Menetlus : 2009/2033(ACI)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A6-0266/2009

Esitatud tekstid :

A6-0266/2009

Arutelud :

Hääletused :

PV 05/05/2009 - 5.4
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P6_TA(2009)0339

RAPORT     
PDF 208kWORD 102k
21. aprill 2009
PE 423.740v03-00 A6-0266/2009

Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, mis käsitleb Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmist kooskõlas eelarvedistsipliini ja usaldusväärset finantsjuhtimist käsitleva Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe punktiga 28

(KOM(2009)0150 – C6-0115/2009 – 2009/2033(ACI))

Eelarvekomisjon

Raportöör: Reimer Böge

EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
 LISA: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU OTSUS
 SELETUSKIRI
 TÖÖHÕIVE- JA SOTSIAALKOMISJONI ARVAMUS
 PARLAMENDIKOMISJONIS TOIMUNUD LÕPPHÄÄLETUSE TULEMUS

EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, mis käsitleb Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmist kooskõlas eelarvedistsipliini ja usaldusväärset finantsjuhtimist käsitleva Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe punktiga 28

(KOM(2009)0150 – C6-0115/2009 – 2009/2033(ACI))

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (KOM(2009)0150 – C6-0115/2009);

–   võttes arvesse 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel eelarvedistsipliini ja usaldusväärse finantsjuhtimise kohta(1), eriti selle punkti 28;

–   võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. detsembri 2006. aasta määrust (EÜ) nr 1927/2006 Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi loomise kohta(2) (fondi asutamismäärus);

–   võttes arvesse eelarvekomisjoni raportit ning tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni arvamust (A6-0266/2009),

A. arvestades, et Euroopa Liit on loonud asjakohased õiguslikud ja eelarvevahendid, et anda täiendavat abi töötajatele, kes kannatavad maailmakaubanduses toimunud oluliste struktuurimuutuste tagajärgede tõttu, ning aidata neil uuesti tööturule integreeruda;

B.  arvestades, et liidu rahaline toetus koondatud töötajatele peaks olema dünaamiline ning tehtud võimalikult kiiresti ja tõhusalt kättesaadavaks vastavalt Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni ühisdeklaratsioonile, mis võeti vastu 17. juuli 2008. aasta lepitusnõupidamisel, ning võttes fondi kasutuselevõtmise üle otsustamisel nõuetekohaselt arvesse 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe sätteid;

C. arvestades, et Hispaania on taotlenud abi seoses koondamistega autotööstuses Castilla y Leóni ja Aragóni piirkonnas(3) ning see taotlus vastab fondi asutamismääruses kehtestatud toetuskõlblikkuse kriteeriumitele;

D. arvestades, et fondi asutamismääruse artikli 8 lõikes 1 on sätestatud, et kõnealuse määruse rakendamiseks vajalike järelevalve-, haldus- ja tehnilise toe, auditi, kontrolli- ja hindamismeetmete rahastamiseks võib kasutada maksimaalselt 0,35% konkreetse aasta summast;

E.  arvestades, et komisjon tegi kõnealuse artikli põhjal ettepaneku kasutada fondi vahendeid Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kohta kõigis ELi keeltes teavet pakkuva veebisaidi loomiseks, millele lisanduks trükised, audiovisuaaltegevus ja võrgustik parimate tavade vahetamiseks liikmesriikide vahel(4), mis on kooskõlas Euroopa Parlamendi sooviga suurendada kodanike teadlikkust ELi tegevusest,

1.  palub otsuste tegemises ja rakendamises osalevatel institutsioonidel teha vajalikke jõupingutusi, et kiirendada fondi kasutuselevõtmist;

2.  tuletab meelde, et Euroopa Liit peaks kasutama ülemaailmse majandus- ja finantskriisi tagajärgedega võitlemiseks kõiki vahendeid; märgib seoses sellega, et EGF võib etendada koondatud töötajate tööturule uuesti integreerimisel olulist rolli;

3.  tunneb heameelt komisjoni algatuse üle teha Euroopa Liidu kodanikele kättesaadavaks selge, kasutajasõbralik ja ajakohastatud veebisait;

4.  rõhutab, et EGFi maksete assigneeringute kasutuselevõtmine ei tohiks ohustada Euroopa Sotsiaalfondi rahastamist;

5.  kiidab käesolevale resolutsioonile lisatud otsuse heaks;

6.  teeb presidendile ülesandeks kirjutada koos nõukogu eesistujaga otsusele alla ja korraldada selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas;

7.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon koos selle lisaga nõukogule ja komisjonile.

(1)

ELT C 139, 14.6.2006, lk 1.

(2)

ELT L 406, 30.12.2006, lk 1.

(3)

EGF/2008/004 ES/Castilla y León ja Aragón

(4)

SEK(2008)2986.


LISA: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU OTSUS

... aprill 2009

mis käsitleb Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmist kooskõlas eelarvedistsipliini ja usaldusväärset finantsjuhtimist käsitleva Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe punktiga 28

EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel eelarvedistsipliini ja usaldusväärse finantsjuhtimise kohta,(1) eriti selle punkti 28,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. detsembri 2006. aasta määrust (EÜ) nr 1927/2006 Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi loomise kohta,(2) eriti selle artikli 12 lõiget 3,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1)      Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fond (edaspidi „fond”) asutati selleks, et osutada täiendavat abi koondatud töötajatele, kes kannatavad maailma kaubanduse struktuurimuutuste tagajärgede tõttu, ja aidata neil uuesti integreeruda tööturule.

(2)      17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe kohaselt on fondi kasutamise ülemmäär 500 miljonit eurot aastas.

(3)      Hispaania esitas 29. detsembril 2008 taotluse fondi kasutuselevõtmiseks seoses mootorsõidukisektoris toimunud koondamistega. Taotlus vastab rahalise toetuse määramise nõuetele, mis on sätestatud määruse (EÜ) nr 1927/2006 artiklis 10. Seetõttu teeb komisjon ettepaneku 2 694 300 euro eraldamiseks.

(4)      Lisaks sellele teeb komisjon ettepaneku kasutada fondi vahendeid 690 000 euro ulatuses tehnilise abi andmiseks vastavalt määruse (EÜ) nr 1927/2006 artiklile 8.

(5)      Seepärast tuleks fondist eraldada rahalisi vahendeid Hispaania taotluse rahuldamiseks ning tehnilise abi andmiseks,

ON VASTU VÕTNUD JÄRGMISE OTSUSE:

Artikkel 1

Euroopa Liidu 2009. aasta üldeelarvest võetakse Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi raames kasutusele 3 384 300 eurot kulukohustuste ja maksekohustuste assigneeringutena.

Artikkel 2

Käesolev otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas.

Brüssel,

Euroopa Parlamendi nimel                          Nõukogu nimel

president                                                       eesistuja

(1)

              ELT C 139, 14.6.2006, lk 1.

(2)

              ELT L 406, 30.12.2006, lk 1.


SELETUSKIRI

I Taust

Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fond loodi selleks, et osutada täiendavat abi töötajatele, kes kannatavad maailma kaubanduses toimunud struktuurimuutuste tagajärgede tõttu.

Vastavalt 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe (eelarvedistsipliini ja usaldusväärse finantsjuhtimise kohta)(1) punktile 28 ning määruse (EÜ) nr 1927/2006(2) artiklile 12 ei tohi fond ületada maksimaalset summat 500 miljonit eurot, mis on saadud varust eelmise aasta kulude üldise ülemmäära raames ja/või kahe eelmise aasta jooksul tühistatud kulukohustuste assigneeringute raames, välja arvatud need, mis on seotud rubriigiga 1b. Asjakohane summa lisatakse eelarvesse eraldisena niipea, kui piisavad varud ja/või tühistatud kulukohustused on kindlaks määratud.

Mis menetlusse puutub, siis selleks, et fondi käivitada, esitab komisjon taotluse positiivse hinnangu korral eelarvepädevatele institutsioonidele ettepaneku fondi kasutuselevõtuks ning samal ajal vastava ümberpaigutamise taotluse. Paralleelselt sellega korraldatakse kolmepoolne menetlus, et saavutada kokkulepe fondi kasutamises ja vajalikes summades. Kolmepoolne menetlus võib olla lihtsustatud vormis.

II Praegune olukord: komisjoni ettepanek

29. detsembril 2008. aastal esitas Hispaania taotluse EGF/2008/004 ES/Castilla y León ja Aragón finantstoetuse saamiseks Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondilt, pärast koondamisi kaheteistkümnes ettevõttes, kes tegutsevad mootorsõidukite, haagiste ja poolhaagiste tootmises NUTS II tasandi kahes külgnevas piirkonnas Castilla y Leónis ja Aragónis.

Selle taotluse alusel, mida täiendas 8. jaanuaril 2009. aastal lisateave, kiitis komisjon kõnealuse esimese taotluse(3) 10. veebruaril 2009. aastal heaks.

17. veebruaril 2009. aastal palusid Hispaania ametiasutused komisjonil nende taotlus läbi vaadata, et suurendada nende töötajate arvu, kellele abi antakse. Hispaania esitas 23. veebruaril 2009. aastal lisateabe. Kuna see lisateave muudab nende töötajate, kellele abi antakse, arvu ja fondist taotletud summat, muutus komisjoni esialgne hinnang taotlusele EGF/2008/004 ES/Castilla y León ja Aragón iganenuks ning asendati muudetud ettepanekuga(4).

Hispaania taotlus seondub 1 082 koondamisega kaheteistkümnes ettevõttes, kes toodavad mootorsõidukite osi mootorsõidukitööstusele, eelkõige General Motorsi tehasele Zaragozas, Renault’ tehastele Valladolidis ja Palencias, Fiat-Iveco tehasele Valladolidis ja Nissani tehasele Avilas. Kuus töötajaid koondanud ettevõtet paiknevad NUTS II tasandi piirkonnas Castilla y Leónis ja kuus NUTS II tasandi piirkonnas Aragónis.

Hispaania ametiasutused taotlesid fondilt 2 694 300 eurot määruse (EÜ) nr 1927/2006 artikli 2 punktis b sätestatud kriteeriumide alusel, mis on seotud üldiste sekkumiskriteeriumidega (9 kuu jooksul koondatakse eelkõige väikestes ja keskmise suurusega ettevõtetes NACE 2 sektoris NUTS II tasandi ühes piirkonnas või kahes külgnevas piirkonnas vähemalt 1 000 töötajat).

Samal ajal esitas komisjon eelarvepädevatele institutsioonidele ettepaneku lubada kasutada fondi vahendeid 690 000 euro ulatuses tehnilise abi andmiseks(5) komisjoni algatusel 2009. aasta alguses vastavalt fondi asutamismääruse artikli 8 lõikele 1.

Komisjoni algatusel võib käesoleva määruse rakendamiseks vajalike järelevalve-, haldus- ja tehnilise toe, auditi, kontrolli- ja hindamismeetmete rahastamiseks kasutada maksimaalselt 0,35 % konkreetsel aastal kättesaadavatest fondi vahenditest.

Vastavalt kõnealusele artiklile saab juhul, kui 0,35% piirmäära kohaldada 500 miljoni euro suhtes, komisjoni algatusel tehnilise abina eraldada igal aastal maksimaalselt 1,75 miljonit eurot.

Institutsioonidevahelise kokkuleppe kohaselt on fondi kasutamise ülemmäär 500 miljonit eurot aastas. See on esimene ettepanek fondi kasutuselevõtuks 2009. aastaks.

Fondi kasutuselevõtuks esitab komisjon eelarvepädevatele institutsioonidele taotluse üldsumma 3 384 300 euro ulatuses ülekandmiseks kulukohustuste assigneeringutena fondi reservi eelarverealt 40 02 43 kahele erinevale eelarvereale: 04 05 01 (2 694 300 eurot Hispaaniale) ja 04 01 04 14 (690 000 eurot – Tehniline abi – Halduskorralduskulud). Maksete osas on tehtud ettepanek lubada ümberpaigutusi samast summast fondi eelarveridadelt: 04 02 17 (Euroopa Sotsiaalfond – Lähenemiseesmärk) Hispaaniale ja 04 02 20 (Euroopa Sotsiaalfond – Operatiivne tehniline abi aastateks 2007–2013) fondi tehnilise abi jaoks.

Vastavalt õigusliku aluse artikli 12 lõikele 6 jäetakse iga aasta 1. septembriks alles vähemalt 125 miljonit eurot, et katta aasta lõpuni tekkivad vajadused. Kuna see on esimene ettepanek 2009. aastaks, jääb 500 miljoni euro suurune kogusumma kättesaadavaks.

Pärast taotluste hindamist esitas Euroopa Parlamendi tööhõive- ja sotsiaalkomisjon oma seisukohad fondi kasutuselevõtu kohta, nagu on väljendatud käesolevale raportile lisatud arvamuses.

Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fond: ülevaade taotlustest – 2009

 

 

 

 

 

Viide

Liikmesriik

Juhtum

Fondi toetus (eurodes)

Koondamised

EGF/2008/004

Hispaania

Castilla y León ja Aragón

2 694 300

1 082

SEK(2008)2986

Komisjon

Tehniline abi

690 000

---

 

 

Kokku

3 384 300

 

 

 

 

 

 

NB! Fond ei tohi ületada maksimaalset summat 500 miljonit eurot aastas.

III Menetlus

Komisjon on esitanud ümberpaigutamise taotluse(6), et kanda 2009. aasta eelarvesse konkreetsed kulukohustuste ja maksete assigneeringud, nagu on nõutud 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe punktis 28.

Kolmepoolne menetlus komisjoni ettepanekul, et võtta vastu otsus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtu kohta, võiks toimuda lihtsustatud vormis (kirjavahetus), nagu on sätestatud õigusliku aluse artikli 12 lõikes 5, välja arvatud juhul, kui parlamendi ja nõukogu vahel puudub kokkulepe.

Vastavalt tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni sisesele kokkuleppele peaks kõnealune komisjon olema protsessiga seotud, et anda Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi rakendamisele konstruktiivset toetust ja abi.

Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni ühisdeklaratsioonis, mis võeti vastu lepituskohtumisel 17. juulil 2008. aastal, on kinnitatud, kui oluline on tagada kiire menetlus, võttes fondi kasutuselevõttu käsitlevate otsuste vastuvõtmisel nõuetekohaselt arvesse institutsioonidevahelist kokkulepet.

(1)

ELT C 139, 14.6.2006, lk 1.

(2)

ELT L 406, 30.12.2006, lk 1.

(3)

SEK(2009) 140, 10.2.2009.

(4)

SEK(2009) 322, 13.3.2009.

(5)

SEK(2008)2986, 9.12.2008.

(6)

DEC 02/2009, BUDG/A7/2009/D/1267.


TÖÖHÕIVE- JA SOTSIAALKOMISJONI ARVAMUS

ES/sg

Reimer Böge

Eelarvekomisjoni esimees

ASP 05F365

D(2009)21581

Teema: Arvamus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta järgmiste juhtumite puhul: EGF/2008/04/ES/Castilla y León ja Aragón ning tehniline abi komisjoni algatusel

Austatud härra Böge

Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon uuris oma 31. märtsi ja 16. aprill 2009. aasta koosolekul Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõttu järgmiste juhtumite puhul: EGF/2008/04/ES/Castilla y León / Aragón ja tehniline abi komisjoni algatusel. Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon otsustas raportöör pr Stauneri ettepanekul esitada oma arvamuse käesoleva kirja kujul, et eelarvekomisjon saaks oma raporti õigeaegselt vastu võtta.

Pärast nimetatud kahe taotluse hoolikat läbivaatamist tunnistab tööhõive- ja sotsiaalkomisjon, et mõlemad taotlused vastavad määruses (EÜ) nr 1927/2006 sätestatud kriteeriumitele, ning toetab seetõttu Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõttu järgmiste Hispaania ja komisjoni esitatud juhtumite puhul: EGF/2008/04/ES/Castilla y León / Aragón ja tehniline abi komisjoni algatusel.

Hinnangu kõige olulisemad punktid võib kokku võtta järgmiselt:

a)        EGF/2008/04 ES/Castilla y León ja Aragón

Taotlemiskriteeriumid (määruse (EÜ) nr 1927/2006 artikkel 5)

Avaldus esitati määruse (EÜ) nr 1927/2006 artiklis 5 sätestatud 10-nädalase tähtaja jooksul.

Sekkumiskriteeriumid (määruse (EÜ) nr 1927/2006 artikli 2 punkt b)

Taotlus puudutab 1082 koondamist, mis toimusid kaheteistkümnes NACE 2 REV 2 osa 29 („mootorsõidukite, haagiste ja poolhaagiste tootmine”) alla kuuluvas ettevõttes 9-kuulise kontrollperioodi jooksul ja kõik ettevõtted asusid NUTS II tasandi kahes külgnevas piirkonnas. Need arvud vastavad artikli 2 punktis b sätestatud kriteeriumidele (üheksa kuu jooksul, antud juhul 31. jaanuarist 2008 kuni 31. oktoobrini 2008, koondatakse NACE 2 REV 2(1) ühe osa alla kuuluvas valdkonnas NUTS II tasandi piirkonnas või kahes külgnevas piirkonnas vähemalt 1000 töötajat).

Lisaks ilmneb koondamiste analüüsist, et need on seotud oluliste struktuurimuutustega maailma kaubanduses. Hispaania väidab, et üheksas töötajaid koondanud ettevõttes tulenesid need mootorsõidukite ja nende osade suurenenud impordist ühendusse. EUROSTATi statistika kohaselt suurenes mootorsõidukite import 45% ja eksport 31%, sõiduautode import suurenes 44% ja eksport vaid 22%. Hispaania oli aastani 2004 mootorsõidukite ja nende osade netoeksportija, kuid nüüd on temast saanud nende netoimportija ning see suundumus jätkub. Samal ajal on Hispaania kaubavahetusbilansi puudujääk iga aastaga kasvanud. Samal ajal on ühenduse turuosa mootorsõidukite tootmisel vähenenud 28,4%lt 2004. aastal 26,9%le 2007. aastal. Ülejäänud kolme töötajaid koondanud ettevõtte puhul, keda samuti mõjutas ühenduse autotööstuse halvenev seisund ülemaailmsel mootorsõidukite tootmise turul, oli koondamiste otseseks põhjuseks tootmise üleviimine väljaspool ühendust asuvatesse riikidesse. Lear Corporation viib oma tootmise üle Avilast Marokosse, Iberian Nissan Motor Avilast Taiwani ja Delphi Packard Spain Zaragozast Türki.

Vastastikuse täiendavuse, vastavus- ja kooskõlastamiskriteeriumid (määruse (EÜ) nr 1927/2006 artikkel 6)

Hispaania ametivõimude sõnul vastavad kavandatavad meetmed muudele väljatöötatud meetmetele, mida rakendatakse rahastamisega Euroopa Sotsiaalfondist ja Euroopa Regionaalarengu Fondist. Sealjuures ei saa toetuskõlblikud meetmed toetust ühenduse muudest rahastamisvahenditest.

Lisaks esitavad Hispaania ametiasutused tõendid, et rahastamist ei kasutata mitte ettevõtete ümberstruktureerimiseks, vaid kannatanud töötajate heaks võetavateks meetmeteks.

Lõpuks kinnitasid Hispaania ametivõimud, et fondist saadud rahaline toetus ei asenda meetmeid, mida äriühingud peavad võtma siseriikliku õiguse või kollektiivlepingu kohaselt.

Toetuskõlblikud meetmed (määruse (EÜ) nr 1927/2006 artikkel 3)

Taotleja teeb ettepaneku võtta kasutusele individuaalsete teenuste pakett 588 töötajale, kes on koondatud Castilla y Leóni piirkonnas asuvatest ettevõtetest Lear Corporation ja Nachi industrial ning Aragónis asuvast ettevõttest Delphi Packard España Automotive Connections and Equipments, Auxiliar de Componentes Eléctricos. Pakett sisaldab individualiseeritud võimaluste ettevalmistamist, tööalast nõustamist, ümberpaiknemistoetust ja stiimuleid aktiivseks tööotsinguks. Sõltuvalt üksikisikust lisandub sellele tööotsingutehnika, sotsiaalse võimekuse ning info- ja sidetehnoloogia alane koolitus ning kutsekvalifikatsiooni omandamine. Mõned töötajatest on toetuskõlblikud ka kaasnevate meetmete ja kasutajate kiire tööhõivesse integreerumise soodustuste suhtes.

Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon küsis täiendavat teavet, mis anti 25. märtsil 2009 ja on lisatud käesolevale kirjale.

Parlamendiliikmete taotlusel selgitas komisjon, et:

 meede 3.1 „Ümberpaiknemistoetus” hõlmab tulevaste vabade töökohtade kindlakstegemist ning läbirääkimisi asjaomaste ettevõtetega võimaluse üle täita need vabad töökohad töötajatega, kes saavad spetsiaalset koolitust, et vastata pakutavate töökohtade nõudmistele. See tagab asjaomaste töötajate koolitusvajaduste väga kasuliku esialgse hinnangu. Selline individuaalne abi spetsialistide poolt peaks andma töölt vabastatud töötajatele tagasi kindluse, et nad ei ole oma püüdlustes muud tööd leida üksi.

 meede 3.2 „Järelmeetmed tööhõives” hõlmab tööturule uuesti integreeritud töötajate juhendamist, et teha kiiresti kindlaks kohandamisvajadused, et tagada edukas uuesti integreerimine. Sellise individuaalse juhendamise eesmärk on vältida väljalangemist uuesti integreerimise protsessi varajases etapis.

 meedet 4.2 „Kaasnevad meetmed” tuleks vaadelda Hispaania olukorra taustal, kus kuni 3-aastastele lastele on päevakeskustes kohti üksnes 16,6% ulatuses, võrrelduna Euroopa Liidus üldiselt kehtiva normiga 33%. Hispaania ametivõimude sõnul õigustab see meetmeid, millega tagatakse, et töölt vabastatud töötajad, kellel on kohustusi laste või vanurite eest hoolitsemisel, saavad osaleda vajalikus koolitustegevuses.

 töötajatel, kes ei ole individuaalse paketi jaoks toetuskõlblikud, on õigus erinevatele meetmetele, mis on toodud lisatud tabelis. Lisaks nimetatud meetmetele on töölt vabastatud töötajatel maksimaalselt 24 kuu jooksul õigus kahanevale töötu abirahale sõltuvalt töötatud aastatest ja palgatasemest.

b)        Komisjoni algatusel antav tehniline abi     

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. detsembri 2006. aasta määruse (EÜ) nr 1927/2006 (Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi loomise kohta)(2) artikli 8 lõikes 1 ja artikli 9 lõikes 2 on sätestatud, et:

„Komisjoni algatusel võib käesoleva määruse rakendamiseks vajalike järelevalve-, haldus- ja tehnilise toe, auditi, kontrolli- ja hindamismeetmete rahastamiseks kasutada maksimaalselt 0,35 % konkreetsel aastal kättesaadavatest fondi vahenditest.”

„Komisjon loob veebilehe, mis on kättesaadav kõikides ühenduse keeltes[…]”

Selle kohaselt kasutatakse taotletavad 690 000 eurot 2009. aastal eelarvereal 04 01 04 14 saadavalolevast 1,75 miljonist eurost EGFi veebisaidi, fondi kontaktisikute eksperdirühma ning fondile vahehinnangu andmise ettevalmistuste jaoks.

Komisjon juhib tähelepanu tõsiasjale, et 2007. ja 2008. aastal tehnilist abi ei rahastatud ja läbi viidi üksnes mõned väikesed tegevused, samas kui muid tegevusi, eelkõige meetmeid sotsiaalpartnerite, liikmesriikide kohaliku ja piirkondliku tasandi ametiasutuste ning teiste sidusrühmade teavitamiseks ei olnud võimalik läbi viia.

Taotluse alusel andis komisjon 25. märtsil 2009 lisateavet selle kohta, et käimas on ettevalmistused vahehinnangu andmiseks, et alustada hindamistegevusi alates 2009. aasta keskpaigast, kasutades tööhõive, sotsiaalküsimuste ja võrdsete võimaluste peadirektoraadi hindamist käsitlevat raamlepingut, mis on üldisem. Pakkumiskutset ning juhendeid ja volitusi saab näha siit:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=626&langId=en&callId=182&furtherCalls=yes

Praeguses etapis on valikumenetlus peaaegu lõpule viidud ja lepingud allkirjastatakse paari järgmise nädala jooksul.

c)        Menetluse hindamine

Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon sooviks juhtida komisjoni tähelepanu tõsiasjale, et pärast rohkem kui pooleteiseaastast institutsioonidevahelist koostööd määruse 1927/2006, 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe ja finantsmääruse sätete alusel puudub endiselt õigeaegne teave taotluste kohta, mis on vajalik Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise ettepanekute läbivaatamiseks. Saadud kogemuste alusel võiks tihe ja mitteametlik koostöö Euroopa Parlamendi ja komisjoni asjaomaste teenistuste vahel olla väärtuslik lisa viimase saadud taotluste varajasele ja täielikule edastamisele.

Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon palub vastutaval eelarvekomisjonil tagada nende kaalutluste integreerimine oma otsusesse.

Lugupidamisega,

Jan Andersson

Cc:      Gabriele Stauner, Euroopa Parlamendi liige

Lisa

Vastused EP tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni raportööri ja variraportööride17. märtsil 2009 tõstatatud küsimustele

Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi tehniline abi 2009. aastal

Ø Sihtotstarbeliste kulutuste punktis 6 on märgitud, et 300 000 eurot eraldatakse ettevalmistustele, „et anda fondile vahehinnang”. Lisaks on selgitatud, et „esimesed kulukohustused võetakse 2009. aasta alguses pärast hankekonkurssi”. Parlamendiliikmed sooviks teada, millist menetlust kohaldati eduka pakkuja valimiseks ja millisele ettevõttele usaldati fondile vahehinnangu andmine.

Käimas on ettevalmistused, et alustada hindamistegevusi alates 2009. aasta keskpaigast, kasutades tööhõive, sotsiaalküsimuste ja võrdsete võimaluste peadirektoraadi hindamist käsitlevat raamlepingut, mis on üldisem.

Pakkumiskutset ning juhendeid ja volitusi saab näha siit:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=626&langId=en&callId=182&furtherCalls=yes

Praeguses etapis on valikumenetlus peaaegu lõpule viidud ja lepingud allkirjastatakse paari järgmise nädala jooksul.

Ø Kuna see on komisjoni esimene taotlus tehnilise abi andmiseks fondi asutamismääruse artikli 8 alusel, soovisid parlamendiliikmed teada, kuidas ja millistelt eelarveridadelt rahastati tehnilist abi 2007. ja 2008. aastal.

Kuna 2007. ja 2008. aastal tehnilist abi ei rahastatud, viidi läbi üksnes mõned tegevused, ja isegi need hoiti minimaalsena:

· fondi asutamismääruse artikli 9 lõikes 2 Euroopa Parlamendi korraldusel sätestatud fondi veebisait kõikides keeltes loodi väga aeglaselt ja saidi ajakohastatud tõlked ei ole endiselt kõikides keeltes kättesaadavad;

· ainuke avaldatud trükis on üheleheküljeline reklaamleht, milles esitatakse fondi põhitõed;

· valmistatud on üks EGFi plakat, kasutades Euroopa Sotsiaalfondi plakati kujundust;

· EGFi riikide kontaktisikud on seni pidanud kolm kohtumist (kaks 2007. aastal ja ühe 2008. aastal), mida rahastati tööhõive, sotsiaalküsimuste ja võrdsete võimaluste peadirektoraadi üldistest vahenditest;

· liikmesriikide ja sotsiaalpartneritega konsulteerimist enne fondi asutamismääruse muutmise ettepaneku esitamist rahastati samuti üldistest vahenditest.

Muid tegevusi, eelkõige meetmeid sotsiaalpartnerite, liikmesriikide kohaliku ja piirkondliku tasandi ametiasutuste ning teiste sidusrühmade teavitamiseks ei olnud võimalik läbi viia; see kehtib ka EGFi rahastatud meetmete rakendamisel saadud kogemuste vahetamise ja vahehinnangu varasemate ettevalmistuste kohta, mis kõik on hilinenud tehnilise abi rahastamise puudumise tõttu. Nimetatud tegevused, mis on olulised fondi edukaks toimimiseks, tuleb läbi viia esmajärjekorras, pidades eelkõige silmas uut määrust.

EGFi kohaldamine Castilla y Leóni / Aragóni suhtes

Ø Individuaalseid teenuseid 3.1, 3.2 ja 4.2 on kokkuvõtlikult selgitatud SEK(2009)0140 asendava SEK-dokumendi leheküljel 6 ja 7. Kavandatavate meetmete paremaks mõistmiseks oleksid abiks üksikasjalikum teave ja mõned näited nimetatud meetmetest.

Meede 3.1 „Ümberpaiknemistoetus” hõlmab intensiivset vabade töökohtade otsingut, eriti väikese ärivõrgustiku pakutavate teenuste kaudu. Nimetatud teenused hõlmavad tulevaste vabade töökohtade kindlakstegemist ning läbirääkimisi asjaomaste ettevõtetega võimaluse üle täita need vabad töökohad töötajatega, kes saavad spetsiaalset koolitust, et vastata pakutavate töökohtade nõudmistele. See tagab asjaomaste töötajate koolitusvajaduste väga kasuliku esialgse hinnangu. Neid vabu töökohti esitletakse seejärel töötajatele ja kui nad on huvitatud, antakse neile abi oma CV koostamiseks ja edastamiseks. Ümberpaiknemistoetus hõlmab ka individuaalset tuge sellistele töötajatele, kes on olukorras, milles neil on vähe kogemusi või kogemused puuduvad, st töökoha otsingul. Selline individuaalne abi spetsialistide poolt peaks andma töölt vabastatud töötajatele tagasi kindluse, et nad ei ole oma püüdlustes muud tööd leida üksi.

Meede 3.2 „Järelmeetmed tööhõives” hõlmab tööturule uuesti integreeritud töötajate juhendamist, et teha kiiresti kindlaks kohandamisvajadused, et tagada edukas uuesti integreerimine. Sellise individuaalse juhendamise eesmärk on vältida väljalangemist uuesti integreerimise protsessi varajases etapis.

Meedet 4.2 „Kaasnevad meetmed” tuleks vaadelda Hispaania olukorra taustal, kus kuni 3-aastastele lastele on päevakeskustes kohti üksnes 16,6% ulatuses, võrrelduna Euroopa Liidus üldiselt kehtiva normiga 33%. Hispaania ametivõimude sõnul õigustab see meetmeid, millega tagatakse, et töölt vabastatud töötajad, kellel on kohustusi laste või vanurite eest hoolitsemisel, saavad osaleda vajalikus koolitustegevuses. Hispaania elanikkonna vananemise kontekstis ning tagamaks, et töölt vabastatud töötajaid uuesti integreerimise tegevustes osalemast ära ei heidutata, tundus asjakohane pakkuda koolitustegevuses osalevatele koondatud töötajatele väikest hooldustegevuste kulude hüvitist.

Ø Arutelus eeldati, et koondatud töötajad, keda taotlus ei hõlma, ei ole veel uut töökohta leidnud. Et saada selget pilti olukorrast mõjutatud piirkondades, tundub asjakohane selgitada nimetatud küsimust. Lisaks soovisid parlamendiliikmed teada, millist toetust saavad need töölt vabastatud töötajad Hispaania ametivõimudelt.

Hispaania ametivõimud on esitanud seoses fondi Castilla y Leóni ja Aragóniga seotud taotluses toetusesaajate sihtrühma mitte kuuluvate töötajate olukorraga järgmise teabe:

1. töötajad, kes leidsid teise töö                                                                          : 65%

2. töötajad, kes arvasid, et nad leiavad kiiresti teise töö                                       : 10%

3. töötajad, kes eelistasid teise töö leidmiseks teise kohta kolida                           : 10%

4. töötajad, kes otsustasid tööturult lahkuda                                                        : 10%

5. töötajad, kes ei väljendanud huvi meetmetes osaleda                                       : 5%

Lisas asuvas tabelis on toodud parlamendiliikmete jaoks ülevaade töö kaotanud töötajatele riiklikul ja piirkondlikul tasandil kättesaadavatest meetmetest.

Lisaks on töölt vabastatud töötajatel maksimaalselt 24 kuu jooksul õigus kahanevale töötu abirahale sõltuvalt töötatud aastatest ja palgatasemest.

(1)

           Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. detsembri 2006. aasta määrus (EÜ) nr 1893/2006, millega kehtestatakse majanduse tegevusalade statistiline klassifikaator NACE Revision 2 ning muudetakse nõukogu määrust (EMÜ) nr 3037/90 ja teatavaid EÜ määrusi, mis käsitlevad konkreetseid statistikavaldkondi (ELT L 393, 30.12.2006, lk 1).

(2)

            ELT L 406, 30.12.2006, lk 1.


PARLAMENDIKOMISJONIS TOIMUNUD LÕPPHÄÄLETUSE TULEMUS

Vastuvõtmise kuupäev

16.4.2009

Lõpphääletuse tulemused

+:

–:

0:

15

 

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Reimer Böge, Paulo Casaca, Brigitte Douay, Ingeborg Gräßle, Catherine Guy-Quint, Jutta Haug, Vladimír Maňka, Gérard Onesta, László Surján, Helga Trüpel, Kyösti Virrankoski

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed

Bárbara Dührkop Dührkop, Michael Gahler, Marusya Ivanova Lyubcheva

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed (kodukorra art 178 lg 2)

Pasqualina Napoletano

Viimane päevakajastamine: 23. aprill 2009Õigusalane teave