Procedūra : 2009/0096(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A7-0050/2009

Iesniegtie teksti :

A7-0050/2009

Debates :

PV 14/12/2009 - 18
CRE 14/12/2009 - 18

Balsojumi :

PV 15/12/2009 - 8.1
Balsojumu skaidrojumi
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P7_TA(2009)0106

ZIŅOJUMS     ***I
PDF 322kWORD 452k
2009. gada 10. novembra
PE 427.993v02-00 A7-0050/2009

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam, ar ko izveido Eiropas mikrofinansēšanas instrumentu nodarbinātībai un sociālajai integrācijai (mikrofinansēšanas instruments „Progress”)

(COM(2009)0333 – C7-0053/2009 – 2009/0096(COD))

Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja

Referente: Kinga Göncz

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS
 PASKAIDROJUMS
  Budžeta komitejaS ATZINUMS
  Ekonomikas un monetārāS komitejaS ATZINUMS
 PROCEDŪRA

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam, ar ko izveido Eiropas mikrofinansēšanas instrumentu nodarbinātībai un sociālajai integrācijai (mikrofinansēšanas instruments „Progress”)

(COM(2009)0333 – C7-0053/2009 – 2009/0096(COD))

(Koplēmuma procedūra, pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2009)0333) un grozīto priekšlikumu (COM(2009)0340),

–   ņemot vērā EK līguma 251. panta 2. punktu un 159. pantu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C7–0053/2009),

–   ņemot vērā Reglamenta 55. pantu,

–   ņemot vērā Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas ziņojumu un Budžeta komitejas un Ekonomikas un monetārās komitejas atzinumus (A7-0050/2009),

1.  apstiprina grozīto Komisijas priekšlikumu;

2.  prasa Komisijai šo priekšlikumu iesniegt vēlreiz, ja tā ir paredzējusi to būtiski grozīt vai aizstāt ar citu tekstu;

3.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai.

Grozījums Nr.  1

Lēmuma priekšlikums

Virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam, ar ko izveido Eiropas mikrofinansēšanas instrumentu nodarbinātībai un sociālajai integrācijai (mikrofinansēšanas instruments „Progress”)

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam, ar ko izveido Eiropas mikrofinansēšanas instrumentu nodarbinātībai un sociālajai integrācijai

Grozījums Nr. 2

Lēmuma priekšlikums

1.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(1a) Komisijas 2006. gada 24. maija paziņojumā „Veicināt pienācīgas kvalitātes nodarbinātību visiem — Eiropas Savienības ieguldījums nolūkā īstenot programmu pienācīgas kvalitātes nodarbinātībai pasaulē” (COM(2006)0249) uzsvērta tā nozīme, kāda ir pienācīgas kvalitātes darba nodrošināšanai visiem, kā apliecināts Eiropas Parlamenta 2007. gada 23. maija rezolūcijā par pienācīgas kvalitātes darba visiem veicināšanu.

 

1 OV C 102 E, 24.4.2008., 321. lpp.

Grozījums Nr.  3

Lēmuma priekšlikums

1.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(1b) Pēc G20 augstākā līmeņa sanāksmes Pitsburgā 2009. gada 24. un 25. septembrī valstu vadītāji nāca klajā ar paziņojumu par savu apņemšanos uzlabot finanšu pakalpojumu pieejamību nabadzīgajiem iedzīvotājiem, piemēram, izmantojot mikrofinansējumu. Starptautiska ekspertu grupa finanšu iekļaušanas jautājumos noskaidros pieredzi, kāda gūta saistībā ar novatoriskām pieejām finanšu pakalpojumu nodrošināšanā nabadzīgajiem iedzīvotājiem, veicinās sekmīgas regulatīvās un politiskās pieejas un izstrādās standartus attiecībā uz piekļuvi finansējumam, zināšanām finanšu jomā un patērētāju aizsardzību.

Grozījums Nr.  4

Lēmuma priekšlikums

3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(3) Ir jāpastiprina Kopienas un dalībvalstu līmenī veicamie pasākumi, kas vērsti uz to, lai saprātīgā termiņā pietiekami palielinātu mikrokredītu piedāvājumu nolūkā apmierināt lielo pieprasījumu pēc mikrokredītiem personām, kurām tie šajā krīzes periodā ir visvairāk vajadzīgi, proti, bezdarbniekiem un neaizsargātām personām, kuras vēlas veidot mikrouzņēmumus vai paplašināt tos, bet kurām nav pieejami kredīti, tostarp jauniešiem un pašnodarbinātajiem.

(3) Ir jāpastiprina Kopienas un dalībvalstu līmenī veicamie pasākumi, kas vērsti uz to, lai saprātīgā termiņā pietiekami palielinātu mikrokredītu piedāvājumu un pieejamību nolūkā apmierināt lielo pieprasījumu pēc mikrokredītiem personām, kurām tie šajā krīzes periodā ir visvairāk vajadzīgi, un personām, kurām ir grūtības piekļūt tradicionālajam kredītu tirgum, proti, bezdarbniekiem un personām, kuras ir nelabvēlīgā stāvoklī un vēlas veidot mikrouzņēmumus vai paplašināt tos, bet kurām nav pieejami kredīti, tostarp pašnodarbinātajiem. Mikrokredītu instrumenta pieejamības jomā ir aktīvi jācenšas nodrošināt sieviešu un vīriešu līdztiesību.

Grozījums Nr.  5

Lēmuma priekšlikums

3.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(3a) Pieaugošu daļu no mazāk aizsargātām personām piešķirtajiem mikrokredītiem Eiropas Savienībā izsniedz nekomerciālas mikrofinansēšanas iestādes un bankas, kas uzņēmušās sociālas saistības. Šiem kredītu sniedzējiem nepieciešams turpmāks atbalsts, lai apmierinātu pašreizējo pieprasījuma līmeni un varētu papildināt komerciālo banku tirgu (tostarp demokrātiski uzraudzītas kooperatīvas finanšu iestādes). Mikrokredītu pieejamības palielināšana cilvēkiem, kuri ir nelabvēlīgā stāvoklī un kuriem nav kredīta pieejamības, nav jāuzskata par līdzekli, ar ko mazināt finanšu tirgus problēmas, un šīm problēmām jārod cits risinājums. Mikrokredītu galasaņēmēju uzņēmējdarbības sākšana būtu jāatbalsta ar pagaidu finanšu un sociālekonomiskiem pasākumiem valsts, reģionālo un vietējo pašvaldību līmenī.

Grozījums Nr.  6

Lēmuma priekšlikums

3.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(3b) Eiropas Savienībā daudzos gadījumos mikrokredītus piešķir komercbankas, kurām jākļūst par nozīmīgiem finansēto projektu partneriem, lai atjaunotu uzticību kredītu tirgum un galveno uzmanību pievērstu klientiem bez kredītspējas.

Pamatojums

Daudzās dalībvalstīs aizdevumus mikrouzņēmumiem un uzņēmējdarbības sākšanai piešķir komercbankas. Ņemot vērā augsto risku, kādu rada mikrokredīti saistībā ar pašreizējo likviditātes krīzi, banku darbība ir kļuvusi vēl piesardzīgāka, kā rezultātā kreditēšanas apjoms ir samazinājies un vērojami ierobežojumi kredītu izsniegšanas sektorā. Iesaistot komercbankas šajā projektā, palielināsies kredītu izsniegšanas apjoms un atjaunosies uzticība banku nozarei.

Grozījums Nr.  7

Lēmuma priekšlikums

4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(4) Komisijas paziņojumā “Kopīgā apņemšanās nodarbinātībai” ir uzsvērta vajadzība piedāvāt jaunas iespējas bezdarbniekiem un pavērt ceļu uz uzņēmējdarbību Eiropas neaizsargātākajām iedzīvotāju grupām, tostarp jauniešiem. Papildus esošajiem instrumentiem ir vajadzīga konkrēta rīcība, lai vēl vairāk stiprinātu ekonomisko un sociālo kohēziju, atbalstot Eiropas Investīciju bankas, Eiropas Investīciju fonda un citu starptautisko finanšu iestāžu veiktos pasākumus, bet neskarot dalībvalstu veiktās darbības. Tāpēc Komisija nāca klajā ar priekšlikumu izveidot jaunu ES mikrofinansēšanas instrumentu, lai mikrofinansējumu padarītu pieejamāku konkrētām apdraudētām grupām un lai palielinātu atbalstu uzņēmējdarbības attīstīšanai, sociālajai ekonomikai un mikrouzņēmumiem.

(4) Komisijas paziņojumā „Kopīgā apņemšanās nodarbinātībai” ir uzsvērta vajadzība piedāvāt jaunas iespējas bezdarbniekiem un pavērt ceļu uz uzņēmējdarbību Eiropas neaizsargātākajām iedzīvotāju grupām, proti, personām, kurām ir grūtības piekļūt tradicionālajam kredītu tirgum. Papildus esošajiem instrumentiem ir vajadzīga konkrēta rīcība, lai vēl vairāk stiprinātu ekonomisko un sociālo kohēziju, atbalstot Eiropas Investīciju bankas, Eiropas Investīciju fonda un citu starptautisko finanšu iestāžu veiktos pasākumus, bet neskarot dalībvalstu veiktās darbības. Tāpēc Komisija nāca klajā ar priekšlikumu izveidot jaunu ES mikrofinansēšanas instrumentu, lai mikrofinansējumu padarītu pieejamāku konkrētām apdraudētām grupām un lai palielinātu atbalstu uzņēmējdarbības attīstīšanai, sociālajai ekonomikai un mikrouzņēmumiem. Lai nodrošinātu šā lēmuma efektivitāti, dalībvalstīm jābūt spējīgām izveidot mehānismu, lai koordinētu, novērtētu un uzraudzītu visus valsts mērogā īstenotos mikrofinansēšanas pasākumus.

Grozījums Nr.  8

Lēmuma priekšlikums

4.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(4b) Galvenie šķēršļi mikrouzņēmumu izveidei un attīstībai ir ne tikai grūtības saņemt kredītu, bet arī sociālā atstumtība un nestabilitāte. Eiropas mikrofinansēšanas instrumentam būtu jāpalīdz atbalstīt sociālās ekonomikas struktūras, kas sekmē no sabiedrības izstumto cilvēku reintegrāciju un palīdz viņiem to minimālo prasmju apgūšanā, kādas vajadzīgas, lai sāktu uzņēmējdarbības ilgtermiņa projektu.

Grozījums Nr.  9

Lēmuma priekšlikums

5.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(5a) Lai palīdzētu mikrokredīta galasaņēmējiem, ir jāapspriežas ar dalībvalstīs izveidotajām publiskajām un privātajām struktūrām, tostarp pilsoniskās sabiedrības organizācijām, kuras sadarbojas ar 2. pantā minētajām mērķgrupām, un demokrātiski uzraudzītām kooperatīvām finanšu iestādēm par galasaņēmēju atbilstību finanšu atbalsta saņemšanai.

Grozījums Nr.  10

Lēmuma priekšlikums

6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(6) Darbībām, kas finansējamas ar šā instrumenta palīdzību, jābūt saskaņotām un savienojamām ar pārējiem Kopienas politikas virzieniem un jāatbilst Līgumam un saskaņā ar to pieņemtajiem tiesību aktiem. Ar šo instrumentu paredzētajām darbībām jāpapildina citi Kopienas intervences pasākumi, īpaši KJP (Konkurētspējas un jauninājumu pamatprogrammas) finanšu instrumenti, programma “JASMINE” un Eiropas Sociālā fonda pasākumi.

(6) Darbībām, kas finansējamas ar šā instrumenta palīdzību, jābūt saskaņotām un savienojamām ar pārējiem Kopienas politikas virzieniem un jāatbilst Līgumam un saskaņā ar to pieņemtajiem tiesību aktiem. Ar šo instrumentu paredzētajām darbībām jāpapildina citi Kopienas intervences pasākumi, īpaši KJP (Konkurētspējas un jauninājumu pamatprogrammas) finanšu instrumenti, programma „JASMINE”, ELFLA, ERAF un Eiropas Sociālā fonda pasākumi.

Grozījums Nr.  11

Lēmuma priekšlikums

6.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(6a) Instrumenta finansētajām darbībām ir jāatbilst Starptautiskās Darba organizācijas ieteikumiem attiecībā uz mikrokredītu un tās jāpapildina ar pieredzes pārneses un apmācības programmām, lai palielinātu iespēju izveidot ekonomiski dzīvotspējīgus un konkurētspējīgus mikrouzņēmumus. Ir atbilstīgi atbalstīt mikrofinansējumu, nodrošinot banku produktus un pakalpojumus, kuri pielāgoti konkrētajiem apstākļiem.

Grozījums Nr.  12

Lēmuma priekšlikums

6.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(6b) Lai Instrumenta īstenošanas galīgie rezultāti būtu pēc iespējas efektīvāki, jāveic kopīgas dalībvalstu un Eiropas Kopienas darbības tādās jomās kā ietekmes novērtēšana, īstenošana un uzraudzība, izmantojot valsts finanšu instrumentus un valsts nodarbinātības stratēģijas.

Pamatojums

Saskaņā ar jaunākajiem pētījumiem par mikrofinansēšanas ietekmi viena no būtiskākajām nepilnībām ir saistīta ar attiecīgo datu trūkumu un dalībvalstu valdību nevienādu iesaistīšanos. Oficiāli nosakot prasību par iesaistīšanos, varētu mazināt informācijas asimetrijas risku un datu zudumu, kā arī varētu labāk novērtēt turpmāko darbību ietekmi šajā jomā.

Grozījums Nr.  13

Lēmuma priekšlikums

7.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(7a) Lai Instruments būtu efektīvāks, tā koordinēšana un īstenošana jāveic saskaņā ar Eiropas un valstu finansēšanas instrumentiem un valstu finanšu iestādēm, attiecīgajiem sociālā atbalsta pasākumiem un pašreizējām reģionālajām un vietējām programmām. Jānovērš juridiskie un regulatīvie šķēršļi, kas kavē mikrokreditēšanas attīstību.

Grozījums Nr.  14

Lēmuma priekšlikums

7.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(7b) Jaunu darbību finansēšana nedrīkstētu apdraudēt pašreizējo programmu izpildi.

Grozījums Nr.  15

Lēmuma priekšlikums

1. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Ar šo tiek izveidots Eiropas mikrofinansēšanas instruments nodarbinātībai un sociālajai integrācijai jeb mikrofinansēšanas instruments “Progress” (turpmāk “Instruments”).

Ar šo tiek izveidots Eiropas mikrofinansēšanas instruments nodarbinātībai un sociālajai integrācijai jeb Eiropas mikrofinansēšanas instruments (turpmāk „Instruments”).

Grozījums Nr.  16

Lēmuma priekšlikums

2. pants – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Instruments nodrošina Kopienas līdzekļus, lai padarītu mikrokredītus pieejamākus

Instruments nodrošina Kopienas līdzekļus, lai padarītu mikrokredītus pieejamākus un palielinātu to saņemšanas iespēju

Pamatojums

Instrumentam jābūt pieejamam, un vienlaikus ar to arī jāsniedz iespēja programmas lietotājiem saņemt mikrokredītus.

Grozījums Nr.  17

Lēmuma priekšlikums

2. pants – a un b punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(a) personām, kuras zaudējušas darbu vai kurām tas draud un kuras vēlas izveidot savu mikrouzņēmumu, tostarp pašnodarbinātajiem;

(b) neaizsargātām personām, tostarp jauniešiem un pašnodarbinātajiem, kuri vēlas izveidot savu mikrouzņēmumu vai attīstīt to;

(a) personām, kurām draud darba zaudēšana vai kurām ir grūtības iekļūt vai atkārtoti iekļūt darba tirgū, un neaizsargātām personām vai personām, kurām draud sociālā atstumtība vai kurām ir grūtības iekļūt tradicionālajā kredītu tirgū, tostarp pašnodarbinātajiem, kuri vēlas izveidot savu mikrouzņēmumu vai attīstīt to;

Grozījums Nr.  18

Lēmuma priekšlikums

2. pants – c punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(c) sociālajā ekonomikā iesaistītiem mikrouzņēmumiem, kuros nodarbinātas personas, kas zaudējušas darbu, vai neaizsargātās personas, tostarp jaunieši.

(b) sociālajā ekonomikā iesaistītiem mikrouzņēmumiem un mikrouzņēmumiem, kuros nodarbinātas neaizsargātas personas vai personas, kas zaudējušas darbu, personas, kurām draud sociālā atstumtība vai kuras ir izslēgtas no tradicionālajiem kredītu tirgiem.

Grozījums Nr.  19

Lēmuma priekšlikums

2. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.a Ar Instrumentu nodrošina Kopienas līdzekļus mikrokredīta saņemšanai, aktīvi veicinot vienlīdzīgas iespējas sievietēm un vīriešiem.

Pamatojums

Ir būtiski, lai arī sievietes varētu pienācīgi saņemt mikrokredītu, jo viņas biežāk tiek diskriminētas un viņām ir grūtāk iekļūt un noturēties darba tirgū, un piekļūt tradicionālajam kredītu tirgum.

Grozījums Nr.  20

Lēmuma priekšlikums

3. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Finansiālais ieguldījums, kas šim instrumentam laikposmā no 2010. gada 1. janvāra līdz 2013. gada 31. decembrim paredzēts Kopienas budžetā, ir 100 miljoni euro.

1. Finansiālais ieguldījums, kas šim Instrumentam laikposmā no 2010. gada 1. janvāra līdz 2013. gada 31. decembrim paredzēts Kopienas budžetā, ir 150 miljoni euro.

Grozījums Nr.  21

Lēmuma priekšlikums

3. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

1.a Instrumentam izveido atsevišķu budžeta pozīciju.

Grozījums Nr.  22

Lēmuma priekšlikums

3. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. Gada apropriācijas apstiprina budžeta lēmējinstitūcija, ņemot vērā piešķirto finansējumu.

2. Gada apropriācijas tiks noteiktas ikgadējā budžeta procedūrā, vajadzības gadījumā piemērojot Eiropa Parlamenta, Padomes un Komisijas 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīguma par budžeta disciplīnu un pareizu finanšu pārvaldību1 37. punktu vai citus Iestāžu nolīgumā paredzētos līdzekļus.

 

OV C 139, 14.6.2006., 1. lpp.

Grozījums Nr.  23

Lēmuma priekšlikums

3. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3. Kopējais budžets, kas paredzēts šā lēmuma 4. panta 1. punkta d) apakšpunktā minētajiem atbalsta pasākumiem, nepārsniedz 1 % no Instrumentam piešķirtā budžeta, kā izklāstīts šā panta 1. punktā.

3. Kopējais budžets, kas paredzēts šā lēmuma 4. panta 1. punkta d) apakšpunktā minētajiem atbalsta pasākumiem, nepārsniedz 1 miljonu euro.

Grozījums Nr.  24

Lēmuma priekšlikums

4. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. Instruments ir pieejams dalībvalstīs reģistrētām publiskām un privātām struktūrām, kuras nodrošina mikrofinansējumu personām un mikrouzņēmumiem dalībvalstīs.

2. Instruments ir pieejams dalībvalstīs reģistrētām valsts un vietēja mēroga publiskām un privātām struktūrām, kuras nodrošina mikrofinansējumu personām un mikrouzņēmumiem dalībvalstīs.

Pamatojums

Projektā un darbā ar mikrokredīta saņēmējiem ir pienācīgi jāiesaista vietējās struktūras.

Grozījums Nr.  25

Lēmuma priekšlikums

4. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.a Lai izveidotu konkurētspējīgus un ekonomiski dzīvotspējīgus mikrouzņēmumus, minētās publiskās un privātās struktūras cieši sadarbojas ar organizācijām, kuras darbojas mikrokredītu saņēmēju interesēs, un tām, kuras rīko pieredzes pārneses un apmācības programmas, kas paredzētas atbalsta galasaņēmējiem.

Grozījums Nr.  26

Lēmuma priekšlikums

4. pants – 2.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.b No Instrumenta līdzekļiem finansētos pasākumus papildina pieredzes pārneses un apmācības programmas.

Pamatojums

Izšķiroša nozīme ir tam, lai papildus mikrokredīta finansējumam nodrošinātu piemērotas pieredzes pārneses un apmācības programmas nolūkā panākt, ka Instruments izpilda tam izvirzītos efektivitātes un sociālās integrācijas uzdevumus.

Grozījums Nr.  27

Lēmuma priekšlikums

4. pants – 2.c punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2.c Valsts un privātās struktūras, kuras saskaņā ar šo lēmumu izsniedz mikrokredītu, ievēro atbildīgas aizdevumu izsniegšanas principus, lai tādējādi jo īpaši novērstu fizisku personu un uzņēmumu pārmērīgas parādsaistības.

Grozījums Nr.  28

Lēmuma priekšlikums

5. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. Lai īstenotu 4. panta 1. punktā minētos pasākumus, izņemot 4. panta 1. punkta d) apakšpunktā minētos atbalsta pasākumus, Komisija saskaņā ar Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 53.d pantu un Komisijas Regulas (EK, Euratom) Nr. 2342/2002 43. pantu slēdz nolīgumus ar starptautiskajām finanšu iestādēm, īpaši ar Eiropas Investīciju banku (EIB) un Eiropas Investīciju fondu (EIF). Šajos nolīgumos tiek sīki izklāstīts, kā īstenojami tām uzticētie uzdevumi, kā arī tiek norādīts uz nepieciešamību nodrošināt papildināmību ar dalībvalstu shēmām.

2. Lai īstenotu 4. panta 1. punktā minētos pasākumus, izņemot 4. panta 1. punkta d) apakšpunktā minētos atbalsta pasākumus, Komisija saskaņā ar Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 53.d pantu un Komisijas Regulas (EK, Euratom) Nr. 2342/2002 43. pantu slēdz nolīgumus ar starptautiskajām finanšu iestādēm, īpaši ar Eiropas Investīciju banku (EIB) un Eiropas Investīciju fondu (EIF). Šajos nolīgumos tiek sīki izklāstīts, kā īstenojami tām uzticētie uzdevumi, kā arī tiek norādīts uz nepieciešamību nodrošināt papildināmību un saskaņotību ar pašreizējiem Eiropas un dalībvalstu finansēšanas instrumentiem, attiecīgajiem sociālā atbalsta pasākumiem un reģionālajām un vietējām programmām. Šajos nolīgumos minētajām iestādēm izvirza arī pienākumu nodot tālāk līdzekļus, lai sasniegtu 2. pantā noteikto mērķi un īstenotu 4. pantā noteiktās darbības.

Pamatojums

Ir ļoti svarīgi nodrošināt, lai finanšu iestādēm, kuras ir pilnvarotas pārvaldīt Instrumentu, būtu skaidri noteikts pienākums sasniegt 2. un 4. pantā noteiktos mērķus.

Grozījums Nr.  29

Lēmuma priekšlikums

5. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3. Šā panta 2. punktā minētās starptautiskās finanšu iestādes ieņēmumus, tostarp dividendes un atmaksājumus, ko tās saņēmušas, drīkst atkārtoti ieguldīt 4. panta 1. punkta a), b) un c) apakšpunktā minētajos instrumentos sešu gadu laikposmā no Instrumenta izveidošanas dienas. Instrumentu noslēdzot, neizmantotie līdzekļi, kas pienāksies Eiropas Kopienām, ir jāatmaksā Eiropas Kopienu vispārējā budžetā.

3. Šā panta 2. punktā minētās starptautiskās finanšu iestādes ieņēmumus, tostarp dividendes un atmaksājumus, ko tās saņēmušas, atkārtoti iegulda 4. panta 1. punkta a), b) un c) apakšpunktā minētajos instrumentos. Komisija 2015. gadā iesniedz novērtējuma ziņojumu Eiropas Parlamentam un Padomei, un Padome, pamatojoties uz iesniegto ziņojumu, lemj par Instrumenta turpināšanu vai slēgšanu. Instrumentu noslēdzot, neizmantotie līdzekļi, kas pienāksies Eiropas Kopienām, ir jāatmaksā Eiropas Kopienu vispārējā budžetā.

Grozījums Nr.  30

Lēmuma priekšlikums

8. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Komisija saņem šā lēmuma 5. panta 2. punktā minēto starptautisko finanšu iestāžu sagatavotos ikgadējos īstenošanas ziņojumus, kuros izklāstīta atbalstīto darbību finansiālā īstenošana, finansējuma sadalījums pa nozarēm un pēc finansējuma saņēmēju veida, iesniegtie pieteikumi, noslēgtie līgumi, finansētās darbības, rezultāti un, ja iespējams, ietekme.

1. Komisija, pamatojoties uz šā lēmuma 5. panta 2. punktā minēto starptautisko finanšu iestāžu sagatavotajiem ziņojumiem, iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei ikgadējos īstenošanas ziņojumus, kuros izklāstīta atbalstīto darbību finansiālā īstenošana, finansējuma sadalījums un pieejamība pa nozarēm un pēc finansējuma saņēmēju veida, pieņemtie vai noraidītie pieteikumi, noslēgtie līgumi, finansētās darbības, rezultāti un ietekme.

Grozījums Nr.  31

Lēmuma priekšlikums

8. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. Komisija pirmo reizi 2011. gadā un katru gadu līdz 31. decembrim iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei kvantitatīvu un kvalitatīvu gada pārskatu par darbībām, kas iepriekšējā gadā veiktas saskaņā ar šo lēmumu. Gada pārskatu sagatavo, izmantojot 1. punktā minētos īstenošanas ziņojumus, galvenokārt pievēršot uzmanību sasniegumiem, un tajā jo īpaši ir informācija par iesniegtajiem pieteikumiem, noslēgtajiem līgumiem, finansētajām darbībām, tostarp par papildināmību ar citiem Kopienas intervences pasākumiem un jo īpaši ar ESF.

2. Komisija ne vēlāk kā 12 mēnešus pēc šā lēmuma stāšanās spēkā, un katru gadu līdz 31. maijam iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei kvantitatīvu un kvalitatīvu gada pārskatu par darbībām, kas iepriekšējā gadā veiktas saskaņā ar šo lēmumu. Gada pārskatu sagatavo, izmantojot 1. punktā minētos īstenošanas ziņojumus, galvenokārt pievēršot uzmanību tam, kādā mērā dalībvalstīs Instruments izmantots un kāda ir sasniegto rezultātu ilgtspējība, un tajā jo īpaši ir informācija par pieņemtajiem vai noraidītajiem pieteikumiem, noslēgtajiem līgumiem, finansētajām darbībām, tostarp par papildināmību ar citiem Kopienas intervences pasākumiem un jo īpaši ar ESF. Tajā, uzskaitot katru pasākumu, ietver arī informāciju par to mikrouzņēmumu attīstību un pilnveidošanu, kuri saņēmuši Instrumenta atbalstu.

Grozījums Nr.  32

Lēmuma priekšlikums

8. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.a Pamatojoties uz 2. punktā minēto gada pārskatu, Komisija cenšas nodrošināt, lai Instruments būtu atbilstīgs 2. pantā izvirzītajam mērķim un būtu pieejams visā Eiropas Savienībā personām, kurām draud sociālā atstumtība vai kurām ir grūtības piekļūt tradicionālajam kredītu tirgum.

Grozījums Nr.  33

Lēmuma priekšlikums

9. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Komisija pēc savas iniciatīvas veic starpposma un nobeiguma novērtēšanu, cieši sadarbojoties ar 5. panta 2. punktā minētajām starptautiskajām finanšu iestādēm. Instrumenta starpposma novērtēšanu pabeidz četrus gadus pēc Instrumenta izveidošanas, bet galīgo novērtēšanu – ne vēlāk kā vienu gadu pēc tam, kad beidzies pilnvaru termiņš 5. panta 2. punkta minētajām starptautiskām finanšu iestādēm. Turklāt nobeiguma novērtēšanā pārbauda, kādā mērā Instruments kopumā ir sasniedzis savus mērķus.

1. Komisija pēc savas iniciatīvas veic starpposma un nobeiguma novērtēšanu, cieši sadarbojoties ar 5. panta 2. punktā minētajām starptautiskajām finanšu iestādēm. Papildus 8. panta 2. punktā minētajiem gada pārskatiem Instrumenta starpposma novērtēšanu veic katru otro gadu pēc Instrumenta izveidošanas, bet galīgo novērtēšanu — ne vēlāk kā vienu gadu pēc tam, kad beidzies pilnvaru termiņš 5. panta 2. punkta minētajām starptautiskām finanšu iestādēm. Turklāt nobeiguma novērtēšanā pārbauda, kādā mērā Instruments kopumā ir sasniedzis savus mērķus.

Grozījums Nr.  34

Lēmuma priekšlikums

9. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.a Pamatojoties uz otro starpposma novērtējumu, Eiropas Parlaments un Padome lemj par to, vai pagarināt Instrumenta darbības laiku.


PASKAIDROJUMS

Situācijas raksturojums

Programma „Progress” aptver laikposmu no 2007. līdz 2013. gadam un kalpo kā dažādu Kopienas izdevumu juridiskais pamats. Šajā programmā iekļautas Kopienas četras īpašās rīcības programmas, ar kurām atbalsta sociālās politikas īstenošanu (tādās jomās kā diskriminācijas novēršana, sociālā integrācija, nodarbinātība un dzimumu līdztiesība), kā arī programma aptver vairākas budžeta pozīcijas saistībā ar darba apstākļiem.

Saskaņā ar 2006. gada Iestāžu nolīgumu programmai „Progress” papildus tika piešķirti 114 miljoni euro (pašreizējās cenas). Šo palielinājumu prasīja Eiropas Parlaments.

Komisija 2009. gada 4. martā publicēja paziņojumu („Impulsi Eiropas atveseļošanai”), kurā vairākos punktos izklāstīja, kā palīdzēt dalībvalstīm izstrādāt un īstenot efektīvu nodarbinātības politiku (COM(2009)0114). Eiropadomes pavasara sanāksmē noteica trīs galvenās prioritātes, proti, saglabāt nodarbinātību, radīt darba vietas un veicināt mobilitāti; uzlabot prasmes un pielāgot tās darba tirgus vajadzībām; un radīt vairāk darba iespēju. 2009. gada 7. maija augstākā līmeņa sanāksmē par nodarbinātību notika viedokļu apmaiņa par minētajām prioritātēm.

Komisija 2009. gada 3. jūnijā pieņēma paziņojumu „Kopīgā apņemšanās nodarbinātībai” (COM(2009)0257), lai Eiropadomes pavasara sanāksmē noteikto triju prioritāšu jomā uzlabotu sadarbību starp Eiropas Savienību un dalībvalstīm, kā arī starp ES sociālajiem partneriem. Šajā paziņojumā Komisija izklāstīja nodomu iesniegt priekšlikumu jaunam mikrofinansēšanas instrumentam nodarbinātībai, ko finansēs (100 miljoni euro) no pašreizējā budžeta (neietverot programmu „Progress”) un kam varētu rast papildu finansējumu vairāk nekā 500 miljonu euro apmērā, īstenojot kopīgu iniciatīvu ar starptautiskajām finanšu iestādēm, jo īpaši ar EIB grupu.

Komisijas priekšlikums

ES mikrofinansēšanas instrumenta nodarbinātībai mērķis ir sniegt bezdarbniekiem jauna darba izredzes un radīt uzņēmējdarbības iespēju dažām mazāk aizsargātām iedzīvotāju grupām Eiropā, tostarp jauniešiem. Ņemot vērā pašreizējo kredītresursu pieejamības ierobežojumu, ar šo instrumentu iespēja saņemt konkrētiem mērķiem paredzētu finansiālo atbalstu tiks piedāvāta arī uzņēmējiem iesācējiem. Papildus procentu likmju subsīdijām no ESF individuālie uzņēmēji un mikrouzņēmumu dibinātāji saņems atbalstu arī pieredzes pārneses, apmācības, treniņu un veiktspējas palielināšanas jomā.

Ar mikrofinansēšanas instrumentu papildinās citas Kopienas programmas, nodrošinot riska dalīšanas instrumentus, kā arī aizņēmuma un pašu kapitāla finansēšanu. Tas tiks izveidots, izmantojot starptautisko finanšu iestāžu, piemēram, EIB grupas (Eiropas Investīciju bankas un Eiropas Investīciju fonda) gūto pieredzi. Pamatojoties uz vienošanos par kopīgu pārvaldību, starptautiskās finanšu iestādes nodrošinās turpmāku kredītresursu piesaisti, atbalstot mikrofinansējuma nodrošinātājus — gan bankas, gan citas finanšu iestādes — visā Eiropas Savienībā.

Ņemot vērā pašreizējo aizdevumu izsniegšanas apjoma samazināšanos un ievērojamo kreditēšanas apjoma kritumu (par ko liecina šim priekšlikumam pievienotais ex-ante novērtējums), ir jāpastiprina Kopienas un dalībvalstu centieni, lai palielinātu mikrokredītu piedāvājumu pietiekamā apjomā un saprātīgā termiņā nolūkā apmierināt to personu lielo pieprasījumu pēc kredītiem, kurām tie šajā krīzes posmā ir visvairāk vajadzīgi, proti, bezdarbniekiem un mazāk aizsargātām personām, tostarp pašnodarbinātajām personām, kuras vēlas veidot vai paplašināt mikrouzņēmumus, bet kurām nav pieejami banku piedāvātie komerckredīti.

Kopienas līdzekļu izmantošana ir atbilstīga un saskaņā ar Eiropas Parlamenta 2009. gada 24. marta rezolūciju(1) par Eiropas iniciatīvu mikrokredīta attīstībai nolūkā atbalstīt izaugsmi un nodarbinātību. Turklāt vienots instruments labāk piesaistīs starptautisko finanšu iestāžu finansējumu. Visbeidzot, ieviešot instrumentu visā ES mērogā, tiks novērsta decentralizēta pieeja un palielināsies mikrofinansējuma pieejamība visās dalībvalstīs.

Komisija ierosina izveidot mikrofinansēšanas instrumentu „Progress”, pieņemot lēmumu, ar ko nosaka tikai Komisijas uzdevumus un atbildību, taču nerada tiesības vai neuzliek pienākumus dalībvalstīm vai fiziskām personām. Līdz ar to lēmums ir instruments, ar kuru vislabāk iespējams sasniegt vēlamo mērķi.

Priekšlikumā ierosināts instrumenta īstenošanai piešķirt 100 miljonus euro no programmas „Progress” budžeta.

Parlamenta nostāja

Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas 2009. gada 3. septembra sanāksmē notika balsojums attiecībā uz nostāju par 2010. gada budžetu. Komiteja pieņēma grozījumu, ar kuru Eiropas mikrofinansēšanas instrumentam paredz izveidot atsevišķu budžeta pozīciju. Finanšu un ekonomikas krīze pašreiz pārvēršas par nodarbinātības un sociālo krīzi, tādēļ referente uzskata, ka, pārdalot līdzekļus no programmas „Progress”, tiek raidīts nepareizs signāls, jo programma „Progress” ir paredzēta mazāk aizsargātām iedzīvotāju grupām. Efektīva programmas „Progress” īstenošana pašreizējā situācijā ir kopīga dalībvalstu un ES atbildība.

Līdz ar to referente noraida Komisijas priekšlikumu par Eiropas mikrofinansēšanas instrumentam nepieciešamo līdzekļu iedalīšanu no programmas „Progress” budžeta. Tas nozīmē, ka priekšlikumā vairākās vietās ir jāsvītro atsauce uz programmu „Progress”.

Ir izdarīti 3. panta grozījumi, lai nodrošinātu, ka Instrumenta īstenošanai izveido atsevišķu budžeta pozīciju. Turklāt referente ir pārliecināta, ka 100 miljoni euro nav pietiekama summa, lai nodrošinātu Instrumenta efektivitāti; četru gadu laikposmam budžets ir palielināts par 50 miljoniem euro. Atbalsta pasākumu budžetam bija noteikta maksimālā robeža 1 % apmērā no budžeta. Lai nodrošinātu, ka, palielinot kopējo budžetu, šī robeža netiek pārkāpta, referente ierosina ierobežot sākotnējā priekšlikumā paredzēto summu (līdz 1 miljonam euro).

Lai Instruments būtu efektīvāks, referente uzskata, ka tā koordinēšana un īstenošana jāveic, ņemot vērā citus finansēšanas instrumentus, kas pašreiz ir spēkā Eiropas, valsts, reģionālā un vietējā mērogā.

Lai skaidri norādītu, ka likumdošanas priekšlikuma mērķa grupa ir mazāk aizsargātas personas, kurām ir grūtības iekļūt darba tirgū vai iekļūt tajā pēc pārtraukuma un kurām draud sociālā atstumtība, ir svītrota atsauce uz konkrētām grupām (piemēram, jauniešiem). Iekļauts grozījums, ar ko nodrošina, ka finansiālā atbalsta saņēmējs piedalās arī pieredzes pārneses un apmācības kursos, tādējādi saņemot palīdzību.

Referente ierosina Instrumenta īstenošanu sākt 2010. gada 1. janvārī. Ja vienošanās starp Padomi un Parlamentu tiek panākta pēc šā datuma, Instruments stājas spēkā ar atpakaļejošu datumu.

(1)

P6_TA-PROV(2009)0166.


Budžeta komitejaS ATZINUMS (5.11.2009)

Nodarbinātības un sociālo lietu komitejai

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam, ar ko izveido Eiropas mikrofinansēšanas instrumentu nodarbinātībai un sociālajai integrācijai (mikrofinansēšanas instruments „Progress”)

(COM(2009)0333 – C7-0053/2009 – 2009/0096(COD))

Atzinumu sagatavoja: Alain Lamassoure

ĪSS PAMATOJUMS

Komisijas priekšlikums

Komisija ir ierosinājusi izveidot jaunu finanšu instrumentu — Eiropas mikrofinansēšanas instrumentu nodarbinātībai un sociālajai integrācijai, lai radītu jaunas iespējas bezdarbniekiem un pavērtu ceļu uz uzņēmējdarbību Eiropas atsevišķām mazāk aizsargātajām iedzīvotāju grupām.

Ar jauno instrumentu paredz nodrošināt Kopienas resursus, lai uzlabotu piekļuvi mikrokredītiem un riska dalīšanas instrumentiem. Ar vienota visas ES mikrofinansēšanas instrumenta izveidi pirmām kārtām paredz piesaistīt kredītlīdzekļus no starptautiskajām finanšu iestādēm; un, otrkārt, novērst decentralizētu pieeju un palielināt mikrofinansējuma pieejamību visās dalībvalstīs. Instruments ir pieejams dalībvalstīs reģistrētām valsts un privātām struktūrām, kuras nodrošina mikrofinansējumu; tas paredzēts, lai palīdzētu personām, kuras zaudējušas darbu vai saskaras ar sociālo atstumtību un vēlas uzsākt vai attīstīt uzņēmējdarbību, bet kurām nav pieejami banku piedāvātie komerckredīti.

Atzinuma sagatavotājs atzinīgi vērtē Komisijas priekšlikumu, ar ko izveido Eiropas mikrofinansēšanas instrumentu nodarbinātībai un sociālajai integrācijai. Turklāt viņš atbalsta ieteikumu, ka ES budžetu var izmantot un ka tas ir jāizmanto kā līdzeklis, lai palīdzētu pārvarēt pašreizējo krīzi, dodot impulsu ekonomiskajai izaugsmei, konkurētspējai un nodarbinātības aizsardzībai.

Budžeta aspekti

Komisijas priekšlikumā paredzēta kopējā summa EUR 100 miljoni četru gadu periodam (no 2010. gada 1. janvāra līdz 2013. gada 31. decembrim). Finansējumu varētu iegūt, tādu pašu summu daudzgadu finanšu shēmas 1.a izdevumu kategorijā pārdalot no programmas „Progress”.

Atzinuma sagatavotājs atzīmē, ka Komisija ierosinājusi programmu „Progress” kā jaunā instrumenta finansējuma avotu. Viņš atgādina, ka programmu „Progress” izveidoja, lai finansiāli atbalstītu Eiropas Savienības mērķu īstenošanu nodarbinātības, sociālo lietu un vienlīdzīgu iespēju jomā, kā tas izklāstīts Sociālajā programmā, kā arī sekmēt ES Lisabonas izaugsmes un nodarbinātības stratēģijas izpildi. Turklāt viņš atgādina, ka Eiropas Parlaments saskaņā ar 2006. gada Iestāžu nolīgumu palielināja kopējo finansējumu programmai „Progress” par EUR 100 miljoniem.

Šajā sakarībā atzinuma sagatavotājs uzsver, ka programma „Progress” būtu pilnībā jāīsteno, lai sasniegtu tās īpašos mērķus un risinātu ar finanšu un ekonomikas krīzes sekām saistītās problēmas.

2010. gada budžeta procedūra

Saistībā ar 2010. gada budžeta procedūru Budžeta komiteja ir skaidri paudusi savu viedokli par Eiropas mikrofinansēšanas instrumenta finansēšanu.

Ir izveidotas divas jaunas budžeta pozīcijas: 04 04 15 darbības izdevumiem un 04 01 04 11 administratīvajiem izdevumiem. Rezervē ir paredzēta summa EUR 37,5 miljoni Eiropas mikrofinansēšanas instrumentam un EUR 0,25 miljoni administratīvo izdevumu budžeta pozīcijai. Kad tiks pieņemts juridiskais pamats, šīs rezerves varētu tikt izmantotas.

Eiropas Parlaments pirmajā lasījumā par 2010. gada budžetu pauda nepārprotamu atbalstu prasībai, ko izteikusi kompetentā komiteja.

Atzinuma projekta sagatavotājs uzsver, ka šis priekšlikums ir jāpieņem nekavējoties, lai to varētu piemērot pašreizējās krīzes laikā.

GROZĪJUMI

Budžeta komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Nodarbinātības un sociālo lietu komiteju ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

Grozījums Nr.  1

Normatīvās rezolūcijas projekts

1.a punkts (jauns)

Normatīvās rezolūcijas projekts

Grozījums

 

1.a uzskata, ka gada apjoms tiks noteikts ikgadējā budžeta procedūrā, vajadzības gadījumā piemērojot Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīguma par budžeta disciplīnu un pareizu finanšu pārvaldību(1) 37. punktu vai citus Iestāžu nolīgumā paredzētos līdzekļus;

 

Grozījums Nr.  2

Normatīvās rezolūcijas projekts

1.b punkts (jauns)

Normatīvās rezolūcijas projekts

Grozījums

 

1.b uzskata, ka ar jaunu darbību finansēšanu nevajadzētu apdraudēt pašreizējo programmu izpildi;

Grozījums Nr.  3

Lēmuma priekšlikums

Virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumam, ar ko izveido Eiropas mikrofinansēšanas instrumentu nodarbinātībai un sociālajai integrācijai (mikrofinansēšanas instruments „Progress”)

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumam, ar ko izveido Eiropas mikrofinansēšanas instrumentu nodarbinātībai un sociālajai integrācijai

Grozījums Nr.  4

Lēmuma priekšlikums

1. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Ar šo tiek izveidots Eiropas mikrofinansēšanas instruments nodarbinātībai un sociālajai integrācijai jeb mikrofinansēšanas instruments “Progress” (turpmāk “Instruments”).

1. Ar šo tiek izveidots Eiropas mikrofinansēšanas instruments nodarbinātībai un sociālajai integrācijai jeb Eiropas mikrofinansēšanas instruments (turpmāk „Instruments”).

Grozījums Nr.  5

Lēmuma priekšlikums

3. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. Gada apropriācijas apstiprina budžeta lēmējinstitūcija, ņemot vērā piešķirto finansējumu.

2. Gada apropriācijas tiks noteiktas ikgadējā budžeta procedūrā, vajadzības gadījumā piemērojot Eiropa Parlamenta, Padomes un Komisijas 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīguma par budžeta disciplīnu un pareizu finanšu pārvaldību1 37. punktu vai citus Iestāžu nolīgumā paredzētos līdzekļus.

 

1OV C 139, 14.6.2006., 1. lpp.

PROCEDŪRA

Virsraksts

Eiropas mikrofinansēšanas instruments nodarbinātībai un sociālajai integrācijai („Progress”)

Atsauces

COM(2009)0333 – C7-0053/2009 – 2009/0096(COD)

Atbildīgā komiteja

EMPL

Atzinumu sniedza

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

BUDG

14.7.2009

 

 

 

Atzinumu sagatavoja

       Iecelšanas datums

Alain Lamassoure

21.10.2009

 

 

Izskatīšana komitejā

5.11.2009

 

 

 

Pieņemšanas datums

5.11.2009

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

28

0

0

Deputāti, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Marta Andreasen, Francesca Balzani, Reimer Böge, Lajos Bokros, Andrea Cozzolino, José Manuel Fernandes, Salvador Garriga Polledo, Ivars Godmanis, Ingeborg Gräßle, Estelle Grelier, Carl Haglund, Jutta Haug, Jiří Havel, Monika Hohlmeier, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Anne E. Jensen, Ivailo Kalfin, Sergej Kozlík, Alain Lamassoure, Janusz Lewandowski, Vladimír Maňka, Barbara Matera, Claudio Morganti, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Helga Trüpel, Angelika Werthmann

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Maria Da Graça Carvalho, Giovanni La Via

(1)

OV C 139, 14.6.2006., 1. lpp.


Ekonomikas un monetārāS komitejaS ATZINUMS (21.10.2009)

Nodarbinātības un sociālo lietu komitejai

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam, ar ko izveido Eiropas mikrofinansēšanas instrumentu nodarbinātībai un sociālajai integrācijai (mikrofinansēšanas instruments „Progress”)

(COM(2009)0333 – C7-0053/2009 – 2009/0096(COD))

Atzinumu sagatavoja: Olle Schmidt

ĪSS PAMATOJUMS

Komisija ierosina izveidot jaunu ES mikrofinansēšanas instrumentu nodarbinātībai (mikrofinansēšanas instruments „Progress”), lai radītu jaunas iespējas bezdarbniekiem un pavērtu ceļu uz uzņēmējdarbību Eiropas atsevišķām mazāk aizsargātām iedzīvotāju grupām, tostarp jauniešiem. Pašreizējā situācijā, kad kredītlīdzekļu piedāvājums ir ierobežots, ar jauno instrumentu iespēju saņemt konkrētiem mērķiem paredzētu finansiālo atbalstu piedāvās arī iesācējiem uzņēmējiem.

Mikrofinansēšanas instruments „Progress” papildinās citas Kopienas programmas, piedāvājot riska dalīšanas instrumentus, kā arī parāda un pašu kapitāla finansēšanu. Tas tiks izveidots, izmantojot starptautisko finanšu iestāžu, piemēram, EIB grupas (Eiropas Investīciju bankas un Eiropas Investīciju fonda) gūto pieredzi. Pamatojoties uz vienošanos par kopīgu pārvaldību, starptautiskās finanšu iestādes nodrošinās turpmāku kredītresursu piesaisti, atbalstot mikrofinansējuma nodrošinātājus — gan bankas, gan citas finanšu iestādes — visā Eiropas Savienībā.

Atzinuma sagatavotājs atbalsta Komisijas priekšlikumā pausto pieeju. Ar šo priekšlikumu visā ES tiks palielināta iespēja sākt uzņēmējdarbību tiem, kuri to vēlas. ES pastāv brīvs tirgus sektors attiecībā uz mikrokredītu pieprasījumu un piedāvājumu. Atbalstot mikrokredītu izsniedzēju finansēšanu, to darbība kļūtu ilgtspējīga un tie varētu apmierināt aizvien lielāko pieprasījumu pēc mikrokredītiem. Ar šo priekšlikumu varētu sekmēt mazapjoma ieguldījumus un sniegt mikrouzņēmumiem izaugsmes iespējas. Jānovērtē arī tas, ka šā priekšlikuma mērķgrupa ir personas, kurām ir grūtības saņemt aizdevumu uzņēmējdarbības sākšanai.

Atzinuma sagatavotājs uzsver, ka šis priekšlikums ir jāpieņem nekavējoties, lai to varētu piemērot pašreizējās krīzes laikā. Viņš norāda, cik svarīgi ir Instrumenta izveidei atvēlēto finansējumu izmantot lietderīgi un rentabli un lai, iesniedzot pieteikumu aizņēmuma saņemšanai, netiktu noteikti papildu administratīvie šķēršļi.

Šajā posmā Instrumentam atvēlētajā budžeta pozīcijā ierosinātie līdzekļi ir pietiekami. Lielāks finansējums no ES budžeta nav vajadzīgs.

Tomēr iniciatīvas darbības joma zināmā mērā vieš bažas. Tādēļ atzinuma sagatavotājs ierosina tiesību akta tekstā vismaz iekļaut jēdzienu „mikrokredīts” un „mikrouzņēmums” definīciju (saskaņā ar Komisijas priekšlikumu). Turklāt atzinuma sagatavotājs uzskata, ka darbības jomas ierobežošana, ietverot tikai mikrouzņēmumus, kuros strādā pašnodarbinātas personas, kuras zaudējušas darbu utt., finanšu starpniekiem varētu radīt grūtības saistībā ar pārskatu sagatavošanu, vai pat varētu ierobežot potenciālo klientu loku, radot risku, ka vietējie mikrofinansējuma nodrošinātāji varētu nevēlēties sadarboties ar EIB un citām finanšu iestādēm, kā rezultātā iniciatīva būtu mazefektīva. Tādēļ atzinuma sagatavotājs lēmuma 2. pantā vēlas iekļaut „tostarp”, saglabājot iniciatīvas sociālo dimensiju.

Ir būtiski, ka visa aizdevumu sniegšanai piešķirtā programmas nauda tiek izmantota ieguldījumiem rūpīgi apsvērtos uzņēmējdarbības projektos. Kredītus nedrīkst izmantot sociālās labklājības pabalstiem vai patēriņam. Atzinuma sagatavotājs uzsver, ka programmas mērķgrupā iekļautajiem uzņēmumiem jābūt rūpīgi izstrādātam uzņēmējdarbības plānam. Tādēļ viņš ierosina iekļaut noteikumu, ar ko aizdevuma ņēmējiem prasa izstrādāt uzņēmējdarbības plānu.

Atzinumā uzsvērts, cik svarīgi ir izvērtēt finanšu iestādes un to piemēroto riska novērtēšanas un riska kontroles procedūras. Tajā arī izcelts, ka kredītu izsniedzējiem jānodrošina atbildīga aizdevumu piešķiršana.

Atzinuma sagatavotājs vēlas uzsvērt, cik būtiski ir novērst krāpšanu un korupciju, ko var panākt, ieviešot riska kontroles mehānismu.

Atzinuma sagatavotājs norāda, ka ir svarīgi popularizēt programmu, lai tās īstenošana būtu sekmīga.

GROZĪJUMI

Ekonomikas un monetārā komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Nodarbinātības un sociālo lietu komiteju ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

Grozījums Nr.  1

Lēmuma priekšlikums

Virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumam, ar ko izveido Eiropas mikrofinansēšanas instrumentu nodarbinātībai un sociālajai integrācijai (mikrofinansēšanas instruments „Progress”)

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumam, ar ko izveido Eiropas mikrofinansēšanas instrumentu nodarbinātībai un sociālajai integrācijai

Pamatojums

Šajā krīzes laikā nedrīkst samazināt programmai „Progress” piešķirtos līdzekļus. Eiropas mikrofinansēšanas instruments jāfinansē no atsevišķas kredītlīnijas, jo šā instrumenta mērķgrupa ir atšķirīga no tās, kurai paredzēta programma „Progress”.

Grozījums Nr.  2

Lēmuma priekšlikums

3.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(3a) Mikrokredītu pieejamības palielināšana cilvēkiem, kuri nonākuši grūtībās un kuriem nav iespēju saņemt kredītu, nav jāuzskata par līdzekli, ar ko mazināt finanšu tirgus problēmas, un šīm problēmām jārod cits risinājums.

Pamatojums

Mikrokredīti jāizmanto kā papildu līdzeklis, nevis kā alternatīva tradicionālajam banku tirgum. Izveidojot mikrokredītu instrumentu, nedrīkst aizmirst par banku nozares problēmām.

Grozījums Nr.  3

Lēmuma priekšlikums

6.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(6a) Darbībām, kuras finansē no Instrumenta līdzekļiem, jānodrošina atbalsts un tehniskā palīdzība, lai nodrošinātu darbību ilgtspēju.

Pamatojums

Atbalsts ir ļoti būtisks, sākot uzņēmējdarbību, jo īpaši cilvēkiem, kuri nonākuši grūtībās.

Grozījums Nr.  4

Lēmuma priekšlikums

1. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Ar šo tiek izveidots Eiropas mikrofinansēšanas instruments nodarbinātībai un sociālajai integrācijai jeb mikrofinansēšanas instruments „Progress” (turpmāk „Instruments”).

Ar šo tiek izveidots Eiropas mikrofinansēšanas instruments nodarbinātībai un sociālajai integrācijai jeb Eiropas mikrofinansēšanas instruments (turpmāk „Instruments”).

Pamatojums

Šajā krīzes laikā nedrīkst samazināt programmai „Progress” piešķirtos līdzekļus. Eiropas mikrofinansēšanas instruments jāfinansē no atsevišķas kredītlīnijas, jo šā instrumenta mērķgrupa ir atšķirīga no tās, kurai paredzēta programma „Progress”.

Grozījums Nr.  5

Lēmuma priekšlikums

1.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

1.a pants

 

Definīcijas

 

1. Šajā lēmumā izmanto šādas definīcijas:

 

(a) „mikrokredīts” ir aizdevums, kura summa nepārsniedz EUR 25 000;

 

(b) „mikrouzņēmums” ir uzņēmums, kurā nodarbinātas ne vairāk kā 10 personas, tostarp pašnodarbinātas personas, un uzņēmuma gada apgrozījums un/vai gada bilances kopsumma nepārsniedz 2 miljonus euro;

 

(c) „persona” ir fiziska persona.

Grozījums Nr.  6

Lēmuma priekšlikums

2. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(a) personām, kuras zaudējušas darbu vai kurām tas draud un kuras vēlas izveidot savu mikrouzņēmumu, tostarp pašnodarbinātajiem;

(a) personām, kurām nav darba vai kuras var to zaudēt un kuras vēlas izveidot savu mikrouzņēmumu, tostarp pašnodarbinātajiem;

Pamatojums

Instrumentam jābūt pieejamam visiem cilvēkiem, kuriem nav darba, neatkarīgi no tā, vai viņi iepriekš bijuši nodarbināti vai ne. Palīdzība nepieciešama arī cilvēkiem, kuri darba tirgū ienāk pirmoreiz.

Grozījums Nr.  7

Lēmuma priekšlikums

2. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(b) neaizsargātām personām, tostarp jauniešiem un pašnodarbinātajiem, kuri vēlas izveidot savu mikrouzņēmumu vai attīstīt to;

(b) neaizsargātām personām vai personām, kurām draud sociālā atstumtība, tostarp pašnodarbinātajiem, un kuras vēlas izveidot savu mikrouzņēmumu vai attīstīt to;

Pamatojums

Nav ieteicams šajā priekšlikumā nosaukt konkrētas grupas, kuras var uzskatīt par neaizsargātām. Katrā dalībvalstī ir atšķirīga ekonomiskā un sociālā situācija, līdz ar to dalībvalstīm, nosakot neaizsargātu iedzīvotāju grupas, jābūt elastīgām un jāņem vērā konkrēti faktori. Turklāt īpaša uzmanība jāpievērš cilvēkiem, kuriem draud sociālā atstumtība.

Grozījums Nr.  8

Lēmuma priekšlikums

2. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(c) sociālajā ekonomikā iesaistītiem mikrouzņēmumiem, kuros nodarbinātas personas, kas zaudējušas darbu, vai neaizsargātās personas, tostarp jaunieši.

(c) mikrouzņēmumiem, tostarp sociālās ekonomikas nozarē iesaistītiem, kuros nodarbināti bezdarbnieki, neaizsargātās personas, personas, kuras nonākušas galējā nabadzībā, vai personas, kurām draud sociālā atstumtība.

Pamatojums

Šā lēmuma mērķis ir veicināt nodarbinātību un sociālo integrāciju. Ja mērķi ierobežo līdz vienam mikrouzņēmuma veidam, tiek mazināta iespēja veiksmīgi īstenot lēmuma mērķi.

Grozījums Nr.  9

Lēmuma priekšlikums

3. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Finansiālais ieguldījums, kas šim instrumentam laikposmā no 2010. gada 1. janvāra līdz 2013. gada 31. decembrim paredzēts Kopienas budžetā, ir 100 miljoni euro.

1. Finansiālais ieguldījums, kas šim instrumentam laikposmā no 2010. gada 1. janvāra līdz 2013. gada 31. decembrim paredzēts Kopienas budžetā, ir 150 miljoni euro.

Pamatojums

Eiropas mikrofinansēšanas instrumenta budžets ir jāpalielina, lai tas būtu īsteni efektīvs un sasniegtu tam izvirzītos nodarbinātības un sociālās integrācijas mērķus, jo īpaši šajā krīzes periodā.

Grozījums Nr.  10

Lēmuma priekšlikums

3. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

1.a Instrumentam izveido atsevišķu budžeta pozīciju.

Pamatojums

Šajā krīzes laikā nedrīkst samazināt programmai „Progress” piešķirtos līdzekļus. Eiropas mikrofinansēšanas instruments jāfinansē no atsevišķas kredītlīnijas, jo šā instrumenta mērķgrupa ir atšķirīga no tās, kurai paredzēta programma „Progress”.

Grozījums Nr.  11

Lēmuma priekšlikums

3. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4. Finansiālais ieguldījums sedz visas ar Instrumentu saistītās izmaksas, tostarp to 5. panta 2. punktā minēto starptautisko finanšu iestāžu pārvaldības maksas, kuras pārvalda Kopienas ieguldījumu, kā arī visas pārējās attiecināmās izmaksas.

4. Finansiālais ieguldījums sedz visas ar Instrumentu saistītās izmaksas, tostarp to 5. panta 2. punktā minēto starptautisko finanšu iestāžu pārvaldības maksas, kuras pārvalda Kopienas ieguldījumu, tehniskās palīdzības izmaksas, kas radušās publiskām vai privātām struktūrām, kuras nodrošina 4. panta 2. punktā minēto mikrofinansējumu, un visas pārējās attiecināmās izmaksas.

Pamatojums

Komisijas priekšlikumā nav ņemta vērā tehniskā palīdzība, lai gan mikrokredītu starpniekstruktūru veiktspējas palielināšana ir būtiska to attīstībai.

Grozījums Nr.  12

Lēmuma priekšlikums

4. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2.a Valsts un privātās iestādes, kuras saskaņā ar šo lēmumu izsniedz mikrokredītu, ievēro atbildīgas aizdevumu izsniegšanas principus, lai tādējādi jo īpaši novērstu fizisku personu un uzņēmumu pārmērīgas parādsaistības.

Grozījums Nr.  13

Lēmuma priekšlikums

8. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Komisija saņem šā lēmuma 5. panta 2. punktā minēto starptautisko finanšu iestāžu sagatavotos ikgadējos īstenošanas ziņojumus, kuros izklāstīta atbalstīto darbību finansiālā īstenošana, finansējuma sadalījums pa nozarēm un pēc finansējuma saņēmēju veida, iesniegtie pieteikumi, noslēgtie līgumi, finansētās darbības, rezultāti un, ja iespējams, ietekme.

1. Komisija saņem šā lēmuma 5. panta 2. punktā minēto starptautisko finanšu iestāžu sagatavotos ikgadējos īstenošanas ziņojumus, kuros izklāstīta atbalstīto darbību finansiālā īstenošana, finansējuma sadalījums pa nozarēm un pēc finansējuma saņēmēju veida, iesniegtie pieteikumi, noslēgtie līgumi, finansētās darbības, rezultāti un ietekme.

Grozījums Nr.  14

Lēmuma priekšlikums

8. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. Komisija pirmo reizi 2011. gadā un katru gadu līdz 31. decembrim iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei kvantitatīvu un kvalitatīvu gada pārskatu par darbībām, kas iepriekšējā gadā veiktas saskaņā ar šo lēmumu. Gada pārskatu sagatavo, izmantojot 1. punktā minētos īstenošanas ziņojumus, galvenokārt pievēršot uzmanību sasniegumiem, un tajā jo īpaši ir informācija par iesniegtajiem pieteikumiem, noslēgtajiem līgumiem, finansētajām darbībām, tostarp par papildināmību ar citiem Kopienas intervences pasākumiem un jo īpaši ar ESF.

2. Komisija pirmo reizi 2011. gadā, taču ne vēlāk kā 12 mēnešus pēc šā lēmuma stāšanās spēkā, un katru gadu līdz 31. decembrim iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei kvantitatīvu un kvalitatīvu gada pārskatu par darbībām, kas iepriekšējā gadā veiktas saskaņā ar šo lēmumu. Gada pārskatu sagatavo, izmantojot 1. punktā minētos īstenošanas ziņojumus, galvenokārt pievēršot uzmanību sasniegumiem, un tajā jo īpaši ir informācija par iesniegtajiem pieteikumiem, noslēgtajiem līgumiem, finansētajām darbībām, tostarp par papildināmību ar citiem Kopienas intervences pasākumiem un jo īpaši ar ESF.

Grozījums Nr.  15

Lēmuma priekšlikums

9. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Komisija pēc savas iniciatīvas veic starpposma un nobeiguma novērtēšanu, cieši sadarbojoties ar 5. panta 2. punktā minētajām starptautiskajām finanšu iestādēm. Instrumenta starpposma novērtēšanu pabeidz četrus gadus pēc Instrumenta izveidošanas, bet galīgo novērtēšanu — ne vēlāk kā vienu gadu pēc tam, kad beidzies pilnvaru termiņš 5. panta 2. punkta minētajām starptautiskām finanšu iestādēm. Turklāt nobeiguma novērtēšanā pārbauda, kādā mērā Instruments kopumā ir sasniedzis savus mērķus.

1. Komisija pēc savas iniciatīvas veic starpposma un nobeiguma novērtēšanu, cieši sadarbojoties ar 5. panta 2. punktā minētajām starptautiskajām finanšu iestādēm. Instrumenta starpposma novērtēšanu pabeidz divus gadus pēc Instrumenta izveidošanas, bet galīgo novērtēšanu — ne vēlāk kā vienu gadu pēc tam, kad beidzies pilnvaru termiņš 5. panta 2. punkta minētajām starptautiskām finanšu iestādēm. Turklāt nobeiguma novērtēšanā pārbauda, kādā mērā Instruments kopumā ir sasniedzis savus mērķus, un vajadzības gadījumā iesniedz priekšlikumu, lai palielinātu Instrumenta finansēto darbību īstenošanas efektivitāti, pamatojoties arī uz pieredzi, kas gūta, īstenojot tādas saistītās programmas kā JEREMIE.

Pamatojums

Līdzekļu sadalījuma struktūra vajadzības gadījumā ir pastāvīgi jānovērtē un jāpielāgo, lai uzlabotu līdzekļu pieejamību gala saņēmējiem. Šajā procesā ir jāizmanto iepriekšējo Kopienas mēroga programmu īstenošanā gūtā pieredze, ņemot vērā, ka JEREMIE programmas īstenošana ir radījusi nopietnas bažas.

PROCEDŪRA

Virsraksts

Eiropas mikrofinansēšanas instruments nodarbinātībai un sociālajai integrācijai („Progress”)

Atsauces

COM(2009)0333 – C7-0053/2009 – 2009/0096(COD)

Atbildīgā komiteja

EMPL

Atzinumu sniedza

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

ECON

14.7.2009

 

 

 

Atzinumu sagatavoja

       Iecelšanas datums

Olle Schmidt

21.7.2009

 

 

Izskatīšana komitejā

28.9.2009

19.10.2009

 

 

Pieņemšanas datums

19.10.2009

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

37

2

2

Deputāti, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Sharon Bowles, Udo Bullmann, Nikolaos Chountis, George Sabin Cutaş, Leonardo Domenici, Diogo Feio, Elisa Ferreira, Vicky Ford, José Manuel García-Margallo y Marfil, Jean-Paul Gauzès, Sven Giegold, Sylvie Goulard, Enikő Győri, Liem Hoang Ngoc, Gunnar Hökmark, Othmar Karas, Wolf Klinz, Jürgen Klute, Astrid Lulling, Hans-Peter Martin, Íñigo Méndez de Vigo, Ivari Padar, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Edward Scicluna, Peter Simon, Peter Skinner, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Marianne Thyssen, Ramon Tremosa I Balcells, Corien Wortmann-Kool

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Jean-Pierre Audy, Pervenche Berès, Sophie Briard Auconie, Sari Essayah, Danuta Maria Hübner, Philippe Lamberts, Klaus-Heiner Lehne, Thomas Mann, Pablo Zalba Bidegain


PROCEDŪRA

Virsraksts

Eiropas mikrofinansēšanas instruments nodarbinātībai un sociālajai integrācijai („Progress”)

Atsauces

COM(2009)0333 – C7-0053/2009 – 2009/0096(COD)

Datums, kad to iesniedza EP

2.7.2009

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

EMPL

14.7.2009

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

  Datums, kad paziņoja plenārsēdē

BUDG

14.7.2009

ECON

14.7.2009

ITRE

14.7.2009

CULT

14.7.2009

 

JURI

14.7.2009

FEMM

14.7.2009

 

 

Atzinumu nav sniegusi

  Lēmuma datums

ITRE

16.9.2009

CULT

2.9.2009

JURI

1.10.2009

FEMM

1.9.2009

Referents(-e/-i/-es)

       Iecelšanas datums

Kinga Göncz

2.9.2009

 

 

Izskatīšana komitejā

29.9.2009

4.11.2009

 

 

Pieņemšanas datums

5.11.2009

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

42

4

1

Deputāti, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Edit Bauer, Mara Bizzotto, David Casa, Alejandro Cercas, Ole Christensen, Derek Roland Clark, Sergio Gaetano Cofferati, Tadeusz Cymański, Frédéric Daerden, Karima Delli, Frank Engel, Sari Essayah, Richard Falbr, Ilda Figueiredo, Pascale Gruny, Thomas Händel, Marian Harkin, Roger Helmer, Nadja Hirsch, Vincenzo Iovine, Liisa Jaakonsaari, Danuta Jazłowiecka, Martin Kastler, Veronica Lope Fontagné, Olle Ludvigsson, Elizabeth Lynne, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Rovana Plumb, Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti, Elisabeth Schroedter, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jutta Steinruck, Traian Ungureanu

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Georges Bach, Udo Bullmann, Jürgen Creutzmann, Kinga Göncz, Gesine Meissner, Ria Oomen-Ruijten, Evelyn Regner, Csaba Sógor, Emilie Turunen, Tatjana Ždanoka, Gabriele Zimmer

Aizstājēji (187. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Peter van Dalen

Iesniegšanas datums

10.11.2009

Pēdējā atjaunošana - 2009. gada 3. decembra Juridisks paziņojums