Процедура : 2006/0250(CNS)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0032/2009

Внесени текстове :

A7-0032/2009

Разисквания :

Гласувания :

PV 20/10/2009 - 7.12
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2009)0041

ДОКЛАД     *
PDF 161kWORD 75k
8 октомври 2009 г.
PE 429.634v01-00 A7-0032/2009

относно предложението за директива на Съвета относно чистопородни разплодни животни от рода на едрия рогат добитък (кодифициран текст)

(COM(2009)0235 – C7-0045/2009 – 2006/0250(CNS))

Комисия по правни въпроси

Докладчик: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

(Кодификация – член 86 от Правилника за дейността)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ПРИЛОЖЕНИЕ: СТАНОВИЩЕ НА КОНСУЛТАТИВНАТА РАБОТНА ГРУПА НА ПРАВНИТЕ СЛУЖБИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА И КОМИСИЯТА
 ПРОЦЕДУРА

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за директива на Съвета относно чистопородни разплодни животни от рода на едрия рогат добитък (кодифициран текст)

(COM(2009)0235 – C7-0045/2009 – 2006/0250(CNS))

(Процедура на консултация – кодификация)

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението на Комисията до Съвета (COM(2009)0235),

–   като взе предвид членове 37 и 94 от Договора за ЕО, съгласно които Съветът се е консултирал с него (C7-0045/2009),

–   като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 20 декември 1994 г. относно ускорен метод на работа за официална кодификация на законодателни текстове(1),

–   като взе предвид членове 86 и 55 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на комисията по правни въпроси (A7-0032/2009),

A. като има предвид, че съгласно становището на консултативната работна група на правните служби на Европейския парламент, Съвета и Комисията въпросното предложение се свежда до обикновена кодификация на съществуващите текстове, без промяна по същество,

1.  одобрява предложението на Комисията, както е адаптирано към препоръките на консултативната работна група на правните служби на Европейския парламент, Съвета и Комисията;

2.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията.

(1)

ОВ С 102, 4.4.1996 г., стр. 2.


ПРИЛОЖЕНИЕ: СТАНОВИЩЕ НА КОНСУЛТАТИВНАТА РАБОТНА ГРУПА НА ПРАВНИТЕ СЛУЖБИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА И КОМИСИЯТА

 

 

 

КОНСУЛТАТИВНА РАБОТНА ГРУПА

НА ПРАВНИТЕ СЛУЖБИ

Брюксел, 9 юли 2009 г.

СТАНОВИЩЕ

                  НА ВНИМАНИЕТО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

                                                              СЪВЕТА

                                                              КОМИСИЯТА

Предложение за директива на Съвета относно чистопородни разплодни животни от рода на едрия рогат добитък (кодифициран текст)

COM(2009)0235 от 20.5.2009 г. – 2006/0250(CNS)

Предвид Междуинституционалното споразумение от 20 декември 1994 г. относно ускорен метод на работа за официална кодификация на законодателни текстове, и по-специално точка 4 от него, консултативната работна група, съставена от съответните правни служби на Европейския парламент, Съвета и Комисията, се събра на 28 май и 25 юни 2009 г. за разглеждането, наред с друго, на горепосоченото предложение, внесено от Комисията.

По време на заседанията(1), след като разгледа предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно кодификацията на Директива 77/504/EИО на Съвета от 25 юли 1977 г. относно чистопородни разплодни животни от рода на едрия рогат добитък, консултативната работна група констатира единодушно, както следва.

1) В първото позоваване, цитирането на „членове 37 и 94“ следва да се замени с цитиране на „член 37“.

2) Текстът на съображение 4 (отговарящ на съображение 3 от Директива 94/28/EО) и текстът на съображение 5 (отговарящ на съображение 5 от Директива 94/28/EО) следва да бъдат заличени от преамбюла на кодифицирания текст на Директива 77/504/ЕИО. Настоящите номера на съображения 6, 7 и 8 следва да бъдат изменени на 4, 5 и 6 в предложението за кодификация.

3) Член 7 следва да бъде заличен от кодифицирания текст на Директива 77/504/EИО. 4) Между текстовете на член 8 (чийто номер следва да се измени на 7) и член 9 следва да се добави нов член 8, който да гласи следното: „Държавите-членки съобщават на Комисията текстовете на основните разпоредби от националното законодателство, които приемат в областта, уредена от настоящата директива”.

Разглеждането на предложението позволи на консултативната работна група да заключи единодушно, че предложението се свежда до обикновена кодификация на съществуващите текстове, без промяна по същество.

C. PENNERA                                  J.-C. PIRIS                           L. ROMERO REQUENA

Юрисконсулт                                  Юрисконсулт                       Генерален директор

(1)

              Консултативната работна група разполагаше с текста на предложението на 22 езика, като за     основа беше ползван английският текст, който е език на оригинала за разглеждания текст.


ПРОЦЕДУРА

Заглавие

Чистопородни разплодни животни от рода на едрия рогат добитък (кодифициран текст)

Позовавания

COM(2009)0235 – C7-0045/2009 – COM(2006)0749 – C6-0002/2007 – 2006/0250(CNS)

Дата на консултация с ЕП

22.12.2006 г.

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

JURI

14.7.2009 г.

Докладчик(ци)

       Дата на назначаване

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

2.9.2009 г.

 

 

Дата на приемане

6.10.2009 г.

 

 

 

Дата на внасяне

8.10.2009 г.

Последно осъвременяване: 12 октомври 2009 г.Правна информация