Процедура : 2008/0242(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A6-0283/2009

Внесени текстове :

A6-0283/2009

Разисквания :

PV 06/05/2009 - 12
CRE 06/05/2009 - 12

Гласувания :

PV 07/05/2009 - 9.7
CRE 07/05/2009 - 9.7

Приети текстове :

P6_TA(2009)0378

ДОКЛАД     ***I
PDF 349kWORD 393k
29 април 2009 г.
PE 419.907v02-00 A6-0283/2009

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на система „Евродак“ за сравняване на дактилоскопични отпечатъци с оглед ефективното прилагане на Регламент (ЕО) № […/…] [за установяване на критерии и механизми за определяне на държава-членка, компетентна за разглеждането на молба за международна закрила, която е подадена в една от държавите-членки от гражданин на трета страна или лице без гражданство] (преработка)

(COM(2008)0825 – C6-0475/2008 – 2008/0242(COD))

Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

Докладчик: Nicolae Vlad Popa

(Преработка – член 80а от Правилника)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ
 ПРИЛОЖЕНИЕ: ПИСМО НА КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
 ПРИЛОЖЕНИЕ: СТАНОВИЩЕ НА КОНСУЛТАТИВНАТА РАБОТНА ГРУПА НА ПРАВНИТЕ СЛУЖБИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА И КОМИСИЯТА
 ПРОЦЕДУРА

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на система „Евродак“ за сравняване на дактилоскопични отпечатъци с оглед ефективното прилагане на Регламент (ЕО) № […/…] [за установяване на критерии и механизми за определяне на държава-членка, компетентна за разглеждането на молба за международна закрила, която е подадена в една от държавите-членки от гражданин на трета страна или лице без гражданство] (преработка)

(COM(2008)0825 – C6-0475/2008 – 2008/0242(COD))

(Процедура на съвместно вземане на решение – преработка)

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2008)0825),

–   като взе предвид член 251, параграф 2 и член 63, параграф 1, буква a) от Договора за ЕО, съгласно които предложението му е представено от Комисията (C6-0475/2008),

–   като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 28 ноември 2001 г. относно по-структурирано използване на техниката за преработване на нормативни актове(1),

–   като взе предвид писмото на комисията по правни въпроси от 29 януари 2009 г. до комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи съгласно член 80а, параграф 3 от Правилника,

–   като взе предвид членове 80а и 51 от своя Правилник,

–   като взе предвид доклада на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи и становището на комисията по правни въпроси (A6-0283/2009),

A. като има предвид, че съгласно становището на консултативната работна група на правните служби на Европейския парламент, Съвета и Комисията въпросното предложение не съдържа никакви изменения по същество освен тези, които са идентифицирани като такива в предложението, и че по отношение кодификацията на непроменените разпоредби на предишните актове с въпросните изменения предложението се свежда до обикновена кодификация на съществуващите актове, без промяна по същество;

1.  одобрява предложението на Комисията, както е адаптирано към препоръките на консултативната работна група на правните служби на Европейския парламент, Съвета и Комисията и техническите корекции, одобрени от комисията по правни въпроси, и както е изменено по-долу;

2.  призовава Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в това предложение или да го замени с друг текст;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията.

Изменение  1

Предложение за регламент

Съображение 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(2) Общата политика за убежище, включваща обща европейска система за убежище, е съставна част от целта на Европейския съюз за постепенно изграждане на пространство на свобода, сигурност и правосъдие, отворено за онези, които, принудени от обстоятелствата, търсят по законоустановения път закрила в Общността.

(2) Общата политика за убежище, включваща обща европейска система за убежище, е съставна част от целта на Европейския съюз за постепенно изграждане на пространство на свобода, сигурност и правосъдие, отворено за онези, които търсят по законоустановения път международна закрила в Общността.

Обосновка

Изменение в съответствие с общата терминология.

Изменение  2

Предложение за регламент

Съображение 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(4) Необходимо е, с оглед прилагането на Регламент (ЕО) № […/…] на Съвета [за установяване на критерии и механизми за определяне на държава-членка, компетентна за разглеждането на молба за международна закрила, която е подадена в една от държавите-членки от гражданин на трета страна или лице без гражданство], да се установи самоличността на лицата, които търсят международна закрила , и на лицата, които са задържани за неправомерно преминаване на външна граница на Общността. С цел ефективното прилагане на Регламент (ЕО) № […/…] на Съвета [за установяване на критерии и механизми за определяне на държава-членка, компетентна за разглеждането на молба за международна закрила, която е подадена в една от държавите-членки от гражданин на трета страна или лице без гражданство]  и по-специално на член 18, параграф 1, букви б) и г) от него, е желателно също така всяка държава-членка да може да провери дали даден гражданин на трета страна или лице без гражданство, който се намира незаконно на нейна територия, е подал молба за получаване на международна закрила  в друга държава-членка.

(4) Необходимо е, с оглед прилагането на Регламент (ЕО) № […/…] на Съвета [за установяване на критерии и механизми за определяне на държава-членка, компетентна за разглеждането на молба за международна закрила, която е подадена в една от държавите-членки от гражданин на трета страна или лице без гражданство], да се установи самоличността на лицата, които търсят международна закрила , и на лицата, които са задържани за незаконно преминаване на външна граница на Общността. С цел ефективното (не се отнася до българския текст) прилагане на Регламент (ЕО) № […/…] на Съвета [за установяване на критерии и механизми за определяне на държава-членка, компетентна за разглеждането на молба за международна закрила, която е подадена в една от държавите-членки от гражданин на трета страна или лице без гражданство]  и по-специално на член 18, параграф 1, букви б) и г) от него, е желателно също така всяка държава-членка да може да провери дали даден гражданин на трета страна или лице без гражданство, който се намира незаконно на нейна територия, е подал молба за получаване на международна закрила  в друга държава-членка.

Изменение   3

Предложение за регламент

Съображение 9

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(9) Необходимо е да се определят точни правила за предаването на тези дактилоскопични данни на централната система , за регистрирането на тези дактилоскопични данни и други подходящи данни в централната система, за съхранението им, за сравняването им с други дактилоскопични данни, за предаването на резултатите от сравнението и за защитата и заличаването на регистрираните данни. Тези правила могат да се променят в зависимост от положението на различните категории граждани на трета страна или лица без гражданство  и трябва да бъдат специално приспособени към това положение.

(9) Необходимо е да се определят точни правила за предаването на тези дактилоскопични данни на централната система , за регистрирането на тези дактилоскопични данни и други подходящи данни в централната система, за съхранението им, за сравняването им с други дактилоскопични данни, за предаването на резултатите от сравнението и за маркирането и заличаването на регистрираните данни. Тези правила могат да се променят в зависимост от положението на различните категории граждани на трети страни или лица без гражданство  и трябва да бъдат специално приспособени към това положение.

Обосновка

Тъй като концепцията за „защита на данни” беше заменена в предложението на Комисията от концепцията за „маркиране на данни”, това съображение следва да се адаптира по съответния начин.

Изменение  4

Предложение за регламент

Съображение 11

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(11) Периодът на съхранение трябва да бъде намален в някои особени положения, при които не е необходимо да се съхраняват толкова дълго време дактилоскопичните данни. Дактилоскопичните данни трябва да се заличават в момента, в който гражданинът на трета страна или лицето без гражданство  получи гражданство в дадена държава-членка.

(11) Периодът на съхранение следва да бъде намален в някои особени случаи, при които не е необходимо да се съхраняват толкова дълго време дактилоскопичните данни. Дактилоскопичните данни следва да се заличават в момента, в който гражданинът на трета страна или лицето без гражданство получи гражданство в дадена държава-членка или разрешение за дългосрочно пребиваване в дадена държава-членка в съответствие с Директива 2003/109/ЕО на Съвета от 25 ноември 2003 г. относно статута на дългосрочно пребиваващи граждани от трети страни1.

______________

1 ОВ L 16, 23.1.2004 г., стр. 44.

Изменение  5

Предложение за регламент

Съображение 19

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(19) Следва да се прилага Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2000 г. относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институции и органи на Общността и за свободното движение на такива данни. Въпреки това някои точки следва да бъдат разяснени по отношение на отговорността за обработката на данни и надзора на защитата на данни.

(19) По отношение на обработката на лични данни от институции и органи на Общността, извършвана в съответствие с настоящия регламент, се прилага Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2000 г. относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институции и органи на Общността и за свободното движение на такива данни. Въпреки това някои точки (не се отнася до българския текст) следва да бъдат разяснени по отношение на отговорността за обработката на данни и надзора (не се отнася до българския текст) на защитата на данни.

Обосновка

Изменението цели по-ясно формулиране на текста.

Изменение  6

Предложение за регламент

Съображение 22

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(22) Държавите-членки трябва да предвидят система от санкции, които да прилагат в случай на използване на регистрираните данни в централната система, които противоречат на целта на „ЕВРОДАК“.

(22) Държавите-членки следва да предвидят система от ефективни, пропорционални и възпиращи санкции, които да прилагат в случай на използване на въведените в централната система данни в противоречие с целта на „ЕВРОДАК“.

Обосновка

С цел привеждане в съответствие с текста на член 29.

Изменение  7

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. След преходен период управителен орган, финансиран от общия бюджет на Европейския съюз, отговаря за оперативното управление на „ЕВРОДАК“. Управителният орган в сътрудничество с държавите-членки гарантира, че в централната система се използва по всяко време най-добрата налична технология с оглед анализ на разходите и ползите.

1. След преходен период управителен орган, финансиран от общия бюджет на Европейския съюз, отговаря за оперативното управление на „ЕВРОДАК“. Управителният орган в сътрудничество с държавите-членки гарантира, че в централната система винаги се използват най-добрите налични техники с оглед анализ на разходите и ползите.

Обосновка

Както посочва Европейският надзорен орган за защита на данните в своето становище от 18 февруари 2009 г., следва да се използва по-широкият термин „техники”, който включва използваните технологии и начина на проектиране, изграждане, поддръжка и експлоатация на инсталациите.

Изменение  8

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

7. Управителният орган, посочен в настоящия регламент, е управителният орган, компетентен за ШИС II и ВИС.

7. Управителният орган, посочен в настоящия регламент, е управителният орган, компетентен за „ЕВРОДАК“, ШИС II и ВИС.

Обосновка

Следва да се посочат и трите информационни системи, за които ще носи отговорност управителният орган.

Изменение  9

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 7 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

7a. Създаването на управителния орган и оперативната съвместимост на различните бази данни, по отношение на които органът е компетентен, не засягат отделното и самостоятелно функциониране на тези бази данни.

Изменение  10

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

В края на всяка година се прави статистика под формата на обобщение на месечните статистически отчети за тази година, които показват броя на лицата, за които са регистрирани положителни резултати съгласно букви б), в) и г).

В края на всяка година се прави статистика под формата на обобщение на месечните  статистически отчети за тази година, които показват броя на лицата, за които са регистрирани положителни резултати съгласно букви б), в), г) и ж).

Обосновка

Тъй като задължението на управителния орган за изготвяне на статистика в съответствие с член 5, параграф 1 включва броя на положителните резултати за лица, ползващи се с международна закрила, този брой следва също така да бъде част от годишното обобщение на месечните статистически отчети.

Изменение  11

Предложение за регламент

Член 6 – заглавие и параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Събиране, предаване и сравнение на дактилоскопичните отпечатъци

Събиране, предаване и сравнение на дактилоскопичните данни

1. Всяка държава-членка незабавно след подаването на молба, както е определено в член 20, параграф 2 от Регламента от Дъблин,  взима отпечатъци от всички пръсти на всяко лице на възраст минимум 14 години, което търси международна закрила , и ги  предава в срок до 48 часа от датата на подаване на молбата  на централната система  заедно с  данните, които са предвидени в член 7, букви б) до ж).

1. Всяка държава-членка в срок до 48 часа след подаването на молба, както е определено в член 20, параграф 2 от Регламента от Дъблин,  взима отпечатъци от всички пръсти на всяко лице на възраст минимум 14 години, което търси международна закрила, и в срок до 24 часа от взимане на отпечатъците предава дактилоскопичните данни на централната система  заедно с  данните, които са предвидени в член 7, букви б) до ж) от настоящия регламент.

По изключение, в случаите когато отпечатъците са сериозно, но само временно, повредени и не могат да предоставят подходящи дактилоскопични данни или в случаите, когато е необходимо налагането на карантина поради остро заразно заболяване, посоченият в настоящия параграф срок от 48 часа за взимане на отпечатъците от лицето, което кандидатства за международна закрила, може да бъде удължен до максимум три седмици. Държавите-членки могат също така да удължат срока от 48 часа в надлежно обосновани и доказани случаи на непреодолима сила, докато тя е налице. Срокът от 24 часа за предаване на изискваните данни се прилага по съответния начин.

Обосновка

Въпреки че е от първостепенна важност да се въведе специален срок за предаването на дактилоскопични данни, крайният срок от 48 часа изглежда твърде кратък за взимане и предаване на такива данни към централната система. Краен срок от 48 часа за взимане на отпечатъци и срок от 24 часа за предаване на дактилоскопичните данни изглежда по-подходящ, като в същото време решава проблема за закъсненията в предаването на отпечатъци от държавите-членки. Втората част от това изменение отчита ситуациите, при които взимането на отпечатъци се оказва временно невъзможно.

Изменение  12

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Чрез дерогация от параграф 1, когато кандидат за международна закрила пристигне в компетентната държава-членка след трансфер съгласно Регламента от Дъблин, компетентната държава-членка само изпраща трансакция, като посочва факта, че е успешно извършен трансферът относно съответните данни, записани в централната система съгласно член 6, съобразно с изискванията за електронна комуникация с централната система, определени от управленския орган. Информацията се съхранява в съответствие с член 8 за целите на предаването по член 6, параграф 5.

2. Чрез дерогация от параграф 1, когато кандидат за международна закрила пристигне в държавата-членка, компетентна за разглеждане на молбата за международна закрила, след трансфер съгласно член 23 от Регламента от Дъблин, компетентната държава-членка само посочва факта, че успешно е извършен трансферът във връзка със съответните данни, записани в централната система съгласно член 7 от настоящия регламент, съобразно с изискванията за електронна комуникация с централната система, определени от управленския орган. Информацията се съхранява в съответствие с член 8 за целите на предаването по параграф 5 от настоящия член.

Обосновка

Следва да се включи позоваване на член 7, съгласно който се записват съответните данни. Останалата част от изменението цели по-ясно формулиране на текста.

Изменение  13

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5. Централната система  съобщава автоматично  положителния или отрицателния резултат от сравнението на държавата-членка по произхода. В случай на положителен резултат тя предава всички групи от данни, които отговарят на положителен резултат, както и данните по член 7, букви а) до е), заедно с маркирането, посочено в член 14, параграф 1, ако е подходящо.

5. Централната система  съобщава автоматично  положителния или отрицателния резултат от сравнението на държавата-членка по произход. В случай на положителен резултат тя предава всички групи от данни, които отговарят на положителен резултат, както и данните по член 7, букви а) до ж), заедно с маркирането, посочено в член 14, параграф 1, ако е подходящо.

Обосновка

Потребителското име на оператора следва също да бъде част от предаваните данни.

Изменение  14

Предложение за регламент

Член 9 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Данните относно лице, което е придобило гражданство в някоя държава-членка преди изтичането на срока по член 8, се изтриват от централната система  съгласно член 20, параграф 3 в момента, в който държавата-членка по произхода научи, че заинтересованото лице е придобило гражданство.

1. Данните относно лице, което е придобило гражданство в някоя държава-членка или на което държава-членка е издала разрешение за дългосрочно пребиваване в съответствие с Директива 2003/109/ЕО преди изтичането на срока по член 8, се изтриват от централната система  съгласно член 20, параграф 3 в момента, в който държавата-членка по произход научи, че заинтересованото лице е придобило гражданство или му е било издадено разрешение за дългосрочно пребиваване.

Изменение  15

Предложение за регламент

Член 9 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Централната система уведомява всички държави-членки по произхода относно заличаването на данни от друга държава-членка по произхода, която е получила положителен резултат при сравняване на предадени от нея данни за лицата, които са предвидени в член 6 или член 10.

2. Централната система уведомява всички държави-членки по произход относно изтриването на данни поради причината, посочена в параграф 1, от друга държава-членка по произход, която е получила положителен резултат при сравняване на предадени от тях данни за лицата, които са предвидени в член 6 или член 10.

Обосновка

Следва да се подчертае връзката с член 9, параграф 1 (както при член 12, параграфи 3 и 4 за втората категория лица, които подлежат на процедурата на „ЕВРОДАК”). Следва да се изясни, че последната част от изречението се отнася до всички държави-членки по произход, които са предали данни, а не само до държавата-членка по произход, която е изтрила данните.

Изменение  16

Предложение за регламент

Член 10 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Всяка държава-членка, при спазване на гаранциите в Европейската конвенция за правата на човека и в Конвенцията на Организацията на обединените нации за правата на детето, взима незабавно отпечатъци от всички пръсти на всеки гражданин на трета страна или лице без гражданство  на възраст над 14 години, който при незаконно преминаване на сухопътната, морската или въздушната граница, идвайки от трета страна, е бил задържан от компетентните контролни органи и не е бил експулсиран.

1. Всяка държава-членка, при спазване на гаранциите в Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи и в Конвенцията на Организацията на обединените нации за правата на детето, взима отпечатъци от всички пръсти на всеки гражданин на трета страна или лице без гражданство  на възраст над 14 години, който при незаконно преминаване на сухопътната, морската или въздушната граница, идвайки от трета страна, е бил задържан от компетентните контролни органи и не е бил експулсиран, в срок до 48 часа от датата на задържането.

Обосновка

Въпреки че е от първостепенна важност да се въведе специален срок за предаването на дактилоскопични данни, крайният срок от 48 часа изглежда твърде кратък за взимане и предаване на такива данни към централната система. Краен срок от 48 часа за взимане на отпечатъци и срок от 24 часа за предаване на дактилоскопичните данни изглежда по-подходящ, като в същото време решава проблема за закъсненията в предаването на отпечатъци от държавите-членки.

Изменение  17

Предложение за регламент

Член 10 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Тази държава-членка в срок до 48 часа от датата на задържане  предава на централната система  следните данни за всеки гражданин на трета страна или лице без гражданство , който се намира в положението по параграф 1, който не е бил експулсиран:

2. Тази държава-членка в срок до 24 часа от взимане на отпечатъците на гражданина на трета страна или лицето без гражданство, както е посочено в параграф 1, предава на централната система  следните данни за съответното лице:

Обосновка

Въпреки че е от първостепенна важност да се въведе специален срок за предаването на дактилоскопични данни, крайният срок от 48 часа изглежда твърде кратък за взимане и предаване на такива данни към централната система. Краен срок от 48 часа за взимане на отпечатъци и срок от 24 часа за предаване на дактилоскопичните данни изглежда по-подходящ, като в същото време решава проблема за закъсненията в предаването на отпечатъци от държавите-членки. Втората част от настоящото изменение има за цел да се избегне повторението на условие, което вече е предвидено в член 10, параграф 1.

Изменение  18

Предложение за регламент

Член 10 – параграф 2 – алинея 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

По изключение, в случаите когато отпечатъците са сериозно, но само временно, повредени и не могат да предоставят подходящи дактилоскопични данни или в случаите когато е необходимо налагането на карантина поради остро заразно заболяване, срокът от 48 часа, посочен в параграф 1, за взимане на отпечатъците от гражданина на трета страна или лицето без гражданство може да бъде удължен до три седмици. Държавите-членки могат също така да удължат срока от 48 часа в надлежно обосновани и доказани случаи на непреодолима сила, докато тя е налице. Срокът от 24 часа за предаване на изискваните данни се прилага по съответния начин.

Обосновка

Това изменение отчита ситуациите, при които взимането на отпечатъци се оказва временно невъзможно.

Изменение  19

Предложение за регламент

Член 12 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Данните относно гражданин на трета страна или на лице без гражданство  по член 10, параграф 1 незабавно се изтриват от централната система  съгласно член 21, параграф 3, ако държавата-членка по произхода научи преди изтичането на едногодишния  срок по параграф 1 един от следните факти:

2. Данните относно гражданин на трета страна или на лице без гражданство  по член 10, параграф 1 се изтриват от централната система  съгласно член 20, параграф 3, тогава когато държавата-членка по произход научи преди изтичането на срока по параграф 1 от настоящия член, един от следните факти:

Обосновка

Следва да се предвиди позоваване на член 20, параграф 3, според който единствено държавата-членка по произход има право да изтрива данни. Втората част на изменението цели привеждане в съответствие с формулировката на член 9, параграф 1, където се посочват приложимите разпоредби за първата категория лица, които подлежат на процедурата на „ЕВРОДАК”. Заличаването цели да избегне дублиране.

Изменение  20

Предложение за регламент

Член 12 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Централната система уведомява всички държави-членки по произхода относно заличаването на данни поради причината, посочена в параграф 2, букви а) и б), от друга държава-членка по произхода, която е получила положителен резултат при сравняване на предадени от нея данни за лицата, които са предвидени в член 10.

3. Централната система уведомява всички държави-членки по произход относно изтриването на данни поради причината, посочена в параграф 2, букви а) или б), от друга държава-членка по произход, която е получила положителен резултат при сравняване на предадени от тях данни за лицата, които са предвидени в член 10.

Обосновка

Следва да се изясни, че последната част от изречението се отнася до всички държави-членки по произход, които са предали данни, а не само до държавата-членка по произход, която е изтрила данните.

Изменение  21

Предложение за регламент

Член 12 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4. Централната система уведомява всички държави-членки по произхода относно заличаването на данни поради причината, посочена в параграф 2, буква в), от друга държава-членка по произхода, която е получила положителен резултат при сравняване на предадени от нея данни за лицата, които са предвидени в член 6 или член 10.

4. Централната система уведомява всички държави-членки по произход относно изтриването на данни поради причината, посочена в параграф 2, буква в), от друга държава-членка по произход, която е получила положителен резултат при сравняване на предадени от тях данни за лицата, които са предвидени в член 6 или член 10.

Обосновка

Следва да се изясни, че последната част от изречението се отнася до всички държави-членки по произход, които са предали данни, а не само до държавата-членка по произход, която е изтрила данните.

Изменение  22

Предложение за регламент

Член 14 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Държавата-членка по произхода, която е предоставила международна закрила на лице, което търси международна закрила, чиито данни са вписани по-рано в централната система съгласно член 6, маркира съответните данни съобразно с изискванията за електронна комуникация с централната система, определени от управителния орган. Това маркиране се съхранява в централната система в съответствие с член 8 за целите на предаването по член 6, параграф 5.

1. Държавата-членка по произход, която е предоставила международна закрила на лице, което търси международна закрила, чиито данни са вписани по-рано в централната система съгласно член 7, маркира съответните данни съобразно изискванията за електронна комуникация с централната система, определени от управителния орган. Това маркиране се съхранява в централната система в съответствие с член 8 за целите на предаването по член 6, параграф 5.

Обосновка

Следва да се включи позоваване на член 7, съгласно който се записват съответните данни.

Изменение  23

Предложение за регламент

Член 14 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Държавата-членка по произхода премахва маркирането на данни за гражданин на трета страна или лице без гражданство, чиито данни са били маркирани по-рано в съответствие с параграф 1, ако статутът му бъде отнет, прекратен или има отказ за неговото подновяване съгласно член 14 или член 19 от Директива 2004/83/ЕО на Съвета.

2. Държавата-членка по произход премахва маркирането на данни за гражданин на трета страна или лице без гражданство, чиито данни са били маркирани по-рано в съответствие с параграф 1, ако статутът му бъде отнет, прекратен или има отказ за неговото подновяване съгласно член 14 или член 19 от Директива 2004/83/ЕО на Съвета или ако той престане да бъде бежанец или да отговаря на условията за получаване на субсидиарна закрила, съответно съгласно членове 11 и 16 от посочената директива.

Изменение  24

Предложение за регламент

Член 16 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Държавите-членки предават данните, предвидени в член 7, член 10, параграф 2 и член 13, параграф 2 , по електронен път. Данните по член 7 и член 10, параграф 2 се регистрират автоматично в централната система. При необходимост, с оглед правилното функциониране на централната система , управителният орган  определя техническите изисквания, необходими за правилното предаване на данните по електронен път от държавите-членки към централната система  и обратно.

Изменението не се отнася до българския текст.

Обосновка

Тъй като данните се предават единствено по електронен път, всяко позоваване на хартиен или друг вид носител на данни е заличено от предложението на Комисията. В тази връзка предаването на данни по електронен път следва да бъде задължително.

Изменение  25

Предложение за регламент

Член 16 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Референтният номер, предвиден в член 7, буква г) и член 10, параграф 2, буква г) , дава възможност да се свържат категорично данните с дадено лице и с държавата-членка, която предава данните. Той трябва и да позволи да се разбере дали става дума за лице, предвидено в член 6, член 10 или член 13.

3. Референтният номер, предвиден в член 7, буква г), член 10, параграф 2, буква г) и член 13, параграф 1, дава възможност да се свържат категорично данните с дадено лице и с държавата-членка, която е предала данните. Освен това той дава възможност да се разбере дали става дума за лице, предвидено в член 6, член 10 или член 13.

Обосновка

Референтният номер, който трябва да бъде предаден съгласно член 13, параграф 1, следва също така да изпълнява горепосочените условия.

Изменение  26

Предложение за регламент

Член 17 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Централната система  извършва сравненията по реда на постъпване на заявките. Всяка заявка трябва да бъде обработена в рамките на 24 часа. При заявките за сравнения, предадени по електронен път, държавата-членка може да поиска по причини, свързани с вътрешното й право, най-спешните сравнения да бъдат направени за един час. Ако тези срокове за обработка не могат да бъдат спазени поради обстоятелства, които са извън отговорностите на управителния орган, централната система  обработва приоритетните заявки в момента на изчезването на тези обстоятелства. В такъв случай, при необходимост с оглед правилното функциониране на централната система , управителният орган  определя критерии с цел осигуряване на приоритетната обработка на заявките.

2. Централната система  извършва сравненията по реда на постъпване на заявките. Всяка заявка трябва да бъде обработена в рамките на 24 часа. Държава-членка може да поиска по причини, свързани с вътрешното й право, най-спешните сравнения да бъдат направени за един час. Ако тези срокове за обработка не могат да бъдат спазени поради обстоятелства, които са извън отговорностите на управителния орган, централната система  обработва приоритетните заявки в момента, в който тези обстоятелства вече не са налице. В такъв случай, при необходимост с оглед правилното функциониране на централната система , управителният орган  определя критерии с цел осигуряване на приоритетната обработка на заявките.

Обосновка

Тъй като данни се предават единствено по електронен път, текстът следва да бъде адаптиран по съответния начин.

Изменение  27

Предложение за регламент

Член 17 — параграф 4 — алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Информацията, която е получена от централната система  относно останалите данни, които са се оказали ненадеждни, се изтрива или унищожава веднага след като се установи ненадеждност на данните.

Информацията, която е получена от централната система  относно останалите данни, които са се оказали ненадеждни, се изтрива веднага след като се установи ненадеждност на данните.

Обосновка

Тъй като данните се предават единствено по електронен път, всяко позоваване на хартиен или друг вид носител на данни е заличено от предложението на Комисията и текстът следва да бъде изменен съответно.

Изменение  28

Предложение за регламент

Член 17 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5. Когато окончателното идентифициране съгласно параграф 4 разкрие, че резултатът от сравнението, получен от централната система, е неверен, държавите-членки съобщават този факт на Комисията и на управителния орган.

5. Когато окончателното идентифициране съгласно параграф 4 разкрие, че резултатът от сравнението, получен от централната система, е неверен, държавите-членки съобщават този факт на Комисията, на управителния орган и на Европейския надзорен орган по защита на данните.

Обосновка

В интерес на защитата на данните Европейският надзорен орган по защита на данните следва да бъде уведомяван и за случаите на неточно идентифициране.

Изменение  29

Предложение за регламент

Член 17 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

6. Държавата-членка, която поема отговорност в съответствие с член 17 от Регламента от Дъблин, изпраща трансакция, посочваща този факт, във връзка със съответните данни, вписани в централната система съгласно член 6 от настоящия регламент, съобразно с изискванията за електронна комуникация с централната система, определени от управленския орган. Информацията се съхранява в съответствие с член 8 за целите на предаването по член 6, параграф 5.

6. Държавата-членка, която поема отговорност в съответствие с член 17 от Регламента от Дъблин, посочва този факт във връзка със съответните данни, вписани в централната система съгласно член 7 от настоящия регламент, съобразно с изискванията за електронна комуникация с централната система, определени от управленския орган. Информацията се съхранява в съответствие с член 8 за целите на предаването по член 6, параграф 5.

 

(Този параграф следва да бъде добавен в член 6 като нов параграф 2а.)

Обосновка

Следва да се включи позоваване на член 7, съгласно който се записват съответните данни. Останалата част от изменението цели по-ясно формулиране на текста.

Изменение  30

Предложение за регламент

Член 19 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Компетентната държава-членка гарантира сигурността на данните преди и по време на изпращането им до централната система. Всяка държава-членка гарантира сигурността на данните, които получава от централната система.

1. Държавата-членка по произход гарантира сигурността на данните преди и по време на изпращането им до централната система. Всяка държава-членка гарантира сигурността на данните, които получава от централната система.

Обосновка

Изменението цели хармонизирано формулиране в целия текст.

Изменение  31

Предложение за регламент

Член 19 – параграф 2 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2a. Всички органи, които участват в системата „ЕВРОДАК“, възпрепятстват достъпа до записаните в нея данни на органите на неупълномощена трета страна или предаването им на такива органи, особено на държавата по произход на лицата, попадащи в обхвата на настоящия регламент.

Обосновка

Предоставянето на записани в системата „ЕВРОДАК“ данни на органите на неупълномощена трета страна, особено на държавата по произход на лицата, предвидени в настоящия регламент, би могло да доведе до тежки последици за членовете на семействата на лицата, предвидени в регламента за „ЕВРОДАК“.

Изменение  32

Предложение за регламент

Член 19 – параграф 3 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3a. Управителният орган определя общи изисквания, които следва да се изпълняват от лицата с цел предоставяне на право на достъп до „ЕВРОДАК“.

Обосновка

Следва да се установят общи изисквания за целия ЕС с цел да се гарантира, че лицата, които имат достъп да „ЕВРОДАК“ притежават едно и също равнище на надеждност.

Изменение  33

Предложение за регламент

Член 20 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Органите на държавите-членки, които съгласно параграф 1 имат достъп до данните, които са регистрирани в централната система, се определят от всяка държава-членка за целите на член 1, параграф 1. Те определят точния отдел, отговорен за извършване за задачите, свързани с прилагането на настоящия регламент. Всяка държава-членка изпраща на Комисията и на управителния орган  списък на тези органи и всички изменения в него. Управителният орган публикува консолидирания списък в Официален вестник на Европейския съюз. При изменения в списъка управителният орган публикува всяка година актуализирания консолидиран списък.

2. Органите на държавите-членки, които съгласно параграф 1 имат достъп до данните, които са регистрирани в централната система, се определят от всяка държава-членка за целите на член 1, параграф 1. Те определят точния отдел, отговорен за извършване за задачите, свързани с прилагането на настоящия регламент. Всяка държава-членка незабавно изпраща на Комисията и на управителния орган  списък на тези органи и всички изменения в него, като в случай на изменения те се изпращат най-късно 30 дни след изменението на списъка. Управителният орган публикува консолидирания списък в Официален вестник на Европейския съюз. При изменения в списъка управителният орган публикува всяка година актуализирания консолидиран списък.

Обосновка

Необходим е изричен срок, в който направените промените в списъка на органите, имащи достъп до записаните в централната система данни, да бъдат съобщени на Комисията и на управителния орган.

Изменение  34

Предложение за регламент

Член 21 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Тези записки могат да се използват само за контрол на законосъобразността на обработката на данните по отношение на защитата на данните, както и за гарантиране на сигурността на данните съгласно член 19. Те трябва да бъдат защитени чрез прилагане на подходящи мерки срещу всеки неупълномощен достъп, както и да бъдат и изтривани една година след като изтече срокът на съхранение, посочен в член 8 и член 12, параграф 1 , ако не са необходими за вече започнала контролна процедура.

2. Тези записи могат да се използват само за контрол на законосъобразността на обработката на данните по отношение на защитата на данните, както и за гарантиране на сигурността на данните съгласно член 19. Защитата им се осъществява чрез прилагане на подходящи мерки срещу всеки неупълномощен достъп, както и да бъдат изтривани една година след като изтече срокът на съхранение, посочен в член 8 и член 12, параграф 1, ако не са необходими за вече започнала контролна процедура.

Обосновка

Изменението цели хармонизирано формулиране в целия текст.

Изменение  35

Предложение за регламент

Член 23 – параграф 1 – алинея 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Държавата-членка по произхода информира всяко лице, което е предвидено в настоящия регламент, писмено и ако е подходящо – устно, на език, който лицето основание може да се очаква да разбира, относно:

1. Държавата-членка по произход информира всяко лице, което е предвидено в настоящия регламент, писмено, а ако е подходящо – устно, на език, който лицето разбира или за който с основание може да се предполага, че разбира, относно:

Обосновка

Целта на настоящото изменение е да се приеме хармонизиран подход за няколко акта от законодателството на Общността с подобни позовавания на изискваното равнище на разбиране на езика.

Изменение  36

Предложение за регламент

Член 23 – параграф 1 – алинея 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б) причината за обработката на неговите  данни от „ЕВРОДАК“ , включително описание на целите на Регламента от Дъблин в съответствие с член 4 от него ;

б) причината за обработката на свързаните с него данни от „ЕВРОДАК“, включително описание на целите на Регламента от Дъблин в съответствие с член 4 от този регламент;

Обосновка

Изменението цели по-ясно формулиране на текста.

Изменение  37

Предложение за регламент

Член 23 – параграф 1 – алинея 1 – буква д

Текст, предложен от Комисията

Изменение

д) упражняването на право на достъп до данните , свързани с тях, и правото да се изиска корекция на свързани с тях неточни данни  или заличаване на незаконно обработени свързани с тях данни, включително правото за получаване на информация относно процедурите за упражняване на тези права и данните за връзка на националните надзорни органи по член 25, параграф 1, които разглеждат искове относно защитата на лични данни.

д) правото на достъп до данните, свързани с него, и правото да се изиска корекция на свързани с него неточни данни или изтриване на незаконно обработени свързани с него данни, както и процедурите за упражняване на тези права, включително данните за връзка на лицето, отговарящо за обработката, и на националните надзорни органи по член 24, които разглеждат искове относно защитата на лични данни.

Обосновка

As pointed out by the European Data Protection Supervisor in his opinion of 18 February 2009, it should be clarified that the data subject should be informed about the content and not only the existence of the right of access to data and the rights to correction or erasure of data as well as, separately, on the procedural steps he/she may take. The addition of the contact details of the relevant authorities takes account of the fact that the data controller is primarily responsible to ensure the application of the rights of the data subject. Reference should be made to Article 24 which contains the provisions about the supervision by the National Supervisory Authorities.

Изменение  38

Предложение за регламент

Член 23 — параграф 1 — алинея 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Когато лицето, което търси международна закрила, е непълнолетно, държавите-членки предоставят информацията по начин, подходящ за възрастта му.

Когато лицето, попадащо в обхвата на настоящия регламент, е непълнолетно, държавите-членки предоставят информацията по начин, подходящ за възрастта му.

Обосновка

Задължението да се предоставя информация по начин, подходящ за възрастта, следва да се прилага за всички категории непълнолетни лица, за които се прилага процедурата на „ЕВРОДАК“, а не само за лицата, които търсят международна закрила.

Изменение  39

Предложение за регламент

Член 23 – параграф 9

Текст, предложен от Комисията

Изменение

9. Когато дадено лице поиска данни, свързани с него, съгласно параграф 1, компетентният орган регистрира във формата на писмен документ, че е направена такава молба, и при поискване незабавно предоставя този документ на националните надзорни органи, посочени в член 25.

9. Когато дадено лице поиска данни, свързани с него, съгласно параграф 2, компетентният орган регистрира под формата на писмен документ, че е направена такава молба, и при поискване незабавно предоставя този документ на националните надзорни органи, посочени в член 24.

Обосновка

Следва да се направи позоваване на член 23, параграф 2, съгласно който лицето, за което се отнасят данните, може да получи достъп до данните, и на член 24, в който са предвидени разпоредби относно надзора на националните надзорни органи.

Изменение  40

Предложение за регламент

Член 25 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Европейският надзорен орган по защита на данните проверява дали дейностите по обработка на лични данни, осъществявани от управителния орган, са в съответствие с настоящия регламент. Задълженията и правомощията по членове 46 и 47 от Регламент (ЕО) № 45/2001 се прилагат съответно.

1. Европейският надзорен орган по защита на данните проверява дали дейностите по обработка на лични данни, осъществявани от управителния орган, са в съответствие с настоящия регламент. Задълженията и правомощията по членове 46 и 47 от Регламент (ЕО) № 45/2001 се прилагат съответно. Европейският надзорен орган по защита на данните може да изисква информация от управителния орган, за която се счита, че е необходима за изпълнението на възложените му функции в съответствие с този регламент.

Обосновка

Това изменение цели повишаване на цялостния контрол на защитата на данните, както и изясняване на правомощието на Европейския надзорен орган по защита на данните да изисква информация от институциите и органите на Общността, предвидено в Регламент (EО) № 45/2001.

Изменение  41

Предложение за регламент

Член 33 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Държавите-членки уведомяват Комисията веднага щом са изпълнени условията, посочени в параграф 2, буква а), и при всички случаи не по-късно от 12 месеца от датата на влизане в сила на настоящия регламент.

3. Държавите-членки уведомяват Комисията веднага щом са изпълнени условията, посочени в параграф 2, буква а), което при всички случаи е не по-късно от 12 месеца от датата на влизане в сила на настоящия регламент.

Обосновка

Изменението цели по-ясно формулиране на текста.

Изменение  42

Предложение за регламент

Член 33 – параграф 3 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3a. През преходния период, посочен в член 4, параграф 4, позоваванията на управителния орган в настоящия регламент се тълкуват като позовавания на Комисията.

Обосновка

Настоящото изменение е необходимо от съображения за правна сигурност. Същата разпоредба е предвидена в член 51, параграф 4 от Регламента за ВИС (Регламент (ЕО) № 767/2008), в който също така са включени много позовавания на управителния орган.

(1)

ОВ С 77, 28.3.2002 г., стр. 1.


ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Хронология

„ЕВРОДАК“ влезе в действие на 15 януари 2003 г. като информационно-технологична система на Общността за сравняване на дактилоскопични отпечатъци на кандидатите за убежище и на някои други граждани на трети държави или лица без гражданство. Системата гарантира ефективното прилагане на Дъблинската конвенция (заменена по-късно от Регламента от Дъблин), която има за цел да установи ясен и функциониращ механизъм за определяне на отговорността по отношение на молбите за убежище, подадени в една от държавите-членки на ЕС.

„Дъблинската система“(1), регламентът за нейното прилагане(2) и Регламентът за „ЕВРОДАК“(3) понастоящем се прилагат в 27-те държави-членки, Норвегия, Исландия и Швейцария и в близко време действието им ще обхване и Лихтенщайн.

Дъблинската система, която се занимава включително и с проблемите на вторичната миграция и многократните молби за международна закрила (известни също като „пазаруване на убежище“) се основава на критерии, свързани с: 1) принципа на събиране на членовете на семейството; 2) издаването на разрешения за пребиваване или визи; 3) незаконното влизане или незаконното пребиваване на територията на държава-членка; и 4) законното влизане на територията на държава-членка. С цел да се осигури необходимото равнище на гъвкавост в Регламента от Дъблин също така са предвидени две дискреционни разпоредби: „клаузата за суверенност“ и „хуманитарната клауза“. „Клаузата за суверенност“ дава възможност на държавите-членки да разглеждат молбите за международна закрила дори ако подобно разглеждане не спада към нейните отговорности съгласно критериите, изложени в Регламента от Дъблин (член 3, параграф 2). „Хуманитарната клауза“ дава възможност на държава-членка, въз основа на съображения от семеен или културен характер, да разгледа тази молба по искане на друга държава-членка (член 15), дори ако разглеждането на такава молба не спада към нейните отговорности съгласно критериите, предвидени в регламента.

С цел да се отговори на проблемите, възникващи в практиката и да се посрещнат нуждите на лица от трети държави и лица без гражданство, които понякога търсят убежище в повече от една държава-членка, съответната държава-членка събира дактилоскопични отпечатъци и ги изпраща по електронен път в централната система „ЕВРОДАК“. „ЕВРОДАК“ е компютризирана база данни, състояща се от дактилоскопични данни за кандидатите за международна закрила на възраст най-малко 14 години, на граждани на трети държави и на лица без гражданство на възраст най-малко 14 години, които са задържани за неправомерно преминаване на сухопътна, морска или въздушна граница на държава-членка, и на лица на възраст най-малко 14 години, които пребивават незаконно на територията на държава-членка.

Исканията на държави-членки да бъдат сравнени изпратените дактилоскопични данни със съхраняваните в базата данни ще бъдат обработвани от централната система „ЕВРОДАК“. Ако има съвпадение – например поради това, че лицето, за което се отнасят данните, преди това е подало молба в друга държава-членка – информацията може да се използва, за да се помогне да бъде установено, в отговорностите на коя държава-членка попада разглеждането на молбата за международна закрила.

Тъй като Европейската комисия счита, че естеството на разпоредбите в двата инструмента - Регламента за „ЕВРОДАК“ и Регламента за прилагане - са сходни и процедурата по тяхното приемане е една и съща (съвместно вземане на решение), в предложението на Комисията се предвижда Регламентът за прилагане да бъде отменен и неговото съдържание да бъде включено в Регламента за „ЕВРОДАК“. Във връзка с това, според Комисията, предложението за преработване на Регламента за „ЕВРОДАК“ има за цел:

· от една страна да се осигури по-ефективно използване на базата данни на „ЕВРОДАК“ чрез:

– установяване на правила, които да осигуряват бързо предаване на дактилоскопичните отпечатъци на централното звено на „ЕВРОДАК“ с цел да се гарантира правилното идентифициране на държавата, в чиито отговорности съгласно Регламента от Дъблин попада разглеждането на молбата;

– осъвременяване и изясняване на определенията за различните етапи на управление на базата данни, включително в съответствие с целта да бъдат обединени всички информационни системи от голям мащаб съгласно дял ІV от Договора за ЕО на едно място, под единно управление и функциониращи на една и съща платформа (като се даде възможност за подобряване на производителността и намаляване на оперативните разходи);

– освобождаване на блокираните данни за лица, признати за бежанци, и предоставяне на достъп до тях за търсене от националните органи за убежище с цел да се избегне възможността лице, признато за бежанец в една държава-членка, да подава молба за закрила в друга държава-членка; както и

· от друга страна, да потърси решение на проблеми на защитата на данните чрез:

– установяване на технически правила, за да се гарантира, че държавите-членки ще заличат данните, които вече не са необходими за целите, за които са събрани, и за да се гарантира, че Комисията може да наблюдава по-добре спазването на принципите на защита на данните;

– изясняване на разпоредбите, с които се гарантира ефективно наблюдение от националните надзорни органи.

Тези изменения, предвидени в предложението на Комисията за преразглеждане на Регламента за „ЕВРОДАК“, представляват първите конкретни предложения, представени от Европейската комисия. Тези предложения предвиждат изпълнение на Плана за политика в областта на убежището и на Пакта за имиграцията и убежището, които имат за цел да гарантират по-висока степен на хармонизация и по-добри стандарти на закрила за Общата европейска система за убежище (ОЕСУ).

Настоящото предложение предвижда преработка на Регламент (ЕО) № 2725/2000 и регламента за прилагането му, Регламент (ЕО) № 407/2002 (Регламент за прилагане), с цел да се извършат корекциите, които се налагат поради промените в практиката и необходимостта от съответствие с развитието на достиженията на правото на ЕС в областта на убежището след приемането на Регламента за „ЕВРОДАК“. Промени са необходими също така с цел да се приспособи оперативното управление на „ЕВРОДАК“ към новата структура на управление и да се гарантира по-добра защита на личните данни.

II. Становище на докладчика

Докладът относно дейността на „ЕВРОДАК“, изготвен от Европейската комисия и от други институции, компетентни в областта на защитата на личните данни и защитата на основните права на човека, доказват полезността на „ЕВРОДАК“. Въпреки това се счита за необходимо да се предприемат някои мерки по отношение на ефективността на системата, както и премахването на проблемите, които възникват в практиката.

След провеждане на дискусии с представители на институциите, участващи в този процес, докладчикът установи редица проблеми, върху които съсредоточи вниманието си:

· Необходимостта от разработване на ефективно и практично компромисно решение по отношение на събирането и предаването на дактилоскопични данни от държавите-членки, с което процесът да бъде разделен на два етапа с различни срокове:

– на първия етап цифровите дактилоскопични отпечатъци ще се вземат в рамките на 48 часа, с изключение на ситуациите, в които или поради частично унищожаване на дактилоскопичните отпечатъци, или поради необходимостта от спазване на карантина за сериозни заболявания, срокът се удължава до 3 седмици, и

на втория етап получените данни ще бъдат изпратени от държавата-членка на централната система „ЕВРОДАК“ в срок до 24 часа, без изключения.

· Необходимост от последователно прилагане на принципа, според който данните не следва да бъдат съхранявани за период, по-дълъг от необходимия за постигане на целите, за които същите са били събрани. Поради това докладчикът подкрепя намаляването на периода на съхранение за данните от втора категория (CAT 2) от 2 години на 1 година.

· Колкото е възможно по-бързо създаване на децентрализирана управителна агенция за „ЕВРОДАК“, ВИС И ШИС II.

· Управителната агенция ще разработи общи изисквания, които трябва да се изпълняват от лицата, на които е предоставено право на достъп до апаратурата и информацията на „ЕВРОДАК“.

В този контекст докладчикът счита, че предложението на Европейската комисия за кодифициране и частично изменение на регламентите за „ЕВРОДАК“ (COM(2008)0825) може да повиши ефективността на цялата система, като се занимава и с трудните проблеми, с които се срещат някои държави-членки, които са обект на наплив от нелегални имигранти.

Поради това докладчикът счита, че подходът на Комисията за едновременно изменение на регламентите относно Дъблин ІІ и „ЕВРОДАК“ дава възможност за подробна и прозрачна законова рамка - в полза на доизграждането на Европейското пространство на свобода, сигурност и правосъдие. В съответствие с горното докладчикът подкрепя бързото и успоредно приключване на докладите, разработени от Европейския парламент относно тези две предложения.

(1)

Регламент (ЕО) № 343/2003 за установяване на критерии и механизми за определяне на държава-членка, компетентна за разглеждането на молба за убежище (Регламент от Дъблин).

(2)

Регламент (EО) № 1560/2003 на Комисията от 2 септември 2003 г., ОВ L 222, 5.9.2003 г.

(3)

Регламент (ЕО) № 2725/2000 на Съвета от 11 декември 2000 г. за създаване на система „Евродак“ за сравняване на дактилоскопични отпечатъци с оглед ефективното прилагане на Дъблинската конвенция


ПРИЛОЖЕНИЕ: ПИСМО НА КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ

COMMITTEE ON LEGAL AFFAIRS

CHAIRMAN

Ref.: D(2009)19596

Mr Gérard DEPREZ

Chairman

Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs

ASP 09G206

BRUSSELS

Subject:   Proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council concerning the establishment of 'Eurodac' for the comparison of fingerprints for the effective application of Regulation (EC) No […/…] [establishing the criteria and mechanisms for determining the Member State responsible for examining an application for international protection lodged in one of the Member States by a third-country national or a stateless person] (recast)

(COM(2008)825 - C6-0475/2008 - 2008/0242(COD

Dear Chairman,

The Committee on Legal Affairs, which I am honoured to chair, has examined the proposal referred to above, pursuant to Rule 80a on Recasting, as introduced into the Parliament's Rules of Procedure by its Decision of 10 May 2007.

Paragraph 3 of that Rule reads as follows:

"If the committee responsible for legal affairs considers that the proposal does not entail any substantive changes other than those identified as such in the proposal, it shall inform the committee responsible.

In such a case, over and above the conditions laid down in Rules 150 and 151, amendments shall be admissible within the committee responsible only if they concern those parts of the proposal which contain changes.

However, amendments to the parts which have remained unchanged may be admitted by way of exception and on a case-by-case basis by the chairman of the above committee if he considers that this is necessary for pressing reasons relating to the internal logic of the text or because the amendments are inextricably linked to other admissible amendments. Such reasons must be stated in a written justification to the amendments".

Following the opinion of the Legal Service, whose representatives participated in the meetings of the Consultative Working Party examining the recast proposal, and in keeping with the recommendations of the draftsperson, the Committee on Legal Affairs considers that the proposal in question does not include any substantive changes other than those identified as such in the proposal or in the opinion of the Consultative Working Party and that, as regards the codification of the unchanged provisions of the earlier acts with those changes, the proposal contains a straightforward codification of the existing texts, without any change in their substance.

Furthermore, pursuant to Rules 80a(2) and 80(3), the Committee on Legal Affairs considered that the technical adaptations suggested in the opinion of the abovementioned Working Party were necessary in order to ensure that the proposal complied with the recasting rules.

In conclusion, after discussing it at its meeting of 31 March 2009, the Committee on Legal Affairs, by 17 votes in favour and no abstentions(1), recommends that your Committee, as the committee responsible, proceed to examine the above proposal in keeping with its suggestions and in accordance with Rule 80a.

Yours faithfully,

Giuseppe GARGANI

Encl.: Opinion of the Consultative Working Party.

(1)

The following Members were present: Giuseppe Gargani (Chairman), Carlo Casini, Bert Doorn, Klaus-Heiner Lehne, Hartmut Nassauer, Eva-Riitta Siitonen, Jaroslav Zvěřina, Tadeusz Zwiefka, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Manuel Medina Ortega, Aloyzas Sakalas, Diana Wallis, Francesco Enrico Speroni, Monica Frassoni, Jacques Toubon, Véronique Mathieu.


ПРИЛОЖЕНИЕ: СТАНОВИЩЕ НА КОНСУЛТАТИВНАТА РАБОТНА ГРУПА НА ПРАВНИТЕ СЛУЖБИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА И КОМИСИЯТА

 

 

 

консултативна работна група

на правните служби

Брюксел, 4 март 2009 г.

СТАНОВИЩЕ

НА ВНИМАНИЕТО НА               ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

                                                       СЪВЕТА

                                                                  КОМИСИЯТА

Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на система „Евродак“ за сравняване на дактилоскопични отпечатъци с оглед ефективното прилагане на Регламент (ЕО) № […/…] [за установяване на критерии и механизми за определяне на държава-членка, компетентна за разглеждането на молба за международна закрила, която е подадена в една от държавите-членки от гражданин на трета страна или лице без гражданство] (преработена версия)

COM(2008)825 от 3.12.2008 г. — 2008/0242(COD)

Предвид Междуинституционалното споразумение от 28 ноември 2001 г. относно по-структурирано използване на техниката за преработване на нормативни актове, и по-специално точка 9 от него, консултативната работна група, съставена от съответните правни служби на Европейския парламент, Съвета и Комисията, проведе свое заседание на 21 януари 2009 г. за разглеждането, наред с друго, на горепосоченото предложение, внесено от Комисията.

В хода на заседанието(1), след като разгледа предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета, преработващ Регламент (ЕО) № 2725/2000 на Съвета от 11 декември 2000 г. за създаване на система „Евродак“ за сравняване на дактилоскопични отпечатъци с оглед ефективното прилагане на Дъблинската конвенция, консултативната работна група констатира единодушно, както следва:

1) В член 12, параграф 2, позоваването на „член 21, параграф 3“ следва да бъде адаптирано, така че да гласи позоваване на „член 20, параграф 3“.

2) В текста на преработеното предложение следните части следва да бъдат отбелязани със сиво маркиране, който по принцип се използва за отбелязване на съществените промени:

- целият текст на член 13, параграф 4, точка б) от Регламент (ЕО) № 2725/2000, който е отбелязан с двойно зачертаване и фигурира между текстовете на точки а) и б) на член 15, параграф 4 в преработеното предложение;

- в член 20, втора алинея – думите „Комисията и“ (представени между стрелки);

- в член 22 – предложената замяна на думата „Комисия“ с думите „управителният орган или друга държава-членка“.

Разглеждането на предложението позволи на консултативната работна група да заключи единодушно, че предложението не съдържа никакви изменения по същество освен тези, които са идентифицирани като такива в предложението или в настоящото становище. Консултативната работна група констатира също така, че по отношение кодификацията на непроменените разпоредби на предишните актове с въпросните изменения предложението се свежда до обикновена кодификация на съществуващите актове, без промяна по същество.

C. PENNERA                                  J.-C. PIRIS                                      C.-F.DURAND

Юрисконсулт                                  Юрисконсулт                                  Генерален                                                    директор

(1)

Консултативната работна група разполагаше с текста на предложението на английски, френски и немски език, като за основа беше ползван английският текст, който е език на оригинала за разглеждания текст.


ПРОЦЕДУРА

Заглавие

Създаване на системата “Евродак” за сравняване на дактилоскопични отпечатъци (преработка)

Позовавания

COM(2008)0825 – C6-0475/2008 – 2008/0242(COD)

Дата на представяне на ЕП

3.12.2008

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

LIBE

3.2.2009

Подпомагаща(и) комисия(и)

       Дата на обявяване в заседание

JURI

3.2.2009

 

 

 

Неизказано становище

       Дата на решението

JURI

31.3.2009

 

 

 

Докладчик(ци)

       Дата на назначаване

Nicolae Vlad Popa

20.1.2009

 

 

Разглеждане в комисия

20.1.2009

16.3.2009

16.4.2009

27.4.2009

Дата на приемане

27.4.2009

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

28

4

3

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Emine Bozkurt, Mihael Brejc, Carlos Coelho, Panayiotis Demetriou, Gérard Deprez, Bárbara Dührkop Dührkop, Claudio Fava, Armando França, Kinga Gál, Roland Gewalt, Jeanine Hennis-Plasschaert, Magda Kósáné Kovács, Roselyne Lefrançois, Claude Moraes, Martine Roure, Владимир Уручев

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Simon Busuttil, Elisabetta Gardini, Sophia in ‘t Veld, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Jean Lambert, Antonio Masip Hidalgo, Nicolae Vlad Popa, Charles Tannock, Johannes Voggenhuber

Заместник(ци) (чл. 178, пар. 2), присъствал(и) на окончателното гласуване

Margrete Auken, Мариела Величкова Баева, Carmen Fraga Estévez, Anne E. Jensen, Helmuth Markov, Manolis Mavrommatis, Alexandru Nazare, Markus Pieper, Willem Schuth, Gabriele Zimmer

Дата на внасяне

29.4.2009

Последно осъвременяване: 30 април 2009 г.Правна информация