Postup : 2009/2062(REG)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0043/2009

Předložené texty :

A7-0043/2009

Rozpravy :

PV 23/11/2009 - 21
CRE 23/11/2009 - 21

Hlasování :

PV 25/11/2009 - 7.4
CRE 25/11/2009 - 7.4
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování
PV 15/06/2010 - 7.9
CRE 15/06/2010 - 7.9
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2009)0088
P7_TA(2010)0204

ZPRÁVA     
PDF 337kWORD 525k
6. listopad 2009
PE 427.153v02-00 A7-0043/2009

o přizpůsobení jednacího řádu Evropského parlamentu Lisabonské smlouvě

(2009/2062(REG))

Výbor pro ústavní záležitosti

Zpravodaj: David Martin

NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 DOPIS ROZPOČTOVÉHO VÝBORU
 VÝSLEDEK ZÁVĚREČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU

NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o přizpůsobení jednacího řádu Evropského parlamentu Lisabonské smlouvě

(2009/2062(REG))

Evropský parlament,

–   s ohledem na články 211 a 212 jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Výboru pro ústavní záležitosti obsahující pozměňovací návrhy předložené Rozpočtovým výborem v jeho stanovisku ze dne 31. března 2009(1) (A7-0043/2009),

1.  se rozhodl změnit jednací řád tak, jak je uvedeno níže;

2.  upozorňuje, že změny vstupují v platnost prvním dnem po vstupu příslušného ustanovení Smlouvy v platnost;

3.  pověřuje svého předsedu, aby pro informaci předal toto rozhodnutí Radě a Komisi.

Pozměňovací návrh   1

Jednací řád Parlamentu

Čl. 7 – odst. 2

Platný text

Pozměňovací návrh

2. Výbor předloží návrh rozhodnutí, kterým pouze doporučí přijetí či zamítnutí žádosti o zbavení imunity nebo žádosti o ochranu imunity a výsad.

2. Výbor předloží návrh odůvodněného rozhodnutí, kterým doporučí přijetí či zamítnutí žádosti o zbavení imunity nebo žádosti o ochranu imunity a výsad.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh zohledňuje rozsudek Soudu prvního stupně ze dne 15. října 2008 ve věci T-345/05 (Ashley Neil Mote). Splňuje taktéž povinnost uvést odůvodnění pro právní akty, která se podle Lisabonské smlouvy od nynějška vztahuje výslovně i na Evropský parlament (článek 296 Smlouvy o fungování Evropské unie).

Pozměňovací návrh   2

Jednací řád Evropského parlamentu

Článek 8

Platný text

Pozměňovací návrh

Není-li stanoveno jinak, předsednictvo vydá prováděcí předpisy ke statutu poslanců Evropského parlamentu.

Není-li stanoveno jinak, jsou prováděcí předpisy ke statutu poslanců Evropského parlamentu schváleny na plenárním zasedání Parlamentu na základě doporučení příslušného výboru.

Odůvodnění

Při formulaci návrhu statutu poslanců se vycházelo z toho, že uplatňování a konkretizování těch předpisů statutu, jež byly nedostatečně podrobné, vyžaduje schválení na plenárním zasedání. Na rozdíl od rozhodnutí přijatého výlučně předsednictvem má tento postup tu výhodu, že se jím dosáhne mnohem větší míry transparentnosti a že do vypracování předpisů, jež se poslanců týkají, zapojí všechny poslance, kteří se tak stanou odpovědnými za jejich vypracování.

Pozměňovací návrh   3

Jednací řád Evropského parlamentu

Čl. 11 – odst. 3 a (nový)

Platný text

Pozměňovací návrh

 

3a. Odstavec 1 se použije obdobně do doby, než vstoupí v platnost opatření1, na jehož základě se některým členským státům přidělí určitý počet dalších křesel v Parlamentu do skončení sedmého volebního období. Členské státy jsou vyzvány, aby v souladu se svými vnitrostátními předpisy jmenovaly pozorovatele.

 

____________________________

1 V souladu se závěry Evropské rady ze dne 11. a 12. prosince 2008:

Odůvodnění

Cílem pozměňovacího návrhu je, aby se nové pravidlo týkající se pozorovatelů, jež bylo vloženo do jednacího řádu dne 6. května 2009, vztahovalo rovněž na pozorovatele, které může vyzvat Parlament na dodatečná křesla přidělená určitým členským státům po vstupu Lisabonské smlouvy v platnost. Členským státům poskytuje možnost volby jmenovat své pozorovatele s ohledem na závěry Evropské rady ze dnů 18. a 19. června 2009.

Pozměňovací návrh   4

Jednací řád Evropského parlamentu

Čl. 23 – odst. 2 a odst. 2 a (nový)

Platný text

Pozměňovací návrh

2. Předsednictvo přijímá finanční, organizační a administrativní rozhodnutí ve věcech týkajících se poslanců a vnitřní organizace Parlamentu, jeho sekretariátu a orgánů.

2. Předsednictvo přijímá finanční, organizační a administrativní rozhodnutí ve věcech týkajících se vnitřní organizace Parlamentu, jeho sekretariátu a orgánů.

 

2a. Na základě návrhu generálního tajemníka nebo politické skupiny přijímá předsednictvo finanční, organizační a administrativní rozhodnutí v záležitostech týkajících se poslanců.

Odůvodnění

Vysvětlení: neexistuje jasné pravidlo týkající se práva předkládat texty nebo pozměňovací návrhy na schůzích předsednictva. Co se týče záležitostí týkajících se poslanců, měly by mít politické skupiny formální možnost předkládat texty a pozměňovací návrhy, o kterých se bude diskutovat a hlasovat.

Pozměňovací návrh   5

Jednací řád Evropského parlamentu

Čl. 23 – odst. 11 a (nový)

Platný text

Pozměňovací návrh

 

11a. Předsednictvo jmenuje dva nebo více místopředsedů, jejichž úkolem je udržování vztahů s vnitrostátními parlamenty.

 

Místopředsedové podávají Konferenci předsedů pravidelné zprávy o své činnosti v této oblasti.

 

(Druhá a třetí věta čl. 25 odst. 3 budou vypuštěny, bude-li tento pozměňovací návrh přijat)

Pozměňovací návrh   6

Jednací řád Evropského parlamentu

Článek 36

Platný text

Pozměňovací návrh

Článek 36

Článek 36

Posuzování dodržování základních práv, zásady subsidiarity a proporcionality, právního státu a finančních dopadů

Dodržování Listiny základních práv Evropské unie

Během posuzování legislativního návrhu věnuje Parlament zvláštní pozornost dodržování základních práv, a zejména tomu, zda je právní akt v souladu s Chartou základních práv Evropské unie, se zásadou subsidiarity a proporcionality a s právním státem. Dále, pokud má návrh finanční dopady, Parlament posuzuje, zda jsou k dispozici dostatečné finanční prostředky.

1. Parlament při všech svých činnostech plně dodržuje základní práva ve smyslu Listiny základních práv Evropské unie.

 

Parlament také plně dodržuje práva a zásady zakotvené v článku 2 a v čl. 6 odst. 2 a 3 Smlouvy o Evropské unii.

 

2. Pokud příslušný výbor, politická skupina nebo alespoň čtyřicet poslanců zastává názor, že návrh legislativního aktu či jeho části nejsou v souladu s právy zakotvenými v Listině základních práv Evropské unie, je věc na jejich žádost postoupena výboru příslušnému k výkladu Listiny základních práv. Stanovisko tohoto výboru se připojí ke zprávě příslušného výboru jako příloha.

(Viz pozměňovací návrhy k čl. 38 odst. -1(novému) a k článku 38 a (novému))

Odůvodnění

Pozměňovací návrh zavádí nový postup pro kontrolu dodržování základních práv. Stanoví rovněž menšinové právo.

Pozměňovací návrh   7

Jednací řád Evropského parlamentu

Čl. 38 – odst. -1 (nový)

Platný text

Pozměňovací návrh

-1. Pokud má návrh legislativního aktu finanční dopady, Parlament posuzuje, zda jsou k dispozici dostatečné finanční prostředky.

(Znění pozměňovacího návrhu je shodné s poslední větou článku 36)

Pozměňovací návrh   8

Jednací řád Evropského parlamentu

Článek 38 a (nový)

Platný text

Pozměňovací návrh

 

Článek 38a

 

Posuzování dodržování zásady subsidiarity

 

1. Při posuzování návrhu legislativního aktu věnuje Parlament zvláštní pozornost dodržování zásad subsidiarity a proporcionality.

 

2. Výbor odpovědný za dodržování zásady subsidiarity se může rozhodnout dát příslušnému výboru doporučení ohledně jakéhokoli návrhu legislativního aktu.

 

3. Jestliže vnitrostátní parlament zašle předsedovi EP odůvodněné stanovisko v souladu s článkem 3 Protokolu o úloze vnitrostátních parlamentů v Evropské unii a s článkem 6 Protokolu o používání zásad subsidiarity a proporcionality, je tento dokument předán příslušnému výboru a pro informaci postoupen výboru odpovědnému za dodržování zásady subsidiarity.

 

4. S výjimkou naléhavých případů uvedených v článku 4 Protokolu o úloze vnitrostátních parlamentů v Evropské unii nesmí výbor přistoupit k závěrečnému hlasování dříve, než vyprší lhůta osmi týdnů stanovená v článku 6 Protokolu o používání zásad subsidiarity a proporcionality.

 

5. Pokud odůvodněná stanoviska týkající se nesouladu návrhu legislativního aktu se zásadou subsidiarity představují alespoň třetinu všech hlasů přidělených vnitrostátním parlamentům nebo čtvrtinu těchto hlasů v případě návrhu legislativního aktu předloženého na základě článku 76 Smlouvy o fungování Evropské unie, přijme Parlament rozhodnutí teprve tehdy, až autor návrhu uvede, jak hodlá postupovat.

 

6. Pokud odůvodněná stanoviska týkající se nesouladu návrhu legislativního aktu se zásadou subsidiarity představují v rámci řádného legislativního postupu alespoň prostou většinu hlasů přidělených vnitrostátním parlamentům, výbor odpovědný za dodržování zásady subsidiarity po zvážení odůvodněných stanovisek vnitrostátních parlamentů a Komise a po vyslechnutí stanovisek příslušného výboru pro dodržování zásady subsidiarity může buď doporučit Parlamentu, aby návrh z důvodu porušení zásady subsidiarity zamítnul, nebo předložit Parlamentu jakékoli jiné doporučení, které může navrhovat změny týkající se dodržování zásady subsidiarity. Stanovisko výboru odpovědného za dodržování zásady subsidiarity je přílohou jakéhokoli takového doporučení.

 

Doporučení se předkládá Parlamentu k rozpravě a hlasování. Pokud Evropský parlament většinou odevzdaných hlasů přijme doporučení k zamítnutí návrhu, prohlásí předseda postup za ukončený. Pokud Parlament návrh nezamítne, postup pokračuje a zohlední se všechna doporučení, která Parlament schválil.

Odůvodnění

Pozměňovací návrh zavádí do jednacího řádu nové postupy pro vnitrostátní parlamenty, pokud jde o dodržování zásady subsidiarity (postup „žluté karty“ a „oranžové karty“).

Pozměňovací návrh   9

Jednací řád Evropského parlamentu

Článek 44

Platný text

Pozměňovací návrh

Konzultace týkající se podnětů členských států

Legislativní postupy týkající se podnětů členských států

1. Podněty členských států podle čl. 67 odst. 1 Smlouvy o ES nebo čl. 34 odst. 2 a článku 42 Smlouvy o EU se projednávají v souladu s tímto článkem a články 36 až 39, 43 a 55 jednacího řádu.

1. Podněty členských států podle článku 76 Smlouvy o fungování Evropské unie se projednávají v souladu s tímto článkem a články 36 až 39, 43 a 55 jednacího řádu.

2. Příslušný výbor může vyzvat zástupce členského státu, aby přednesl svůj podnět výboru. Zástupce může doprovázet předseda Rady.

2. Příslušný výbor může vyzvat zástupce členských států, aby přednesli svůj podnět výboru. Zástupce může doprovázet předseda Rady.

3. Před hlasováním se příslušný výbor dotáže Komise, zda k podnětu zaujala stanovisko, a pokud je tomu tak, požádá ji, aby své stanovisko výboru sdělila.

3. Před hlasováním se příslušný výbor dotáže Komise, zda k podnětu zaujala stanovisko, a pokud je tomu tak, požádá ji, aby své stanovisko výboru sdělila.

4. Pokud se dva nebo více návrhů Komise a/nebo členského státu se stejným legislativním záměrem předkládá Parlamentu souběžně nebo během krátké doby, Parlament o nich vypracuje jednou zprávu. V této zprávě příslušný výbor uvede, ke kterému textu předkládá pozměňovací návrhy, a na všechny ostatní texty odkáže v legislativním usnesení.

4. Pokud se dva nebo více návrhů Komise a/nebo členského státu se stejným legislativním záměrem předkládá Parlamentu souběžně nebo během krátké doby, Parlament o nich vypracuje jednou zprávu. V této zprávě příslušný výbor uvede, ke kterému textu předkládá pozměňovací návrhy, a na všechny ostatní texty odkáže v legislativním usnesení.

5. Lhůta podle čl. 39 odst. 1 Smlouvy o EU začíná běžet oznámením v plénu, že Parlament obdržel ve všech úředních jazycích podnět spolu s odůvodněným prohlášením potvrzujícím, že daný podnět je v souladu s protokolem o uplatňování zásady subsidiarity a proporcionality připojeným ke Smlouvě o ES.

 

Pozměňovací návrh   10

Jednací řád Evropského parlamentu

Čl. 56 – odst. 3 – pododstavec 2

Platný text

Pozměňovací návrh

V případě vrácení věci příslušný výbor podává zprávu Parlamentu, a to ústně nebo písemně, ve lhůtě, kterou Parlament stanoví a která nesmí být delší než dva měsíce.

V případě vrácení věci se příslušný výbor rozhodne, jaký postup použije, a podává zprávu Parlamentu, a to ústně nebo písemně, ve lhůtě, kterou Parlament stanoví a která nesmí být delší než dva měsíce.

Odůvodnění

Pozměňovací návrh poskytuje příslušnému výboru manévrovací prostor včetně možnosti předložit zprávu.

Pozměňovací návrh   11

Jednací řád Evropského parlamentu

Čl. 58 – odst. 1

Platný text

Pozměňovací návrh

1. Předseda a zpravodaj příslušného výboru v období po přijetí postoje k návrhu Komise Parlamentem sledují vývoj návrhu v rámci postupu vedoucího k jeho přijetí Radou s cílem zajistit, aby byly řádně dodrženy závazky Rady nebo Komise vůči Parlamentu, pokud jde o pozměňovací návrhy.

1. Předseda a zpravodaj příslušného výboru v období po přijetí postoje k návrhu Komise Parlamentem sledují vývoj návrhu v rámci postupu vedoucího k jeho přijetí Radou s cílem zajistit, aby byly řádně dodrženy závazky Rady nebo Komise vůči Parlamentu, pokud jde o jeho postoj.

Odůvodnění

Technická a terminologická změna.

Pozměňovací návrh   12

Jednací řád Evropského parlamentu

Čl. 59 – název 1

Platný text

Pozměňovací návrh

Postup spolurozhodování

Řádný legislativní postup

 

(Pozměňovací návrh týkající se celého textu: výrazy „spolurozhodování“ a „postup spolurozhodování“ budou v celém textu jednacího řádu výrazem „řádný legislativní postup“.)

Pozměňovací návrh   13

Jednací řád Evropského parlamentu

Článek 60

Platný text

Pozměňovací návrh

Článek 60

vypouští se

Dohodovací řízení podle společného prohlášení z roku 1975

 

1. Pokud má Rada v případě určitého důležitého rozhodnutí Společenství v úmyslu odchýlit se od stanoviska Parlamentu, může Parlament poté, co zaujal stanovisko, zahájit dohodovací řízení s Radou za aktivní účasti Komise.

 

2. Toto řízení zahajuje Parlament, buď z vlastního podnětu, nebo z podnětu Rady.

 

3. Pro složení a postup vytvoření delegace do dohodovacího výboru a pro podávání zpráv o výsledcích Parlamentu se použije článek 68.

 

4. Příslušný výbor podá zprávu o výsledcích dohodovacího řízení. Tato zpráva je předmětem rozpravy a Parlament o ní hlasuje.

 

Odůvodnění

Vzhledem k novým předpisům týkajícím se rozpočtu a víceletého finančního rámce se společné prohlášení z roku 1975 stává bezpředmětným.

Pozměňovací návrh   14

Jednací řád Evropského parlamentu

Čl. 61 – název

Platný text

Pozměňovací návrh

Sdělení společného postoje Rady

Sdělení postoje Rady

 

(Pozměňovací návrh týkající se celého textu: výrazy „společný postoj Rady“ nebo „společný postoj“ se nahradí v celém textu jednacího řádu výrazy „postoj Rady“ nebo „postoj“.)

Odůvodnění

Technická a terminologická změna.

Pozměňovací návrh   15

Jednací řád Evropského parlamentu

Čl. 62 – odst. 1 – pododstavec 2

Platný text

Pozměňovací návrh

Pokud jde o prodloužení lhůt podle čl. 252 písm. g) Smlouvy o ES nebo čl. 39 odst. 1 Smlouvy o EU, usiluje předseda o dohodu s Radou.

vypouští se

Odůvodnění

Ustanovení, jichž se tento pododstavec týká, již Lisabonská smlouva neobsahuje.

Pozměňovací návrh   16

Jednací řád Evropského parlamentu

Čl. 62 – odst. 2

Platný text

Pozměňovací návrh

2. Předseda oznámí Parlamentu jakékoli prodloužení lhůt podle čl. 251 odst. 7 Smlouvy o ES bez ohledu na to, zda se tak stalo na podnět Parlamentu nebo Rady.

2. Předseda oznámí Parlamentu jakékoli prodloužení lhůt podle čl. 294 odst. 14 Smlouvy o fungování Evropské unie bez ohledu na to, zda se tak stalo na podnět Parlamentu nebo Rady.

 

(Pozměňovací návrh týkající se celého textu: číslování článků Smlouvy o EU a Smlouvy o ES je v celém textu jednacího řádu upraveno podle konsolidovaného znění Smlouvy o Evropské unii a Smlouvy o fungování Evropské unie.)

Odůvodnění

Technická a terminologická změna.

Pozměňovací návrh   17

Jednací řád Evropského parlamentu

Čl. 62 – odst. 3

Platný text

Pozměňovací návrh

3. Předseda může po konzultaci s předsedou příslušného výboru na žádost Rady vyslovit souhlas s prodloužením lhůt podle čl. 252 písm. g) Smlouvy o ES.

vypouští se

Odůvodnění

Viz pozměňovací návrh k čl. 62 odst. 1 pododstavci 2.

Pozměňovací návrh   18

Jednací řád Evropského parlamentu

Čl. 65 – odst. 4

Platný text

Pozměňovací návrh

4. Odchylně od odstavce 3, pokud je návrh zamítnut Parlamentem podle článku 252 Smlouvy o ES, požádá předseda Komisi, aby vzala svůj návrh zpět. Pokud tak Komise učiní, oznámí předseda v Parlamentu, že je legislativní proces ukončen.

vypouští se

Odůvodnění

Článek 252 Smlouvy o ES se vypouští.

Pozměňovací návrh   19

Jednací řád Evropského parlamentu

Nadpis kapitoly 6 a (nový) (bude vložena za článek 74 a před kapitolu 7)

Platný text

Pozměňovací návrh

 

KAPITOLA 6a

 

institucionální otázky

Pozměňovací návrh   20

Jednací řád Evropského parlamentu

Čl. 74 a (nový) (bude vložen do Kapitoly 6 a (nové))

Platný text

Pozměňovací návrh

Článek 74a

 

Řádný postup pro přijímání změn Smluv

 

1. V souladu s články 41 a 48 může příslušný výbor předložit Parlamentu zprávu obsahující návrhy na změnu Smluv určené Radě.

 

2. Pokud se Evropská rada rozhodne svolat konvent, jmenuje Parlament své zástupce na základě návrhu Konference předsedů.

 

Delegace Parlamentu zvolí svého vedoucího a své kandidáty na členství v každé řídící skupině nebo každém předsednictvu, které konvent ustaví.

 

3. Pokud Evropská rada požádá Parlament o souhlas ohledně  rozhodnutí nesvolat konvent za účelem posouzení pozměňovacích návrhů ke Smlouvám, je věc v souladu s článkem 81 postoupena příslušnému výboru.

Odůvodnění

Nemusí být vždy nejúčinnější, aby delegaci Parlamentu předsedal člen řídící skupiny nebo předsednictva konventu.

Pozměňovací návrh   21

Jednací řád Evropského parlamentu

Čl. 74 b (nový) (bude vložen do Kapitoly 6 a (nové))

Platný text

Pozměňovací návrh

Článek 74b

 

Zjednodušený postup pro přijímání změn Smluv

 

V souladu s články 41 a 48 a v souladu s postupem podle čl. 48 odst. 6 Smlouvy o Evropské unii může příslušný výbor předložit Parlamentu zprávu obsahující návrhy na změnu všech nebo některých ustanovení třetí části Smlouvy o fungování Evropské unie, které jsou určeny Evropské radě.

Odůvodnění

Pozměňovací návrh odráží skutečnost, že podle Lisabonské smlouvy má Parlament nové právo navrhovat změny Smluv.

Pozměňovací návrh   22

Jednací řád Evropského parlamentu

Čl. 74 c (nový) (bude vložen do Kapitoly 6 a (nové))

Platný text

Pozměňovací návrh

Článek 74c

 

Smlouvy o přistoupení

 

1. Každá žádost evropského státu o členství v Evropské unii se postupuje příslušnému výboru k projednání.

 

2. Parlament může na návrh příslušného výboru, politické skupiny nebo nejméně čtyřiceti poslanců rozhodnout, že požádá Komisi a Radu, aby se zúčastnily rozpravy ještě před zahájením jednání s kandidátským státem.

 

3. Během jednání informují Komise a Rada příslušný výbor pravidelně a podrobně, a v případě potřeby důvěrně, o dosaženém pokroku.

 

4. V jakékoli fázi jednání může Parlament na základě zprávy příslušného výboru přijmout doporučení a požadovat jejich zohlednění před uzavřením smlouvy o přistoupení kandidátského státu k Evropské unii.

 

5. Po ukončení jednání, avšak ještě před podepsáním jakékoli dohody, je její návrh předložen Parlamentu k souhlasu v souladu s článkem 81.

 

(Pokud bude tento pozměňovací návrh přijat, bude článek 89 vypuštěn.)

Pozměňovací návrh   23

Jednací řád Evropského parlamentu

Čl. 74 d (nový) (bude vložen do Kapitoly 6 a (nové))

Platný text

Pozměňovací návrh

Článek 74d

Vystoupení z Unie

Pokud se členský stát rozhodne na základě článku 50 Smlouvy o Evropské unii z Unie vystoupit, předloží se věc příslušnému parlamentnímu výboru. Článek 74c se použije obdobně. Parlament o souhlasu s vystoupením rozhodne většinou odevzdaných hlasů.

Odůvodnění

Pozměňovací návrh zohledňuje novou možnost vystoupit z Unie.

Pozměňovací návrh   24

Jednací řád Evropského parlamentu

Čl. 74 e (nový) (bude vložen do Kapitoly 6 a (nové))

Platný text

Pozměňovací návrh

 

Článek 74e

 

Porušení základních zásad členským státem

 

1. Parlament může na základě zvláštní zprávy příslušného výboru vypracované podle článků 41 a 48:

 

a) hlasovat o odůvodněném návrhu, kterým vyzývá Radu, aby postupovala podle čl. 7 odst. 1 Smlouvy o Evropské unii;

 

b) hlasovat o návrhu, kterým vyzývá Komisi nebo členské státy, aby předložily návrh podle čl. 7 odst. 2 Smlouvy o Evropské unii;

 

c) hlasovat o návrhu, kterým vyzývá Radu, aby postupovala podle čl. 7 odst. 3 nebo následně podle čl. 7 odst. 4 Smlouvy o Evropské unii.

 

2. Každá žádost Rady o vyslovení souhlasu s návrhem předložená podle čl. 7 odst. 1 a 2 Smlouvy o Evropské unii je oznámena Parlamentu spolu s připomínkami předloženými členským státem členského státu a v souladu s článkem 81 postoupena příslušnému výboru. S výjimkou naléhavých případů a odůvodněných okolností přijme Parlament rozhodnutí na návrh příslušného výboru.

 

3. Pro rozhodnutí podle odstavců 1 a 2 je třeba dvoutřetinové většiny odevzdaných hlasů,která představuje většinu všech poslanců Parlamentu.

 

4. Na základě povolení Konference předsedů může příslušný výbor předložit doprovodný návrh usnesení. Takový návrh usnesení vyjadřuje názory Parlamentu na závažné porušování základních zásad ze strany členského státu, na odpovídající sankce a na jejich pozdější změnu nebo zrušení.

 

5. Příslušný výbor zajistí, aby byl Parlament úplně informován a v případě potřeby požádán o stanoviska ke všem následným opatřením po vyslovení souhlasu podle odstavce 3. Rada je vyzvána, aby podle potřeby informovala o vývoji situace. Parlament může přijmout doporučení Radě na návrh příslušného výboru vypracovaný se svolením Konference předsedů.

 

(Pokud bude tento pozměňovací návrh přijat, bude článek 102 vypuštěn)

Odůvodnění

S drobnými změnami přebírá znění stávajícího článku 102.

Pozměňovací návrh   25

Jednací řád Evropského parlamentu

Čl. 74 f (nový) (bude vložen do Kapitoly 6 a (nové))

Platný text

Pozměňovací návrh

 

Článek 74f

 

Složení Parlamentu

 

V dostatečném časovém předstihu před koncem volebního období může Parlament na základě zprávy příslušného výboru vypracované v souladu s článkem 41 předložit návrh na změnu svého složení. Návrh rozhodnutí Evropské rady, kterým se stanoví složení Parlamentu, se posoudí v souladu s článkem 81.

Odůvodnění

Odpovídá novému právu podnětu podle čl. 14 odst. 2 pododstavce 2 Smlouvy o EU.

Pozměňovací návrh   26

Jednací řád Evropského parlamentu

Čl. 82 (bude vložen do kapitoly 6 a (nové) jako článek 74 g)

Platný text

Pozměňovací návrh

Článek 82

Článek 74g

Postupy v Parlamentu

Posílená spolupráce mezi členskými státy

1. Žádosti členských států nebo návrhy Komise týkající se zavedení posílené spolupráce mezi členskými státy a konzultace s Parlamentem podle čl. 40a odst. 2 Smlouvy o EU postupuje předseda příslušnému výboru k projednání. Popřípadě se použijí články 37, 38, 39, 43, 53 až 60 a 81 tohoto jednacího řádu.

1. Žádosti týkající se zavedení posílené spolupráce mezi členskými státy podle článku 20 Smlouvy o Evropské unii postupuje předseda příslušnému výboru k projednání. Popřípadě se použijí články 37, 38, 39, 43, 53 až 59 a 81 tohoto jednacího řádu.

2. Příslušný výbor ověří soulad s článkem 11 Smlouvy o ES a s články 27a, 27b, 40, 43, 44, 44a Smlouvy o EU.

2. Příslušný výbor ověří soulad s článkem 20 Smlouvy o Evropské unii a s články 326 až 334 Smlouvy o fungování Evropské unie.

3. Po zavedení posílené spolupráce jsou akty předložené v jejím rámci projednávány v Parlamentu stejnými postupy, jako když se ustanovení o posílené spolupráci nepoužijí.

3. Po zavedení posílené spolupráce jsou akty předložené v jejím rámci projednávány v Parlamentu stejnými postupy, jako když se ustanovení o posílené spolupráci nepoužijí. Použije se článek 43.

Pozměňovací návrh   27

Jednací řád Evropského parlamentu

Článek 75

Platný text

Pozměňovací návrh

Článek 75

vypouští se

Souhrnný rozpočet

 

Prováděcí postupy pro přezkoumávání souhrnného rozpočtu Evropské unie a dodatečných rozpočtů v souladu s finančními ustanoveními smluv o založení Evropských společenství se přijímají usnesením Parlamentu a jsou přílohou tohoto jednacího řádu1.

 

1Viz příloha V.

(Příloha V bude vypuštěna, budou-li tento a související pozměňovací návrhy přijaty)

Odůvodnění

Toto ustanovení již není potřebné, neboť do jednacího řádu byla začleněna příloha V.

Pozměňovací návrh   28

Jednací řád Evropského parlamentu

Článek 75 a (nový) (bude vložen do Kapitoly 7 – Rozpočtové postupy)

Platný text

Pozměňovací návrh

Článek 75a

 

Víceletý finanční rámec

 

Požádá-li Rada Parlament o souhlas s návrhem nařízení, kterým se stanoví víceletý finanční rámec, je věc postoupena příslušnému výboru v souladu s postupem uvedeným v článku 81. Pro souhlas Parlamentu je třeba většiny hlasů všech poslanců.

Odůvodnění

Odráží skutečnost, že víceletý finanční rámec se stal legislativním aktem, který vyžaduje souhlas Parlamentu.

Pozměňovací návrh   29

Jednací řád Evropského parlamentu

Článek 75 b (nový)

Platný text

Pozměňovací návrh

 

Článek 75b

 

1. Poslancům jsou k dispozici tyto dokumenty:

 

a) návrh rozpočtu předložený Komisí;

 

b) přehled výsledků projednávání v Radě o návrhu rozpočtu;

 

c) postoj Rady k návrhu rozpočtu vypracovaný v souladu s čl. 314 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie;

 

d) jakýkoli návrh rozhodnutí o prozatímních dvanáctinách podle článku 315 Smlouvy o fungování Evropské unie.

 

2. Tyto dokumenty budou postoupeny příslušnému výboru. Každý dotčený výbor může zaujmout stanovisko.

 

3. Chce-li jiný výbor zaujmout své stanovisko, stanoví předseda lhůtu pro sdělení tohoto stanoviska příslušnému výboru.

 

(Pokud bude tento pozměňovací návrh přijat, bude článek 1 přílohy V vypuštěn)

Pozměňovací návrh   30

Jednací řád Evropského parlamentu

Článek 75 c (nový)

Platný text

Pozměňovací návrh

 

Článek 75c

 

Projednávání návrhu rozpočtu – první fáze

 

1. Za níže stanovených podmínek může každý poslanec předložit a obhajovat předlohy změn návrhu rozpočtu.

 

2. Předlohy změn jsou přípustné, pouze pokud jsou předloženy písemně, opatřeny podpisy nejméně čtyřiceti poslanců nebo předloženy jménem politické skupiny či výboru, pokud je v nich uvedena rozpočtová položka, k níž se vztahují, a pokud zajišťují udržení rovnováhy příjmů a výdajů. Předlohy změn musí obsahovat všechny příslušné informace o poznámkách, které mají být uvedeny v dané rozpočtové položce.

 

Všechny předlohy změn návrhu rozpočtu musí být písemně odůvodněny.

 

3. Předseda stanoví lhůtu pro předložení změn.

 

4. Příslušný výbor zaujme stanovisko k předloženým textům před jejich projednáváním v Parlamentu.

 

O předlohách změn, které příslušný výbor zamítl, se v Parlamentu nehlasuje, pokud o to před uplynutím lhůty stanovené předsedou písemně nepožádá výbor nebo nejméně čtyřicet poslanců; tato lhůta nesmí být v žádném případě kratší než 24 hodiny před začátkem hlasování.

 

5. Předlohy změn návrhu rozpočtu Parlamentu podobné těm, které již Parlament zamítl v době, kdy byl návrh rozpočtu sestavován, budou projednány pouze v případě kladného stanoviska příslušného výboru.

 

6. Bez ohledu na čl. 55 odst. 2 jednacího řádu hlasuje Parlament odděleně a v tomto pořadí:

 

– o každé předloze změny,

 

– o každém oddílu návrhu rozpočtu,

 

– o návrhu usnesení týkajícího se návrhu rozpočtu.

 

Použije se též čl. 161 odst. 4 až 8.

 

7. Články, kapitoly, hlavy a oddíly návrhu rozpočtu, k nimž nebyly předloženy žádné předlohy změn, se považují za přijaté.

 

8. K přijetí předloh změn je třeba většina hlasů všech poslanců Parlamentu.

 

9. Pokud Parlament změní návrh rozpočtu, pak se návrh rozpočtu takto pozměněný zašle spolu s odůvodněním Radě a Komisi.

 

10. Zápis ze zasedání, na němž Parlament zaujal své stanovisko k návrhu rozpočtu, bude zaslán Radě a Komisi.

 

(Pokud bude tento pozměňovací návrh přijat, bude článek 3 přílohy V vypuštěn)

Pozměňovací návrh   31

Jednací řád Evropského parlamentu

Čl. 75 d (nový)

Platný text

Pozměňovací návrh

 

Článek 75d

 

Finanční trialog

 

Předseda se účastní pravidelných setkání předsedů Evropského parlamentu, Rady a Komise, která jsou svolávána z podnětu Komise v rámci rozpočtových postupů podle šesté části hlavy II Smlouvy o fungování Evropské unie. Předseda učiní všechna nezbytná opatření, aby podpořil vzájemné konzultace a sbližování postojů jednotlivých orgánů, a usnadnil tak provádění výše uvedených postupů.

 

Předseda Parlamentu může tímto úkolem pověřit místopředsedu, který má zkušenosti s rozpočtovými otázkami, nebo předsedu výboru příslušného pro rozpočtové otázky.

Pozměňovací návrh   32

Jednací řád Evropského parlamentu

Čl. 75 e (nový)

Platný text

Pozměňovací návrh

 

Článek 75e

 

Rozpočtové dohodovací řízení

 

1. Předseda svolá dohodovací výbor v souladu s čl. 314 odst. 4 Smlouvy o fungování Evropské unie.

 

2. Delegace zastupující Parlament na schůzích dohodovacího výboru v rozpočtovém procesu je složena ze stejného počtu členů jako delegace Rady.

 

3. Členové delegace jsou každoročně jmenováni politickými skupinami předtím, než Parlament hlasuje o postoji Rady, a to nejlépe ze členů výboru příslušného pro rozpočtové otázky a z ostatních dotyčných výborů. Delegaci vede předseda Parlamentu. Předseda Parlamentu může touto funkcí pověřit místopředsedu, který má zkušenosti s rozpočtovými otázkami, nebo předsedu výboru příslušného pro rozpočtové otázky.

 

4. Použije se čl. 68 odst. 2, 4, 5, 7 a 8.

 

5. Pokud je v dohodovacím výboru dosaženo dohody o společném návrhu, věc se zařadí na pořad jednání zasedání Parlamentu, které se koná do čtrnácti dnů od data dosažení dohody. Společný návrh je poskytnut všem poslancům. Použije se čl. 69 odst. 2 a 3.

 

6. O společném návrhu jako celku se rozhoduje v jediném hlasování. Hlasuje se jmenovitě. Společný návrh je považován za schválený, pokud není zamítnut většinou hlasů všech poslanců Parlamentu.

 

7. Jestliže Parlament schválí společný návrh, zatímco jej Rada zamítne, může příslušný výbor předložit všechny nebo některé pozměňovací návrhy Parlamentu k postoji Rady za účelem potvrzení v souladu s čl. 314 odst. 7 písm. d) Smlouvy o fungování Evropské unie.

 

Hlasování o potvrzení se zařadí na pořad jednání zasedání Parlamentu, které se koná do čtrnácti dnů od data, kdy Rada oznámila zamítnutí společného návrhu.

 

Pozměňovací návrhy jsou považovány za potvrzené, pokud jsou schváleny většinou hlasů všech poslanců Parlamentu a třípětinovou většinou odevzdaných hlasů.

Pozměňovací návrh   33

Jednací řád Evropského parlamentu

Čl. 75 f (nový)

Platný text

Pozměňovací návrh

 

Článek 75f

 

Konečné schválení rozpočtu

 

Pokud předseda dojde k závěru, že rozpočet byl schválen v souladu s článkem 314 Smlouvy o fungování Evropské unie, prohlásí v průběhu zasedání Parlamentu, že rozpočet byl s konečnou platností schválen. Zajistí zveřejnění rozpočtu v Úředním věstníku Evropské unie.

 

(Pokud bude tento pozměňovací návrh přijat, bude článek 4 přílohy V vypuštěn)

Pozměňovací návrh   34

Jednací řád Evropského parlamentu

Článek 75 g (nový)

Platný text

Pozměňovací návrh

 

Článek 75g

 

Systém prozatímních dvanáctin

 

1. Rozhodnutí Rady, kterým se schvalují výdaje přesahující prozatímní dvanáctinu výdajů, je postoupeno příslušnému výboru.

 

2. Příslušný výbor může předložit návrh rozhodnutí, kterým se sníží výdaje uvedené v odstavci 1. Parlament o něm rozhodne do 30 dní po přijetí rozhodnutí Rady.

 

3. Parlament rozhoduje většinou hlasů všech poslanců.

 

(Pokud bude tento pozměňovací návrh přijat, bude článek 7 přílohy V vypuštěn)

Pozměňovací návrh   35

Jednací řád Evropského parlamentu

Článek 79 a (nový)

Platný text

Pozměňovací návrh

 

Článek 79a

 

Postup pro vypracování návrhu rozpočtu Parlamentu

 

1. Pokud jde o rozpočet Parlamentu, přijímá předsednictvo a výbor příslušný pro rozpočet v tomto pořadí rozhodnutí týkající se:

 

a) plánu pracovních míst;

 

b) předběžného návrhu rozpočtu a návrhu rozpočtu.

 

2. Rozhodnutí o plánu pracovních míst se přijímají v souladu s tímto postupem:

 

a) předsednictvo vypracuje plán pracovních míst pro každý rozpočtový rok;

 

b) v případě, že se stanovisko výboru příslušného pro rozpočet liší od původních rozhodnutí přijatých předsednictvem, zahájí se dohodovací řízení mezi předsednictvem a výborem;

 

c) na konci tohoto postupu přijímá předsednictvo podle čl. 207 odst. 3 tohoto jednacího řádu konečné rozhodnutí o plánu pracovních míst, aniž jsou dotčena rozhodnutí přijatá podle článku 314 Smlouvy o fungování Evropské unie.

 

3. Pokud jde o vlastní návrh rozpočtu, postup jeho vypracování začíná okamžikem, kdy předsednictvo přijme konečné rozhodnutí o plánu pracovních míst. Fáze tohoto postupu jsou vymezeny článkem 79. V případě, že se postoj rozpočtového výboru značně liší od postoje předsednictva, zahájí se dohodovací řízení.

 

(Pokud bude tento pozměňovací návrh přijat, bude čl. 79 odst. 7 a článek 8 přílohy V vypuštěn)

Pozměňovací návrh   36

Jednací řád Evropského parlamentu

Čl. 81 – název

Platný text

Pozměňovací návrh

Postup souhlasu

(Netýká se českého znění.)

 

(Pozměňovací návrh týkající se celého textu: netýká se českého znění.)

Odůvodnění

Netýká se českého znění.

Pozměňovací návrh   37

Jednací řád Evropského parlamentu

Čl. 81 – odst. 1

Platný text

Pozměňovací návrh

1. Pokud je Parlament požádán, aby vyslovil souhlas s navrhovaným aktem, Parlament přijme své rozhodnutí na základě doporučení příslušného výboru ve prospěch schválení nebo zamítnutí daného aktu.

1. Pokud je Parlament požádán, aby vyslovil souhlas s navrhovaným aktem, Parlament přijme své rozhodnutí na základě doporučení příslušného výboru ve prospěch schválení nebo zamítnutí daného aktu.

Parlament poté rozhodne o aktu, u něhož je podle Smlouvy o ES nebo Smlouvy o EU třeba jeho souhlasu, v jediném hlasování, přičemž nelze předkládat žádné pozměňovací návrhy. Většina potřebná pro přijetí souhlasu je většinou stanovenou v příslušném článku Smlouvy o ES nebo Smlouvy o EU, který tvoří právní základ navrhovaného aktu.

Parlament poté rozhodne o aktu, u něhož je podle Smlouvy o Evropské unii nebo Smlouvy o fungování Evropské unie třeba jeho souhlasu, v jediném hlasování, přičemž nelze předkládat žádné pozměňovací návrhy. Většina potřebná pro přijetí souhlasu je většinou stanovenou v příslušném článku Smlouvy o Evropské unii nebo Smlouvy o fungování Evropské unie, který tvoří právní základ navrhovaného aktu.

Odůvodnění

Terminologická úprava.

Pozměňovací návrh   38

Jednací řád Evropského parlamentu

Čl. 81 – odst. 2

Platný text

Pozměňovací návrh

2. Pro smlouvy o přistoupení a mezinárodní dohody a pro zjištění závažného a trvajícího porušení základních zásad ze strany členského státu se použijí články 89, 90 a 102. Pro postup pro posílenou spolupráci v oblasti, na kterou se vztahuje postup stanovený v článku 251 Smlouvy o ES, se použije článek 82.

2. Pro smlouvy o přistoupení a mezinárodní dohody a pro zjištění závažného a trvajícího porušení základních zásad ze strany členského státu se použijí články 89, 90 a 102. Pro postup pro posílenou spolupráci v oblasti, na kterou se vztahuje řádný legislativní postup, se použije článek 82.

 

(Pozměňovací návrh týkající se celého textu: v celém textu jednacího řádu se výraz „postup stanovený v článku 251 Smlouvy o ES“ nahradí výrazem „řádný legislativní postup“.)

Pozměňovací návrh   39

Jednací řád Evropského parlamentu

Čl. 81 – odst. 3

Platný text

Pozměňovací návrh

3. Jestliže je zapotřebí souhlas Parlamentu s legislativním návrhem, může se příslušný výbor s cílem přispět ke kladnému výsledku postupu rozhodnout, že předloží Parlamentu průběžnou zprávu o návrhu Komise s návrhem usnesení obsahujícím doporučení ve prospěch změny nebo uskutečnění návrhu.

3. Jestliže je zapotřebí souhlas Parlamentu s navrhovaným legislativním aktem nebo připravovanou mezinárodní smlouvou, může se příslušný výbor s cílem přispět ke kladnému výsledku postupu rozhodnout, že předloží Parlamentu průběžnou zprávu s návrhem usnesení obsahujícím doporučení ve prospěch změny nebo uskutečnění navrhovaného aktu.

Jestliže Parlament schválí alespoň jedno doporučení, požádá předseda Radu o další projednání.

 

Příslušný výbor dá své závěrečné doporučení k vyslovení souhlasu Parlamentu na základě výsledku jednání s Radou.

 

 

(Pozměňovací návrh týkající se celého textu: s výjimkou článků 56 a 57 se výrazy „návrh Komise“ a „legislativní návrh“ nahradí v celém textu jednacího řádu výrazem „návrh legislativního aktu“ nebo „navrhovaný legislativní akt“, podle toho, který z výrazů je vhodný z gramatického hlediska.)

Pozměňovací návrh   40

Jednací řád Evropského parlamentu

Článek 87 a (nový)

Platný text

Pozměňovací návrh

 

Článek 87a

 

Akty v přenesené pravomoci

Pokud je pravomoc doplňovat či měnit některé prvky legislativního aktu, které nejsou podstatné, přenesena legislativním aktem na Komisi, příslušný výbor:

 

– prověří návrhy aktů v přenesené pravomoci, pokud jsou předány Parlamentu k přezkumu;

 

– může Parlamentu prostřednictvím návrhu usnesení předložit vhodný návrh v souladu s ustanoveními legislativního aktu.

 

Obdobně se použijí ustanovení článku 88.

Odůvodnění

Cílem nového článku je provést nový režim aktů v přenesené pravomoci do jednacího řádu.

Pozměňovací návrh   41

Jednací řád Evropského parlamentu

Hlava II a (nová) (bude vložena před kapitolu 12))

Platný text

Pozměňovací návrh

HLAVA IIa

 

VNĚJŠÍ VZTAHY

Odůvodnění

Cílem je upozornit na význam této části jednacího řádu.

Pozměňovací návrh   42

Jednací řád Evropského parlamentu

Kapitola 12 – název

Platný text

Pozměňovací návrh

SMLOUVY A MEZINÁRODNÍ DOHODY

MEZINÁRODNÍ DOHODY

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh vyplývá z reorganizace kapitol.

Pozměňovací návrh   43

Jednací řád Evropského parlamentu

Článek 92

Platný text

Pozměňovací návrh

Článek 92

vypouští se

Jmenování vysokého představitele pro společnou zahraniční a bezpečnostní politiku

 

1. Před jmenováním vysokého představitele pro společnou zahraniční a bezpečnostní politiku vyzve předseda Parlamentu úřadujícího předsedu Rady, aby učinil prohlášení před Parlamentem podle článku 21 Smlouvy o EU. Předseda Parlamentu vyzve předsedu Komise, aby při stejné příležitosti také učinil prohlášení.

 

2. Po jmenování nového vysokého představitele pro společnou zahraniční a bezpečnostní politiku podle čl. 207 odst. 2 Smlouvy o ES a předtím, než oficiálně převezme svou funkci, jej předseda vyzve, aby učinil prohlášení před příslušným výborem a odpověděl na jeho otázky.

 

3. Po prohlášeních a otázkách podle odstavce 1 a 2 a z podnětu příslušného výboru nebo v souladu s článkem 121 může Parlament dát doporučení.

 

Odůvodnění

Vysoký představitel Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku se stává členem Komise. Zvláštní ustanovení proto nejsou nezbytná.

Pozměňovací návrh   44

Jednací řád Evropského parlamentu

Čl. 93 – název

Platný text

Pozměňovací návrh

Jmenování zvláštních zástupců pro účely společné zahraniční a bezpečnostní politiky

Zvláštní zástupci

Pozměňovací návrh   45

Jednací řád Evropského parlamentu

Čl. 93 – odst. 4 a (nový)

Platný text

Pozměňovací návrh

 

4a. Zvláštní zástupce jmenovaný Radou s mandátem pro jednotlivé politické otázky může být vyzván, aby učinil prohlášení před příslušným výborem z vlastního podnětu nebo z podnětu Parlamentu.

 

(Pokud bude tento pozměňovací návrh přijat, bude čl. 94 odst. 3 vypuštěn)

Odůvodnění

Toto znění umožňuje vyzvat zvláštní zástupce v případě potřeby, a nikoli pouze při jejich jmenování.

Pozměňovací návrh   46

Jednací řád Evropského parlamentu

Článek 94

Platný text

Pozměňovací návrh

Článek 94

vypouští se

Prohlášení vysokého představitele pro společnou zahraniční a bezpečnostní politiku a ostatních zvláštních zástupců

 

1. Vysoký představitel je vyzván, aby učinil prohlášení před Parlamentem nejméně čtyřikrát v roce. Použije se článek 110.

2. Vysoký představitel je pozván nejméně čtyřikrát ročně na schůzi příslušného výboru, aby učinil prohlášení a odpověděl na otázky. Vysoký představitel může být pozván i při jiných příležitostech, kdykoli to bude výbor pokládat za nutné, nebo se může schůze účastnit z vlastního podnětu.

 

3. Je-li zvláštní zástupce jmenován Radou s mandátem pro jednotlivé politické otázky, může být vyzván, aby učinil prohlášení před příslušným výborem z vlastního podnětu nebo z podnětu Parlamentu.

 

Odůvodnění

Viz odůvodnění k článku 92.

Pozměňovací návrh   47

Jednací řád Evropského parlamentu

Čl. 96 – odst. 2

Platný text

Pozměňovací návrh

2. Dotčené výbory se snaží zajistit, aby je vysoký představitel pro společnou zahraniční a bezpečnostní politiku, Rada a Komise pravidelně a včas informovali o vývoji a provádění společné zahraniční a bezpečnostní politiky Unie, o předpokládaných nákladech, a to pokaždé, když je v rámci této politiky přijato rozhodnutí mající finanční dopad, a aby byly informovány o jakýchkoli jiných finančních aspektech vztahujících se k provádění činností v rámci této politiky. Výjimečně, na žádost Komise, Rady nebo vysokého představitele, může výbor rozhodnout o tom, že jeho jednání bude neveřejné.

2. Dotčené výbory se snaží zajistit, aby je místopředseda Komise / vysoký představitel Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, Rada a Komise pravidelně a včas informovali o vývoji a provádění společné zahraniční a bezpečnostní politiky Unie, o předpokládaných nákladech, a to pokaždé, když je v rámci této politiky přijato rozhodnutí mající finanční dopad, a aby byly informovány o jakýchkoli jiných finančních aspektech vztahujících se k provádění činností v rámci této politiky. Výjimečně, na žádost Komise, Rady nebo vysokého představitele, může výbor rozhodnout o tom, že jeho jednání bude neveřejné.

 

(Pozměňovací návrh týkající se celého textu: „vysoký představitel pro společnou zahraniční a bezpečnostní politiku“ se v celém znění jednacího řádu nahrazuje spojením „místopředseda Komise / vysoký představitel Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku“.)

Pozměňovací návrh   48

Jednací řád Evropského parlamentu

Čl. 96 – odst. 3

Platný text

Pozměňovací návrh

3. Konzultativní dokument Rady o hlavních aspektech a základních směrech společné zahraniční a bezpečnostní politiky, včetně jejích finančních dopadů na rozpočet Unie, je předmětem pravidelné každoroční rozpravy. Použijí se postupy stanovené v článku 110.

3. Konzultativní dokument místopředsedy Komise / vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku o hlavních aspektech a základních směrech společné zahraniční a bezpečnostní politiky, včetně společné bezpečnostní a obranné politiky a jejích finančních dopadů na rozpočet Unie, je předmětem pravidelné rozpravy, která se koná dvakrát do roka. Použijí se postupy stanovené v článku 110.

Pozměňovací návrh   49

Jednací řád Evropského parlamentu

Kapitola 14 – název

Platný text

Pozměňovací návrh

POLICEJNÍ A SOUDNÍ SPOLUPRÁCE V TRESTNÍCH VĚCECH

vypouští se

Odůvodnění

Toto ustanovení je již zastaralé.

Pozměňovací návrh   50

Jednací řád Evropského parlamentu

Článek 99

Platný text

Pozměňovací návrh

Článek 99

vypouští se

Informování Parlamentu v oblasti policejní a soudní spolupráce v trestních věcech

 

1. Příslušný výbor zajistí, aby byl Parlament úplně a pravidelně informován o činnostech v oblasti policejní a soudní spolupráce v trestních věcech a aby byla jeho stanoviska odpovídajícím způsobem zohledněna, když Rada zaujímá společné postoje vymezující přístup Unie k určité otázce podle čl. 34 odst. 2 písm. a) Smlouvy o EU.

 

2. Výjimečně, na žádost Komise nebo Rady, může výbor rozhodnout o konání neveřejného jednání.

 

3. Rozprava podle čl. 39 odst. 3 Smlouvy o EU se koná podle čl. 110 odst. 2, 3 a 4 tohoto jednacího řádu.

 

Odůvodnění

Toto ustanovení je již zastaralé.

Pozměňovací návrh   51

Jednací řád Evropského parlamentu

Článek 100

Platný text

Pozměňovací návrh

Článek 100

vypouští se

Konzultace s Parlamentem v oblasti policejní a soudní spolupráce v trestních věcech

 

Konzultace s Parlamentem podle čl. 34 odst. 2 písm. b), c) a d) Smlouvy o EU se řídí ustanoveními článků 36 až 39, 43, 44 a 55 tohoto jednacího řádu.

 

V případě potřeby se projednání návrhu zařadí nejpozději na pořad jednání posledního zasedání konaného před uplynutím lhůty stanovené podle čl. 39 odst. 1 Smlouvy o EU.

 

Pokud je s Parlamentem konzultován návrh rozhodnutí Rady o jmenování ředitele a členů správní rady Europolu, použijí se obdobně ustanovení článku 108.

 

Odůvodnění

Toto ustanovení je již zastaralé.

Pozměňovací návrh   52

Jednací řád Evropského parlamentu

Článek 101

Platný text

Pozměňovací návrh

Článek 101

vypouští se

Doporučení v oblasti policejní a soudní spolupráce v trestních věcech

 

1. Výbor příslušný pro záležitosti týkající se policejní a soudní spolupráce v trestních věcech může vypracovat doporučení Radě v oblasti působnosti hlavy VI Smlouvy o EU poté, co získá svolení Konference předsedů, nebo na návrh ve smyslu článku 121.

 

2. V naléhavých případech může svolení uvedené v odstavci 1 udělit předseda Parlamentu, který může rovněž povolit svolání mimořádné schůze dotyčného výboru.

 

3. Doporučení vypracovaná tímto způsobem se zařadí na pořad jednání příštího dílčí zasedání. Ustanovení čl. 97 odst. 4 se použije obdobně.

 

(Viz výklad ustanovení článku 121.)

 

Odůvodnění

Toto ustanovení je již zastaralé.

Pozměňovací návrh   53

Jednací řád Evropského parlamentu

Článek 105

Platný text

Pozměňovací návrh

1. Pokud se Rada dohodne na nominaci předsedy Komise, požádá předseda Parlamentu navrženého kandidáta, aby učinil prohlášení před Parlamentem a představil Parlamentu své politické cíle. Po prohlášení následuje rozprava.

1. Pokud Evropská rada navrhne kandidáta na předsedu Komise, požádá jej předseda Parlamentu, aby učinil prohlášení před Parlamentem a představil Parlamentu své politické cíle. Po prohlášení následuje rozprava.

Rada musí být přizvána k účasti v rozpravě.

Evropská rada je přizvána k účasti v rozpravě.

2. Parlament schválí nebo zamítne nominaci většinou odevzdaných hlasů.

2. Parlament zvolí předsedu Komise většinou všech poslanců.

Hlasuje se tajně.

Hlasuje se tajně.

3. Pokud je kandidát zvolen, informuje o tom předseda Parlamentu Radu, požádá ji a nově zvoleného předsedu Komise, aby po vzájemné dohodě navrhli kandidáty na místa komisařů.

3. Pokud je kandidát zvolen, informuje o tom předseda Parlamentu Radu, požádá ji a nově zvoleného předsedu Komise, aby po vzájemné dohodě navrhli kandidáty na místa komisařů.

4. Pokud Parlament nominaci neschválí, požádá předseda Parlamentu Radu, aby nominovala nového kandidáta.

4. Pokud kandidát nezíská požadovanou většinu, vyzve předseda Parlamentu Evropskou radu, aby do jednoho měsíce navrhla nového kandidáta pro volbu podle stejného postupu.

Odůvodnění

Zohledňuje skutečnost, že Parlament má nyní právo volit předsedu Komise.

Pozměňovací návrh   54

Jednací řád Evropského parlamentu

Článek 107 a (nový)

Platný text

Pozměňovací návrh

Článek 107a

 

Jmenování soudců a generálních advokátů Soudního dvora

 

Parlament na návrh příslušného výboru jmenuje svého zástupce do sedmičlenného panelu, který má prověřit vhodnost kandidátů na místo soudce nebo generálního advokáta Soudního dvora.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh odpovídá nové úloze Parlamentu, co se týče nominací do Soudního dvora.

Pozměňovací návrh   55

Jednací řád Evropského parlamentu

Čl. 121 – odst. 1

Platný text

Pozměňovací návrh

1. Politická skupina nebo nejméně čtyřicet poslanců může podat návrh doporučení Radě týkající se věcí podle hlav V a VI Smlouvy o EU nebo v případě, že s Parlamentem nebyla konzultována mezinárodní dohoda, na kterou se vztahují články 90 nebo 91.

1. Politická skupina nebo nejméně čtyřicet poslanců může podat návrh doporučení Radě týkající se věcí podle hlavy V Smlouvy o Evropské unii nebo v případě, že s Parlamentem nebyla konzultována mezinárodní dohoda, na kterou se vztahují články 90 nebo 91.

Odůvodnění

Stávající ustanovení hlavy VI Smlouvy o Evropské unii, která se týkají policejní a soudní spolupráce v trestních věcech, se nahrazují ustanoveními hlavy V Smlouvy o fungování Evropské unie, která vyžadují, aby byly v těchto věcech s Parlamentem vedeny alespoň konzultace.

Pozměňovací návrh   56

Jednací řád Evropského parlamentu

Čl. 124 – odst. -1 (nový)

Platný text

Pozměňovací návrh

 

-1. Pokud Smlouva stanoví konzultaci Evropského hospodářského a sociálního výboru, zahájí předseda postup konzultace a informuje o tom Parlament.

Pozměňovací návrh   57

Jednací řád Evropského parlamentu

Čl. 124 – odst. 2 a (nový)

Platný text

Pozměňovací návrh

 

2a. Stanoviska Evropského hospodářského a sociálního výboru jsou postoupena příslušnému výboru.

Pozměňovací návrh   58

Jednací řád Evropského parlamentu

Čl. 125 – odst. -1 (nový)

Platný text

Pozměňovací návrh

 

-1. Pokud Smlouva stanoví konzultaci Výboru regionů, zahájí předseda postup konzultace a informuje o tom Parlament.

Pozměňovací návrh   59

Jednací řád Evropského parlamentu

Čl. 125 – odst. 2 a (nový)

Platný text

Pozměňovací návrh

 

2a. Stanoviska Výboru regionů jsou postoupena příslušnému výboru.

Pozměňovací návrh   60

Jednací řád Evropského parlamentu

Článek 131

Platný text

Pozměňovací návrh

1. Na návrh předsedy jmenuje Konference předsedů členy parlamentní delegace v COSAC a může jim udělit mandát. V čele delegace je jeden z místopředsedů odpovědný za udržování vztahů s národními parlamenty.

1. Na návrh předsedy jmenuje Konference předsedů členy parlamentní delegace v COSAC a může jim udělit mandát. V čele delegace je předseda výboru příslušného pro institucionální aspekty evropského integračního procesu.

2. Ostatní členové delegace jsou vybíráni s ohledem na věci, které se mají projednávat na zasedání COSAC, a s přihlédnutím k celkové politické rovnováze v Parlamentu. Po každém zasedání předkládá delegace zprávu.

2. Ostatní členové delegace jsou vybíráni s ohledem na věci, které se mají projednávat na zasedání COSAC, přičemž členy delegace jsou pokud možno předsedové a zpravodajové výborů příslušných pro tyto věci. Přihlíží se přitom k celkové politické rovnováze v Parlamentu. Po každém zasedání předkládá delegace zprávu.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh provádí do jednacího řádu Evropského parlamentu usnesení ze dne 7. května 2009 o vývoji vztahů mezi Evropským parlamentem a vnitrostátními parlamenty v rámci Lisabonské smlouvy [P6_TA(2009)0388)], jež vychází ze zprávy Výboru pro ústavní záležitosti A6-0133/2009 (zpravodaj Elmar Brok). Jeho hlavní myšlenkou je, že by Výbor pro ústavní záležitosti a specializované výbory příslušné pro věci, jimiž se COSAC zabývá, měly být více zapojeny do příprav zasedání COSAC a měly by být na těchto zasedáních rovněž zastoupeny.

Pozměňovací návrh   61

Jednací řád Evropského parlamentu

Článek 132

Platný text

Pozměňovací návrh

Konference předsedů jmenuje členy parlamentní delegace v jakémkoli konventu, konferenci nebo podobném orgánu, v němž jsou zástupci parlamentů, a zmocňuje je s ohledem na příslušné parlamentní usnesení Delegace volí svého předsedu, a popřípadě jednoho nebo více místopředsedů.

Konference předsedů jmenuje členy parlamentní delegace v jakékoli konferenci nebo podobném orgánu, v němž jsou zástupci parlamentů, a zmocňuje je s ohledem na příslušné parlamentní usnesení Delegace volí svého předsedu, a popřípadě jednoho nebo více místopředsedů.

Odůvodnění

Zastoupením Parlamentu v konventu se zabývá článek 74 a (nový).

Pozměňovací návrh   62

Jednací řád Evropského parlamentu

Článek 132 a (nový)

Platný text

Pozměňovací návrh

 

Článek 132a

 

Spolupráce na úrovni výboru

 

1. Předseda usiluje ve spolupráci s předsedy vnitrostátních parlamentů o zřízení rámce spolupráce příslušných výborů.

 

V tomto rámci mohou parlamentní výbory samostatně navazovat kontakty a spolupracovat mezi sebou. Kde nebyl vnitrostátním parlamentem stanoven žádný výbor, jehož působnost je totožná, obrátí se příslušný výbor Evropského parlamentu přímo na předsedu daného vnitrostátního parlamentu.

 

2. Výbory mohou přijmout opatření podle článku 132b v rámci limitů rozpočtových prostředků stanovených pro spolupráci výborů s vnitrostátními parlamenty. Přidělování těchto prostředků mezi výbory stanoví rozhodnutí Konference předsedů výborů.

Pozměňovací návrh   63

Jednací řád Evropského parlamentu

Článek 132 b (nový)

Platný text

Pozměňovací návrh

 

Rule 132b

 

Dialog před legislativním procesem a po něm

 

1. Výbor příslušný pro danou právní záležitost může přijmout vhodná opatření s cílem zajistit intenzivní dialog s vnitrostátními parlamenty na úrovni výborů týkající se kterékoli plánované záležitosti v právních předpisech Evropské unie od legislativní programové fáze až po fázi provádění přijatého aktu.

 

2. Příslušný výbor se zejména může rozhodnout zorganizovat video konference, navazovat individuální kontakty nebo uspořádat schůze v jednom z pracovních míst Parlamentu či vyslat mise na jiná místa

 

– na úrovni zpravodajů,

 

– také za účasti stínových zpravodajů a/nebo koordinátorů,

 

– nebo mezi úplným výborem a předsedy výborů a/nebo zpravodaji z vnitrostátních parlamentů,

 

– s cílem odpovědět na žádost vnitrostátního parlamentu o podporu při přezkumu návrhu právních předpisů Unie.

Pozměňovací návrh   64

Jednací řád Evropského parlamentu

Článek 132 c (nový)

Platný text

Pozměňovací návrh

 

Článek 132c

 

Zasílání písemností

 

Dokument, který se týká legislativního postupu na úrovni Evropské unie a který je vnitrostátním parlamentem úředně předán Evropskému parlamentu, je postoupen příslušnému výboru. Tento dokument je přeložen do pracovních jazyků koordinátorů výboru. Pokud příslušný výbor považuje za vhodné zabývat se záležitostí podrobněji, může se rozhodnout postupovat podle článku 132b.

Pozměňovací návrh   65

Jednací řád Evropského parlamentu

Čl. 149 – odst. 12

Platný text

Pozměňovací návrh

12. Aniž je dotčen článek 197 Smlouvy o ES, usiluje předseda o dohodu s Komisí a Radou o tom, jaká řečnická doba jim bude přidělena.

12. Aniž je dotčen článek 230 Smlouvy o fungování Evropské unie, usiluje předseda o dohodu s Komisí, Radou a předsedou Evropské rady o tom, jaká řečnická doba jim bude přidělena.

 

(Tento odstavec bude posledním odstavcem článku 149)

Odůvodnění

Přizpůsobení změněnému statusu Evropské rady.

Pozměňovací návrh   66

Jednací řád Evropského parlamentu

Čl. 191 – odst. 1

Platný text

Pozměňovací návrh

1. Na první schůzi výboru, po zvolení členů výboru podle článku 186 zvolí výbor předsednictvo složené z předsedy a jednoho, dvou nebo tří místopředsedů, kteří jsou zvoleni v odděleném hlasování.

1. Na první schůzi výboru, po zvolení členů výboru podle článku 186 zvolí výbor předsednictvo složené z předsedy a místopředsedů, kteří jsou zvoleni v odděleném hlasování. O počtu místopředsedů, jež mají být zvoleni, rozhodne Parlament na základě návrhu Konference předsedů.

Pozměňovací návrh   67

Jednací řád Evropského parlamentu

Čl. 204 – název

Platný text

Pozměňovací návrh

Jmenování veřejného ochránce práv

Volba veřejného ochránce práv

Odůvodnění

Technické přizpůsobení jednacího řádu znění Smlouvy.

Pozměňovací návrh   68

Jednací řád Evropského parlamentu

Čl. 204 – odst. 7

Platný text

Pozměňovací návrh

7. Jmenovaná osoba je hned vyzvána, aby složila přísahu před Soudním dvorem.

7. Zvolená osoba je hned vyzvána, aby složila přísahu před Soudním dvorem.

Odůvodnění

Technické přizpůsobení jednacího řádu znění Smlouvy.

Pozměňovací návrh   69

Jednací řád Evropského parlamentu

Příloha V – Čl. 2

Platný text

Pozměňovací návrh

Článek 2

vypouští se

Míra

 

1. Kterýkoliv poslanec může za níže uvedených podmínek předložit a obhajovat návrh rozhodnutí o stanovení nové maximální míry.

 

2. Takové návrhy jsou přípustné, pouze pokud jsou předloženy písemně a opatřeny podpisy nejméně čtyřiceti poslanců nebo pokud jsou předloženy jménem politické skupiny nebo výboru.

 

3. Předseda stanoví lhůtu pro předložení takových návrhů.

 

4. Příslušný výbor podá zprávu o těchto návrzích před jejich projednáváním v Parlamentu.

 

5. Poté o návrzích hlasuje Parlament.

 

Parlament rozhoduje většinou hlasů všech poslanců a třemi pětinami odevzdaných hlasů.

 

Poté, co Rada informuje Parlament o svém souhlasu se stanovením nové maximální míry, vyhlásí předseda v průběhu plenárního zasedání, že navržená změna maximální míry je přijata.

 

V opačném případě bude stanovisko Rady postoupeno příslušnému výboru.

 

Odůvodnění

Toto ustanovení je již zastaralé.

Pozměňovací návrh   70

Jednací řád Evropského parlamentu

Příloha V – Čl. 5

Platný text

Pozměňovací návrh

Článek 5

vypouští se

Posouzení jednání Rady – druhá fáze

 

1. Jestliže Rada upravila jednu nebo více změn přijatých Parlamentem, postoupí takto pozměněný text příslušnému výboru

 

2. Za níže stanovených podmínek může každý poslanec předložit a obhajovat předlohu změny textu upraveného Radou.

 

3. Takové předlohy změn jsou přípustné, pouze pokud jsou předloženy písemně, opatřeny podpisem nejméně čtyřiceti poslanců nebo předloženy jménem výboru a zaručují udržení rovnováhy příjmů a výdajů. Nepoužije se čl. 49 odst. 5.

 

Předlohy změn jsou přípustné, pouze pokud se vztahují k textu upravenému Radou.

 

4. Předseda stanoví lhůtu pro předložení změn.

 

5. Příslušný výbor se vyjádří k textu upravenému Radou a zaujme stanovisko k předlohám změn upraveného textu.

 

6. O předlohách změn textu upraveného Radou se hlasuje v Parlamentu, aniž je dotčeno ustanovení čl. 3 odst. 4 druhého pododstavce. Parlament rozhoduje většinou hlasů všech poslanců a třemi pětinami odevzdaných hlasů. Jestliže jsou předlohy změn přijaty, považuje se text upravený Radou za zamítnutý. Jestliže jsou předlohy změn zamítnuty, považuje se za přijatý text upravený Radou.

 

7. Přehled Rady o výsledcích jejího jednání o pozměňovacích návrzích přijatých Parlamentem je projednán v rozpravě, po níž se může hlasovat o návrhu usnesení.

 

8. Po ukončení postupu stanoveného v tomto článku a s ohledem na ustanovení článku 6 prohlásí předseda při zasedání Parlamentu, že rozpočet byl s konečnou platností přijat, a zajistí jeho vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

 

Odůvodnění

Toto ustanovení je již zastaralé.

Pozměňovací návrh   71

Jednací řád Evropského parlamentu

Příloha V – Čl. 6

Platný text

Pozměňovací návrh

Článek 6

vypouští se

Celkové zamítnutí

 

1. Ze závažných důvodů může výbor nebo nejméně čtyřicet poslanců předložit návrh na zamítnutí návrhu rozpočtu jako celku. Takový návrh je přípustný, pouze pokud je předložen s písemným odůvodněním ve lhůtě stanovené předsedou Parlamentu. Důvody zamítnutí si nesmějí odporovat.

 

2. Příslušný výbor zaujme stanovisko k takovému návrhu dříve, než se o něm hlasuje v Parlamentu.

 

Parlament rozhoduje většinou hlasů všech poslanců a dvěma třetinami odevzdaných hlasů. Je-li návrh přijat, je návrh rozpočtu jako celek vrácen Radě.

 

Odůvodnění

Toto ustanovení je již zastaralé.

(1)

PE 418.140v02-00. Viz též dopis předsedy Rozpočtového výboru ze dne 23. září 2009, který je přiložen k této zprávě.


DOPIS ROZPOČTOVÉHO VÝBORU

Dopis, který dne 23. září 2009 zaslal předseda Rozpočtového výboru Alain Lamassoure předsedovi Výboru pro ústavní záležitosti Carlu Casinimu

___________________________________________________________________________

Jednací č.:    PRES-E-COURRIER            D (2009) 315940

                      IPOL-D-DIR-BUDG             D (2009) 50830

pan Carlo CASINI

předseda Výboru pro ústavní záležitosti

Vážený pane předsedo,

jak jste již byl spraven, Výbor pro ústavní záležitosti přijal na konci předešlého volebního období zprávu Richarda Corbetta o přizpůsobení jednacího řádu Evropského parlamentu Lisabonské smlouvě (A6-277/2009), k níž Rozpočtový výbor přispěl v podobě stanoviska paní Guy-Quintové. V tomto stanovisku paní Guy-Quintová – s ohledem na závěry své zprávy o finančních aspektech Lisabonské smlouvy – navrhla několik pozměňovacích návrhů, jež byly všechny zahrnuty do zprávy Vašeho výboru.

Vzhledem k tomu, že se Evropský parlament z důvodů, které jsou Vám známy, nevyjádřil ke zprávě pana Corbetta před koncem předešlého volebního období, musel Váš výbor znovu zahájit postup prostřednictvím zprávy pana Davida Martina, ke které se má Váš výbor vyjádřit na jedné ze svých příštích schůzí.

Shledal jsem, že pan David Martin v návrhu zprávy zcela převzal veškeré pozměňovací návrhy předložené ve stanovisku paní Guy-Quintové. Vzhledem k této skutečnosti náš výbor považuje za zbytečné vypracovat nové stanovisko ke zprávě pana Martina a pověřil mě, abych Vám sdělil, že bezvýhradně podporuje pozměňovací návrhy předložené paní Guy-Quintovou.

Byl bych Vám tudíž, pane předsedo, velmi vděčný, kdybyste tento dopis přednesl členům Vašeho výboru a učinil nezbytné kroky k zajištění toho, aby byl dopis připojen k příloze zprávy pana Martina jakožto stanovisko Rozpočtového výboru.

(závěrečný pozdrav a podpis)


VÝSLEDEK ZÁVĚREČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU

Datum přijetí

3.11.2009

 

 

 

Výsledek závěrečného hlasování

+:

–:

0:

19

2

1

Členové přítomní při závěrečném hlasování

Michel Barnier, Andrew Henry William Brons, Carlo Casini, Andrew Duff, Ashley Fox, Matthias Groote, Roberto Gualtieri, Zita Gurmai, Ramón Jáuregui Atondo, Morten Messerschmidt, Paulo Rangel, Potito Salatto, Algirdas Saudargas, György Schöpflin, József Szájer, Indrek Tarand, Luis Yáñez-Barnuevo García

Náhradník(ci) přítomný(í) při závěrečném hlasování

Sandrine Bélier, Elmar Brok, Marietta Giannakou, Enrique Guerrero Salom, David Martin, Íñigo Méndez de Vigo, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Helmut Scholz

Poslední aktualizace: 12. listopad 2009Právní upozornění