Procedure : 2009/0094(CNS)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0005/2009

Indgivne tekster :

A7-0005/2009

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 17/09/2009 - 4.1
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2009)0014

BETÆNKNING     *
PDF 152kWORD 71k
7. september 2009
PE 427.183v02-00 A7-0005/2009

om forslag til Rådets forordning om fravigelse af forordning (EF) nr. 1234/2007 (fusionsmarkedsordningen) for så vidt angår interventionsperioderne i 2009 og 2010 for smør og skummetmælkspulver

(KOM(2009)0354 – C7-0103/2009 – 2009/0094(CNS))

Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter

Ordfører: Paolo De Castro

(Forenklet procedure – forretningsordenens artikel 46, stk. 2)

ÆNDRINGSFORSLAG
FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING
 PROCEDURE

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Rådets forordning om fravigelse af forordning (EF) nr. 1234/2007 (fusionsmarkedsordningen) for så vidt angår interventionsperioderne i 2009 og 2010 for smør og skummetmælkspulver

(KOM(2009)0354 – C7-0103/2009 – 2009/0094(CNS))

(Høringsprocedure)

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til Kommissionens forslag til Rådet (KOM(2009)0354),

–   der henviser til EF-traktatens artikel 37, der danner grundlag for Rådets høring af Parlamentet (C7-0103/2009),

–   der henviser til forretningsordenens artikel 55 og artikel 46, stk. 2,

–   der henviser til betænkning fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter (A7-0005/2009),

1.  godkender Kommissionens forslag som ændret;

2.  opfordrer Kommissionen til at ændre sit forslag i overensstemmelse hermed, jf. EF-traktatens artikel 250, stk. 2;

3.  opfordrer Rådet til at underrette Parlamentet, hvis det ikke agter at følge den tekst, Parlamentet har godkendt;

4.  anmoder Rådet om fornyet høring, hvis det agter at ændre Kommissionens forslag i væsentlig grad;

5.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

Ændringsforslag  1

Forslag til forordning

Artikel 2 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 2a

Ændring af forordning (EF) nr. 72/2009

Artikel 4, nr. 8, i Rådets forordning (EF) nr. 72/2009 af 19. januar 2009 om ændringer af den fælles landbrugspolitik ved ændring af forordning (EF) nr. 247/2006, (EF) nr. 320/2006, (EF) nr. 1405/2006, (EF) nr. 1234/2007, (EF) nr. 3/2008 og (EF) nr. 479/2008 samt om ophævelse af forordning (EØF) nr. 1883/78, (EØF) nr. 1254/89, (EØF) nr. 2247/89, (EØF) nr. 2055/93, (EF) nr. 1868/94, (EF) nr. 2596/97, (EF) nr. 1182/2005 og (EF) nr. 315/20071 udgår.

_________

1EUT L 30 af 31.1.2009, s. 1.

Begrundelse

På baggrund af den alvorlige krise i mejerisektoren opfordres der med ændringsforslaget til at genindføre støtten til privat oplagring af ost.


PROCEDURE

Titel

Interventionsperioder 2009 og 2010 for smør og skummetmælkspulver

Referencer

KOM(2009)0354 – C7-0103/2009 – 2009/0094(CNS)

Dato for høring af EP

22.7.2009

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

AGRI

Ordfører

       Dato for valg

Paolo De Castro

21.7.2009

 

 

Forenklet procedure - dato for afgørelse

21.7.2009

Behandling i udvalg

2.9.2009

 

 

 

Dato for vedtagelse

2.9.2009

 

 

 

Dato for indgivelse

7.9.2009

Seneste opdatering: 30. september 2009Juridisk meddelelse