Procedura : 2009/2033(ACI)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A6-0266/2009

Teksty złożone :

A6-0266/2009

Debaty :

Głosowanie :

PV 05/05/2009 - 5.4
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P6_TA(2009)0339

SPRAWOZDANIE     
PDF 250kWORD 132k
21 kwietnia 2009
PE 423.740v03-00 A6-0266/2009

w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji zgodnie z pkt 28 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami

(COM(2009)0150 – C6-0115/2009 – 2009/2033(ACI))

Komisja Budżetowa

Sprawozdawca: Reimer Böge

PR_ACI_Funds

PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 ZAŁĄCZNIK: DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY
 UZASADNIENIE
 OPINIA KOMISJI ZATRUDNIENIA I SPRAW SOCJALNYCH
 WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGO W KOMISJI

PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji zgodnie z pkt 28 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami

(COM(2009)0150 – C6-0115/2009 – 2009/2033(ACI))

Parlament Europejski,

–   uwzględniając wniosek Komisji skierowany do Parlamentu Europejskiego i Rady (COM(2009)0150 - C6-0115/2009),

–   uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami(1), a w szczególności jego pkt 28,

–   uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1927/2006 z dnia 20 grudnia 2006 r. ustanawiające Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji(2) (rozporządzenie w sprawie EFG),

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Budżetowej oraz opinię Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych (A6-0266/2009),

A. mając na uwadze, że Unia Europejska opracowała odpowiednie instrumenty legislacyjne i budżetowe w celu udzielenia dodatkowego wsparcia pracownikom dotkniętym konsekwencjami wynikającymi z najważniejszych zmian strukturalnych w handlu światowym oraz z myślą o ułatwieniu im ponownej integracji na rynku pracy,

B.  mając na uwadze, że pomoc finansowa Unii dla zwalnianych pracowników powinna być dynamiczna i powinno się jej udzielać tak szybko i efektywnie, jak to tylko możliwe, zgodnie ze wspólną deklaracją Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji, przyjętą na posiedzeniu pojednawczym w dniu 17 lipca 2008 r., a także należycie uwzględniając postanowienia Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. dotyczące przyjęcia decyzji o uruchomieniu Funduszu,

C. mając na uwadze, że Hiszpania zwróciła się o pomoc w związku z przypadkami redukcji zatrudnienia w przemyśle samochodowym w regionie Kastylii-León oraz Aragonii(3) i że spełniła niezbędne kryteria określone w rozporządzeniu w sprawie EFG,

D.  mając na uwadze, że art. 8 ust. 1 rozporządzenia w sprawie EFG stanowi, że maksymalnie 0,35% rocznej kwoty może być wykorzystane do finansowania monitorowania, informacji, wsparcia administracyjnego i technicznego, audytu, kontroli i działań związanych z oceną, niezbędnych do wdrażania rozporządzenia w sprawie EFG,

E.  mając na uwadze, że na podstawie tego artykułu Komisja zaproponowała uruchomienie Funduszu w celu utworzenia strony internetowej EFG, zapewniającej informacje na temat Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji we wszystkich językach UE, wspartych publikacjami, działaniami audiowizualnymi i siecią wymiany najlepszych praktyk pomiędzy państwami członkowskimi(4), co jest zgodne z wolą Parlamentu Europejskiego, by podnosić świadomość obywateli w odniesieniu do działań UE,

1.  zwraca się do instytucji zaangażowanych w proces decyzyjny i wdrożeniowy o podjęcie niezbędnych kroków mających na celu przyspieszenie uruchomienia Funduszu;

2.  przypomina, że Unia Europejska powinna wykorzystać wszystkie środki w celu stawienia czoła konsekwencjom światowego kryzysu gospodarczego i finansowego; dostrzega w związku z tym, że EFG może odegrać kluczową rolę w powrocie zwolnionych pracowników na rynek pracy;

3.  z zadowoleniem przyjmuje inicjatywę Komisji mającą na celu zapewnienie obywatelom Unii Europejskiej przejrzystej, przyjaznej dla użytkowników i aktualnej strony internetowej;

4.  podkreśla, że uruchomienie EFG w formie środków na płatności nie powinno zagrozić finansowaniu Europejskiego Funduszu Społecznego;

5.  zatwierdza decyzję załączoną do niniejszej rezolucji;

6.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do podpisania decyzji wraz z przewodniczącym Rady oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;

7.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji wraz z załącznikiem Radzie i Komisji.

(1)

Dz.U. C 139 z 14.6.2006, s. 1.

(2)

Dz.U. L 406 z 30.12.2006, s. 1.

(3)

Sprawa EGF/2008/004 ES/Kastylia-León i Aragonia

(4)

SEC(2008)2986.


ZAŁĄCZNIK: DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

z dnia ...kwietnia 2009 r.

w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji, zgodnie z pkt 28 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami(1), w szczególności jego pkt 28,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1927/2006 z dnia 20 grudnia 2006 r. ustanawiające Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji(2), a w szczególności art. 12 ust. 3 tego rozporządzenia,

uwzględniając wniosek Komisji,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)      Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji ustanowiono w celu zapewnienia dodatkowego wsparcia zwolnionym pracownikom ponoszącym konsekwencje poważnych zmian w strukturze światowego handlu oraz udzielenia pomocy umożliwiającej powrót na rynek pracy.

(2)      Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 17 maja 2006 r. pozwala uruchomić Fundusz w ramach rocznego pułapu wynoszącego 500 mln EUR.

(3)      W dniu 29 grudnia 2008 r. władze Hiszpanii złożyły wniosek o uruchomienie Funduszu w odniesieniu do zwolnień w sektorze pojazdów silnikowych. Wniosek jest zgodny z wymogami określania wkładów finansowych zawartymi w art. 10 rozporządzenia (WE) nr 1927/2006. Komisja wnioskuje zatem o uruchomienie kwoty w wysokości 2 694 300 EUR.

(4)      Ponadto Komisja wnioskuje o uruchomienie z Funduszu kwoty w wysokości 690 000 EUR na pomoc techniczną zgodnie z art. 8 rozporządzenia (WE) nr 1927/2006.

(5)      W związku z tym należy uruchomić Fundusz, aby zapewnić wsparcie finansowe dla wniosku złożonego przez Hiszpanię, a także aby zaspokoić potrzebę wsparcia technicznego.

STANOWIĄ, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1

W ogólnym budżecie Unii Europejskiej na rok budżetowy 2009 należy uruchomić środki Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji, aby udostępnić kwotę 3 384 300 EUR w formie środków na zobowiązania i środków na płatności.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli,

W imieniu Parlamentu Europejskiego          W imieniu Rady

Przewodniczący                                            Przewodniczący

(1)

Dz.U. C 139 z 14.6.2006, s. 1.

(2)

Dz.U. L 406 z 30.12.2006, s. 1.


UZASADNIENIE

I. Kontekst

Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji utworzono w celu zapewnienia dodatkowego wsparcia pracownikom ponoszącym konsekwencje poważnych zmian w strukturze światowego handlu.

Zgodnie z zapisem w pkt 28 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami(1) oraz w art. 12 rozporządzenia (WE) nr 1927/2006(2) Fundusz nie może przekroczyć maksymalnej kwoty 500 mln euro, która pochodzi z marginesu w ramach ogólnego pułapu wydatków z poprzedniego roku lub z anulowanych środków na zobowiązania z poprzednich dwóch lat, z wyłączeniem środków powiązanych z działem 1b. Odpowiednie kwoty są ujmowane w budżecie jako rezerwa po określeniu dostatecznych marginesów lub anulowanych zobowiązań.

Co się tyczy procedury, w celu sięgnięcia po środki Funduszu Komisja – w przypadku pozytywnej oceny wniosku – zgłasza do władzy budżetowej wniosek dotyczący uruchomienia Funduszu, składając jednocześnie odpowiedni wniosek o przesunięcie środków. W tym samym czasie podejmuje się rozmowy trójstronne mające na celu osiągnięcie porozumienia w sprawie wykorzystania Funduszu i wnioskowanych kwot. Rozmowy trójstronne mogą mieć uproszczoną formę.

II. Zarys sytuacji: wniosek Komisji

W dniu 29 grudnia 2008 r. Hiszpania złożyła wniosek EGF/2008/004 ES/Kastylia-León i Aragonia o wkład finansowy z Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji w następstwie zwolnień pracowników w dwunastu przedsiębiorstwach działających w sektorze produkcji pojazdów mechanicznych, przyczep i naczep, zlokalizowanych w dwóch sąsiadujących regionach na poziomie NUTS II, Kastylii-León i Aragonii.

Na podstawie tego wniosku, uzupełnionego dodatkowymi informacjami w dniu 8 stycznia 2009 r., Komisja zatwierdziła ten pierwszy wniosek(3) w dniu 10 lutego 2009 r.

W dniu 17 lutego 2009 r. władze hiszpańskie zwróciły się do Komisji o korektę swego wniosku w celu zwiększenia liczby pracowników, którym ma być udzielone wsparcie. Hiszpania przedłożyła dodatkowe informacje w dniu 23 lutego 2009 r. Ponieważ te dodatkowe informacje zmieniają liczbę pracowników, którym ma być udzielone wsparcie oraz kwotę z EFG, początkowa ocena przez Komisję wniosku EGF/2008/004 ES/Kastylia-León i Aragonia stała się nieaktualna i została zastąpiona zmienionym wnioskiem(4).

Wniosek Hiszpanii dotyczy 1 082 zwolnionych osób w dwunastu przedsiębiorstwach produkujących części dla przemysłu samochodowego, w szczególności zakładów General Motors w Saragossie, Renault w Valladolid i Placencii, Fiata-Iveco w Valladolid oraz Nissana w Avili. Sześć przedsiębiorstw zwalniających pracowników zlokalizowanych jest w regionie NUTS II, Kastylii-León, a sześć w regionie NUTS II, Aragonii.

Władze hiszpańskie wystąpiły o 2 694 300 EUR z Funduszu w oparciu o kryteria określone w art. 2 lit. b rozporządzenia (WE) nr 1927/2006, dotyczące ogólnych kryteriów interwencji (co najmniej 1000 zwolnień w okresie 9 miesięcy, szczególnie w małych i średnich przedsiębiorstwach, w sektorze według klasyfikacji NACE 2 w jednym regionie lub dwóch sąsiadujących regionach na poziomie NUTS II).

Jednocześnie na początku 2009 r. Komisja przedłożyła władzy budżetowej wniosek o zatwierdzenie 690 000 EUR z EFG na pomoc techniczną(5) z inicjatywy Komisji, w oparciu o art. 8 ust. 1 rozporządzenia w sprawie EFG.

Z inicjatywy Komisji, w ramach limitu 0,35% zasobów finansowych dostępnych na dany rok, EFG może być wykorzystany do finansowania monitorowania, informacji, wsparcia administracyjnego i technicznego, audytu, kontroli i działań związanych z oceną, niezbędnych do wdrażania niniejszego rozporządzenia.

Zgodnie z tym artykułem, limit 0,35% zastosowany do kwoty 500 mln EUR udostępnia maksymalnie 1,75 mln EUR corocznie na pomoc techniczną z inicjatywy Komisji.

Porozumienie międzyinstytucjonalne przewiduje możliwość uruchomienia Funduszu w granicach rocznego pułapu wynoszącego 500 mln EUR. Jest to pierwszy wniosek o uruchomienie Funduszu w 2009 r.

W celu uruchomienia Funduszu, Komisja przedłoży władzy budżetowej wniosek o przesunięcie ogólnej kwoty 3 384 300 EUR w formie środków na zobowiązania z rezerwy EFG w linii budżetowej 40 02 43 do dwóch oddzielnych linii budżetowych: 04 05 01 (2 694 300 EUR dla Hiszpanii) oraz 04 01 04 14 (690 000 EUR - Pomoc techniczna - Wydatki na administrację i zarządzanie). W odniesieniu do płatności zaproponowano zatwierdzenie przesunięć takiej samej kwoty z linii budżetowych Europejskiego Funduszu Społecznego: 04 02 17 (EFS - Konwergencja) dla Hiszpanii oraz 04 02 20 (EFS - Operacyjna pomoc techniczna na lata 2007-2013) na pomoc techniczną EFG.

Zgodnie z art. 12 ust. 6 podstawy prawnej, w dniu 1 września każdego roku co najmniej 125 mln EUR powinno pozostać dostępnych w celu pokrycia potrzeb pojawiających się do końca roku. Ponieważ jest to pierwszy wniosek w 2009 r., dostępna pozostaje całkowita kwota 500 mln EUR.

Po dokonaniu oceny wniosków, Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych Parlamentu Europejskiego przedstawiła swoje stanowisko na temat uruchomienia Funduszu, wyrażone w opinii dołączonej do niniejszego sprawozdania.

Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji (EGF): Wnioski w 2009 r.

 

 

 

 

 

Dokument źródłowy

Państwo członkowskie

Sprawa

Wkład EGF (w euro)

Liczba zwolnień

EGF/2008/004

Hiszpania

Kastylia-León i Aragonia

2 694 300

1 082

SEK(2008) 2986

Komisja

Wsparcie techniczne

690 000

---

 

 

Ogółem

3 384 300

 

 

 

 

 

 

Nb. Środki funduszu nie mogą w jednym roku przekroczyć kwoty 500 mln euro

III. Procedura

Komisja przedstawiła również wniosek(6) o przesunięcie środków w celu umieszczenia w budżecie na 2009 r. szczegółowych środków na zobowiązania i płatności, zgodnie z postanowieniami pkt 28 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r.

Rozmowy trójstronne dotyczące wniosku Komisji dotyczącego decyzji w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji mogłyby odbywać się w uproszczonej formie (wymiana pism), zgodnie z art. 12 ust. 5 podstawy prawnej, chyba że nie dojdzie do porozumienia między Parlamentem a Radą.

Stosownie do wewnętrznego porozumienia zawartego z Komisją Zatrudnienia i Spraw Socjalnych, komisja ta powinna być włączona w sprawę, aby mogła udzielać konstruktywnego wsparcia i przyczynić się do wykorzystania Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji.

We wspólnej deklaracji przyjętej na posiedzeniu pojednawczym w dniu 17 lipca 2008 r. Parlament Europejski, Rada i Komisja potwierdziły, jak ważne jest zapewnienie szybkiej procedury przyjmowania decyzji w sprawie uruchomienia Funduszu przy poszanowaniu Porozumienia międzyinstytucjonalnego.

(1)

Dz.U. C 139 z 14.6.2006, s. 1.

(2)

Dz.U. L 406 z 30.12.2006, s. 1.

(3)

SEC(2009) 140 z 10.2.2009.

(4)

SEC(2009) 322 z 13.3.2009.

(5)

SEC(2008) 2986 z 9.12.2008.

(6)

DEC 02/2009, BUDG/A7/2009/D/1267


OPINIA KOMISJI ZATRUDNIENIA I SPRAW SOCJALNYCH

ES/sg

Reimer Böge

Przewodniczący Komisji Budżetowej

ASP 05F365

D(2009)21581

Dotyczy: Opinii w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (EGF) w związku z wnioskiem EGF/2008/004 ES/Kastylia-León i Aragonia, a także pomocy technicznej z inicjatywy Komisji

Szanowny Panie,

Na spotkaniach w dniu 31 marca i 16 kwietnia 2009 r. Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych (EMPL) przeanalizowała uruchomienie EGF w związku z wnioskiem EGF/2008/004 ES/Kastylia-León i Aragonia oraz pomocą techniczną z inicjatywy Komisji. Komisja EMPL, na wniosek sprawozdawczyni G. Stauner, podjęła decyzję o wydaniu niniejszej opinii w formie pisma w celu umożliwienia Komisji Budżetowej przyjęcia sprawozdania w terminie.

Po gruntownej analizie obydwu wniosków Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych uznała, że obie prośby spełniają kryteria określone w rozporządzeniu (WE) nr 1927/2006 i w związku z tym popiera uruchomienie EGF w związku z wnioskami złożonymi przez Hiszpanię i Komisję: EGF/2008/004 ES/Kastylia-León i Aragonia oraz pomoc techniczna z inicjatywy Komisji.

Najważniejsze elementy tej oceny podsumowano poniżej.

a)       EGF/2008/04 ES/Kastylia-León i Aragonia

Kryteria stosowania (art. 5 rozporządzenia (WE) nr 1927/2006)

Wniosek został przedłożony w terminie 10 tygodni, o którym mowa w art. 5 rozporządzenia (WE) nr 1927/2006.

Kryteria interwencji (art. 2 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 1927/2006)

Wniosek dotyczy 1082 zwolnień, które nastąpiły w trakcie 9-miesięcznego okresu odniesienia w dwunastu przedsiębiorstwach sklasyfikowanych według klasyfikacji NACE 2 Rev. 2 w sektorze 29 („Produkcja pojazdów mechanicznych, przyczep i naczep”) zlokalizowanych w dwóch sąsiadujących regionach na poziomie NUTS II. Liczba ta spełnia kryteria określone w art. 2 lit. b) (co najmniej 1 000 zwolnień w okresie 9 miesięcy, w tym przypadku między 31 stycznia 2008 r. i 31 października 2008 r., w sektorze według klasyfikacji NACE 2 Rev. 2, w jednym regionie lub dwóch sąsiadujących regionach na poziomie NUTS II).

Ponadto, analiza zwolnień wykazuje, że są one powiązane z głębokimi zmianami strukturalnymi w systemach światowego handlu. Hiszpania twierdzi, że w przypadku dziewięciu przedsiębiorstw, które redukują liczbę pracowników, zwolnienia wynikają ze wzrostu przywozu do Wspólnoty pojazdów silnikowych i ich części. Według statystyk EUROSTATU, w przypadku pojazdów silnikowych przywóz wzrósł o 45%, a wywóz o 31 %; w przypadku samochodów osobowych przywóz wzrósł o 44 %, a wywóz jedynie o 22 %. W szczególności Hiszpania, która do 2004 r. była eksporterem netto pojazdów silnikowych i części do takich pojazdów, stała się importerem netto, i tendencja ta utrzymuje się przy jednocześnie rosnącym z roku na rok deficycie handlowym. W tym samym czasie udział Wspólnoty w produkcji pojazdów silnikowych zmalał z 28,4 % w 2004 r. do 26,9 % w 2007 r. W przypadku pozostałych trzech zwalniających przedsiębiorstw, które również ucierpiały na skutek pogarszającej się pozycji wspólnotowej produkcji pojazdów silnikowych na rynku światowym, zwolnienia są bezpośrednim rezultatem przeniesienia produkcji poza Wspólnotę: przedsiębiorstwo Lear Corporation przenosi swoją produkcję z Avili do Maroka, Iberian Nissan Motor z Avili do Tajwanu, a Delphi Packard Ibérica z Saragossy do Turcji.

Kryteria komplementarności, zgodności i koordynacji (art. 6 rozporządzenia (WE) nr 1927/2006)

Według władz hiszpańskich proponowane działania są zgodne z pozostałymi działaniami opracowanymi i wdrożonymi w ramach funduszy z EFS i EFRR. Ponadto kwalifikujące się działania nie będą otrzymywać pomocy z innych wspólnotowych instrumentów finansowych.

Władze hiszpańskie zapewniają również, że fundusze nie zostaną wykorzystane na restrukturyzację przedsiębiorstw, ale na działania na rzecz poszkodowanych pracowników.

Na koniec, władze hiszpańskie potwierdziły, że pomoc finansowa z EGF nie zastąpi działań, które są obowiązkiem przedsiębiorstw na mocy prawa krajowego lub układów zbiorowych.

Kwalifikowalne działania (art. 3 rozporządzenia (WE) nr 1927/2006)

Wnioskodawca proponuje połączenie zindywidualizowanych usług dla 588 pracowników, mianowicie pracowników zwolnionych przez znajdujące się w Kastylii-León przedsiębiorstwa Lear Corporation i Nachi Industrial oraz przez znajdujące się w Aragonii przedsiębiorstwa Delphi Packard España, Automotive Connections and Equipments oraz Auxiliar de Componentes Eléctricos. Pakiet ten obejmuje przygotowanie indywidualnych ścieżek rozwoju, doradztwo zawodowe, wsparcie w zakresie relokacji oraz zachęty do aktywnego poszukiwania pracy. W zależności od indywidualnych przypadków dochodzą jeszcze szkolenia w zakresie technik poszukiwania pracy, umiejętności społecznych, technologii informacyjnych i komunikacyjnych, a także zdobywania kwalifikacji zawodowych. Niektórzy pracownicy będą również mieli prawo ubiegać się o środki towarzyszące i zachęty do szybkiej integracji z rynkiem pracy.

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych zwróciła się o dodatkowe informacje, które zostały przekazane w dniu 25 marca 2009 r. i są dołączone do niniejszego pisma.

Na wniosek posłów, Komisja wyjaśniła, że:

- środek 3.1 „Wsparcie relokacji” obejmuje identyfikację przyszłych wakatów, jak również negocjacje z zainteresowanymi przedsiębiorstwami w sprawie wypełnienia tych wakatów pracownikami, którzy zostaną specjalnie przeszkoleni, aby spełnić wymogi związane z oferowanym stanowiskiem. Gwarantuje to bardzo pożyteczną wstępną ocenę potrzeb szkoleniowych zainteresowanych pracowników. Ta indywidualna pomoc ze strony specjalistów powinna dać zwolnionym pracownikom poczucie, że nie zostali pozostawieni sami sobie w wysiłkach mających na celu znalezienie innej pracy.

- Środek 3.2 „Kontynuacja kariery zawodowej” obejmuje opiekę nad pracownikami powracającymi na rynek pracy w celu szybkiej identyfikacji koniecznych poprawek gwarantujących udaną ponowną integrację. Indywidualna opieka ma na celu zapobieżenie wypadnięciu z rynku pracy we wczesnej fazie procesu reintegracji.

- Środek 4.2 „Środki towarzyszące” należy postrzegać w kontekście sytuacji w Hiszpanii, gdzie dostępność miejsc w ośrodkach opieki dla dzieci do lat trzech wynosi zaledwie 16,6% w porównaniu z normą 33% ustaloną dla Unii Europejskiej. Zdaniem władz hiszpańskich uzasadnia to podjęcie działań gwarantujących, że zwolnieni pracownicy zajmujący się opieką nad dziećmi lub osobami starszymi mogą brać udział w niezbędnych szkoleniach.

- Pracownicy, którzy nie będą kwalifikować się do zindywidualizowanego pakietu usług, będą uprawnieni do szeregu innych środków ujętych w dołączonej tabeli. Oprócz tych środków zwolnieni pracownicy uprawnieni są do otrzymywania przez maksymalny okres 24 miesięcy degresywnego zasiłku dla bezrobotnych, którego wysokość zależy od liczby przepracowanych lat i poziomu wynagrodzenia.

b)       Pomoc techniczna z inicjatywy Komisji           

Artykuł 8 ust. 1 oraz art. 9 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1927/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. ustanawiającego Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji stanowi, że:

„Z inicjatywy Komisji, w ramach limitu 0,35 % zasobów finansowych dostępnych na dany rok, EFG może być wykorzystany do finansowania monitorowania, informacji, wsparcia administracyjnego i technicznego, audytu, kontroli i działań związanych z oceną, niezbędnych do wdrażania niniejszego rozporządzenia."

„Komisja tworzy stronę internetową dostępną we wszystkich językach wspólnotowych(...)”

Odpowiednio do tego, wnioskowana kwota 690 000 EUR z 1,75 mln EUR dostępnych w 2009 r. w linii budżetowej 04.010414 będzie przeznaczona na stronę internetową EFG, grupę ekspercką osób do kontaktu w sprawie EFG, a także na działania przygotowawcze do oceny śródkokresowej EFG.

Komisja zwraca uwagę na fakt, że w 2007 i 2008 r. finansowanie pomocy technicznej nie było dostępne i tylko niektóre niewielkie działania zostały zrealizowane, natomiast niemożliwe było przeprowadzenie innych działań, zwłaszcza środków mających na celu informowanie partnerów społecznych, władz państw członkowskich na szczeblu lokalnym i regionalnym oraz innych zainteresowanych stron.

Na odpowiedni wniosek Komisja przedstawiła w dniu 25 marca 2009 r. dodatkową informację, że przygotowania przeglądu śródokresowego są w toku celem zainicjowania od połowy 2009 r. działań związanych z oceną poprzez wykorzystanie bardziej ogólnej umowy ramowej DG EMPL dotyczącej ocen. Zaproszenie do składania ofert oraz kryteria są do wglądu na stronie internetowej:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=626&langId=en&callId=182&furtherCalls=yes

Na tym etapie procedura wyboru została prawie zakończona, a umowy zostaną podpisane w najbliższych tygodniach.

c)        Ocena procedury

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych pragnie zwrócić uwagę Komisji na fakt, że po przeszło półtora roku współpracy pomiędzy instytucjami na podstawie przepisów rozporządzenia 1927/2006, Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. oraz rozporządzenia finansowego, nadal brak jest terminowych informacji o wnioskach, co jest niezbędne do oceny wniosków o uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji. W oparciu o zdobyte doświadczenie, ścisła i bezpośrednia współpraca pomiędzy odpowiednimi służbami w Parlamencie Europejskim i Komisji mogłaby stanowić cenne uzupełnienie wczesnego i wyczerpującego informowania o wnioskach otrzymanych przez Komisję.

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych wzywa Komisję Budżetową, właściwą dla tej sprawy, do zapewnienia, że powyższe uwagi znajdą się w jej decyzji.

Z wyrazami szacunku

Jan Andersson

Cc:      Gabriele Stauner, posłanka do PE

Załącznik

Odpowiedzi na pytania zadane przez sprawozdawcę i sprawozdawców umownych Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych PE w dniu 17 marca 2009 r.

EFG – pomoc techniczna w 2009 r.

Ø W pkt 6 dotyczącym konkretnych wydatków wspomina się, że przyznaje się kwotę 300 000 euro na „działania przygotowawcze do śródokresowej oceny EFG”. Ponadto stwierdza się, że „po zakończeniu procedury zaproszenia do składania ofert w pierwszych miesiącach 2009 r. zaciągnięte zostaną pierwsze zobowiązania”. Członkowie pragnęliby dowiedzieć się, jaką procedurę zastosowano przy wyborze usługodawcy i jakiemu przedsiębiorstwu powierzono przeprowadzenie śródokresowej oceny EFG.

Trwają przygotowania celem zainicjowania od połowy 2009 r. działań związanych z oceną w oparciu o bardziej ogólną umowę ramową DG EMPL dotyczącą ocen.

Zaproszenie do składania ofert oraz kryteria są do wglądu na stronie internetowej:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=626&langId=en&callId=182&furtherCalls=yes

Na tym etapie procedura wyboru została prawie zakończona, a umowy zostaną podpisane w najbliższych tygodniach.

Ø Ponieważ jest to pierwszy wniosek Komisji o pomoc techniczną w oparciu o art. 8 rozporządzenia ustanawiającego EFG, członkowie pragną dowiedzieć się, w jaki sposób i z których linii budżetowych finansowano pomoc techniczną w latach 2007 i 2008.

Ponieważ w latach 2007 i 2008 środki finansowe na pomoc techniczną nie były dostępne, zrealizowano jedynie niektóre działania, które i tak ograniczono do minimum:

· tworzenie strony internetowej EFG we wszystkich językach, przewidziane w art. 9 ust. 2 rozporządzenia ustanawiającego EFG na wniosek Parlamentu Europejskiego, odbywało się bardzo powoli i wciąż nie ma aktualnych tłumaczeń strony na wszystkie języki;

· jedyną opracowaną publikacją jest jednostronicowa ulotka zawierająca podstawowe informacje na temat EFG;

· przygotowano jeden plakat EFG, bazując na projekcie plakatu EFS;

· krajowe osoby do kontaktu w sprawie EFG odbyły jak dotąd trzy spotkania (dwa w 2007 r. i jedno w 2008 r.) finansowane z ogólnej puli środków DG EMPL;

· konsultacje z państwami członkowskimi i partnerami społecznymi przed przedłożeniem wniosku dotyczącego zmiany rozporządzenia ustanawiającego EFG sfinansowano również z ogólnej puli środków.

Inne działania, a w szczególności informowanie partnerów społecznych, władz państw członkowskich na szczeblu regionalnym i lokalnym oraz innych zainteresowanych podmiotów, nie mogły zostać przeprowadzone. Dotyczy to również wymiany doświadczeń zebranych w trakcie wdrażania środków finansowanych z EFG, a także wcześniejszego przygotowania śródokresowej oceny, które zostały przełożone na później w wyniku niedostępności środków na pomoc techniczną. Działania te, które są niezbędne dla dobrego funkcjonowania funduszu, należy przeprowadzić w trybie priorytetowym, w szczególności z uwagi na nowe rozporządzenie.

Wniosek o uruchomienie EFG w odniesieniu do Kastylii-León i Aragonii

Ø Spersonalizowane usługi 3.1, 3.2 i 4.2 zostały skrótowo wyjaśnione na stronach 6 i 7 dokumentu SEC zastępującego SEC(2009)140. W celu lepszego zrozumienia proponowanych środków przydatne byłoby podanie bardziej szczegółowych informacji oraz kilku przykładów tych środków.

Środek 3.1 „Wsparcie w przypadku przeniesienia” obejmuje intensywne poszukiwanie wakatów, w szczególności poprzez usługi oferowane przez niewielką sieć komercyjną. Usługi te obejmują identyfikację przyszłych wakatów, jak również negocjacje z zainteresowanymi przedsiębiorstwami w sprawie wypełnienia tych wakatów pracownikami, którzy zostaną specjalnie przeszkoleni, aby spełnić wymogi związane z oferowanym stanowiskiem. Gwarantuje to bardzo pożyteczną wstępną ocenę potrzeb szkoleniowych zainteresowanych pracowników. Następnie wakaty te przedstawiane są pracownikom i jeżeli wyrażą oni zainteresowanie, pomaga się im w przygotowaniu i przesłaniu życiorysów. Wsparcie w przypadku przeniesienia obejmuje również indywidualną pomoc dla pracowników znajdujących się w sytuacji, z którą nie mieli do tej pory doświadczeń lub mieli skromne doświadczenia, np. poszukiwanie pracy. Ta indywidualna pomoc ze strony specjalistów powinna dać zwolnionym pracownikom poczucie, że nie zostali pozostawieni sami sobie w wysiłkach mających na celu znalezienie innej pracy.

Środek 3.2 „Wsparcie w początkowym okresie zatrudnienia” obejmuje opiekę nad pracownikami powracającymi na rynek pracy w celu szybkiej identyfikacji koniecznych korekt gwarantujących udaną ponowną integrację. Indywidualna opieka ma na celu zapobieżenie wypadnięciu z rynku pracy we wczesnej fazie procesu reintegracji.

Środek 4.2 „Środki towarzyszące” należy postrzegać w kontekście sytuacji w Hiszpanii, gdzie miejsca w żłobkach dostępne są zaledwie dla 16,6% dzieci do lat trzech, podczas gdy norma ustalona dla Unii Europejskiej wynosi 33%. Zdaniem władz hiszpańskich uzasadnia to podjęcie działań gwarantujących, że zwolnieni pracownicy zajmujący się opieką nad dziećmi lub osobami starszymi mogą uczestniczyć w niezbędnych działaniach szkoleniowych. W kontekście starzenia się ludności w Hiszpanii oraz w celu upewnienia się, że zwolnieni pracownicy nie będą zniechęcani do uczestnictwa w działaniach reintegracyjnych, za właściwy krok uznano zapewnienie drobnej rekompensaty kosztów działalności opiekuńczej zwolnionym pracownikom uczestniczącym w działaniach szkoleniowych.

Ø W dyskusji zakładano, że zwolnieni pracownicy nieobjęci wnioskiem nie znaleźli jeszcze nowej pracy. Aby uzyskać jasny obraz sytuacji w zagrożonych regionach, właściwe wydaje się wyjaśnienie tego punktu. Ponadto członkowie chcieliby dowiedzieć się, jakiego rodzaju wsparcie otrzymują ci zwolnieni pracownicy od władz hiszpańskich.

Władze hiszpańskie przekazały następujące informacje dotyczące sytuacji pracowników, których nie uwzględniono we wniosku o uruchomienie EFG w związku z sytuacją w Kastylii-León i Aragonii:

1° Pracownicy, którzy znaleźli inną pracę                                                            : 65 %

2° Pracownicy, którzy uznali, że szybko znajdą nową pracę                                  : 10 %

3° Pracownicy, którzy woleli przenieść się w inne miejsce w celu znalezienia

nowej pracy                                                                                                      : 10 %

4° Pracownicy, którzy postanowili opuścić rynek pracy                                        : 10 %

5° Pracownicy, którzy nie wyrazili zainteresowania uczestnictwem w działaniach  : 5 %

W załączonej tabeli znajduje się przegląd środków dostępnych na poziomie krajowym i regionalnym dla pracowników, którzy stracili pracę.

Ponadto zwolnieni pracownicy uprawnieni są do otrzymywania przez maksymalny okres 24 miesięcy degresywnego zasiłku dla bezrobotnych, którego wysokość zależy od liczby przepracowanych lat i poziomu wynagrodzenia.


WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGO W KOMISJI

Data przyjęcia

16.4.2009

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

15

 

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Reimer Böge, Paulo Casaca, Brigitte Douay, Ingeborg Gräßle, Catherine Guy-Quint, Jutta Haug, Vladimír Maňka, Gérard Onesta, László Surján, Helga Trüpel, Kyösti Virrankoski

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Bárbara Dührkop Dührkop, Michael Gahler, Marusya Ivanova Lyubcheva

Zastępca(y) (art. 178 ust. 2) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Pasqualina Napoletano

Ostatnia aktualizacja: 23 kwietnia 2009Informacja prawna