Procedură : 2009/0091(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A7-0049/2009

Texte depuse :

A7-0049/2009

Dezbateri :

Voturi :

PV 11/02/2010 - 6.3
CRE 11/02/2010 - 6.3
Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2010)0028

RAPORT     ***I
PDF 185kWORD 121k
10 noiembrie 2009
PE 427.994v01-00 A7-0049/2009

referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Deciziei nr. 1672/2006/CE a Parlamentului European și a Consiliului de stabilire a Programului comunitar pentru ocuparea forței de muncă și solidaritate socială – Progress

(COM(2009)0340 – C7-0052/2009 – 2009/0091(COD))

Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale

Raportoare: Kinga Göncz

AMENDAMENTE
PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 EXPUNERE DE MOTIVE
 AVIZ al Comisiei pentru bugete
 PROCEDURĂ

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Deciziei nr. 1672/2006/CE a Parlamentului European și a Consiliului de stabilire a Programului comunitar pentru ocuparea forței de muncă și solidaritate socială – Progress

(COM(2009)0340 – C7-0052/2009 – 2009/0091(COD))

(Procedura de codecizie: prima lectură)

Parlamentul European,

–   având în vedere propunerea Comisiei înaintată Parlamentului European și Consiliului (COM(2009)0340),

–   având în vedere articolul 251 alineatul (2), articolul 13 alineatul (2), articolul 129 și articolul 137 alineatul (2) din Tratatul CE, în temeiul cărora propunerea i-a fost prezentată de către Comisie (C7-0052/2009),

–   având în vedere articolul 55 din Regulamentul de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale și avizul Comisiei pentru bugete (A7-0049/2009),

1.  respinge propunerea Comisiei;

2.  invită Comisia să își retragă propunerea și să efectueze, împreună cu Parlamentul, demersurile necesare pentru a prezenta o nouă propunere;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei poziția Parlamentului.


EXPUNERE DE MOTIVE

Istoricul dosarului

Programul Progress acoperă perioada 2007 - 2013 și servește drept temei juridic pentru diferite cheltuieli comunitare. Programul cuprinde patru programe de acțiune comunitară specifice sprijinind punerea în aplicare a agendei politicii sociale (Antidiscriminare, Incluziune socială, Ocuparea forței de muncă și Egalitatea de șanse între femei și bărbați), precum și o serie de linii bugetare în ceea ce privește condițiile de lucru.

În temeiul Acordului interinstituțional din 2006, programului Progress i-a fost alocată o sumă suplimentară de 114 milioane EUR (prețuri curente). Majorarea a fost solicitată de Parlamentul European.

Comisia a publicat la 4 martie 2009 o comunicare intitulată „Stimularea redresării economice europene”, în care se subliniază o serie de elemente destinate sprijinirii statelor membre în elaborarea și punerea în aplicare a unor politici eficiente de ocupare a forței de muncă (COM(2009)0114). Consiliul de primăvară a stabilit trei priorități-cheie: menținerea nivelului de ocupare a forței de muncă, crearea de locuri de muncă și promovarea mobilității; îmbunătățirea competențelor și satisfacerea nevoilor piețelor forței de muncă; și creșterea accesului la un loc de muncă. În cadrul reuniunii la nivel înalt privind ocuparea forței de muncă din 7 mai 2009 a avut loc un schimb de opinii în privința acestor priorități.

La 3 iunie 2009, Comisia a adoptat o comunicare privind „Un angajament comun pentru ocuparea forței de muncă” (COM(2009)0257), în scopul de a consolida cooperarea între Uniunea Europeană și statele membre, precum și între partenerii sociali din UE în privința celor trei priorități-cheie stabilite de Consiliul de primăvară. În această comunicare, Comisia a anunțat că va prezenta o propunere în vederea unui nou instrument de microfinanțare pentru ocuparea forței de muncă, care va fi finanțat (100 de milioane EUR) din bugetul actual (nemenționând programul Progress) și care ar putea duce la mobilizarea a peste 500 de milioane EUR în cadrul unei inițiative comune cu instituțiile financiare internaționale, în special cu grupul BEI.

Propunerea Comisiei

Este necesară modificarea Deciziei nr. 1672/2006/CE, în vederea realocării unei părți din bugetul Progress instrumentului european de microfinanțare. Propunerea constă în realocarea a 100 de milioane EUR instrumentului.

Comisia afirmă că realocarea va impune programului Progress să fie mai eficient în funcționare, mai strategic în planificare și mai bine orientat în activitățile sale. De asemenea, propunerea va impune o intensificare a promovării cooperării orizontale între secțiunile sale, precum și legături cu alte instrumente comunitare, cum ar fi cooperarea transnațională în cadrul Fondului social european sau favorizarea dialogului social. În sfârșit, această măsură va spori eficiența și coerența acțiunii comunitare în sprijinul obiectivelor și priorităților UE în domeniul ocupării forței de muncă și al solidarității sociale.

Poziția Parlamentului

În cursul reuniunii Comisiei EMPL din 3 septembrie 2009, aceasta a votat avizul său în ceea ce privește bugetul 2010. Comisia a adoptat un amendament prin care se deschide o linie bugetară distinctă pentru instrumentul european de microfinanțare. Criza financiară și economică se transformă acum într-o criză socială și la nivelul ocupării forței de muncă, raportoarea fiind, prin urmare, de opinie că realocarea fondurilor din cadrul programului Progress dă un semnal greșit, întrucât programul Progress se adresează celor mai vulnerabile grupuri. Statelor membre și UE le revine responsabilitatea comună de a pune în aplicare programul Progress în mod eficient, în condițiile prezente. Prin urmare, propunerea Comisiei de modificare a Deciziei nr. 1672/2006/CE a Parlamentului European și a Consiliului de stabilire a Programului comunitar pentru ocuparea forței de muncă și solidaritate socială trebuie respinsă.

În raportul privind instrumentul european de microfinanțare (COM(2009)0333) se prezintă o modalitate alternativă de finanțare a instrumentului.


AVIZ al Comisiei pentru bugete (5.11.2009)

destinat Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale

referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Deciziei nr. 1672/2006/CE a Parlamentului European și a Consiliului de stabilire a Programului comunitar pentru ocuparea forței de muncă și solidaritate socială – Progress

(COM(2009)0340 – C7-0052/2009 – 2009/0091(COD))

Raportor pentru aviz: Alain Lamassoure

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Comisia a propus instituirea unui nou instrument financiar: instrumentul european de microfinanțare pentru ocuparea forței de muncă și incluziune socială, prin intermediul căruia urmărește să ofere persoanelor fără loc de muncă șansa unui nou început și să deschidă calea către antreprenoriat pentru unele dintre cele mai dezavantajate grupuri din Europa.

Comisia a propus un pachet financiar de 100 de milioane EUR pe patru ani (din 2010 până în 2013), care ar trebui să fie pus la dispoziție prin realocarea acestei sume din programul Progress.

În acest scop și pentru a realiza ajustările financiare necesare, Comisia a propus modificarea temeiului juridic al programului Progress și respectiv reducerea pachetului financiar aferent acestui program cu 100 de milioane EUR.

Raportorul pentru aviz ar dori să reamintească majorarea cu 100 de milioane EUR (în prețuri curente) a pachetului financiar aferent programului Progress în conformitate cu Acordul interinstituțional din 2006, la cererea Parlamentului European, în urma negocierilor dificile cu Consiliul.

Programul Progress pentru ocuparea forței de muncă și solidaritate socială a fost instituit cu scopul de a sprijini realizarea obiectivelor Uniunii Europene în materie de ocupare a forței de muncă, protecție socială și șanse egale, stabilite de Agenda Socială, precum și de a contribui la aplicarea Strategiei UE pentru creștere economică și crearea de locuri de muncă (Strategia de la Lisabona).

În această privință, raportorul pentru aviz preconizează aplicarea pe deplin a ambelor programe.

Salutând propunerea Comisiei de instituire a instrumentului european de microfinanțare pentru ocuparea forței de muncă și incluziune socială, raportorul pentru aviz constată reducerea pachetului financiar al programului Progress.

Din punct de vedere bugetar, raportorul ar dori să sublinieze că evaluarea calitativă și cantitativă a programului Progress pentru al treilea an de aplicare este destul de bună. Rata medie de aplicare în ultimii doi ani și jumătate depășește 80% în angajamente și plăți. În pofida a câtorva domenii identificate pentru îmbunătățire, evaluarea programului în rapoartele anuale de evoluție și monitorizare pentru 2007 și 2008 a fost pozitivă.

Pe de altă parte, în contextul procedurii bugetare 2010, Comisia pentru bugete și-a exprimat clar dorința de a finanța noul instrument financiar prin mijloace externe, o schimbare a nomenclaturii și utilizarea unei marje. Raportorul pentru aviz amintește principiul potrivit căruia noile programe nu ar trebui finanțate prin reducerea priorităților existente. Parlamentul European a folosit marja de la rubrica 1a pentru a aloca fonduri adecvate noului instrument.

În acest scop, au fost create două linii bugetare noi: 04 04 15, afectată cheltuielilor de funcționare și 04 01 04 11, afectată cheltuielilor administrative. S-au acordat 37,5 milioane EUR pentru instrumentul european de microfinanțare și 0,25 milioane EUR pentru linia bugetară afectată cheltuielilor administrative, ambele plasate în rezervă. Rezervele pot fi deblocate imediat ce se adoptă temeiul juridic.

Comisia pentru bugete recomandă Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale, competentă în fond, să adopte opiniile exprimate în prezentul proiect de aviz.

AMENDAMENTE

Comisia pentru bugete recomandă Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele amendamente:

Amendamentul  1

Propunere de rezoluție legislativă

Punctul 1a (nou)

Propunerea de rezoluție legislativă

Amendamentul

 

1a. consideră că suma anuală va fi stabilită în cadrul procedurii bugetare anuale, inclusiv, dacă este necesar, prin aplicarea punctului 37 din Acordul interinstituțional din 17 mai 2006 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară(1) (AII) sau prin alte modalități prevăzute în AII;

 

Amendamentul  2

Propunere de rezoluție legislativă

Punctul 1b (nou)

Propunerea de rezoluție legislativă

Amendamentul

 

1b. consideră că finanțarea unor noi activități nu trebuie să pericliteze programele existente;

Amendamentul  3

Propunere de decizie

Articolul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1. Pachetul financiar pentru punerea în aplicare a activităților comunitare menționate în prezenta decizie pentru perioada de la 1 ianuarie 2007 la 31 decembrie 2013 este stabilit la 643 250 000 EUR.

1. Pachetul financiar pentru punerea în aplicare a activităților comunitare menționate în prezenta decizie pentru perioada de la 1 ianuarie 2007 la 31 decembrie 2013 este stabilit la 743 250 000 EUR.

PROCEDURĂ

Titlu

Programul comunitar pentru ocuparea forței de muncă și solidaritate socială - Progress

Referințe

COM(2009)0340 – C7-0052/2009 – 2009/0091(COD)

Comisia competentă în fond

EMPL

Aviz emis de către

       Data anunțului în plen

BUDG

14.7.2009

 

 

 

Raportor pentru aviz

       Data numirii

Alain Lamassoure

21.10.2009

 

 

Data adoptării

5.11.2009

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

27

0

0

Membri titulari prezenți la votul final

Marta Andreasen, Francesca Balzani, Reimer Böge, Lajos Bokros, Andrea Cozzolino, José Manuel Fernandes, Salvador Garriga Polledo, Ivars Godmanis, Ingeborg Gräßle, Estelle Grelier, Carl Haglund, Jutta Haug, Jiří Havel, Monika Hohlmeier, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Anne E. Jensen, Ivailo Kalfin, Sergej Kozlík, Alain Lamassoure, Janusz Lewandowski, Vladimír Maňka, Barbara Matera, Claudio Morganti, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Angelika Werthmann

Membri supleanți prezenți la votul final

Maria Da Graça Carvalho, Giovanni La Via

(1)

JO C 139, 14.6.2006, p. 1.


PROCEDURĂ

Titlu

Programul comunitar pentru ocuparea forței de muncă și solidaritate socială - Progress

Referințe

COM(2009)0340 – C7-0052/2009 – 2009/0091(COD)

Data prezentării la PE

2.7.2009

Comisia competentă în fond             

        Data anunțului în plen

EMPL

14.7.2009

Comisia (comisiile) sesizată(e) pentru avizare  

        Data anunțului în plen

BUDG

14.7.2009

FEMM

14.7.2009

 

 

Avize care nu au fost emise

  Data deciziei

FEMM

1.9.2009

 

 

 

Raportor(i)           

        Data numirii

Kinga Göncz

2.9.2009

 

 

Examinare în comisie

29.9.2009

4.11.2009

 

 

Data adoptării

5.11.2009

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

41

4

0

Membri titulari prezenți la votul final

Edit Bauer, Mara Bizzotto, David Casa, Alejandro Cercas, Ole Christensen, Derek Roland Clark, Sergio Gaetano Cofferati, Tadeusz Cymański, Frédéric Daerden, Karima Delli, Sari Essayah, Richard Falbr, Ilda Figueiredo, Pascale Gruny, Thomas Händel, Marian Harkin, Roger Helmer, Nadja Hirsch, Vincenzo Iovine, Liisa Jaakonsaari, Danuta Jazłowiecka, Martin Kastler, Olle Ludvigsson, Elizabeth Lynne, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Rovana Plumb, Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti, Elisabeth Schroedter, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jutta Steinruck, Traian Ungureanu

Membri supleanți prezenți la votul final

Georges Bach, Udo Bullmann, Jürgen Creutzmann, Kinga Göncz, Gesine Meissner, Ria Oomen-Ruijten, Evelyn Regner, Csaba Sógor, Emilie Turunen, Tatjana Ždanoka, Gabriele Zimmer

Membri supleanți (articolul 187 alineatul (2)) prezenți la votul final

Peter van Dalen

Ultima actualizare: 3 decembrie 2009Notă juridică