Procedure : 2008/0253(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0028/2009

Indgivne tekster :

A7-0028/2009

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 20/10/2009 - 7.9
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2009)0038

BETÆNKNING     *
PDF 148kWORD 68k
8. oktober 2009
PE 429.635v01-00 A7-0028/2009

om forslag til Rådets direktiv om fastsættelse af principperne for tilrettelæggelse af veterinærkontrollen for dyr, der føres ind i Fællesskabet fra tredjelande (kodificeret udgave)

(KOM(2008)0873 – C7–0033/2009 – 2008/0253(CNS))

Retsudvalget

Ordfører: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

(Kodifikation – forretningsordenens artikel 86)

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING
 BILAG: UDTALELSE FRA DEN RÅDGIVENDE GRUPPE BESTÅENDE AF DE JURIDISKE TJENESTER I EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG KOMMISSIONEN
 PROCEDURE

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Rådets direktiv om fastsættelse af principperne for tilrettelæggelse af veterinærkontrollen for dyr, der føres ind i Fællesskabet fra tredjelande (kodificeret udgave)

(KOM(2008)0873 – C7–0033/2009 – 2008/0253(CNS))

(Høringsprocedure – kodifikation)

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til Kommissionens forslag til Rådet (KOM(2008)0873),

–   der henviser til EF-traktatens artikel 37, der danner grundlag for Rådets høring af Parlamentet (C7-0033/2009),

–   der henviser til den interinstitutionelle aftale af 20. december 1994 om en hurtig arbejdsmetode ved officiel kodifikation af lovtekster(1),

–   der henviser til forretningsordenens artikel 86 og 55,

–   der henviser til betænkning fra Retsudvalget (A7-0028/2009),

A. der henviser til, at forslaget ifølge udtalelsen fra den rådgivende gruppe bestående af de juridiske tjenester i Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen udelukkende består i en kodifikation af de eksisterende tekster uden indholdsmæssige ændringer,

1.  godkender Kommissionens forslag som tilpasset efter henstillingerne fra den rådgivende gruppe bestående af de juridiske tjenester i Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen;

2.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

(1)

EFT C 102 af 4.4.1996, s. 2.


BILAG: UDTALELSE FRA DEN RÅDGIVENDE GRUPPE BESTÅENDE AF DE JURIDISKE TJENESTER I EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG KOMMISSIONEN

 

 

 

DE JURIDISKE TJENESTERS

RÅDGIVENDE GRUPPE

Bruxelles, den 28. april 2009

UDTALELSE

                                                      TIL EUROPA-PARLAMENTET

                                                              RÅDET

                                                              KOMMISSIONEN

Forslag til Rådets direktiv om fastsættelse af principperne for tilrettelæggelse af veterinærkontrollen for dyr, der føres ind i Fællesskabet fra tredjelande (kodificeret udgave)

KOM(2008)0873 af 19.1.2009 – 2008/0253(CNS)

I henhold til den interinstitutionelle aftale af 20. december 1994 om en hurtig arbejdsmetode ved officiel kodifikation af lovtekster, særlig punkt 4, behandlede den rådgivende gruppe bestående af de juridiske tjenester i Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen på mødet den 20. januar 2009 bl.a. ovennævnte forslag fra Kommissionen.

Under behandlingen(1) af forslaget til Rådets direktiv om kodifikation af Rådets direktiv 91/496/EØF af 15. juli 1991 om fastsættelse af principperne for tilrettelæggelse af veterinærkontrollen for dyr, der føres ind i Fællesskabet fra tredjelande og ændring af direktiv 89/662/EØF, 90/425/EØF og 90/675/EØF konstaterede den rådgivende gruppe følgende:

1.      De indledende ord "inden den 1. januar 1992", der forekommer i indledningen til artikel 6, stk. 3, i direktiv 91/496/EØF, bør genindføres i indledningen til artikel 6, stk. 3, i den kodificerede tekst.

2.      De indledende ord "inden den 1. januar 1992", der forekommer i andet afsnit af artikel 6, stk. 4, i direktiv 91/496/EØF, bør genindføres i andet afsnit af artikel 6, stk. 4, i den kodificerede tekst.

3.      I bilag III, del B, bør tidsfristen for gennemførelsen af direktivet i national lovgivning på linje med angivelsen "91/628/EØF" angives som værende den 31. december 1992.

Efter behandlingen af forslaget var der i den rådgivende gruppe enighed om, at forslaget udelukkende består i en kodifikation af de eksisterende retsakter uden indholdsmæssige ændringer.

(Sign.) C. PENNERA                      (Sign.) J.-C. PIRIS                   (Sign.) C.-F. DURAND

Juridisk rådgiver                               Juridisk rådgiver                        Generaldirektør

(1)

Den rådgivende gruppe havde 22 officielle sprogudgaver til rådighed og benyttede den engelske originaludgave af forslaget som grundlag for behandlingen.


PROCEDURE

Titel

Fastsættelse af principperne for tilrettelæggelse af veterinærkontrollen for dyr, der føres ind i Fællesskabet fra tredjelande (kodificeret udgave)

Referencer

KOM(2008)0873 – C6-0033/2009 – 2008/0253(CNS)

Dato for høring af EP

26.1.2009

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

JURI

3.2.2009

Ordfører

       Dato for valg

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

2.9.2009

 

 

Dato for vedtagelse

6.10.2009

 

 

 

Dato for indgivelse

7.10.2009

Seneste opdatering: 12. oktober 2009Juridisk meddelelse