Menetlus : 2009/0805(CNS)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A7-0040/2009

Esitatud tekstid :

A7-0040/2009

Arutelud :

Hääletused :

PV 22/10/2009 - 8.4
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2009)0053

RAPORT     *
PDF 143kWORD 73k
19. oktoober 2009
PE 428.257v02-00 A7-0040/2009

Tšehhi Vabariigi algatus eesmärgiga võtta vastu nõukogu otsus Europoli personali põhipalkade ja toetuste kohandamise kohta

(10985/2009 – C7-0099/2009 – 2009/0805(CNS))

Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon

Raportöör: Claude Moraes

EUROOPA PARLAMENDI ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT
 SELETUSKIRI
 MENETLUS

EUROOPA PARLAMENDI ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT

Tšehhi Vabariigi algatuse kohta eesmärgiga võtta vastu nõukogu otsus Europoli personali põhipalkade ja toetuste kohandamise kohta

(10985/2009 – C7-0099/2009 – 2009/0805(CNS))

(Nõuandemenetlus)

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse Tšehhi Vabariigi algatust (10985/2009);

–   võttes arvesse nõukogu 3. detsembri 1998. aasta akti, millega kehtestatakse Europoli töötajate suhtes kohaldatavad personalieeskirjad,(1) ning eelkõige selle artiklit 44;

–   võttes arvesse ELi lepingu artikli 39 lõiget 1, mille alusel nõukogu konsulteeris Euroopa Parlamendiga (C7-0099/2009);

–   võttes arvesse kodukorra artikleid 100 ja 55;

–   võttes arvesse kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni raportit (A7-0040/2009),

1.  kiidab Tšehhi Vabariigi algatuse heaks;

2.  palub nõukogul Euroopa Parlamenti teavitada, kui nõukogu kavatseb Euroopa Parlamendi poolt heaks kiidetud teksti muuta;

3.  palub nõukogul Euroopa Parlamendiga uuesti konsulteerida, kui nõukogu kavatseb Tšehhi Vabariigi algatust oluliselt muuta;

4.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning Tšehhi Vabariigi valitsusele.

(1)

     EÜT C 26, 30.1.1999, lk 23.


SELETUSKIRI

Nagu nõukogu otsuse pealkiri osutab, on otsuse eesmärk ajakohastada Europoli personali põhipalgad ja toetused.

Tegemist on haldusmeetmega, mille eesmärk on kohandada Europoli personali töötasusid vastavalt elukalliduse tõusule Madalmaades ja palkade muutumisele liikmesriikide avalikus teenistuses.


MENETLUS

Pealkiri

Europoli personali põhipalkade ja toetuste kohandamine

Viited

10985/2009 – C7-0099/2009 – 2009/0805(CNS)

EPga konsulteerimise kuupäev

9.7.2009

Vastutav komisjon

       istungil teada andmise kuupäev

LIBE

14.9.2009

Arvamuse esitaja(d)

       istungil teada andmise kuupäev

BUDG

14.9.2009

 

 

 

Arvamuse esitamisest loobumine

       otsuse kuupäev

BUDG

5.10.2009

 

 

 

Raportöör(id)

       nimetamise kuupäev

Claude Moraes

6.10.2009

 

 

Arutamine parlamendikomisjonis

6.10.2009

19.10.2009

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

19.10.2009

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

45

1

1

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Jan Philipp Albrecht, Vilija Blinkevičiūtė, Louis Bontes, Rita Borsellino, Emine Bozkurt, Simon Busuttil, Rosario Crocetta, Cornelis de Jong, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Monika Flašíková Beňová, Hélène Flautre, Sylvie Guillaume, Ágnes Hankiss, Jeanine Hennis-Plasschaert, Salvatore Iacolino, Sophia in ‘t Veld, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Timothy Kirkhope, Juan Fernando López Aguilar, Baroness Sarah Ludford, Monica Luisa Macovei, Clemente Mastella, Nuno Melo, Louis Michel, Claude Moraes, Antigoni Papadopoulou, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Renate Sommer, Rui Tavares, Wim van de Camp, Axel Voss

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed

Elena Oana Antonescu, Andrew Henry William Brons, Anna Maria Corazza Bildt, Ioan Enciu, Monika Hohlmeier, Stanimir Ilchev, Franziska Keller, Petru Constantin Luhan, Antonio Masip Hidalgo, Mariya Nedelcheva, Michèle Striffler, Cecilia Wikström

Esitamise kuupäev

19.10.2009

Viimane päevakajastamine: 20. oktoober 2009Õigusalane teave