Διαδικασία : 2009/2006(BUD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0275/2009

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0275/2009

Συζήτηση :

PV 04/05/2009 - 20
CRE 04/05/2009 - 20

Ψηφοφορία :

PV 05/05/2009 - 5.13
CRE 05/05/2009 - 5.13
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2009)0346

ΕΚΘΕΣΗ     
PDF 563kWORD 839k
28 Απριλίου 2009
PE 421.466v03-00 A6-0275/2009

σχετικά με την κατάσταση προβλέψεων του Κοινοβουλίου για το οικονομικό έτος 2010

(200972006(BUD))

Επιτροπή Προϋπολογισμών

Εισηγητής: Vladimír Maňka

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την κατάσταση προβλέψεων του Κοινοβουλίου για το οικονομικό έτος 2010

(2009/2006(BUD))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–    έχοντας υπόψη το άρθρο 272, παράγραφος 2 της Συνθήκης ΕΚ,

–    έχοντας υπόψη τον Κανονισμό (ΕΚ, ΕΚΑΕ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου της 25ης Ιουνίου 2002, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στο γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(1), και ιδίως το άρθρο 31,

–    έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 17ης Μαΐου 2006 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για δημοσιονομική πειθαρχία και χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(2),

–    έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 10 Μαρτίου 2009 σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τη διαδικασία προϋπολογισμού 2010 – τμήματα I, II, IV, V, VI, VII, VIII και IX(3),

–    έχοντας υπόψη την έκθεση του Γενικού Γραμματέα προς το Προεδρείο σχετικά με την κατάσταση του προσχεδίου κατάστασης προβλέψεων του Κοινοβουλίου για το οικονομικό έτος 2010,

–    έχοντας υπόψη το προσχέδιο κατάστασης προβλέψεων που κατάρτισε το Προεδρείο στις 21 Απριλίου 2009 σύμφωνα με τα άρθρα 22, παράγραφος 6, και 73 του δημοσιονομικού κανονισμού,

–    having regard to the draft estimates drawn up by the Committee on Budgets pursuant to Rule 73(2) of Parliaments Rules of Procedure,

–    έχοντας υπόψη το άρθρο 73 του Κανονισμού του,

–    έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A6-0275/2009),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πέρυσι δρομολογήθηκε για πρώτη φορά μια πιλοτική διαδικασία, η οποία διατηρήθηκε και για το 2010, και η οποία προβλέπει ενισχυμένη συνεργασία μεταξύ του Προεδρείου και της Επιτροπής Προϋπολογισμών και έγκαιρη αμοιβαία συνεργασία σε όλα τα θέματα με σημαντικές δημοσιονομικές συνέπειες,

Β.   λαμβάνοντας υπόψη ότι τα προνόμια της συνόδου ολομελείας σε σχέση με την έγκριση της κατάστασης προβλέψεων και του τελικού προϋπολογισμού θα διατηρηθούν πλήρως, σύμφωνα με τις προβλέψεις της Συνθήκης και του Κανονισμού,

Γ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 25 Μαρτίου 2009 και στις 16 Απριλίου 2009 πραγματοποιήθηκαν δύο προσυνδιαλλακτικές συναντήσεις μεταξύ αντιπροσωπειών του Προεδρείου και της Επιτροπής Προϋπολογισμών, κατά τις οποίες συζητήθηκαν ορισμένα κομβικά ζητήματα,

1.  υπενθυμίζει ότι η γενική κατεύθυνση του προϋπολογισμού 2010 και οι προκλήσεις στις οποίες καλείται να δώσει απαντήσεις, εκτέθηκαν στο προαναφερθέν ψήφισμα της 10ης Μαρτίου 2009 σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές του προϋπολογισμού· υπογραμμίζει ιδίως ότι η βέλτιστη και ίση πρόσβαση των βουλευτών σε γλωσσικές ευκολίες και ενέργειες που συνδέονται με τον ενισχυμένο νομοθετικό ρόλο του Κοινοβουλίου θα αποτελέσουν κεφαλαιώδη στοιχεία του προϋπολογισμού 2010·

Γενικό πλαίσιο

2.   παρατηρεί ότι το συνολικό επίπεδο του προϋπολογισμού 2010, όπως προτείνεται από το Προεδρείο, θα παραμείνει κάτω από το παραδοσιακό εθελοντικό μερίδιο του 20% της κατηγορίας 5 (δαπάνες διοικητικής λειτουργίας) του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου· παρατηρεί ότι το προτεινόμενο ποσοστό αύξησης είναι πάνω από 4% και ότι το συνολικό επίπεδο που προκύπτει θα είναι οριακά ανώτερο από το 2009 και θα φτάσει το 19,74% των πιστώσεων της κατηγορίας αυτής·

3.   αποφασίζει ότι στο στάδιο αυτό, το συνολικό ύψος του προϋπολογισμού ανέρχεται σε 1.571.512.726 ευρώ, γεγονός το οποίο αντιπροσωπεύει αύξηση ίση με 2,72%, έτσι ώστε να αφεθεί καλύτερο περιθώριο ελιγμών για το νέο Κοινοβούλιο το φθινόπωρο, καθώς και προκειμένου να γίνουν όλες οι δυνατές εξοικονομήσεις· αποφασίζει να διατηρήσει το αποθεματικό για απρόβλεπτα στο ίδιο ύψος με το 2009 (10 εκατομμύρια ευρώ)·

4.   είναι της γνώμης, λαμβάνοντας υπόψη τον πολυετή χαρακτήρα των περισσότερων κονδυλίων δαπανών και των βασικών έργων που έχουν δρομολογηθεί από το όργανο, ότι στον προϋπολογισμό πρέπει να ληφθεί υπόψη καλύτερος μεσοπρόθεσμος προγραμματισμός και να υπάρξει μεγαλύτερη διαφάνεια· θεωρεί πολύ σημαντικό η πλήρης δημοσιονομική πρόταση, ή τουλάχιστον η τεράστια πλειοψηφία του προϋπολογισμού, να παρουσιάζεται στο στάδιο των εκτιμήσεων την άνοιξη και θεωρεί ότι η χρήση των λεγόμενων «τροποποιητικών επιστολών» το χειμώνα πρέπει να περιορίζεται σε όντως απρόβλεπτα γεγονότα και/ή σε τεχνικές προσαρμογές·

5. υπογραμμίζει ότι η έγκαιρη συνεργασία μεταξύ του Προεδρείου και της Επιτροπής Προϋπολογισμών σε σχέση με την από κοινού διευκρίνιση των δημοσιονομικών συνεπειών των αποφάσεων που πρέπει να ληφθούν, πρέπει να αποτελεί θεμελιώδες στοιχείο του τρόπου αντιμετώπισης όλων των σημαντικών ζητημάτων, διατηρώντας παράλληλα τις επίσημες εξουσίες κάθε οργάνου·

6. επιδοκιμάζει την παράταση για δεύτερο έτος του πρότυπου σχεδίου σχετικά με την ενισχυμένη συνεργασία μεταξύ του Προεδρείου και της Επιτροπής Προϋπολογισμών και υπενθυμίζει οι αρχές της εμπιστοσύνης και διαφάνειας έχουν ουσιαστική σημασία· προειδοποιεί ότι μια τέτοια συνεργασία δεν πρέπει να τείνει απλώς σε τυπική διαδικασία και όχι σε πραγματικό διάλογο, στο πλαίσιο της οποίας οι θεμελιώδεις αποφάσεις λαμβάνονται πρόωρα· επιμένει το πνεύμα της αμοιβαίας συνεργασίας να τηρείται και να βελτιώνεται για το μέλλον τηρώντας ταυτόχρονα τις εξουσίες κάθε οργάνου. επαναλαμβάνει ότι η εκ των προτέρων διενέργεια διαβουλεύσεων για θέματα με σημαντικό χρηματοοικονομικό αντίκτυπο αποτελεί μεγάλης σημασίας πτυχή του προτύπου σχεδίου·

7.   θεωρεί ότι το επίπεδο δημοσιονομικών πόρων που απαιτείται για σημαντικά ζητήματα, συμπεριλαμβανομένου του λόγου μεταξύ εσωτερικών και εξωτερικών πόρων που απαιτούνται για σημαντικές υπηρεσίες και έργα, αποτελεί κεντρικό στοιχείο το οποίο πρέπει να εξετάζεται προσεκτικά από δημοσιονομική σκοπιά· προτρέπει τα εκτελεστικά όργανά του να έχουν κατά νου αυτή την παράμετρο και να ενεργούν αναλόγως προκειμένου να καταλήγουν σε αποτελεσματικές από πλευράς κόστους λύσεις, με αποφυγή της επανάληψης των προσπαθειών και με βάση την προηγούμενη ανάλυση των στοιχείων πολιτικής·

Συγκεκριμένα ζητήματα

Θέσεις και αναδιάρθρωση

8.   λαμβάνει δεόντως υπό σημείωση, στο πλαίσιο των αισθητών αυξήσεων που ήδη παραχωρήθηκαν το 2009, τις προτάσεις για αναδιάρθρωση υπηρεσιών και για αλλαγές στο οργανόγραμμα που παρουσίασε το Προεδρείο· υπογραμμίζει την επιθυμία του να εξετάσει το ζήτημα των σχετικών δημοσιονομικών πόρων, αμέσως μόλις υπάρξει πλήρης εικόνα για όλα τα αιτήματα που έχουν διατυπωθεί, συμπεριλαμβανομένων των αιτημάτων των πολιτικών ομάδων και τονίζει ότι είναι πρόθυμο να εξετάσει προσεκτικά τη δέσμη εκείνη τη στιγμή· κατά συνέπεια, αποφασίζει να μην εγκρίνει τη δημιουργία 30 νέων θέσεων στο παρόν στάδιο· παρατηρεί ότι το προτεινόμενο επίπεδο αναδιάταξης θέσεων είναι πολύ χαμηλό·

9.  στο πλαίσιο αυτό, λαμβάνει υπό σημείωση ότι στη συνεδρίασή του της 1ης Απριλίου 2009, το Προεδρείο ενέκρινε ομόφωνα το πρόγραμμα αναδιάρθρωσης της ΓΔ INLO σε σχέση με τη συντήρηση και διαχείριση των κτιρίων του Κοινοβουλίου και τη δημιουργία εξειδικευμένων κεντρικών υπηρεσιών για τη βελτίωση της ποιότητας του δημοσιονομικού ελέγχου και των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων· τονίζει ότι οι τελικές αποφάσεις σχετικά με το κατάλληλο ύψος πόρων, τόσο για τη ΓΔ INLO όσο και για άλλες υπηρεσίες, είναι τμήμα της πρώτης ανάγνωσης του προϋπολογισμού το φθινόπωρο σύμφωνα με τις συνήθεις διαδικασίες· υπογραμμίζει ότι η επιλογή που πρέπει να γίνει, και από δημοσιονομική σκοπιά, αφορά το επίπεδο εμπειρογνωμοσύνης στον τομέα των ακινήτων που πρέπει να διαθέτει εντός των υπηρεσιών του το Κοινοβούλιο έτσι ώστε να εξασφαλίζεται ότι οι εργασίες συντήρησης που ανατίθενται σε εξωτερικούς προμηθευτές θα καθορίζονται σωστά και θα ελέγχεται επαρκώς η εκτέλεση τους· στο πλαίσιο αυτό, επισημαίνει ότι η μοναδική εξωτερική έκθεση που παρατίθεται αφορά κυρίως ζητήματα ασφαλείας κτιρίων, αλλά επίσης ζητήματα συντήρησης και διαχείρισης καθώς και τρόπους για τη βελτίωσή τους·

10.      θεωρεί απαραίτητο το μεσομακροπρόθεσμο σχέδιο στρατηγικής ακινήτων να παρουσιαστεί εγκαίρως πριν από την πρώτη ανάγνωση το φθινόπωρο, έτσι ώστε να είναι το Όργανο σε θέση να λάβει δημοσιονομικές αποφάσεις· κατά συνέπεια, χαιρετίζει ένθερμα την δέσμευση του Γενικού Γραμματέα ότι θα παρουσιάσει σχέδιο στο Προεδρείο το ταχύτερο δυνατό κατά τη νέα κοινοβουλευτική περίοδο· ζητεί περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά το ποσό που ζητείται ως αποθεματικό και διαγράφει τις σχετικές πιστώσεις·

11. προσδίδει σημασία στη νέα πολιτική ασφαλείας που πρόκειται να καταρτιστεί και στους στόχους που θα επιδιώκονται σε αυτό τον τομέα, έχοντας βεβαίως κατά νου τον ιδιαίτερο χαρακτήρα ενός κοινοβουλίου και την ανάγκη για ανοικτό πνεύμα παράλληλα με την ασφάλεια· θεωρεί ότι, συναρτήσει αυτών των στρατηγικών και επιχειρησιακών αναγκών, οι αντίστοιχοι δημοσιονομικοί πόροι πρέπει να εξεταστούν κατά τη διαδικασία 2010· χαιρετίζει την δήλωση του Προεδρείου σχετικά με τη βέλτιστη χρήση των πόρων και ιδίως τις υποδείξεις του σχετικά με μια αποτελεσματική από πλευράς κόστους ισορροπία μεταξύ εσωτερικού και εξωτερικού προσωπικού· εκφράζει ωστόσο την ανησυχία του διότι δεν έχουν εκτεθεί σαφώς οι μεσομακροπρόθεσμες επιχειρησιακές και δημοσιονομικές συνέπειες της δημιουργίας μιας νέας διεύθυνσης, με τέσσερα εντελώς νέα τμήματα·

12. αναμένει παράλληλα να λάβει το σχέδιο εξοικονόμησης δαπανών το οποίο έχει ήδη καταρτιστεί στη ΓΔ Προεδρίας, όπως είχε ζητήσει το 2008, και εξακολουθεί να εκφράζει την ανησυχία του σχετικά με την εξέλιξη των δαπανών στα επιχειρησιακά κονδύλια του προϋπολογισμού που αφορούν την ασφάλεια και τον εξοπλισμό που συνδέεται με την ασφάλεια·

13. χαιρετίζει αρχικά τις προτάσεις για αναδιοργάνωση των υπηρεσιών του που αφορούν τη διαχείριση ανθρώπινων πόρων και δηλώνει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι καθοδηγητικές αρχές πρέπει να είναι οι στόχοι της αυξημένης συνεκτικότητας, του σαφούς οράματος και της δημιουργίας συνεργιών· χαιρετίζει ιδιαίτερα το γεγονός ότι αυτό πρέπει να επιτευχθεί στο πλαίσιο των υφιστάμενων πόρων, συμπεριλαμβανομένης της εσωτερικής αναδιάταξης, αλλά ταυτόχρονα θα ήθελε ορισμένες περαιτέρω διασφαλίσεις όσον αφορά τις μεσομακροπρόθεσμες συνέπειες·

Πολυγλωσσία

14. επαναλαμβάνει ότι είναι επιθυμία του η ίση πρόσβαση των βουλευτών σε γλωσσικές ευκολίες να αποτελέσει κεντρικό στοιχείο του προϋπολογισμού 2010· εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η διοίκηση έκανε προσπάθειες να ικανοποιήσει την επιθυμία αυτή, αλλά θεωρεί ότι αυτό πρέπει προφανώς να συνδυαστεί με τη βέλτιστη δυνατή χρήση των πόρων·

15. καλεί το Προεδρείο και την Επιτροπή Προϋπολογισμών να έλθουν σε επαφή επειγόντως με τη διοργανική ομάδα εργασίας για την πολυγλωσσία έτσι ώστε να καταρτιστεί πρόταση (σε τεχνικό επίπεδο) προκειμένου να εξασφαλιστεί η βελτίωση της διοργανικής συνεργασίας στον τομέα αυτό, ιδίως όσον αφορά χρήση οποιασδήποτε ελεύθερης δυναμικότητας· για παράδειγμα, εκφράζει την απογοήτευσή του διότι το σύστημα που υπάρχει για τον καλύτερο μερισμό του μεταφραστικού φόρτου μεταξύ των θεσμικών οργάνων ελάχιστα χρησιμοποιείται· αναμένει να δει πρόταση σχετικά με το πού υπάρχουν δυνατότητες για βελτίωση πριν από την πρώτη ανάγνωση· επίσης, εκφράζει το έντονο ενδιαφέρον του για νέα τεχνολογικά εργαλεία στις μεταφραστικές υπηρεσίες και ζητεί να ενημερωθεί σχετικά με την ανάπτυξή τους και τις σχετικές χρηματοοικονομικές συνέπειες κατά τη διάρκεια του 2010·

16. ζητεί από τον Γενικό Γραμματέα να καταρτίσει ανάλυση κόστους-οφέλους σχετικά με τη μετάφραση σε περιόδους αιχμής, συμπεριλαμβανομένης της ανάθεσης σε εξωτερικούς συνεργάτες και ανάλυση της δυνατότητας εφαρμογής εναλλακτικών μεθόδων εργασίας·

17. ζητεί ενημέρωση σχετικά με το πώς παρόμοιος μερισμός πόρων θα μπορούσε να εφαρμοστεί σε όλους τους τομείς στους οποίους τα όργανα έχουν προσωρινή αχρησιμοποίητη δυναμικότητα, χωρίς να μειωθούν η ανεξαρτησία και οι επιχειρησιακές δυνατότητες του Οργάνου (διερμηνεία, εκμίσθωση χώρων, αναπαραγωγή εγγράφων κ.λπ.)·

Νομοθεσία

18. χαιρετίζει το γεγονός ότι η πρόταση του Προεδρείου αποτελεί επακολούθηση της βασικής προτεραιότητας του προηγούμενου έτους, δηλαδή της νομοθετικής εργασίας, είναι όμως της γνώμης ότι οι προτεινόμενες θέσεις πρέπει να αναλυθούν περαιτέρω και, όπως αναφέρθηκε στα προηγούμενα, πρέπει να εξεταστούν στο πλαίσιο συνολικής δέσμης· χαιρετίζει το γεγονός ότι τα κονδύλια που συνδέονται με τη νομοθεσία, και ιδίως τη συναπόφαση, ήταν βασικοί αποδέκτες των ενισχύσεων του προϋπολογισμού που έγιναν για το 2009·

Τεχνολογία πληροφοριών και επικοινωνιών

19. υπενθυμίζει ότι ζητήθηκε αποσαφήνιση στον τομέα της τεχνολογίας των πληροφοριών (ΤΠ) και αναμένει σαφέστερο σχέδιο για συνολική στρατηγική στον τομέα της τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ) για το Κοινοβούλιο, το οποίο έχει ζωτική σημασία προκειμένου το όργανο να χρησιμοποιήσει κατά τον καλύτερο τρόπο τους πόρους που έχει στη διάθεσή του· πιστεύει ακράδαντα ότι ένα τέτοιο σχέδιο πρέπει να είναι συνεκτικό και να επιτυγχάνει τη χρυσή τομή ανάμεσα στην απαραίτητη «συγκεντροποίηση» και τις οικονομίες κλίμακας που ήδη είναι εγγενείς στη δημιουργία μιας νέας ιδιαίτερης ΓΔ για τον τομέα, αφενός, και στην ανάγκη να διατηρηθεί η απαραίτητη ευελιξία στο επίπεδο των άλλων ΓΔ, αφετέρου· εκφράζει την επιθυμία το Προεδρείο να μεριμνήσει ώστε να αποφεύγονται αλληλοκαλύψεις και διπλές δαπάνες· καλεί το Προεδρείο να εξασφαλίσει ότι η ασφάλεια του ΠΕ και οι ανάγκες των πολιτικών ομάδων θα αποτελούν αναπόσπαστο στοιχείο ενός παρόμοιου σχεδίου·

20. παρατηρεί επίσης την πρόταση για μια τελική φάση του τριετούς σχεδίου ανάκτησης εμπειρογνωμοσύνης σε αυτό τον τομέα έτσι ώστε να μειωθεί η εξάρτηση από εξωτερικούς συμβούλους και την πρόταση για αύξηση θέσεων· επαναλαμβάνει τη γνώμη του ότι οι αισθητές αυξήσεις του προσωπικού πρέπει να οδηγούν σε εξοικονομήσεις από τις δαπάνες συμβούλων και αναμένει τριετή επισκόπηση αυτών των δαπανών, σε αντιπαραβολή με τις αυξήσεις προσωπικού που έχουν εγκριθεί και/ή προταθεί·

21. απαιτεί διευκρίνιση σχετικά με το πώς λειτουργεί η σχέση «παρόχου-πελάτη» στον τομέα της ΤΠΕ και σε ποιο βαθμό μπορούν οι «πελάτες» να προσδιορίζουν ποια έργα θα ήθελαν να εκτελεστούν, πώς αποφασίζεται η χρηματοδότηση για την εκτέλεση αυτών των έργων και επίσης σε ποιο βαθμό και υπό ποιες συνθήκες η ΓΔ ITEC θα μπορούσε να αρνείται ή να αναβάλλει παρόμοια έργα, λόγω περιορισμένων πόρων ή για άλλη αιτία·

Πολυετή έργα

22. επαναλαμβάνει τη θέση του ότι πληθώρα από σημαντικές πρωτοβουλίες και έργα στον τομέα των πληροφοριών και της ανάλυσης που απευθύνονται στους βουλευτές και το προσωπικό, όπως η νέα αναλυτική υπηρεσία βιβλιοθήκης, οι μονάδες χάραξης πολιτικής των επιτροπών, σε συνδυασμό με την εκτενή συστοιχία άλλων διαθέσιμων πηγών και συστημάτων πληροφοριών, συνιστούν μείζονες εξελίξεις στο έργο του, ενώ επίσης απορροφούν αυξανόμενο ύψος πιστώσεων· πιστεύει κατά συνέπεια ότι η δημοσιονομική και λειτουργική απογραφή, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η συνεκτικότητα και η καλή χρήση των συνολικών πόρων δεν μπορεί παρά να είναι ευεργετική και, από την άποψη αυτή, υπενθυμίζει την προηγούμενη απόφασή του σχετικά με παρουσίαση για αυτό το ζήτημα· χαιρετίζει τις προσπάθειες της διοίκησης να υλοποιήσει Σύστημα Διαχείρισης Γνώσεων·

23. λαμβάνει υπό σημείωση το γεγονός ότι το έργο της διαδικτυακής τηλεόρασης περιλαμβάνεται στα ήδη προβλεπόμενα επίπεδα στις προτάσεις του Προεδρείου· θα επιθυμούσε ωστόσο ορισμένες περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την «απόδοση» αυτής της επένδυσης ιδίως από πλευράς στατιστικών θεαματικότητας και μελλοντικών προοπτικών· θα επιθυμούσε επίσης κάποιες ενδείξεις σχετικά με το αν η διαδικτυακή τηλεόραση έχει ήδη μειώσει, ή πρόκειται να μειώσει την ανάγκη για άλλους τύπους έντυπων πληροφοριών·

24. λαμβάνει υπό σημείωση την πρόταση του Προεδρείου για εγγραφή συγκεκριμένων πιστώσεων για μελέτες εμπειρογνωμόνων σχετικά με τον Οίκο Ευρωπαϊκής Ιστορίας· αναμένει σαφή επισκόπηση των δαπανών που προβλέπονται για το έργο συνολικά, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών διοικητικής λειτουργίας, το αργότερο στο στάδιο του προσχεδίου κατάστασης προβλέψεων της διαδικασίας προϋπολογισμού του 2011·

25. επιθυμεί να αφεθεί μια πραγματική δυνατότητα προκειμένου το Κέντρο Επισκεπτών να συνεχίσει το έργο του και να ανοίξει όσο το δυνατόν ταχύτερα, και σε κάθε περίπτωση, όχι αργότερα από τις αρχές του 2010· κατά συνέπεια, αναμένει οριστική απόφαση σχετικά με τη διοικητική θεώρηση, έτσι ώστε να εκπληρωθούν οι δηλωμένοι στόχοι, θεώρηση που πρέπει ασφαλώς να βασίζεται σε συνεκτίμηση του πραγματικού κόστους και του πραγματικού οφέλους όσον αφορά τις υφιστάμενες επιλογές· υπογραμμίζει ότι, για παράδειγμα, μια λύση που θα βασίζεται στην εξωτερική ανάθεση πρέπει να έχει ελάχιστες, ή και καθόλου, επιπτώσεις στο εσωτερικό οργανόγραμμα και το αντίστροφο·

Τελικές σκέψεις

26. υπογραμμίζει ότι λεπτομερέστερη εξέταση των επιμέρους κονδυλίων του προϋπολογισμού πρέπει να πραγματοποιηθεί πριν από την πρώτη ανάγνωση του προϋπολογισμού το φθινόπωρο· κατά συνέπεια, θα εξετάσει και θα λάβει τις τελικές δημοσιονομικές αποφάσεις τότε·  

27. στη βάση αυτή, εγκρίνει το σχέδιο κατάστασης προβλέψεων για το οικονομικό έτος 2010 όπως εγκρίθηκε από το Προεδρείο στις 21 Απριλίου 2009 και υπενθυμίζει ότι η έγκριση του σχεδίου προϋπολογισμού θα λάβει χώρα σε πρώτη ανάγνωση τον Οκτώβριο του 2009, σύμφωνα με τη διαδικασία ψηφοφορίας που εκτίθεται στη Συνθήκη·

o

o        o

28. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα και την κατάσταση προβλέψεων στο Συμβούλιο και την Επιτροπή.

ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 2010

 

Κατηγορίες και βαθμοί πριν από την 1η Μαΐου 2004

Κατηγορίες και βαθμοί μετά την 1η Μαΐου 2004

Κατηγορίες και βαθμοί μετά την 1η Μαΐου 2006

ΘΕΣΕΙΣ

Θέσεις μονίμων υπαλλήλων

Θέσεις εκτάκτων υπαλλήλων

 

 

 

 

Λοιπές θέσεις

Θέσεις πολιτικών ομάδων

 

 

 

 

HC

HC

HC

1

 

0

 

0

 

0

 

A1

A* 16

AD 16

11

 

0

 

1

 

7

 

A2

A* 15

AD 15

35

 

0

 

1

 

4

 

A3/L3

A* 14

AD 14

141

 

2

 

6

 

23

 

 

A* 13

AD 13

227

 

8

 

2

 

30

 

A4/L4

A* 12

AD 12

500

 

0

 

8

 

71

 

A5/L5

A* 11

AD 11

129

 

0

 

7

 

36

 

A6/L6

A* 10

AD 10

191

 

0

 

7

 

29

 

 

A* 9

AD 9

117

 

0

 

6

 

17

 

A7/L7

A* 8

AD 8

107

 

0

 

8

 

18

 

A8/L8

A* 7

AD 7

284

 

0

 

0

 

23

 

 

A* 6

AD 6

249

 

0

 

1

 

26

 

 

A* 5

AD 5

295

 

0

 

7

 

40

 

 

 

Σύνολο θέσεων AD

2.286

 

10

 

54

 

324

 

 

B*11

AST 11

91

 

10

 

0

 

33

 

B1

B*10

AST 10

136

 

0

 

17

 

18

 

 

B*9

AST 9

115

 

0

 

3

 

27

 

B2

B*8

AST 8

215

 

0

 

4

 

39

 

B3

B*7/C*7

AST 7

653

 

0

 

2

 

50

 

B4/C1

B*6/C*6

AST 6

564

 

0

 

5

 

72

 

B5/C2

B*5/C*5/D*5

AST 5

335

 

0

 

8

 

64

 

C3/D1

B*4/C*4/D*4

AST 4

251

 

0

 

11

 

62

 

C4/D2

B*3/C*3/D*3

AST 3

154

 

0

 

16

 

63

 

C5/D3

C*2/D*2

AST 2

245

 

0

 

5

 

55

 

 

C*1

AST 1

47

 

0

 

0

 

55

 

 

 

Σύνολο θέσεων AST

2.806

 

10

 

71

 

538

 

 

ΣΥΝΟΛΟ

5.093

(1)

20

(2)

123

(3)

862

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:

6.078

(4)

 

(1) Εκ των οποίων 9 επί προσωπικής βάσεως ( 2 θέσεις AD14 σε AD15, 1 AD13 σε AD14, 1 AST10 σε AST11, 5 AST4 σε AST5) που χορηγούνται σε εξαιρετικές περιπτώσεις σε άξιους υπαλλήλους·

(2) Εικονικό αποθεματικό για τους μόνιμους υπαλλήλους που βρίσκονται σε απόσπαση προς το συμφέρον της υπηρεσίας το οποίο δεν περιλαμβάνεται στο γενικό σύνολο·

(3) εκ των οποίων 4 AD (καθηγητές γλωσσών) με ημιαπασχόληση

(4) 1 θέση AD5 και 4 AST3 (Επαγγελ. κατάρτιση), καθώς και 2 AD5 και 2 AST1 (Μετάφραση) έχουν εγγραφεί στο αποθεματικό του οργανογράμματος χωρίς εγγραφή πιστώσεων. 1 AD5 και 7 AST1 (Διαχείριση του καθεστώτος των βοηθών), 3 AST3 (DIT), 2 AD5 (Νομική Υπηρεσία) καθώς και 1 AST1 (Γραφείο ταξιδίων) εγγράφονται στο αποθεματικό του κεφαλαίου 100.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ

Συνεισφορά των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στη χρηματοδότηση των δαπανών

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το οικονομικό έτος 2010

Ονομασία

Ποσό

 

 

Δαπάνες

1 571 512 726

Ίδια έσοδα

128 931 129

Συνεισφορά προς είσπραξη

1 442 581 597

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

Τίτλος Κεφάλαιο Άρθρο Θέση

Ονομασία

Προϋπολογισμός 2010

Προϋπολογισμός 2009

Εκτέλεση 2008

 

4

 

ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΛΟΙΠΟΥΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ

 

 

 

4 0

ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

 

 

 

4 0 0

Προϊόν του φόρου επί των μισθών, ημερομισθίων και επιδομάτων των μελών των οργάνων, των υπαλλήλων, του λοιπού προσωπικού και των δικαιούχων συντάξεως

46 604 242

37 889 783

37 638 656,40

4 0 3

Προϊόν της προσωρινής εισφοράς επί των αποδοχών των μελών του οργάνου, των μονίμων και λοιπών υπαλλήλων εν ενεργεία

p.m.

p.m.

56,02

4 0 4

Προϊόν της ειδικής εισφοράς επί των αμοιβών των μελών των οργάνων, των μονίμων και λοιπών υπαλλήλων εν ενεργεία

9 020 533

8 859 744

4 791 312,54

 

 

Κεφάλαιο 4 0 — Σύνολο

55 624 775

46 749 527

42 430 024,96

4 1

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

 

 

 

4 1 0

Εισφορές του προσωπικού στη χρηματοδότηση του συνταξιοδοτικού συστήματος

58 255 294

44 658 716

41 364 853,38

4 1 1

Μεταφορά ή εξαγορά συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων από το προσωπικό

13 046 060

4 315 724

12 053 274,74

4 1 2

Εισφορά των μόνιμων υπαλλήλων και των εκτάκτων υπαλλήλων σε άδεια για προσωπικούς λόγους στο συνταξιοδοτικό σύστημα

5 000

5 000

0,00

 

 

Κεφάλαιο 4 1 — Σύνολο

71 306 354

48 979 440

53 418 128,12

4 2

ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

 

 

 

4 2 1

Eισφορά των μελών του Κοινοβουλίου στο συνταξιοδοτικό σύστημα

p.m.

864 000

1 325 991,18

 

Κεφάλαιο 4 2 — Σύνολο

p.m.

864 000

1 325 991,18

 

 

Τίτλος 4 — Σύνολο

126 931 129

96 592 967

97 174 144,26

5

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ

 

 

 

5 0

 

ΠΡΟΪΟΝ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΩΝ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ) ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

 

 

 

5 0 0

Προϊόν πώλησης κινητών αγαθών (προμηθειών)

 

 

 

5 0 0 0

Προϊόν πώλησης μέσων μεταφοράς — Έσοδα για ειδικό προορισμό

p.m.

p.m.

0,00

5 0 0 1

Προϊόν πώλησης λοιπών κινητών αγαθών — Έσοδα για ειδικό προορισμό

p.m.

p.m.

6 900, 00

5 0 0 2

Έσοδα που προέρχονται από την προμήθεια αγαθών σε άλλα όργανα ή οργανισμούς — Έσοδα για ειδικό προορισμό

p.m.

p.m.

0,00

5 0 1

Προϊόν πώλησης ακινήτων

p.m.

p.m.

0,00

5 0 2

Προϊόν πώλησης δημοσιεύσεων, εντύπων και ταινιών — Έσοδα για ειδικό προορισμό

p.m.

p.m.

486 310,71

 

Κεφάλαιο 5 0 — Σύνολο

p.m.

p.m.

493 210,71

5 1

ΠΡΟΪΟΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΩΝ

 

 

 

5 1 1

Προϊόν των εκμισθώσεων και υπεκμισθώσεων ακινήτων και επιστροφή των εξόδων εκμίσθωσης

 

 

 

5 1 1 0

Προϊόν εκμισθώσεων και υπεκμισθώσεων ακινήτων — Έσοδα για ειδικό προορισμό

p.m.

p.m.

1 359 143,13

5 1 1 1

Επιστροφή εξόδων εκμίσθωσης — Έσοδα για ειδικό προορισμό

p.m.

p.m.

15 613,61

 

Κεφάλαιο 5 1 — Σύνολο

p.m.

p.m.

1 374 756,74

5 2

ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ή ΧΟΡΗΓΗΘΕΝΤΑ ΔΑΝΕΙΑ, ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΤΟΚΟΙ

 

 

 

5 2 0

Πρόσοδοι από τοποθετήσεις κεφαλαίων ή χορηγηθέντα δάνεια, τραπεζικοί και άλλοι τόκοι που προέρχονται από τους λογαριασμούς του οργάνου

2 000 000

2 500 000

4 391 981,14

 

Κεφάλαιο 5 2 — Σύνολο

2 000 000

2 500 000

4 391 981,14

5 5

ΕΣΟΔΑ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

 

 

 

5 5 0

Έσοδα που προέρχονται από την παροχή υπηρεσιών και εργασιών που πραγματοποιήθηκαν υπέρ άλλων Οργάνων ή οργανισμών, συμπεριλαμβανομένου και του ποσού των αποζημιώσεων αποστολής που κατεβλήθησαν για λογαριασμό άλλων Οργάνων ή οργανισμών και επεστράφησαν από αυτά — Έσοδα για ειδικό προορισμό

p.m.

p.m.

2 452 076,88

5 5 1

Έσοδα προερχόμενα από τρίτους για την παροχή υπηρεσιών ή εργασιών που πραγματοποιούνται τη αιτήσει τους — Έσοδα για ειδικό προορισμό

p.m.

p.m.

3 323 943,04

 

Κεφάλαιο 5 5 — Σύνολο

p.m.

p.m.

5 776 019,92

5 7

ΑΛΛΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ

 

 

 

5 7 0

Έσοδα που προέρχονται από την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών — Έσοδα για ειδικό προορισμό

p.m.

p.m.

3 728 159,74

5 7 1

Έσοδα που αντιστοιχούν σε καθορισμένο προορισμό όπως οι πρόσοδοι ιδρυμάτων, οι επιχορηγήσεις, οι δωρεές ή τα κληροδοτήματα, συμπεριλαμβανομένων και των ιδίων εσόδων για ειδικό προορισμό κάθε οργάνου — Έσοδα για ειδικό προορισμό

p.m.

p.m.

0,00

5 7 2

Επιστροφή των κοινωνικών δαπανών που έγιναν για λογαριασμό άλλου οργάνου

p.m.

p.m.

0,00

5 7 3

Άλλες εισφορές και επιστροφές συνδεόμενες με τη διοικητική λειτουργία του οργάνου — Έσοδα για ειδικό προορισμό

p.m.

p.m.

3 788 455,00

 

Κεφάλαιο 5 7 — Σύνολο

p.m.

p.m.

7 516 614,74

5 8

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ

 

 

 

5 8 1

Έσοδα που προέρχονται από εισπραχθείσες ασφαλιστικές αποζημιώσεις — Έσοδα για ειδικό προορισμό

p.m.

p.m.

960 332,33

 

Κεφάλαιο 5 8 — Σύνολο

p.m.

p.m.

960 332,33

 

 

Τίτλος 5 — Σύνολο

2 000 000

2 500 000

20 512 915,98

6

 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

 

 

 

6 6

ΑΛΛΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ

 

 

 

6 6 0

Άλλες εισφορές και επιστροφές

 

 

 

6 6 0 0

Άλλες εισφορές και επιστροφές με ειδικό προορισμό — Έσοδα για ειδικό προορισμό

p.m.

p.m.

31 430 800,12

6 6 0 1

Άλλες εισφορές και επιστροφές χωρίς ειδικό προορισμό

p.m.

p.m.

0,00

 

Κεφάλαιο 6 6 — Σύνολο

p.m.

p.m.

31 430 800,12

 

Τίτλος 6 — Σύνολο

p.m.

p.m.

31 430 800,12

9

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

 

 

 

9 0

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

 

 

 

9 0 0

Διάφορα έσοδα

p.m.

p.m.

1 936 513,67

 

Κεφάλαιο 9 0 — Σύνολο

p.m.

p.m.

1 936 513,67

 

Τίτλος 9 — Σύνολο

p.m.

p.m.

1 936 513,67

 

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

128 931 129

99 092 967

151 054 373,63

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ

Γενική ανακεφαλαίωση των πιστώσεων (2010 και 2009) και της εκτέλεσης (2008)

Τίτλος Κεφάλαιο

Ονομασία

Πιστώσεις 2010

Πιστώσεις 2009

Εκτέλεση 2008

 

1

 

1 0

 

ΜΕΛΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ

 

ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ

222 206 000

190 422 000

149 961 011,75

1 2

ΜΟΝΙΜΟΙ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

518 510 000

502 655 938

483 919 956,88

1 4

ΑΛΛΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

109 084 000

101 064 000

87 947 781,83

1 6

ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΜΕ ΤΟ ΟΡΓΑΝΟ ΠΡΟΣΩΠΑ

15 316 000

14 124 900

11 365 214,42

 

 

Τίτλος 1 — Σύνολο

865 116 000

808 266 838

733 193 964,88

 

2

 

 

2 0

 

ΑΚΙΝΗΤΑ, ΚΙΝΗΤΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

 

ΑΚΙΝΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

181 649 476

172 958 500

191 008 371,76

2 1

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΑ

117 253 750

108 898 000

115 644 159,66

2 3

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ

12 080 800

12 524 700

8 999 452,34

 

Τίτλος 2 — Σύνολο

310 984 026

294 381 200

315 651 983,76

 

3

 

 

3 0

 

ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΚΕΨΕΙΣ

35 794 200

33 279 000

29 314 196,33

3 2

ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΑΠΟΚΤΗΣΗ, ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΣΗ

102 151 500

101 396 300

105 690 234,03

 

 

Τίτλος 3 — Σύνολο

137 945 700

134 675 300

135 004 430,36

 

 

4

 

 

4 0

 

 

ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ

 

ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ

71 965 000

70 548 000

71 875 103,00

4 2

ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΚΟΥΡΗΣΗ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ

160 142 000

185 267 000

154 301 746,55

4 4

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΩΗΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ

310 000

310 000

251 300,00

 

 

Τίτλος 4 — Σύνολο

232 417 000

256 125 000

226 428 149,55

 

 

10

 

10 0

 

 

ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

 

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

14 300 000.

5 003 992

0,00

10 1

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΓΙΑ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ

10 000 000

10 018 600

0,00

10 3

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ

750 000

500 000

0,00

10 4

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

p.m.

p.m.

0,00

10 5

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ ΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΑ

p.m.

20 000 000

0,00

10 6

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

p.m.

p.m.

0,00

 

Τίτλος 10 — Σύνολο

25 050 000

36 522 592

0,00

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

1 571 512 726

1 529 970 930

1 410 278 528,55

ΤΜΗΜΑ VOL2 – ΤΜΗΜΑ I – ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

Εσοδα – ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ

Τιτλοσ 4 — ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΛΟΙΠΟΥΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ

Κεφαλαιο 4 0 – ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Άρθρο 4 0 0 – Προϊόν του φόρου επί των μισθών, ημερομισθίων και επιδομάτων των μελών των οργάνων, των υπαλλήλων, του λοιπού προσωπικού και των δικαιούχων συντάξεως

Ποσοτικά στοιχεία

Προϋπολογισμός 2010

Προϋπολογισμός 2009

Εκτέλεση 2008

46 604 242

37 889 783

37 638 656,40

Παρατηρήσεις

Πρωτόκολλο περί των προνομίων και ασυλιών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το άρθρο 13.

Κανονισμός (ΕΟΚ, Ευρατόμ, ΕΚΑΧ) αριθ. 260/68 του Συμβουλίου της 29ης Φεβρουαρίου 1968 περί καθορισμού των όρων και της διαδικασίας επιβολής του φόρου του θεσπισθέντος υπέρ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ L 56 της 4.3.1968, σ. 8).

Άρθρο 4 0 3 – Προϊόν της προσωρινής εισφοράς επί των αποδοχών των μελών του οργάνου, των μονίμων και λοιπών υπαλλήλων εν ενεργεία

Ποσοτικά στοιχεία

Προϋπολογισμός 2010

Προϋπολογισμός 2009

Εκτέλεση 2008

p.m.

p.m.

56,02

Παρατηρήσεις

Κανονισμός (EKAX, ΕΟΚ, Ευρατόμ) αριθ. 3831/91 του Συμβουλίου, της 19ης Δεκεμβρίου 1991, που τροποποιεί τον κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και το καθεστώς που εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού αυτών των Κοινοτήτων για τη θέσπιση προσωρινής συνεισφοράς (ΕΕ L 361 της 31.12.1991, σ. 7).

Άρθρο 4 0 4 – Προϊόν της ειδικής εισφοράς επί των αμοιβών των μελών των οργάνων, των μονίμων και λοιπών υπαλλήλων εν ενεργεία

Ποσοτικά στοιχεία

Προϋπολογισμός 2010

Προϋπολογισμός 2009

Εκτέλεση 2008

9 020 533

8 859 744

4 791 312,54

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το άρθρο 66α.

κεφαλαιο 4 1 — ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Άρθρο 4 1 0 – Εισφορές του προσωπικού στη χρηματοδότηση του συνταξιοδοτικού συστήματος

Ποσοτικά στοιχεία

Προϋπολογισμός 2010

Προϋπολογισμός 2009

Εκτέλεση 2008

58 255 294

44 658 716

41 364 853,38

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το άρθρο 83 παράγραφος 2.

Άρθρο 4 1 1 — Μεταφορά ή εξαγορά συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων από το προσωπικό

Ποσοτικά στοιχεία

Προϋπολογισμός 2010

Προϋπολογισμός 2009

Εκτέλεση 2008

13 046 060

4 315 724

12 053 274,74

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το άρθρο 4, το άρθρο 11, παράγραφοι 2 και 3 και το άρθρο 48 του παραρτήματος VIII.

Άρθρο 4 1 2 – Εισφορά των μόνιμων υπαλλήλων και των εκτάκτων υπαλλήλων σε άδεια για προσωπικούς λόγους στο συνταξιοδοτικό σύστημα

Ποσοτικά στοιχεία

Προϋπολογισμός 2010

Προϋπολογισμός 2009

Εκτέλεση 2008

5 000

5 000

0,—

κεφαλαιο 4 2 – ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Άρθρο 4 2 1 – Eισφορά των μελών του Κοινοβουλίου στο συνταξιοδοτικό σύστημα

Ποσοτικά στοιχεία

Προϋπολογισμός 2010

Προϋπολογισμός 2009

Εκτέλεση 2008

p.m.

864 000

1 325 991,18

Παρατηρήσεις

Διατάξεις που αφορούν τα έξοδα και τις αποζημιώσεις των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, και ιδίως το παράρτημα III.

ΤΙΤΛΟΣ 5 – ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 0 – ΠΡΟΪΟΝ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΩΝ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ) ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Άρθρο 5 0 0 – Προϊόν πώλησης κινητών αγαθών (προμηθειών)

Θέση 5 0 0 0 – Προϊόν πώλησης μέσων μεταφοράς — Έσοδα για ειδικό προορισμό

Ποσοτικά στοιχεία

Προϋπολογισμός 2010

Προϋπολογισμός 2009

Εκτέλεση 2008

p.m.

p.m.

0,—

Παρατηρήσεις

Η θέση αυτή προορίζεται να δεχθεί τα έσοδα που προέρχονται από την πώληση ή την εξαγορά μέσων μεταφοράς που ανήκουν στα όργανα. Τα έσοδα αυτά, σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 1 στοιχείο ε) του δημοσιονομικού κανονισμού, θεωρούνται ως έσοδα για ειδικό προορισμό και οδηγούν στο άνοιγμα συμπληρωματικών πιστώσεων προς εγγραφή στα κονδύλια που επιβαρύνθηκαν με την αρχική δαπάνη η οποία οδήγησε στα αντίστοιχα έσοδα.

Θέση 5 0 0 1 – Προϊόν πώλησης λοιπών κινητών αγαθών — Έσοδα για ειδικό προορισμό

Ποσοτικά στοιχεία

Προϋπολογισμός 2010

Προϋπολογισμός 2009

Εκτέλεση 2008

p.m.

p.m.

6 900,—

Παρατηρήσεις

Η θέση αυτή προορίζεται να δεχθεί τα έσοδα που προέρχονται από την πώληση ή την επιστροφή κινητών αγαθών που ανήκουν στα όργανα εκτός από τα μέσα μεταφοράς.

Τα έσοδα αυτά, σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 1 στοιχείο ε) του δημοσιονομικού κανονισμού, θεωρούνται ως έσοδα για ειδικό προορισμό και οδηγούν στο άνοιγμα συμπληρωματικών πιστώσεων προς εγγραφή στα κονδύλια που επιβαρύνθηκαν με την αρχική δαπάνη η οποία οδήγησε στα αντίστοιχα έσοδα.

Θέση 5 0 0 2 — Έσοδα που προέρχονται από την προμήθεια αγαθών σε άλλα όργανα ή οργανισμούς — Έσοδα για ειδικό προορισμό

Ποσοτικά στοιχεία

Προϋπολογισμός 2010

Προϋπολογισμός 2009

Εκτέλεση 2008

p.m.

p.m.

0,—

Παρατηρήσεις

Τα έσοδα αυτά, σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 1 στοιχείο ζ) του δημοσιονομικού κανονισμού, θεωρούνται ως έσοδα για ειδικό προορισμό και οδηγούν στο άνοιγμα συμπληρωματικών πιστώσεων προς εγγραφή στα κονδύλια που επιβαρύνθηκαν με την αρχική δαπάνη η οποία οδήγησε στα αντίστοιχα έσοδα.

Οι λεπτομέρειες σχετικά με τις δαπάνες και τα έσοδα που απορρέουν από δάνεια, μισθώματα ή παροχή υπηρεσιών στο πλαίσιο του κονδυλίου αυτού εμφαίνονται σε παράρτημα στον παρόντα προϋπολογισμό.

Άρθρο 5 0 1 – Προϊόν πώλησης ακινήτων

Ποσοτικά στοιχεία

Προϋπολογισμός 2010

Προϋπολογισμός 2009

Εκτέλεση 2008

p.m.

p.m.

0,—

Παρατηρήσεις

Το άρθρο αυτό προορίζεται να δεχθεί τα έσοδα που προέρχονται από την πώληση ακινήτων που ανήκουν στα όργανα.

Άρθρο 5 0 2 – Προϊόν πώλησης δημοσιεύσεων, εντύπων και ταινιών — Έσοδα για ειδικό προορισμό

Ποσοτικά στοιχεία

Προϋπολογισμός 2010

Προϋπολογισμός 2009

Εκτέλεση 2008

p.m.

p.m.

486 310,71

Παρατηρήσεις

Τα έσοδα αυτά, σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 1 στοιχείο ι) του δημοσιονομικού κανονισμού, θεωρούνται ως έσοδα για ειδικό προορισμό και οδηγούν στο άνοιγμα συμπληρωματικών πιστώσεων προς εγγραφή στα κονδύλια που επιβαρύνθηκαν με την αρχική δαπάνη η οποία οδήγησε στα αντίστοιχα έσοδα.

Το άρθρο αυτό περιλαμβάνει επίσης τα έσοδα που προέρχονται από την πώληση των προϊόντων αυτών με ηλεκτρονικά μέσα.

Κεφαλαιο 5 1 — ΠΡΟΪΟΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΩΝ

Παρατηρήσεις

Άρθρο 5 1 1 — Προϊόν των εκμισθώσεων και υπεκμισθώσεων ακινήτων και επιστροφή των εξόδων εκμίσθωσης

Παρατηρήσεις

Θέση 5 1 1 0 – Προϊόν εκμισθώσεων και υπεκμισθώσεων ακινήτων — Έσοδα για ειδικό προορισμό

Ποσοτικά στοιχεία

Προϋπολογισμός 2010

Προϋπολογισμός 2009

Εκτέλεση 2008

p.m.

p.m.

1 359 143,13

Παρατηρήσεις

Τα έσοδα αυτά, σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 1 στοιχείο ε) του δημοσιονομικού κανονισμού, θεωρούνται ως έσοδα για ειδικό προορισμό και οδηγούν στο άνοιγμα συμπληρωματικών πιστώσεων προς εγγραφή στα κονδύλια που επιβαρύνθηκαν με την αρχική δαπάνη η οποία οδήγησε στα αντίστοιχα έσοδα.

Οι λεπτομέρειες σχετικά με τις δαπάνες και τα έσοδα που απορρέουν από δάνεια, μισθώματα ή παροχή υπηρεσιών στο πλαίσιο του κονδυλίου αυτού εμφαίνονται σε παράρτημα στον παρόντα προϋπολογισμό.

Θέση 5 1 1 1 – Επιστροφή των εξόδων εκμίσθωσης — Έσοδα για ειδικό προορισμό

Ποσοτικά στοιχεία

Προϋπολογισμός 2010

Προϋπολογισμός 2009

Εκτέλεση 2008

p.m.

p.m.

15 613,61

Παρατηρήσεις

Τα έσοδα αυτά, σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 1 στοιχείο ε) του δημοσιονομικού κανονισμού, θεωρούνται ως έσοδα για ειδικό προορισμό και οδηγούν στο άνοιγμα συμπληρωματικών πιστώσεων προς εγγραφή στα κονδύλια που επιβαρύνθηκαν με την αρχική δαπάνη η οποία οδήγησε στα αντίστοιχα έσοδα.

Κεφαλαιο 5 2 – ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ή ΧΟΡΗΓΗΘΕΝΤΑ ΔΑΝΕΙΑ, ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΤΟΚΟΙ

Άρθρο 5 2 0 – Πρόσοδοι από τοποθετήσεις κεφαλαίων ή χορηγηθέντα δάνεια, τραπεζικοί και άλλοι τόκοι που προέρχονται από τους λογαριασμούς του οργάνου

Ποσοτικά στοιχεία

Προϋπολογισμός 2010

Προϋπολογισμός 2009

Εκτέλεση 2008

2 000 000

2 500 000

4 391 981,14

Παρατηρήσεις

Το άρθρο αυτό προορίζεται να δεχθεί τα έσοδα που προέρχονται από τοποθετήσεις κεφαλαίων ή χορηγηθέντα δάνεια, τραπεζικούς και άλλους τόκους από τους λογαριασμούς του οργάνου.

Κεφαλαιο 5 5 — ΕΣΟΔΑ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Άρθρο 5 5 0 — Έσοδα που προέρχονται από την παροχή υπηρεσιών και εργασιών που πραγματοποιήθηκαν υπέρ άλλων Οργάνων ή οργανισμών, συμπεριλαμβανομένου και του ποσού των αποζημιώσεων αποστολής που κατεβλήθησαν για λογαριασμό άλλων Οργάνων ή οργανισμών και επεστράφησαν από αυτά — Έσοδα για ειδικό προορισμό

Ποσοτικά στοιχεία

Προϋπολογισμός 2010

Προϋπολογισμός 2009

Εκτέλεση 2008

p.m.

p.m.

2 452 076,88

Παρατηρήσεις

Τα έσοδα αυτά, σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 1 στοιχείο ζ) του δημοσιονομικού κανονισμού, θεωρούνται ως έσοδα για ειδικό προορισμό και οδηγούν στο άνοιγμα συμπληρωματικών πιστώσεων προς εγγραφή στα κονδύλια που επιβαρύνθηκαν με την αρχική δαπάνη η οποία οδήγησε στα αντίστοιχα έσοδα.

Άρθρο 5 5 1 – Έσοδα προερχόμενα από τρίτους για την παροχή υπηρεσιών ή εργασιών που πραγματοποιούνται τη αιτήσει τους — Έσοδα για ειδικό προορισμό

Ποσοτικά στοιχεία

Προϋπολογισμός 2010

Προϋπολογισμός 2009

Εκτέλεση 2008

p.m.

p.m.

3 323 943,04

Παρατηρήσεις

Τα έσοδα αυτά, σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 1 στοιχείο ε) του δημοσιονομικού κανονισμού, θεωρούνται ως έσοδα για ειδικό προορισμό και οδηγούν στο άνοιγμα συμπληρωματικών πιστώσεων προς εγγραφή στα κονδύλια που επιβαρύνθηκαν με την αρχική δαπάνη η οποία οδήγησε στα αντίστοιχα έσοδα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 7 — ΑΛΛΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ

Άρθρο 5 7 0 – Έσοδα που προέρχονται από την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών — Έσοδα για ειδικό προορισμό

Ποσοτικά στοιχεία

Προϋπολογισμός 2010

Προϋπολογισμός 2009

Εκτέλεση 2008

p.m.

p.m.

3 728 159,74

Παρατηρήσεις

Τα έσοδα αυτά, σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 1 στοιχείο στ) του δημοσιονομικού κανονισμού, θεωρούνται ως έσοδα για ειδικό προορισμό και οδηγούν στο άνοιγμα συμπληρωματικών πιστώσεων προς εγγραφή στα κονδύλια που επιβαρύνθηκαν με την αρχική δαπάνη η οποία οδήγησε στα αντίστοιχα έσοδα.

Άρθρο 5 7 1 – Έσοδα που αντιστοιχούν σε καθορισμένο προορισμό όπως οι πρόσοδοι ιδρυμάτων, οι επιχορηγήσεις, οι δωρεές ή τα κληροδοτήματα, συμπεριλαμβανομένων και των ιδίων εσόδων για ειδικό προορισμό κάθε οργάνου — Έσοδα για ειδικό προορισμό

Ποσοτικά στοιχεία

Προϋπολογισμός 2010

Προϋπολογισμός 2009

Εκτέλεση 2008

p.m.

p.m.

0,—

Παρατηρήσεις

Τα έσοδα αυτά, σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του δημοσιονομικού κανονισμού, θεωρούνται ως έσοδα για ειδικό προορισμό και οδηγούν στο άνοιγμα συμπληρωματικών πιστώσεων προς εγγραφή στα κονδύλια που επιβαρύνθηκαν με την αρχική δαπάνη η οποία οδήγησε στα αντίστοιχα έσοδα.

Άρθρο 5 7 2 – Επιστροφή των κοινωνικών δαπανών που έγιναν για λογαριασμό άλλου οργάνου

Ποσοτικά στοιχεία

Προϋπολογισμός 2010

Προϋπολογισμός 2009

Εκτέλεση 2008

p.m.

p.m.

0,—

Παρατηρήσεις

Το άρθρο αυτό προορίζεται να δεχθεί τα έσοδα που συνδέονται με την επιστροφή των κοινωνικών δαπανών που έγιναν για λογαριασμό άλλου οργάνου.

Άρθρο 5 7 3 – Άλλες εισφορές και επιστροφές συνδεόμενες με τη διοικητική λειτουργία του οργάνου — Έσοδα για ειδικό προορισμό

Ποσοτικά στοιχεία

Προϋπολογισμός 2010

Προϋπολογισμός 2009

Εκτέλεση 2008

p.m.

p.m.

3 788 455,—

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 8 – ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ

Άρθρο 5 8 1 – Έσοδα που προέρχονται από εισπραχθείσες ασφαλιστικές αποζημιώσεις — Έσοδα για ειδικό προορισμό

Ποσοτικά στοιχεία

Προϋπολογισμός 2010

Προϋπολογισμός 2009

Εκτέλεση 2008

p.m.

p.m.

960 332,33

Παρατηρήσεις

Τα έσοδα αυτά, σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 1 στοιχείο η) του δημοσιονομικού κανονισμού, θεωρούνται ως έσοδα για ειδικό προορισμό και οδηγούν στο άνοιγμα συμπληρωματικών πιστώσεων προς εγγραφή στα κονδύλια που επιβαρύνθηκαν με την αρχική δαπάνη η οποία οδήγησε στα αντίστοιχα έσοδα.

Το άρθρο αυτό περιλαμβάνει επίσης την επιστροφή από τις ασφάλειες των αποδοχών των υπαλλήλων λόγω ατυχήματος.

Τιτλοσ 6 – ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Κεφαλαιο 6 6 – ΑΛΛΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ

Άρθρο 6 6 0 – Άλλες εισφορές και επιστροφές

Θέση 6 6 0 0 – Άλλες εισφορές και επιστροφές με ειδικό προορισμό — Έσοδα για ειδικό προορισμό

Ποσοτικά στοιχεία

Προϋπολογισμός 2010

Προϋπολογισμός 2009

Εκτέλεση 2008

p.m.

p.m.

31 430 800,12

Παρατηρήσεις

Η θέση αυτή προορίζεται να δεχθεί, σύμφωνα με τo άρθρο 18 του δημοσιονομικού κανονισμού, τα ενδεχόμενα έσοδα που δεν έχουν προβλεφθεί στα άλλα μέρη του τίτλου 6 και οδηγούν σε άνοιγμα συμπληρωματικών πιστώσεων προοριζομένων να χρηματοδοτήσουν τις δαπάνες για τις οποίες προορίζονται τα έσοδα αυτά.

Θέση 6 6 0 1 – Άλλες εισφορές και επιστροφές χωρίς ειδικό προορισμό

Ποσοτικά στοιχεία

Προϋπολογισμός 2010

Προϋπολογισμός 2009

Εκτέλεση 2008

p.m.

p.m.

0,—

Τιτλοσ 9 – ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

Κεφαλαιο 9 0 – ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

Άρθρο 9 0 0 – Διάφορα έσοδα

Ποσοτικά στοιχεία

Προϋπολογισμός 2010

Προϋπολογισμός 2009

Εκτέλεση 2008

p.m.

p.m.

1 936 513,67

Παρατηρήσεις

Το άρθρο αυτό προορίζεται να δεχθεί διάφορα έσοδα.

Οι λεπτομέρειες σχετικά με τις δαπάνες και τα έσοδα που απορρέουν από δάνεια, μισθώματα ή παροχή υπηρεσιών στο πλαίσιο του άρθρου αυτού εμφαίνονται σε παράρτημα στον παρόντα προϋπολογισμό.

Δαπανεσ — ΔΑΠΑΝΕΣ

Τιτλοσ 1 — ΜΕΛΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ

Κεφαλαιο 1 0 — ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ

Άρθρο 1 0 0 – Αποζημιώσεις και επιδόματα

Θέση 1 0 0 0 – Αποζημιώσεις

Ποσοτικά στοιχεία

Πιστώσεις 2010

Πιστώσεις 2009

Εκτέλεση 2008

69 745 000

30 823 000

0,—

Παρατηρήσεις

Καθεστώς των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, και ιδίως τα άρθρα του 9 και 10.

Μέτρα εφαρμογής για το καθεστώς των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, και ιδίως τα άρθρα 1 και 2.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την αποζημίωση που προβλέπεται από το καθεστώς των βουλευτών.

Θέση 1 0 0 4 — Συνήθη έξοδα ταξιδίου

Ποσοτικά στοιχεία

Crédits 2010

Crédits 2009

Εκτέλεση 2008

79 319 000

77 988 000

81 438 000,—

Παρατηρήσεις

Καθεστώς των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, και ιδίως το άρθρο 20.

Μέτρα εφαρμογής για το καθεστώς των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, και ιδίως τα άρθρα 10 έως 21, και 24.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την επιστροφή εξόδων ταξιδίου και διαμονής για μετακινήσεις μεταξύ των τόπων εργασίας και άλλες μετακινήσεις στο πλαίσιο της άσκησης των καθηκόντων τους.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει επίσης τις δαπάνες για ενδεχόμενες αντισταθμίσεις λόγω εκπομπών άνθρακα, όπως ορίζονται στο πρόγραμμα δράσης του Κοινοτικού Συστήματος Οικολογικής Διαχείρισης και Ελέγχου (EMAS) που ενέκρινε το Προεδρείο.

Το ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 1 στοιχεία ε) έως ι) του δημοσιονομικού κανονισμού εκτιμάται σε 10.000 ευρώ.

Θέση 1 0 0 5 — Λοιπά έξοδα ταξιδίου

Ποσοτικά στοιχεία

Crédits 2010

Crédits 2009

Εκτέλεση 2008

9 170 000

6 875 000

1 035 000,—

Παρατηρήσεις

Καθεστώς των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, και ιδίως το άρθρο 20.

Μέτρα εφαρμογής για το καθεστώς των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, και ιδίως τα άρθρα 22, 23 και 29.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την επιστροφή πρόσθετων εξόδων ταξιδίου, εξόδων ταξιδίου στο κράτος μέλος εκλογής και εξόδων επαναπατρισμού.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει επίσης τις δαπάνες για ενδεχόμενες αντισταθμίσεις λόγω εκπομπών άνθρακα, όπως ορίζονται στο πρόγραμμα δράσης της EMAS που ενέκρινε το Προεδρείο.

Θέση 1 0 0 6 – Αποζημιώσεις γενικών εξόδων

Ποσοτικά στοιχεία

Πιστώσεις 2010

Πιστώσεις 2009

Εκτέλεση 2008

38 144 000

41 539 000

38 268 000,—

Παρατηρήσεις

Καθεστώς των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, και ιδίως το άρθρο 20.

Μέτρα εφαρμογής για το καθεστώς των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, και ιδίως τα άρθρα 25 έως 28.

Η αποζημίωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα που απορρέουν από την κοινοβουλευτική δραστηριότητα των βουλευτών στο κράτος στο οποίο εκλέγονται.

Το ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 1 στοιχεία ε) έως ι) του δημοσιονομικού κανονισμού εκτιμάται σε 25.000 ευρώ.

Θέση 1 0 0 7 – Αποζημιώσεις λόγω καθηκόντων

Ποσοτικά στοιχεία

Πιστώσεις 2010

Πιστώσεις 2009

Εκτέλεση 2008

177 000

170 000

165 463,83

Παρατηρήσεις

Απόφαση του Προεδρείου της 20ής Μαρτίου 1991.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις κατ’ αποκοπή αποζημιώσεις διαμονής και παράστασης που έχουν σχέση με τα καθήκοντα του προέδρου.

Άρθρο 1 0 1 – Κάλυψη των κινδύνων ατυχήματος, ασθενείας και λοιπές κοινωνικές παρεμβάσεις

Θέση 1 0 1 0 — Κάλυψη των κινδύνων ατυχήματος, ασθενείας και λοιπές κοινωνικές παρεμβάσεις

Ποσοτικά στοιχεία

Πιστώσεις 2010

Πιστώσεις 2009

Εκτέλεση 2008

3 032 000

2 851 000

1 906 141,08

Παρατηρήσεις

Καθεστώς των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, και ιδίως τα άρθρα του 18 και 19.

Μέτρα εφαρμογής για το καθεστώς των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, και ιδίως τα άρθρα 3 έως 9.

Κοινές διατάξεις σχετικά με την κάλυψη των κινδύνων ατυχήματος και επαγγελματικής νόσου των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Κοινές διατάξεις σχετικά με την κάλυψη των κινδύνων ασθενείας των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Απόφαση της Επιτροπής που ορίζει γενικές διατάξεις εφαρμογής σχετικά με την επιστροφή ιατρικών εξόδων.

Διατάξεις περί καταβολής των εξόδων και αποζημιώσεων των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ιδίως το άρθρο 21 και το Παράρτημα IV (μεταβατική εφαρμογή επί 18 μήνες μετά τη λήξη της VI κοινοβουλευτικής περιόδου).

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τους κινδύνους ατυχήματος, την επιστροφή των ιατρικών εξόδων των βουλευτών και τους κινδύνους απώλειας και κλοπής των προσωπικών αντικειμένων των βουλευτών.

Το ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 1 στοιχεία ε) έως ι) του δημοσιονομικού κανονισμού εκτιμάται σε 50.000 ευρώ.

Θέση 1 0 1 2 – Ειδικές παρεμβάσεις υπέρ των βουλευτών με αναπηρία

Ποσοτικά στοιχεία

Πιστώσεις 2010

Πιστώσεις 2009

Εκτέλεση 2008

95 000

141 000

84 584,04

Παρατηρήσεις

Μέτρα εφαρμογής για το καθεστώς των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, και ιδίως τα άρθρα 30 και 80.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει ορισμένες δαπάνες για την παροχή βοήθειας σε βουλευτή με σοβαρή αναπηρία και σε μεταβατική βάση σε συντηρούμενο από βουλευτή τέκνο με σοβαρή αναπηρία, δικαιούχο πριν από τη έναρξη ισχύος του καθεστώτος των βουλευτών κατ' εφαρμογή των διατάξεων περί καταβολής εξόδων και αποζημιώσεων των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου..

Άρθρο 1 0 2 – Μεταβατικές αποζημιώσεις

Ποσοτικά στοιχεία

Πιστώσεις 2010

Πιστώσεις 2009

Εκτέλεση 2008

7 092 000

3 875 000

342 762,51

Παρατηρήσεις

Καθεστώς των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, και ιδίως το άρθρο 13.

Μέτρα εφαρμογής για το καθεστώς των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, και ιδίως τα άρθρα 45 έως 48 και 77.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τη μεταβατική αποζημίωση μετά τη λήξη της θητείας των βουλευτών.

Το ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 1 στοιχεία ε) έως ι) του δημοσιονομικού κανονισμού εκτιμάται σε 10.000 ευρώ.

Άρθρο 1 0 3 — Συντάξεις

Θέση 1 0 3 0 – Συντάξεις λόγω συμπλήρωσης συντάξιμου χρόνου

Ποσοτικά στοιχεία

Πιστώσεις 2010

Πιστώσεις 2009

Εκτέλεση 2008

11 215 000

10 638 000

9 411 104,29

Παρατηρήσεις

Καθεστώς των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, και ιδίως τα άρθρα 14 και 28,

Μέτρα εφαρμογής για το καθεστώς των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, και ιδίως τα άρθρα 49, 50 και 75.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την καταβολή συντάξεων γήρατος μετά τη λήξη της θητείας των βουλευτών.

Το ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 1 στοιχεία ε) έως ι) του δημοσιονομικού κανονισμού εκτιμάται σε 50.000 ευρώ.

Θέση 1 0 3 1 – Συντάξεις αναπηρίας

Ποσοτικά στοιχεία

Πιστώσεις 2010

Πιστώσεις 2009

Εκτέλεση 2008

504 000

517 000

421 497,60

Παρατηρήσεις

Καθεστώς των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, και ιδίως το άρθρο 15.

Μέτρα εφαρμογής για το καθεστώς των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, και ιδίως τα άρθρα 51 έως 57 και 75.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την καταβολή συντάξεως σε βουλευτή στην περίπτωση αναπηρίας που επέρχεται κατά τη διάρκεια της εντολής του.

Το ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 1 στοιχεία ε) έως ι) του δημοσιονομικού κανονισμού εκτιμάται σε 20.000 ευρώ.

Θέση 1 0 3 2 – Συντάξεις επιζώντων

Ποσοτικά στοιχεία

Πιστώσεις 2010

Πιστώσεις 2009

Εκτέλεση 2008

2 744 000

2 857 000

2 812 536,30

Παρατηρήσεις

Καθεστώς των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, και ιδίως το άρθρο 17.

Μέτρα εφαρμογής για το καθεστώς των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, και ιδίως τα άρθρα 58 έως 60 και 75.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την καταβολή συντάξεως επιζώντων ή/και ορφανού παιδιού στην περίπτωση θανάτου βουλευτή ή πρώην βουλευτή.

Το ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 1 στοιχεία ε) έως ι) του δημοσιονομικού κανονισμού εκτιμάται σε 15.000 ευρώ.

Θέση 1 0 3 3 — Προαιρετικό καθεστώς συντάξεως των βουλευτών

Ποσοτικά στοιχεία

Πιστώσεις 2010

Πιστώσεις 2009

Εκτέλεση 2008

169 000

9 148 000

13 275 922,10

Παρατηρήσεις

Καθεστώς των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, και ιδίως το άρθρο 27.

Μέτρα εφαρμογής για το καθεστώς των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, και ιδίως το άρθρο 76.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει το μερίδιο του οργάνου για το καθεστώς προαιρετικής συμπληρωματικής συντάξεως των μελών.

Το ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 1 στοιχεία ε) έως ι) του δημοσιονομικού κανονισμού εκτιμάται σε 300.000 ευρώ.

Άρθρο 1 0 5 – Μαθήματα γλωσσών και πληροφορικής

Ποσοτικά στοιχεία

Πιστώσεις 2010

Πιστώσεις 2009

Εκτέλεση 2008

800 000

900 000

800 000,—

Παρατηρήσεις

Μέτρα εφαρμογής για το καθεστώς των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, και ιδίως το άρθρο 44.

Απόφαση του Προεδρείου της ... σχετικά με τα μαθήματα γλωσσών και πληροφορικής των βουλευτών.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα μαθημάτων γλωσσών και μαθημάτων πληροφορικής των βουλευτών.

Άρθρο 1 0 8 – Συναλλαγματικές διαφορές

Ποσοτικά στοιχεία

Πιστώσεις 2010

Πιστώσεις 2009

Εκτέλεση 2008

p.m.

100 000

0,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις συναλλαγματικές διαφορές που βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις που εφαρμόζονται για τις αποζημιώσεις γενικών εξόδων.

Άρθρο 1 0 9 – Προσωρινή πίστωση για το καθεστώς χρηματικών απολαβών των μελών του οργάνου

Ποσοτικά στοιχεία

Πιστώσεις 2010

Πιστώσεις 2009

Εκτέλεση 2008

p.m.

2 000 000

0,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις επιπτώσεις των ενδεχόμενων αναπροσαρμογών των χρηματικών απολαβών των μελών του Κοινοβουλίου.

Έχει καθαρά προσωρινό χαρακτήρα και μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνον αφού μεταφερθεί στα προσήκοντα κονδύλια, σύμφωνα με τις διατάξεις του δημοσιονομικού κανονισμού.

Κεφαλαιο 1 2 – ΜΟΝΙΜΟΙ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

Άρθρο 1 2 0 – Αποδοχές και λοιπά δικαιώματα

Θέση 1 2 0 0 – Αποδοχές και αποζημιώσεις

Ποσοτικά στοιχεία

Πιστώσεις 2010

Πιστώσεις 2009

Εκτέλεση 2008

510 000 000

493 145 938(4)

472 281 974,02

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Καθεστώς που εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Η πίστωση αυτή προορίζεται κατά κύριο λόγο να καλύψει, για τους μονίμους και εκτάκτους υπαλλήλους που κατέχουν θέση η οποία προβλέπεται στον πίνακα προσωπικού:

 τους μισθούς, τις αποζημιώσεις και τα επιδόματα που συνδέονται με τους μισθούς,

 την κάλυψη των κινδύνων ασθενείας, ατυχήματος και επαγγελματικής νόσου και λοιπές επιβαρύνσεις κοινωνικής ασφαλίσεως,

 κατ’ αποκοπήν αποζημιώσεις υπερωριών,

 τα λοιπά επιδόματα και τις διάφορες αποζημιώσεις,

 την πληρωμή των εξόδων ταξιδίου από τον τόπο διορισμού στον τόπο καταγωγής για τον μόνιμο ή έκτακτο υπάλληλο, τον (την) σύζυγό του και τα συντηρούμενα από αυτόν πρόσωπα,

 την επίπτωση από την εφαρμογή του διορθωτικού συντελεστή στις αποδοχές και στο μέρος των απολαβών που μεταφέρονται σε χώρα διαφορετική εκείνης του τόπου διορισμού,

 τον κίνδυνο ανεργίας των εκτάκτων υπαλλήλων καθώς και τα ποσά που καταβάλλονται από το όργανο υπέρ αυτών για τη σύσταση ή τη διατήρηση των συνταξιοδοτικών τους δικαιωμάτων στη χώρα καταγωγής τους.

Η πίστωση αυτή προορίζεται επίσης να καλύψει τις δαπάνες για την ασφάλιση έναντι ατυχήματος κατά την άσκηση αθλητικής δραστηριότητας για τους χρήστες του αθλητικού κέντρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις Βρυξέλλες και το Στρασβούργο.

Το ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 1 στοιχεία ε) έως ι) του δημοσιονομικού κανονισμού εκτιμάται σε 1.800.000 ευρώ.

Θέση 1 2 0 2 — Υπερωρίες επ’ αμοιβή

Ποσοτικά στοιχεία

Πιστώσεις 2010

Πιστώσεις 2009

Εκτέλεση 2008

400 000

410 000

350 000,—

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το άρθρο 56 και το παράρτημα VI.

Καθεστώς που εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την πληρωμή των υπερωριών, υπό τους όρους που ορίζονται στις προαναφερθείσες διατάξεις.

Θέση 1 2 0 4 – Δικαιώματα που συνδέονται με την ανάληψη καθηκόντων, μετάθεση, λήξη καθηκόντων

Ποσοτικά στοιχεία

Πιστώσεις 2010

Πιστώσεις 2009

Εκτέλεση 2008

4 900 000

4 520 000

5 015 000,—

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Καθεστώς που εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες που σχετίζονται με:

 τα έξοδα ταξιδιού των υπαλλήλων και έκτακτων υπαλλήλων (συμπεριλαμβανομένων των μελών της οικογενείας τους) με την ευκαιρία της ανάληψης των καθηκόντων τους, της εξόδου από την υπηρεσία ή της μετάθεσής τους σε άλλον τόπο διορισμού,

 τα έξοδα εγκατάστασης/επανεγκατάστασης και τα έξοδα μετακόμισης που οφείλει το όργανο στους υπαλλήλους και εκτάκτους υπαλλήλους όταν είναι υποχρεωμένοι να αλλάξουν κατοικία μετά την ανάληψη των καθηκόντων τους ή κατά τη μετάθεσή τους σε νέο τόπο υπηρεσίας, καθώς και κατά την οριστική λήξη καθηκόντων η οποία ακολουθείται από επανεγκατάσταση σε άλλο οικισμό,

 τις ημερήσιες αποζημιώσεις των μονίμων και εκτάκτων υπαλλήλων που αποδεικνύουν ότι λόγω της ανάληψης των καθηκόντων τους ή λόγω τοποθέτησής τους σε νέο τόπο υπηρεσίας είναι υποχρεωμένοι να αλλάξουν κατοικία,

 την αποζημίωση που καταβάλλεται σε ασκούμενο υπάλληλο απολυόμενο λόγω προφανούς ανικανότητας,

 την αποζημίωση καταγγελίας της σύμβασης εκτάκτου υπαλλήλου από το όργανο,

 τη διαφορά μεταξύ των εισφορών που καταβάλλουν οι επί συμβάσει υπάλληλοι σε συνταξιοδοτικό καθεστώς κράτους μέλους και εκείνων που καταβάλλουν στο κοινοτικό συνταξιοδοτικό καθεστώς στην περίπτωση μετατροπής σύμβασης.

Άρθρο 1 2 2 – Αποζημιώσεις μετά την πρόωρη λήξη καθηκόντων

Θέση 1 2 2 0 – Αποζημιώσεις στην περίπτωση απομάκρυνσης από την υπηρεσία προς το συμφέρον της υπηρεσίας

Ποσοτικά στοιχεία

Πιστώσεις 2010

Πιστώσεις 2009

Εκτέλεση 2008

760 000

630 000

872 665,72

Θέση 1 2 2 2 – Αποζημιώσεις για οριστική λήξη καθηκόντων και ειδικό συνταξιοδοτικό καθεστώς για τους μονίμους και εκτάκτους υπαλλήλους

Ποσοτικά στοιχεία

Πιστώσεις 2010

Πιστώσεις 2009

Εκτέλεση 2008

2 450 000

3 950 000

5 400 317,14

Κεφαλαιο 1 4 — ΑΛΛΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Άρθρο 1 4 0 — Λοιπό προσωπικό και εξωτερικοί συνεργάτες

Θέση 1 4 0 0 – Λοιπό προσωπικό

Ποσοτικά στοιχεία

Πιστώσεις 2010

Πιστώσεις 2009

Εκτέλεση 2008

23 330 000

25 807 000

21 270 715,40

Παρατηρήσεις

Καθεστώς που εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Η πίστωση αυτή προορίζεται, ιδίως, να καλύψει:

 τις αποδοχές, περιλαμβανομένων των επιδομάτων και αποζημιώσεων, του λοιπού προσωπικού, συγκεκριμένα προσωπικού επί συμβάσει, τοπικών υπαλλήλων, ειδικών συμβούλων (κατά την έννοια του καθεστώτος που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων), τις εισφορές εργοδότη στα διάφορα καθεστώτα κοινωνικών ασφαλίσεων καθώς και τις συνέπειες των διορθωτικών συντελεστών που εφαρμόζονται στις αποδοχές αυτού του προσωπικού,

 την απασχόληση προσωρινού προσωπικού μέσω εταιρειών εύρεσης εργασίας.

Θέση 1 4 0 2 – Διερμηνείς συνεδριάσεων

Ποσοτικά στοιχεία

Πιστώσεις 2010

Πιστώσεις 2009

Εκτέλεση 2008

55 100 000

45 600 000

46 187 820,18

Παρατηρήσεις

Καθεστώς που εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Σύμβαση περί επικουρικών διερμηνέων συνεδριάσεων.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις ακόλουθες δαπάνες στο πλαίσιο της διοργανικής συνεργασίας:

 τις αμοιβές, τις ασφαλιστικές εισφορές, τα έξοδα ταξιδίου και τις ημερήσιες αποζημιώσεις των επικουρικών διερμηνέων συνεδριάσεων τους οποίους καλεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για συνεδριάσεις που είτε διοργανώνει το ίδιο είτε διοργανώνουν άλλα θεσμικά όργανα, όταν δεν μπορεί να εξασφαλισθεί κάλυψη των απαιτουμένων υπηρεσιών από τους διερμηνείς μονίμους ή εκτάκτους υπαλλήλους,

 τις δαπάνες για υπεύθυνους λειτουργίας, τεχνικούς και διαχειριστές συνεδριάσεων για τις ως άνω συνεδριάσεις, όταν δεν μπορεί να εξασφαλισθεί κάλυψη των υπηρεσιών από μονίμους υπαλλήλους του Κοινοβουλίου ή εκτάκτους υπαλλήλους ή λοιπό προσωπικό,

 τις υπηρεσίες που παρέχουν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο οι διερμηνείς μόνιμοι ή έκτακτοι υπάλληλοι των άλλων θεσμικών οργάνων,

 τις δραστηριότητες διοργανικής συνεργασίας στον γλωσσικό κλάδο.

Το ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 1 στοιχεία ε) έως ι) του δημοσιονομικού κανονισμού εκτιμάται σε 200.000 ευρώ.

Θέση 1 4 0 4 – Περίοδοι πρακτικής ασκήσεως, επιδοτήσεις και ανταλλαγές υπαλλήλων

Ποσοτικά στοιχεία

Πιστώσεις 2010

Πιστώσεις 2009

Εκτέλεση 2008

7 150 000

8 091 000

5 908 089,64

Παρατηρήσεις

Απόφαση του προεδρείου της 26ης Οκτωβρίου 1988, όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την απόφαση του προεδρείου της 2ας Φεβρουαρίου 2000.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες που σχετίζονται με:

 αποζημίωση και έξοδα ταξιδίου για την έναρξη και λήξη της περιόδου ασκήσεως για τους ασκουμένους,

 το κόστος ασφάλισης έναντι των κινδύνων ατυχήματος και ασθενείας κατά την περίοδο ασκήσεως για τους ασκουμένους,

 τις δαπάνες που προκύπτουν από τη διάθεση προσωπικού μεταξύ του Κοινοβουλίου και του δημόσιου τομέα των κρατών μελών ή άλλων κρατών που προβλέπονται από τις διατάξεις,

 τις ενέργειες στον τομέα της κατάρτισης των διερμηνέων συνεδριάσεων, ιδίως σε συνεργασία με τις σχολές διερμηνείας, και τη χορήγηση υποτροφιών για την κατάρτιση και την επαγγελματική τελειοποίηση διερμηνέων, την αγορά διδακτικού υλικού και τα συναφή έξοδα,

 τα πρόσθετα έξοδα των ασκουμένων του προτύπου προγράμματος περιόδων ασκήσεως για τα άτομα με αναπηρία τα οποία συνδέονται άμεσα με την αναπηρία τους, σύμφωνα με το άρθρο 20, παράγραφος 8 των εσωτερικών κανόνων περί περιόδων ασκήσεως ακι επισκέψεων μελέτης στη Γενική Γραμματεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Θέση 1 4 0 6 – Παρατηρητές

Ποσοτικά στοιχεία

Πιστώσεις 2010

Πιστώσεις 2009

Εκτέλεση 2008

p.m.

p.m.

0,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την επιστροφή των εξόδων ταξιδίου και την καταβολή ημερησίας αποζημιώσεως στους παρατηρητές για τις ημέρες συμμετοχής στις συνεδριάσεις της ολομελείας και τις συνεδριάσεις των επιτροπών, των αντιπροσωπειών και των πολιτικών ομάδων στους τόπους εργασίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καθώς και στις συνεδριάσεις των πολιτικών ομάδων εκτός τόπου εργασίας τις οποίες έχει εγκρίνει η Διάσκεψη των Προέδρων.

Θέση 1 4 0 7 – Αποζημίωση επαγγελματικής εκπαίδευσης (Πρόγραμμα μαθητείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου)

Ποσοτικά στοιχεία

Πιστώσεις 2010

Πιστώσεις 2009

Εκτέλεση 2008

p.m.

p.m.

0,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την αμοιβή της εργασίας των ασκουμένων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα μαθητείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Άρθρο 1 4 2 — Ανάθεση υπηρεσιών εκτός οργάνου

Ποσοτικά στοιχεία

Πιστώσεις 2010

Πιστώσεις 2009

Εκτέλεση 2008

23 504 000

21 566 000(5)

14 581 156,61

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις εργασίες για μεταφράσεις, δακτυλογραφήσεις, κωδικοποίηση και τεχνική συνδρομή που ανατίθενται σε τρίτους καθώς και τις δαπάνες που σχετίζονται με τις δράσεις που αποφασίζει η διοργανική επιτροπή μετάφρασης και διερμηνείας (ΔΕΜΔ), με στόχο την προώθηση της διοργανικής συνεργασίας στον γλωσσικό κλάδο.

Το ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 1 στοιχεία ε) έως ι) του δημοσιονομικού κανονισμού εκτιμάται σε 200.000 ευρώ.

Κεφαλαιο 1 6 – ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΜΕ ΤΟ ΟΡΓΑΝΟ ΠΡΟΣΩΠΑ

Άρθρο 1 6 1 – Δαπάνες συνδεόμενες με τη διαχείριση του προσωπικού

Θέση 1 6 1 0 – Έξοδα πρόσληψης

Ποσοτικά στοιχεία

Πιστώσεις 2010

Πιστώσεις 2009

Εκτέλεση 2008

400 000

385 000

355 000,—

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως τα άρθρα 27 έως 31 και 33 του παραρτήματος ΙII.

Απόφαση 2002/620/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου, της Επιτροπής, του Δικαστηρίου, του Ελεγκτικού Συνεδρίου, της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, της Επιτροπής των Περιφερειών και του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή, της 25ης Ιουλίου 2002, για την ίδρυση της Υπηρεσίας Επιλογής Προσωπικού των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ L 197 της 26.7.2002, σ. 53) και απόφαση 2002/621/ΕΚ των Γενικών Γραμματέων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου, της Επιτροπής, του Γραμματέα του Δικαστηρίου, του Ελεγκτικού Συνεδρίου, της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, της Επιτροπής των Περιφερειών και του αντιπροσώπου του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή, της 25ης Ιουλίου 2002, σχετικά με την οργάνωση και τη λειτουργία της υπηρεσίας επιλογής του προσωπικού των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ L 197 της 26.7.2002, σ. 56).

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες που σχετίζονται με:

 τις δαπάνες διοργάνωσης των διαγωνισμών που προβλέπει το άρθρο 3 της απόφασης 2002/621/ΕΚ, καθώς και τα έξοδα ταξιδίου και διαμονής των υποψηφίων που καλούνται σε συνεντεύξεις πρόσληψης και των ιατρικών εξετάσεων πρόσληψης,

 το κόστος διοργάνωσης διαδικασιών για την επιλογή προσωπικού.

Σε περιπτώσεις που δικαιολογούνται δεόντως από τις λειτουργικές ανάγκες και αφού ληφθεί η γνώμη της Υπηρεσίας Επιλογής Προσωπικού των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, η πίστωση αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί εν μέρει για τη διοργάνωση διαγωνισμών από το ίδιο το όργανο.

Θέση 1 6 1 2 — Επαγγελματική επιμόρφωση

Ποσοτικά στοιχεία

Πιστώσεις 2010

Πιστώσεις 2009

Εκτέλεση 2008

4 000 000

3 940 000

3 429 682,61

Παρατηρήσεις

Καθεστώς υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το άρθρο 24α.

Καθεστώς που εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες που σχετίζονται με την επιμόρφωση με στόχο τη βελτίωση των ικανοτήτων του προσωπικού και της επίδοσης και αποτελεσματικότητας του θεσμικού οργάνου.

Άρθρο 1 6 3 – Παρεμβάσεις υπέρ του προσωπικού του οργάνου

Θέση 1 6 3 0 – Κοινωνική υπηρεσία

Ποσοτικά στοιχεία

Πιστώσεις 2010

Πιστώσεις 2009

Εκτέλεση 2008

601 000

573 900

518 257,20

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το άρθρο 9 παράγραφος 3 τρίτο εδάφιο και το άρθρο 76.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες που σχετίζονται με:

 στο πλαίσιο μιας διοργανικής πολιτικής υπέρ των ατόμων με αναπηρίες που ανήκουν στις ακόλουθες κατηγορίες:

 τους εν ενεργεία μονίμους και εκτάκτους υπαλλήλους,

 σύζυγοι των εν ενεργεία μονίμων και εκτάκτων υπαλλήλων,

 των συντηρουμένων τέκνων υπό την έννοια του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων,

την επιστροφή, στο βαθμό που επιτρέπεται από τον προϋπολογισμό και μετά την εξάντληση των ποσών που δικαιούται ο ενδιαφερόμενος στη χώρα κατοικίας ή στη χώρα καταγωγής του, των εξόδων (πλην των ιατρικών) που αναγνωρίζονται ως αναγκαία και απορρέουν από την αναπηρία, στοιχειοθετούνται δεόντως και δεν επιστρέφονται από το κοινό σύστημα ασφαλίσεως κατά των κινδύνων ασθενείας,

 τις παρεμβάσεις υπέρ υπαλλήλων και λοιπού προσωπικού που ευρίσκονται σε ιδιαιτέρως δύσκολη κατάσταση,

 τη χορήγηση επιδοτήσεως υπέρ της επιτροπής του προσωπικού και μικρών δαπανών της κοινωνικής υπηρεσίας.

Το ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 1 στοιχεία ε) έως ι) του δημοσιονομικού κανονισμού εκτιμάται σε 8.000 ευρώ.

Θέση 1 6 3 1 – Κινητικότητα

Ποσοτικά στοιχεία

Πιστώσεις 2010

Πιστώσεις 2009

Εκτέλεση 2008

832 000

189 000

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη δαπανών σχετικών με την κινητικότητα στους τόπους εργασίας.

Θέση 1 6 3 2 – Κοινωνικές σχέσεις μεταξύ των μελών του προσωπικού και άλλες κοινωνικές παρεμβάσεις

Ποσοτικά στοιχεία

Πιστώσεις 2010

Πιστώσεις 2009

Εκτέλεση 2008

310 000

310 000

282 350,26

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την ενθάρρυνση και την οικονομική ενίσχυση κάθε πρωτοβουλίας που στοχεύει στην αναβάθμιση των κοινωνικών σχέσεων μεταξύ υπαλλήλων διαφορετικών εθνικοτήτων, όπως επιδοτήσεις στις λέσχες, τα αθλητικά σωματεία και τους πολιτιστικούς συλλόγους του προσωπικού, καθώς και ως συνεισφορά στο κόστος μόνιμου εντευκτηρίου για τον ελεύθερο χρόνο (με πολιτιστικές δραστηριότητες, ψυχαγωγία, εστιατόριο).

Καλύπτει επίσης τη χρηματοδοτική συμμετοχή στις διοργανικές κοινωνικές δραστηριότητες.

Άρθρο 1 6 5 – Δραστηριότητες που αφορούν το σύνολο των μελών και του προσωπικού του οργάνου

Θέση 1 6 5 0 – Ιατρική υπηρεσία

Ποσοτικά στοιχεία

Πιστώσεις 2010

Πιστώσεις 2009

Εκτέλεση 2008

1 260 000

1 000 000

986 997,37

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το άρθρo 59 και το άρθρο 8 του παραρτήματος II.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα λειτουργίας της ιατρικής υπηρεσίας στους τρεις τόπους εργασίας, στα οποία περιλαμβάνονται επίσης οι αγορές υλικού, φαρμακευτικών προϊόντων κ.λπ., οι δαπάνες για τις προληπτικές ιατρικές εξετάσεις, οι δαπάνες λειτουργίας της επιτροπής κρίσης αναπηριών, καθώς και οι δαπάνες που σχετίζονται με την παροχή εξωτερικών υπηρεσιών από ειδικούς ιατρούς όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο από τους ιατρούς-συμβούλους.

Καλύπτει επίσης τις δαπάνες αγοράς ορισμένων εργαλείων που κρίνονται ιατρικώς απαραίτητα και τις δαπάνες για ιατρικό ή παραϊατρικό προσωπικό που εμπίπτει σε διευθετήσεις παροχής υπηρεσιών ή στο οποίο ανατίθενται καθήκοντα βραχείας διαρκείας προς αναπλήρωση άλλων εργαζομένων.

Θέση 1 6 5 2 – Έξοδα τρέχουσας λειτουργίας των εστιατορίων και κυλικείων

Ποσοτικά στοιχεία

Πιστώσεις 2010

Πιστώσεις 2009

Εκτέλεση 2008

2 313 000

2 260 000

1 900 000,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή αποσκοπεί στην κάλυψη των λειτουργικών εξόδων των εκμεταλλεύσεων των εστιατορίων και κυλικείων.

Το ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 1 στοιχεία ε) έως ι) του δημοσιονομικού κανονισμού εκτιμάται σε 2.000.000 ευρώ.

Θέση 1 6 5 4 – Κέντρο παιδικής μέριμνας και επιδοτούμενοι βρεφονηπιακοί σταθμοί

Ποσοτικά στοιχεία

Πιστώσεις 2010

Πιστώσεις 2009

Εκτέλεση 2008

5 600 000

5 467 000

3 892 926,98

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τη συμμετοχή του Κοινοβουλίου στο σύνολο των δαπανών του κέντρου παιδικής μέριμνας και των εξωτερικών βρεφονηπιακών σταθμών με τους οποίους έχει συνάψει συμφωνία.

Το ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό, σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 1 στοιχεία ε) έως ι) του δημοσιονομικού κανονισμού, που προέρχεται από εισφορές των γονέων εκτιμάται σε 1 010 000 ευρώ.

Τιτλοσ 2 — ΑΚΙΝΗΤΑ, ΚΙΝΗΤΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Παρατηρήσεις

Δεδομένου ότι οι ασφαλιστικές εταιρείες ακύρωσαν τη σχετική κάλυψη, οι κίνδυνοι εργασιακών συγκρούσεων και τρομοκρατικών επιθέσεων στους οποίους είναι εκτεθειμένα τα κτίρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πρέπει να καλυφθούν από τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Κατά συνέπεια, οι πιστώσεις που είναι εγγεγραμμένες στο συγκεκριμένο τίτλο καλύπτουν όλες τις δαπάνες λόγω ζημιών που οφείλονται σε εργασιακές συγκρούσεις και επιθέσεις.

Κεφαλαιο 2 0 — ΑΚΙΝΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

Άρθρο 2 0 0 – Ακίνητα

Θέση 2 0 0 0 – Μισθώματα

Ποσοτικά στοιχεία

Πιστώσεις 2010

Πιστώσεις 2009

Εκτέλεση 2008

33 768 000

34 577 000

26 492 836,91

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα μισθώματα των κτιρίων ή τμημάτων κτιρίων που καταλαμβάνει το θεσμικό όργανο.

Καλύπτει επίσης τους φόρους των ακινήτων. Οι μισθώσεις υπολογίζονται για δώδεκα μήνες και με βάση τα υπάρχοντα ή υπό προετοιμασία συμβόλαια που προβλέπουν κανονικά την προσαρμογή τους στο κόστος ζωής ή στο κατασκευαστικό κόστος.

Το ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 1 στοιχεία ε) έως ι) του δημοσιονομικού κανονισμού εκτιμάται σε 500.000 ευρώ.

Θέση 2 0 0 1 – Εμφυτευτικές δόσεις

Ποσοτικά στοιχεία

Πιστώσεις 2010

Πιστώσεις 2009

Εκτέλεση 2008

5 900 000

5 700 000

2 442 680,62

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την καταβολή των εμφυτευτικών δόσεων των σχετικών με τα κτίρια ή τμήματα κτιρίων δυνάμει συμβάσεων που ισχύουν ή προετοιμάζονται.

Το ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 1 στοιχεία ε) έως ι) του δημοσιονομικού κανονισμού εκτιμάται σε 100.000 ευρώ.

Θέση 2 0 0 3 – Απόκτηση ακινήτων

Ποσοτικά στοιχεία

Πιστώσεις 2010

Πιστώσεις 2009

Εκτέλεση 2008

p.m.

p.m.

19 269 322,10

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την απόκτηση ακινήτων. Οι επιδοτήσεις για τα οικόπεδα και ο χαρακτηρισμός τους ως οικοδομήσιμων θα εξετασθούν σύμφωνα με τις διατάξεις του δημοσιονομικού κανονισμού.

Το ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 1 στοιχεία ε) έως ι) του δημοσιονομικού κανονισμού εκτιμάται σε 100 000 ευρώ.

Θέση 2 0 0 5 – Ανέγερση κτιρίων

Ποσοτικά στοιχεία

Πιστώσεις 2010

Πιστώσεις 2009

Εκτέλεση 2008

4 346 600

3 870 000

8 617 100,08

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την ενδεχόμενη εγγραφή πίστωσης που προορίζεται για την ανέγερση κτιρίων.

Θέση 2 0 0 7 – Διαρρύθμιση των χώρων

Ποσοτικά στοιχεία

Πιστώσεις 2010

Πιστώσεις 2009

Εκτέλεση 2008

23 818 000(6)

25 232 000(7)

39 423 666,71

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την εκτέλεση εργασιών διαρρύθμισης των χώρων, καθώς και τις λοιπές δαπάνες τις σχετικές με αυτές τις διαρρυθμίσεις, ειδικότερα τις αμοιβές αρχιτέκτονα ή μηχανικού κ.λπ.

Το ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 1 στοιχεία ε) έως ι) του δημοσιονομικού κανονισμού εκτιμάται σε 500.000 ευρώ.

Θέση 2 0 0 8 — Λοιπές δαπάνες σχετικές με τα ακίνητα

Ποσοτικά στοιχεία

Πιστώσεις 2010

Πιστώσεις 2009

Εκτέλεση 2008

11 700 000

12 348 000

9 412 979,53

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες που σχετίζονται με:

 τις δαπάνες σε θέματα ακινήτων που δεν προβλέπονται ειδικά στα άλλα άρθρα του παρόντος κεφαλαίου, ιδίως για την τεχνική βοήθεια ή την προσφυγή σε αρχιτέκτονα που σχετίζεται με μελέτες, την προετοιμασία και την παρακολούθηση της συντήρησης ή της εκτέλεσης έργων εντός των κτιρίων,

 τις δαπάνες για τις αμοιβές εμπειρογνωμόνων στο πλαίσιο μελετών προσαρμογής και επέκτασης των κτιρίων του οργάνου καθώς και στο πλαίσιο του λογιστικού ελέγχου για την πρόσβαση ατόμων με αναπηρίες του οποίου τα συμπεράσματα έχουν ήδη εγκριθεί,

 τα τέλη τα οποία αποτελούν αμοιβή υπηρεσιών κοινής ωφελείας.

  

Το ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 1 στοιχεία ε) έως ι) του δημοσιονομικού κανονισμού εκτιμάται σε 10.000 ευρώ.

Άρθρο 2 0 2 – Λοιπές δαπάνες σχετικές με τα ακίνητα

Θέση 2 0 2 2 – Καθαρισμός και συντήρηση

Ποσοτικά στοιχεία

Πιστώσεις 2010

Πιστώσεις 2009

Εκτέλεση 2008

41 407 444

33 560 000

30 150 078,23

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα σύμφωνα με τις εν ισχύι συμβάσεις έξοδα συντήρησης των χώρων, των ανελκυστήρων, του συστήματος θέρμανσης, του συστήματος κλιματισμού, των θυρών πυρασφαλείας, καθώς και τα έξοδα για εργασίες μυοκτονίας, βαψίματα, επισκευές κ.λπ.

Πριν από την ανανέωση ή τη σύναψη συμβάσεων, το θεσμικό όργανο συνεννοείται με τα άλλα θεσμικά όργανα σχετικά με τους όρους των συμβάσεων που επέτυχε έκαστο (τιμή, επιλεγέν νόμισμα, συντελεστής αναπροσαρμογής, διάρκεια, άλλες ρήτρες), σύμφωνα με το άρθρο 91 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού.

Το ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 1 στοιχεία ε) έως ι) του δημοσιονομικού κανονισμού εκτιμάται σε 50.000 ευρώ.

Θέση 2 0 2 4 – Καταναλώσεις ενεργείας

Ποσοτικά στοιχεία

Πιστώσεις 2010

Πιστώσεις 2009

Εκτέλεση 2008

21 487 594

19 096 500

17 311 707,92

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα κατανάλωσης νερού, υγραερίου, ηλεκτρικού ρεύματος και θέρμανσης.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει επίσης τις δαπάνες για ενδεχόμενες αντισταθμίσεις λόγω εκπομπών άνθρακα, όπως ορίζονται στο πρόγραμμα δράσης της EMAS που ενέκρινε το Προεδρείο.

Το ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 1 στοιχεία ε) έως ι) του δημοσιονομικού κανονισμού εκτιμάται σε 50.000 ευρώ.

Θέση 2 0 2 6 – Ασφάλεια και επίβλεψη των κτιρίων

Ποσοτικά στοιχεία

Πιστώσεις 2010

Πιστώσεις 2009

Εκτέλεση 2008

38 187 000

37 000 000

36 422 043,07

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται ιδίως να καλύψει τα έξοδα φύλαξης και επίβλεψης των κτιρίων που καταλαμβάνει το Κοινοβούλιο στους συνήθεις τρεις τόπους εργασίας καθώς και των γραφείων πληροφοριών.

Πριν από την ανανέωση ή τη σύναψη συμβάσεων, το θεσμικό όργανο συνεννοείται με τα άλλα θεσμικά όργανα σχετικά με τους όρους των συμβάσεων που επέτυχε έκαστο (τιμή, επιλεγέν νόμισμα, συντελεστής αναπροσαρμογής, διάρκεια, άλλες ρήτρες), σύμφωνα με το άρθρο 91 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού.

Το ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 1 στοιχεία ε) έως ι) του δημοσιονομικού κανονισμού εκτιμάται σε 180.000 ευρώ.

Θέση 2 0 2 8 – Ασφαλίσεις

Ποσοτικά στοιχεία

Πιστώσεις 2010

Πιστώσεις 2009

Εκτέλεση 2008

1 034 838

1 575 000

1 465 956,59

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα ασφάλιστρα.

Κεφαλαιο 2 1 – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΑ

Παρατηρήσεις

Επί θεμάτων δημοσίων συμβάσεων το θεσμικό όργανο συνεννοείται με τα άλλα θεσμικά όργανα σχετικά με τους συμβατικούς όρους που έχει επιτύχει έκαστο εξ αυτών.

Άρθρο 2 1 0 – Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες

Θέση 2 1 0 0 – Μηχανήματα και λογισμικό για τις τεχνολογίες της πληροφορίας και της καινοτομίας

Ποσοτικά στοιχεία

Πιστώσεις 2010

Πιστώσεις 2009

Εκτέλεση 2008

35 915 000(8)

42 610 000

43 031 348,12

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες που σχετίζονται με την αγορά, τη μίσθωση, τη διατήρηση και τη συντήρηση του εξοπλισμού και του λογισμικού που χρησιμοποιεί το όργανο και με τις σχετικές εργασίες. Το συγκεκριμένο υλικό και λογισμικό αφορούν τα συστήματα του κέντρου υπολογιστών και τηλεπικοινωνιών, τη χρήση υπολογιστών ανά τμήματα και από τις πολιτικές ομάδες, καθώς και το σύστημα ηλεκτρονικής ψηφοφορίας.

Το ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 1 στοιχεία ε) έως ι) του δημοσιονομικού κανονισμού εκτιμάται σε 400 000 ευρώ.

Θέση 2 1 0 2 – Ανάθεση υπηρεσιών για τις τεχνολογίες της πληροφορίας και της καινοτομίας εκτός οργάνου

Ποσοτικά στοιχεία

Πιστώσεις 2010

Πιστώσεις 2009

Εκτέλεση 2008

52 637 000(9)

39 343 000

38 968 196,54

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες για την παροχή βοήθειας από εταιρείες παροχής υπηρεσιών και συμβουλών σε θέματα πληροφορικής, οι οποίες αφορούν τη λειτουργία του κέντρου υπολογιστών και του δικτύου, την υλοποίηση και τη συντήρηση εφαρμογών, τη συνδρομή στους χρήστες, περιλαμβανομένων των βουλευτών και των πολιτικών ομάδων, την εκπόνηση μελετών, τη σύνταξη και την ηλεκτρονική καταχώριση τεχνικής τεκμηρίωσης.

Προορίζεται επίσης να καλύψει τη συμμετοχή του Κοινοβουλίου στο κόστος του γραφείου υποστήριξης για το νέο λογισμικό του συστήματος μισθοδοσίας (NAP), γραφείου του οποίου τη σύσταση συμφώνησαν από κοινού τα θεσμικά όργανα.

Το ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 1 στοιχεία ε) έως ι) του δημοσιονομικού κανονισμού εκτιμάται σε 800.000 ευρώ.

Άρθρο 2 1 2 – Έπιπλα

Ποσοτικά στοιχεία

Πιστώσεις 2010

Πιστώσεις 2009

Εκτέλεση 2008

3 748 000

3 544 000

3 581 762,42

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την αγορά, μίσθωση, συντήρηση και επισκευή επίπλων, περιλαμβανομένης της αγοράς εργονομικών επίπλων, την αντικατάσταση πεπαλαιωμένων και εκτός χρήσεως επίπλων και μηχανών γραφείου.

Σε σχέση με τα έργα τέχνης η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει, τόσο τις δαπάνες για την απόκτηση και την αγορά ειδικού υλικού, όσο και τις σχετικές τρέχουσες δαπάνες, μεταξύ άλλων τις ενδεχόμενες δαπάνες για κορνίζες, αποκατάσταση, καθαρισμό, ασφαλίσεις και μεταφορά.

Το ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 1 στοιχεία ε) έως ι) του δημοσιονομικού κανονισμού εκτιμάται σε 5.000 ευρώ.

Άρθρο 2 1 4 – Υλικό και τεχνικές εγκαταστάσεις

Ποσοτικά στοιχεία

Πιστώσεις 2010

Πιστώσεις 2009

Εκτέλεση 2008

18 127 750

17 550 000(10)

25 017 547,51

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την αγορά, τη μίσθωση, τη συντήρηση και την επιδιόρθωση υλικού και τεχνικών εγκαταστάσεων, και ιδίως:

 διαφόρων τεχνικών υλικών και εγκαταστάσεων, σταθερών και κινητών, που αφορούν τις εκδόσεις, την αρχειοθέτηση, την ασφάλεια, τα εστιατόρια, τα ακίνητα κ.λπ.,

 ειδών εξοπλισμού του τυπογραφείου, των αρχείων, της τηλεφωνικής υπηρεσίας, των κυλικείων, των καταστημάτων του προσωπικού, της ασφάλειας, της τεχνικής υπηρεσίας διασκέψεων και του οπτικοακουστικού τομέα, κ.λπ.

 ειδικών υλικών (ηλεκτρονικών, υλικού πληροφορικής, ηλεκτρικών) και την εκτέλεση των σχετικών κατ' ανάθεση υπηρεσιών,

 δύο συμπληρωματικών τηλεφωνικών γραμμών προς εγκατάσταση, κατόπιν αιτήσεως, στα γραφεία των βουλευτών.

Καλύπτει επίσης τις δαπάνες δημοσιότητας για τη μεταπώληση και την απόσυρση αντικειμένων.

Το ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 1 στοιχεία ε) έως ι) του δημοσιονομικού κανονισμού εκτιμάται σε 115.000 ευρώ.

Άρθρο 2 1 6 — Μεταφορικά μέσα

Ποσοτικά στοιχεία

Πιστώσεις 2010

Πιστώσεις 2009

Εκτέλεση 2008

6 826 000

5 851 000

5 045 305,07

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την αγορά, συντήρηση, χρήση και επιδιόρθωση των μεταφορικών μέσων (αυτοκινήτων και δικύκλων) και τη μίσθωση οχημάτων, αγοραίων αυτοκινήτων, λεωφορείων και φορτηγών, με ή χωρίς οδηγό, καθώς και τις σχετικές ασφαλίσεις. Κατά την αντικατάσταση του στόλου οχημάτων, την αγορά ή τη μίσθωση αυτοκινήτων, θα δίδεται προτεραιότητα στα λιγότερο ρυπογόνα για το περιβάλλον αυτοκίνητα, όπως τα υβριδικά.

Το ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 1 στοιχεία ε) έως ι) του δημοσιονομικού κανονισμού εκτιμάται σε 175.000 ευρώ.

Κεφαλαιο 2 3 – ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ

Παρατηρήσεις

Επί θεμάτων δημοσίων συμβάσεων το θεσμικό όργανο συνεννοείται με τα άλλα θεσμικά όργανα σχετικά με τους συμβατικούς όρους που έχει επιτύχει έκαστο εξ αυτών.

Άρθρο 2 3 0 – Γραφική ύλη, είδη γραφείου και διάφορα αναλώσιμα

Ποσοτικά στοιχεία

Πιστώσεις 2010

Πιστώσεις 2009

Εκτέλεση 2008

2 655 500

2 321 000

1 622 331,70

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει την αγορά χαρτιού, φακέλων, ειδών γραφείου, προϊόντων για το τυπογραφείο και τα εργαστήρια αναπαραγωγής κ.λπ.

Το ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 1 στοιχεία ε) έως ι) του δημοσιονομικού κανονισμού εκτιμάται σε 15.000 ευρώ.

Άρθρο 2 3 1 – Χρηματοδοτικά έξοδα

Ποσοτικά στοιχεία

Πιστώσεις 2010

Πιστώσεις 2009

Εκτέλεση 2008

370 000

820 000

454 560,95

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα τραπεζικά έξοδα [προμήθειες, επικαταλλαγές (agios), διάφορα έξοδα], τα λοιπά χρηματοδοτικά έξοδα, συμπεριλαμβανομένων των πρόσθετων δαπανών για τη χρηματοδότηση των κτιρίων.

Άρθρο 2 3 2 – Δικαστικά έξοδα και αποζημιώσεις

Ποσοτικά στοιχεία

Πιστώσεις 2010

Πιστώσεις 2009

Εκτέλεση 2008

551 300

540 700

430 215,17

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες που σχετίζονται με:

 το ποσό της ενδεχόμενης καταβολής δικαστικών δαπανών από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο βάσει αποφάσεων του Δικαστηρίου, του Πρωτοδικείου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή των εθνικών δικαστικών αρχών,

 τα έξοδα πρόσληψης εξωτερικών δικηγόρων που εκπροσωπούν το Κοινοβούλιο σε κοινοτικά και εθνικά δικαστήρια, και τα έξοδα πρόσληψης νομικών συμβούλων ή ειδικών για τη συνδρομή της Νομικής Υπηρεσίας,

 τις επιστροφές καταβληθέντων εξόδων σε δικηγόρους στο πλαίσιο διαδικασιών πειθαρχικών μέτρων και των εξομοιουμένων προς αυτές,

 τις δαπάνες που έχουν σχέση με τις αποζημιώσεις, τους τόκους, καθώς και τα ενδεχόμενα χρέη που αναφέρονται στο άρθρο 8 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού,

 το ποσό των αποζημιώσεων που συμφωνούνται στο πλαίσιο φιλικών διακανονισμών κατ’ εφαρμογή των άρθρων 69 και 70 του Κανονισμού Διαδικασίας του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης,

Το ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 1 στοιχεία ε) έως ι) του δημοσιονομικού κανονισμού εκτιμάται σε 5.000 ευρώ.

Άρθρο 2 3 5 – Τηλεπικοινωνίες

Ποσοτικά στοιχεία

Πιστώσεις 2010

Πιστώσεις 2009

Εκτέλεση 2008

6 850 000

6 593 000

5 032 736,92

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα πάγια τέλη και τα έξοδα για επικοινωνίες μέσω καλωδίων ή ραδιοφωνικών κυμάτων (σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, τηλεοπτικής μετάδοσης), καθώς και τις δαπάνες που συνδέονται με δίκτυα μετάδοσης δεδομένων, και υπηρεσίες τηλεματικής.

Το ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 1 στοιχεία ε) έως ι) του δημοσιονομικού κανονισμού εκτιμάται σε 140.000 ευρώ.

Άρθρο 2 3 6 – Γραμματοσήμανση αλληλογραφίας και έξοδα αποστολής

Ποσοτικά στοιχεία

Πιστώσεις 2010

Πιστώσεις 2009

Εκτέλεση 2008

440 000

614 000

344 405,46

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα γραμματοσήμανσης, επεξεργασίας και αποστολής με τις ταχυδρομικές υπηρεσίες ή τις ιδιωτικές εταιρείες διανομής.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει επίσης την παροχή υπηρεσιών στον τομέα του ταχυδρομείου.

Το ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 1 στοιχεία ε) έως ι) του δημοσιονομικού κανονισμού εκτιμάται σε 90.000 ευρώ.

Άρθρο 2 3 7 – Τηλεπικοινωνίες

Ποσοτικά στοιχεία

Πιστώσεις 2010

Πιστώσεις 2009

Εκτέλεση 2008

650 000

1 000 000

622 129,37

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα που σχετίζονται με εργασίες μετακόμισης και διαρρύθμισης χώρων, για τις οποίες χρησιμοποιούνται οι υπηρεσίες εταιρειών μετακόμισης ή εταιρειών που προμηθεύουν προσωρινό προσωπικό διαρρύθμισης χώρων.

Το ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 1 στοιχεία ε) έως ι) του δημοσιονομικού κανονισμού εκτιμάται σε 40.000 ευρώ.

Άρθρο 2 3 8 – Λοιπές δαπάνες διοικητικής λειτουργίας

Ποσοτικά στοιχεία

Πιστώσεις 2010

Πιστώσεις 2009

Εκτέλεση 2008

564 000

636 000

493 072,77

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες που σχετίζονται με:

 τις ασφάλειες που δεν προβλέπονται ειδικά σε άλλη θέση,

 την αγορά και συντήρηση στολών υπηρεσίας για κλητήρες, οδηγούς και μεταφορείς, τις ιατρικές υπηρεσίες και διάφορες τεχνικές υπηρεσίες,

 διάφορες δαπάνες λειτουργίας, όπως για το κέντρο διαχείρισης κινητικότητας στο πλαίσιο της EMAS, για την αγορά φυλλαδίων με ωράρια σιδηροδρόμων και πτήσεων, για τη δημοσίευση πωλήσεων χρησιμοποιημένου υλικού στις εφημερίδες κ.λπ.

Το ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 1 στοιχεία ε) έως ι) του δημοσιονομικού κανονισμού εκτιμάται σε 50.000 ευρώ.

Τιτλοσ 3 – ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

Κεφαλαιο 3 0 – ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΚΕΨΕΙΣ

Άρθρο 3 0 0 – Έξοδα αποστολών του προσωπικού

Ποσοτικά στοιχεία

Πιστώσεις 2010

Πιστώσεις 2009

Εκτέλεση 2008

27 970 000

25 880 000

23 350 000,—

Παρατηρήσεις

Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ιδίως το άρθρο 71 και τα άρθρα 11 έως 13 του παραρτήματος VII.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες που συνδέονται με τις μετακινήσεις του προσωπικού του οργάνου, των αποσπασμένων εμπειρογνώμονες από τα κράτη μέλη ή των ασκουμένων ανάμεσα στον τόπο διορισμού και έναν των τριών τόπων εργασίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (Βρυξέλλες, Λουξεμβούργο και Στρασβούργο) και με τις αποστολές προς οιονδήποτε άλλον τόπο πλην των ανωτέρω τριών τόπων εργασίας. Δαπάνες είναι τα έξοδα μεταφοράς, οι ημερήσιες αποζημιώσεις και τα έξοδα στέγασης. Τα παρεπόμενα έξοδα (μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται η έκδοση εισιτηρίων, οι κρατήσεις, οι ηλεκτρονικές τιμολογήσεις συγκεκριμένα για τις ναυλωμένες μεταφορές που διοργανώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο) ή παντός είδους έκτακτα έξοδα καλύπτονται επίσης.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει επίσης τις δαπάνες για ενδεχόμενες αντισταθμίσεις λόγω εκπομπών άνθρακα, όπως ορίζονται στο πρόγραμμα δράσης της EMAS που ενέκρινε το Προεδρείο.

Το ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 1 στοιχεία ε) έως ι) του δημοσιονομικού κανονισμού εκτιμάται σε 50.000 ευρώ.

Άρθρο 3 0 2 – Έξοδα υποδοχής και παράστασης

Ποσοτικά στοιχεία

Πιστώσεις 2010

Πιστώσεις 2009

Εκτέλεση 2008

1 075 200

1 070 000

875 583,79

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες που σχετίζονται με:

 τις δαπάνες που αφορούν τις υποχρεώσεις που βαρύνουν το όργανο στον τομέα της υποδοχής, συμπεριλαμβανομένων των εκδηλώσεων που σχετίζονται με τις εργασίες του STOA, και της παράστασης για τα μέλη του οργάνου,

 τα έξοδα παράστασης του Προέδρου κατά τις μετακινήσεις του εκτός των τόπων εργασίας,

 τα έξοδα παράστασης και τη συμμετοχή στα έξοδα γραμματείας του ιδιαιτέρου γραφείου του προέδρου,

 τα έξοδα δεξιώσεων και παράστασης της Γενικής Γραμματείας, περιλαμβανομένης και της αγοράς αντικειμένων και μεταλλείων για τους υπαλλήλους που συμπληρώνουν δεκαπενταετή ή/και εικοσιπενταετή υπηρεσία,

 τα διάφορα έξοδα πρωτοκόλλου όπως σημαίες, προθήκες, προσκλητήρια, εκτύπωση καταλόγων εστιατορίων κ.λπ.

Άρθρο 3 0 4 – Διάφορα έξοδα συνεδριάσεων

Θέση 3 0 4 0 — Διάφορα έξοδα εσωτερικών συνεδριάσεων

Ποσοτικά στοιχεία

Πιστώσεις 2010

Πιστώσεις 2009

Εκτέλεση 2008

3 050 000

2 900 000

2 030 429,41

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα αναψυκτικών και άλλων ποτών, και, κατά περίπτωση, πρόχειρου φαγητού, που σερβίρονται κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεων του οργάνου.

Θέση 3 0 4 2 – Συνεδριάσεις, συνέδρια και διασκέψεις

Ποσοτικά στοιχεία

Πιστώσεις 2010

Πιστώσεις 2009

Εκτέλεση 2008

1 310 000

1 260 000

998 473,87

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει, ιδίως:

 τα έξοδα τα σχετικά με τη διοργάνωση συνεδριάσεων εκτός των τόπων εργασίας (κοινοβουλευτικές επιτροπές ή αντιπροσωπείες τους, πολιτικές ομάδες), περιλαμβανομένων, σε ορισμένες περιπτώσεις, των εξόδων παράστασης,

 τις συνδρομές σε διεθνείς οργανισμούς των οποίων είναι μέλος το Κοινοβούλιο ή ένα από τα όργανά του (διακοινοβουλευτική ένωση, σύνδεσμος γενικών γραμματέων των κοινοβουλίων, Groupe 12 + στη διακοινοβουλευτική ένωση).

Το ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 1 στοιχεία ε) έως ι) του δημοσιονομικού κανονισμού εκτιμάται σε 20.000 ευρώ.

Θέση 3 0 4 4 – Διάφορα έξοδα οργανωτικού χαρακτήρα της Κοινοβουλευτικής Διάσκεψης για τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου (ΠΟΕ) και άλλων συναντήσεων διακοινοβουλευτικών αντιπροσωπειών, ειδικών αντιπροσωπειών και του ΠΟΕ

Ποσοτικά στοιχεία

Πιστώσεις 2010

Πιστώσεις 2009

Εκτέλεση 2008

600 000

390 000

432 360,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται ιδίως να καλύψει τα έξοδα, πλην αυτών που καλύπτουν το κεφάλαιο 1 0 και το άρθρο 3 0 0, που σχετίζονται με τη διοργάνωση συνεδριάσεων διακοινοβουλευτικών αντιπροσωπειών, ειδικών αντιπροσωπειών, μεικτών κοινοβουλευτικών επιτροπών, κοινοβουλευτικών επιτροπών συνεργασίας και του ΠΟΕ, καθώς και με τη διοργάνωση συνεδριάσεων της Κοινοβουλευτικής Διάσκεψης του ΠΟΕ και της διευθύνουσας επιτροπής του.

Θέση 3 0 4 6 – Διάφορα έξοδα οργανωτικού χαρακτήρα των συνεδριάσεων της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ

Ποσοτικά στοιχεία

Πιστώσεις 2010

Πιστώσεις 2009

Εκτέλεση 2008

451 000

478 000

411 577,16

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται ιδίως να καλύψει τα έξοδα, πλην αυτών που καλύπτουν το κεφάλαιο 1 0 και το άρθρο 3 0 0, που σχετίζονται με τη διοργάνωση των συνεδριάσεων αντιπροσωπειών στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ.

Θέση 3 0 4 7 – Διάφορα έξοδα οργανωτικού χαρακτήρα των συνεδριάσεων της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ευρώπης-Λατινικής Αμερικής

Ποσοτικά στοιχεία

Πιστώσεις 2010

Πιστώσεις 2009

Εκτέλεση 2008

50 000

38 000

22 193,37

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται ιδίως να καλύψει τα έξοδα, πλην αυτών που καλύπτουν το κεφάλαιο 1 0 και το άρθρο 3 0 0, που σχετίζονται με τη διοργάνωση των συνεδριάσεων της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ευρώπης-Λατινικής Αμερικής (Eurolat), των επιτροπών της και του Προεδρείου της.

Θέση 3 0 4 8 – Διάφορα έξοδα οργανωτικού χαρακτήρα των συνεδριάσεων της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης της Ευρωμεσογειακής Εταιρικής Σχέσης

Ποσοτικά στοιχεία

Πιστώσεις 2010

Πιστώσεις 2009

Εκτέλεση 2008

40 000

40 000

44 688,73

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται ιδίως να καλύψει τα έξοδα, πλην αυτών που καλύπτουν το κεφάλαιο 1 0 και το άρθρο 3 0 0, που σχετίζονται με τη διοργάνωση των συνεδριάσεων της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης Euromed, των επιτροπών της και του προεδρείου της.

Θέση 3 0 4 9 – Δαπάνες για τις υπηρεσίες γραφείου ταξιδίων

Ποσοτικά στοιχεία

Πιστώσεις 2010

Πιστώσεις 2009

Εκτέλεση 2008

1 248 000

1 223 000

1 148 890,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση προορίζεται να καλύψει τα έξοδα λειτουργίας του γραφείου ταξιδίων που έχει συνάψει σύμβαση με το Κοινοβούλιο.

Το ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 1 στοιχεία ε) έως ι) του δημοσιονομικού κανονισμού εκτιμάται σε 50.000 ευρώ.

Κεφαλαιο 3 2 — ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΑΠΟΚΤΗΣΗ, ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΣΗ

Άρθρο 3 2 0 – Απόκτηση εμπειρογνωμοσύνης

Ποσοτικά στοιχεία

Πιστώσεις 2010

Πιστώσεις 2009

Εκτέλεση 2008

10 110 000

7 198 000

8 554 028,55

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες που σχετίζονται με:

 το κόστος των συμβάσεων με εξωτερικούς εμπειρογνώμονες και ερευνητικά ιδρύματα για τις μελέτες και τις άλλες ερευνητικές δραστηριότητες (εργαστήρια, στρογγυλές τράπεζες, ομάδες εμπειρογνωμόνων, διασκέψεις) που πραγματοποιούνται για τα όργανα του Κοινοβουλίου και για τη διοίκηση, περιλαμβανομένης και της υλοποίησης του Σπιτιού της Ευρωπαϊκής Ιστορίας,

 το κόστος αξιολόγησης μελετών και τη συμμετοχή του STOA στις δραστηριότητες επιστημονικών φορέων,

 τα έξοδα ταξιδίου, έξοδα διαμονής και παρεπόμενα έξοδα των εμπειρογνωμόνων και άλλων προσωπικοτήτων –συμπεριλαμβανομένων εκείνων που έχουν υποβάλει αναφορά στο Κοινοβούλιο– που έχουν κληθεί να συμμετάσχουν στις κοινοβουλευτικές επιτροπές και ομάδες μελέτης και εργασίας,

 τις δαπάνες μετακλήσεως ατόμων εκτός του θεσμικού οργάνου για να συμμετάσχουν στις εργασίες οργάνων όπως είναι το πειθαρχικό συμβούλιο και η ειδικευμένη ομάδα οικονομικών παρατυπιών.

Άρθρο 3 2 2 – Απόκτηση πληροφοριών και αρχειοθέτηση

Θέση 3 2 2 0 – Δαπάνες τεκμηρίωσης και βιβλιοθήκης

Ποσοτικά στοιχεία

Πιστώσεις 2010

Πιστώσεις 2009

Εκτέλεση 2008

4 432 300

4 301 300

3 419 931,02

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες που σχετίζονται με:

 τη διεύρυνση και ανανέωση του τομέα των γενικών και συμβουλευτικών βιβλίων και την ανανέωση του συνόλου των βιβλίων της βιβλιοθήκης,

 τις συνδρομές σε εφημερίδες, περιοδικά, πρακτορεία ειδήσεων, τηλεματικές εκδόσεις και υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων και των δαπανών για δικαιώματα copyright σε περίπτωση αναπαραγωγής και διάδοσης με γραπτή ή/και ηλεκτρονική μορφή των συνδρομών αυτών και τις συμβάσεις παροχής υπηρεσιών για τις ανασκοπήσεις τύπου και τα αποκόμματα τύπου,

 τις συνδρομές ή συμβάσεις υπηρεσιών για την προμήθεια περιλήψεων και αναλύσεων του περιεχομένου των περιοδικών ή τη σε οπτικά μέσα αντιγραφή άρθρων που είναι δημοσιευμένα στα περιοδικά αυτά,

 τις δαπάνες χρήσεως των εξωτερικών βάσεων στατιστικών δεδομένων ή τεκμηρίωσης (πλην του κόστους του μηχανογραφικού υλικού και των τηλεπικοινωνιών),

 την κάλυψη του κόστους του σχετικού με τις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο πλαίσιο της διεθνούς ή/και διοργανικής συνεργασίας,

 την αγορά ή τη μίσθωση υλικών, συμπεριλαμβανομένων και υλικών ή/και συστημάτων ηλεκτρικών, ηλεκτρονικών και πληροφορικής για τη βιβλιοθήκη, την τεκμηρίωση, τη βιβλιοθήκη πολυμέσων, καθώς και για εξωτερικές παροχές υπηρεσιών για την προμήθεια, την ανάπτυξη, την εγκατάσταση, την εκμετάλλευση και τη συντήρηση των υλικών και των συστημάτων αυτών,

 το κόστος υπηρεσιών που συνδέονται με τις δραστηριότητες της βιβλιοθήκης, ιδίως σε σχέση με τους πελάτες (έρευνα, ανάλυση), το σύστημα διαχείρισης της ποιότητας κλπ.,

 τα υλικά και τις εργασίες βιβλιοδεσίας και συντήρησης για τη βιβλιοθήκη, την τεκμηρίωση και τη βιβλιοθήκη πολυμέσων,

 τις δαπάνες, συμπεριλαμβανομένου και του υλικού, για εσωτερικές δημοσιεύσεις (φυλλάδια, μελέτες κ.λπ.), καθώς και για τις ανάγκες επικοινωνίας (δελτία τύπου, βίντεο, CD-ROM κ.λπ.),

 την αγορά νέων ή την ανανέωση λεξικών, γλωσσαρίων επί παντός μέσου και για τις νέες γλωσσικές υπηρεσίες, καθώς και άλλων έργων που προορίζονται για τις γλωσσικές υπηρεσίες και για την υπηρεσία νομοθετικών πράξεων.

Θέση 3 2 2 2 – Δαπάνες για υλικό των αρχείων

Ποσοτικά στοιχεία

Πιστώσεις 2010

Πιστώσεις 2009

Εκτέλεση 2008

1 858 200

1 830 000

1 782 546,91

Παρατηρήσεις

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ής Μαΐου 2001, σχετικά με την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής (ΕΕ L 145 της 31.5.2001, σ. 43), καθώς και τα μέτρα εφαρμογής του που ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Απόφαση του Προεδρείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2002, σχετικά με την ενίσχυση της ενημέρωσης και της διαφάνειας: τα αρχεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Κανονισμός σχετικά με την επεξεργασία των αρχείων των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που ενέκρινε το Προεδρείο στις 10 Οκτωβρίου 2007.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει το κόστος της εκτός οργάνου ανάθεσης υπηρεσιών αρχειοθέτησης, τη μεταφορά αρχειακού υλικού σε διάφορα μέσα (μικροφίλμ, δίσκους, κασέτες κ.λπ.), την αγορά, μίσθωση και συντήρηση ειδικού υλικού (ηλεκτρονικού, υλικού πληροφορικής, ηλεκτρικού, βιβλίων, περιοδικών) και την εκτέλεση των σχετικών κατ' ανάθεση υπηρεσιών καθώς και τις δαπάνες δημοσιεύσεων υπό οιαδήποτε μορφή (φυλλάδια, CD-ROM κ.λπ.).

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει επίσης τα έξοδα επεξεργασίας των αρχείων που οι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου συγκεντρώνουν κατά την άσκηση της εντολής τους και τα οποία διατίθενται υπό μορφή δωρεάς ή κληροδοτήματος στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στα Ιστορικά Αρχεία των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (IAEK) ή σε μια ένωση ή ίδρυμα, στο πλαίσιο ρυθμίσεως την οποία ορίζει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Το ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 1 στοιχεία ε) έως ι) του δημοσιονομικού κανονισμού εκτιμάται σε 20.000 ευρώ.

Άρθρο 3 2 3 – Σχέσεις με τα κοινοβούλια τρίτων κρατών και παροχή στήριξης για την κοινοβουλευτική δημοκρατία

Ποσοτικά στοιχεία

Πιστώσεις 2010

Πιστώσεις 2009

Εκτέλεση 2008

470 000

367 000

227 451,22

Παρατηρήσεις

Συμπεράσματα της Προεδρίας, Διάσκεψη των Προέδρων των Κοινοβουλίων της ΕΕ, Κοπεγχάγη 2006 και Μπρατισλάβα 2007.

Απόφαση του Προεδρείου της 18ης Ιουνίου 2007.

Γεωγραφική περιοχή που καλύπτεται: κράτη εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης τη εξαιρέσει των υποψηφίων προς ένταξη κρατών και των δυνάμει υποψηφίων προς ένταξη κρατών.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες που σχετίζονται με: τις δαπάνες που αναλαμβάνονται προς προώθηση των σχέσεων ανάμεσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα δημοκρατικά εκλεγμένα κοινοβούλια τρίτων κρατών καθώς και με αντίστοιχα κοινοβουλευτικά σε περιφερειακό επίπεδο σώματα. Σχετίζονται κυρίως με δραστηριότητες που αποσκοπούν να ενδυναμώσουν την κοινοβουλευτική ικανότητα σε νέες και νεοεμφανιζόμενες δημοκρατίες και να προωθήσουν τη χρήση των νέων τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας από τα κοινοβούλια.

Άρθρο 3 2 4 – Παραγωγή και διάδοση

Θέση 3 2 4 0 — Επίσημη Εφημερίδα

Ποσοτικά στοιχεία

Πιστώσεις 2010

Πιστώσεις 2009

Εκτέλεση 2008

5 361 000

8 320 000

5 244 159,91

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει το μερίδιο του θεσμικού οργάνου στις δαπάνες δημοσίευσης, διάδοσης και άλλα παρεπόμενα έξοδα της Υπηρεσίας Επισήμων Εκδόσεων για τα κείμενα προς δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 1 στοιχεία ε) έως ι) του δημοσιονομικού κανονισμού εκτιμάται σε 500.000 ευρώ.

Θέση 3 2 4 1 – Δημοσιεύσεις με ψηφιακά και παραδοσιακά μέσα

Ποσοτικά στοιχεία

Πιστώσεις 2010

Πιστώσεις 2009

Εκτέλεση 2008

4 395 000

2 100 000

2 660 583,71

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες που σχετίζονται με:

 το σύνολο των εξόδων έκδοσης με ψηφιακά (θέσεις στο ενδοδίκτυο) και παραδοσιακά μέσα (έγγραφα, διάφορα έντυπα με υπεργολαβία), περιλαμβανομένης και της διανομής,

 την επικαιροποίηση και εξελικτική και διορθωτική συντήρηση των συστημάτων εκδόσεων και μετάφρασης.

Το ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 1 στοιχεία ε) έως ι) του δημοσιονομικού κανονισμού εκτιμάται σε 210.000 ευρώ.

Θέση 3 2 4 2 – Δαπάνες δημοσιεύσεων, πληροφόρησης και συμμετοχής σε δημόσιες εκδηλώσεις

Ποσοτικά στοιχεία

Πιστώσεις 2010

Πιστώσεις 2009

Εκτέλεση 2008

17 135 000

16 835 000

29 429 106,35

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες για τις δημοσιεύσεις ενημέρωσης, περιλαμβανομένης και της ηλεκτρονικής διάθεσης εκδόσεων, τις δραστηριότητες πληροφόρησης, τις δημόσιες σχέσεις, τη συμμετοχή σε δημόσιες εκδηλώσεις, εκθέσεις και εμποροπανηγύρεις στα κράτη μέλη και στα υποψήφια προς ένταξη κράτη καθώς και την ενημέρωση του νομοθετικού παρατηρητηρίου (OEIL).

Το ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 1 στοιχεία ε) έως ι) του δημοσιονομικού κανονισμού εκτιμάται σε 5.000 ευρώ.

Θέση 3 2 4 3 – Κέντρο Επισκεπτών

Ποσοτικά στοιχεία

Πιστώσεις 2010

Πιστώσεις 2009

Εκτέλεση 2008

6 000 000(11)

3 900 000

4 727 079,84

Παρατηρήσεις

Η πίστωση προορίζεται για τη χρηματοδότηση του Κέντρου Επισκεπτών.

Θέση 3 2 4 4 – Οργάνωση και υποδοχή ομάδων επισκεπτών, πρόγραμμα Eurοscοla και προσκλήσεις παραγόντων διαμόρφωσης της κοινής γνώμης από τρίτες χώρες

Ποσοτικά στοιχεία

Πιστώσεις 2010

Πιστώσεις 2009

Εκτέλεση 2008

27 100 000

27 105 000

26 869 898,47

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις επιδοτήσεις ομάδων επισκεπτών, καθώς και τα παρεπόμενα έξοδα πλαισίωσης και υποδομής, τις δαπάνες λειτουργίας του προγράμματος Εurοscοla, και τη χρηματοδότηση περιόδων πρακτικής άσκησης για παράγοντες διαμόρφωσης της κοινής γνώμης σε τρίτες χώρες. Θα αυξάνεται κατ’ έτος χρησιμοποιώντας έναν αποπληθωριστικό συντελεστή που λαμβάνει υπόψη τις αλλαγές στο ακαθάριστο εθνικό εισόδημα και τις τιμές.

Ο μέγιστος επιδοτήσιμος αριθμός επισκεπτών πρέπει να αυξηθεί σημαντικά. Κάθε βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πρέπει να έχει το δικαίωμα να καλεί ανά ημερολογιακό έτος πέντε ομάδες επισκεπτών, κατ’ ανώτατο όριο, και συνολικά 100 επισκέπτες. Ο αριθμός των συμμετεχόντων σε κάθε επίσκεψη μπορεί να κυμαίνεται μεταξύ 10 κατ’ ελάχιστο και 100 κατ’ ανώτατο όριο.

Ένα αρμόζον ποσό θα διατεθεί για επισκέπτες με αναπηρίες.

Η χορηγούμενη επιδότηση θα αυξηθεί ώστε να είναι ανάλογη προς την απόσταση και τους όρους μεταφοράς που παρέχονται στους επισκέπτες. Θα πρέπει επίσης να βελτιωθούν οι υπηρεσίες που παρέχονται στους επισκέπτες.

Πρέπει να υποβληθούν: αξιολόγηση σχετικά με το κατά πόσον οι νέοι κανόνες λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαιτερότητες και τους περιορισμούς που οφείλονται στην καταγωγή των επισκεπτών, προτάσεις για την παραχώρηση ενός χώρου στο νέο Κέντρο Επισκεπτών για τις πολιτικές ομάδες και έκθεση σχετικά με την πρόσβαση ομάδων επισκεπτών στο νέο Κέντρο Επισκεπτών και την επίσκεψη στην Ολομέλεια, τη διαθεσιμότητα αιθουσών συνεδριάσεων και τις σχετικές ανάγκες σε προσωπικό.

Θέση 3 2 4 5 – Οργάνωση συνεδρίων, σεμιναρίων και πολιτιστικών δράσεων

Ποσοτικά στοιχεία

Πιστώσεις 2010

Πιστώσεις 2009

Εκτέλεση 2008

2 150 000

1 930 000

3 399 145,40

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες ή επιδοτήσεις για τη διοργάνωση ημερίδων και σεμιναρίων σε εθνικό ή πολυεθνικό επίπεδο, για τους παράγοντες διαμόρφωσης της κοινής γνώμης από τα κράτη μέλη και τα υποψήφια προς ένταξη κράτη, καθώς και τα έξοδα για τη διοργάνωση κοινοβουλευτικών ημερίδων και συμποσίων και τη χρηματοδότηση πολιτιστικών πρωτοβουλιών ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, όπως είναι το Βραβείο Ζαχάρωφ και το Βραβείο LUX του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τον Ευρωπαϊκό Κινηματογράφο.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει επίσης, κατά μέγιστο ποσό 300 000 ευρώ, τις δαπάνες που σχετίζονται με την πραγματοποίηση «εκδηλώσεων στα ημικύκλια» στο Στρασβούργο και τις Βρυξέλλες, σύμφωνα με το ετήσιο πρόγραμμα που εγκρίνει το Προεδρείο.

Η πίστωση προορίζεται επίσης για την κάλυψη των μέτρων υποστήριξης της πολυγλωσσίας, όπως συνεδριάσεις με τους αρμόδιους για την κατάρτιση διερμηνέων.

Το ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 1 στοιχεία ε) έως ι) του δημοσιονομικού κανονισμού εκτιμάται σε 5.000 ευρώ.

Θέση 3 2 4 6 – Τηλεοπτικό κανάλι του Κοινοβουλίου (web TV)

Ποσοτικά στοιχεία

Πιστώσεις 2010

Πιστώσεις 2009

Εκτέλεση 2008

9 000 000

9 000 000

5 168 075,61

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για τη χρηματοδότηση του τηλεοπτικού καναλιού του Κοινοβουλίου (Web TV).

Θα διεξαχθεί αξιολόγηση του πειραματικού καναλιού. Η αξιολόγηση αυτή θα πρέπει να λάβει υπόψη το περιεχόμενο και το κόστος του έργου περιλαμβανομένων των δομών και του επιπέδου συμμετοχής πολιτικών ομάδων και του προσδιορισμού του περιεχομένου των προγραμμάτων.

Θέση 3 2 4 7 – Δαπάνες για ενημέρωση σχετικά με τη Συζήτηση για το Μέλλον της Ευρώπης

Ποσοτικά στοιχεία

Πιστώσεις 2010

Πιστώσεις 2009

Εκτέλεση 2008

p.m.

p.m.

0,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες για δράσεις ενημέρωσης στο πλαίσιο της συζήτησης για το μέλλον της Ευρώπης.

Τα μέτρα για την ενημέρωση πρέπει να περιλαμβάνουν παροχή ποικίλης πληροφόρησης και να ικανοποιούν τις ανάγκες των κοινοβουλευτικών μειοψηφιών για δημοσίευση πληροφοριών.

Θέση 3 2 4 8 – Δαπάνες για την πληροφόρηση με οπτικοακουστικά μέσα

Ποσοτικά στοιχεία

Πιστώσεις 2010

Πιστώσεις 2009

Εκτέλεση 2008

12 200 000

16 200 000

12 629 164,65

Παρατηρήσεις

Ψήφισμά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 12ης Μαρτίου 2002, σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τη διαδικασία του προϋπολογισμού 2003 (ΕΕ C 47 Ε της 27.2.2003, σ. 72).

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 14ης Μαΐου 2002, σχετικά με την κατάσταση προβλέψεων των εσόδων και δαπανών του Κοινοβουλίου για το οικονομικό έτος 2003 (ΕΕ C 180 Ε της 31.7.2003, σ. 150).

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 14ης Μαΐου 2003, σχετικά με την κατάσταση προβλέψεων των εσόδων και των δαπανών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το οικονομικό έτος 2004 (ΕΕ C 67 Ε της 17.3.2004, σ. 179).

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες που σχετίζονται με:

 τον προϋπολογισμό λειτουργίας του οπτικοακουστικού τομέα (με ίδια μέσα ή με εξωτερική συνδρομή, όπως τεχνική συνδρομή προς ραδιοτηλεοπτικούς σταθμούς, σκηνοθεσία, παραγωγή, συμπαραγωγή και διανομή οπτικοακουστικών προγραμμάτων, ενοικίαση συχνοτήτων και μετάδοση τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών προγραμμάτων, και άλλες ενέργειες για την ανάπτυξη των σχέσεων του οργάνου με τους οργανισμούς οπτικοακουστικών μέσων),

 τις δαπάνες για την απευθείας μετάδοση των συνεδριάσεων της ολομέλειας και των κοινοβουλευτικών επιτροπών στο Διαδίκτυο,

 την εγγραφή της διεξαγωγής των συνόδων σε DVD-ROM,

 τη δημιουργία κατάλληλων αρχείων καθώς και μηχανής αναζήτησης που θα εξασφαλίζει στους πολίτες διαρκή πρόσβαση στις πληροφορίες αυτές.

Το ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 1 στοιχεία ε) έως ι) του δημοσιονομικού κανονισμού εκτιμάται σε 13.000 ευρώ.

Θέση 3 2 4 9 – Ανταλλαγές πληροφοριών με τα εθνικά κοινοβούλια

Ποσοτικά στοιχεία

Πιστώσεις 2010

Πιστώσεις 2009

Εκτέλεση 2008

900 000

1 200 000

760 193,35

Παρατηρήσεις

Διασκέψεις των προέδρων των ευρωπαϊκών κοινοβουλευτικών συνελεύσεων (Ιούνιος 1977), των κοινοβουλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Σεπτέμβριος 2000, Μάρτιος 2001). Γεωγραφική περιοχή που καλύπτεται: χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και υποψήφιες προς ένταξη χώρες και δυνάμει υποψήφιες προς ένταξη χώρες.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες που σχετίζονται με:

 τις δαπάνες για την ενίσχυση των σχέσεων μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των κοινοβουλίων των κρατών μελών. Οι δαπάνες αυτές αφορούν τις κοινοβουλευτικές σχέσεις εκτός των σχέσεων που καλύπτονται από τα κεφάλαια 1 0 και 3 0, τις ανταλλαγές πληροφοριών και τεκμηρίωσης, καθώς και τη συνδρομή για την ανάλυση και τη διαχείριση των πληροφοριών αυτών, συμπεριλαμβανομένων των ανταλλαγών με το Ευρωπαϊκό Κέντρο Κοινοβουλευτικής Έρευνας και Τεκμηρίωσης (CERDP),

 τη χρηματοδότηση προγραμμάτων συνεργασίας και δραστηριοτήτων για την κατάρτιση υπαλλήλων από τα ως άνω κοινοβούλια και εν γένει δραστηριότητες προς ενδυνάμωση των κοινοβουλευτικών ικανοτήτων αυτών των κοινοβουλίων.

Οι δραστηριότητες αυτές περιλαμβάνουν επισκέψεις ενημέρωσης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις Βρυξέλλες, στο Λουξεμβούργο ή στο Στρασβούργο. Οι πιστώσεις καλύπτουν πλήρως ή εν μέρει τα έξοδα των συμμετεχόντων, ιδίως έξοδα ταξιδίου, μετακινήσεων, στέγασης, καθώς και τις ημερήσιες αποζημιώσεις.

 τις δράσεις συνεργασίας, που έχουν σχέση κυρίως με τη νομοθετική δραστηριότητα, καθώς και τις δράσεις που έχουν σχέση με την τεκμηρίωση, την ανάλυση και την πληροφόρηση, συμπεριλαμβανομένων των δράσεων που επιτελούνται εντός του Ευρωπαϊκού Κέντρου Κοινοβουλευτικής Έρευνας και Τεκμηρίωσης (CERDP).

Άρθρο 3 2 5 — Δαπάνες για τα γραφεία πληροφοριών

Ποσοτικά στοιχεία

Πιστώσεις 2010

Πιστώσεις 2009

Εκτέλεση 2008

1 040 000

1 110 000

818 869,04

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται για την κάλυψη όλων των δαπανών (προσωπικού, κτηρίων, συσκέψεων, συνεδριάσεων, δημοσιεύσεων, κλπ.) που αφορούν τα γραφεία πληροφοριών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Τιτλοσ 4 – ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ

Κεφαλαιο 4 0 – ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ

Άρθρο 4 0 0 – Διοικητικές δαπάνες λειτουργίας, ενημερωτικές δραστηριότητες και δαπάνες των πολιτικών ομάδων και των μη εγγεγραμμένων βουλευτών

Ποσοτικά στοιχεία

Πιστώσεις 2010

Πιστώσεις 2009

Εκτέλεση 2008

53 750 000

52 690 000

57 266 607,—

Παρατηρήσεις

Ρύθμιση την οποία ενέκρινε το προεδρείο με απόφασή του την 1η Φεβρουαρίου 2001.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει για τις πολιτικές ομάδες και τα μη εγγεγραμμένα μέλη:

 τις δαπάνες γραμματείας, τις διοικητικές δαπάνες και τις λειτουργικές δαπάνες,

 τις δαπάνες που συνδέονται με τις πολιτικές και ενημερωτικές τους δραστηριότητες στο πλαίσιο των πολιτικών δραστηριοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 1 στοιχεία ε) έως ι) του δημοσιονομικού κανονισμού εκτιμάται σε 50.000 ευρώ.

Άρθρο 4 0 2 – Εισφορές σε ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα

Ποσοτικά στοιχεία

Πιστώσεις 2010

Πιστώσεις 2009

Εκτέλεση 2008

11 075 000

10 858 000

10 339 866,—

Παρατηρήσεις

Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 191.

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2004/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης Νοεμβρίου 2003, σχετικά με το καθεστώς και τη χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1524/2007 της 18ης Δεκεμβρίου 2007 (ΕΕ L 343 της 27.12.2007, σ. 5).

Απόφαση του Προεδρείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 29ης Μαρτίου 2004, για τον καθορισμό των όρων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2004/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το καθεστώς και τη χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όπως τροποποιήθηκε από την απόφαση της 18ης Φεβρουαρίου 2008 (ΕΕ C 252 της 3.10.2008, σ. 1).

Η πίστωση αυτή προορίζεται για τη χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Άρθρο 4 0 3 –            Συνεισφορές σε ευρωπαϊκά πολιτικά ιδρύματα

Ποσοτικά στοιχεία

Πιστώσεις 2010

Πιστώσεις 2009

Εκτέλεση 2008

7 140 000

7 000 000

4 268 630,—

Παρατηρήσεις

Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 191.

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2004/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης Νοεμβρίου 2003, σχετικά με το καθεστώς και τη χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1524/2007 της 18ης Δεκεμβρίου 2007 (ΕΕ L 343 της 27.12.2003, σ. 5).

Απόφαση του Προεδρείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 29ης Μαρτίου 2004, για τον καθορισμό των όρων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2004/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το καθεστώς και τη χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όπως τροποποιήθηκε από την απόφαση της 18ης Φεβρουαρίου 2008 (ΕΕ C 252 της 3.10.2008, σ. 1).

Η πίστωση αυτή προορίζεται για τη χρηματοδότηση των πολιτικών ιδρυμάτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Κεφαλαιο 4 2 – ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΚΟΥΡΗΣΗ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ

Άρθρο 4 2 2 – Επικούρηση των βουλευτών

Θέση 4 2 2 0 – Επικούρηση των βουλευτών

Ποσοτικά στοιχεία

Πιστώσεις 2010

Πιστώσεις 2009

Εκτέλεση 2008

159 892 000

184 767 000

154 301 746,55

Παρατηρήσεις

Καθεστώς των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, και ιδίως το άρθρο 21.

Μέτρα εφαρμογής για το καθεστώς των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, και ιδίως τα άρθρα 33 έως 44.

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. … του Συμβουλίου της ... σχετικά με το καθεστώς των βοηθών των βουλευτών, που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΟΚ, Ευρατόμ, ΕΚΑΧ) αριθ. 259/68 περί καθορισμού του κανονισμού υπηρεσιακής καταστάσεως των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων καθώς και του καθεστώτος που εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE L ... της ... σ. ...).

Γενικές εκτελεστικές διατάξεις που εγκρίθηκαν από το Προεδρείο.

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τα έξοδα κοινοβουλευτικής επικουρίας.

Το ποσό των εσόδων για ειδικό προορισμό σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 1 στοιχεία ε) έως ι) του δημοσιονομικού κανονισμού εκτιμάται σε 400 000 ευρώ.

Θέση 4 2 2 2 – Συναλλαγματικές διαφορές

Ποσοτικά στοιχεία

Πιστώσεις 2010

Πιστώσεις 2009

Εκτέλεση 2008

250 000

500 000

0,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις συναλλαγματικές διαφορές που βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις που εφαρμόζονται για τις αποζημιώσεις εξόδων επικούρησης των βουλευτών.

Κεφαλαιο 4 4 – ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΩΗΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ

Άρθρο 4 4 0 – Δαπάνες για συνεδριάσεις και άλλες δραστηριότητες των τέως βουλευτών

Ποσοτικά στοιχεία

Πιστώσεις 2010

Πιστώσεις 2009

Εκτέλεση 2008

170 000

170 000

130 000,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες για συνεδριάσεις του συνδέσμου πρώην μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καθώς και άλλες ενδεχόμενες δαπάνες.

Άρθρο 4 4 2 – Κόστος των συνεδριάσεων και λοιπών δραστηριοτήτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλευτικού Συνδέσμου

Ποσοτικά στοιχεία

Πιστώσεις 2010

Πιστώσεις 2009

Εκτέλεση 2008

140 000

140 000

121 300,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες για συνεδριάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλευτικού Συνδέσμου, καθώς και άλλες ενδεχόμενες δαπάνες στο αυτό πλαίσιο.

Τιτλοσ 10 – ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Κεφαλαιο 10 0 – ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

Ποσοτικά στοιχεία

Πιστώσεις 2010

Πιστώσεις 2009

Εκτέλεση 2008

14 300 000

5 003 992

0,—

Παρατηρήσεις

1.

Θέση

2 0 0 7

Διαρρύθμιση των χώρων

3 300 000

2.

Θέση

2 1 0 0

Μηχανήματα και λογισμικό για τις τεχνολογίες της πληροφορίας και της καινοτομίας

4 000 000

3.

Θέση

2 1 0 2

Ανάθεση υπηρεσιών για τις τεχνολογίες της πληροφορίας και της καινοτομίας εκτός οργάνου

4 000 000

4.

Θέση

3 2 4 3

Κέντρο Επισκεπτών

3 000 000

 

 

 

Total

14 300 000

Κεφαλαιο 10 1 – ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΓΙΑ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ

Ποσοτικά στοιχεία

Πιστώσεις 2010

Πιστώσεις 2009

Εκτέλεση 2008

10 000 000

10 018 600

0,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει δαπάνες που δεν μπορούν να προβλεφθούν προς το παρόν, οι οποίες απορρέουν από αποφάσεις που λαμβάνονται κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους.

Κεφαλαιο 10 3 – ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ

Ποσοτικά στοιχεία

Πιστώσεις 2010

Πιστώσεις 2009

Εκτέλεση 2008

750 000

500 000

0,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει το κόστος της προετοιμασίας του θεσμικού οργάνου για τη διεύρυνση.

Κεφαλαιο 10 4 – ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Ποσοτικά στοιχεία

Πιστώσεις 2010

Πιστώσεις 2009

Εκτέλεση 2008

p.m.

p.m.

0,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες για την πολιτική πληροφόρησης και επικοινωνίας.

Κεφαλαιο 10 5 – ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ ΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΑ

Ποσοτικά στοιχεία

Πιστώσεις 2010

Πιστώσεις 2009

Εκτέλεση 2008

p.m.

20 000 000

0,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες για επενδύσεις του οργάνου σε ακίνητα και για έργα προς διαρρύθμιση χώρων.

Κεφαλαιο 10 6 — ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΓΙΑ ΥΠΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΡΓΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

Ποσοτικά στοιχεία

Πιστώσεις 2010

Πιστώσεις 2009

Εκτέλεση 2008

p.m.

p.m.

0,—

Παρατηρήσεις

Η πίστωση αυτή προορίζεται να καλύψει τις δαπάνες που σχετίζονται με τα υπό ανάπτυξη έργα προτεραιότητας του οργάνου.

Κεφαλαιο 10 8 — ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ EMAS

Ποσοτικά στοιχεία

Πιστώσεις 2010

Πιστώσεις 2009

Εκτέλεση 2008

p.m.

1 000 000

0,—

Παρατηρήσεις

Εν συνεχεία των αποφάσεων που θα ληφθούν από το Προεδρείο για την εφαρμογή του έργου EMAS, ιδίως μετά την κατάρτιση ισοζυγίου άνθρακα του Κοινοβουλίου, η πίστωση αυτή προορίζεται να τροφοδοτήσει τα σχετικά επιχειρησιακά κονδύλια.

Παράρτημα

ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ

Κονδύλιο του προϋπολογισμού

Ονομασία

Πραγματοποιηθέντα έσοδα

Προβλέψεις

2008

 

5000

Προϊόν πώλησης μέσων μεταφοράς

0,00

80.000,00

5001

Προϊόν πώλησης λοιπών κινητών αγαθών

6.900,00

5.000,00

5002

Έσοδα που προέρχονται από την προμήθεια αγαθών σε άλλα όργανα ή οργανισμούς

0,00

5.000,00

502

Προϊόν πώλησης δημοσιεύσεων, εντύπων και ταινιών

486.310,71

250.000,00

5110

Προϊόν εκμισθώσεων και υπεκμισθώσεων ακινήτων

1.359.143,13

895.000,00

5111

Επιστροφή εξόδων εκμίσθωσης

15.613,61

96.000,00

550

Έσοδα που προέρχονται από την παροχή υπηρεσιών και εργασιών που πραγματοποιήθηκαν υπέρ άλλων Οργάνων ή οργανισμών, συμπεριλαμβανομένου και του ποσού των αποζημιώσεων αποστολής που κατεβλήθησαν για λογαριασμό άλλων Οργάνων ή οργανισμών και επεστράφησαν από αυτά

2.452.076,88

145.000,00

551

Έσοδα προερχόμενα από τρίτους για την παροχή υπηρεσιών ή εργασιών που πραγματοποιούνται τη αιτήσει τους

3.323.943,04

p.m.

570

Έσοδα που προέρχονται από την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών

3.728.159,74

1.300.000,00

571

Έσοδα που αντιστοιχούν σε καθορισμένο προορισμό όπως οι πρόσοδοι ιδρυμάτων, οι επιχορηγήσεις, οι δωρεές ή τα κληροδοτήματα, συμπεριλαμβανομένων και των ιδίων εσόδων για ειδικό προορισμό κάθε οργάνου

0,00

p.m.

573

Άλλες εισφορές και επιστροφές συνδεόμενες με τη διοικητική λειτουργία του οργάνου

3.788.455,00

p.m.

581

Έσοδα που προέρχονται από εισπραχθείσες ασφαλιστικές αποζημιώσεις

960.332,33

25.000,00

6600

Άλλες εισφορές και επιστροφές για ειδικό προορισμό

31.430.800,12

2.001.000,00

 

ΣΥΝΟΛΟ

47.551.734,56

4.802.000,00

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Κατάσταση προβλέψεων του Κοινοβουλίου για το οικονομικό έτος 2010

Αριθμός διαδικασίας

2009/2006(BUD)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

BUDG

Εισηγητής(ές)

  Ημερομηνία ορισμού

Vladimír Maňka14.1.2009

Εισηγητής(ές) που αντικαταστάθηκε/καν

Janusz Lewandowski

Εξέταση στην επιτροπή

11.3.2009

16.4.2009

22.4.2009

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

22.4.2009

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

37

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Reimer Böge, Κώστας Μποτόπουλος, Paulo Casaca, Daniel Dăianu, Vasilica Viorica Dăncilă, Brigitte Douay, Göran Färm, Szabolcs Fazakas, Vicente Miguel Garcés Ramón, Salvador Garriga Polledo, Ingeborg Gräßle, Nathalie Griesbeck, Catherine Guy-Quint, Jutta Haug, Ville Itälä, Anne E. Jensen, Alain Lamassoure, Janusz Lewandowski, Liene Liepina, Vladimír Maňka, Mario Mauro, Jan Mulder, Gianni Pittella, Μαργαρίτης Σχοινάς, Esko Seppänen, László Surján, Gary Titley, Helga Trüpel

Αναπληρωτής(ές) παρών(όντες) κατά την τελική ψηφοφορία

Bárbara Dührkop Dührkop, Michael Gahler, Marusya Ivanova Lyubcheva, José Javier Pomés Ruiz, Paul Rübig, Peter Šťastný

Αναπληρωτής(ές) (άρθρο 178, παρ. 2) παρών(όντες) κατά την τελική ψηφοφορία

Erna Hennicot-Schoepges, Μανώλης Μαυρομμάτης, Jean Spautz

Ημερομηνία κατάθεσης

27.4.2009

Παρατηρήσεις (πληροφορίες που διατίθενται σε μία μόνον γλώσσα)

...

(1)

ΕΕ L 248, 16.9.2002, σ. 1.

(2)

ΕΕ C 139, 14.6.2006, σ. 1.

(3)

Εγκριθέντα κείμενα, P6_TA(2009)0096.

(4)

Πίστωση 703 992 ευρώ εγγράφεται στο κεφάλαιο 10 0.

(5)

Πίστωση 1 200 000 ευρώ εγγράφεται στο κεφάλαιο 10 0.

(6)

Πίστωση 3 300 000 ευρώ εγγράφεται στο κεφάλαιο 10 0.

(7)

Πίστωση 2 700 000 ευρώ εγγράφεται στο κεφάλαιο 10 0.

(8)

Πίστωση 4 000 000 ευρώ εγγράφεται στο κεφάλαιο 10 0.

(9)

Πίστωση 4 000 000 ευρώ εγγράφεται στο κεφάλαιο 10 0.

(10)

Πίστωση 400 000 ευρώ εγγράφεται στο κεφάλαιο 10 0.

(11)

Πίστωση 3 000 000 ευρώ εγγράφεται στο κεφάλαιο 10 0.

Τελευταία ενημέρωση: 29 Απριλίου 2009Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου