Förfarande : 2009/2039(BUD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0281/2009

Ingivna texter :

A6-0281/2009

Debatter :

Omröstningar :

PV 06/05/2009 - 4.8

Antagna texter :

P6_TA(2009)0355

BETÄNKANDE     
PDF 111kWORD 55k
29 april 2009
PE 423.865v02-00 A6-0281/2009

om förslaget till Europeiska unionens ändringsbudget nr 4/2009 för budgetåret 2009

(9126/2009 – C6-0156/2009 – 2009/2039(BUD))

Avsnitt III – Kommissionen

Budgetutskottet

Föredragande: Jutta Haug

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION
 MOTIVERING
 RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I UTSKOTTET

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om förslaget till Europeiska unionens ändringsbudget nr 4/2009 för budgetåret 2009, Avsnitt III – Kommissionen

(9126/2009 – C6-0156/2009 – 2009/2039(BUD))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av artikel 272 i EG-fördraget och artikel 177 i Euratomfördraget,

–   med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(1), särskilt artiklarna 37 och 38,

–   med beaktande av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2009, slutgiltigt antagen den 18 december 2008(2),

–   med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning(3),

–   med beaktande av det preliminära förslaget till Europeiska unionens ändringsbudget nr 4/2009 för budgetåret 2009 som kommissionen lade fram den 8 april 2009 (SEK(2009)0496),

–   med beaktande av det förslag till ändringsbudget nr 4/2009 som rådet fastställde den 27 april 2009 (9126/2009 – C6-0156/2009),

–   med beaktande artikel 69 och bilaga IV i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från budgetutskottet (A6-0281/2009), och av följande skäl:

A. Förslaget till ändringsbudget nr 4 till den allmänna budgeten för 2009 omfattar revideringen av utgiftstaken i den fleråriga budgetramen för rubrikerna 1a och 2.

B.  Syftet med förslaget till ändringsbudget nr 4/2009 är att formellt införa dessa budgetjusteringar i 2009 års budget.

1.  Europaparlamentet noterar det preliminära förslaget till ändringsbudget nr 4/2009.

2.  Europaparlamentet godkänner förslaget till ändringsbudget nr 4/2009 utan ändringar.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och kommissionen.

(1)

EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.

(2)

EUT L 69, 13.3.2009.

(3)

EUT C 139, 14.6.2006, s. 1.


MOTIVERING

Enligt artikel 37.1 i budgetförordningen får kommissionen ”under omständigheter som är oundvikliga, exceptionella eller oförutsedda lägga fram preliminära förslag till ändringsbudget”.

Innehållet i kommissionens förslag

Under trepartsmötet den 2 april mellan budgetmyndigheten och kommissionen nåddes en överenskommelse om finansieringen av den ekonomiska återhämtningsplanen för Europa i form av två förslag till förordning, dels om finansiering av projekt på energiområdet, dels om finansiering av bredband i landsbygdsområden och stöd till landsbygdsutveckling mot bakgrund av halvtidsöversikten av den gemensamma jordbrukspolitiken (hälsokontrollen).

Efter överenskommelsen lade kommissionen fram ett preliminärt förslag till ändringsbudget genom vilket den föreslår att man i budgeten för 2009 förutser

–       åtagandebemyndiganden på två miljarder EUR och betalningsbemyndiganden på 76,2 miljoner EUR miljoner för projekt inom energisektorn till stöd för den ekonomiska återhämtningen,

och

–       åtagandebemyndiganden på 600 miljoner EUR för investeringar i bredbandsinfrastruktur i landsbygdsområden samt för jordbrukspolitikens ”hälsokontroll”.

När det gäller förslaget till förordning om energiprojekt berörs följande budgetposter av det preliminära förslaget till ändringsbudget:

Kontoplan

Rubrik

Åtagande-bemyndiganden

2009 (i EUR)

Betalnings-bemyndiganden 2009 (i EUR)

 

Hjälp till ekonomisk återhämtning genom projekt på energiområdet

2 000 000 000

76 200 000

06 01 04 13

Hjälp till ekonomisk återhämtning genom projekt på energiområdet — administrativa utgifter

1 200 000

1 200 000

06 04 14 01 

Hjälp till ekonomisk återhämtning genom projekt på energiområdet — energinät

1 188 400 000

75 000 000

06 04 14 02

Hjälp till ekonomisk återhämtning genom projekt på energiområdet — avskiljning och lagring av koldioxid

526 400 000

 

06 04 14 03

Hjälp till ekonomisk återhämtning genom projekt på energiområdet — nät för vindkraft till havs

284 000 000

 

När det gäller bredbandsinfrastruktur och jordbrukspolitikens ”hälsokontroll” är den ökning som förutses genom det preliminära förslaget till ändringsbudget nr 4/2009 600 miljoner EUR i åtagandebemyndiganden för 2009 under budgetpunkt 05 04 05 01.

Denna ändringsbudget är knuten till förslaget till beslut om ändring av det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 när det gäller den fleråriga budgetramen (Böges betänkande), genom vilket rubrik 1a ska höjas med två miljarder EUR under 2009 genom en sänkning av taket för rubrik 2 med samma belopp.

När det gäller den övergripande överenskommelsen som uppnåddes den 2 april om de fem miljarderna EUR för den ekonomiska återhämtningsplanen, kom budgetmyndigheten överens om att de återstående 2,4 miljarderna EUR skulle säkras genom en kompensationsmekanism, där man använder alla medel som föreskrivs inom den rättsliga ramen och utan att det påverkar anslagen till de medbeslutade programmen och det årliga budgetförfarandet, i samband med förhandlingarna inom budgetförfarandet för 2010 och, vid behov, senast under förhandlingarna inom budgetförfarandet för 2011.

Föredraganden rekommenderar att förslaget till ändringsbudget nr 4/2009 antas utan ändringar.


RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I UTSKOTTET

Antagande

27.4.2009

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

18

 

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Reimer Böge, James Elles, Salvador Garriga Polledo, Alain Lamassoure, Liene Liepiņa, Alexandru Nazare, Nina Škottová, László Surján, Glenn Bedingfield, Brigitte Douay, Catherine Guy-Quint, Jutta Haug, Vladimír Maňka, Ralf Walter, Anne E. Jensen, Esko Seppänen

Slutomröstning: närvarande suppleant(er)

Michael Gahler, Paul Rübig

Senaste uppdatering: 30 april 2009Rättsligt meddelande