Postup : 2008/2332(ACI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A6-0278/2009

Predkladané texty :

A6-0278/2009

Rozpravy :

PV 06/05/2009 - 2
CRE 06/05/2009 - 2

Hlasovanie :

PV 06/05/2009 - 4.7

Prijaté texty :

P6_TA(2009)0354

SPRÁVA     
PDF 194kWORD 207k
29. apríla 2009
PE 423.868v01-00 A6-0278/2009

o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa medziinštitucionálna dohoda zo 17. mája 2006 o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení, pokiaľ ide o viacročný finančný rámec (2007 – 2013)

(KOM(2009)0171 – C6-0508/2008 – 2008/2332(ACI))

Výbor pre rozpočet

Spravodajca: Reimer Böge

NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 PRÍLOHA: ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY
 DÔVODOVÁ SPRÁVA
 VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa medziinštitucionálna dohoda zo 17. mája 2006 o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení, pokiaľ ide o viacročný finančný rámec (2007 – 2013)

(KOM(2009)0171 – C6-0508/2008 – 2008/2332(ACI))

Európsky parlament,

–   so zreteľom na zmenený a doplnený návrh Komisie Európskemu parlamentu a Rade (KOM(2009)0171),

–   so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu zo 17. mája 2006 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení(1) (MID zo 17. mája 2006), a najmä na jej body 21, 22 a 23,

–   so zreteľom na svoje uznesenie z 25. marca 2009 o preskúmaní finančného rámca na roky 2007 – 2013 v polovici obdobia(2) a na uznesenie z 10. marca 2009 o usmerneniach pre rozpočtový postup na rok 2010(3),

–   so zreteľom na výsledky trialógu z 2. apríla 2009,

–   so zreteľom na správu Výboru pre rozpočet (A6-0278/2009),

1.   schvaľuje závery trialógu z 2. apríla 2009;

2.   zdôrazňuje, že dosiahnutie dohody v súvislosti s revíziou viacročného finančného rámca je výsledkom úspešnej medziinštitucionálnej spolupráce v kontexte boja proti finančnej a hospodárskej kríze postihujúcej členské štáty EÚ prostredníctvom presadzovania solidarity v oblasti zdrojov energie, rozvoja širokopásmového internetového pripojenia vo vidieckych oblastiach, ako aj podpory poľnohospodárskeho odvetvia;

3.   pripomína, že prostredníctvom tejto dohody Parlament v rámci svojho dvojitého postavenia ako rozpočtového a legislatívneho orgánu chránil svoje jestvujúce priority, ako to urobil už počas rozpočtového postupu v roku 2008, keď sa dosiahla dohoda o financovaní programu Galileo;

4.   súhlasí s politickým kompromisom, ktorý predpokladá vytvorenie kompenzačného mechanizmu pre rozpočtový postup v roku 2010 a iba v prípade potreby aj pre rozpočtový postup v roku 2011; pripomína, že ako sa uvádza v spoločnom vyhlásení, ktoré prijali Európsky parlament, Rada a Komisia počas trialógu dňa 2. apríla 2009, kompenzačný mechanizmus sa nedotkne finančných balíkov spoločne odsúhlasených programov ani ročného rozpočtového postupu, a že pri jeho financovaní sa využijú všetky rozpočtové prostriedky dostupné v právnom rámci rozpočtu;

5.   pripomína, že výsledok rokovaní o MID zo 17. mája 2006 nepriniesol riešenie nedostatkov a nedoriešených otázok, a že tieto nedostatky by sa podľa vyhlásenia 3 MID zo 17. mája 2006 mali riešiť v rámci preskúmania v polovici obdobia v rokoch 2008 –2009, ako aj v priebehu ročných rozpočtových postupov, podľa možnosti prostredníctvom vyššej flexibility a v každom prípade využitím všetkých prostriedkov plánovaných v rámci MID zo 17. mája 2006; pripomína, že ako uviedol Parlament vo svojom jednostrannom vyhlásení počas trialógu dňa 2. apríla 2009, Komisia by mala mať pri preskúmaní v polovici obdobia na zreteli zásady stanovené v jeho uznesení prijatom 25. marca 2009;

6.   varuje pred pravidelným používaním rezerv v rámci okruhu 2 na financovanie ostatných okruhov, pretože by to mohlo ohroziť záujmy poľnohospodárskeho odvetvia v prípade neočakávaného zníženia trhových cien;

7.   vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že dohoda s Radou sa dosiahla iba dva mesiace pred koncom volebného obdobia Parlamentu, čím sa obmedzil priestor pre rokovania, a že za týchto okolností boli inštitúcie pod tlakom, hoci išlo o obvyklé podmienky lojálnej spolupráce;

8.   schvaľuje rozhodnutie, ktoré je uvedené v prílohe k tomuto uzneseniu;

9.   poveruje svojho predsedu, aby toto rozhodnutie podpísal spoločne s predsedom Rady a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie;

10. poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie spolu s prílohou postúpil Rade a Komisii.

(1)

Ú. v. EÚ C 139, 14.6.2006, s. 1.

(2)

Prijaté texty, P6_TA(2009)0174.

(3)

Prijaté texty, P6_TA(2009)0095 a 0096.


PRÍLOHA: ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY

z XX xxxx 2009

ktorým sa mení a dopĺňa medziinštitucionálna dohoda zo 17. mája 2006 o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení, pokiaľ ide o viacročný finančný rámec (2007 – 2013)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na medziinštitucionálnu dohodu medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou zo 17. mája 2006 o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení(1), a najmä na jej body 21, 22 prvé a druhé odseky a bod 23,

so zreteľom na návrh Komisie,

keďže:

(1)      Európsky parlament, Rada a Komisia sa na zasadnutí trialógu 2. apríla 2009 zhodli na tom, že v rámci plánu hospodárskej obnovy Európy v záujme modernizácie infraštruktúr a energetickej solidarity sa budú financovať projekty v oblasti energetiky a širokopásmového internetu, a že sa poskytnú finančné prostriedky na posilnenie operácií súvisiacich s novými výzvami vymedzenými v kontexte posúdenia reformy spoločnej poľnohospodárskej politiky z roku 2003 v polovici obdobia (preskúmanie stavu SPP)(2). Ako prvý krok si financovanie vyžaduje revíziu viacročného finančného rámca na roky 2007 – 2013 v súlade s bodmi 21, 22 a 23 medziinštitucionálnej dohody s cieľom zvýšiť strop na rok 2009 pre viazané rozpočtové prostriedky v rámci podokruhu 1a o sumu vo výške 2 000 000 000 EUR v bežných cenách.

(2)      Zvýšenie stropu podokruhu 1a sa plne vyváži znížením stropu pre viazané rozpočtové prostriedky v rámci okruhu 2 na rok 2009 o sumu vo výške 2 000 000 000 EUR.

(3)      Ročný strop pre výdavkové rozpočtové prostriedky sa upraví tak, aby sa zachoval primeraný vzťah medzi záväzkami a platbami. Táto úprava bude neutrálna.

(4)      Príloha I k medziinštitucionálnej dohode o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť(3),

ROZHODLI TAKTO:

Jediný článok

Príloha I k medziinštitucionálnej dohode o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení sa nahrádza prílohou k tomuto rozhodnutiu.

V Bruseli […]

Za Európsky parlament                                Za Radu

Predseda                                                       Predseda

[…]  […]

(1)

              Ú. v. EÚ C 139, 14.6.2006, s. 1.

(2)

              KOM(2008)800.

(3)

             Na tento účel sú hodnoty vyplývajúce z uvedenej dohody prepočítané do cien v roku 2004.


DÔVODOVÁ SPRÁVA

Komisia predložila 10. decembra 2008 návrh revízie VFR s cieľom financovať transeurópske energetické prepojenia a projekty širokopásmovej infraštruktúry v kontexte plánu hospodárskej obnovy Európy (EERP). Komisia navrhla konkrétne zvýšiť ročný strop pre viazané rozpočtové prostriedky v rámci okruhu 1a o sumu vo výške 3 miliardy EUR v roku 2009 a 2 miliardy EUR v roku 2010. Uvedené zvýšenie sa podľa toho malo vyvážiť znížením ročného stropu v rámci okruhu 2 o sumu vo výške 3,5 miliardy EUR v roku 2009 a 2,5 miliardy EUR v roku 2010.

Komisia tiež predložila 28. januára 2009 dva návrhy nariadení týkajúce sa revízie VFR a právneho základu pre súvisiace investície. V týchto návrhoch sa uvádzajú zmeny pôvodných rozpočtových ustanovení, ktoré upravujú VFR stanovený v decembri 2008. Komisia navrhla najmä určiť strop v rámci okruhu 1a vo výške 3,5 miliardy EUR pre projekty v oblasti energetiky a vymedziť sumu 1,5 miliardy EUR v rámci stropu okruhu 2 s cieľom zabezpečiť rozvoj širokopásmového internetového pripojenia vo vidieckych oblastiach a naplniť výzvy stanovené v rámci posúdenia reformy spoločnej poľnohospodárskej politiky z roku 2003 v polovici obdobia (tzv. preskúmanie stavu).

Keďže v rámci Rady nastali veľké problémy s dosiahnutím dohody, bolo treba čakať na zasadnutie Európskej rady, ktoré sa konalo 20. marca a na ktorom sa malo nájsť riešenie v súvislosti s odmietnutím niektorých členských štátov financovať oba vyššie uvedené návrhy, ako aj kontroverzným zoznamom projektov v oblasti energetiky.

V spoločnom vyhlásení vyplývajúcom z trialógu konaného 2. apríla sa uvádzajú nové opatrenia na financovanie činností uvedených v návrhoch nariadení a na úpravu VFR. V dohode sa ustanovuje hlavne dvojstupňový prístup:

Suma vo výške 5 miliárd EUR sa poskytne takto:

Krok 1: 2,6 miliardy EUR:

strop okruhu 1a by sa mal v roku 2009 zvýšiť o sumu vo výške 2 miliardy EUR, pričom strop okruhu 2 sa zníži o rovnakú sumu; z rozpočtu na rok 2009 sa na rozvoj vidieka pridelí dodatočných 600 miliónov EUR.

Krok 2: 2,4 miliardy EUR:

zvyšné finančné prostriedky vo výške 2,4 miliardy EUR by sa zabezpečili prostredníctvom kompenzácie pri rozpočtovom zmierovacom postupe v rokoch 2010 a 2011 využitím všetkých nástrojov ustanovených v jeho právnom rámci a bez toho, aby boli dotknuté finančné balíky spoločne odsúhlasených programov a ročný rozpočtový postup.

Pokiaľ ide o projekty, predpokladá sa toto rozdelenie finančných prostriedkov:

„3 980 miliónov EUR bude k dispozícii na financovanie projektov v oblasti energetiky v rámci okruhu 1a finančného rámca: 2 000 miliónov EUR v roku 2009 a 1 980 miliónov EUR v roku 2010;

okrem toho bude 1 020 miliónov EUR k dispozícii v rámci okruhu 2 na rozvoj širokopásmového internetu vo vidieckych oblastiach a posilnenie operácií súvisiacich s „novými výzvami“ vymedzenými v kontexte preskúmania stavu spoločnej poľnohospodárskej politiky.“

Návrh rozhodnutia Komisie reaguje na potrebu upraviť v rámci rozpočtu na rok 2009 VFR na základe dohody z 2. apríla. Táto úprava si vyžaduje zvýšenie stropu okruhu 1a o 2 miliardy EUR a zníženie stropu okruhu 2 o rovnakú sumu. Keďže z rozpočtu na rok 2009 sa na rozvoj vidieka pridelí dodatočná suma vo výške 600 miliónov EUR, dostupná rezerva v rámci okruhu 2 na rok 2009 predstavuje sumu 900 miliónov EUR, ktorá bude k dispozícii počas zvyšku roka a pridelí sa v prípade neočakávaných udalostí v poľnohospodárskom odvetví.

Medziinštitucionálna dohoda zo 17. mája 2006 umožňuje zmeniť VFR s cieľom reagovať na neočakávané situácie. Vo svojom návrhu rozhodnutia Komisia predpokladá revíziu VFR s cieľom zvýšiť strop okruhu 1a o 2 miliardy EUR a súčasne znížiť strop pre viazané rozpočtové prostriedky v rámci okruhu 2 na rok 2009, čím sa umožní financovanie projektov v oblasti energetiky.

Spravodajca odporúča schváliť návrh rozhodnutia Komisie, ktorý je prílohou návrhu uznesenia.

Nižšie v tabuľke sa uvádza revidovaný finančný rámec na roky 2007 – 2013 pre plán hospodárskej obnovy Európy (v bežných cenách).


VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

Dátum prijatia

27.4.2009

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

18

0

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Glenn Bedingfield, Reimer Böge, Brigitte Douay, James Elles, Salvador Garriga Polledo, Catherine Guy-Quint, Jutta Haug, Anne E. Jensen, Alain Lamassoure, Liene Liepiņa, Vladimír Maňka, Alexandru Nazare, Esko Seppänen, Nina Škottová, László Surján, Ralf Walter

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Michael Gahler, Paul Rübig

Posledná úprava: 30. apríla 2009Právne oznámenie