιναν σε δώδεκα επιχειρήσεις καταχωρημένες στον Τομέα 29 NACE 2 REV ("παραγωγή μηχανοκίνητων οχημάτων, ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων") ευρισκόμενες όλες σε δυο όμορες μεταξύ τους περιφέρειες επιπέδου NUTS II κατά την 9μηνη περίοδο αναφοράς. Οι αριθμοί αυτοί πληρούν τα κριτήρια του άρθρου 2α (τουλάχιστον 1.000 απολύσεις σε ένα 9μηνο, στη συγκεκριμένη περίπτωση από 31 Ιανουαρίου 2008 μέχρι 31 Οκτωβρίου 2008, σε τομέα NACE 2 REV 2(1), σε μια περιφέρεια ή δυο όμορες μεταξύ τους περιφέρειες επιπέδου NUTS II).

Επί πλέον, η ανάλυση των απολύσεων δείχνει ότι αυτές συνδέονται με μείζονες διαρθρωτικές αλλαγές των μηχανισμών του παγκοσμίου εμπορίου. Η Ισπανία ισχυρίζεται ότι για εννέα από τις επιχειρήσεις που προέβησαν σε απολύσεις, οι απολύσεις οφείλονται σε αύξηση των εισαγωγών μηχανοκινήτων οχημάτων και εξαρτημάτων στην Κοινότητα. Σύμφωνα με τις στατιστικές της EUROSTAT, στα μηχανοκίνητα οχήματα οι εισαγωγές αυξήθηκαν κατά 45% και οι εξαγωγές κατά 31%, στα επιβατηγά οχήματα οι εισαγωγές αυξήθηκαν κατά 44% και οι εξαγωγές μόνο κατά 22%. Η Ισπανία ειδικότερα, που μέχρι το 2004 ήταν καθαρός εξαγωγέας μηχανοκίνητων οχημάτων και εξαρτημάτων, μεταβλήθηκε σε καθαρό εισαγωγέα και η τάση αυτή συνεχίζεται, με ένα εμπορικό έλλειμμα που μεγαλώνει κάθε χρόνο. Ταυτόχρονα, το κοινοτικό μερίδιο αγοράς στον τομέα της κατασκευής μηχανοκίνητων οχημάτων μειώθηκε από 28,4% που ήταν το 2004 σε 26,9% το 2007. Οι άλλες τρεις επιχειρήσεις που προέβησαν σε απολύσεις, και που επίσης επλήγησαν από την επιδεινούμενη θέση της κοινοτικής παραγωγής μηχανοκίνητων οχημάτων στη διεθνή αγορά, οι απολύσεις είναι άμεσο αποτέλεσμα της μετεγκατάστασης της παραγωγής σε χώρες εκτός Κοινότητας: η Lear Corporation μεταφέρει την παραγωγή από την Avila στο Μαρόκο, η Iberian Nissan Motor από την Avila στην Ταϊβάν, και η Delphi Packard Spain από τη Σαραγόσα στην Τουρκία.

Κριτήρια συμπληρωματικότητας, συμμόρφωσης και συντονισμού (άρθρο 6 Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1927/2006)

Σύμφωνα με τις Ισπανικές Αρχές, οι προτεινόμενες ενέργειες είναι συμβατές με τις άλλες ενέργειες που σχεδιάζονται και εκτελούνται στο πλαίσιο της χρηματοδότησης από το ΕΚΤ και το ΕΤΠΑ. Αφετέρου, οι επιλέξιμες ενέργειες δεν λαμβάνουν ενίσχυση από άλλα κοινοτικά χρηματοδοτικά μέσα.

Επί πλέον, οι Ισπανικές Αρχές αποδεικνύουν ότι η χρηματοδότηση δεν θα χρησιμοποιηθεί για την αναδιάρθρωση εταιρειών αλλά για δράσεις υπέρ των πληττομένων εργατών.

Τέλος, οι Ισπανικές Αρχές επιβεβαιώνουν ότι η οικονομική συνδρομή του ΕΤΠΠ δεν αντικαθιστά τα μέτρα εκείνα που υπάγονται στην ευθύνη των εταιρειών δυνάμει της εθνικής νομοθεσίας ή των συλλογικών συμβάσεων.

Επιλέξιμες δράσεις (άρθρο 3 Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1927/2006

Ο αιτών προτείνει έναν συνδυασμό εξατομικευμένων υπηρεσιών για 588 εργάτες, και ειδικότερα για εργάτες απολυθέντες από την Lear Corporation και την Nachi Industrial, αμφότερες εγκατεστημένες στην Καστίλλη και Λεόν, καθώς και από τις Delphi Packard España Automotive Connections and Equipments, Auxiliar de Componentes Eléctricos, εγκατεστημένες στην Αραγονία. Η δέσμη μέτρων περιλαμβάνει την ετοιμασία εξατομικευμένων φακέλων επαγγελματικής εξέλιξης, την παροχή συμβουλών σχετικά με την απασχόληση, την παροχή στήριξης για πρόσληψη αλλού, και την παροχή κινήτρων για ενεργό αναζήτηση εργασίας. Ανάλογα με το άτομο, προστίθεται η επιμόρφωση σε τεχνικές αναζήτησης εργασίας, κοινωνική επιδεξιότητα και τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνίας, και η απόκτηση επαγγελματικών προσόντων. Μερικοί από τους εργάτες θα είναι επίσης επιλέξιμοι για συνοδευτικά μέτρα και κίνητρα, για μια ταχεία εργασιακή επανένταξη.

Η Επιτροπή EMPL ζήτησε πρόσθετες πληροφορίες, που της παρασχέθηκαν στις 25 Μαρτίου 2009 και που επισυνάπτονται στην παρούσα επιστολή.

Μετά από αίτημα των Μελών, η Επιτροπή εξήγησε ότι:

-          το μέτρο 3.1 "στήριξη για πρόσληψη αλλού" καλύπτει τον εντοπισμό μελλοντικών κενών θέσεων εργασίας και τη διαπραγμάτευση με τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις για τη δυνατότητα πλήρωσης αυτών των θέσεων με εργάτες που θα έχουν επιμορφωθεί ειδικά για να ικανοποιούν τις απαιτήσεις των προσφερόμενων θέσεων εργασίας. Τούτο εξασφαλίζει μια πολύ χρήσιμη αρχική αξιολόγηση των επιμορφωτικών αναγκών των ενδιαφερομένων εργατών. Η εξατομικευμένη αυτή υποστήριξη από ειδικούς αναμένεται ότι θα δείξει στους απολυθέντες ότι δεν είναι μόνοι τους στις προσπάθειές τους να βρουν μιαν άλλη δουλειά

-          το μέτρο 3.2 "πλαισίωση στη δουλειά" καλύπτει την πλαισίωση των εργατών που επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας, προκειμένου να εντοπισθούν σύντομα οι αναπροσαρμογές που χρειάζονται για μια επιτυχή επανένταξη. Η εξατομικευμένη αυτή πλαισίωση αποσκοπεί στην πρόληψη οποιασδήποτε πρώιμης αποχώρησης κατά τη διεργασία επανένταξης

-          το μέτρο 4.2 "συνοδευτικά μέτρα" πρέπει να γίνει αντιληπτό σε συνάρτηση με την κατάσταση που επικρατεί στην Ισπανία, όπου οι διαθέσιμες θέσεις στους παιδικούς σταθμούς για παιδιά μέχρι 3 ετών καλύπτουν μόνο το 16,6%, αντί του 33% που ισχύει ως προδιαγραφή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με τις Ισπανικές Αρχές, τούτο δικαιολογεί μέτρα για να μπορούν να συμμετέχουν στα αναγκαία επιμορφωτικά μαθήματα οι απολυθέντες εργάτες που έχουν την ευθύνη της φροντίδας παιδιών ή ηλικιωμένων

-          οι μη επιλέξιμοι για τη δέσμη εξατομικευμένων μέτρων δικαιούνται να υπαχθούν σε μια δέσμη διαφόρων μέτρων που περιλαμβάνονται στον επισυναπτόμενο πίνακα. Επί πλέον αυτών των μέτρων, οι απολυθέντες εργάτες δικαιούνται για μέγιστο διάστημα 24 μηνών ένα φθίνον επίδομα ανεργίας, που εξαρτάται από τον αριθμό των ετών εργασίας και από το επίπεδο του μισθού.

β)        Τεχνική Υποστήριξη με πρωτοβουλία της Επιτροπής

Το άρθρο 8, παράγραφος 1 και το άρθρο 9, παράγραφος 2 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1927/2006(2) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Δεκεμβρίου 2006 περί σύστασης του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, ορίζουν ότι:

" Με πρωτοβουλία της Επιτροπής, εντός του ορίου του 0,35 % των χρηματοδοτικών πόρων που είναι διαθέσιμοι για το συγκεκριμένο έτος, το ΕΤΠΠ μπορεί να χρηματοδοτήσει δραστηριότητες παρακολούθησης, πληροφόρησης, διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης, λογιστικού ελέγχου, επιθεώρησης και αξιολόγησης, οι οποίες είναι αναγκαίες για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού."

" Η Επιτροπή δημιουργεί ιστοσελίδα στο Διαδίκτυο, που διατίθεται σε όλες τις κοινοτικές γλώσσες (...)".

Κατά συνέπεια, τα αιτηθέντα 690.000 € από το 1,75 εκατομμύριο που είναι διαθέσιμο το 2009 στη γραμμή 04.010414 του προϋπολογισμού θα χρησιμοποιηθεί για την ιστοσελίδα του ΕΤΠΠ, για την Ομάδα Εμπειρογνωμόνων Ανταποκριτών του ΕΤΠΠ και για προπαρασκευαστικές δραστηριότητες εν όψει της μεσοπρόθεσμης αξιολόγησης του ΕΤΠΠ.

Η Επιτροπή επισημαίνει ότι το 2008 και το 2009 η χρηματοδότηση της τεχνικής υποστήριξης δεν κατέστη δυνατή και μόνο κάποιες μικρές ενέργειες εκτελέσθηκαν, ενώ άλλες, και ειδικότερα τα μέτρα ενημέρωσης των κοινωνικών εταίρων, των αρχών των κρατών μελών σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, και άλλων ενδιαφερομένων, κατέστη αδύνατον να διεκπεραιωθούν.

Μετά από αίτηση, η Επιτροπή παρέσχε στις 25 Μαρτίου 2009 πρόσθετη ενημέρωση πως οι προπαρασκευές για τη μεσοπρόθεσμη αξιολόγηση είναι υπό ολοκλήρωση ώστε να μπορέσουν να ξεκινήσουν στα μέσα του 2009 οι εργασίες αξιολόγησης, μέσω της χρήσης μιας γενικότερης σύμβασης-πλαισίου της ΓΔ Απασχόλησης για τις αξιολογήσεις. Η πρόσκληση υποβολής προσφορών και οι γενικοί όροι έχουν δημοσιοποιηθεί στη διεύθυνση:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=626&langId=en&callId=182&furtherCalls=yes

Σε αυτή τη φάση, η διαδικασία επιλογής έχει σχεδόν ολοκληρωθεί και οι συμβάσεις θα υπογραφούν μέσα στις ερχόμενες λίγες εβδομάδες.

γ)        Αξιολόγηση της διαδικασίας

Η Επιτροπή Απασχόλησης επιθυμεί να επισημάνει στην Επιτροπή ότι μετά από ενάμιση και πλέον χρόνο συνεργασίας μεταξύ των δυο οργάνων βάσει των διατάξεων του Κανονισμού 1927/2006, της από 17 Μαΐου 2006 Διοργανικής Συμφωνίας και του Δημοσιονομικού Κανονισμού, συνεχίζει να υπάρχει έλλειψη έγκαιρης ενημέρωσης σχετικά με αιτήσεις, τη στιγμή που η ενημέρωση αυτή είναι απαραίτητη για να εξετασθούν οι προτάσεις περί κινητοποίησης του ΕΤΠΠ. Βάσει της κτηθείσης πείρας, μια στενή και ανεπίσημη συνεργασία μεταξύ των ενδιαφερομένων υπηρεσιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Επιτροπής θα συνέβαλλε σημαντικά στην έγκαιρή και πλήρη κοινοποίηση των αιτήσεων που η Επιτροπή λαμβάνει.

Η Επιτροπή Απασχόλησης καλεί την Επιτροπή Προϋπολογισμών, ως καθ΄ύλην αρμόδια επιτροπή, να μεριμνήσει ώστε οι σκέψεις αυτές να ενσωματωθούν στην απόφασή της.

(τύπος ευγενείας)

(υπογραφή)

Jan Andersson

αντίγραφο:      κυρία Gabriele Stauner, βουλευτή

συνημμένο 1

Απαντήσεις στις ερωτήσεις που έθεσαν ο εισηγητής και οι σκιώδεις εισηγητές της κοινοβουλευτικής Επιτροπής Απασχόλησης στις 17 Μαρτίου 2009

Τεχνική Υποστήριξη ΕΤΠΠ έτους 2009

Ø        Στο σημείο 6 της συγκεκριμένης δαπάνης αναφέρεται ότι 300.000 € θα δοθούν για "προπαρασκευαστικές δραστηριότητες εν όψει της μεσοπρόθεσμης αξιολόγησης του ΕΤΠΠ". Ακόμη, εξηγείται ότι "μετά από μια πρόσκληση υποβολής προσφορών, οι πρώτες αναλήψεις υποχρεώσεων θα γίνουν στις αρχές του 2009". Θα ήθελαν οι βουλευτές να μάθουν ποια διαδικασία εφαρμόστηκε για την επιλογή ενός νικητή προμηθευτή και σε ποια εταιρεία ανατέθηκε η μεσοπρόθεσμη αξιολόγηση του ΕΤΠΠ.

Είναι υπό εξέλιξη οι προετοιμασίες για την έναρξη εργασιών αξιολόγησης από τα μέσα του 2009, μέσω της χρήσης μιας γενικότερης σύμβασης-πλαίσιο της ΓΔ Απασχόλησης για αξιολογήσεις.

Η πρόσκληση υποβολής προσφορών και οι γενικοί όροι έχουν δημοσιοποιηθεί στη διεύθυνση:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=626&langId=en&callId=182&furtherCalls=yes

Σε αυτή τη φάση, η διαδικασία επιλογής έχει σχεδόν ολοκληρωθεί και οι συμβάσεις θα υπογραφούν εντός των ερχόμενων λίγων εβδομάδων.

Ø        Δεδομένου ότι πρόκειται για την πρώτη αίτηση της Επιτροπής για Τεχνική Υποστήριξη βάσει του άρθρου 8 του κανονισμού του ΕΤΠΠ, οι βουλευτές επιθυμούν να μάθουν πώς και από ποιές γραμμές του προϋπολογισμού είχε χρηματοδοτηθεί η τεχνική υποστήριξη τα έτη 2007 και 2008.

Επειδή δεν υπήρχε διαθέσιμη χρηματοδότηση για Τεχνική Υποστήριξη τα έτη 2007 και 2008, μόνο κάποιες ενέργειες εκτελέστηκαν, κι ακόμη κι αυτές σε ελάχιστο επίπεδο:

· δημιουργήθηκε με πολύ αργούς ρυθμούς, σε όλες τις γλώσσες, η ιστοσελίδα του ΕΤΠΠ όπως ορίζεται στο άρθρο 9.2 του κανονισμού του ΕΤΠΠ, με εντολή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, και ακόμη δεν είναι διαθέσιμες σε όλες τις γλώσσες ενημερωμένες μεταφράσεις της ιστοσελίδας,

· η μόνη δημοσίευση που παρήχθη είναι ένα μονοσέλιδο δελτίο που παρουσιάζει τα βασικά στοιχεία του ΕΤΠΠ,

· παρήχθη ένα πόστερ του ΕΤΠΠ, με επαναχρησιμοποίηση του σχεδίου ενός πόστερ του ΕΚΤ,

· οι ανά χώρα Ανταποκριτές του ΕΤΠΠ έχουν πραγματοποιήσει μέχρι τώρα τρεις συνεδριάσεις (δυο το 2007 και μια το 2008), με χρηματοδότηση της Γενικής Επιχορήγησης της ΓΔ Απασχόλησης,

· η διαβούλευση με τα κράτη μέλη και τους κοινωνικούς εταίρους πριν από την υποβολή πρότασης για την τροποποίηση του κανονισμού του ΕΤΠΠ επίσης χρηματοδοτήθηκε από τη Γενική Επιχορήγηση.

Οι άλλες δραστηριότητες και ειδικότερα τα μέτρα ενημέρωσης των κοινωνικών εταίρων, των αρχών των κρατών μελών σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, και άλλων ενδιαφερομένων, κατέστη αδύνατον να διεκπεραιωθούν. Τούτο ισχύει και για την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με την εμπειρία που αποκτήθηκε από την εφαρμογή των μέτρων χρηματοδότησης του ΕΤΠΠ καθώς και για την πιο έγκαιρη προπαρασκευή της μεσοπρόθεσμης αξιολόγησης, που αμφότερες καθυστέρησαν λόγω της απουσίας πιστώσεων για τεχνική υποστήριξη. Πρέπει οι δραστηριότητες αυτές, που είναι βασικής σημασίας για την καλή λειτουργία του Ταμείου, να εκτελούνται κατά προτεραιότητα, εν όψει ειδικότερα του νέου κανονισμού.

Αίτηση του ΕΤΠΠ για την Καστίλη και Λεόν και για την Αραγονία

Ø        Οι εξατομικευμένες υπηρεσίες 3.1, 3.2 και 4.2 επεξηγούνται συνοπτικά στις σελίδες 6 και 7 του εγγράφου SEC που αντικαθιστά το SEC(2009)140. Για μια καλύτερη κατανόηση των προτεινόμενων μέτρων, θα θέλαμε κάποιες πιο λεπτομερείς πληροφορίες και κάποια παραδείγματα αυτών των μέτρων.

Το μέτρο 3.1 "στήριξη για πρόσληψη αλλού" καλύπτει την εντατική αναζήτηση κενών θέσεων εργασίας, ειδικότερα μέσω των υπηρεσιών που προσφέρει ένα μικρό εμπορικό δίκτυο. Οι υπηρεσίες αυτές καλύπτουν τον εντοπισμό μελλοντικών κενών θέσεων εργασίας και τη διαπραγμάτευση με τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις για τη δυνατότητα πλήρωσης αυτών των θέσεων με εργάτες που θα έχουν επιμορφωθεί ειδικά για να ικανοποιούν τις απαιτήσεις των προσφερόμενων θέσεων εργασίας. Τούτο εξασφαλίζει μια πολύ χρήσιμη αρχική αξιολόγηση των επιμορφωτικών αναγκών των ενδιαφερομένων εργατών. Οι θέσεις εργασίας παρουσιάζονται τότε στους εργάτες και εάν αυτοί ενδιαφερθούν, τότε τους παρέχεται υποστήριξη για την σύνταξη και διαβίβαση του βιογραφικού τους. Η υποστήριξη για την ανεύρεση εργασίας αλλού περιλαμβάνει και την εξατομικευμένη πλαισίωση των εργατών που βρίσκονται σε κατάσταση για την οποία διαθέτουν μικρή ή και καθόλου εμπειρία, δηλ. την αναζήτηση εργασίας. Η εξατομικευμένη αυτή υποστήριξη από ειδικούς αναμένεται ότι θα δείξει στους απολυθέντες ότι δεν είναι μόνοι τους στις προσπάθειές τους να βρουν μιαν άλλη δουλειά.

Το μέτρο 3.2 "πλαισίωση στη δουλειά" καλύπτει την πλαισίωση των εργατών που επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας, προκειμένου να εντοπισθούν σύντομα οι αναπροσαρμογές που χρειάζονται για μια επιτυχή επανένταξη. Η εξατομικευμένη αυτή πλαισίωση αποσκοπεί στην πρόληψη οποιασδήποτε πρώιμης αποχώρησης κατά τη διεργασία επανένταξης.

Το μέτρο 4.2 "συνοδευτικά μέτρα" πρέπει να γίνει αντιληπτό σε συνάρτηση με την κατάσταση που επικρατεί στην Ισπανία, όπου οι διαθέσιμες θέσεις στους παιδικούς σταθμούς για παιδιά μέχρι 3 ετών καλύπτουν μόνο το 16,6%, αντί του 33% που ισχύει ως προδιαγραφή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με τις Ισπανικές Αρχές, τούτο δικαιολογεί μέτρα για να μπορούν να συμμετέχουν στα αναγκαία επιμορφωτικά μαθήματα οι απολυθέντες εργάτες που έχουν την ευθύνη της φροντίδας παιδιών ή ηλικιωμένων. Στο πλαίσιο της γήρανσης του πληθυσμού της Ισπανίας και για να διασφαλιστεί ότι οι απολυθέντες εργάτες δεν θα αποθαρρυνθούν να συμμετέχουν σε δραστηριότητες επανένταξης, κρίθηκε σκόπιμο να καταβάλλεται στους απολυθέντες που μετέχουν σε επιμορφωτικές δραστηριότητες μια μικρή αποζημίωση για τις δαπάνες φροντίδας τέκνων/ηλικιωμένων.

Ø        Στη συζήτηση, ετέθη ως υπόθεση ότι οι απολυθέντες που δεν περιλαμβάνονται στην αίτηση δεν έχουν βρει ακόμη νέα θέση εργασίας. Για να έχουμε μια σαφή εικόνα της κατάστασης στις πληγείσες περιφέρειες, νομίζουμε ότι απαιτείται μια διευκρίνιση αυτού του σημείου. Επί πλέον, οι βουλευτές ενδιαφέρονται να μάθουν τι είδους υποστήριξη αυτοί οι απολυθέντες λαμβάνουν από τις Ισπανικές Αρχές.

Οι Ισπανικές Αρχές παρείχαν τις εξής πληροφορίες ως προς την κατάσταση των εργατών που δεν επιλέχθηκαν για να λάβουν υποστήριξη στο πλαίσιο της αίτησης του ΕΤΠΠ για την Καστίλη και Λεόν και για την Αραγονία:

1. Εργάτες που βρήκαν άλλη δουλειά                                                          65%

2. Εργάτες που σκέφτηκαν ότι θα έβρισκαν γρήγορα άλλη δουλειά                            10%

3. Εργάτες που προτίμησαν να μετακινηθούν γεωγραφικά για να βρουν άλλη δουλειά 10%

4. Εργάτες που αποφάσισαν να βγουν από την αγορά εργασίας                                10%

5. Εργάτες που δεν έδειξαν ενδιαφέρον να συμμετάσχουν σε μέτρα                          5%

Στον εν παραρτήματι πίνακα, οι αξιότιμοι κ.κ. βουλευτές θα βρουν μια επισκόπηση των μέτρων που είναι διαθέσιμα σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο για εργάτες που έχασαν τη δουλειά τους.

Επί πλέον, οι απολυθέντες εργάτες δικαιούνται για μέγιστο διάστημα 24 μηνών ένα φθίνον επίδομα ανεργίας, που εξαρτάται από τον αριθμό των ετών εργασίας και από το επίπεδο του μισθού.

(1)

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1893/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2006, για τη θέσπιση της στατιστικής ταξινόμησης των οικονομικών δραστηριοτήτων NACE -αναθεώρηση 2, και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3037/90 του Συμβουλίου και ορισμένων κανονισμών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σχετικών με ειδικούς στατιστικούς τομείς, ΕΕ L 393 της 30.12.2006, σελ. 1.

(2)

ΕΕ L 406 της 30.12.2006, σελ. 1.


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

16.4.2009

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

15

0

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Reimer Böge, Paulo Casaca, Brigitte Douay, Ingeborg Gräßle, Catherine Guy-Quint, Jutta Haug, Vladimír Maňka, Gérard Onesta, László Surján, Helga Trüpel, Kyösti Virrankoski

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Bárbara Dührkop Dührkop, Michael Gahler, Marusya Ivanova Lyubcheva

Αναπληρωτές βάσει του άρθρου 178(2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Pasqualina Napoletano

Τελευταία ενημέρωση: 23 Απριλίου 2009Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου