Postopek : 2009/0048(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A7-0036/2009

Predložena besedila :

A7-0036/2009

Razprave :

Glasovanja :

PV 24/11/2009 - 4.22
CRE 24/11/2009 - 4.22
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P7_TA(2009)0083

POROČILO     ***I
PDF 213kWORD 295k
9. oktober 2009
PE 428.211v02-00 A7-0036/2009

o predlogu Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o prilagoditvi nekaterih aktov, za katere se uporablja postopek iz člena 251 Pogodbe, Sklepu Sveta 1999/468/ES glede regulativnega postopka s pregledom – Prilagoditev regulativnemu postopku s pregledom – Peti del

(KOM(2009)0142 – C7-0047/2009 – 2009/0048(COD))

Odbor za pravne zadeve

Poročevalec: József Szájer

PRED. SPREM.
OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 OBRAZLOŽITEV
 MNENJE Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane
 POSTOPEK

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o prilagoditvi nekaterih aktov, za katere se uporablja postopek iz člena 251 Pogodbe, Sklepu Sveta 1999/468/ES glede regulativnega postopka s pregledom – Prilagoditev regulativnemu postopku s pregledom – Peti del(KOM(2009)0142 – C7

-0047/2009 – 2009/0048(COD))

(Postopek soodločanja: prva obravnava)

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (KOM(2009)0142),

–   ob upoštevanju člena 251(2) in člena 152 Pogodbe ES, na podlagi katerih je Komisija Parlamentu podala predlog (C7-0047/2009),

–   ob upoštevanju svoje resolucije z dne 23. septembra 2008 s priporočili Komisiji za prilagoditev pravnih aktov novemu sklepu o komitologiji(1),

–   ob upoštevanju člena 55 Poslovnika,

–   ob upoštevanju poročila Odbora za pravne zadeve ter mnenja Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane (A7-0036/2009),

1.  odobri predlog Komisije, kakor je bil spremenjen;

2.  poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji.

Predlog spremembe  1

Predlog uredbe – akt o spremembi

Priloga – oddelek 1 – točka -1 (novo)

Direktiva 64/432/EGS

Člen 4 – odstavek 3

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

-1. Člen 4(3) se nadomesti z naslednjim:

 

„3. Komisija sprejme pravila za odobritev mest, kjer se lahko čisti in razkužuje [...].

 

Ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te uredbe z njenim dopolnjevanjem, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 17a(2).“

Obrazložitev

Sprejetje teh pravil za odobritev mest, kjer se lahko čisti in razkužuje, bi spremenilo osnovni akt, zato mora zanj veljati regulativni postopek s pregledom.

Predlog spremembe  2

Predlog uredbe – akt o spremembi

Priloga – oddelek 1 – točka -1a (novo)

Direktiva 64/432/EGS

Člen 6 – odstavek 2 – točka a

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

-1a. V točki (a) člena 6(2) se prvi pododstavek nadomesti z naslednjim:

 

(a) izvirati mora iz goveje črede, uradno proste tuberkuloze, in je v primeru živali, starejših od šest tednov, negativno reagiralo na intradermalni tuberkulinski test, ki je bil opravljen v skladu z določbami iz točke 2.2 Priloge B bodisi v 30 dneh pred premikom iz izvorne črede ali na kraju in pod pogoji, ki jih določi [...] Komisija.

 

Ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te uredbe z njenim dopolnjevanjem, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 17a(2).“

Obrazložitev

Določitev pogojev bi spremenila osnovni akt, zato mora zanj veljati regulativni postopek s pregledom.

Predlog spremembe  3

Predlog uredbe – akt o spremembi

Priloga – oddelek 1 – točka 1a (novo)

Direktiva 64/432/EGS

Člen 16

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1a. Člen 16 se nadomesti z naslednjim:

 

„[...]

 

Komisija [...] spremeni priloge A, B, C, D [...], E in F, zlasti zaradi njihove prilagoditve tehnološkemu in znanstvenemu razvoju.

 

Ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te uredbe z njenim dopolnjevanjem, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 17a(2).“

Obrazložitev

Sprememba prilog bi spremenila osnovni akt, zato mora zanj veljati regulativni postopek s pregledom.

Predlog spremembe  4

Predlog uredbe – akt o spremembi

Priloga – oddelek 1 – točka 1b (novo)

Direktiva 64/432/ES

Člen 17 – odstavek 2 – prvi pododstavek

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1b. V členu 17(2) se prvi pododstavek nadomesti z naslednjim:

 

„2. Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člena 5 in 7

Sklepa 1999/468/ES, ob upoštevanju določb

člena 8 tega sklepa.“

Obrazložitev

Sklicevanje na člen 8 sklepa o komitologiji je bistvena prvina postopka s pregledom in ga je treba ustrezno vstaviti.

Predlog spremembe  5

Predlog uredbe – akt o spremembi

Priloga – oddelek 2 – točka 4a (novo)

Uredba (ES) št. 1760/2000

Člen 14 – odstavek 4

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4a. V členu 14 se četrti odstavek nadomesti z naslednjim:

 

Komisija lahko na podlagi izkušenj in glede na zahteve sprejme podobne določbe za razkosano meso in odrezke govejega mesa [...].

 

Navedeni ukrepi za spremembo nebistvenih določb te uredbe z njeno dopolnitvijo se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 23(4).“

Obrazložitev

Sprejetje poenostavljenega postopka bi z njegovo dopolnitvijo spremilo osnovni zakonodajni akt, zato mora zanj veljati regulativni postopek s pregledom.

Predlog spremembe  6

Predlog uredbe – akt o spremembi

Priloga – oddelek 2 – točka 4b (novo)

Uredba (ES) št. 1760/2000

Člen 16 – odstavek 3 – pododstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4b. V členu 16 se drugi pododstavek odstavka 3 nadomesti z naslednjim:

 

Če v obdobju, ki ga določi Komisija, šteto od dne vložitve vloge, odobritev ni zavrnjena ali dana ali če se dodatni podatki ne zahtevajo, se šteje, da je pristojni organ specifikacijo odobril.

 

Ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te uredbe z njenim dopolnjevanjem, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 23(4).“

Obrazložitev

Sprejetje obdobja bi z njegovo dopolnitvijo spremenilo osnovni zakonodajni akt, zato mora zanj veljati regulativni postopek s pregledom.

Predlog spremembe  7

Predlog uredbe – akt o spremembi

Priloga – oddelek 2 – točka 4c (novo)

Uredba (ES) št. 1760/2000

Člen 16 – odstavek 5

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4c. Člen 16(5) se nadomesti z naslednjim:

 

„Z odstopanjem od odstavkov 1 do 4 lahko Komisija [...] določi skrajšan ali poenostavljen postopek odobritve v posebnih primerih, zlasti za goveje meso v majhnih maloprodajnih paketih ali kose govejega mesa izbrane kakovosti v posameznih pakiranjih, ki so označeni v državi članici skladno z odobreno specifikacijo in uvoženi na ozemlje druge države članice, pod pogojem, da se prvotni etiketi ne dodajajo podatki.

 

Ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te uredbe z njenim dopolnjevanjem, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 23(4).“

Obrazložitev

Sprejetje poenostavljenega postopka bi z njegovo dopolnitvijo spremilo osnovni zakonodajni akt, zato mora zanj veljati regulativni postopek s pregledom.

Predlog spremembe  8

Predlog uredbe – akt o spremembi

Priloga – oddelek 2 – točka 4d (novo)

Uredba (ES) št. 1760/2000

Člen 16 – odstavek 7

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4d. Člen 16(7) se nadomesti z naslednjim:

 

„Države članice obvestijo Komisijo o izvajanju tega člena in zlasti o navedbah, podrobno opredeljenih na etiketah. Komisija obvesti druge države članice v Upravljalnem odboru za goveje in telečje meso iz člena 23(1)(b) in lahko po potrebi skladno s postopkom iz člena 23 predpiše pravila v zvezi s temi navedbami [...] in zlasti [...] uvede omejitve.

 

Ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te uredbe z njenim dopolnjevanjem, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 23(4).“

Obrazložitev

Sprejetje pravil v zvezi z navedbami bi z njegovo dopolnitvijo spremilo osnovni zakonodajni akt, zato mora zanj veljati regulativni postopek s pregledom.

Predlog spremembe  9

Predlog uredbe – akt o spremembi

Priloga – oddelek 2 – točka 4e (novo)

Uredba (ES) št. 1760/2000

Člen 19 – uvodni del

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4e. V členu 19 se uvodni del nadomesti z naslednjim:

 

Komisija sprejme ukrepe, potrebne za izvajanje tega naslova [...]. Ti ukrepi zlasti zadevajo:“

Obrazložitev

Tako kot v členu 10, so ukrepi iz člena 19, ki jih sprejema Komisija, nezakonodajne narave, zato mora zanj veljati regulativni postopek s pregledom.

Predlog spremembe 10

Predlog uredbe – akt o spremembi

Priloga – oddelek 2 – točka 4f (novo)

Uredba (ES) št. 1760/2000

Člen 19 – odstavek 1 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4f. V členu 19 se doda naslednji odstavek:

 

„Ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te uredbe z njenim dopolnjevanjem, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 23(4).“

(1)

Sprejeta besedila, P6_TA(2008)0424.


OBRAZLOŽITEV

Sklep Sveta 1999/468/ES z dne 28. junija 1999 o določitvi postopkov za uresničevanje Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil(1) je bil spremenjen s Sklepom Sveta 2006/512/ES z dne 17. julija 2006(2). S členom 5 a spremenjenega Sklepa 1999/468/ES je bil uveden nov regulativni postopek s pregledom (RPP), ki naj bi se uporabljal za ukrepe splošnega obsega za spreminjanje nebistvenih določb temeljnega akta, sprejetega s postopkom soodločanja, vključno s črtanjem nekaterih takšnih določb ali z dopolnitvijo akta z dodajanjem novih nebistvenih določb.

Po pregledu obstoječe zakonodaje in postopkov, ki potekajo(3), je Evropska komisija pripravila štiri svežnje predlogov, ki zajemajo 225 zakonodajnih aktov, ki jih je treba prilagoditi novemu regulativnemu postopku s pregledom (26 drugih aktov je bilo že prej zajeto v ločenem zakonodajnem predlogu in so jih obravnavali ustrezni parlamentarni odbori).

Konferenca predsednikov je v sklepu z 12. decembra 2007 Odbor za pravne zadeve imenovala za glavni odbor za usklajevanje s komitologijo, medtem ko so bili področni odbori imenovani za odbore za mnenja. Konferenca predsednikov odborov je 15. januarja 2008 dosegla soglasje o načinu sodelovanja med odborom JURI in drugimi sodelujočimi odbori.

Preden je bil četrti del splošne uskladitve končan, je Odbor za pravne zadeve druge odbore zaprosil za podatke o tem, ali so odkrili dodatne obstoječe akte, ki jih je treba prilagoditi novemu postopku komitologije. Parlament je tako 23. septembra 2008 sprejel resolucijo, s katero je Komisijo pozval, naj predstavi ustrezne predloge za dokončno uskladitev 14 zakonodajnih aktov.

V odgovoru na resolucijo Parlamenta je Evropska komisija pripravila predlog, ki zajema samo dva zakonodajna akta za uskladitev z novim regulativnim postopkom s pregledom. Za šest od 12 aktov s seznama Parlamenta je ugotovila, da so že usklajeni, eden ni bil primeren za usklajevanje z regulativnim postopkom s pregledom, ker ne spada v postopke soodločanja, eden je bil sprejet potem, ko je bil novi komitološki postopek že na voljo, štirje pa po mnenju Komisije ne vsebujejo določb, ki bi spadale v regulativni postopek s pregledom.

Poročevalec je Odboru za okolje, javno zdravje in varnost hrane predlagal, naj čim hitreje sprejme sveženj za prilagoditev, da se bo regulativni postopek s pregledom lahko začel uporabljati za oba akta že pred začetkom veljavnosti lizbonske pogodbe (v kateri so pomembne določbe o delegiranih aktih, ki bodo nadomestili regulativni postopek s pregledom, a ne bodo kar takoj sprejeti v postopku soodločanja). Ta osnutek poročila zato vsebuje samo en predlog spremembe, druge predloge sprememb pa bo Odbor za okolje, javno hrano in varnost hrane najverjetneje predlagal v svojem uradnem mnenju. Glede drugih aktov s seznama, priloženega resoluciji, si mora Parlament pridržati pravico, da preveri ugotovitve Komisije in v bližnji prihodnosti ustrezno ukrepa.

(1)

UL C 203, 17.7.1999, str. 1.

(2)

UL L 200, 22.7.2006, str. 11.

(3)

KOM(2007) 0740.


MNENJE Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane (5.10.2009)

za Odbor za pravne zadeve

o predlogu Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o prilagoditvi nekaterih aktov, za katere se uporablja postopek iz člena 251 Pogodbe, Sklepu Sveta 1999/468/ES glede regulativnega postopka s pregledom

Prilagoditev regulativnemu postopku s pregledom – Peti del

(KOM(2009)0142 – C7-0047/2009 – 2009/0048(COD))

Pripravljavec mnenja: Jo Leinen

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane poziva Odbor za pravne zadeve kot pristojni odbor, da v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe  1

Predlog uredbe – akt o spremembi

Priloga – oddelek 1 – točka -1 (novo)

Direktiva 64/432/EEC

Člen 4 – odstavek 3

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(-1) Člen 4(3) se nadomesti z naslednjim:

 

3. Komisija sprejme pravila za odobritev mest, kjer se lahko čisti in razkužuje [...].

 

Ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te uredbe z njenim dopolnjevanjem, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 17a(2).“

Obrazložitev

Sprejetje teh pravil za odobritev mest, kjer se lahko čisti in razkužuje, bi spremenilo osnovni akt, zato mora zanj veljati regulativni postopek s pregledom.

Predlog spremembe  2

Predlog uredbe – akt o spremembi

Priloga – oddelek 1 – točka – 1a (novo)

Direktiva 64/432/EEC

Člen 6 – odstavek 2 – točka a

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(-1a) V členu 6(2)(a) se prvi pododstavek nadomesti z naslednjim:

 

(a) izvirati mora iz goveje črede, uradno proste tuberkuloze, in je v primeru živali, starejših od šest tednov, negativno reagiralo na intradermalni tuberkulinski test, ki je bil opravljen v skladu z določbami iz točke 2.2 Priloge B bodisi v 30 dneh pred premikom iz izvorne črede ali na kraju in pod pogoji, ki jih določi [...] Komisija.

 

Ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te uredbe z njenim dopolnjevanjem, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 17a(2).“

Obrazložitev

Določitev pogojev bi spremenila osnovni akt, zato mora zanj veljati regulativni postopek s pregledom.

Predlog spremembe  3

Predlog uredbe – akt o spremembi

Priloga – oddelek 1 – točka 1b (novo)

Direktiva 64/432/EEC

Člen 16

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(1b) Člen 16 se nadomesti z naslednjim:

 

[...]

 

Komisija [...] spremeni priloge A, B, C, D [...], E in F, zlasti zaradi njihove prilagoditve tehnološkemu in znanstvenemu razvoju.

 

Ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te uredbe z njenim dopolnjevanjem, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 17a(2).“

Obrazložitev

Sprememba prilog bi spremenila osnovni akt, zato mora zanj veljati regulativni postopek s pregledom.

Predlog spremembe  4

Predlog uredbe – akt o spremembi

Priloga – oddelek 2 – točka 4a (novo)

Uredba (ES) št. 1760/2000

Člen 14 – odstavek 4

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(4a) V členu 14 se četrti odstavek nadomesti z naslednjim:

 

Komisija lahko na podlagi izkušenj in glede na zahteve sprejme podobne določbe za razkosano meso in odrezke govejega mesa [...].“

 

Ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te uredbe z njenim dopolnjevanjem, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 23(4).“

Obrazložitev

Sprejetje poenostavljenega postopka bi z njegovo dopolnitvijo spremilo osnovni zakonodajni akt, zato mora zanj veljati regulativni postopek s pregledom.

Predlog spremembe  5

Predlog uredbe – akt o spremembi

Priloga – oddelek 2 – točka 4b (novo)

Uredba (ES) št. 1760/2000

Člen 16 – odstavek 3 – pododstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(4b) V členu 16 se drugi pododstavek odstavka 3 nadomesti z naslednjim:

 

„Če v obdobju, ki ga določi Komisija, šteto od dne vložitve vloge, odobritev ni zavrnjena ali dana ali če se dodatni podatki ne zahtevajo, se šteje, da je pristojni organ specifikacijo odobril.

 

Ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te uredbe z njenim dopolnjevanjem, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 23(4).“

Obrazložitev

Sprejetje obdobja bi z njegovo dopolnitvijo spremenilo osnovni zakonodajni akt, zato mora zanj veljati regulativni postopek s pregledom.

Predlog spremembe  6

Predlog uredbe – akt o spremembi

Priloga – oddelek 2 – točka 4c (novo)

Uredba (ES) št. 1760/2000

Člen 16 – odstavek 5

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(4c) Člen 16(5) se nadomesti z naslednjim:

 

„Z odstopanjem od odstavkov 1 do 4 lahko Komisija [...] določi skrajšan ali poenostavljen postopek odobritve v posebnih primerih, zlasti za goveje meso v majhnih maloprodajnih paketih ali kose govejega mesa izbrane kakovosti v posameznih pakiranjih, ki so označeni v državi članici skladno z odobreno specifikacijo in uvoženi na ozemlje druge države članice, pod pogojem, da se prvotni etiketi ne dodajajo podatki.

 

Ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te uredbe z njenim dopolnjevanjem, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 23(4).“

Obrazložitev

Sprejetje poenostavljenega postopka bi z njegovo dopolnitvijo spremilo osnovni zakonodajni akt, zato mora zanj veljati regulativni postopek s pregledom.

Predlog spremembe  7

Predlog uredbe – akt o spremembi

Priloga – oddelek 2 – točka 4d (novo)

Uredba (ES) št. 1760/2000

Člen 16 – odstavek 7

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(4d) Člen 16(7) se nadomesti z naslednjim:

 

„Države članice obvestijo Komisijo o izvajanju tega člena in zlasti o navedbah, podrobno opredeljenih na etiketah. Komisija obvesti druge države članice v Upravljalnem odboru za goveje in telečje meso iz člena 23(1)(b) in lahko po potrebi skladno s postopkom iz člena 23 predpiše pravila v zvezi s temi navedbami [...] in zlasti [...] uvede omejitve.

 

Ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te uredbe z njenim dopolnjevanjem, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 23(4).“

Obrazložitev

Sprejetje pravil v zvezi z navedbami bi z njegovo dopolnitvijo spremilo osnovni zakonodajni akt, zato mora zanj veljati regulativni postopek s pregledom.

Predlog spremembe  8

Predlog uredbe – akt o spremembi

Priloga – oddelek 2 – točka 4e (novo)

Uredba (ES) št. 1760/2000

Člen 19 – uvodni del

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(4e) V členu 19 se uvodni del nadomesti z naslednjim:

 

Komisija sprejme ukrepe, potrebne za izvajanje tega naslova [...]. Ti ukrepi zlasti zadevajo:“

Obrazložitev

Tako kot v členu 10, so ukrepi iz člena 19, ki jih sprejema Komisija, nezakonodajne narave, zato mora zanj veljati regulativni postopek s pregledom.

Predlog spremembe  9

Predlog uredbe – akt o spremembi

Priloga – oddelek 2 – točka 4f (novo)

Uredba (ES) št. 1760/2000

Člen 19 – odstavek 1a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(4f) V členu 19 se doda naslednji odstavek:

 

„Ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te uredbe z njenim dopolnjevanjem, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 23(4).“

POSTOPEK

Naslov

Prilagoditev regulativnemu postopku s pregledom - Peti del

Referenčni dokumenti

KOM(2009)0142 – C7-0047/2009 – 2009/0048(COD)

Pristojni odbor

JURI

Mnenje pripravil

       Datum razglasitve na zasedanju

ENVI

14.7.2009

 

 

 

Pripravljavec/-ka mnenja

       Datum imenovanja

Jo Leinen

21.7.2009

 

 

Datum sprejetja

5.10.2009

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

24

0

1

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Kriton Arsenis, Pilar Ayuso, Sandrine Bélier, Chris Davies, Bairbre de Brún, Esther de Lange, Anne Delvaux, Bas Eickhout, Gerben-Jan Gerbrandy, Jolanta Emilia Hibner, Karin Kadenbach, Jo Leinen, Corinne Lepage, Kartika Tamara Liotard, Linda McAvan, Radvilė Morkūnaitė, Antonyia Parvanova, Mario Pirillo, Vittorio Prodi, Anna Rosbach, Horst Schnellhardt, Richard Seeber, Glenis Willmott, Sabine Wils

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Marita Ulvskog


POSTOPEK

Naslov

Prilagoditev regulativnemu postopku s pregledom - Peti del

Referenčni dokumenti

KOM(2009)0142 – C7-0047/2009 – 2009/0048(COD)

Datum predložitve EP

30.3.2009

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

JURI

14.7.2009

Odbori, zaprošeni za mnenje

       Datum razglasitve na zasedanju

ENVI –

14.7.2009

 

 

 

Poročevalec/-ka

       Datum imenovanja

József Szájer

2.9.2009

 

 

Obravnava v odboru

3.9.2009

6.10.2009

 

 

Datum sprejetja

6.10.2009

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

16

0

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Raffaele Baldassarre, Luigi Berlinguer, Sebastian Valentin Bodu, Christian Engström, Marielle Gallo, Antonio Masip Hidalgo, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Francesco Enrico Speroni, Alexandra Thein, Diana Wallis, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Edvard Kožušník, Eva Lichtenberger, József Szájer

Zadnja posodobitev: 12. oktober 2009Pravno obvestilo