Menetlus : 2009/0026(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A6-0280/2009

Esitatud tekstid :

A6-0280/2009

Arutelud :

PV 06/05/2009 - 12
CRE 06/05/2009 - 12

Hääletused :

PV 07/05/2009 - 9.4
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P6_TA(2009)0375

RAPORT     ***I
PDF 152kWORD 85k
29. aprill 2009
PE 423.653v03-00 A6-0280/2009

Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega muudetakse aastateks 2008–2013 loodavat Euroopa Pagulasfondi käsitlevat otsust nr 573/2007/EÜ seoses teatavate ühenduse meetmete rahastamise lõpetamise ja kõnealuste meetmete rahastamise ülemmäära muutmisega

(KOM(2009)0067 – C6-0070/2009 – 2009/0026(COD))

Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon

Raportöör: Bárbara Dührkop Dührkop

EUROOPA PARLAMENDI ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT
 SELETUSKIRI
  eelarvekomisjonI ARVAMUS
 MENETLUS

EUROOPA PARLAMENDI ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega muudetakse aastateks 2008–2013 loodavat Euroopa Pagulasfondi käsitlevat otsust nr 573/2007/EÜ seoses teatavate ühenduse meetmete rahastamise lõpetamise ja kõnealuste meetmete rahastamise ülemmäära muutmisega

(KOM(2009)0067 – C6-0070/2009 – 2009/0026(COD))

(Kaasotsustamismenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (KOM(2009)0067);

–   võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikli 251 lõiget 2 ja artikli 63 lõike 2 punkti b, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C6-0070/2009);

–   võttes arvesse kodukorra artiklit 51;

–   võttes arvesse kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni raportit ja eelarvekomisjoni arvamust (A6-0280/2009),

1.  kiidab komisjoni ettepaneku heaks;

2.  palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon kavatseb seda oluliselt muuta või selle teise tekstiga asendada;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile.


SELETUSKIRI

Käesoleva ettepaneku eesmärk on muuta otsust, millega luuakse Euroopa Pagulasfond aastateks 2008–2013(1), võttes arvesse Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiameti loomist, mille ülesannete hulgas on ka teatavad seni Euroopa Pagulasfondi kaudu rahastatud tegevused: edendada „ühendusesisest koostööd ühenduse õigusaktide ja heade tavade rakendamisel, sealhulgas sellist koostööd toetavaid tõlke- ja tõlkimisteenuseid”(2), ning toetada „ühiste statistiliste vahendite, meetodite ja näitajate väljatöötamist ja kohaldamist liikmesriikide poolt, et mõõta varjupaiga poliitikas asetleidvaid poliitilisi arenguid”(3).

Arvestades Euroopa ühise varjupaigasüsteemiga seotud praktilise koostöö edendamise vajadust on ideed luua struktuur kõnealuse tegevuse toetamiseks ja kooskõlastamiseks esitatud mitmel korral ja mitmel kohtumisel: Brüsselis toimunud Euroopa Ülemkogu eesistuja järeldustes (4.–5. november 2004)(4), komisjoni 2008. aasta teatises „Varjupaigapoliitika kava – ühtne lähenemisviis kaitse andmisele Euroopa Liidus”(5), 24. septembri 2008. aasta Euroopa sisserände- ja varjupaigapaktis(6). Ka Euroopa Parlament on väljendanud toetust sellele algatusele(7), mis võib mõningaid süsteemi praegusi puudujääke leevendada.

Nagu eespool nimetatud, usaldatakse Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiametile mitmed ülesanded, mis praegu kuuluvad Euroopa Pagulasfondi rubriigist rahastatavate ühenduse meetmete alla. Selleks on vaja Euroopa Pagulasfondi muuta. Seetõttu, nagu komisjon on ettepanekule lisatud seletuskirjas osutanud, alandatakse kõnealuste ühenduse meetmete rakendusala vähendamise arvessevõtmiseks neile eraldatavate vahendite ülemmäära, mis on ette nähtud Euroopa Pagulasfondi loomist käsitleva otsuse artikli 4 lõikega 1, 10 %-lt fondi vahenditest 4 %-le. Pagulasfondi loomist käsitleva otsuse rakendamiseks ettenähtud rahastamispaketti on samuti vähendatud, et vabastada vahendeid tugiameti rahastamiseks. Euroopa Pagulasfondi loomist käsitleva otsuse artikli 12 lõikes 1 nimetatud 628 miljoni eurost summat vähendatakse 614 miljoni euroni, kusjuures uue summa puhul on võetud arvesse nii eelarvepädevate institutsioonide tehtud otsust suurendada asjaomase fondi 2009. aasta eelarvet 10 miljoni euro võrra kui ka ühenduse meetmete rakendusala vähendamisest tulenevat 24 miljoni eurost kärbet.

Raportöör toetab nimetatud seisukohta, mille eesmärgiks on tagada mõistlik ja ratsionaalne eelarvevahendite eraldamine ning varjupaigaküsimustes toimuva praktilise koostöö optimaalne rahastamine.

(1)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. mai 2007. aasta otsus nr 573/2007/EÜ, millega luuakse üldprogrammi Solidaarsus ja rändevoogude juhtimine raames Euroopa Pagulasfond aastateks 2008–2013 ja tunnistatakse kehtetuks nõukogu otsus 2004/904/EÜ (ELT L 144, 6.6.2007, lk 1).

(2)

Otsuse 573/2007/EÜ artikli 4 lõike 2 punkt a.

(3)

Otsuse 573/2007/EÜ artikli 4 lõike 2 punkt f.

(4)

14292/1/04, lk 18.

(5)

Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele: „Varjupaigapoliitika kava – ühtne lähenemisviis kaitse andmisele Euroopa Liidus” (KOM(2008)0360).

(6)

13440/08, lk 11.

(7)

Catania raport Euroopa ühise varjupaigasüsteemi tuleviku kohta, P6_TA-PROV(2009)0087, lõige 23; Lamberti raport Dublini süsteemi hindamisaruande kohta, P6_TA-PROV(2008)0385, lõige.3; Pirkeri raport praktilise koostöö ja Euroopa ühise varjupaigasüsteemi otsustusprotsessi kvaliteedi kohta, P6_TA(2007)0286, lõige 15; Kudrycka raport: Euroopa Parlamendi õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega luuakse üldprogrammi "Solidaarsus ja rändevoogude juhtimine" raames aastateks 2008–2013 Euroopa pagulaste fond, P6_TA(2006)0581, lõige 9.


eelarvekomisjonI ARVAMUS (23.4.2009)

kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjonile

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega muudetakse aastateks 2008–2013 loodavat Euroopa Pagulasfondi käsitlevat otsust nr 573/2007/EÜ seoses teatavate ühenduse meetmete rahastamise lõpetamise ja kõnealuste meetmete rahastamise ülemmäära muutmisega

(KOM(2009)0067 – C6-0070/2009 – 2009/0026(COD))

Arvamuse koostaja: Simon Busuttil

LÜHISELGITUS

Ettepaneku eesmärk on muuta otsust, millega luuakse Euroopa Pagulasfond aastateks 2008–2013(1), võttes arvesse Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiameti loomist, mille ülesannete hulgas on ka teatavad seni Euroopa Pagulasfondist rahastatud meetmed.

Euroopa Pagulasfondist rahastatavate ühenduse meetmete kohaldamisala kitsendamise tõttu teeb komisjon ettepaneku vähendada nende ühenduse meetmete rahastamist 10 protsendilt nelja protsendini Euroopa Pagulasfondile ette nähtud vahenditest.

Selle vähendamise tagajärjel väheneb Euroopa Pagulasfondi üldine rahastamispakett esialgselt ette nähtud 628 miljonilt eurolt 614 miljoni euroni, mis tähendab 24 miljoni euro suurust vähendamist, kui võtta arvesse 10 miljoni euro suurust suurendamist, mis eelarvepädevate institutsioonide tehtud otsuse järgi kajastub 2009. aasta eelarves.

Euroopa Pagulasfondile selle otsuse kohaselt kasutada antud 24 miljonit eurot kasutatakse komisjoni sõnul osa Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiameti tegevuste rahastamiseks ja ametile eraldatud vahendite täiendamiseks. Kuigi seda on juba mainitud Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiameti loomise määruse eelnõule lisatud finantsselgituses, ei ole komisjon seda veel rahastamiskavas arvesse võtnud. Raportöör loodab, et esialgsele eelarveprojektile lisatud rahastamiskavas kajastub juba täielikult käesolevast ettepanekust ja Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiameti loomise ettepanekust tulenevate muudatuste täielik mõju.

Seoses sellega on Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiameti loomisega nõustuv raportöör seisukohal, et ettepanekul ei ole rahalises mõttes negatiivset mõju (selle tähtsus rahastamiskava seisukohast tundub olevat neutraalne, sest kasutada antud summad kasutatakse rubriigi 3a muus real) ja ta soovitab eelarvekomisjonil kiita ettepanek heaks.

JÄRELDUS

Neid asjaolusid arvestades teatab eelarvekomisjon kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjonile, et eelarve seisukohast ei näe ta midagi, mis takistaks vastu võtta ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega muudetakse aastateks 2008–2013 loodavat Euroopa Pagulasfondi käsitlevat otsust nr 573/2007/EÜ seoses teatavate ühenduse meetmete rahastamise lõpetamise ja kõnealuste meetmete rahastamise ülemmäära muutmisega.

MENETLUS

Pealkiri

Aastateks 2008-2013 loodav Euroopa Pagulasfond (otsuse nr 573/2007/EÜ muutmine)

Viited

KOM(2009)0067 – C6-0070/2009 – 2009/0026(COD)

Vastutav komisjon

LIBE

Arvamuse esitaja(d)

       istungil teada andmise kuupäev

BUDG

9.3.2009

 

 

 

Arvamuse koostaja

       nimetamise kuupäev

Simon Busuttil

11.3.2009

 

 

Arutamine parlamendikomisjonis

22.4.2009

 

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

22.4.2009

 

 

 

Lõpphääletuse tulemused

+:

–:

0:

36

0

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Reimer Böge, Costas Botopoulos, Paulo Casaca, Vasilica Viorica Dăncilă, Brigitte Douay, Göran Färm, Szabolcs Fazakas, Vicente Miguel Garcés Ramón, Salvador Garriga Polledo, Ingeborg Gräßle, Nathalie Griesbeck, Catherine Guy-Quint, Jutta Haug, Ville Itälä, Anne E. Jensen, Alain Lamassoure, Janusz Lewandowski, Liene Liepiņa, Vladimír Maňka, Mario Mauro, Jan Mulder, Gianni Pittella, Margaritis Schinas, Esko Seppänen, László Surján, Gary Titley, Helga Trüpel

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed

Michael Gahler, Marusya Ivanova Lyubcheva, José Javier Pomés Ruiz, Paul Rübig, Peter Šťastný

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed (kodukorra art 178 lg 2)

Erna Hennicot-Schoepges, Astrid Lulling, Manolis Mavrommatis, Jean Spautz

(1)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. mai 2007. aasta otsus nr 573/2007/EÜ, millega luuakse üldprogrammi Solidaarsus ja rändevoogude juhtimine raames Euroopa Pagulasfond aastateks 2008–2013 ja tunnistatakse kehtetuks nõukogu otsus 2004/904/EÜ (ELT L 144, 6.6.2007, lk 1).


MENETLUS

Pealkiri

Aastateks 2008-2013 loodav Euroopa Pagulasfond (otsuse nr 573/2007/EÜ muutmine)

Viited

KOM(2009)0067 – C6-0070/2009 – 2009/0026(COD)

EP-le esitamise kuupäev

18.2.2009

Vastutav komisjon

       istungil teada andmise kuupäev

LIBE

9.3.2009

Arvamuse esitaja(d)

       istungil teada andmise kuupäev

BUDG

9.3.2009

 

 

 

Raportöör(id)

       nimetamise kuupäev

Bárbara Dührkop Dührkop

5.3.2009

 

 

Arutamine parlamendikomisjonis

16.3.2009

16.4.2009

27.4.2009

 

Vastuvõtmise kuupäev

27.4.2009

 

 

 

Lõpphääletuse tulemused

+:

–:

0:

31

0

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Emine Bozkurt, Mihael Brejc, Michael Cashman, Carlos Coelho, Panayiotis Demetriou, Gérard Deprez, Bárbara Dührkop Dührkop, Claudio Fava, Armando França, Kinga Gál, Roland Gewalt, Jeanine Hennis-Plasschaert, Roselyne Lefrançois, Claude Moraes, Vladimir Urutchev

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed

Simon Busuttil, Elisabetta Gardini, Sophia in ‘t Veld, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Jean Lambert, Antonio Masip Hidalgo, Nicolae Vlad Popa

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed (kodukorra art 178 lg 2)

Margrete Auken, Mariela Velichkova Baeva, Carmen Fraga Estévez, Anne E. Jensen, Helmuth Markov, Manolis Mavrommatis, Alexandru Nazare, Willem Schuth, Gabriele Zimmer

Viimane päevakajastamine: 30. aprill 2009Õigusalane teave