Procedura : 2009/0037(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A7-0057/2009

Teksty złożone :

A7-0057/2009

Debaty :

Głosowanie :

PV 24/11/2009 - 4.3
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2009)0070

SPRAWOZDANIE     ***I
PDF 165kWORD 79k
13 listopada 2009
PE 430.648v01-00 A7-0057/2009

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego ogólne zasady przyznawania pomocy finansowej Wspólnoty w zakresie sieci transeuropejskich (wersja ujednolicona)

COM(2009)0113 – C7-0039/2009 – 2009/0037(COD)

Komisja Prawna

Sprawozdawca: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

(Kodyfikacja – art. 86 Regulaminu)

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 ZAŁĄCZNIK: OPINIA GRUPY KONSULTACYJNEJ SŁUŻB PRAWNYCH PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY I KOMISJI
 PROCEDURA

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego ogólne zasady przyznawania pomocy finansowej Wspólnoty w zakresie sieci transeuropejskich (wersja ujednolicona)

COM(2009)0113 – C7-0039/2009 – 2009/0037(COD)

(Procedura współdecyzji – kodyfikacja)

Parlament Europejski,

–   uwzględniając projekt Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2009)0113),

–   uwzględniając art. 251 ust. 2 oraz art. 156 traktatu WE, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony przez Komisję (C7-0039/2009),

–   uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 20 grudnia 1994 r. w sprawie szybszej metody pracy nad urzędową kodyfikacją tekstów prawnych(1),

–   uwzględniając art. 86 oraz art. 55 Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Prawnej (A7-0057/2009),

A. mając na uwadze, że zdaniem grupy konsultacyjnej, złożonej z odpowiednich służb prawnych Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji, wniosek ogranicza się do prostej kodyfikacji istniejących przepisów bez zmian co do istoty,

1.  zatwierdza wniosek Komisji w wersji uwzględniającej zalecenia grupy konsultacyjnej służb prawnych Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.

(1)

Dz.U. C 102 z 4.4.1996, s. 2.


ZAŁĄCZNIK: OPINIA GRUPY KONSULTACYJNEJ SŁUŻB PRAWNYCH PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY I KOMISJI

 

 

 

KONSULTACYJNA GRUPA ROBOCZA

SŁUŻB PRAWNYCH

Bruksela, dnia 22 października 2009 r.

OPINIA

                    PRZEZNACZONA DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

                                                              RADY

                                                              KOMISJI

Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego ogólne zasady przyznawania pomocy finansowej Wspólnoty w zakresie sieci transeuropejskich (wersja ujednolicona)

COM(2009)0113 z 28.4.2009 - 2009/0037(COD)

Uwzględniając porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 20 grudnia 1994 r. w sprawie szybszej metody pracy nad urzędową kodyfikacją tekstów prawnych, a w szczególności jego punkt 4, w dniu 8 maja 2009 r. konsultacyjna grupa robocza złożona z odpowiednich służb prawnych Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji odbyła posiedzenie w celu, między innymi, zbadania wyżej wspomnianego wniosku przedstawionego przez Komisję Europejską.

Podczas tego posiedzenia(1), rozpatrując wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ujednolicającego rozporządzenie Rady (WE) nr 2236/95 z dnia 18 września 1995 r. ustanawiające ogólne zasady przyznawania pomocy finansowej Wspólnoty w zakresie sieci transeuropejskich, konsultacyjna grupa robocza, w wyniku wspólnego porozumienia, stwierdziła, co następuje:

1) W punkcie 2 preambuły sformułowanie „a także, że Wspólnota może wspierać wysiłki finansowe Państw Członkowskich w tworzeniu tych sieci” powinno zostać dostosowane i otrzymać brzmienie: „a także, że Wspólnota może wspierać projekty w zakresie sieci transeuropejskich, które stanowią przedmiot wspólnego zainteresowania i są wspierane przez państwa członkowskie”.

2) Wyrażenie „dopłaty do oprocentowania”, pojawiające się w punkcie 9 preambuły oraz w art. 11 ust. 7 rozporządzenia (WE) nr 2236/95, powinno być ponownie wprowadzone w motywie 5 oraz w art. 11 ust. 7 w miejsce przyjętego sformułowania „subwencje odsetek” obecnego we wniosku ujednolicającym.

3) W punkcie 14 preambuły oraz w art. 1 odniesienie do „art. 155 ust. 1, tiret trzecie Traktatu” powinno zostać dostosowane i otrzymać brzmienie: „art. 155 ust. 1, akapit pierwszy, tiret trzecie Traktatu”.

4) W pierwszym akapicie artykułu 2 oraz w drugim akapicie punktu 1 załącznika I, odniesienie do „art. 155 ust. 1, tiret trzecie Traktatu” powinno zostać dostosowane i otrzymać brzmienie: „art. 155 ust. 1, akapit pierwszy, tiret trzecie Traktatu”.

5) W punkcie 19 preambuły kwota „4 600 milionów EUR” powinna zostać dostosowana i otrzymać brzmienie: „4 874,88 mln EUR”.

6) Art. 1 powinien zostać dostosowany i otrzymać następujące brzmienie: „Niniejsze rozporządzenie określa warunki i procedury przyznawania pomocy wspólnotowej – na mocy art. 155 ust. 1, akapit pierwszy, tiret trzecie Traktatu – dla projektów stanowiących przedmiot wspólnego zainteresowania dotyczących transeuropejskich sieci w zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej oraz dla projektów stanowiących przedmiot wspólnego zainteresowania dotyczących transeuropejskich sieci w zakresie infrastruktury transportu i energetyki, o których mowa w art. 20, akapit trzeci rozporządzenia (WE) nr 680/2007”.

7) W art. 5 ust. 4 akapit drugi oraz art. 5 ust. 5 akapit pierwszy słowo „projekty” należy zastąpić wyrażeniem „projekty lub grupy projektów”, obecnym w art. 5a ust. 4 akapit drugi oraz art. 5a ust. 5 akapit pierwszy rozporządzenia (WE) nr 2236/95.

Podsumowując, w wyniku analizy przedmiotowego wniosku konsultacyjna grupa robocza mogła stwierdzić bez różnicy zdań, że wniosek ten dotyczy zwykłego ujednolicenia istniejących tekstów, bez zmiany ich treści.

C. PENNERA                                  J.-C. PIRIS                                      C.-F.DURAND

Dyrektor Generalny                            Dyrektor Generalny                     Dyrektor Generalny

Wydziału Prawnego PE                      Służb Prawnych Rady

(1)

              Konsultacyjna grupa robocza dysponowała 22 wersjami językowymi wniosku i pracowała w oparciu o wersję angielską, która jest oryginalną wersją omawianego tekstu.


PROCEDURA

Tytuł

Przyznawanie pomocy finansowej Wspólnoty w zakresie sieci transeuropejskich (wersja ujednolicona)

Odsyłacze

COM(2009)0113 – C7-0039/2009 – 2009/0037(COD)

Data przedstawienia w PE

28.4.2009

Komisja przedmiotowo właściwa

Data ogłoszenia na posiedzeniu

JURI

14.7.2009

Sprawozdawca(y)

Data powołania

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

2.9.2009

 

 

Data przyjęcia

10.11.2009

 

 

 

Ostatnia aktualizacja: 16 listopada 2009Informacja prawna