Procedūra : 2009/0805(CNS)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A7-0040/2009

Iesniegtie teksti :

A7-0040/2009

Debates :

Balsojumi :

PV 22/10/2009 - 8.4
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P7_TA(2009)0053

ZIŅOJUMS     *
PDF 151kWORD 78k
2009. gada 19. oktobra
PE 428.257v02-00 A7-0040/2009

par Čehijas Republikas ierosmi, lai pieņemtu Padomes lēmumu, ar ko koriģē Eiropola darbinieku pamatalgas un pabalstus

(10985/2009 – C7-0099/2009 – 2009/0805(CNS))

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja

Referents: Claude Moraes

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS
 PASKAIDROJUMS
 PROCEDŪRA

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par Čehijas Republikas ierosmi, lai pieņemtu Padomes lēmumu, ar ko koriģē Eiropola darbinieku pamatalgas un pabalstus

(10985/2009 – C7-0099/2009 – 2009/0805(CNS))

(Apspriežu procedūra)

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā Čehijas Republikas ierosmi (10985/2009),

–   ņemot vērā Padomes 1998. gada 3. decembra Aktu, ar ko nosaka Civildienesta noteikumus, kas piemērojami Eiropola darbiniekiem(1), jo īpaši tā 44. pantu,

–   ņemot vērā ES līguma 39. panta 1. punktu, saskaņā ar kuru Padome ir apspriedusies ar Parlamentu (C7-0099/2009),

–   ņemot vērā Reglamenta 100. un 55. pantu,

–   ņemot vērā Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas ziņojumu (A7-0040/2009),

1.  apstiprina Čehijas Republikas ierosmi;

2.  aicina Padomi informēt Parlamentu, ja tā ir paredzējusi nepievienoties Parlamenta apstiprinātajam tekstam;

3.  aicina Padomi vēlreiz apspriesties ar Parlamentu, ja tā ir paredzējusi būtiski grozīt Čehijas Republikas ierosmi;

4.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai, kā arī Čehijas Republikas valdībai.

(1)

     OV C 26, 30.1.1999., 23. lpp.


PASKAIDROJUMS

Kā redzams virsrakstā, šā Padomes lēmuma mērķis ir Eiropola darbinieku pamatalgu un pabalstu koriģēšana.

Koriģēšana ir administratīvs pasākums, lai pielāgotu Eiropola darbinieku algas pieaugošajai dzīves dārdzībai Nīderlandē, kā arī valsts dienestā strādājošo algu izmaiņām dalībvalstīs.


PROCEDŪRA

Virsraksts

Eiropola darbinieku pamatalgu un pabalstu koriģēšana

Atsauces

10985/2009 – C7-0099/2009 – 2009/0805(CNS)

Datums, kad notika apspriešanās ar EP

9.7.2009

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

LIBE

14.9.2009

Komiteja(-s), kurai(-ām) ir lūgts sniegt atzinumu

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

BUDG

14.9.2009

 

 

 

Atzinumu nav sniegusi

  Lēmuma datums

BUDG

5.10.2009

 

 

 

Referents(-e/-i/-es)

       Iecelšanas datums

Claude Moraes

6.10.2009

 

 

Izskatīšana komitejā

6.10.2009

19.10.2009

 

 

Pieņemšanas datums

19.10.2009

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

45

1

1

Deputāti, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Jan Philipp Albrecht, Vilija Blinkevičiūtė, Louis Bontes, Rita Borsellino, Emine Bozkurt, Simon Busuttil, Rosario Crocetta, Cornelis de Jong, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Monika Flašíková Beňová, Hélène Flautre, Sylvie Guillaume, Ágnes Hankiss, Jeanine Hennis-Plasschaert, Salvatore Iacolino, Sophia in ‘t Veld, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Timothy Kirkhope, Juan Fernando López Aguilar, Baroness Sarah Ludford, Monica Luisa Macovei, Clemente Mastella, Nuno Melo, Louis Michel, Claude Moraes, Antigoni Papadopoulou, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Renate Sommer, Rui Tavares, Wim van de Camp, Axel Voss

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Elena Oana Antonescu, Andrew Henry William Brons, Anna Maria Corazza Bildt, Ioan Enciu, Monika Hohlmeier, Stanimir Ilchev, Franziska Keller, Petru Constantin Luhan, Antonio Masip Hidalgo, Mariya Nedelcheva, Michèle Striffler, Cecilia Wikström

Iesniegšanas datums

19.10.2009

Pēdējā atjaunošana - 2009. gada 20. oktobraJuridisks paziņojums