Процедура : 2007/0225(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0025/2009

Внесени текстове :

A7-0025/2009

Разисквания :

Гласувания :

PV 20/10/2009 - 7.6
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2009)0035

ДОКЛАД     ***I
PDF 161kWORD 73k
8 октомври 2009 г.
PE 429.638v01-00 A7-0025/2009

относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно уреди, използващи газообразни горива (газови уреди) (кодифицирана версия)

(COM(2007)0633 – C6-0393/2007 – 2007/0225(COD))

Комисия по правни въпроси

Докладчик: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

(Кодификация – член 86 от правилника)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ПРИЛОЖЕНИЕ: СТАНОВИЩЕ НА КОНСУЛТАТИВНАТА РАБОТНА ГРУПА НА ПРАВНИТЕ СЛУЖБИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА И КОМИСИЯТА
 ПРОЦЕДУРА

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно уреди, използващи газообразни горива (газови уреди) (кодифицирана версия)

(COM(2007)0633 – C6-0393/2007 – 2007/0225(COD))

(Процедура на съвместно вземане на решение – кодификация)

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2007)0633),

–   като взе предвид член 251, параграф 2 и член 95 от Договора за ЕО, съгласно които предложението e внесено от Комисията (C6-0393/2007),

–   като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 20 декември 1994 г. относно ускорен метод на работа за официална кодификация на законодателни текстове(1),

–   като взе предвид членове 86 и 55 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на комисията по правни въпроси (A7-0025/2009),

A. като има предвид, че съгласно становището на консултативната работна група на правните служби на Европейския парламент, Съвета и Комисията въпросното предложение се свежда до обикновена кодификация на съществуващите текстове, без промяна по същество,

1.  одобрява предложението на Комисията, както е адаптирано към препоръките на консултативната работна група на правните служби на Европейския парламент, Съвета и Комисията;

2.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията.

(1)

ОВ C 102, 4.4.1996 г., стр. 2.


ПРИЛОЖЕНИЕ: СТАНОВИЩЕ НА КОНСУЛТАТИВНАТА РАБОТНА ГРУПА НА ПРАВНИТЕ СЛУЖБИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА И КОМИСИЯТА

 

 

 

КОНСУЛТАТИВНА РАБОТНА ГРУПА

НА ПРАВНИТЕ СЛУЖБИ

Брюксел, 26 юни 2009 г.

СТАНОВИЩЕ

                  НА ВНИМАНИЕТО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

                                                              СЪВЕТА

                                                              КОМИСИЯТА

предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета относно уреди, използващи газообразни горива (газови уреди) (кодифициран текст)

COM(2007)0633 от 25.10.2007 г. – 2007/0225(COD)

Като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 20 декември 1994 г. относно ускорен метод на работа за официална кодификация на законодателни текстове и по-специално точка 4 от него, консултативната работна група, съставена от представители на правните служби на Европейския парламент, Съвета и Комисията, проведе заседания на 31 октомври и 8 ноември 2007 г. и на 5 юни 2009 г. с цел да разгледа, наред с другото, гореспоменатото предложение, представено от Комисията.

На тези заседания(1), след като разгледа предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за кодификация на Директива 90/396/ЕИО на Съвета от 29 юни 1990 г. за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно уредите, използващи газообразни горива, консултативната работна група единодушно установи следното:

1) В член 2, параграф 2, формулировката на алинея първа се заменя със следния текст: „Държавите-членки съобщават в подходящ срок на другите държави-членки и на Комисията за всички изменения на видовете газ и съответстващите захранващи налягания, използвани на тяхната територия, за които е съобщено в съответствие с член 2, параграф 2 от Директива 90/396/ЕИО.”

2) В рамките на целия текст на предложението за кодификация формулировката „маркировка СЕ” следва да бъде заменена с думите „маркировка за съответствие СЕ”.

Разглеждането на предложението позволи на консултативната работна група да заключи единодушно, че предложението се свежда до обикновена кодификация на съществуващите текстове, без промяна по същество.

C. PENNERA                                  J.-C. PIRIS                           L. ROMERO REQUENA

Юрисконсулт                                  Юрисконсулт                       Генерален директор

(1)

              Консултативната работна група разполагаше с 22 езикови версии на предложението и работи на базата на английската версия, която е основната езикова версия на обсъждания текст.


ПРОЦЕДУРА

Заглавие

Газови уреди (Кодифицирана версия)

Позовавания

COM(2007)0633 – C6-0393/2007 – 2007/0225(COD)

Дата на представяне на ЕП

25.10.2007

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

JURI

13.11.2007

Докладчик(ци)

       Дата на назначаване

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

2.9.2009

 

 

Дата на приемане

6.10.2009

 

 

 

Последно осъвременяване: 12 октомври 2009 г.Правна информация