Postup : 2008/0259(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A6-0270/2009

Predkladané texty :

A6-0270/2009

Rozpravy :

PV 06/05/2009 - 13
CRE 06/05/2009 - 13

Hlasovanie :

PV 07/05/2009 - 9.9
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2009)0380

SPRÁVA     ***I
PDF 324kWORD 533k
23. apríla 2009
PE 419.961v02-00 A6-0270/2009

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa ustanovuje postup pre vedenie rokovaní a uzatváranie bilaterálnych dohôd medzi členskými štátmi a tretími krajinami, ktoré sa týkajú odvetvových otázok a upravujú rozhodné právo pre zmluvné a mimozmluvné záväzky

(KOM(2008)0893 – C6-0001/2009 – 2008/0259(COD))

Výbor pre právne veci

Spravodajca: Tadeusz Zwiefka

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 DÔVODOVÁ SPRÁVA
 STANOVISKO Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci
 POSTUP

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa ustanovuje postup pre vedenie rokovaní a uzatváranie bilaterálnych dohôd medzi členskými štátmi a tretími krajinami, ktoré sa týkajú odvetvových otázok a upravujú rozhodné právo pre zmluvné a mimozmluvné záväzky

(KOM(2008)0893 – C6-0001/2009 – 2008/0259(COD))

(Spolurozhodovací postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (KOM(2008)0893),

–   so zreteľom na článok 251 ods. 2 a články 61 písm. c), 65 a 67 ods. 5 Zmluvy o ES, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C6-0001/2009),

–   so zreteľom na článok 51 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre právne veci a stanovisko Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A6-0270/2009),

1.  schvaľuje zmenený a doplnený návrh Komisie;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh alebo ho nahradiť iným textom;

3.  poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade a Komisii.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     1

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(2) Justičná spolupráca v občianskych veciach medzi členskými štátmi a tretími krajinami sa tradične riadi dohodami medzi členskými štátmi a tretími krajinami.

(2) Justičná spolupráca v občianskych veciach medzi členskými štátmi a tretími krajinami sa tradične riadi dohodami medzi členskými štátmi a tretími krajinami. Tieto bilaterálne dohody, ktorých je veľa, často odráža historické spojitostii medzi príslušným členským štátom a konkrétnou treťou krajinou alebo tretími krajinami. Reagujú na prejavenú potrebu zo strany občanov príslušného členského štátu, ako aj príslušnej tretej krajiny.

Odôvodnenie

Spravodajca sa domnieva, že v preambule treba zdôrazniť dodatoční dôvody. Uvažoval o možnosti, že užitočný by mohol byť odkaz na pracovný dokument Komisie, ktorý je v obechu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     2

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(4) Zároveň môže existovať potreba uzatvoriť nové dohody s tretími krajinami, ktoré budú upravovať oblasti spravodlivosti v občianskych veciach patriacich do rozsahu pôsobnosti hlavy IV Zmluvy o ES.

(4) Existuje jasná potreba uzatvorenia nových dohôdy s tretími krajinami, ktoré sa týkajú oblastí spravodlivosti v občianskych veciach patriacich do rozsahu pôsobnosti hlavy IV časti tri Zmluvy o ES, vzhľadom na to, že mnohé existujúce bilaterálne dohody neodrážajú súčasné okolnosti a treba ich zmodernizovať.

Odôvodnenie

Spravodajca sa domnieva, že v preambule treba zdôrazniť dodatoční dôvody. Uvažoval o možnosti, že užitočný by mohol byť odkaz na pracovný dokument Komisie, ktorý je v obechu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     3

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(8) Je potrebné posúdiť, či v súčasnosti existuje dostatočný záujem Spoločenstva nahradiť všetky existujúce alebo navrhované bilaterálne dohody medzi členskými štátmi a tretími krajinami dohodami na úrovni Spoločenstva. Z tohto dôvodu je potrebné ustanoviť postup, ktorý bude mať dvojaký účel. Prvým bude umožniť Spoločenstvu, aby posúdilo, či na strane Spoločenstva existuje dostatočný záujem uzatvoriť určitú bilaterálnu dohodu. Druhým účelom je povoliť členským štátom uzatvoriť túto dohodu, ak v danom čase Spoločenstvo nemá záujem na uzatvorení takejto dohody.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     4

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(9) Mal by byť vytvorený zosúladený a transparentný postup povoľujúci členským štátom meniť a dopĺňať existujúce dohody s tretími krajinami alebo viesť rokovania a uzatvárať nové dohody za výnimočných okolností, najmä keď samotné Spoločenstvo nenaznačilo svoj úmysel uplatniť svoje vonkajšie právomoci na uzatvorenie dohody. Týmto postupom nie je dotknutá výlučná právomoc Spoločenstva a ustanovenia článkov 300 a 307 Zmluvy o ES. Keďže navrhovaný postup predstavuje výnimku z pravidla, že Spoločenstvo má výlučnú právomoc uzatvárať medzinárodné dohody v týchto veciach, je potrebné tento postup vnímať ako výnimočné opatrenie, ktorého rozsah a doba platnosti musia byť obmedzené.

(9) Čo sa týka dohôd s tretími krajinami o konkrétnych otázkach spravodlivosti v občianskych veciach, na ktoré sa vzťahuje výlučná právomoc Spoločenstva, mal by sa vytvoriť zladený a transparentný postup povoľujúci členskému štátu meniť a dopĺňať existujúcu dohodu alebo rokovať o novej dohode a uzatvoriť ju, najmä keď samotné Spoločenstvo nenaznačilo úmysel uplatniť svoju vonkajšiu právomoc na uzatvorenie dohody existujúcim mandátom na rokovanie alebo predpokladaným mandátom na rokovanie. Týmto postupom nie je dotknutá výlučná právomoc Spoločenstva a ustanovenia článkov 300 a 307 Zmluvy o ES. Musí sa považovať za výnimočné opatrenie, ktorého rozsah a doba platnosti musia byť obmedzené.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     5

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 9a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(9a) Toto nariadenie by sa nemalo uplatňovať, ak Spoločenstvo už s dotknutou treťou krajinou alebo tretími krajinami uzavrelo dohodu s rovnakým predmetom úpravy. Dve dohody by sa mali považovať za dohody, ktoré sa týkajú rovnakého predmetu úpravy, len vtedy, a v takom rozsahu, keď upravujú v podstate rovnaké osobitné právne otázky. Ustanovenia, ktoré len vyhlasujú všeobecný zámer spolupracovať na takýchto otázkach, by sa nemali považovať za také, ktoré sa týkajú rovnakého predmetu úpravy.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     6

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 9b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(9b) Komisia by mala vypracovať stratégiu a určiť priority s cieľom rozvíjať vonkajšie vzťahy Spoločenstva v oblasti súdnej spolupráce v občianskych a obchodných veciach, a to v súlade s usmerneniami, ktoré môže Európska rada v budúcnosti prijať.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     7

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 10a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(10a) Na niektoré regionálne dohody medzi niekoľkými členskými štátmi a niekoľkými tretími krajinami, napr. dvomi alebo tromi, ktoré majú za cieľ riešiť jednotlivé lokálne situácie a nie sú otvorené na pristúpenie iných štátov, by sa vo výnimočných prípadoch malo vzťahovať toto nariadenie.

Odôvodnenie

Spravodajca sa usiloval o spresnenie, aby sa mohli brať do úvahy obavy, ktoré vyjadrili niektoré kolegovia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     8

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(11) Podľa týchto nariadení by sa mal navrhovaný mechanizmus uplatňovať len v individuálnych a výnimočných prípadoch na dohody týkajúce sa odvetvových otázok a obsahujúce pravidlá v oblastiach, na ktoré sa tieto nástroje vzťahujú.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     9

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(12) Aby sa zabezpečilo, že dohoda navrhovaná členským štátom nebude mať za následok neúčinnosť práva Spoločenstva a nenaruší riadne fungovanie systému vytvoreného na základe pravidiel Spoločenstva, je potrebné žiadať o povolenie pre začatie alebo pokračovanie rokovaní, ako aj pre uzatvorenie dohody. Toto umožní Komisii posúdiť očakávaný vplyv (možného) výsledku rokovaní na právo Spoločenstva. V relevantných prípadoch môže Komisia navrhnúť usmernenia na rokovania alebo požiadať o začlenenie niektorých konkrétnych doložiek do navrhovaných dohôd.

(12) Aby sa zabezpečilo, že dohoda zamýšľaná členským štátom nebude mať za následok neúčinnosť práva Spoločenstva a nenaruší riadne fungovanie systému vytvoreného na základe jeho pravidiel, a aby sa takisto zabezpečilo, že to nenaruší politiku Spoločenstva v oblasti vonkajších vzťahov určovanú Spoločenstvom, malo by sa od príslušného členského štátu vyžadovať, aby svoje úmysly oznámil Komisii na účely získania povolenia na začatie formálnych rokovaní o dohode alebo pokračovanie v nich, ako aj na uzatvorenie dohody. Toto oznámenie by sa malo uskutočniť prostredníctvom listovej zásielky alebo elektronickými prostriedkami. Malo by obsahovať všetky relevantné informácie a dokumenty, ktoré Komisii umožnia posúdiť očakávaný vplyv výsledku rokovaní na právo Spoločenstva.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     10

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 12a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(12a) Malo by sa zhodnotiť, či v súčasnosti existuje dostatočný záujem Spoločenstva uzavrieť dvojstranné dohody medzi Spoločenstvom a príslušnou treťou krajinou alebo prípadný dostatočný záujem Spoločenstva nahradiť existujúcu dvojstrannú dohodu medzi členským štátom a treťou krajinou dohodou Spoločenstva. Na tento účel by sa mali všetky členské štáty informovať o každom oznámení doručenom Komisii týkajúcom sa dohody zamýšľanej daným členským štátom s cieľom umožniť im prejaviť záujem o pristúpenie k takejto iniciatíve oznamujúceho členského štátu. Európsky parlament by sa mal takisto informovať. Ak z tejto výmeny informácií vyplynie dostatočný záujem Spoločenstva, Komisia by mala posúdiť navrhnutie mandátu na rokovania s cieľom uzavretia dohody medzi Spoločenstvom a príslušnou treťou krajinou.

Odôvodnenie

Spravodajca sa usiloval o zabezpečenie toho, aby Európsky parlament dostával čo najviac informácií.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     11

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 12b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(12b) Všetky členské štáty a Európsky parlament by sa mali informovať o každom oznámení Komisii týkajúcom sa zamýšľaných alebo uzavretých dohôd a o každom odôvodnenom rozhodnutí Komisie podľa tohto nariadenia. Tieto informácie by však mali byť v úplnom súlade s prípadnými požiadavkami dôvernosti.

Odôvodnenie

Spravodajca sa usiloval o zabezpečenie toho, aby Európsky parlament dostával čo najviac informácií.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     12

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 12c (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(12c) V situáciách, v ktorých má Komisia na základe posúdenia v úmysle nepovoliť začatie formálnych rokovaní alebo uzatvorenie dohody, by Komisia pred vydaním odôvodneného rozhodnutia mala predložiť Rade stanovisko. V prípade uzavretia prerokovanej dohody by sa toto stanovisko malo adresovať Rade a Európskemu parlamentu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     13

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(15) Opatrenia potrebné na uplatňovanie tohto nariadenia by sa mali prijať v súlade s rozhodnutím Rady 1999/468/ES, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     14

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Toto nariadenie sa uplatňuje na bilaterálne dohody medzi členskými štátmi a tretími krajinami, ktoré sa týkajú odvetvových otázok a upravujú rozhodné právo v občianskych a obchodných veciach a ktoré patria úplne alebo čiastočne do rozsahu pôsobnosti nariadenia (ES) č. 593/2008 o rozhodnom práve pre zmluvné záväzky a nariadenia (ES) č. 864/2007 o rozhodnom práve pre mimozmluvné záväzky.

2. Toto nariadenie sa uplatňuje na bilaterálne dohody medzi členskými štátmi a tretími krajinami, ktoré sa týkajú osobitných otázok a ktoré patria do rozsahu pôsobnosti nariadenia (ES) č. 593/2008 o rozhodnom práve pre zmluvné záväzky a nariadenia (ES) č. 864/2007 o rozhodnom práve pre mimozmluvné záväzky.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     15

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Na účely tohto nariadenia sa pod pojmom „dohoda“ rozumie bilaterálna dohoda medzi členským štátom a treťou krajinou.

1. Na účely tohto nariadenia pojem „dohoda“ znamená:

 

a) bilaterálnu dohodu medzi členským štátom a treťou krajinou;

 

b) regionálnu dohodu medzi obmedzeným počtom členských štátov a tretích krajín susediacich s členskými štátmi Európskej únie, ktorá má za cieľ riešiť lokálne situácie a nie je otvorená na pristúpenie iných štátov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     16

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Na účely tohto nariadenia sa pojem „členský štát“ vzťahuje na ktorýkoľvek členský štát okrem Dánska.

2. Na účely tohto nariadenia pojem „členský štát“ znamená ktorýkoľvek členský štát s výnimkou Dánska.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     17

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Ak má členský štát záujem vstúpiť do rokovaní s príslušnou treťou krajinou s cieľom zmeniť a doplniť existujúcu dohodu alebo uzatvoriť novú dohodu patriacu do rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia, písomne oznámi svoj úmysel Komisii.

1. Ak má členský štát záujem vstúpiť do rokovaní s príslušnou treťou krajinou s cieľom zmeniť a doplniť existujúcu dohodu alebo uzatvoriť novú dohodu patriacu do rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia, listom alebo elektronicky oznámi svoju žiadosť Komisii.

Odôvodnenie

Treba upraviť nesúlad s článkom 5 odsekom 3 druhým pododsekom, v ktorom sa stanovuje, že „Komisia vydá svoje rozhodnutie o žiadosti členského štátu do šiestich mesiacov od prijatia oznámenia uvedeného v odseku 3“, a spresniť formálne postupy týkajúce sa oznámenia (písomne alebo elektronickou poštou).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     18

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. K oznámeniu pripojí kópiu existujúcej dohody, návrh dohody alebo návrh vypracovaný príslušnou treťou krajinou, ak je k dispozícii, a akúkoľvek ďalšiu príslušnú dokumentáciu. Členský štát uvedie ciele rokovaní a určí otázky, ktoré je potrebné riešiť, alebo ustanovenia existujúcej dohody, ktoré je potrebné zmeniť alebo doplniť, a poskytne všetky ostatné príslušné informácie.

2. K oznámeniu v danom prípade pripojí kópiu existujúcej dohody, návrh dohody alebo návrh vypracovaný príslušnou treťou krajinou, ak je k dispozícii, a akúkoľvek ďalšiu príslušnú dokumentáciu. Členský štát uvedie predmet rokovaní a určí otázky, ktoré treba riešiť v zamýšľanej dohode, alebo ustanovenia existujúcej dohody, ktoré treba zmeniť a doplniť. Členský štát môže poskytnúť všetky ostatné doplňujúce informácie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     19

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Oznámenie sa musí uskutočniť aspoň tri mesiace pred naplánovaným začiatkom oficiálnych rokovaní s príslušnou treťou krajinou.

3. Komisia poskytne Európskemu parlamentu a Rade oznámenie a v prípade potreby aj sprievodnú dokumentáciu, pri zachovaní všetkých požiadaviek dôvernosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     20

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Komisia po oznámení posúdi, či členský štát môže začať rokovania s príslušnou treťou krajinou. Ak Spoločenstvo už uzatvorilo akúkoľvek dohodu s rovnakým predmetom úpravy s príslušnou treťou krajinou, Komisia automaticky zamietne žiadosť členského štátu.

1. Komisia po prijatí oznámenia posúdi, či členský štát môže začať rokovania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     21

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

1a. Komisia zamietne oznámenie členského štátu, ak:

 

a) Spoločenstvo už uzavrelo dohodu s rovnakým predmetom úpravy s príslušnou treťou krajinou alebo tretími krajinami; alebo

 

b) plánovaná dohoda nepatrí do rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     22

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

1b. O záujme Spoločenstva hovoríme, ak:

 

a) päť alebo viac členských štátov uzavrelo alebo má úmysel uzavrieť s tou istou treťou krajinu dohodu s rovnakým predmetom úpravy, ktorá patrí do rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia;

 

b) Európsky parlament alebo Rada do troch mesiacov od prijatia oznámenia zašle Komisii oznámenie v tejto veci.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     23

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Ak Spoločenstvo zatiaľ s príslušnou treťou krajinou dohodu neuzatvorilo, Komisia najprv rámci svojho posúdenia overí, či sa v blízkej budúcnosti očakáva uzatvorenie akejkoľvek relevantnej dohody Spoločenstvom s touto treťou krajinou. Ak tomu tak nie je, môže Komisia udeliť povolenie za predpokladu, že sú splnené tieto dve podmienky:

2. Ak Spoločenstvo zatiaľ s príslušnou treťou krajinou alebo tretími krajinami dohodu neuzatvorilo, Komisia najprv v rámci svojho posúdenia overí, či sa v nasledujúcich dvoch rokoch konkrétne plánuje uzatvorenie akejkoľvek relevantnej dohody Spoločenstvom s touto treťou krajinou alebo tretími krajinami. Ak tomu tak nie je, Komisia overí, či sú splnené všetky tieto podmienky:

a) daný členský štát preukázal, že existuje osobitný záujem na uzatvorení bilaterálnej odvetvovej dohody s treťou krajinou, predovšetkým z dôvodu existencie hospodárskych, geografických, kultúrnych alebo historických väzieb medzi členským štátom a touto treťou krajinou, a

a) daný členský štát zdôvodnil, že  osobitný záujem na uzatvorení dohody vzhľadom na hospodárske, geografické, kultúrne, historické alebo sociálne väzby medzi členským štátom a príslušnou treťou krajinou alebo krajinami a že Spoločenstvo v súčasnosti nemá záujem o uzatvorenie dohody;

b) Komisia usúdi, že navrhovaná dohoda má obmedzený vplyv na jednotné a súdržné uplatňovanie súčasných pravidiel Spoločenstva a na riadne fungovanie systému, ktorý bol vytvorený na základe týchto pravidiel.

b) na základe objektívneho hodnotenia informácií, ktoré zaslal členský štát, a celej príslušnej dokumentácie a úvah je zrejmé, že plánovaná dohoda by nespôsobila neúčinnosť práva Spoločenstva a neoslabila by riadne fungovanie systému, ktorý bol vytvorený na základe jeho pravidiel;

 

c) plánovaná dohoda nebude mať negatívny vplyv na predmet a cieľ politiky Spoločenstva v oblasti vonkajších vzťahov;

 

d) v prípade uzatvorenia regionálnej dohody nie je možné, aby Spoločenstvo uzatvorilo dohodu v primeranom časovom rámci.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     24

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 2a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

2a. Ak informácie, ktoré zaslal členský štát, nie sú dostatočné na účel vykonania hodnotenia, Komisia môže požiadať o ďalšie informácie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     25

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Ak Komisia na základe podmienok uvedených v článku 4 dospeje k záveru, že neexistujú prekážky, aby sa dohoda uzatvorila, môže členskému povoliť otvorenie rokovaní o dohode s príslušnou treťou krajinou. V prípade potreby môže Komisia navrhnúť usmernenia na rokovania a môže požiadať o zahrnutie určitých konkrétnych doložiek do navrhovanej dohody.

1. Ak Komisia dospeje k záveru, že podmienky stanovené v článku 4 sú splnené, povolí členskému štátu začatie rokovaní o dohode s príslušnou treťou krajinou alebo tretími krajinami. V prípade potreby môže Komisia navrhnúť usmernenia na rokovania a môže požiadať o zahrnutie konkrétnych doložiek do plánovanej dohody.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     26

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 1 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

V dohode sa ustanoví doložka o jej vypovedaní v prípade, že Spoločenstvo uzatvorí dohodu s tou istou treťou krajinou s rovnakým predmetom úpravy. Dohoda musí obsahovať túto doložku: „(názov členského štátu) vypovie túto dohodu v prípade, že Spoločenstvo uzatvorí dohodu s (názov tretej krajiny) s rovnakým predmetom úpravy spravodlivosti v občianskych veciach, ako je predmet úpravy tejto dohody“.

V dohode sa uvedie doložka, ktorou sa stanoví úplné alebo čiastočné vypovedanie dohody v prípade následnej dohody medzi Spoločenstvom alebo Spoločenstvom a jeho členskými štátmi a tou istou treťou krajinou alebo tretími krajinami s rovnakým predmetom úpravy. Doložka sa naformuluje tak, aby zohľadňovala tieto pokyny: „(názov členského štátu) úplne alebo čiastočne vypovie túto dohodu, keď a v prípade, že Spoločenstvo alebo Spoločenstvo a jeho členské štáty uzatvoria dohodu s (názov tretej krajiny alebo tretích krajín) s rovnakým predmetom úpravy spravodlivosti v občianskych veciach, ako je predmet úpravy tejto dohody“.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     27

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 2a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

2a. Dohoda obsahuje doložku umožňujúcu automatické nahradenie dohody medzi Spoločenstvom alebo Spoločenstvom a jeho členskými štátmi a treťou krajinou alebo tretími krajinami o rovnakom predmete.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     28

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 3 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Komisia prijme rozhodnutie o povolení uvedenom v odsekoch 1 a 2 v súlade s postupom uvedeným v článku 8 ods. 2.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     29

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 3 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Komisia vydá svoje rozhodnutie o žiadosti členského štátu do šiestich mesiacov od prijatia oznámenia uvedeného v odseku 3.

Komisia vydá odôvodnené rozhodnutie o žiadosti členského štátu do troch mesiacov od prijatia oznámenia uvedeného v článku 3 alebo dodatočných informácií, ak o ne požiada podľa článku 4 ods. 3. Túto lehotu možno na žiadosť Komisie predĺžiť jedenkrát, a to o 30 dní.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     30

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 3a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

3a. Komisia oznámi svoje rozhodnutie Európskemu parlamentu a Rade do jedného mesiaca po jeho prijatí.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     31

Návrh nariadenia

Článok 5a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Článok 5a

 

Odmietnutie povolenia na začatie formálnych rokovaní

 

1. Ak má Komisia na základe svojho posúdenia podľa článku 4 v úmysle nepovoliť začatie formálnych rokovaní o zamýšľanej dohode, poskytne príslušnému členskému štátu stanovisko do 90 dní od doručenia oznámenia uvedeného v článku 3.

 

2. Príslušný členský štát môže do 30 dní od predloženia stanoviska požiadaťKomisiu, aby začala diskusie s cieľom hľadania riešenia.

 

3. Ak príslušný členský štát nepredloží túto požiadavku v lehote uvedenej v odseku 2, alebo ak Komisia odmietne začať diskusiu, Komisia vydá odôvodnené rozhodnutie o žiadosti členského štátu do 130 dní od doručenia oznámenia uvedeného v článku 3.

 

V prípade, keď tieto diskusie pokračujú v zmysle odseku 2, Komisia vydá odôvodnené rozhodnutie o žiadosti členského štátu do 30 dní od skončenia diskusií.

 

4. Príslušné členské štáty môžu Komisiu požiadať, aby predložila formálny návrh na uzavretie dohody Spoločenstva s rovnakým predmetom úpravy ako má dohoda s príslušnou treťou krajinou alebo tretími krajinami.

Odôvodnenie

Spravodajca nie je spokojný s mechanizmom, ktorý navrhuje Rada. Vypustil odkaz na možnú diskusiu v Rade, pretože nepomohla: v skutočnosti členský štát môže kedykoľvek predložiť Rade na diskusiu akýkoľvek problém. Domnieva sa, že by bolo vhodnejšie, aby sa zabezpečil "zmierovací" mechanizmus. Ak toto zmierovanie zlyhá, potom by bolo najlepším riešením, aby príslušný členský štát mohol požiadať Komisiu, aby vstúpila do rokovaní o dohode Spoločenstva.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     32

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Príslušný členský štát pred parafovaním dohody oznámi Komisii výsledok rokovaní a poskytne Komisii znenie dohody.

1. Príslušný členský štát pred podpísaním prerokovanej dohody oznámi Komisii výsledok rokovaní a poskytne Komisii znenie dohody.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     33

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Po tomto oznámení Komisia posúdi, či je prerokovaná dohoda v súlade s jej počiatočným posúdením. Pri tomto ďalšom posúdení musí Komisia preskúmať, či navrhovaná dohoda zohľadňuje požiadavky Komisie, najmä pokiaľ ide o zahrnutie doložiek uvedených v článku 5 ods. 1, a či by uzatvorenie navrhovanej dohody mohlo spôsobiť, že by sa právo Spoločenstva stalo neúčinným a že by narušilo riadne fungovanie systému vytvoreného na základe jeho pravidiel.

2. Po prijatí tohto oznámenia Komisia posúdi, či je prerokovaná dohoda v súlade s jej počiatočným posúdením. Pri tomto ďalšom posúdení Komisia preskúma, či prerokovaná dohoda spĺňa podmienky uvedené v článku 4, najmä čo sa týka zahrnutia doložky uvedenej v článku 5 ods. 1.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     34

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. Ak Komisia dospeje k názoru, že rokovania viedli k dohode, ktorá spĺňa požiadavky uvedené v odseku 2, môže členskému štátu povoliť uzatvorenie dohody.

4. Ak Komisia dospeje k názoru, že rokovania viedli k dohode, ktorá spĺňa požiadavky uvedené v odseku 2, povolí členskému štátu uzatvorenie dohody.

Odôvodnenie

Komisia nemá v tejto fáze žiadnu možnosť voľného uváženia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     35

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 5 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5. Komisia prijme rozhodnutie o povolení uvedenom v odsekoch 3 a 4 v súlade s postupom uvedeným v článku 8 ods. 3.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     36

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 5 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Komisia vydá svoje rozhodnutie o žiadosti členského štátu do šiestich mesiacov od prijatia oznámenia uvedeného v odseku 1.

Komisia vydá odôvodnené rozhodnutie o žiadosti členského štátu do troch mesiacov od prijatia oznámenia uvedeného v odseku 1.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     37

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 5a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

5a. Komisia oznámi svoje rozhodnutie Európskemu parlamentu a Rade do jedného mesiaca od jeho prijatia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     38

Návrh nariadenia

Článok 7a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Článok 7a

 

Odmietnutie povoliť uzatvorenie dohody

 

1. Ak Komisia na základe svojho posúdenia podľa článku 7 ods. 2 má v úmysle nepovoliť uzatvorenie prerokovanej dohody, poskytne Európskemu parlamentu a Rade stanovisko do 90 dní od doručenia oznámenia uvedeného v článku 7 ods. 1.

 

2. Príslušný členský štát môže do 30 dní od predloženia stanoviska Komisie požiadať, aby sa čo najskôr v rámci Rady uskutočnila diskusia o tejto otázke.

 

V prípade tejto žiadosti vydá Komisia odôvodnené rozhodnutie o žiadosti členského štátu do 30 dní od uskutočnenia diskusie v rámci Rady.

 

3. Ak príslušný členský štát nepožiada o uskutočnenie diskusie v rámci Rady v lehote uvedenej v odseku 2, Komisia vydá odôvodnené rozhodnutie o žiadosti členského štátu do 130 dní od doručenia oznámenia uvedeného v článku 7 ods. 1.

 

4. Komisia oznámi svoje rozhodnutie Európskemu parlamentu a Rade do 30 dní od rozhodnutia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     39

Návrh nariadenia

Článok 8

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 8

Postup vo výbore

vypúšťa sa

1. Komisii pomáha výbor zriadený podľa nariadenia Rady (ES) č. [...], ktorým sa ustanovuje postup pre vedenie rokovaní a uzatváranie bilaterálnych dohôd medzi členskými štátmi a tretími krajinami, ktoré sa týkajú odvetvových otázok a upravujú súdnu právomoc, uznávanie a výkon rozsudkov a rozhodnutí v manželských veciach, vo veciach rodičovských práv a povinností a vyživovacej povinnosti, ako aj rozhodné právo vo veciach vyživovacej povinnosti.

 

2. Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa konzultačný postup ustanovený v článku 3 rozhodnutia 1999/468/ES v súlade s jeho článkom 7 a článkom 8.

 

3. Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa riadiaci postup ustanovený v článku 4 rozhodnutia 1999/468/ES v súlade s jeho článkom 7 a článkom 8.

 

4. Obdobie stanovené v článku 4 ods. 3 rozhodnutia 1999/468/ES je tri mesiace.

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     40

Návrh nariadenia

Článok 8a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Článok 8a

 

Dôvernosť

 

1. Pri oznamovaní rokovaní a ich výsledkov Komisii podľa článku 3, článku 4 ods. 3 a článku 7 členské štáty jasne informujú Komisiu o tom, či sa v nich obsiahnuté informácie majú považovať za dôverné a či sa môžu poskytnúť iným členským štátom.

 

2. Komisia a členské štáty zabezpečia, aby sa so všetkými informáciami označenými ako dôverné zaobchádzalo podľa článku 4 ods. 1 písm. a) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 z 30. mája 2001 o prístupe verejnosti k dokumentom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie1.

 

1 Ú. v. ES L 145, 31.05.2001, s. 43.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     41

Návrh nariadenia

Článok 8b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

článok 8b

 

Informácie členským štátom

 

Komisia zašle členským štátom a príslušnému výboru Európskeho parlamentu oznámenia prijaté podľa článkov 3 a 7 a podľa potreby aj sprievodné dokumenty, ako aj všetky svoje odôvodnené rozhodnutia podľa článkov 5, 5a, 7 a 7a, pričom sa musia dodržiavať požiadavky dôvernosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     42

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 1 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Ak to umožňuje stav rokovaní, Komisia môže navrhnúť usmernenia na rokovania alebo začlenenie niektorých konkrétnych doložiek uvedených v článku 5 ods. 1.

Ak to umožňuje stav rokovaní, Komisia môže navrhnúť usmernenia alebo požiadať o začlenenie niektorých konkrétnych doložiek uvedených v článku 5 ods. 1.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     43

Návrh nariadenia

Článok 10

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Najneskôr 1. januára 2014 Komisia predloží Európskemu parlamentu, Rade a Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru správu o uplatňovaní tohto nariadenia, ku ktorej sa môže pripojiť vhodný legislatívny návrh.

Najneskôr 1. januára 2014 Komisia predloží Európskemu parlamentu, Rade a Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru správu o uplatňovaní tohto nariadenia. Správa obsahuje kladné odporúčanie, aby sa toto nariadenie zrušilo alebo aby sa zachovalo v účinnosti do dátumu predpísaného v článku 10a.

 

Ak sa nariadenie zachová v účinnosti, Komisia predloží ďalšiu podobnú správu Európskemu parlamentu, Rade a Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru najneskôr do 1. januára 2019.

 

K správam sa môže pripojiť vhodný legislatívny návrh, najmä na nahradenie nariadenia nariadením s rovnakou pôsobnosťou alebo nariadením s pôsobnosťou rozšírenou o uznávanie a vykonávanie rozsudkov v občianskych a obchodných veciach podľa nariadenia Rady (ES) č. 44/20011.

 

Preskúmanie nariadenia č. 44/2001 zo strany Komisie sa rozširuje tak, aby v plnej miere zohľadňovalo túto otázku.

 

1 Ú. v. ES L 12, 16.1.2001, s. 1.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     44

Návrh nariadenia

Článok 10a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Článok 10a

 

Uplynutie platnosti

 

1. Platnosť tohto nariadenia sa skončí 31. decembra 2019.

 

2. Napriek skončeniu platnosti tohto nariadenia k uvedenému dátumu alebo jeho zrušeniu podľa článku 10, ak členský štát dostane povolenie na začatie rokovaní podľa článku 5 pred uplynutím dátumu skončenia platnosti alebo zrušenia, tieto rokovania budú môcť pokračovať a možno ich dokončiť v súlade s ustanoveniami tohto nariadenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     45

Návrh nariadenia

Článok 11 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Jeho platnosť sa skončí 31. decembra 2014.

vypúšťa sa


DÔVODOVÁ SPRÁVA

Okrem acquis communautaire sú pre oblasť spravodlivosti v občianskych veciach príznačné početné bilaterálne dohody, ktoré členské štáty uzatvárajú s tretími krajinami pred nadobudnutím účinnosti príslušných ustanovení Amsterdamskej zmluvy alebo pred svojím pristúpením k Spoločenstvu. Pokiaľ tieto už existujúce dohody obsahujú ustanovenia, ktoré nie sú zlučiteľné so Zmluvou o ES, členské štáty musia podľa článku 307 Zmluvy o ES vykonať všetky kroky na odstránenie týchto rozporov. Európsky súdny dvor potvrdil, že v prípade potreby musia členské štáty vypovedať dohody, ktoré nie sú zlučiteľné s acquis.

Okrem už existujúcich bilaterálnych dohôd môže vzniknúť aj potreba uzatvoriť s tretími krajinami nové dohody, ktoré by upravovali tie oblasti spravodlivosti v občianskych veciach, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti hlavy IV Zmluvy o ES.

V stanovisku 1/03 zo 7. februára 2006 týkajúcom sa uzatvorenia nového Luganského dohovoru(1) Súdny dvor vyjadril názor, že Spoločenstvo získalo výlučnú právomoc uzatvárať medzinárodné dohody s tretími krajinami o záležitostiach, ktoré majú vplyv na pravidlá stanovené okrem iného v nariadení (ES) č. 44/2001 („Brusel I“), najmä pokiaľ ide o súdnu právomoc a uznávanie a výkon rozsudkov v občianskych a obchodných veciach. V tomto stanovisku dospel Súdny dvor k záveru, že analýza ustanovení nového Luganského dohovoru týkajúcich sa pravidiel súdnej právomoci ukázala, že tieto ustanovenia majú vplyv na jednotné a súdržné uplatňovanie pravidiel Spoločenstva v oblasti súdnej právomoci a na riadne fungovanie systému, ktorý je na nich založený. Súdny dvor dospel k podobnému záveru, pokiaľ ide o pravidlá navrhovaného dohovoru, ktoré sa týkajú uznávania a výkonu rozsudkov. Rozhodol, že pravidlá Spoločenstva pre uznávanie a výkon rozsudkov nemožno oddeliť od pravidiel v oblasti súdnej právomoci, s ktorými tvoria ucelený a súdržný systém, a že nový Luganský dohovor bude mať vplyv na jednotné a súdržné uplatňovanie pravidiel Spoločenstva, a to tak na oblasť súdnej právomoci a uznávania a výkonu rozsudkov, ako aj na riadne fungovanie uceleného systému vytvoreného na základe týchto pravidiel.

Komisia sa teda domnieva, že treba vychádzať z toho, že Spoločenstvo nadobudlo výlučnú právomoc viesť rokovania a uzatvárať mnohé z vyššie uvedených bilaterálnych dohôd. Treba však poznamenať, že nie všetci pripomienkujúci súhlasia s názorom Súdneho dvora uvedeným v stanovisku 1/03(2). Navyše je zaujímavé vziať na vedomie ustanovenia článkov 3(3) a 4(4) zmluvy o fungovaní Európskej únie.

Komisia zastáva názor, že je potrebné posúdiť, či na strane Spoločenstva existuje dostatočný záujem o to, aby Spoločenstvo nahradilo všetky takéto existujúce alebo navrhované dohody medzi členskými štátmi a tretími krajinami dohodami Spoločenstva. Z tohto dôvodu je potrebné stanoviť postup, ktorý bude mať dvojaký účel. Prvým je umožniť Spoločenstvu, aby posúdilo, či na jeho strane existuje takýto dostatočný záujem o uzatvorenie určitej dohody. Druhým účelom je povoliť členským štátom uzatvorenie danej dohody, pokiaľ Spoločenstvo v danom čase nemá záujem o uzatvorenie dohody na úrovni Spoločenstva.

Spravodajca podporuje navrhované nariadenie ako možný prostriedok na zmiernenie nepružnosti, ktorú členským štátom spôsobuje doktrína o prednostnom práve v oblasti vonkajšej právomoci. Táto doktrína bráni členským štátom v tom, aby uzatvárali užitočné bilaterálne a vnútroregionálne dohody s nečlenskými krajinami, ktoré spadajú do tejto právomoci. Iné riešenie tejto dilemy ani nemožno predpokladať, keďže Komisia nemá personál ani čas na to, aby vyjednávala dohody Spoločenstva; navyše v prevažnej väčšine prípadov nemá Spoločenstvo žiadny záujem o tento typ bilaterálnych dohôd.

Návrh Komisie je však obmedzený, pokiaľ ide o rozsah, a z toho dôvodu spravodajca navrhuje, aby doložka o preskúmaní upravovala aj možnosť budúceho rozšírenia na súdnu právomoc a uznávanie a výkon rozsudkov. Priaznivá skutočnosť, že Komisia v súčasnosti vykonáva preskúmanie nariadenia (ES) č. 44/2001 (Brusel I) môže v tomto ohľade výrazne pomôcť.

Spravodajca uskutočnil i ďalšie zmeny s cieľom zvýšiť efektívnosť nariadenia: zmenil odkaz na „odvetvové otázky“ v záujme zvýšenia právnej istoty, skrátil lehoty a odstránil niektoré zdĺhavejšie aspekty postupu.

Takisto zrušil možnosť voľného uváženia Komisie v súvislosti so schválením uzatvorenia dohody. Podľa pôvodného návrhu mohla Komisia odmietnuť udelenie súhlasu na uzatvorenie bilaterálnej dohody i v prípade, že spĺňala všetky podmienky pre počiatočný súhlas. Toto mohlo spôsobiť výrazné diplomatické problémy s dotknutou treťou krajinou.

Spravodajca napokon poznamenáva, že jeho pozmeňujúce a doplňujúce návrhy sú obsiahnuté v jeho návrhu stanoviska k súbežnému návrhu nariadenia, ktorým sa ustanovuje postup pre vedenie rokovaní a uzatváranie bilaterálnych dohôd, ktoré upravujú súdnu právomoc, uznávanie a výkon rozsudkov a rozhodnutí v manželských veciach, vo veciach rodičovských práv a povinností a vyživovacej povinnosti, ako aj rozhodné právo vo veciach vyživovacej povinnosti.

(1)

[2006] Zb. I-1145.

(2)

Pozri napríklad poznámku Ulricha G. Schroetera (Freiburg) v European Community Private Law Review (GPR) 2006, 203 et seq, v ktorej vyjadruje kritické stanovisko k argumentácii Súdneho dvora a uvádza, že súd nepreukázal, že nový Luganský dohovor by mal vplyv na nariadenie č. 44/2001, že mal preskúmať vnútornú právomoc ES s cieľom upraviť vzťahy s nečlenskými krajinami a že nesprávne pochopil právny význam „oddeľovacích doložiek“ (disconnection clauses). Takisto je ťažké pochopiť, ako sa výlučná právomoc Spoločenstva môže zhodovať s dánskou možnosťou neúčasti (opt-out).

(3)

Článok 3

1. Únia má výlučnú právomoc v týchto oblastiach:

a) colná únia;

b) ustanovenie pravidiel hospodárskej súťaže potrebných na fungovanie vnútorného trhu;

c) menová politika pre členské štáty, ktorých menou je euro;

d) ochrana morských biologických zdrojov v rámci spoločnej politiky rybného hospodárstva;

e) spoločná obchodná politika.

2. Únia má tiež výlučnú právomoc uzavrieť medzinárodnú dohodu, ak je jej uzavretie ustanovené v legislatívnom akte Únie alebo ak je jej uzavretie potrebné na to, aby Únia mohla vykonávať svoju vnútornú právomoc, alebo ak môžu byť uzavretím zmlúv dotknuté spoločné pravidlá alebo pozmenený rozsah ich pôsobnosti. (zvýraznil autor)

(4)

Článok 4

1. Únia vykonáva spoločne právomoc s členskými štátmi vtedy, keď na ňu zmluvy prenášajú právomoc, ktorá sa nevzťahuje na oblasti uvedené v článkoch 3 a 6.

2. Spoločné právomoci Únie a členských štátov sa uplatňujú v týchto hlavných oblastiach:

a) vnútorný trh;

b) sociálna politika, pokiaľ ide o aspekty vymedzené v tejto zmluve;

c) hospodárska, sociálna a územná súdržnosť;

d) poľnohospodárstvo a rybné hospodárstvo s výnimkou ochrany morských biologických zdrojov;

e) životné prostredie;

f) ochrana spotrebiteľa;

g) doprava;

h) transeurópske siete;

i) energetika;

j) priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti;

k) spoločné otázky bezpečnosti v záležitostiach verejného zdravia, pokiaľ ide o aspekty vymedzené v tejto zmluve.

3. V oblasti výskumu, technického rozvoja a kozmického priestoru má Únia právomoc vykonávať činnosti, najmä vymedziť a uskutočňovať programy, avšak vykonávanie tejto právomoci nesmie viesť k tomu, aby sa členským štátom bránilo vykonávať ich právomoci.

4. V oblasti rozvojovej spolupráce a humanitárnej pomoci má Únia právomoc vykonávať činnosti a uskutočňovať spoločnú politiku, avšak vykonávanie tejto právomoci nesmie viesť k tomu, aby sa členským štátom bránilo vykonávať ich právomoci. (zvýraznil autor)


STANOVISKO Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (15.4.2009)

pre Výbor pre právne veci

k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa ustanovuje postup pre vedenie rokovaní a uzatváranie bilaterálnych dohôd medzi členskými štátmi a tretími krajinami, ktoré sa týkajú odvetvových otázok a upravujú rozhodné právo pre zmluvné a mimozmluvné záväzky

(KOM(2008)0893 – C6-0001/2009 – 2008/0259(COD))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Gérard Deprez

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Kontext

Týmto nariadením sa ustanovuje postup pre vedenie rokovaní a uzatváranie bilaterálnych dohôd medzi členskými štátmi a tretími krajinami, ktoré sa týkajú súdnej právomoci, uznávania a výkonu rozsudkov a rozhodnutí v manželských veciach, vo veciach rodičovských práv a povinností a vyživovacej povinnosti. Podľa článku 307 Zmluvy o ES sú členské štáty povinné odstrániť akýkoľvek nesúlad medzi acquis communautaire a medzinárodnou dohodou uzavretou medzi príslušným členským štátom a treťou krajinou.

Súdny dvor Európskych spoločenstiev potvrdil vo svojom stanovisku 1/03 zo 7. februára 2006 (Lugano), že Spoločenstvo získalo výlučnú vonkajšiu právomoc viesť rokovania a uzatvárať s tretími krajinami medzinárodné dohody v mnohých dôležitých veciach uvedených v hlave IV zmluvy.

Podľa článku 300 zmluvy je preto v právomoci Spoločenstva uzatvárať takéto dohody medzi Spoločenstvom a treťou krajinou. Z tohto dôvodu by sa malo posúdiť, či existuje dostatočný záujem nahradiť všetky existujúce alebo navrhované bilaterálne dohody medzi členskými štátmi a tretími krajinami dohodami na úrovni Spoločenstva. To je aj dôvodom ustanovenia tohto postupu. Ak sa nepotvrdí záujem Spoločenstva, členským štátom by sa malo povoliť uzatvárať tieto dohody.

Analýza spravodajcu

Spravodajca by však chcel pripomenúť, že tento postup sa odchyľuje od pravidla, podľa ktorého uzatvára dohodu Spoločenstvo, a preto by mal postup pre povolenie určené pre členské štáty podliehať veľmi presne stanoveným podmienkam. Rozsah a doba platnosti mechanizmu by mali byť obmedzené. Postup sa nemôže uplatňovať, pokiaľ Spoločenstvo prejaví dostatočný záujem o uzatvorenie konkrétnej dohody s treťou krajinou a nemal by narušiť riadne fungovanie systému vytvoreného na základe pravidiel Spoločenstva. Spravodajca považuje za veľmi dôležité, aby Komisia v záujme jednotnosti stanovila stratégiu a určila priority s cieľom rozvinúť politiku Spoločenstva zameranú na vonkajšie vzťahy v oblasti súdnej spolupráce v oblasti občianskeho a obchodného práva. Čo sa týka navrhovaného komitologického postupu, spravodajca sa domnieva, že je neprimeraný, a preto navrhuje vypustiť odkazy na tento postup. Úlohou Komisie ako ochrancu zmluvy je zabezpečiť dodržiavanie právnych predpisov Spoločenstva. Ide o právomoc, ktorá jej bola zverená na základe zmluvy, a preto sa netýka prípadu vykonávacích právomocí (ako sa uvádza v článku 202 zmluvy). Namiesto toho spravodajca navrhuje systém oznamovacej povinnosti (pozmeňujúci a doplňujúci návrh 26), ktorý sa tiež uvádza v nariadení 1931/2006 z 20. decembra 2006, ktorým sa ustanovujú pravidlá malého pohraničného styku na vonkajších pozemných hraniciach členských štátov a ktorým sa menia a dopĺňajú ustanovenia Schengenského dohovoru. Nariadenie by malo mať obmedzený časový rozsah a malo by zostať v platnosti do roku 2014 (okrem dohôd, o ktorých sa práve rokuje a v prípade ktorých Komisia povolila otvorenie rokovaní).

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci vyzýva Výbor pre právne veci, aby ako gestorský výbor zaradil do svojej správy tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     1

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(8) Je potrebné posúdiť, či v súčasnosti existuje dostatočný záujem Spoločenstva nahradiť všetky existujúce alebo navrhované bilaterálne dohody medzi členskými štátmi a tretími krajinami dohodami na úrovni Spoločenstva. Z tohto dôvodu je potrebné ustanoviť postup, ktorý bude mať dvojaký účel. Prvým bude umožniť Spoločenstvu, aby posúdilo, či na strane Spoločenstva existuje dostatočný záujem uzatvoriť určitú bilaterálnu dohodu. Druhým účelom je povoliť členským štátom uzatvoriť túto dohodu, ak v danom čase Spoločenstvo nemá záujem na uzatvorení takejto dohody.

(8) Je potrebné posúdiť, či existuje dostatočný záujem Spoločenstva nahradiť všetky existujúce alebo navrhované bilaterálne dohody medzi členskými štátmi a tretími krajinami dohodami na úrovni Spoločenstva. Komisia by mala posúdiť, či na strane Spoločenstva existuje záujem uzatvoriť dohodu medzi Spoločenstvom a treťou krajinou. V opačnom prípade by sa malo povoliť členským štátom uzatvoriť túto dohodu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     2

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(9) Mal by byť vytvorený zosúladený a transparentný postup povoľujúci členským štátom meniť a dopĺňať existujúce dohody s tretími krajinami alebo viesť rokovania a uzatvárať nové dohody za výnimočných okolností, najmä keď samotné Spoločenstvo nenaznačilo svoj úmysel uplatniť svoje vonkajšie právomoci na uzatvorenie dohody. Týmto postupom nie je dotknutá výlučná právomoc Spoločenstva a ustanovenia článkov 300 a 307 Zmluvy o ES. Keďže navrhovaný postup predstavuje výnimku z pravidla, že Spoločenstvo má výlučnú právomoc uzatvárať medzinárodné dohody v týchto veciach, je potrebné tento postup vnímať ako výnimočné opatrenie, ktorého rozsah a doba platnosti musia byť obmedzené.

(9) Toto nariadenie by malo stanoviť konkrétne kritériá a podmienky pre postup povoľujúci členským štátom meniť a dopĺňať existujúce dohody s tretími krajinami alebo viesť rokovania a uzatvárať nové dohody za výnimočných okolností, najmä keď samotné Spoločenstvo nenaznačilo svoj úmysel uplatniť svoje vonkajšie právomoci na uzatvorenie dohody. Týmto postupom nie je dotknutá výlučná právomoc Spoločenstva a ustanovenia článkov 300 a 307 zmluvy.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     3

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 9a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(9a) Tieto kritériá a podmienky by mali zabezpečiť rovnováhu medzi záujmom Spoločenstva na jednej strane a osobitným záujmom príslušného členského štátu na druhej strane a nemali by mať za následok neúčinnosť práva Spoločenstva alebo by nemali narušiť riadne fungovanie systému vytvoreného na základe pravidiel Spoločenstva.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     4

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 9b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(9b) Keďže tento postup predstavuje výnimku z pravidla, že Spoločenstvo má výlučnú právomoc uzatvárať medzinárodné dohody v oblasti súdnej spolupráce v občianskych a obchodných veciach, musí sa vnímať ako výnimočné opatrenie, ktorého rozsah pôsobnosti aj doba platnosti by mali byť preto obmedzené.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     5

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 9c (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(9c) Komisia by mala vypracovať stratégiu a určiť priority s cieľom rozvíjať vonkajšie vzťahy Spoločenstva v oblasti súdnej spolupráce v občianskych a obchodných veciach, a to v súlade s usmerneniami, ktoré môže Európska rada v budúcnosti prijať.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     6

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(11) Podľa týchto nariadení by sa mal navrhovaný mechanizmus uplatňovať len v individuálnych a výnimočných prípadoch na dohody týkajúce sa odvetvových otázok a obsahujúce pravidlá v oblastiach, na ktoré sa tieto nástroje vzťahujú.

(11) Podľa týchto nariadení by sa mal navrhovaný mechanizmus uplatňovať len v individuálnych a výnimočných prípadoch na dohody týkajúce sa odvetvových otázok a obsahujúce pravidlá v oblastiach, na ktoré sa tieto nástroje vzťahujú. Na účely tohto nariadenia by sa mal pojem „odvetvový“ chápať ako „osobitný“.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     7

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(12) Aby sa zabezpečilo, že dohoda navrhovaná členským štátom nebude mať za následok neúčinnosť práva Spoločenstva a nenaruší riadne fungovanie systému vytvoreného na základe pravidiel Spoločenstva, je potrebné žiadať o povolenie pre začatie alebo pokračovanie rokovaní, ako aj pre uzatvorenie dohody. Toto umožní Komisii posúdiť očakávaný vplyv (možného) výsledku rokovaní na právo Spoločenstva. V relevantných prípadoch môže Komisia navrhnúť usmernenia na rokovania alebo požiadať o začlenenie niektorých konkrétnych doložiek do navrhovaných dohôd.

(12) Aby sa zabezpečilo, že dohoda navrhovaná členským štátom nebude mať za následok neúčinnosť práva Spoločenstva a nenaruší riadne fungovanie systému vytvoreného na základe pravidiel Spoločenstva, je potrebné žiadať o povolenie pre začatie alebo pokračovanie rokovaní, ako aj pre uzatvorenie dohody. Toto umožní Komisii posúdiť očakávaný vplyv (možného) výsledku rokovaní na právo Spoločenstva. Komisia môže navrhnúť usmernenia na rokovania alebo požiadať o začlenenie niektorých konkrétnych doložiek do navrhovaných dohôd.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     8

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(15) Opatrenia potrebné na uplatňovanie tohto nariadenia by sa mali prijať v súlade s rozhodnutím Rady 1999/468/ES, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     9

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Týmto nariadením sa stanovuje postup, ktorý členským štátom povoľuje zmeniť alebo doplniť existujúcu bilaterálnu dohodu medzi daným členským štátom a treťou krajinou, alebo viesť rokovania a uzatvoriť novú bilaterálnu dohodu za podmienok stanovených v nasledujúcich ustanoveniach.

1. Týmto nariadením sa stanovuje postup, ktorý členským štátom povoľuje zmeniť alebo doplniť bilaterálnu dohodu medzi daným členským štátom a treťou krajinou, alebo viesť rokovania a uzatvoriť novú bilaterálnu dohodu za podmienok stanovených v nasledujúcich ustanoveniach.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     10

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Toto nariadenie sa uplatňuje na bilaterálne dohody medzi členskými štátmi a tretími krajinami, ktoré sa týkajú odvetvových otázok a upravujú rozhodné právo v občianskych a obchodných veciach ktoré patria úplne alebo čiastočne do rozsahu pôsobnosti nariadenia (ES) č. 593/2008 o rozhodnom práve pre zmluvné záväzky a nariadenia (ES) č. 864/2007 o rozhodnom práve pre mimozmluvné záväzky.

2. Toto nariadenie sa uplatňuje na bilaterálne dohody medzi členskými štátmi a tretími krajinami, ktoré sa týkajú osobitných otázok a ktoré patria do rozsahu pôsobnosti nariadenia (ES) č. 593/2008 o rozhodnom práve pre zmluvné záväzky a nariadenia (ES) č. 864/2007 o rozhodnom práve pre mimozmluvné záväzky.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     11

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Ak má členský štát záujem vstúpiť do rokovaní s príslušnou treťou krajinou s cieľom zmeniť a doplniť existujúcu dohodu alebo uzatvoriť novú dohodu patriacu do rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia, písomne oznámi svoj úmysel Komisii.

1. Ak má členský štát záujem vstúpiť do rokovaní s príslušnou treťou krajinou s cieľom zmeniť a doplniť existujúcu dohodu alebo uzatvoriť novú dohodu patriacu do rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia, oznámi svoju žiadosť Komisii listom alebo elektronickou formou.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     12

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Komisia po oznámení posúdi, či členský štát môže začať rokovania s príslušnou treťou krajinou. Ak Spoločenstvo už uzatvorilo akúkoľvek dohodu s rovnakým predmetom úpravy s príslušnou treťou krajinou, Komisia automaticky zamietne žiadosť členského štátu.

1. Komisia po prijatí oznámenia posúdi, či členský štát môže začať rokovania s príslušnou treťou krajinou, pričom náležite zohľadní skutočnosť, že výnimky z výlučnej vonkajšej právomoci Spoločenstva by mali naďalej platiť len v mimoriadnych prípadoch a ich rozsah pôsobnosti a doba platnosti by mali byť obmedzené. Ak Spoločenstvo už uzatvorilo akúkoľvek dohodu s rovnakým predmetom úpravy s príslušnou treťou krajinou, Komisia automaticky zamietne žiadosť členského štátu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     13

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

1a. Komisia zamietne žiadosť aj v tom prípade, ak sa domnieva, že uzavretie dohody medzi Spoločenstvom a treťou krajinou je v záujme Spoločenstva.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     14

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

1b. O záujme Spoločenstva hovoríme, ak:

 

(a) päť alebo viac členských štátov uzavrelo alebo má úmysel uzavrieť s tou istou treťou krajinu dohodu s rovnakým predmetom úpravy, ktorá patrí do rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia;

 

(b) Európsky parlament alebo Rada do troch mesiacov od prijatia oznámenia zašlú Komisii oznámenie v tejto veci.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     15

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Ak Spoločenstvo zatiaľ s príslušnou treťou krajinou dohodu neuzatvorilo, Komisia najprv v rámci svojho posúdenia overí, či sa v blízkej budúcnosti očakáva uzatvorenie akejkoľvek relevantnej dohody Spoločenstvom s touto treťou krajinou. Ak tomu tak nie je, môže Komisia udeliť povolenie za predpokladu, že sú splnené tieto dve podmienky:

2. Ak to nie je v záujme Spoločenstva a ak neexistuje dohoda s príslušnou treťou krajinou, Komisia v rámci svojho posúdenia overí, či sa v priebehu nasledujúcich dvoch rokov konkrétne plánuje uzatvorenie akejkoľvek relevantnej dohody Spoločenstva s touto treťou krajinou. Ak to tak nie je, Komisia overí, či sú splnené tieto tri podmienky:

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     16

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(a) daný členský štát preukázal, že existuje osobitný záujem na uzatvorení bilaterálnej odvetvovej dohody s treťou krajinou, predovšetkým z dôvodu existencie hospodárskych, geografických, kultúrnych alebo historických väzieb medzi členským štátom a touto treťou krajinou, a

(a) členský štát preukázal, že existuje osobitný záujem na uzatvorení bilaterálnej dohody s treťou krajinou o osobitných otázkach, predovšetkým z dôvodu hospodárskych, geografických, kultúrnych alebo historických väzieb medzi členským štátom a touto treťou krajinou;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     17

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(b) Komisia usúdi, že navrhovaná dohoda má obmedzený vplyv na jednotné a súdržné uplatňovanie súčasných pravidiel Spoločenstva a na riadne fungovanie systému, ktorý bol vytvorený na základe týchto pravidiel.

(b) navrhovaná dohoda nemá výrazný vplyv na jednotné a súdržné uplatňovanie súčasných pravidiel Spoločenstva; a

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     18

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 2 – písmeno ba (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(ba) uzavretie navrhovanej dohody by nemalo za následok neúčinnosť práva Spoločenstva alebo by nenarušilo riadne fungovanie systému vytvoreného na základe pravidiel Spoločenstva.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     19

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Ak Komisia na základe podmienok uvedených v článku 4 dospeje k záveru, že neexistujú prekážky, aby sa dohoda uzatvorila, môže členskému povoliť otvorenie rokovaní o dohode s príslušnou treťou krajinou. V prípade potreby môže Komisia navrhnúť usmernenia na rokovania a môže požiadať o zahrnutie určitých konkrétnych doložiek do navrhovanej dohody.

1. Ak sú splnené podmienky uvedené v článku 4 ods. 2, Komisia členskému štátu povolí otvorenie rokovaní o dohode s príslušnou treťou krajinou. V prípade potreby môže Komisia navrhnúť usmernenia na rokovania a môže požiadať o zahrnutie určitých konkrétnych doložiek do navrhovanej dohody.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     20

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 2a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

2a. V dohode sa uvedie doložka umožňujúca automatické nahradenie dohody medzi Európskym spoločenstvom alebo Spoločenstvom a jeho členskými štátmi a treťou krajinou o rovnakom predmete.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     21

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 3 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Komisia prijme rozhodnutie o povolení uvedenom v odsekoch 1 a 2 v súlade s postupom uvedeným v článku 8 ods. 2.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     22

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 3 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Komisia vydá svoje rozhodnutie o žiadosti členského štátu do šiestich mesiacov od prijatia oznámenia uvedeného v odseku 3.

Komisia vydá svoje odôvodnené rozhodnutie o žiadosti členského štátu do šiestich mesiacov od prijatia oznámenia uvedeného v odseku 3.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     23

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 3a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

3a. Komisia oznámi svoje rozhodnutie Európskemu parlamentu a Rade do jedného mesiaca po jeho prijatí.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     24

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Po tomto oznámení Komisia posúdi, či je prerokovaná dohoda v súlade s jej počiatočným posúdením. Pri tomto ďalšom posúdení musí Komisia preskúmať, či navrhovaná dohoda zohľadňuje požiadavky Komisie, najmä pokiaľ ide o zahrnutie doložiek uvedených v článku 5 ods. 1, a či by uzatvorenie navrhovanej dohody mohlo spôsobiť, že by sa právo Spoločenstva stalo neúčinným a že by narušilo riadne fungovanie systému vytvoreného na základe jeho pravidiel.

2. Po prijatí tohto oznámenia Komisia posúdi, či je prerokovaná dohoda v súlade s jej počiatočným posúdením. Pri tomto ďalšom posúdení musí Komisia preskúmať, či navrhovaná dohoda zohľadňuje požiadavky Komisie, najmä pokiaľ ide o zahrnutie doložiek uvedených v článku 5 ods. 1, či má Spoločenstvo záujem uzatvoriť navrhovanú dohodu alebo či by uzatvorenie navrhovanej dohody mohlo spôsobiť, že by sa právo Spoločenstva stalo neúčinným a že by sa narušilo riadne fungovanie systému vytvoreného na základe jeho pravidiel.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     25

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. Ak Komisia dospeje k názoru, že rokovania viedli k dohode, ktorá spĺňa požiadavky uvedené v odseku 2, môže členskému štátu povoliť uzatvorenie dohody.

4. Ak Komisia dospeje k názoru, že rokovania viedli k dohode, ktorá spĺňa všetky požiadavky uvedené v odseku 2, povolí členskému štátu uzatvorenie dohody.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     26

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 5 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5. Komisia prijme rozhodnutie o povolení uvedenom v odsekoch 3 a 4 v súlade s postupom uvedeným v článku 8 ods. 3.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     27

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 5 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Komisia vydá svoje rozhodnutie o žiadosti členského štátu do šiestich mesiacov od prijatia oznámenia uvedeného v odseku 1.

Komisia vydá svoje odôvodnené rozhodnutie o žiadosti členského štátu do šiestich mesiacov od prijatia oznámenia uvedeného v odseku 1.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     28

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 5a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

5a. Komisia oznámi svoje rozhodnutie Európskemu parlamentu a Rade do jedného mesiaca po jeho prijatí.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     29

Návrh nariadenia

Článok 8

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 8

Postup vo výbore

vypúšťa sa

1. Komisii pomáha výbor zriadený podľa nariadenia Rady (ES) č. [...], ktorým sa ustanovuje postup pre vedenie rokovaní a uzatváranie bilaterálnych dohôd medzi členskými štátmi a tretími krajinami, ktoré sa týkajú odvetvových otázok a upravujú súdnu právomoc, uznávanie a výkon rozsudkov a rozhodnutí v manželských veciach, vo veciach rodičovských práv a povinností a vyživovacej povinnosti, ako aj rozhodné právo vo veciach vyživovacej povinnosti.

 

2. Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa konzultačný postup ustanovený v článku 3 rozhodnutia 1999/468/ES v súlade s jeho článkom 7 a článkom 8.

 

3. Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa riadiaci postup ustanovený v článku 4 rozhodnutia 1999/468/ES v súlade s jeho článkom 7 a článkom 8.

 

4. Obdobie stanovené v článku 4 ods. 3 rozhodnutia 1999/468/ES je tri mesiace.

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     30

Návrh nariadenia

Článok 8a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Článok 8a

Zverejňovanie oznámení

 

1. Komisia postúpi oznámenia uvedené v článku 3 Európskemu parlamentu a Rade a sprístupní ich verejnosti.

 

2. Členské štáty informujú Komisiu o všetkých dohodách uvedených v článku 2, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia. Komisia postúpi tieto oznámenia Európskemu parlamentu a Rade a sprístupní ich verejnosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     31

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 1 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Ak to umožňuje stav rokovaní, Komisia môže navrhnúť usmernenia na rokovania alebo začlenenie niektorých konkrétnych doložiek uvedených v článku 5 ods. 1.

Ak to umožňuje stav rokovaní, Komisia môže navrhnúť usmernenia alebo požiadať o začlenenie niektorých konkrétnych doložiek uvedených v článku 5 ods. 1.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     32

Návrh nariadenia

Článok 11 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Jeho platnosť sa skončí 31. decembra 2014.

Jeho platnosť sa skončí 31. decembra 2014 s výnimkou dohôd v štádiu rokovania, v prípade ktorých Komisia povolila otvorenie rokovaní v súlade s článkom 5 ods. 1, ktoré sa však zatiaľ neukončili.

POSTUP

Názov

Bilaterálne dohody medzi členskými štátmi a tretími krajinami, ktoré sa týkajú odvetvových otázok a upravujú rozhodné právo pre zmluvné a mimozmluvné záväzky

Referenčné čísla

KOM(2008)0893 – C6-0001/2009 – 2008/0259(COD)

Gestorský výbor

JURI

Výbor, ktorý predložil stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

LIBE

15.1.2009

 

 

 

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko

       dátum menovania

Gérard Deprez

9.2.2009

 

 

Prerokovanie vo výbore

19.3.2009

15.4.2009

 

 

Dátum prijatia

15.4.2009

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

31

0

1

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Alexander Alvaro, Emine Bozkurt, Mihael Brejc, Kathalijne Maria Buitenweg, Giusto Catania, Carlos Coelho, Panayiotis Demetriou, Gérard Deprez, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Bárbara Dührkop Dührkop, Armando França, Urszula Gacek, Jeanine Hennis-Plasschaert, Ewa Klamt, Henrik Lax, Claude Moraes, Javier Moreno Sánchez, Rareş-Lucian Niculescu, Martine Roure, Inger Segelström, Csaba Sógor, Vladimir Urutchev, Manfred Weber, Renate Weber

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Adamos Adamou, Edit Bauer, Marco Cappato, Sophia in ‘t Veld, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Bill Newton Dunn, Siiri Oviir, Nicolae Vlad Popa


POSTUP

Názov

Bilaterálne dohody medzi členskými štátmi a tretími krajinami, ktoré sa týkajú odvetvových otázok a upravujú rozhodné právo pre zmluvné a mimozmluvné záväzky

Referenčné čísla

KOM(2008)0893 – C6-0001/2009 – 2008/0259(COD)

Dátum predloženia v EP

23.12.2008

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

JURI

15.1.2009

Výbor požiadaný o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

LIBE

15.1.2009

 

 

 

Spravodajca

       dátum menovania

Tadeusz Zwiefka

19.1.2009

 

 

Prerokovanie vo výbore

12.2.2009

 

 

 

Dátum prijatia

21.4.2009

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

9

3

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Carlo Casini, Bert Doorn, Monica Frassoni, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Klaus-Heiner Lehne, Hans-Peter Mayer, Manuel Medina Ortega, Hartmut Nassauer, Eva-Riitta Siitonen, Francesco Enrico Speroni, Rainer Wieland, Tadeusz Zwiefka

Posledná úprava: 28. apríla 2009Právne oznámenie