Eljárás : 2009/0805(CNS)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A7-0040/2009

Előterjesztett szövegek :

A7-0040/2009

Viták :

Szavazatok :

PV 22/10/2009 - 8.4
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P7_TA(2009)0053

JELENTÉS     *
PDF 152kWORD 78k
2009. október 19.
PE 428.257v02-00 A7-0040/2009

a Cseh Köztársaság kezdeményezése az Europol alkalmazottaira alkalmazandó alapfizetések és juttatások kiigazításáról szóló tanácsi határozat elfogadására tekintettel

(10985/2009 – C7-0099/2009 – 2009/0805(CNS))

Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság

Előadó: Claude Moraes

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE
 INDOKOLÁS
 ELJÁRÁS

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a Cseh Köztársaság kezdeményezése az Europol alkalmazottaira alkalmazandó alapfizetések és juttatások kiigazításáról szóló tanácsi határozat elfogadására tekintettel

(10985/2009 – C7-0099/2009 – 2009/0805(CNS))

(Konzultációs eljárás)

Az Európai Parlament,

–   tekintettel a Cseh Köztársaság kezdeményezésére(10985/2009),

–   tekintettel az Europol alkalmazottai személyzeti szabályzatának megállapításáról szóló, 1998. december 3-i tanácsi jogi aktusra(1) és különösen annak 44. cikkére,

–   tekintettel az EU-Szerződés 39. cikkének (1) bekezdésére, amelyeknek megfelelően a Tanács konzultált a Parlamenttel (C7-0099/2009),

–   tekintettel eljárási szabályzata 100. és 55. cikkére,

–   tekintettel az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság jelentésére (A7-0040/2009),

1.  jóváhagyja a Cseh Köztársaság kezdeményezését;

2.  felkéri a Tanácsot, hogy tájékoztassa a Parlamentet arról, ha a Parlament által jóváhagyott szövegtől el kíván térni;

3.  felkéri a Tanácsot a Parlamenttel való újbóli konzultációra, abban az esetben, ha lényegesen módosítani kívánja a Cseh Köztársaság kezdeményezését;

4.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a Cseh Köztársaság kormányának.

(1)

     HL C 26., 1999.1.30., 23. o.


INDOKOLÁS

Amint a dokumentum címe is jelzi, a tanácsi határozat célja az Europol-tisztviselők alapfizetésének és juttatásainak kiigazítása.

Ez az adminisztratív intézkedés hozzá kívánja igazítani a fizetéseket a Hollandiában a megélhetési költségekben bekövetkezett növekedéshez, csakúgy mint a közalkalmazotti fizetések változásaihoz a tagállamokban.


ELJÁRÁS

Cím

Az Europol alkalmazottaira alkalmazandó alapfizetések és juttatások kiigazítása

Hivatkozások

10985/2009 – C7-0099/2009 – 2009/0805(CNS)

Az Európai Parlamenttel folytatott konzultáció dátuma

9.7.2009

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

LIBE

14.9.2009

Véleménynyilvánításra felkért bizottság(ok)

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

BUDG

14.9.2009

 

 

 

Nem nyilvánított véleményt

       A határozat dátuma

BUDG

5.10.2009

 

 

 

Előadó(k)

       A kijelölés dátuma

Claude Moraes

6.10.2009

 

 

Vizsgálat a bizottságban

6.10.2009

19.10.2009

 

 

Az elfogadás dátuma

19.10.2009

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

45

1

1

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Jan Philipp Albrecht, Vilija Blinkevičiūtė, Louis Bontes, Rita Borsellino, Emine Bozkurt, Simon Busuttil, Rosario Crocetta, Cornelis de Jong, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Monika Flašíková Beňová, Hélène Flautre, Sylvie Guillaume, Ágnes Hankiss, Jeanine Hennis-Plasschaert, Salvatore Iacolino, Sophia in ‘t Veld, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Timothy Kirkhope, Juan Fernando López Aguilar, Baroness Sarah Ludford, Monica Luisa Macovei, Clemente Mastella, Nuno Melo, Louis Michel, Claude Moraes, Antigoni Papadopoulou, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Renate Sommer, Rui Tavares, Wim van de Camp, Axel Voss

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

Elena Oana Antonescu, Andrew Henry William Brons, Anna Maria Corazza Bildt, Ioan Enciu, Monika Hohlmeier, Stanimir Ilchev, Franziska Keller, Petru Constantin Luhan, Antonio Masip Hidalgo, Mariya Nedelcheva, Michèle Striffler, Cecilia Wikström

Benyújtás dátuma

19.10.2009

Utolsó frissítés: 2009. október 20.Jogi nyilatkozat