Procedūra : 2009/0053(CNS)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A6-0268/2009

Iesniegtie teksti :

A6-0268/2009

Debates :

PV 22/04/2009 - 5
CRE 22/04/2009 - 5
CRE 04/05/2009 - 16

Balsojumi :

PV 24/04/2009 - 7.16

Pieņemtie teksti :

P6_TA(2009)0324

ZIŅOJUMS     *
PDF 150kWORD 186k
2009. gada 21. aprīļa
PE 423.810v02-00 A6-0268/2009

par priekšlikumu Padomes regulai, ar kuru groza Padomes Regulu (EK) Nr. 332/2002, ar ko izveido vidēja termiņa finansiālas palīdzības mehānismu attiecībā uz dalībvalstu maksājumu bilancēm

(COM(2009)0169 – C6-0134/2009 – 2009/0053(CNS))

Ekonomikas un monetārā komiteja

Referente: Pervenche Berès

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS
 PASKAIDROJUMS
 PROCEDŪRA

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Padomes regulai, ar kuru groza Padomes Regulu (EK) Nr. 332/2002, ar ko izveido vidēja termiņa finansiālas palīdzības mehānismu attiecībā uz dalībvalstu maksājumu bilancēm

(COM(2009)0169 – C6-0134/2009 – 2009/0053(CNS))

(Apspriežu procedūra)

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Padomei (COM(2009)0169) (COM(2009)0169),

–   ņemot vērā EK līguma 308. pantu, saskaņā ar kuru Padome ar to ir apspriedusies (C6-0134/2009),

–   ņemot vērā Padomes 2002. gada 18. februāra Regulu (EK) Nr. 332/2002, ar ko izveido vidēja termiņa finansiālas palīdzības mehānismu attiecībā uz dalībvalstu maksājumu bilancēm(1), un Parlamenta 2001. gada 6. septembra nostāju attiecībā uz priekšlikumu Padomes regulai par vidēja termiņa finansiālu palīdzību attiecībā uz dalībvalstu maksājumu bilancēm(2),

–   ņemot vērā 2008. gada 20. novembra nostāju(3) attiecībā uz priekšlikumu Padomes regulai, ar kuru groza Padomes Regulu (EK) Nr. 332/2002, un tā paša datuma par vidēja termiņa finansiālas palīdzības mehānisma izveidi attiecībā uz dalībvalstu maksājumu bilancēm(4),

–   Eiropas Centrālās bankas 2009. gada 20. aprīļa atzinumu par priekšlikumu Padomes regulai, ar kuru groza Padomes Regulu (EK) Nr. 332/2002, ar ko izveido vidēja termiņa finansiālas palīdzības mehānismu attiecībā uz dalībvalstu maksājumu bilancēm,

–   ņemot vērā Reglamenta 51. un 134. pantu,

–   ņemot vērā Ekonomikas un monetārās komitejas ziņojumu (A6-0268/2009),

1.  apstiprina grozīto Komisijas priekšlikumu;

2.  aicina Komisiju attiecīgi grozīt tās priekšlikumu saskaņā ar EK līguma 250. panta 2. punktu;

3.  aicina Padomi informēt Parlamentu, ja tā ir paredzējusi izmaiņas Parlamenta apstiprinātajā tekstā;

4.  prasa Padomei vēlreiz ar to apspriesties, ja tā ir paredzējusi būtiski grozīt Komisijas priekšlikumu;

5.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei, Komisijai un dalībvalstu valdībām.

Grozījums Nr.  1

Regulas priekšlikums – grozījumu akts

1. pants – 3. punkts

Regula (EK) Nr. 332/2002

3.a pants

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Komisija un attiecīgā dalībvalsts noslēdz saprašanās memorandu, kurā precizē Padomes paredzētos noteikumus.

Komisija un attiecīgā dalībvalsts noslēdz saprašanās memorandu, kurā precizē Padomes paredzētos noteikumus. Komisijai jāpaziņo Eiropas Parlamentam un Padomei par saprašanās memorandu.

Grozījums Nr.  2

Regulas priekšlikums – grozījumu akts

1. pants – 4. punkts

Regula (EK) Nr. 332/2002

5. pants

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Komisija paredz pasākumus, kas vajadzīgi, lai sadarbībā ar Ekonomikas un finanšu komiteju regulāri pārbaudītu, ka ekonomikas politika dalībvalstī, kura saņem Kopienas aizdevumu, saskan ar koriģējošo vai rīcības programmu un ar visiem citiem varbūtējiem nosacījumiem, ko Padome ir noteikusi saskaņā ar 3. pantu. Šajā nolūkā dalībvalsts nodod Komisijas rīcībā visu vajadzīgo informāciju un pilnībā sadarbojas ar Komisiju. Pamatojoties uz šādas pārbaudes rezultātiem, Komisija pēc Ekonomikas un finanšu komitejas atzinuma pieņem lēmumu par turpmāko maksājumu veikšanu.

Komisija paredz pasākumus, kas vajadzīgi, lai sadarbībā ar Ekonomikas un finanšu komiteju regulāri pārbaudītu, vai ekonomikas politika dalībvalstī, kura saņem Kopienas aizdevumu, saskan ar koriģējošo programmu un ar visiem citiem nosacījumiem, ko Padome ir noteikusi saskaņā ar 3. pantu un 3.a pantā minēto saprašanās memorandu. Šajā nolūkā dalībvalsts nodod Eiropas Parlamenta un Komisijas rīcībā visu vajadzīgo informāciju un pilnībā sadarbojas ar abām minētajām iestādēm. Pamatojoties uz šādas pārbaudes rezultātiem, Komisija pēc Ekonomikas un finanšu komitejas atzinuma pieņem lēmumu par turpmāko maksājumu veikšanu.

Padome pieņem lēmumu par visiem labojumiem, kas izdarāmi sākotnēji apstiprinātās ekonomikas politikas nosacījumos.

Padome saskaņā ar Kopienas galvenajiem ekonomiskajiem mērķiem pieņem lēmumu par visiem labojumiem, kas izdarāmi sākotnēji apstiprinātajos ekonomikas politikas nosacījumos.

Pamatojums

Grozījuma mērķis ir precizēt Eiropas Parlamenta nosacījumus un lomu.

Grozījums Nr.            3

Regulas priekšlikums – grozījumu akts

1. pants – 6.a punkts (jauns)

Regula (EK) Nr. 332/2002

10. pants

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(6.a) Regulas 10. pantu aizstāj šādi:

 

„10. pants

 

Reizi divos gados, pamatojoties uz Komisijas ziņojumu, un pēc apspriešanās ar Eiropas Parlamentu un atzinuma saņemšanas no Ekonomikas un finanšu komitejas [...] Padome izvērtē, vai ieviestais mehānisms, tā procedūras, tam noteiktie limiti, principā joprojām atbilst vajadzībām, kuru dēļ tas tika izveidots.”

(1)

OV L 53, 23.2.2002., 1. lpp.

(2)

OV C 72 E, 21.3.2002., 312. lpp.

(3)

Pieņemtie teksti, P6_TA(2008)0560.

(4)

Pieņemtie teksti, P6_TA(2008)0562.


PASKAIDROJUMS

Ar Padomes Regulu (EK) Nr. 332/2002, pamatojoties uz Līguma 119. un 308. pantu, tika izveidots vidēja termiņa finansiālas palīdzības mehānisms attiecībā uz dalībvalstu maksājumu bilancēm, aizstājot iepriekšējo instrumentu, kurš bija izveidots ar Padomes Regulu Nr. 1969/88. Tādējādi tiek īstenots Līguma 119. pantā paredzētais mehānisms, saskaņā ar kuru Kopiena var dalībvalstij piešķirt savstarpēju palīdzību, „ja attiecībā uz [..] maksājumu bilanci tai radušās grūtības vai draud nopietnas grūtības, ko radījusi vai nu vispārēja tās maksājumu bilances nestabilitāte, vai arī valūta, kas ir attiecīgās dalībvalsts rīcībā”, ar nosacījumu, ka šī dalībvalsts nav eiro zonas dalībniece.

Pieņemot 2002. gada februārī šo regulu, iepriekšējā regulā noteiktā robežvērtība tika samazināta no EUR 16 miljardiem līdz EUR 12 miljardiem saistībā ar eiro ieviešanu, jo eiro zonas dalībvalstīm vairs nevarēja piemērot Līguma 119. pantu par maksājumu bilancēm. Kopš tā laika ES ir paplašinājusies, un ir būtiski palielinājies to dalībvalstu skaits, kas nav EMS dalībnieces. Ņemot vērā šos apstākļus un starptautiskās finanšu situācijas attīstību, Padome 2008. gada decembra sākumā nolēma palielināt vispārējās finanšu palīdzības maksimālo apjomu no EUR 12 miljardiem uz EUR 25 miljardiem, un Eiropas Parlaments, izmantojot steidzamiem gadījumiem paredzētu procedūru, deva pozitīvu atzinumu.

Turklāt 19. un 20. marta Eiropadome aicināja Komisiju un Padomi veikt nepieciešamos pasākumus, lai vajadzības gadījumā būtu gatava rīkoties katrā gadījumā atsevišķi, balstoties uz visiem pieejamajiem instrumentiem un nepieciešamības gadījumā darbojoties ciešā sadarbībā ar starptautiskām finanšu iestādēm, nodrošinot, ka „Kopiena ir jo īpaši gatava sniegt atbalstu maksājumu bilances jomām tām dalībvalstīm, kurām tas nepieciešams un kuras var uz to pretendēt, un šajā sakarā atzinīgi vērtē Komisijas nodomu iesniegt priekšlikumu, lai būtu iespējams divkāršot Eiropas Savienības mehānismu palīdzībai maksājumu bilances jomā līdz EUR 50 miljardiem". Komisijas jaunais priekšlikums divkāršot maksimālo apjomu radies sakarā ar starptautisko finanšu prognožu pasliktināšanos un sarunām par vidēja termiņa finanšu palīdzību Rumānijai, kuru ES plāno sniegt šai valstij līdz 5 miljardu apmērā.

Līdz šim ES ir piekritusi arī sniegt maksājumu bilances aizdevumu Ungārijai EUR 6,5 miljardu apmērā un Latvijai EUR 3,1 miljarda apmērā.

Referents uzskata, ka ir lietderīgi divkārši palielināt maksimālo aizdevumu apjomu, lai tas sasniegtu 50 miljardus, un precizēt atsevišķus uzdevumus un pienākumus.


PROCEDŪRA

Virsraksts

Mehānisma izveide vidēja termiņa finansiālai palīdzībai attiecībā uz dalībvalstu maksājumu bilancēm

Atsauces

COM(2009)0169 – C6-0134/2009 – 2009/0053(CNS)

Datums, kad notika apspriešanās ar EP

17.4.2009

Atbildīgā komiteja

  Datums, kad paziņoja plenārsēdē

ECON

Referents(-i)

  Iecelšanas datums

Pervenche Berès

2.4.2009

 

 

Izskatīšana komitejā

21.4.2009

 

 

 

Pieņemšanas datums

21.4.2009

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

19

0

0

Deputāti, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Zsolt László Becsey, Pervenche Berès, Udo Bullmann, Elisa Ferreira, Jean-Paul Gauzès, Karsten Friedrich Hoppenstedt, Sophia in ‘t Veld, Othmar Karas, Wolf Klinz, Kurt Joachim Lauk, Gay Mitchell, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Margarita Starkevičiūtė, Ieke van den Burg

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Daniel Dăianu, Harald Ettl, Werner Langen, Margaritis Schinas

Iesniegšanas datums

21.4.2009

Pēdējā atjaunošana - 2009. gada 22. aprīļaJuridisks paziņojums