RAPORT     
PDF 299kWORD 433k
27. aprill 2009
PE 423.879v01-00 A6-0277/2009

Kodukorra kohandamine Lissaboni lepinguga

(2009/2029(REG))

Põhiseaduskomisjon

Raportöör: Richard Corbett

ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS
 eelarvekomisjoni ARVAMUS
 PARLAMENDIKOMISJONIS TOIMUNUD LÕPPHÄÄLETUSE TULEMUS

ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

kodukorra kohandamise kohta Lissaboni lepinguga

(2009/2029(REG))

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse kodukorra artikleid 201 ja 202;

–   võttes arvesse põhiseaduskomisjoni raportit ning eelarvekomisjoni arvamust (A6-0277/2009),

1.  otsustab muuta kodukorda vastavalt alltoodud muudatusettepanekutele;

2.  juhib tähelepanu asjaolule, et muudatusettepanekud jõustuvad esimesel päeval pärast aluslepingu asjakohase sätte jõustumist;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus teavitamise eesmärgil nõukogule ja komisjonile.

Muudatusettepanek  1

Euroopa Parlamendi kodukord

Artikkel 10 a – lõige 2 (uus)

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

 

2. Lõiget 1 kohaldatakse vajalike muudatustega, kuni jõustub kord1, millega eraldatakse mõnele liikmesriigile parlamendis lisakohti kuni parlamendi seitsmenda koosseisu ametiaja lõpuni. Asjaomastel liikmesriikidel palutakse määrata vaatlejateks need kandidaadid, kes oleksid osutunud valituks, kui lisakohad oleksid eraldatud juba eelmiste Euroopa Parlamendi valimistel ajal.

 

____________________________

1 Vastavalt 11. ja 12. detsembril 2008 toimunud Euroopa Ülemkogu kohtumise järeldustele.

(Käesolev muudatusettepanek on sõltuv uut artiklit 10 a puudutava muudatusettepaneku 2 vastuvõtmisest raportis Euroopa Parlamendi kodukorra üldise läbivaatamise kohta (2007/2124(REG)) – (PE423.879v01-00))

Muudatusettepanek  2

Euroopa Parlamendi kodukord

Artikkel 34

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

Artikkel 34

Artikkel 34

Põhiõiguste austamise, subsidiaarsuse, proportsionaalsuse ja õigusriigi põhimõtete järgimise ning finantsasmõjude uurimine

Euroopa Liidu põhiõiguste harta järgimine

Õigusakti ettepaneku läbivaatamisel pöörab parlament erilist tähelepanu põhiõiguste austamisele ja eriti sellele, et õigusakt oleks kooskõlas Euroopa Liidu põhiõiguste harta, subsidaarsuse, proportsionaalsuse ning õigusriigi põhimõtetega. Kui ettepanekul on finantsmõjud, teeb parlament kindlaks, kas finantsvahendeid on ette nähtud piisavalt.

1. Parlament järgib oma tegevuses täielikult Euroopa Liidu põhiõiguste hartas sätestatud põhiõigusi.

 

Samuti järgib parlament täielikult Euroopa Liidu lepingu artiklis 2 ning artikli 6 lõigetes 2 ja 3 sätestatud õigusi ja põhimõtteid.

 

2. Kui vastutav komisjon, fraktsioon või vähemalt 40 parlamendiliiget on arvamusel, et õigusakti ettepanek või selle osa ei ole kooskõlas Euroopa Liidu põhiõiguste hartas sätestatud õigustega, edastatakse küsimus nende taotlusel menetlemiseks põhiõiguste harta tõlgendamise eest vastutavale komisjonile, kelle arvamus lisatakse vastutava komisjoni raportile.

(Vt muudatusettepanekuid artikli 36 lõike -1 (uus) ja artikli 36 a (uus) kohta.)

Selgitus

Lisatakse uus menetlus põhiõiguste järgimise kontrollimiseks. Tegemist on ühtlasi vähemuse õigusega.

Muudatusettepanek  3

Euroopa Parlamendi kodukord

Artikkel 36 – lõige -1 (uus)

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

-1. Kui õigusakti ettepanekul on finantsmõju, teeb parlament kindlaks, kas on ette nähtud piisavalt rahalisi vahendeid.

Selgitus

Muudatusettepaneku tekst vastab artikli 34 viimasele lausele, mis muudatusettepaneku 2 tõttu paigutatakse ümber artiklisse 36.

Muudatusettepanek  4

Euroopa Parlamendi kodukord

Artikkel 36 a (uus)

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

 

Artikkel 36 a

 

Subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõtete järgimise kontrollimine

 

1. Õigusakti ettepaneku läbivaatamisel pöörab Euroopa Parlament erilist tähelepanu subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõtete järgimisele. Parlament ei lõpeta esimest lugemist enne, kui on möödunud kaheksanädalane tähtaeg, mis on sätestatud subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõtte kohaldamist käsitleva protokolli artiklis 6, välja arvatud riikide parlamentide rolli Euroopa Liidus käsitleva protokolli artiklis 4 osutatud edasilükkamatutel juhtudel.

 

2. Subsidiaarsuse põhimõtte järgimise eest vastutav komisjon võib otsustada esitada soovitusi õigusakti ettepaneku eest vastutavale komisjonile.

 

3. Kui riigi parlament saadab kooskõlas riikide parlamentide rolli Euroopa Liidus käsitleva protokolli artikliga 3 ning subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõtte kohaldamist käsitleva protokolli artikliga 6 Euroopa Parlamendi presidendile põhjendatud arvamuse, edastatakse see dokument menetlemiseks vastutavale komisjonile ja teavitamise eesmärgil subsidiaarsuse põhimõtte järgimise eest vastutavale komisjonile. Kui Euroopa Parlament saab põhjendatud arvamuse pärast seda, kui vastutav komisjon on oma raporti vastu võtnud, jagatakse see enne hääletust istungidokumendina kõikidele parlamendiliikmetele. Vastutava komisjoni esimees võib taotleda, et küsimus saadetaks tagasi parlamendikomisjonile.

 

4. Kui põhjendatud arvamused õigusakti eelnõu kokkusobimatuse kohta subsidiaarsuse põhimõttega esindavad vähemalt kolmandikku või Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 76 alusel esitatud õigusakti eelnõu puhul neljandikku kõikide riikide parlamentide häälte üldarvust, ei võta Euroopa Parlament otsust vastu enne, kui ettepaneku koostaja on teada andnud, kuidas ta kavatseb edasi toimida.

 

5. Kui seadusandliku tavamenetluse raames esitatud põhjendatud arvamused õigusakti ettepaneku kokkusobimatuse kohta subsidiaarsuse põhimõttega esindavad vähemalt riikide parlamentide häälte lihtenamust, võib vastutav komisjon pärast riikide parlamentide ja Euroopa Komisjoni esitatud põhjendatud arvamustega tutvumist ning subsidiaarsuse põhimõtte järgimise eest vastutava komisjoni seisukoha ärakuulamist soovitada Euroopa Parlamendil ettepaneku subsidiaarsuse põhimõtte rikkumise tõttu tagasi lükata. Sellise soovituse võib esitada ka kümnendik parlamendiliikmetest. Soovitusele lisatakse subsidiaarsuse põhimõtte järgimise eest vastutava komisjoni arvamus.

 

Soovitus esitatakse Euroopa Parlamendile aruteluks ja hääletuseks. Kui soovitus lükata ettepanek tagasi võetakse vastu antud häälte enamusega, kuulutab president menetluse lõppenuks. Kui Euroopa Parlament ettepanekut tagasi ei lükka, jätkub menetlus Euroopa Parlamendis heakskiidetud soovitusi arvesse võttes.

 

6. Kui Regioonide Komitee edastab Euroopa Parlamendile arvamuse, milles ta väljendab õigusakti ettepanekule subsidiaarsuse põhimõtte rikkumise tõttu vastuseisu, edastatakse arvamus menetlemiseks vastutavale komisjonile ja subsidiaarsuse põhimõtte järgimise eest vastutavale komisjonile. Viimane võib esitada soovitusi, mis pannakse hääletusele enne esimese lugemise lõppu.

Selgitus

Muudatusettepanekuga võetakse kodukorda üle riikide parlamente puudutav uus menetlus subsidiaarsuse põhimõtte järgimise osas (nn kollase ja oranži kaardi menetlus).

Kuna vastavalt subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõtte kohaldamist käsitleva protokolli artiklile 8 võib Regioonide Komitee esitada hagisid subsidiaarsuse põhimõtte rikkumise alusel, peaks Euroopa Parlament pöörama erilist tähelepanu Regioonide Komitee arvamustele, milles komitee on nimetatud põhjusel õigusakti ettepaneku vastu.

Muudatusettepanek  5

Euroopa Parlamendi kodukord

Artikkel 41

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

Liikmesriikide ärakuulamine nende algatuste suhtes

Liikmesriikide algatustel põhinevad õigusloomemenetlused

1. Liikmesriikide poolt EÜ asutamislepingu artikli 67 lõike 1 või Euroopa Liidu lepingu artikli 34 lõike 2 ja artikli 42 alusel esitatud algatusi menetletakse käesoleva artikli ja kodukorra artiklite 34 kuni 37 ja artiklite 40 ning 51 alusel.

1. Liikmesriikide poolt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 76 alusel esitatud algatusi menetletakse käesoleva artikli ja kodukorra artiklite 3437 ja artiklite 40 ning 51 alusel.

2. Vastutav komisjon võib kutsuda algatuse esitanud liikmesriigi esindaja seda algatust vastavale komisjonile tutvustama. Liikmesriigi esindajaga võib ühineda nõukogu eesistuja esindaja.

2. Vastutav komisjon võib kutsuda algatuse esitanud liikmesriikide esindajad oma algatust vastavale komisjonile tutvustama. Esindajatele lisaks võib osaleda ka nõukogu eesistuja.

3. Enne hääletama asumist küsib vastutav komisjon Euroopa Komisjonilt, kas see on algatuse suhtes võtnud seisukoha, ja kui see on nii, palub ta Euroopa Komisjonil esitada oma seisukoht vastutavale komisjonile.

3. Enne hääletama asumist küsib vastutav komisjon Euroopa Komisjonilt, kas see on algatuse suhtes võtnud seisukoha, ja kui see on nii, palub ta Euroopa Komisjonil esitada oma seisukoht vastutavale komisjonile.

4. Kui parlament sai (Euroopa Komisjonilt ja/või liikmesriikidelt) üheaegselt või lühikese ajavahemiku jooksul kaks või enam sama õiguslikku eesmärki taotlevat ettepanekut, käsitleb parlament neid ühes raportis. Oma raportis näitab vastutav komisjon ära, millise teksti suhtes on esitatud muudatusettepanekud ja teeb õigusloomega seotud resolutsioonis viited kõigile teistele tekstidele.

4. Kui parlament sai (Euroopa Komisjonilt ja/või liikmesriikidelt) üheaegselt või lühikese ajavahemiku jooksul kaks või enam sama õiguslikku eesmärki taotlevat ettepanekut, käsitleb parlament neid ühes raportis. Oma raportis näitab vastutav komisjon ära, millise teksti suhtes on esitatud muudatusettepanekud ja viitab õigusloomega seotud resolutsioonis kõigile teistele tekstidele.

5. Euroopa Liidu lepingu artikli 39 lõikes 1 nimetatud ajavahemik algab siis, kui parlamendi istungil on teatatud, et parlament on ametlikes keeltes saanud kätte algatuse koos seletuskirjaga, milles kinnitatakse, et algatus on kooskõlas Euroopa Ühenduse asutamislepingule lisatud protokolliga subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõtete rakendamise kohta.

 

Muudatusettepanek  6

Euroopa Parlamendi kodukord

Artikkel 54 – lõige 1

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

1. Pärast seda, kui parlament on võtnud vastu seisukoha Euroopa Komisjoni ettepaneku kohta, jälgivad vastutava komisjoni esimees ja raportöör menetluse käiku selle ettepaneku vastuvõtmiseni nõukogus, tagamaks eelkõige, et nõukogu ja Euroopa Komisjon peavad korralikult kinni lubadustest, mis nad parlamendile muudatusettepanekutega seoses andsid.

1. Pärast seda, kui parlament on võtnud vastu seisukoha Euroopa Komisjoni ettepaneku kohta, jälgivad vastutava komisjoni esimees ja raportöör menetluse käiku ettepaneku vastuvõtmiseni nõukogus, eelkõige eesmärgiga tagada, et nõukogu ja Euroopa Komisjon järgivad nõuetekohaselt parlamendi seisukoha osas võetud kohustusi.

Selgitus

Tehniline ja terminoloogiline kohandus.

Muudatusettepanek  7

Euroopa Parlamendi kodukord

Artikkel 55 – esimene alapealkiri

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

Kaasotsustamismenetlus

Seadusandlik tavamenetlus

Muudatusettepanek  8

Euroopa Parlamendi kodukord

Artikkel 56

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

Artikkel 56

välja jäetud

1975. a ühisdeklaratsiooni lepitusmenetlus

 

1. Kui teatud oluliste ühendust puudutavate küsimuste puhul kavatseb nõukogu võtta vastu parlamendi arvamusest erineva otsuse, võib parlament oma sellekohase seisukoha esitamisel algatada nõukoguga lepitusmenetluse, milles osaleb aktiivselt ka Euroopa Komisjon.

 

2. Parlament algatab selle menetluse ise või nõukogu initsiatiivil.

 

3. Lepituskomiteesse saadetava delegatsiooni koosseisu, järgitava menetluse ning tulemuste parlamendile edastamise suhtes kohaldatakse artiklit 64.

 

4. Vastutav komisjon kannab ette lepitusmenetluse tulemustest. Vastavat raportit arutatakse parlamendis ja see pannakse hääletusele.

 

Selgitus

1975. aasta ühisdeklaratsioon aegub eelarvet ja mitmeaastast finantsraamistikku käsitlevate uute sätete tõttu.

Muudatusettepanek  9

Euroopa Parlamendi kodukord

Artikkel 57 – pealkiri

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

Nõukogu ühise seisukoha teatavakstegemine

Nõukogu seisukoha teatavakstegemine

 

(Horisontaalne muudatus: sõnad „nõukogu ühine seisukoht” või „ühine seisukoht” asendatakse kogu kodukorra ulatuses vastavalt sõnadega „nõukogu seisukoht” või „seisukoht”.)

Selgitus

Tehniline ja terminoloogiline kohandus.

Muudatusettepanek  10

Euroopa Parlamendi kodukord

Artikkel 58 – lõige 1 – teine lõik

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

Tähtaegade pikendamisel EÜ asutamislepingu artikli 252 punkti g või ELi lepingu artikli 39 lõike 1 alusel taotleb president nõukogu nõusolekut.

välja jäetud

Selgitus

Lissaboni leping ei sisalda enam sätteid, millele kõnealune säte viitab.

Muudatusettepanek  11

Euroopa Parlamendi kodukord

Artikkel 58 – lõige 2

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

2. President teatab parlamendile igast EÜ asutamislepingu artikli 251 lõike 7 alusel parlamendi või nõukogu algatusel toimunud tähtaegade pikendamisest.

2. President teatab parlamendile igast Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõike 14 alusel parlamendi või nõukogu algatusel toimunud tähtaegade pikendamisest.

 

(Horisontaalne muudatus: ELi lepingu ja EÜ asutamislepingu artiklite numeratsiooni muudetakse kogu kodukorra ulatuses vastavalt Euroopa Liidu lepingu ja Euroopa Liidu toimimise lepingu konsolideeritud versioonidele.)

Selgitus

Tehniline ja terminoloogiline kohandus.

Muudatusettepanek  12

Euroopa Parlamendi kodukord

Artikkel 58 – lõige 3

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

3. Pärast konsulteerimist vastutava komisjoni esimehega võib president anda nõukogule EÜ asutamislepingu artikli 252 punkti g alusel tähtaegade pikendamiseks oma nõusoleku.

välja jäetud

Selgitus

Vt muudatusettepanekut artikli 58 lõike 1 teise lõigu kohta.

Muudatusettepanek  13

Euroopa Parlamendi kodukord

Artikkel 61 – lõige 4

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

4. Lõiget 3 ei kohaldata, kui parlament lükkab ühise seisukoha tagasi EÜ asutamislepingu artikli 252 alusel; sel juhul palub president Euroopa Komisjonil oma ettepanek tagasi võtta. Kui Euroopa Komisjon võtab ettepaneku tagasi, kuulutab president parlamendis menetluse lõppenuks.

välja jäetud

Selgitus

EÜ asutamislepingu artikkel 252 jäetakse välja.

Muudatusettepanek  14

Euroopa Parlamendi kodukord

6. a peatüki pealkiri (lisatakse artikli 68 järele ja enne 7. peatükki)

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

6. A PEATÜKK

 

PÕHISEADUSKÜSIMUSED

Muudatusettepanek  15

Euroopa Parlamendi kodukord

Artikkel 68 a a (uus) (lisatakse 6. a peatükki (uus))

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

Artikkel 68 a a

 

Aluslepingute tavaline läbivaatamine

 

1. Kooskõlas artiklitega 38 a ja 45 võib vastutav komisjon esitada parlamendile raporti, mis sisaldab ettepanekuid nõukogule aluslepingute muutmiseks.

 

2. Kui Euroopa Ülemkogu otsustab kokku kutsuda konvendi, nimetab parlament oma esindajad esimeeste konverentsi ettepaneku alusel.

 

Parlamendi delegatsioon valib endale juhi ja konvendi poolt moodustatava juhtrühma või juhatuse liikme kandidaadid.

 

3. Kui Euroopa Ülemkogu taotleb parlamendi heakskiitu otsusele aluslepingute muudatusettepanekute läbivaatamiseks konventi mitte kokku kutsuda, edastatakse küsimus kooskõlas artikliga 75 menetlemiseks vastutavale komisjonile.

Selgitus

Alati ei pruugi olla kõige tulemuslikum see, kui parlamendi delegatsiooni juhib konvendi juhtrühma, juhatuse või presiidiumi liige.

Muudatusettepanek  16

Euroopa Parlamendi kodukord

Artikkel 68 b (uus) (lisatakse 6. a peatükki (uus))

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

Artikkel 68 b

 

Aluslepingute lihtsustatud läbivaatamine

 

Vastavalt artiklitele 38 a ja 45 võib vastutav komisjon kooskõlas Euroopa Liidu lepingu artikli 48 lõikes 6 sätestatud menetlusega esitada parlamendile raporti, mis sisaldab soovitusi Euroopa Ülemkogule muuta täielikult või osaliselt Euroopa Liidu toimimise lepingu kolmanda osa sätteid.

Selgitus

Muudatusettepanekus kajastub Lissaboni lepinguga sätestatud parlamendi õigus teha ettepanekuid aluslepingute muutmiseks.

Muudatusettepanek  17

Euroopa Parlamendi kodukord

Artikkel 68 c (uus) (lisatakse 6. a peatükki (uus))

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

Artikkel 68 c

 

Ühinemislepingud

 

1. Euroopa riigi esitatud avaldus astuda Euroopa Liidu liikmeks saadetakse läbivaatamiseks vastutavale komisjonile.

 

2. Vastutava komisjoni, fraktsiooni või vähemalt 40 parlamendiliikme ettepanekul võib parlament otsustada kutsuda Euroopa Komisjoni ja nõukogu osalema arutelus, mis toimub enne kandidaatriigiga peetavate läbirääkimiste algust.

 

3. Läbirääkimiste kestel teavitavad Euroopa Komisjon ja nõukogu vastutavat komisjoni regulaarselt ja täielikult läbirääkimiste käigust, vajaduse korral konfidentsiaalselt.

 

4. Parlament võib läbirääkimiste igal etapil võtta vastutava komisjoni raporti alusel vastu soovitusi ja taotleda, et neid võetaks arvesse enne, kui taotlejariigiga sõlmitakse Euroopa Liiduga ühinemise leping.

 

5. Pärast läbirääkimiste lõppu, kuid enne lepingu allkirjastamist esitatakse lepingu projekt parlamendile nõusoleku saamiseks vastavalt artiklile 75.

Muudatusettepanek  18

Euroopa Parlamendi kodukord

Artikkel 68 d (uus) (lisatakse 6. a peatükki (uus))

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

Artikkel 68 d

Euroopa Liidust väljaastumine

Kui liikmesriik soovib vastavalt Euroopa Liidu lepingu artiklile 50 Euroopa Liidust välja astuda, edastatakse küsimus Euroopa Parlamendi vastutavale komisjonile. Artiklit 68 c kohaldatakse vajalike muudatustega. Parlament teeb otsuse väljaastumise lepingule nõusoleku andmise kohta antud häälte enamusega.

Selgitus

Muudatusettepanekuga arvestatakse uut võimalust liidust välja astuda.

Muudatusettepanek  19

Euroopa Parlamendi kodukord

Artikkel 68 e (uus) (lisatakse 6. a peatükki (uus))

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

 

Artikkel 68 e

 

Aluspõhimõtete rikkumine liikmesriigi poolt

 

1. Parlament võib vastutava komisjoni eriraporti põhjal, mis koostatakse artiklite 38 a ja 45 alusel:

 

a) panna hääletusele põhjendatud ettepaneku, millega palutakse nõukogul võtta Euroopa Liidu lepingu artikli 7 lõike 1 alusel kasutusele teatavad meetmed;

 

b) panna hääletusele ettepaneku, millega palutakse Euroopa Komisjonil või liikmesriikidel esitada ettepanek Euroopa Liidu lepingu artikli 7 lõike 2 alusel;

 

c) panna hääletusele ettepaneku, millega palutakse nõukogul võtta Euroopa Liidu lepingu artikli 7 lõike 3 või hiljem artikli 7 lõike 4 alusel kasutusele teatavad meetmed.

 

2. Parlamendile teatatakse kõikidest taotlustest, mille nõukogu on esitanud, et saada parlamendi nõusolek Euroopa Liidu lepingu artikli 7 lõigete 1 ja 2 alusel esitatud ettepanekule, millega koos on esitatud ka kõnealuse liikmesriigi tähelepanekud, ning edastatakse menetlemiseks vastutavale komisjonile kooskõlas artikliga 75. Parlament võtab otsuse vastu vastutava komisjoni ettepaneku alusel, välja arvatud kiireloomulistel juhtudel ja põhjendatud asjaoludel.

 

3. Lõigetes 1 ja 2 nimetatud otsused võetakse vastu antud häälte kahekolmandikulise enamusega, mis esindab parlamendi koosseisu enamust.

 

4. Vastutav komisjon võib esimeeste konverentsi loal esitada otsusele lisatava resolutsiooni ettepaneku. Resolutsiooni ettepanekus esitatakse parlamendi seisukoht liikmesriigipoolse tõsise rikkumise ning asjakohaste sanktsioonide ja nende muutmise või tühistamise kohta.

 

5. Vastutav komisjon tagab parlamendi täieliku teavitamise ja hoolitseb selle eest, et vajaduse korral küsitakse parlamendi arvamust kõikide lõike 3 alusel antud parlamendi nõusoleku tulemusena võetavate meetmete kohta. Nõukogul palutakse vajaduse korral anda ülevaade olukorra arengust. Parlament võib esimeeste konverentsi loal välja töötatud vastutava komisjoni ettepaneku alusel võtta vastu nõukogule edastatavad soovitused.

(Muudatusettepanek kordab peaaegu täielikult praeguse artikli 95 sõnastust, mis muudatusettepaneku vastuvõtmise korral jäetakse välja, ning lisatud on viide artiklile 38 a.)

Selgitus

Kordab väikeste muudatustega praeguse artikli 95 sõnastust.

Muudatusettepanek  20

Euroopa Parlamendi kodukord

Artikkel 68 f (uus) (lisatakse 6. a peatükki (uus))

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

 

Artikkel 68 f

 

Parlamendi koosseis

 

Õigeaegselt enne koosseisu ametiaja lõppu võib parlament vastutava komisjoni raporti alusel, mis koostatakse kooskõlas artikliga 38 a, teha ettepaneku muuta parlamendi koosseisu. Euroopa Ülemkogu otsuse eelnõu Euroopa Parlamendi koosseisu kohta vaadatakse läbi kooskõlas artikliga 75.

Selgitus

Vastab uuele algatusõigusele, mis on sätestatud Euroopa Liidu lepingu artikli 14 lõike 2 teises lõigus.

Muudatusettepanek  21

Euroopa Parlamendi kodukord

Artikkel 76 (lisatakse artiklina 68 g 6 a. peatükki (uus))

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

Artikkel 76

Artikkel 68 g

Menetlus parlamendis

Liikmesriikidevaheline tõhustatud koostöö

1. President saadab liikmesriikide taotlused ja Euroopa Komisjoni ettepanekud liikmesriikidevahelise tõhustatud koostöö sisseseadmiseks ning ELi lepingu artikli 40a lõike 2 alusel koostatud parlamendi arvamuse taotlused läbivaatamiseks vastutavale komisjonile. Kodukorra artikleid 35, 36, 37, 40, 49 kuni 56 ja artiklit 75 kohaldatakse vastavalt.

1. President edastab taotlused liikmesriikidevahelise tõhustatud koostöö sisseseadmiseks vastavalt Euroopa Liidu lepingu artiklile 20 läbivaatamiseks vastutavale komisjonile. Kodukorra artikleid 35, 36, 37, 40, 4955 ja artiklit 75 kohaldatakse vastavalt vajadusele.

2. Vastutav komisjon kontrollib, kas EÜ asutamislepingu artiklis 11 ning ELi lepingu artiklites 27a, 27b, 40, 43, 44 ja 44a sätestatud nõuded on täidetud.

2. Vastutav komisjon kontrollib, kas Euroopa Liidu lepingu artiklis 20 ja Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklites 326–334 sätestatud nõuded on täidetud.

3. Tõhustatud koostöö raames esitatud õigusakti ettepanekute suhtes kohaldatakse parlamendis peale tõhustatud koostöö sisse seadmist sama menetluse korda, mis kehtiks tõhustatud koostöö puudumise korral.

3. Selliste õigusakti ettepanekute suhtes, mis esitatakse pärast tõhustatud koostöö sisseseadmist selle raames, kohaldatakse sama menetluskorda, mis kehtib tõhustatud koostöö puudumise korral. Kohaldatakse artiklit 40.

Muudatusettepanek  22

Euroopa Parlamendi kodukord

Artikkel 69

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

Artikkel 69

välja jäetud

Üldeelarve

 

Rakendusakt, millele Euroopa ühenduste asutamislepingute finantssätete kohaselt tugineb Euroopa Liidu üldeelarve ja lisaeelarvete kontroll, võetakse vastu parlamendi resolutsiooniga ja lisatakse käesolevale kodukorrale.

 

Selgitus

Kuna IV lisa integreeritakse kodukorra teksti, ei ole seda sätet enam tarvis.

Muudatusettepanek  23

Euroopa Parlamendi kodukord

Artikkel 69 a (uus) (lisatakse 7. peatükki „Eelarvemenetlused”)

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

Artikkel 69 a

 

Mitmeaastane finantsraamistik

 

Kui nõukogu taotleb parlamendi nõusolekut ettepanekule võtta vastu määrus, millega kehtestatakse mitmeaastane finantsraamistik, edastatakse küsimus menetlemiseks vastutavale komisjonile kooskõlas artiklis 75 sätestatud menetlusega. Parlamendi nõusolekuks on vajalik koosseisu häälteenamus.

Selgitus

Kajastab asjaolu, et mitmeaastasest finantsraamistikust on saanud õigusakt, mille vastuvõtmiseks on vajalik parlamendi nõusolek.

Muudatusettepanek  24

Euroopa Parlamendi kodukord

Artikkel 69 b (uus)

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

 

Artikkel 69 b

 

1. Parlamendiliikmetele tehakse kättesaadavaks järgmised dokumendid:

 

a) komisjoni esitatud eelarveprojekt;

 

b) nõukogu kokkuvõte eelarveprojekti aruteludest nõukogus;

 

c) vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 314 lõikele 3 koostatud nõukogu seisukoht eelarveprojekti kohta;

 

d) võimalikud otsuse eelnõud ajutiste kaheteistkümnendike süsteemi kohta, mis on ette nähtud Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis 315.

 

2. Dokumendid edastatakse vastutavale komisjonile. Iga asjassepuutuv komisjon võib esitada arvamuse.

 

3. Kui teised komisjonid soovivad esitada arvamusi, määrab president tähtaja, mille jooksul tuleb need edastada vastutavale komisjonile.

Muudatusettepanek  25

Euroopa Parlamendi kodukord

Artikkel 69 c (uus)

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

 

Artikkel 69 c

 

Eelarveprojekti läbivaatamine: esimene etapp

 

1. Iga parlamendiliige võib allpool sätestatud tingimustel esitada eelarveprojekti kohta muudatusettepanekute projekte ning nende toetuseks sõna võtta.

 

2. Muudatusettepaneku projekt on vastuvõetav üksnes juhul, kui see on esitatud kirjalikult, sellele on alla kirjutanud vähemalt 40 parlamendiliiget või see on esitatud fraktsiooni või parlamendikomisjoni nimel, kui selles on täpselt määratletud eelarve rubriigid, mida muudatusettepanek puudutab, ning kui on tagatud tulude ja kulude tasakaalu püsimine. Muudatusettepaneku projekt peab sisaldama kogu asjakohast teavet märkuste kohta, mis lisatakse eelarve vastavasse rubriiki.

 

Kõiki eelarveprojekti muudatusettepanekute projekte tuleb kirjalikult põhjendada.

 

3. President määrab muudatusettepanekute projektide esitamiseks tähtaja.

 

4. Vastutav komisjon esitab oma arvamuse esitatud tekstide kohta enne nende arutelu täiskogul.

 

Vastutavas komisjonis tagasi lükatud muudatusettepaneku projekt pannakse parlamendis hääletusele üksnes juhul, kui seda on enne presidendi poolt määratud tähtaja lõppu kirjalikult taotlenud parlamendikomisjon või vähemalt 40 parlamendiliiget; sellest tähtajast peab hääletuse alguseni jääma vähemalt 24 tundi.

 

5. Parlamendi eelarvestuse muudatusettepaneku projekt, mis on sarnane parlamendi poolt eelarvestuse koostamise ajal tagasi lükatud muudatusettepaneku projektiga, võetakse arutamisele üksnes juhul, kui vastutav komisjon on selle kohta esitanud positiivse arvamuse.

 

6. Olenemata kodukorra artikli 51 lõikest 2, hääletab parlament eraldi ja alltoodud järjestuses järgmiste tekstide üle:

 

– iga muudatusettepaneku projekt;

 

– eelarveprojekti iga jagu;

 

– resolutsiooni ettepanek eelarveprojekti kohta.

 

Kohaldatakse artikli 155 lõikeid 4–8.

 

7. Eelarveprojekti need artiklid, peatükid, jaotised ja jaod, mille kohta muudatusettepanekute projekte ei ole esitatud, loetakse vastuvõetuks.

 

8. Muudatusettepaneku projekt võetakse vastu parlamendi koosseisu häälteenamusega.

 

9. Kui parlament on eelarveprojekti muutnud, edastatakse muudetud eelarveprojekt koos selgitustega nõukogule ja Euroopa Komisjonile.

 

10. Nõukogule ja Euroopa Komisjonile edastatakse ka selle istungi protokoll, millel parlament esitas oma arvamuse eelarveprojekti kohta.

(Muudatusettepanek kordab osaliselt praeguse IV lisa artikli 3 sõnastust, mis muudatusettepaneku vastuvõtmise korral jäetakse välja.)

Muudatusettepanek  26

Euroopa Parlamendi kodukord

Artikkel 69 d (uus)

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

 

Artikkel 69 d

 

Kolmepoolsed kohtumised finantsküsimustes

 

President osaleb Euroopa Parlamendi presidendi, nõukogu eesistuja ja Euroopa Komisjoni presidendi korrapärastel kohtumistel, mida korraldatakse Euroopa Komisjoni algatusel ELi toimimise lepingu kuuenda osa II jaotises osutatud eelarvemenetluse käigus. President võtab kõik vajalikud meetmed selleks, et edendada konsulteerimist ja institutsioonide seisukohtade lähendamist ning aidata kaasa eelmainitud menetluse rakendamisele.

 

Parlamendi president võib selle ülesande delegeerida asepresidendile, kellel on kogemusi eelarveküsimustes, või eelarveküsimuste eest vastutava komisjoni esimehele.

Muudatusettepanek  27

Euroopa Parlamendi kodukord

Artikkel 69 e (uus)

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

 

Artikkel 69 e

 

Eelarve lepitusmenetlus

 

1. Parlamendi president kutsub lepituskomitee kokku kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 314 lõikega 4.

 

2. Delegatsioonis, mis eelarvemenetluse käigus esindab parlamenti lepituskomitee koosolekutel, on sama palju liikmeid kui nõukogu delegatsioonis.

 

3. Fraktsioonid nimetavad delegatsiooni liikmed igal aastal enne nõukogu seisukoha hääletust parlamendis, eelistatavalt eelarveküsimuste eest vastutava komisjoni ja teiste asjaomaste komisjonide liikmete seast. Delegatsiooni juhib parlamendi president. President võib selle ametikoha delegeerida asepresidendile, kellel on kogemusi eelarveküsimustes, või eelarveküsimuste eest vastutava komisjoni esimehele.

 

4. Kohaldatakse artikli 64 lõikeid 2, 4, 5, 7 ja 8.

 

5. Kui lepituskomitee jõuab ühise teksti osas kokkuleppele, võetakse küsimus parlamendi selle istungi päevakorda, mis toimub 14 päeva jooksul alates kokkuleppe saavutamise kuupäevast. Ühine tekst tehakse kättesaadavaks kõikidele parlamendiliikmetele. Kohaldatakse artikli 65 lõikeid 2 ja 3.

 

6. Ühine tekst pannakse hääletusele tervikuna ja selle üle toimub üks hääletus. Hääletus on nimeline. Ühine tekst loetakse heakskiidetuks, kui seda ei lükata parlamendi koosseisu häälteenamusega tagasi.

 

7. Kui parlament kiidab ühise teksti heaks, kuid nõukogu lükkab selle tagasi, võib vastutav komisjon kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 314 lõike 7 punktiga d esitada kinnitamiseks kõik parlamendi muudatusettepanekud nõukogu seisukohale või osa neist.

 

Kinnitamise hääletus võetakse parlamendi selle istungi päevakorda, mis toimub 14 päeva jooksul alates kuupäevast, mil nõukogu teatas ühise teksti tagasilükkamisest.

 

Muudatusettepanekud loetakse kinnitatuks, kui need kiidetakse heaks parlamendi koosseisu häälteenamusega ja antud häälte kolmeviiendikulise enamusega.

Muudatusettepanek  28

Euroopa Parlamendi kodukord

Artikkel 69 f (uus)

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

 

Artikkel 69 f

 

Eelarve lõplik vastuvõtmine

 

Kui president on veendunud, et eelarve on vastu võetud kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 314, kuulutab ta parlamendi istungil eelarve lõplikult vastuvõetuks ning korraldab selle avaldamise Euroopa Liidu Teatajas.

(Muudatusettepanek kordab osaliselt praeguse IV lisa artikli 4 sõnastust, mis muudatusettepaneku vastuvõtmise korral jäetakse välja.)

Muudatusettepanek  29

Euroopa Parlamendi kodukord

Artikkel 69 g (uus)

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

 

Artikkel 69 g

 

Ajutiste kaheteistkümnendike süsteem

 

1. Nõukogu otsused, millega lubatakse ajutisest kaheteistkümnendikust suuremaid kulutusi, edastatakse vastutavale komisjonile.

 

2. Vastutav komisjon võib esitada otsuse eelnõu lõikes 1 osutatud kulutuste vähendamise kohta. Parlament teeb selle kohta otsuse 30 päeva jooksul pärast nõukogu otsuse vastuvõtmist.

 

3. Parlament teeb otsuse koosseisu häälteenamusega.

(Muudatusettepanek kordab osaliselt praeguse IV lisa artikli 7 sõnastust, mis muudatusettepaneku vastuvõtmise korral jäetakse välja.)

Muudatusettepanek  30

Euroopa Parlamendi kodukord

Artikkel 73 a (uus)

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

 

Artikkel 73 a

 

Parlamendi eelarvestuse koostamine

 

1. Parlamendi eelarve osas võtavad juhatus ja eelarveküsimuste eest vastutav komisjon järjestikustel etappidel vastu otsused:

 

a) ametikohtade loetelu kohta;

 

b) eelarvestuse eelprojekti ja eelarvestuse projekti kohta.

 

2. Ametikohtade loetelu käsitlevate otsuste vastuvõtmisel järgitakse järgmist korda:

 

a) juhatus koostab eelarveaasta ametikohtade loetelu;

 

b) kui eelarveküsimuste eest vastutava komisjoni seisukoht erineb juhatuse esialgsetest otsustest, alustatakse juhatuse ja nimetatud parlamendikomisjoni vahel lepitusmenetlust;

 

c) menetluse lõpul teeb juhatus kooskõlas kodukorra artikli 197 lõikega 3 ja ilma et see piiraks Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 314 alusel vastuvõetud otsuste rakendamist, lõpliku otsuse ametikohtade loetelu eelarvestuse kohta.

 

3. Tegeliku eelarvestuse koostamine algab niipea, kui juhatus on vastu võtnud lõpliku otsuse ametikohtade loetelu kohta. Eelarvestuse koostamise etapid on sätestatud kodukorra artiklis 73. Kui eelarveküsimuste eest vastutava komisjoni seisukoht erineb oluliselt juhatuse seisukohast, alustatakse lepitusmenetlust.

(Muudatusettepanek kordab peaaegu täielikult praeguse IV lisa artikli 8 sõnastust, mis muudatusettepaneku vastuvõtmise korral jäetakse välja. Muudatusettepaneku vastuvõtmise korral jäetakse artikli 73 lõige 7 välja.)

Muudatusettepanek  31

Euroopa Parlamendi kodukord

Artikkel 75 – pealkiri

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

Nõusolekumenetlus

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

 

 

Selgitus

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Muudatusettepanek  32

Euroopa Parlamendi kodukord

Artikkel 75 – lõige 1

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

1. Kui parlamendil palutakse anda oma nõusolek õigusakti ettepaneku suhtes, võtab parlament oma otsuse vastu vastutava komisjoni soovituse alusel; komisjon annab soovituse kas anda kõnesolevale aktile nõusolek või lükata see akt tagasi.

1. Kui parlamendilt taotletakse nõusolekut õigusakti ettepanekule, võtab parlament otsuse vastu, lähtudes vastutava komisjoni soovitusest anda kõnealusele aktile nõusolek või lükata see tagasi.

Õigusakti üle, mille vastuvõtmiseks on EÜ asutamislepingu või ELi lepingu järgi vajalik parlamendi nõusolek, toimub parlamendis üks hääletus; muudatusettepanekuid ei esitata. Nõusoleku andmiseks vajaliku häälteenamuse määrab kindlaks õigusakti aluseks olev EÜ asutamislepingu või ELi lepingu artikkel.

Õigusakti üle, mille vastuvõtmiseks on Euroopa Liidu lepingu või Euroopa Liidu toimimise lepingu alusel vajalik parlamendi nõusolek, toimub parlamendis üks hääletus; muudatusettepanekuid ei saa esitada. Nõusoleku andmiseks vajalik häälteenamus on õigusakti ettepaneku õiguslikuks aluseks olevas Euroopa Liidu lepingu või Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis nõutav häälteenamus.

Selgitus

Terminoloogiline kohandus.

Muudatusettepanek  33

Euroopa Parlamendi kodukord

Artikkel 75 – lõige 2

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

2. Ühinemislepingute ja rahvusvaheliste lepingute puhul ning juhul, kui tuvastatakse, et liikmesriik rikub oluliselt ja püsivalt aluspõhimõtteid, kohaldatakse vastavalt artikleid 82, 83 ja 95. EÜ asutamislepingu artikliga 251 reguleeritud valdkonnas tehtava tõhustatud koostöö menetluse suhtes kohaldatakse kodukorra artiklit 76.

2. Ühinemislepingute ja rahvusvaheliste lepingute puhul ning juhul, kui tuvastatakse, et liikmesriik rikub oluliselt ja püsivalt aluspõhimõtteid, kohaldatakse vastavalt artikleid 82, 83 ja 95. Seadusandliku tavamenetlusega hõlmatud valdkonnas tehtava tõhustatud koostöö menetluse suhtes kohaldatakse kodukorra artiklit 76.

 

(Horisontaalne muudatus: sõnad „EÜ asutamislepingu artikliga 251 reguleeritud” asendatakse kogu kodukorra ulatuses sõnadega „seadusandliku tavamenetlusega hõlmatud”.)

Muudatusettepanek  34

Euroopa Parlamendi kodukord

Artikkel 75 – lõige 3

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

3. Õigusakti ettepaneku puhul, mille vastuvõtmiseks on vajalik parlamendi nõusolek, võib vastutav komisjon menetluse positiivse lõpptulemuse saavutamise nimel otsustada esitada parlamendile koos resolutsiooni ettepanekuga, milles sisalduvad soovitused Euroopa Komisjoni ettepaneku parandamiseks või rakendamiseks, ka Euroopa Komisjoni ettepaneku kokkuvõtte.

3. Õigusakti ettepaneku või kavandatava rahvusvahelise lepingu puhul, mille vastuvõtmiseks on vajalik parlamendi nõusolek, võib vastutav komisjon positiivse lõpptulemuse saavutamiseks otsustada esitada parlamendile vaheraporti ettepaneku kohta koos resolutsiooni ettepanekuga, milles sisalduvad soovitused õigusakti ettepaneku muutmiseks või rakendamiseks.

Kui parlament kiidab vähemalt ühe soovituse heaks, palub president jätkata arutelu nõukoguga.

 

Vastutav komisjon töötab oma lõpliku soovituse parlamendi nõusoleku suhtes välja, võttes arvesse nõukoguga peetud läbirääkimiste tulemusi.

 

 

(Horisontaalne muudatus: sõnad „Euroopa Komisjoni ettepanek” asendatakse kogu kodukorra ulatuses sõnadega „õigusakti ettepanek”, välja arvatud artiklites 52 ja 53.)

Muudatusettepanek  35

Euroopa Parlamendi kodukord

Artikkel 80 b (uus)

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

 

Artikkel 80 b

 

Delegeeritud õigusaktid

Kui õigusaktiga delegeeritakse Euroopa Komisjonile õigus täiendada või muuta õigusakti teatavaid vähemolulisi sätteid:

 

– vaatab vastutav komisjon delegeeritud õigusakti eelnõu läbi, kui see edastatakse kontrollimiseks parlamendile õigusaktis sätestatud ajavahemiku jooksul;

 

– võib vastutav komisjon esitada parlamendile resolutsiooni ettepanekus asjakohaseid ettepanekuid, mis on kooskõlas õigusakti sätetega.

 

Artikli 81 sätteid kohaldatakse vajalike muudatustega.

Selgitus

Artikli eesmärk on võtta kodukorda üle uus delegeeritud õigusakte puudutav kord.

Muudatusettepanek  36

Euroopa Parlamendi kodukord

II a osa (uus) (lisatakse 12. peatüki ette)

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

II a OSA

 

VÄLISSUHTED

Selgitus

Lisatakse kõnealuse teema olulisuse rõhutamiseks.

Muudatusettepanek  37

Euroopa Parlamendi kodukord

12. peatükk – pealkiri

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

RAHVUSVAHELISED JA MUUD LEPINGUD

RAHVUSVAHELISED LEPINGUD

Selgitus

Tingitud peatükkide ümberkorraldamisest.

Muudatusettepanek  38

Euroopa Parlamendi kodukord

Artikkel 85

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

Artikkel 85

välja jäetud

Ühise välis- ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ametissenimetamine

 

1. Enne ühise välis- ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ametissenimetamist palub president nõukogu eesistujal esineda parlamendi ees EÜ asutamislepingu artikli 21 alusel avaldusega. President palub Euroopa Komisjoni presidendil esineda omapoolse avaldusega samal istungil.

 

2. Pärast uue ühise välis- ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ametisse nimetamist EÜ asutamislepingu artikli 207 lõike 2 alusel ning enne tema ametlikult ametisse astumist palub president kõrgel esindajal esineda avaldusega vastutava komisjoni ees ja vastata viimase küsimustele.

 

3. Lõigetes 1 ja 2 nimetatud avalduse ja küsimustele esitatud vastuste alusel võib parlament vastutava komisjoni algatusel või artikli 114 alusel anda soovitusi.

 

Selgitus

Ühise välis- ja julgeolekupoliitika kõrgest esindajast saab Euroopa Komisjoni liige. Erisätteid ei ole seetõttu enam tarvis.

Muudatusettepanek  39

Euroopa Parlamendi kodukord

Artikkel 86 – pealkiri

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

Eriesindajate nimetamine ühise välis- ja julgeolekupoliitika raames

Eriesindajad

Muudatusettepanek  40

Euroopa Parlamendi kodukord

Artikkel 86 – lõige 4 a (uus)

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

 

4 a. Parlament võib paluda nõukogu poolt teatavate poliitiliste küsimustega tegelemiseks ametisse nimetatud eriesindajal esineda avaldusega vastutavas komisjonis või eriesindaja võib ise selleks soovi avaldada.

(Muudatusettepanek kordab osaliselt praeguse artikli 87 lõike 3 sõnastust; kui käesolev muudatusettepanek vastu võetakse, jäetakse see lõige välja.)

Selgitus

Uus sõnastus võimaldab kutsuda eriesindajaid esinema alati, kui see on vajalik, mitte ainult nende ametissenimetamise puhul.

Muudatusettepanek  41

Euroopa Parlamendi kodukord

Artikkel 87

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

Artikkel 87

välja jäetud

Ühise välis- ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ja teiste eriesindajate avaldused

 

1. Kõrgel esindajal palutakse esineda parlamendile avaldusega vähemalt neli korda aastas. Kohaldatakse artiklit 103.

2. Kõrgel esindajal palutakse vähemalt neli korda aastas osaleda vastutava komisjoni koosolekutel, et esineda avaldusega ja vastata küsimustele. Kõrge esindaja võib koosolekutele kutsuda ka muudel asjaoludel, kas esindaja enda algatusel või kui vastutav komisjon peab seda vajalikuks.

 

3. Kui nõukogu nimetab seoses konkreetsete poliitiliste küsimustega ametisse eriesindaja, võib paluda tal esineda vastutavale komisjonile avaldusega kas tema enda või parlamendi algatusel.

 

Selgitus

Vt artikli 85 selgitust.

Muudatusettepanek  42

Euroopa Parlamendi kodukord

Artikkel 89 – lõige 2

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

2. Asjaomased komisjonid peavad tagama, et ühise välis- ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja, nõukogu ja Euroopa Komisjon annaksid neile regulaarselt ja õigeaegselt teavet ühise välis- ja julgeolekupoliitika väljatöötamise ja rakendamise kohta, selle raames kulutustega seotud otsuste vastuvõtmise korral kõigi planeeritavate kulutuste kohta ning kõigi teiste finantsküsimuste kohta, mis on seotud ühise välis- ja julgeolekupoliitika elluviimisega. Euroopa Komisjoni, nõukogu või kõrge esindaja taotlusel võib vastutav komisjon võtta vastu otsuse viia menetlus läbi erandkorras kinnisel koosolekul.

2. Asjaomased parlamendikomisjonid püüavad tagada, et Euroopa Komisjoni asepresident ja ühtlasi liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ning nõukogu ja Euroopa Komisjon annaksid neile regulaarselt ja õigeaegselt teavet ühise välis- ja julgeolekupoliitika arengu ja rakendamise kohta, selle raames kulutustega seotud otsuste vastuvõtmise korral kõigi kavandatavate kulutuste kohta ning muude finantsküsimuste kohta, mis on seotud ühise välis- ja julgeolekupoliitika rakendamisega. Euroopa Komisjoni, nõukogu või kõrge esindaja taotlusel võib vastutav komisjon erandkorras võtta vastu otsuse kuulutada oma koosolek kinniseks.

 

(Horisontaalne muudatus: nimetus „ühise välis- ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja” asendatakse kogu kodukorra ulatuses nimetusega „Euroopa Komisjoni asepresident ja ühtlasi liidu välissuhete ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja”.)

Muudatusettepanek  43

Euroopa Parlamendi kodukord

Artikkel 89 – lõige 3

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

3. Nõukogu poolt esitatud ühise välis- ja julgeolekupoliitika põhiaspekte ja -valikuid ning nende liidu eelarvega seotud finantsmõjusid tutvustava nõuandedokumendi üle korraldatakse igal aastal arutelu. Kohaldatakse artiklis 103 sätestatud menetlust.

3. Kaks korda aastas korraldatakse arutelu Euroopa Komisjoni asepresidendi ja ühtlasi liidu välissuhete ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja esitatud konsultatsioonidokumendi üle, mis käsitleb ühise välis- ja julgeolekupoliitika, sealhulgas ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika põhiaspekte ja -valikuid, samuti nende finantsmõju liidu eelarvele. Kohaldatakse artiklis 103 sätestatud menetlust.

Muudatusettepanek  44

Euroopa Parlamendi kodukord

14. peatükk – pealkiri

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

POLITSEIKOOSTÖÖ JA ÕIGUSALANE KOOSTÖÖ KRIMINAALASJADES

välja jäetud

Selgitus

Säte on aegunud.

Muudatusettepanek  45

Euroopa Parlamendi kodukord

Artikkel 92

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

Artikkel 92

välja jäetud

Parlamendi teavitamine politseikoostööst ja õigusalasest koostööst kriminaalasjades

 

1. Vastutav komisjon jälgib, et parlament saaks regulaarselt igakülgset teavet kriminaalasjades tehtava politseikoostöö ja õigusalase koostöö kohta ning et tema arvamusavaldusi võetaks korrakohaselt arvesse ELi lepingu artikli 34 lõike 2 punkti a alusel nõukogu poolt vastuvõetavate ühiste seisukohtade juures, mis määravad nimetatud küsimustes kindlaks liidu seisukoha.

 

2. Euroopa Komisjoni või nõukogu taotlusel võib vastutava komisjoni koosolek olla erandina kinnine.

 

3. ELi lepingu artikli 39 lõikes 3 viidatud arutelu viiakse läbi kodukorra artikli 103 lõigete 2, 3 ja 4 alusel.

 

Selgitus

Säte on aegunud.

Muudatusettepanek  46

Euroopa Parlamendi kodukord

Artikkel 93

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

Artikkel 93

välja jäetud

Parlamendiga konsulteerimine kriminaalasjades tehtava politseikoostöö ja õigusalase koostöö raames

 

ELi lepingu artikli 34 lõike 2 punktidega b, c ja d reguleeritud parlamendiga konsulteerimine viiakse läbi vastavalt kodukorra artiklitele 34 kuni 37 ning artiklitele 40, 41 ja 51.

 

Kui vajalik, võetakse ettepaneku läbivaatamine hiljemalt viimase parlamendi istungi päevakorda, mis toimub enne ELi lepingu artikli 39 lõikes 1 sätestatud tähtaja möödumist.

 

Kui parlamendiga konsulteeritakse nõukogu otsuse projekti suhtes, millega nimetatakse ametisse Europoli direktor ja juhatuse liikmed, kohaldatakse kodukorra artiklit 101 koos vajalike muudatustega

 

Selgitus

Säte on aegunud.

Muudatusettepanek  47

Euroopa Parlamendi kodukord

Artikkel 94

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

Artikkel 94

välja jäetud

Soovitused kriminaalasjades tehtava politseikoostöö ja õigusalase koostöö raames

 

1. Kriminaalasjades tehtava politseikoostöö ja õigusalase koostöö valdkonnas vastutav komisjon võib esimeeste konverentsi loal või kodukorra artikli 114 alusel tehtud ettepaneku põhjal töötada ELi lepingu VI jaotisega reguleeritud valdkonnas välja nõukogule edastatavad soovitused.

 

2. Kiireloomulistel juhtudel võib lõikes 1 nimetatud loa anda president, kes võib ühtlasi anda loa asjaomase komisjoni erakorralise koosoleku kokkukutsumiseks.

 

3. Selliselt välja töötatud soovitused võetakse järgmise osaistungjärgu päevakorda. Artikli 90 lõiget 4 kohaldatakse vajalike muudatustega.

 

(Vt ka tõlgendust artiklis 114.)

 

Selgitus

Säte on aegunud.

Muudatusettepanek  48

Euroopa Parlamendi kodukord

Artikkel 98

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

1. Kui nõukogu on kokku leppinud Euroopa Komisjoni presidendi kandidaadi ülesseadmise küsimuses, palub parlamendi president, et ülesseatud kandidaat teeks parlamendile avalduse ja tutvustaks oma poliitilisi eesmärke. Tema avaldusele järgneb arutelu.

1. Kui Euroopa Ülemkogu esitab Euroopa Komisjoni presidendi kandidaadi, palub parlamendi president, et kandidaat teeks parlamendile avalduse ja tutvustaks oma poliitilisi eesmärke. Tema avaldusele järgneb arutelu.

Nõukogu kutsutakse sellest arutelust osa võtma.

Euroopa Ülemkogu kutsutakse sellest arutelust osa võtma.

2. Parlament kiidab ülesseatud kandidatuuri heaks või lükkab selle tagasi antud häälte enamusega.

2. Parlament valib Euroopa Komisjoni presidendi koosseisu häälteenamusega.

Hääletus on salajane.

Hääletus on salajane.

3. Kui kandidaat osutub valituks, teatab president sellest nõukogule, paludes tal ja Euroopa Komisjoni ametisseastuval presidendil seada vastastikusel kokkuleppel üles kandidaadid kõigile liikmete ametikohtadele.

3. Kui kandidaat osutub valituks, teatab president sellest nõukogule, paludes tal ja Euroopa Komisjoni ametisseastuval presidendil seada vastastikusel kokkuleppel üles kandidaadid komisjoni liikmete ametikohtadele.

4. Kui parlament ei kiida kandidatuuri heaks, palub president nõukogul seada üles uus kandidaat.

4. Kui kandidaat ei saa nõutavat häälteenamust, palub president Euroopa Ülemkogul esitada ühe kuu jooksul uue kandidaadi, kes valitakse sama korra kohaselt.

Selgitus

Võetakse arvesse parlamendi uut õigust valida Euroopa Komisjoni president.

Muudatusettepanek  49

Euroopa Parlamendi kodukord

Artikkel 100 a (uus)

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

Artikkel 100 a

 

Euroopa Kohtu kohtunike ja kohtujuristide nimetamine

 

Parlament nimetab vastutava komisjoni ettepaneku alusel oma esindaja seitsmest liikmest koosnevasse komiteesse, mille ülesanne on kontrollida kandidaatide sobivust Euroopa Kohtu kohtuniku või kohtujuristi ametikohale.

Selgitus

Vastab parlamendi uuele rollile Euroopa Kohtu kohtunike ja kohtujuristide nimetamisel.

Muudatusettepanek  50

Euroopa Parlamendi kodukord

Artikkel 114 – lõige 1

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

1. Fraktsioon või vähemalt 40 parlamendiliiget võivad esitada nõukogule antava soovituse ettepaneku nendes küsimustes, mida reguleerivad ELi lepingu V ja VI jaotis, või kui parlamendiga ei ole rahvusvahelise lepingu küsimuses kodukorra artikli 83 või 84 raames konsulteeritud.

1. Fraktsioon või vähemalt 40 parlamendiliiget võivad esitada ettepaneku võtta vastu soovitus nõukogule küsimustes, mida reguleerib Euroopa Liidu lepingu V jaotis, või juhul, kui parlamendiga ei ole rahvusvahelise lepingu küsimuses vastavalt kodukorra artiklile 83 või 84 konsulteeritud.

Selgitus

ELi lepingu VI jaotise praegused sätted politseikoostöö ja õigusalane koostöö kohta kriminaalasjades asendatakse Euroopa Liidu toimimise lepingu V jaotise sätetega, mille kohaselt tuleb parlamendiga nendes küsimustes vähemalt konsulteerida.

Muudatusettepanek  51

Euroopa Parlamendi kodukord

Artikkel 125

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

Esimeeste konverents nimetab parlamendi delegatsiooni liikmed igale konvendile, konverentsile või muule sellisele parlamentide esindajate kogule ja annab sellele delegatsioonile tegutsemisvolitused, mis vastavad kõigile asjaomastele parlamendi resolutsioonidele. Delegatsioon valib oma juhi ja, kui vaja, ühe või enam asetäitjat.

Esimeeste konverents nimetab parlamentide konverentsile või muule samalaadsele parlamentide esindajate kogule saadetava parlamendi delegatsiooni liikmed ja annab delegatsioonile volitused, mis vastavad parlamendi asjakohastele resolutsioonidele. Delegatsioon valib juhi ja vajaduse korral ühe või mitu asejuhti.

Selgitus

Parlamendi esindamist konvendil käsitleb artikkel 68 a (uus).

Muudatusettepanek  52

Euroopa Parlamendi kodukord

Artikkel 142 – lõige 6

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

6. Ilma et see piiraks EÜ asutamislepingu artikli 197 kohaldamist, püüab president jõuda Euroopa Komisjoni ja nõukoguga kokkuleppele nende kõneaja jaotamise osas.

6. Ilma et see piiraks Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 230 kohaldamist, püüab president jõuda Euroopa Komisjoni, nõukogu ja Euroopa Ülemkogu eesistujaga kokkuleppele nendele kõneaja eraldamise osas.

(Sellest lõikest saab artikli 142 viimane lõige.)

Selgitus

Kohandus vastab Euroopa Ülemkogu staatuse muutumisele.

Muudatusettepanek  53

Euroopa Parlamendi kodukord

Artikkel 194 – pealkiri

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

Ombudsmani ametissenimetamine

Ombudsmani valimine

Selgitus

Tehniline kohandus vastavalt aluslepingu sõnastusele.

Muudatusettepanek  54

Euroopa Parlamendi kodukord

Artikkel 194 – lõige 7

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

7. Ametisse määratud kandidaat kutsutakse viivitamatult andma Euroopa Kohtu ees oma ametivannet.

7. Valituks osutunud isikul palutakse viivitamatult anda ametivanne Euroopa Kohtu ees.

Selgitus

Tehniline kohandus vastavalt aluslepingu sõnastusele.

Muudatusettepanek  55

Euroopa Parlamendi kodukord

IV lisa – artikkel 2

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

Artikkel 2

välja jäetud

Määr

 

1. Iga parlamendiliige võib allpool kindlaks määratud tingimustel esitada ja kaitsta otsuse ettepanekut, millega kehtestatakse uus ülemmäär.

 

2. Ettepanek on vastuvõetav vaid juhul, kui ta on esitatud kirjalikult ja sellele on alla kirjutanud vähemalt 40 parlamendiliiget või kui see on esitatud fraktsiooni või parlamendi komisjoni poolt.

 

3. President kehtestab selliste ettepanekute esitamiseks tähtaja.

 

4. Vastutav komisjon esitab enne parlamendiarutelu nende ettepanekute kohta ettekande.

 

5. Seejärel korraldab parlament ettepanekute üle hääletuse.

 

Parlament võtab otsuse vastu koosseisu häälteenamusega (absoluutse häälteenamusega) ja seejuures kolmeviiendikulise antud häälte enamusega (kolmeviiendikulise kvalifitseeritud häälteenamusega).

 

Kui nõukogu on teavitanud parlamenti, et ta on nõus uue ülemmäära kehtestamisega, kuulutab president parlamendi istungile muudetud määra vastuvõetuks.

 

Kui nõukogu sellist teadet ei saada, saadetakse nõukogu seisukoht edasi vastutavale komisjonile.

 

Selgitus

Säte muutub ülearuseks.

Muudatusettepanek  56

Euroopa Parlamendi kodukord

IV lisa – artikkel 5

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

Artikkel 5

välja jäetud

Nõukogu kaalutlustega arvestamine - teine etapp

 

1. Kui nõukogu on parandanud ühe või mitu parlamendi vastuvõetud muudatusettepanekut, siis edastatakse nõukogu parandatud tekst vastutavale komisjonile.

 

2. Iga parlamendiliige võib allpool kindlaks määratud tingimustel esitada ja kaitsta nõukogu parandatud teksti muudatusettepanekute projekte.

 

3. Muudatusettepaneku projekt on vastuvõetav vaid juhul, kui see on esitatud kirjalikult, kui selle on allkirjastanud vähemalt 40 parlamendiliiget või selle on esitanud parlamendi komisjon ning muudatusettepaneku projekt tagab tulude ja kulude tasakaalu püsimise. Artikli 46 lõiget 5 ei kohaldata.

 

Muudatusettepaneku projekt on vastuvõetav üksnes juhul, kui ta on seotud nõukogu parandatud tekstiga.

 

4. President kehtestab muudatusettepaneku projektide esitamiseks tähtaja.

 

5. Vastutav komisjon esitab oma seisukoha nõukogu poolt parandatud tekstide suhtes ja annab oma arvamuse nõukogu parandatud teksti suhtes esitatud muudatusettepanekute projektide kohta.

 

6. Nõukogu parandatud tekstide muudatusettepanekute projektid pannakse parlamendis hääletusele, piiramata seejuures artikli 3 lõike 4 teise punkti kohaldamist. Parlament võtab otsuse vastu koosseisu häälteenamusega (absoluutse häälteenamusega) ja seejuures kolmeviiendikulise antud häälte enamusega (kolmeviiendikulise kvalifitseeritud häälteenamusega). Kui muudatusettepanekute projektid võetakse vastu, loetakse nõukogu parandatud tekstid tagasilükatuks. Kui muudatusettepanekute projektid lükatakse tagasi, loetakse vastuvõetuks nõukogu parandatud tekstid.

 

7. Nõukogu kokkuvõte parlamendi vastuvõetud parandusettepanekute üle toimunud arutelu kohta arutatakse parlamendis läbi ja seejärel võib panna resolutsiooni ettepaneku hääletusele.

 

8. Pärast käesolevas artiklis sätestatud menetluse läbiviimist ja lähtudes artiklis 6 sätestatud tingimustest kuulutab president parlamendi istungil eelarve lõplikult vastuvõetuks ja korraldab selle avaldamise Euroopa Liidu Teatajas.

 

Selgitus

Säte muutub ülearuseks.

Muudatusettepanek  57

Euroopa Parlamendi kodukord

IV lisa – artikkel 6

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

Artikkel 6

välja jäetud

Täielik tagasilükkamine

 

1. Parlamendi komisjon või vähemalt 40 parlamendiliiget võivad olulistel põhjustel esitada ettepaneku kogu eelarve projekti tagasilükkamiseks. Selline ettepanek on vastuvõetav vaid juhul, kui sellele on lisatud kirjalik põhjendus ja see on esitatud presidendi määratud tähtaja jooksul. Tagasilükkamise ettepaneku põhjendused ei tohi olla omavahel vastuolus.

 

2. Vastutav komisjon esitab nimetatud ettepaneku kohta oma arvamuse enne selle parlamendis hääletusele panekut.

 

Parlament võtab otsuse vastu koosseisu häälteenamusega (absoluutse häälteenamusega) ja seejuures kahekolmandikulise antud häälteenamusega (kahekolmandikulise kvalifitseeritud häälteenamusega). Kui eelarve projekti tagasilükkamise ettepanek võetakse vastu, saadetakse eelarve projekt tervikuna nõukogule tagasi.

 

Selgitus

Säte muutub ülearuseks.


eelarvekomisjoni ARVAMUS  (31.3.2009)

põhiseaduskomisjonile

kodukorra kohandamise kohta Lissaboni lepinguga

(2009/2029(REG))

Arvamuse koostaja: Catherine Guy-Quint

MUUDATUSETTEPANEKUD

Eelarvekomisjon palub vastutaval põhiseaduskomisjonil lisada oma raportisse järgmised muudatusettepanekud:

Muudatusettepanek  1

Euroopa Parlamendi kodukord

Artikkel 69 b (uus)

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

 

Artikkel 69 b

 

1. Parlamendiliikmetele tehakse kättesaadavaks järgmised dokumendid:

 

a) komisjoni esitatud eelarveprojekt;

 

b) nõukogu kokkuvõte eelarveprojekti aruteludest nõukogus;

 

c) vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 314 lõikele 3 koostatud nõukogu seisukoht eelarveprojekti kohta;

 

d) võimalikud otsuse eelnõud ajutiste kaheteistkümnendike süsteemi kohta, mis on ette nähtud Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis 315.

 

2. Dokumendid edastatakse vastutavale komisjonile. Iga asjassepuutuv komisjon võib esitada arvamuse.

 

3. Kui teised komisjonid soovivad esitada arvamusi, määrab president tähtaja, mille jooksul tuleb need edastada vastutavale komisjonile.

Selgitus

Muudatusettepanekuga muudetakse vähesel määral raporti projekti: jäetakse välja viited Euratomi asutamislepingule, kuna need tühistatakse protokolli 2 (millega muudetakse Euratomi asutamislepingut) artikli 5 kohaselt. Samuti tehakse ettepanek asendada praegune väljend „trükitakse ja jagatakse” väljendiga „parlamendiliikmetele tehakse kättesaadavaks”, sest see on mõnede dokumentide laadi ja mahtu arvestades sobivam.

Muudatusettepanek  2

Euroopa Parlamendi kodukord

Artikkel 69 e (uus)

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

 

Artikkel 69 e

 

Eelarve lepitusmenetlus

 

1. Parlamendi president kutsub lepituskomitee kokku kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 314 lõikega 4.

 

2. Delegatsioonis, mis eelarvemenetluse käigus esindab parlamenti lepituskomitee koosolekutel, on sama palju liikmeid kui nõukogu delegatsioonis.

 

3. Fraktsioonid nimetavad delegatsiooni liikmed igal aastal enne nõukogu seisukoha hääletust parlamendis, eelistatavalt eelarveküsimuste eest vastutava komisjoni ja teiste asjaomaste komisjonide liikmete seast. Delegatsiooni juhib parlamendi president. President võib selle ametikoha delegeerida asepresidendile, kellel on kogemusi eelarveküsimustes, või eelarveküsimuste eest vastutava komisjoni esimehele.

 

4. Kohaldatakse artikli 64 lõikeid 2, 4, 5, 7 ja 8.

 

5. Kui lepituskomitee jõuab ühise teksti osas kokkuleppele, võetakse küsimus parlamendi selle istungi päevakorda, mis toimub 14 päeva jooksul alates kokkuleppe saavutamise kuupäevast. Ühine tekst tehakse kättesaadavaks kõikidele parlamendiliikmetele. Kohaldatakse artikli 65 lõikeid 2 ja 3.

 

6. Ühine tekst pannakse hääletusele tervikuna ja selle üle toimub üks hääletus. Hääletus on nimeline. Ühine tekst loetakse heakskiidetuks, kui seda ei lükata parlamendi koosseisu häälteenamusega tagasi.

 

7. Kui parlament kiidab ühise teksti heaks, kuid nõukogu lükkab selle tagasi, võib vastutav komisjon kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 314 lõike 7 punktiga d esitada kinnitamiseks kõik parlamendi muudatusettepanekud nõukogu seisukohale või osa neist.

 

Kinnitamise hääletus võetakse parlamendi selle istungi päevakorda, mis toimub 14 päeva jooksul alates kuupäevast, mil nõukogu teatas ühise teksti tagasilükkamisest.

 

Muudatusettepanekud loetakse kinnitatuks, kui need kiidetakse heaks parlamendi koosseisu häälteenamusega ja antud häälte kolmeviiendikulise enamusega.

Selgitus

Raporti projektis esitatud viide tagasilükkamisettepanekule ei ole vajalik, kuna teksti saab panna hääletusele ainult tervikuna ja selle üle saab toimuda ainult üks hääletus. Kuna ühise teksti tagasilükkamiseks on vaja eri häälteenamust, tekitaks segadust, kui kaaluda paralleelselt teksti tervikuna hääletamist ja võimaliku tagasilükkamisettepaneku hääletamist. Tuleb arvestada ka seda, et EP peab reageerima 14 päeva jooksul, kui nõukogu on ühise teksti tagasi lükanud, ja tuletama meelde tingimusi, mille korral muudatusettepanekud loetakse kinnitatuks.

Muudatusettepanek  3

Euroopa Parlamendi kodukord

Artikkel 69 h (uus)

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

 

Artikkel 69 h

 

Kolmepoolsed kohtumised finantsküsimustes

 

President osaleb Euroopa Parlamendi presidendi, nõukogu eesistuja ja Euroopa Komisjoni presidendi korrapärastel kohtumistel, mida korraldatakse Euroopa Komisjoni algatusel ELi toimimise lepingu kuuenda osa II jaotises osutatud eelarvemenetluse käigus. President võtab kõik vajalikud meetmed selleks, et edendada konsulteerimist ja institutsioonide seisukohtade lähendamist ning aidata kaasa eelmainitud menetluse rakendamisele.

 

Parlamendi president võib selle ülesande delegeerida asepresidendile, kellel on kogemusi eelarveküsimustes, või eelarveküsimuste eest vastutava komisjoni esimehele.

Selgitus

Raporti projektis esitatud uut artiklit tuleb kohaldada kõigi ELi toimimise lepingu kuuenda osa II jaotises (seda väljendit eelistatakse väljendile „käesolevas osas”) loetletud finantsmenetluste suhtes, mitte ainult iga-aastase eelarvemenetluse suhtes. Seepärast tuleks see artikkel paigutada osa lõppu, mitte iga-aastast eelarvemenetlust käsitlevate artiklite vahele.

PARLAMENDIKOMISJONIS TOIMUNUD LÕPPHÄÄLETUSE TULEMUS

Vastuvõtmise kuupäev

30.3.2009

Lõpphääletuse tulemused

+:

–:

0:

17

0

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Laima Liucija Andrikienė, Richard James Ashworth, Reimer Böge, Simon Busuttil, Paulo Casaca, Szabolcs Fazakas, Salvador Garriga Polledo, Ingeborg Gräßle, Catherine Guy-Quint, Janusz Lewandowski, Vladimír Maňka, Mario Mauro, Gérard Onesta, Nina Škottová, László Surján, Gary Titley

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed

Călin Cătălin Chiriţă

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed (kodukorra art 178 lg 2)

 


PARLAMENDIKOMISJONIS TOIMUNUD LÕPPHÄÄLETUSE TULEMUS

Vastuvõtmise kuupäev

22.4.2009

 

 

 

Lõpphääletuse tulemused

+:

–:

0:

20

3

1

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Bastiaan Belder, Richard Corbett, Hanne Dahl, Jean-Luc Dehaene, Andrew Duff, Genowefa Grabowska, Anneli Jäätteenmäki, Aurelio Juri, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Jo Leinen, Íñigo Méndez de Vigo, Andreas Mölzer, Ashley Mote, József Szájer, Riccardo Ventre, Johannes Voggenhuber, Andrzej Wielowieyski, Dushana Zdravkova

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed

Costas Botopoulos, Catherine Boursier, Elmar Brok, Carlos Carnero González, Monica Frassoni, Alain Lamassoure, Klaus-Heiner Lehne

Viimane päevakajastamine: 5. mai 2009Õigusalane teave